Duivelse christenen

Welcome to the Real World
– Duivelse christenen –

Wachten op Armageddon

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Stand-by
Dit verslag had ik al voor een jaar stand-by staan, maar moest er nog even mee wachten. De Heer gaf mij in dat het nog te vroeg was. Ik moest wachten op het sein van de Heer.

Dat sein kreeg ik pas toen ik het verslag Het is bijna tijd! had geschreven.

Armageddon
Zo zal dan de vreselijkste van alle tijden in de menselijke geschiedenis beginnen
Duivelse valse christenen tegen de ware christenen Gods. Velen van de overgebleven christenen zullen te dien dage tot God roepen. Ze zullen tegenstanders zijn van nieuwe duivelse geboden die door de Antichrist uitgevaardigd zal worden. De restchristenen zullen gevangengenomen worden en met het Brandmerk (666) onder druk worden gezet.

Dan zal dit het parool zijn: Als je voor het Brandmerk Teken/Logo (666) kiest, kun je je leven redden. Miljoenen zullen standvastig blijven en het aantal massamoorden zal werkelijk onbeschrijfelijk zijn. Er zal geen wet en geen recht meer zijn. Satan is dan al losgelaten. Velen, die in nood zwak worden, zullen het opgeven. Ze kunnen nergens naar toe, want de hele wereld zal dan in het geweld van de Boze zijn.

Niemand is meer veilig

In alle landen zal men het erover eens zijn, dat de christenen uitgeroeid moeten worden. De overste van deze wereld heeft dan de macht overgenomen. Kinderen zullen hun ouders verraden, zodat deze in levensgevaar verkeren. Dan zal in vervulling gaan wat in Luc.21:16-17 geschreven staat: “Gij zult overgeleverd worden door ouders en broeders en vrienden en zij zullen sommigen van u doden en gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naam wil.”

Er zijn twee groepen die wachten op Armageddon
Dat zijn christenen binnen de gemeente van Jezus en naamchristenen die eerst na de Opname een totaal ander beeld van zichzelf zullen laten zien. Deze mensen werken voor Satan en ze zitten in elke gemeente of Kerk, maar weten zelf nog niet dat ze tot de duivelse christenen behoren.

De harde Kern (moordenaars van de gemeente en Kerk- Leiders) die zich nu nog zo heilig en goed voordoen, weten van zichzelf ook nog niet wat zij straks na de Opname zullen gaan doen.

De restchristenen
De visioenen die ik heb gekregen gaan allemaal Armageddon aan en… er is nog veel meer!
Voor de achterblijvers zijn de verschrikkingen vele malen erger en wreder. De restchristenen zullen in een wereld terechtkomen waarin ze voor hun leven zullen moeten vechten. Zodra de Opname heeft plaatsgevonden en de aardbeving is geweest, tsunami enz. komt er een moment van rust waarin de restchristenen dan ontmaskerd zullen worden.

Maar voordat ze daaraan toekomen zullen ze eerst allemaal het volgende meemaken:

Internet

Na de Opname zal binnen drie weken alles wat met Jezus van doen heeft van internet worden verwijderd. Alle Bijbels en boeken over Jezus moeten dan vernietigd en verbrand worden. Niemand mag thuis ook maar iets over Jezus bezitten wat nog aan de Heer zou kunnen herinneren. Kruizen en beelden van Jezus mogen zelfs niet meer in uw huis te vinden zijn. Dit op straffe des doods.

De wereld tegen de restchristenen

Over de hele wereld zijn er momenteel honderden miljoenen mensen die geloven dat we in de Eindtijd leven. Velen wachten op de Opname en de komst van de Heer. Maar er zijn anderen in de gemeente des Heren die deze komst ook verwachten; de valse christenen!

Alle mensen worden bezet!
(Openb.12:3-4) “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. [4] En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
(Matth.24:28) “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”

Dit vers verbergt een verschrikkelijk angstig gebeuren. Het aas; dat zijn de mensen in de tijd van Armageddon, maar gaat ook de restchristenen aan die na de Opname zijn achtergelaten.

De gieren; dat zijn de demonen en duivels. Direct na de Opname zullen demonen bezit nemen van en inwoning maken in alle mensen die dan nog op aarde aanwezig zullen zijn, niet één uitgezonderd! Maar de 144.000 Messiaanse Joden die verzegeld zijn kunnen niet bezet worden. De demonen kunnen aan het Teken op hun voorhoofd zien, dat ze niet in dat mensenlichaam kunnen komen.

Alle mensen van de hele wereld die deze verzegeling niet hebben worden, direct na de Opname, bezet door demonen! In veel gevallen zullen demonen zelfs strijd voeren om inwoning te kunnen maken.
Ook alle dwaze maagden en de restchristenen zullen bezet worden. Niemand blijft gespaard! Ook al heeft u voor de Opname nog in tongen kunnen spreken, dan toch zult u bezet worden.
Zie details: Armageddon (De eerste 48 uur)

De nacht – Het moment van de Opname. Alle mensen worden bezet!


– Wereldwijde slachting –

Alle waarzeggers in de hele wereld zullen door de plaatselijke bevolking direct worden gedood, omdat ze de bevolking over deze Opname niet hebben gewaarschuwd. Reden van deze slachtpartij zal zijn; alle baby’s en kinderen t/m 7 jaar zijn plotseling verdwenen en nergens meer te vinden.

Alle Medicijnmannen, Toverdokters en Mediums in de Steden, maar ook in de Oerwouden en verlaten gebieden, waar bijna niemand komt, zullen allemaal aangeklaagd worden omdat al hun kinderen t/m 7 jaar allemaal zijn verdwenen. Ook zij zullen allen vrijwel direct worden gedood. De Toverdokters zijn meestal in de derde wereldlanden te vinden en in de Oerwouden.

Alle goochelaars zullen ook worden gedood. Want goochelaars die mensen kunnen laten verdwijnen zijn ook in staat om kinderen te doen verdwijnen.

Overvallen door een visioen

Broeders en zusters, dit is het beeld wat ik heb gezien, een visioen zo verschrikkelijk dat ik er wekenlang door achtervolgd werd. Dit visioen heb ik gekregen in de nacht van donderdag op vrijdag (11/12-06-2015). Deze toekomstige moordenaars (de harde Kern) zitten in elke gemeenschappen en alle kerken. Het zijn er niet zomaar een paar, het zijn er velen!

Alle christelijke Leiders worden gedood

Direct na de Opname zullen alle Leiders, voorgangers en Pastors overal ter wereld van christelijke kerken en gemeenschappen, door de harde Kern, op een werkelijk beestachtige wijze worden afgeslacht, want ze weten wat hun nu te wachten staat: Marteling en daarna de Guillotine.

Geen martelaren Gods
Niet één van deze christelijke Leiders zullen het leven hebben, want ze zijn niet om Jezus naams wil gedood maar zijn gedood door een woedende menigte, de harde Kern. De Leiders zijn als het ware gelyncht. Dat betekend dat ze daardoor niet meer onder druk gezet kunnen worden als het om het Brandmerk (666) gaat. Maar… de ware gelovigen zullen het juist heel erg moeilijk krijgen, want ze zullen tot het uiterste toe gedwongen worden!
___
(Matth.10:22) “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

(Openb.2:10) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”

Alle mensen die de onderwaterdoop niet hebben meegemaakt, zoals bijvoorbeeld van de Rooms Katholieke Kerk en andere geloofsinstellingen, hebben binnen hun eigen Kerk ook een harde Kern die vele Priesters, Dominees en Leiders zullen doden. Dat komt omdat in de hele wereld alle mensen bezet zijn.


– De restchristenen en Armageddon –

De naamchristenen
Er zijn vele soorten van religies en velen geloven in Jezus. Ze draaien allemaal om Jezus heen, maar hebben alleen de naam een christen te zijn meer niet. Door deze naamchristenen zijn de meeste oorlogen uitgevochten. Maar dat is niet wat ik schrijf.

Wat ik schrijf gaan christenen aan die eens tot inzicht en bekering zijn gekomen en velen van hen spreken zelfs in tongen! Hun karakter en gemoedstoestand veranderd echter terstond op het moment als ze ontdekken dat ze met de Opname zijn achtergelaten.

U ziet dat dit al iets heel anders is. Ik spreek dus niet de naamchristenen aan, maar alleen christenen die de waterdoop zijn nagekomen en die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven en dat is wel even een groot verschil. Dit zijn geen naamchristenen… en of u het nu wilt geloven of niet: Het ergste komt voort uit de gemeente des Heren!

Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus“Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
In elk van deze drie groepen is de harde Kern aanwezig. Ze zijn voorlopig nog verborgen en onzichtbaar. Maar dat veranderd al gauw nadat de Opname heeft plaatsgevonden, want ze zullen met geweld verhaal gaan halen!

De harde Kern had ook heel graag met de Opname mee willen gaan maar zijn niet de gemeenteleden die na de Opname alle restchristenen zullen aanwijzen en verraden, daar zijn weer anderen voor en ze zitten allemaal in de gemeente des Heren!

De harde Kern

Hun werk: Het vermoorden en doden van alle Leiders die hun en de gemeente over de Opname hebben gerustgesteld. Zo hard als deze groep voor hun Leiders zullen zijn, nog vele malen harder zullen ze tegenover zichzelf zijn. Ze gaan allen (100%) zonder het Brandmerk (666) voor de dood en kiezen daarmee voor het leven!

Verraders onder de christenen

Deze zullen met behulp van de Opruimingsdienst (De Krijgswet), alle nog restchristenen aanwijzen die ze al voor de Opname hebben gekend. Al deze verraders gaan vrijwel allen voor het Brandmerk (666). Onder hen zullen er maar enkelen bij zijn die, op het allerlaatste moment, alsnog tot inzicht en bekering komen en via de Guillotine voor het leven zullen kiezen.

De dwaze maagden

Dit zijn christenen die met de Opname zijn achtergelaten. Deze groep is vrijwel even groot als de wijze maagden. (±30 miljoen) Ze gaan via de Guillotine allemaal voor het leven! Niet één uitgezonderd.

De naamchristenen en andere religies
Uit deze groep zijn er maar enkelen bij die hun verstand gebruiken en daarmee het leven zullen behalen, want velen van hun (99,99%) hangen aan het aardse leven.

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” (666)

De wereldmensen

Er zullen vele zijn die zich er terdege van bewust zijn, wat het Brandmerk (666) precies inhoud. Dit zullen veelal arme mensen zijn, die in hun aardse leven niet veel meer te verliezen hebben. Ook zij zullen via de Guillotine voor het leven gaan!

Vele verloren zonen die in de wereld zijn teruggevallen zullen na de Opname het Beest aanhangen. Onder hen zullen er maar enkelen bij zijn die alsnog voor de Guillotine zullen gaan! Want deze zijn eens verlicht geweest en hebben het goede woord Gods en wat nog komen gaat ter harte genomen. Deze enkelen hebben de kennis en eens van de waarheid genoten en hebben daardoor inzichten opgedaan en zich bewust geworden wat de gevolgen zullen zijn en wat het Brandmerk (666) precies doet.
___

(Hebr.6:4-6) “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, [5] en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, [6] en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”

Kinderen vanaf 8 jaar en ouder
Al deze kinderen leven in grote verwarring! Velen kennen Jezus niet eens, maar zien wel wat het Brandmerk (666) de mensen aandoet. Namelijk op het moment dat het Brandmerk met een laser op de rechterhand of voorhoofd wordt ingebrand zal zijn uitstraling zijn, gelijk een Zombie of een Poliep. Een emotieloos wezen.

(Armageddon [666] Een Zombie-mens met een nieuw DNA)


Zie overzicht – De dag van Armageddon

Jezus:
De Aarde is geen plaats van rust en vrede,
het is een slagveld!
_____
.
Jezus:
Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde;
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen,
maar het zwaard!
__________
.
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen
tussen een man en zijn vader
en tussen een dochter en haar moeder
en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
(Matth.10:34-36)
.
Jezus:
Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden
en daardoor zijn vrije wil verliest,
heeft het geen meer de mens nog langer te laten leven.

_____


Het geweld is na de Opname niet meer te stoppen

– Het einde nadert –
.
Het einde van het tijdperk jan.2022
Einde van de 1e 3,5 jaar van de laatste Jaarweek. In deze dagen waarin de aarde letterlijk staat te trillen en te schudden en waarbij ook een deel van de mensheid volkomen de weg kwijt is, kijken steeds meer mensen naar de hemel.

Zie reactie van een vriend Evangelist en Voorganger: “Hoe gaat het ermee. Ik volg de site. Het blijft spannend allemaal. De hele wereld is op zijn kop. Ik vraag me af hoelang deze aarde nog zo door zal gaan.”

Zegels, Bazuinen en Schalen (Alle zegels en oordelen zijn door elkaar)

Het eerste zegel gaat de valse Profeet aan van de valse vrede, de laatste vijf maanden voor Armageddon. De andere drie zegels gaan de drie paarden aan van Armageddon. Het vijfde zegel gaat de zielen Gods aan die onder het altaar zijn bewaard.


Vrijwel alle bruggen over de hele wereld zullen dan gesloten moeten worden
Doorgaand verkeer niet meer mogelijk
Filipijnen – (2017)
Wereldwijd geen treinverkeer mogelijk
Nieuw-Zeeland – (2017)
– De grote aardbeving –
.
Het zesde zegel
(Openb.6:12) Johannes: “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”

Dit is het moment dat Satan en zijn gevolg vanuit de hemelse gewesten op de Aarde worden geworpen. (Openb.12:4a) “En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”

Dit is tegelijkertijd ook het moment van de grote aardbeving.
(Openb.16:18“En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.”
Het zesde zegel heeft eigenlijk niets met een oordeel Gods van doen, maar is een reactie die de Aarde als het ware doet opschrikken. Dit is wat de grote aardbeving brengt. Het is geen oordeel Gods maar is een gevolgtrekking door toedoen van Satan en zijn trawanten.

En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. De zevende zegel gaat namelijk de zeven bazuinen aan. De eerste oordelen Gods!

Afspraken met Satan

Het openen van de zeven zegels zijn afspraken die God de Vader met Satan heeft gemaakt! Geloof het of geloof het niet, want Satan was anders van plan geweest om op aarde 6000 jaar lang huis te houden. Maar… om dat tegen te gaan heeft Satan van God 3,5 jaar gekregen die de tijd van Armageddon aangaan.

Jezus: “De wereld is zo Boos dat Ik er nog een derde oordeel aan heb toegevoegd.”

De Bazuinen en de Schalen gaan elk zeven keer een oordeel aan en daar heeft de Heer nog een oordeel aan toegevoegd. Wat dit voor een oordeel is heeft de Heer niet bekend gemaakt. Het gaat, volgens mijn inzicht, maar om één extra oordeel, want de Bazuinen en de Schalen hebben al zo een verwoestend werk aangericht dat er nauwelijks nog mensen op de aarde zijn overgebleven. Het is wel zeker, dat dit extra oordeel nog voor de Openbaring van het zwarte paard de mensen treffen zal.

Countdown to Zero
We staan vlak voor een verschrikkelijk wereldgebeuren dat door de mensen niet te bevatten zal zijn en dat het voorstellingsvermogen van alle mensen ver te boven zal gaan.

De tijd van Armageddon begint vanaf jan.2022 en eindigt officieel in sept.2025.


De Eindtijd

– De laatste vijf maanden –

(Matth.24:12) “…En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen…”
(2 Thess.2:7-8b) Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. [8b] Dan zal de wetteloze zich openbaren…”
De wetteloze is niet de valse Profeet maar de Antichrist!

Zie nu het volgende:

De valse Profeet
(2 Thess.2:7b) “…totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”
Dit is wat ik zie:
Vele christenen denken dat dit gedeelte van het vers de Heilige Geest aangaat maar… gaat in werkelijkheid de valse Profeet aan! Eerst als deze in jan.2022 wordt gedood, dan pas is hij (de valse Profeet) verwijderd en uit de weg geruimd.
Verwijderen is tegen je wil in en dat kan daardoor nooit de Heilige Geest mee worden bedoeld. Deze tekst komt heel hard aan en is te respectloos opgesteld als het om de Heilige Geest zou gaan.

Conclusie: Dit vers (2 Thess.2:7b) …hij, die nog weerhoudt… gaat de valse Profeet aan!

Het witte paard van de valse vrede
De drie paarden van Armageddon
Vijf maanden voor de valse Profeet – Eind aug.2021 t/m jan.2022
Zie beide afbeeldingen: Hieraan is al duidelijk te zien dat de ruiter op het witte paard de valse vrede aangaat en totaal anders is dan de andere drie ruiters van Armageddon, want zij brengen juist dood en verderf!

Van de eerste tijd van 3,5 jaar is nu niet veel meer van over. Volgens het visioen van aug.2018 moet de valse Profeet zich in aug.2021 openbaren, want anders klopt het visioen niet. Want de laatste Jaarweek is begonnen vanaf aug.2018. Dit is de valse vrede en het wordt een heel mooie tijd! Ook al is het nog maar voor vijf maanden. (Aug.2021 t/m jan.2022)

Naamchristenen en de wereld
De Heilige Geest brengt straks met de laatste Opwekking grote blijdschap met zich mee, maar is er beslist niet de oorzaak van dat het daardoor zo goed met de wereld zal gaan, absoluut niet. De Heilige Geest zorgt alleen voor de verdere geestelijke ontwikkeling van de ware christenen Gods en heeft in deze wereld helemaal niets voor het zeggen. Alleen de naamchristenen die niet over de Heilige Geest beschikken regeren de wereld en door hun toedoen zijn de meeste oorlogen uitgevochten. Deze zijn het die het in deze wereld voor het zeggen hebben!

Zie: (Matth.23:37) “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.”


– De Supermens –
.
De valse vrede
Velen hebben geen weet wat de valse Profeet met zijn verschijning straks allemaal teweeg zal brengen. Toch heeft God de Vader daar een reden voor. Om dat te voorkomen heeft de Heer de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk gehouden, want deze man zal door de hele wereld op handen worden gedragen!
Zie daarover (Openb.13:3) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Dit beest is de valse Profeet) Dit zal een situatie zijn dat in de laatste vijf maanden, van de valse vrede, zal plaatsvinden en dan wordt plotseling de valse Profeet gedood. De hele wereld zal dan in rouw zijn. Maar dan, na drie dagen, staat hij weer op uit de dood en dan heeft de wereld opeens te maken met de Antichrist en dat is Satan!

De kracht van de valse Profeet

Zou de valse Profeet daarvoor de eerste volle tijd van 3,5 jaar hebben gebruikt, dan zou de grote Opwekking door de wereldmensen en vele christenen helemaal niet meer opgemerkt kunnen worden. Ook vele ware christenen Gods zullen te dien dage de valse Profeet met verbazing volgen. Dat komt vanwege zijn overredingskracht!

Openbaring valse Profeet – De Supermens –
Op het moment dat de valse Profeet zich in aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Nog enkele dagen en dan zullen we het zien wat niemand ooit voor mogelijk heeft kunnen houden. De kracht die dan van deze man zal uitgaan kan door de wereld nauwelijks worden begrepen. Hij is de absolute wereldleider, de Supermens!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar vijf maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
(Openb.13:3) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Jezus zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

April 2022

De maand staat al vast, maar de dag en het uur van de Opname kunnen we niet bepalen, dat is onmogelijk. (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Het derde Beest
De wetteloosheid neemt steeds ergere vormen aan en het moment van de Opname komt steeds dichterbij.
Europa haalt miljoenen mensen binnen die zich hier niet of nauwelijks kunnen aanpassen. Wereldwijd werken daar alle Regeringen aan mee. De economie staat vrijwel op instorten.

De Europese Unie (EU) is in feite het derde Beest en de voorloper van het eerste en het tweede Beest, de valse Profeet en de Antichrist. Met ongeveer 507 miljoen inwoners wordt de Europese Unie als één land beschouwd. Hieraan is al duidelijk te zien dat Satan en zijn machten steeds meer en meer de overhand krijgen. De onrust neemt schrikbarend toe.

Volgens alle data zal het jaar 2021 een ommekeer teweegbrengen in de wereldgeschiedenis.
Zodra de valse Profeet zich heeft geopenbaard, zal er een vreemde harmonie van vrede heersen zoals de wereld nog niet heeft gekend. De valse Profeet/Antichrist is op 5 febr.2018 dan al 56 jaar oud! Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.

Zie visioen: “De laatste Jaarweek” (2018-2025)


Openbaring vierde zegel gaat de vierde ruiter aan met de sikkel

Het vierde ZegelHet vierde paard
(Openb.6:8) “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”
Het openen van de vierde zegel en het blazen van de zesde bazuin brengt een verschrikkelijke honger en dood teweeg.
De zesde Bazuin (Openb.9:15) “En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.”

Het is dan al 2020 en er zijn nog maar 2,5 miljard mensen op de Aarde.

Het zilveren Koord
De ruiter op het vale paard heeft een sikkel in zijn hand. Dat heeft hij nodig om het zilveren Koord, van de meer dan 300 miljoen christenen, bij hun executie te kunnen doorhalen.
Zie details: Het zilveren Koord

(72 uur lang nog een zenuwlichaam!)

Het vijfde zegel
(Openb.6:9) “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”

Aanvankelijk had ik 200 miljoen berekend, maar de Heer gaf mij in dat het 300 miljoen is.


De meesten blijven achter

Maar 3%
Met de Opname wordt uit alle kerken en gemeenschappen maar 1 tot 3% opgenomen. Er zijn uitzonderingen, dat er zelfs 5 tot max. 7% wordt opgenomen. Het zullen er niet veel zijn. Van de hele gemeente wordt totaal maar 3% opgenomen.

In april 2022 zullen er wereldwijd iets meer dan een miljard mensen worden opgenomen. Daar behoren alleen christenen bij, die de eerste gehoorzaamheid Gods met de complete onderwaterdoop zijn nagekomen.

Geestelijk dood
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”

De Voorganger kan voor deze 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en weer anderen die met hun telefoon aan het Appen zijn. En dan te bedenken dat er Pastors zijn die er absoluut zeker van zijn dat de hele gemeente meegaat! Het is haast niet te geloven.

.
Niemand wil achterblijven
Broeders en zusters, christenen* komen naar mij toe, want ze geloven hun eigen Voorganger niet meer! Die zegt elke keer maar weer, dat de hele gemeente (100%) wordt opgenomen terwijl de christenen, die in de 1e graad van kennis leven, dat niet meer geloven.
___
*) Deze christenen hebben het verslag “Doch tevergeefs eren zij Mij” van de Heer goed gelezen en zijn zich wezenloos geschrokken en bewust geworden, dat ze nog wel eens achter zouden kunnen blijven. Want van de huidige gemeente Laodicea wordt maar 3% opgenomen!
Direct vertel ik hen dan hoe belangrijk het is dat je kennis gaat verzamelen. Zorg ervoor dat je tot de wijze maagden gaat behoren, want die hebben de kennis in de 2e en 3e graad!
___
(WalibiFlevoland) Zie: De kleine en de secretaresse!
(1 Kor.12:31) “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”
Zie: “De laatste Benjamin” (Ware kennis – Kernpunten)

(Het mysterie winter en de sabbat) Ware kennis 2e en 3e graad.

De Elite
Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de Aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven achter, die in de wereld de Elite waren onder de christenen.

Bron: _www.Eindtijdinbeeld.nl

Zie wat Jezus over de Opname zegt: “Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)
Zie: (2 Petrus 1:10) “Verkiezing – noodzaak!”

(Een rechtvaardige nauwelijks gered)

are-you-ready1
are-you-ready1b
are-you-ready-png
are-you-ready2
Are you ready? – YouTube (1:02)
Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.
En maar ±15 christenen blijven achter??? – » Het is juist andersom!
___
Zie: “Armageddon is in zicht!”  (Video’s – De Opname)
In deze YouTube video’s is heel duidelijk te zien wie er allemaal achter zullen blijven.
– Het Dal van Armageddon –
.
Wat de Leiders niet willen horen
Ze weten het wel, maar willen het niet horen en slepen zo bijna de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!
.
Broeders en zusters, waarschuw uw Voorganger!
Wijs hem op dit verslag en dat van De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood, want van de 1000 leiders wordt er maar 1% opgenomen!
Dat uw Voorganger met de Opname er niet bij zal zijn is, met zo een groot aantal (990) dat achter zal blijven, vrijwel zeker.
Laat uw Voorganger over de Eindtijd praten en over de Biochip, de voorloper van het Brandmerk Teken/Logo (666). Hij heeft dan in ieder geval zijn best gedaan en zou met de Opname erbij kunnen zijn en misschien ook enkele christenen meer.
___

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De Voorgangers en hun gemeente

Vele Voorgangers en Leiders van kleine en grote kerkgemeenschappen denken werkelijk dat iedereen er met de Opname bij zullen zijn. Maar waarom zou u denken dat juist uw hele gemeente (100%) zal worden opgenomen?


De laatste veldslag

“Het geheim van de harde Kern”
.
Duivelse christenen zitten in elke gemeente, ook de harde Kern en daar valt beslist niet mee te spotten. Ze zijn er overal. Dit is het geheim wat ze met zich meedragen, want wat dat betreft lijken ze wel een beetje op de Kruisridders en beiden hebben wapens!
Net als bij de Koningen, die uit het Dal van Armageddon komen en die de waterdoop niet zijn nagekomen, is het nu de harde Kern die de aandacht trekt.

De harde Kern behoort niet tot de dwaze maagden, maar zijn gemeenteleden die de ernst van de Opname met pure geloofskracht ter harte hebben genomen, maar dan toch zijn achtergelaten.

Blind van woede

Direct na de Opname wordt de harde Kern zichtbaar en bevindt zich dan in staat van oorlog! Alle Leiders, niet één uitgezonderd, zullen door de harde Kern worden gedood met de woorden: “Ik weet dat ik nu zal moeten sterven, maar jij gaat eerst!”


Na de Opname – Brandmerk (666)

Drie maanden voor de Opname zal de Biochip verplicht gesteld worden en drie maanden na de Opname zal dan ook het Brandmerk Teken/Logo (666) verplicht worden.

Tien maanden na de Opname zal de slachtpartij onder de Heiligen beginnen, want dan staat namelijk het vierde paard op; de ruiter met de sikkel! Het gaat hier dan om alle dwaze maagden. Er zullen ook veel christenen bij zijn die niet over het niveau van een dwaze maagd beschikken en vele wereldmensen die ook tot inzicht en bekering zijn gekomen. Ze zullen allen voor de tweede dood gaan!


De harde Kern en eeuwig leven
.
Jezus en de harde Kern
Een ieder die tot de harde Kern behoord, kiest voor de bijl! En of u dit nu wilt geloven of niet, dit zal voor deze groep een onbegrijpelijk gebeuren zijn. En nu komt het! Als ze gedood worden, wordt op datzelfde moment van hun executie hun rechterhand vastgehouden door… Jezus!

Want ze hebben met de Guillotine de enige mogelijkheid aangesproken om alsnog het leven in te kunnen gaan. Er is namelijk geen andere vorm van bekering meer mogelijk, want tegelijkertijd met de Opname is de genadetijd en ook de Eindtijd voorbij!

De harde Kern zou gered zijn??? – Hoe is dat toch mogelijk?!
Broeders en zusters, dit moet ik even uitleggen: De harde Kern die via de Guillotine door de Heer persoonlijk wordt ontvangen, heeft de Kroon des Levens en daarmee eeuwig leven!
Vele christenen zijn boos op mij en zeggen dat dat gewoonweg niet kan. De harde Kern, dat zijn moordenaars! Ja, dat is ook zo.

Zie afbeelding – Het karakter van de harde Kern »

Scharlakenrood
Stel nu dat iemand, ruimschoots voor de Opname, een massa moordenaar, tot inzicht en bekering en daarmee tot levend geloof komt en dan ook nog eens een keer met de onderwaterdoop de eerste gehoorzaamheid Gods nakomt en daarmee het niveau van de wijze maagden behaald, die heeft het leven!

Ook al hebt u een scharlakenrood kleed aan doordrenkt met bloed, dan nog zijn met de onderwaterdoop al uw zonden begraven en vergeven, hoe erg die ook geweest mogen zijn.

Dal van Armageddon
Welnu, nu zitten we in het Dal van Armageddon waar werkelijk van alles mogelijk zal zijn om te overleven. Wat denk u dat er dan allemaal zou kunnen gebeuren? Je zult je moeten verdedigen en vechten voor je leven! Er kunnen daarbij doden vallen en velen zullen doden, of u dat nu wilt geloven of niet. Zo zal ook de harde Kern in de hele wereld bezig geweest zijn en heeft daarbij alle nog aanwezige Pastors en Voorgangers gedood en dit is precies dat wat Jezus voorzegt heeft.
___
Zie onderaan: Brother Yong-Doo Kim

Jezus: “De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden!”

Horror visioen – versa de harde Kern
In de nacht van donderdag op vrijdag (11/12-06-2015) heb ik een visioen gehad en met eigen ogen kunnen zien hoe Pastors en Voorgangers door de harde Kern afgeslacht worden!
Zie foto: De harde Kern – Urban-killer »
En nu gebeurd het! – Binnen tien maanden wordt de harde Kern gevangen genomen en moet kiezen voor het dodelijke Brandmerk (666) of de dood met de Bijl of Guillotine. Voorwaar, ik zeg u met wat ik daarvan weet; wie deze zeer ruwe vorm van bekering aangaat die heeft het leven!
En dit geldt ook voor de harde Kern.
___

Zie: (Openb.2:10) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”

Jezus: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”
Met 1% bedoeld Jezus 10 Leiders. Van deze 1000 Pastors en Voorgangers zullen er tenminste 300 zijn die in tongen kunnen spreken. Een christen is kwaad op mij: “Alle christenen die in tongen kunnen spreken hebben het leven!”

Wel broeders en zusters, of die 10 Leiders allemaal in tongen kunnen spreken is niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar na de Opname zullen vele van hen niet meer bij machte zijn om in tongen te kunnen spreken, want tegelijkertijd met de Opname is ook de Heilige Geest weg. Voorwaar!

Voortijd door een ongeluk getroffen
Wie dus voor de executie een ongeluk krijgt en daarbij sterft, die heeft het leven niet! Alle mensen, leven en staan nu onder de wet van Armageddon.

Er zijn drie soorten van dood die deze wet aangaan:

De eerste dood gaan alle mensen aan die over het Brandmerk Teken/Logo (666) beschikken. Ze denken nu dat ze veilig zijn en weer verder kunnen gaan met hun leven, maar dan wordt hun verdere leven plotseling met geweld onderbroken, want met de komst van Jezus, moeten ze de bergen in vluchten. (Hosea 10:8b) “En zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons, en tot de heuvelen: Valt op ons!
(Lukas 23:30) “Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons.”

(Openb.6:16a) “…en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons…”

De tweede dood
Er zijn na de Opname nog maar twee soorten van eeuwig leven mogelijk.
De eerste is dat zeer velen, door intense haat gedreven, al voortijd vele restchristenen zullen doden. Ze zijn dan gestorven om Jezus naams wil! Ze hebben allemaal het leven.
De tweede is de dood via de Guillotine.
___
(Openb.2:11) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
(Openb.20:6) “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”

Zie: Het geheim van de Koningen (Het 1000-jarig vrederijk)

De dood van alle Pastors, Voorgangers en Leiders
Door toedoen van de harde Kern zullen binnen drie weken alle Pastors, Voorgangers en Leiders worden gedood! Of de Leiders het leven hebben is nog maar de vraag, want door hun toedoen is het werkelijk niet te vatten dat er zoveel (97%) gemeenteleden achter zullen blijven.
Wat absoluut zeker is, ze zijn niet om Jezus naams wil gedood maar zijn gedood uit pure wraak! Deze vorm van dood kan geen eeuwig leven brengen.

(Matth.7:22-23) “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? [23] En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

De mensen in het Dal van Armageddon die om Jezus naams wil gedood zullen worden hebben allemaal het leven! Ze zijn daarmee de marteling en de Guillotine ontvlucht. De haat tegen de christenen zal zo verschrikkelijk zijn, dat er overal in de wereld groepen zijn die de christenen zullen achtervolgen en hun direct zullen doden!

(Matth.24:9) Jezus: “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u dodenen gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.”

De derde dood – (Door een ongeluk gedood)

Als een mens door een ongeluk voortijd sterft, dan die heeft het leven niet. Het gaat hier om mensen die los van Gods zijn, ook de naamchristenen! Omdat de hemel en de hel gedurende de tijd van Armageddon gesloten is, zullen ze allen tijdelijk moeten plaatsnemen in het Dodenrijk. Daarna zullen ze geoordeeld worden en toch vrijwel allemaal worden afgewezen!

De dood zoeken

Het zal voor de mens ook niet meer mogelijk zijn om zelfmoord te plegen, want de dood is van hen weggevlucht! (Openb.9:6) “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.”

De laatste aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De aller- grootste en laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden in de maand juli/aug.2021. Deze opwekking zal precies vijf maanden duren t/m de dood van de valse Profeet in jan.2022!

Twee verschrikkingen direct na de Opname
De eerste – Satan zal in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking doden. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de Opname! Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is.
De tweede is de allergrootste Aardbeving ooit zoals de wereld nog niet heeft gekend.

(Openb.16:18b) “…en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.”

De Bruiloftsgasten hebben de uitnodiging van de Heer afgeslagen. Dit is een gebeuren dat acht maanden voor de Opname in werking zal treden. Drie dagen voordat de grote Opwekking van Joël in de maand juli/aug.2021 gaat plaatsvinden, zullen de deuren van de Bruiloftszaal, voor de genodigden, al worden gesloten.

Dan is de Heilige Geest aan de beurt en deze kracht gaat binnen vijf maanden alle kruispunten van de wereld langs om binnen te halen, zowel de goede als de slechte! Dat zijn er ongeveer 1,2 miljard! Maar… van deze groep wordt maar ±270 miljoen opgenomen.

De melk Gods
Al degene die 5 maanden voor de Opname tot levend geloof zijn gekomen, zijn namelijk nog aan de melk Gods. (1 Petr.2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”

Ze zijn nog niet toegekomen aan het harde voedsel en zullen dat in de grote Opwekking ook niet meer hoeven mee te maken. Al deze kleintjes zijn er met de Opname bij en hebben het leven! Het duurt namelijk een jaar voordat de melk Gods is gedronken.


– Als door vuur heen gered –
.
Armageddon

Wie na de Opname niet aan deze nieuwe vorm van bekering is toegekomen en dus voor tijd verongelukt of wordt gedood, die heeft het leven niet. Want ze hebben de bekering via de Guillotine niet meegemaakt. De restchristenen die allen de onderwaterdoop zijn nagekomen zullen in dit geval als door vuur heen gered worden.

Er is in het Dal van Armageddon nog maar één soort van bekering mogelijk; via de Guillotine!
Degene die om Jezus naams wil gedood zijn hebben ook het leven.

(Matth.24:9) “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.”

Zie originele afbeelding Guillotine in “De gemeente Laodicea slaapt”
(Na de Opname – Geen genade meer)
.

De Opname? Veel christenen geloven het niet meer

Een Japanse tsunami
Met alle voorspellingen die niet zijn uitgekomen, maakt dat de mens steeds ongeloviger wordt. Vooral veel christenen lachen om de tijd, de Eindtijd. Er is nauwelijks nog geloof.
De dag komt dat Jezus de Zijnen zal opnemen voordat de grootste ramp aller- tijden deze wereld zal treffen. De Heer heeft gezegd, dat de Japanse tsunami en aardbeving voor de achterblijvers niet te vergelijken zijn met wat er dan met de wereld zal gebeuren.
___
Zie visioen! Asteroïde van Alsem in de Atlantische Oceaan.
Een 9-jarige jongen beschrijft een Japanse tsunami van meer dan een 100 meter hoog!

(Openb.8:8-9) “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, [9] en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”


De Opname
Een woord gegeven aan een gemeentelid (9 febr.2012)

Jezus: “Weinig, heel weinig christenen zullen gereed zijn wanneer Ik kom.”  De Heer zegt dat de tijd al om is. “Dit is het einde van de eeuw. Dit is het. Je leeft in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Pastor Park, Yong Gyu: “Verhouding Hemel en Hel is 1 op 1000.”
(Matth.7:13-14) “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; [14] want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

De wereldmensen en vele christenen hebben geen flauw idee dat de Eindtijd al bijna is afgelopen.


“De harde kern”

(Na de Opname)

Er zal met de Leiders afgerekend worden
Als er in een gemiddelde gemeente, voor de grote Opwekking, maar 1 tot 3% zou worden opgenomen dan is het vrijwel zeker dat ook alle Voorgangers en Leiders, die hiervoor verantwoordelijk zijn, achter zouden blijven. Ze zullen de gevolgen daarvan aan den lijve ondervinden. Na de Opname zullen de gemeenteleden (de harde kern) hun thuis opzoeken!

Zie: “De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood

Dit is een verborgen geheimenis – Voorlopig weet nog niemand van de Voorgangers en Leiders dat deze groep bestaat en ook in hun eigen gemeente alom vertegenwoordigd zijn. Maar zie toch, wat Jezus tegen Broeder Youg-Doo Kim over deze “de harde Kern” te zeggen heeft!

Brother Yong-Doo Kim
De Here Jezus vertelde Broeder Kim dat Zijn komst zeer nabij is.

Het volgende staat geschreven in boek 5: “Baptized by Blazing Fire” (Gedoopt door brandend vuur)

Brother Yong-Doo Kim
De Heer gaf mij het volgende duidelijk te verstaan:
“Als de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders de gemeente niet duidelijk voorbereiden op de Opname, dan zal het resultaat zijn dat ze allemaal zullen worden achtergelaten.
De gelovigen die achterblijven, zullen hun woede uiten op hun Voorgangers. Ze zullen boos worden omdat ze er met de Opname niet bij waren. De gelovigen zullen wraak nemen op hun Voorgangers, die hen tijdens hun leven niet voldoende hadden geïnformeerd over de naderende Opname en de gevolgen van wat Armageddon met zich mee zal brengen.
De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
Dit, aldus Jezus.
.
Reactie van Brother Yong-Doo Kim:
“Als Voorganger ben ik echt bang.”

_____

Deze Voorganger denkt dat hij met de Opname misschien achter zal blijven. Dat is niet bepaald onterecht als je bedenkt wat Jezus daarover heeft gezegd: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”
Dat er zoveel Pastors, Voorgangers en Leiders achter zullen blijven heeft te maken met het feit dat ze allemaal in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven. De Leiders zijn zich dat niet of nauwelijks bewust.

In ieder geval heeft de Heilige Geest met Joh.16:13 hun niet voldoende kunnen onderwijzen. Dat komt, omdat Satan grote druk op hun uitoefent om alleen dat te geloven en te prediken wat hij (Satan) wil dat er gepredikt moet worden en om daarmee de gemeente gerust te stellen.


De christenen willen een aangename preek horen

en geen Eindtijd Horror

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen

Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het evangelie. Kerken lopen leeg. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en evangelie, over berouw en bekering. Dit wordt door velen niet meer op prijs gesteld. In plaats daarvan ontstaat nu een vervanging, een geluk evangelie. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De mensen verlangen een prettig evangelie.

In vele gemeenten van de Heer was het met de jaren door een leuke en onderhoudende preek geweest, maar over de Eindtijd en hoe Armageddon te ontvluchten was geen kennis opgedaan, totdat de Opname in het nieuws bekend werd gemaakt: “Miljoenen, zo niet meer dan een miljard mensen zijn opgenomen! – Jezus, is langsgekomen en heeft de christenen opgehaald!”

Zie: Visioen Olav Rogde (De eerste uren na de Opname!)


Frankrijk (Parijs) Armageddon – Twee duivels kijken naar een super explosie – (0:18)

Armageddon?
“Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!”
.
Jezus“Als Ik gedurende de tijd van Armageddon niet aanwezig zou zijn, dan blijft geen mens behouden.”

(Zagg.12:2-4) God de Vader: “…over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”

Jezus, aanwezig in het Dal van Armageddon
Zie Ken Peters – “I Saw the Great Tribulation” (High Quality) – YouTube (2:28:14)

Vlak voor zijn executie via de Guillotine, legt Jezus Zijn hand op de schouders van Ken Peters en hij voelt dat! Hij weet dat Jezus naast hem staat en met hem meeloopt. (Vanaf 1:38:00 t/m 1:46:10) – Nadat Hij onthoofd was zag hij hoe iemand zijn hand vast hield. Het was Jezus! (Vanaf 1:45:25 t/m 1:46:10)

Geloof, dood en leven

Jezus: “Als Ik Mijn geest van de aarde zou wegnemen, dan zou niemand in staat zijn om in de eindtijd nog tot Mij te komen. Maar vele miljoenen zielen zullen Mij aanroepen en worden bewaard tijdens de laatste zeven jaar. Maar ze zullen betalen met hun leven voor hun geloof in Mij. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Heilige Geest hen trekt. Nee! Het is niet Mijn Geest die zal worden weggenomen van de aarde. Het is Mijn Bruid, die zal worden weggenomen van de aarde.”

Tongentaal, hoogste roeping

“Blijf toch bij Mij op de plaats van het gebed! Niets anders doet ertoe. Neem de mantel van voorbede en bid als nooit tevoren. Bid in de tongentalen die Ik jullie door de Heilige Geest heb gegeven en laat Mij door jullie heen bidden. Dit is jullie hoogste roeping!”

De gemeente van Laodicea
“Ik kom over deze aarde met een laatste oproep in een Opwekking die de tijd van genade aan de volken snel zal doen eindigen. Verspil geen kostbare tijd die Ik jullie heb gegeven. Jullie kunnen het nooit meer terugkrijgen tot in alle eeuwigheid! Groot is de beloning voor degene die de hoornen van het altaar vastgrijpen en de oorlog ingaan om de kwade onweerswolken aan de horizon te weerhouden. Vele miljoenen zielen staan op het spel. Zelfs nu, Mijn geliefde!”

Zie: De Weerhouder

De aarde is een pijnlijke wachtkamer waar je afwacht totdat je sterft. En zoals geld hier voor de rijke is, kan je de hemel beschouwen als een onbereikbaar instituut. Helaas…

Waiting for Armageddon

.
De Opname gemist

Na de Opname zullen de mensen volkomen in het duister tasten!

Er is geen tijd te verliezen
Er is geen tijd te verliezen
.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wachten op Armageddon

(DZG// dinsdag 13-03-2018/ 16:28) – (Update 09-08-2019)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Just How Evil Evangelical Christians
(Foto) Kruisridders te voet wachten op het sein
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LPwHRrkH6Ig
Wereldwijde slachting
(1000-den Kruisridders stand-by voor aanval)
Bron: _http://shoebat.com/2015/03/13/pope-francis-releases-this-statement-i-only-have-a-few-years-left-to-live-the-crusades-are-returning-very-soon/
De 144.000 verzegelden
Bron: _http://www.christconnection.net/id5.html
Waiting for Armageddon_ Breed
(Foto) _https://scdn.nflximg.net/images/1970/9481970.jpg
Bron: _https://usa.newonnetflix.info/info/70129310/s
Zombie-mens met een nieuw DNA
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=KHl_l3ZIpqE YouTube (32:56)
7 day forecast
Bron: _https://texaslynn.wordpress.com/2012/12/21/end-of-the-word/
Kruisridders in galop
Het geweld is na de Opname niet meer te stoppen – Het einde nadert
(Foto) _http://www.greanvillepost.com/wp-content/uploads/2014/10/crusaderCharge.jpg
Bron: _http://www.greanvillepost.com/2014/10/13/crusaders-and-zionists/
Alle bruggen over de hele wereld zullen ontoegankelijk worden
(Foto) _http://www.aardbeving.net/images/wall/schadebrug.jpg
Bron: _http://www.aardbeving.net/sites/landen.html
Doorgaand verkeer niet meer mogelijk
(Foto) _http://waarmedia.com/arabic/file/2017/02/bivelerz-1.jpg
Bron: _http://waarmedia.com/arabic/%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-6-7-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86/
Wereldwijd alle treinverkeer onmogelijk
(Foto) _https://yoors-media-thumbs-adsfairbv.netdna-ssl.com/32135/photos/schade-door-aardbeving-in-nieuw-zeeland1494666401.jpg
Bron: _https://yoo.rs/erik.de.jonge/blog/gevolgen-van-aardbevingen-groningen-1484252464.html
Armageddon – De ruiter met de boog tegenover de andere drie paarden
Bron: _http://endtimeupgrade.org/christ-or-antichrist-who-is-the-white-horse/
Armageddon – De vier paarden (postzegel)
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Het Europese Parlement
(Foto) _https://beginningatblackfriars.files.wordpress.com/2011/06/dsc04049.jpg
Bron: _https://beginningatblackfriars.wordpress.com/2011/06/13/from-the-continent/
(Foto) Magere Hein in de bliksem
Openbaring vierde zegel gaat de vijfde zegel aan
De Dood – De vierde en de vijfde zegel
1-Hour Epic Music Mix | Two Steps From Hell Vol. 2
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=S3P2iaWma-Y&list=RDS3P2iaWma-Y#t=132
(Foto) _Most left behind
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De vijf kinderen – (Kinderen met kennis in de 2e en 3e graad!)
Bron: _http://zorgenziekenhuiskrant.nl/als-de-juf-meedoet-met-tikkertje-worden-kinderen-actiever/
Tekening: De laatste veldslag
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
(Afbeelding) – De vijf Ridders (Crusaders)
_http://chainimage.com/images/armorial-des-pays-de-france-a-lorigine-de-lh%C3%A9raldique-croisades.jpg
Bron: _http://chainimage.com/image/armorial-des-pays-de-france-a-lorigine-de-lh%C3%A9raldique-croisades
(666) De Antichrist met de Boog boven de Zee
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
(1917 – 2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
De harde Kern – Crusader (Jezus en de harde Kern)
(Afbeelding) Het karakter van de harde Kern »
(Afbeelding – De harde Kern) Man in Harnas
_https://pre00.deviantart.net/4066/th/pre/i/2014/063/9/9/crusader_by_odinoir-d78qlqs.jpg
Bron: _https://odinoir.deviantart.com/art/Crusader-437941396
De harde Kern – Urban-killer »
(Foto) _http://images4.fanpop.com/image/polls/656000/656394_1299374389282_full.jpg?v=1299375185
Bron: _http://www.fanpop.com/clubs/horror-movies/picks/show/656394/favorite-movie-monster
De Guillotine
Bron: _http://www.tomsachs.org/work/chanel-guillotine-breakfast-noo
Twee Guillotines – Het Dal van Armageddon – De enige nog laatste kans
Citizen Channel – FEMA Camps Roundup Americans & Guillotines? – (8:31)
Bron: _ https://www.youtube.com/watch?v=H_Di6zQuqVw
The End of the World is Cancelled
Bron: _https://godshotspot.wordpress.com/tag/rapture/
Tsunami – Atlantische Oceaan – De tweede bazuin
(Tekening)
_http://www.yslish.com/thumbnail.php?file=Revelation_8__8___9_877634189.jpg&size=article_large
Bron: _http://www.yslish.com/do-you-know/3953-sud-nad-narodami.html
Brother Yong-Doo Kim
Bron: _http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/the-error-of-rapture-date-setting.html
De harde Kern
Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
(Foto) Twee duivels kijken naar een super explosie – (0:18)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xhtdD4hHboU
Bron 2: _http://www.quizz.biz/quizz-189507.html
Drie Magere Heinen: Waiting for Armageddon
Bron: _http://countdowntozerotime.com/2014/10/08/at-last-a-use-for-those-famous-fema-coffins-cdc-suggests-hermetically-sealed-caskets-for-ebola-victims-aka-fema-coffins/
De Opname gemist
Tekening: “Oh, Crap! Was that today?”
Bron: _https://illuminutti.com/category/fema-camps/
===*===