Maurice Sklar | Countdown to Zero | The four horsemen of Armageddon

.
“De Weerhouder”

(Armageddon is in zicht)

The Four Horsemen Armageddon– De vier – De 4 ruiters van Armageddon –

(13 juli 2010)
Maurice Sklar is een solo- violist en spreekbuis van God
Zie Visioenen: Teachings

Bron: _http://www.mauricesklar.me/Teachings/teachings.html

Countdown to Zero

(2 Tess.2:6-8) “En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaard op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Maurice Sklar: Ik heb altijd gedacht dat het de Heilige Geest was die het kwaad op aarde beperkte en de Antichrist, de goddeloze wereld dictator, die zal worden gemachtigd gedurende de laatste zeven jaar ervan heeft weerhouden alles over te nemen. Maar de Heer corrigeerde mij en zei:

“Als Ik Mijn geest van de aarde zou wegnemen, dan zou niemand in staat zijn om in de eindtijd tot Mij te komen. Maar vele miljoenen zielen zullen Mij aanroepen en worden bewaard tijdens de laatste zeven jaar. Maar ze zullen betalen met hun leven voor hun geloof in Mij. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Heilige Geest hen trekt. Nee! Het is niet Mijn Geest die zal worden weggenomen van de aarde. Het is Mijn Bruid, die zal worden weggenomen van de aarde. Wie is Mijn Bruid? Dat is alleen degene die ervoor kiezen om Mij lief te hebben, met Mij te wandelen, Mij te gehoorzamen, Mij te dienen en nu voor Mij te kiezen boven al het andere. Het zijn degene die ervoor kiezen overwinnaars te zijn en tot het einde zullen volharden. Het zijn de gebeden en de voorbede van Mijn Bruid, die de vloed van het kwade en het oordeel tegenhouden die spoedig over de gehele aarde zullen komen. Het is Mijn genade net een beetje langer uit te blijven reiken naar de verloren en de teruggevallen kerk. Het is niet Mijn wil, dat wie dan ook omkomt in de hel.”

“Ik sta nu aan de deur. Alles is gereed! Ik ben klaar om mijn mooie Bruid te komen ophalen. Hoe verlang Ik naar haar! Maar, alleen de Vader weet de exacte dag en het uur van Mijn verschijnen. Eerst moet Ik verschijnen om Mijn Bruid weg te nemen. Dan zal Ik op deze aarde terugkomen als de Koning der koningen. De Tijd is voorbij. De oordelen zullen niet veel langer tegengehouden worden als de weeën over de aarde zullen komen.”

Roep van de Bruid
“Ik heb de kreten van Mijn Bruid, haar gebeden en haar voorbede gehoord. Ik heb haar tranen gezien. Het heeft veel tegengehouden dat al gebeurd zou moeten zijn. Mijn genade is overvloedig aanwezig in dit laatste uur! Hoe huil Ik voor degene die weigeren zich te bekeren en nu tot Mij te komen! Mijn hart is gebroken voor hen, want Ik weet welk een vreselijke kwaad over hen komen zal.”

Armageddon
“Satan is nu zijn volledige legers aan het verzamelen om de volkeren van de aarde te verslinden en te vernietigen. Alleen jij, Mijn dierbare Bruid, houd hem voorlopig nog tegen door jouw gebeden. Hier ben Ik blij mee.”

Tongentaal, hoogste roeping
“Blijf toch bij Mij op de plaats van het gebed! Niets anders doet ertoe. Neem de mantel van voorbede en bid als nooit tevoren. Bid in de tongentalen die Ik jullie door de Heilige Geest heb gegeven en laat Mij door jullie heen bidden. Dit is jullie hoogste roeping!”

De gemeente van Laodicea
“Ik kom over deze aarde met een laatste oproep in een Opwekking die de tijd van genade aan de volken snel zal doen eindigen. Verspil geen kostbare tijd die Ik jullie heb gegeven. Jullie kunnen het nooit meer terugkrijgen tot in alle eeuwigheid! Groot is de beloning voor degene die de hoornen van het altaar vastgrijpen en de oorlog ingaan om de kwade onweerwolken aan de horizon te weerhouden. Vele miljoenen zielen staan op het spel. Zelfs nu, Mijn geliefde!”

De lijnen zijn al reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn en wie niet. De Hemel is nu klaar voor de grootste feestviering die er ooit in voorbije eeuwigheden is geweest! Er is geen verdere voorbereiding voor het Bruiloftsmaal meer nodig. Het is gereed! Ik wacht erop, in de lucht te verschijnen, om Mijn Bruid op te vangen en mee te nemen naar huis. Wat een Bruiloft zal dat worden! Maar, geliefden; jullie moeten jezelf voorbereiden, zodat jullie de roep van de sjofar (Horn/Bazuin) kunnen horen. Velen zullen het niet horen, omdat zij hun bruidssluiers en hun kronen hebben verloren. Houd vast met wat Ik jullie heb gegeven. Laat Satan niet jullie hart van Mij stelen.”

“Dit zijn de gebeurtenissen die binnenkort zullen gebeuren als signaal van jullie vertrek van deze Aarde, Mijn Geliefden: …”

“Ik zal Billy Graham mee naar huis nemen.”
Billy Graham: De grootste Evangelist aller- tijden!
Meer dan een miljard(!) mensen heeft hij met het Woord kunnen bereiken.
(Geboren 07-11-1918)

Atomair Vuur in de Eindtijd
“Er zal binnenkort oorlog uitbarsten om en rondom Israël. Ze zal worden verwond, maar niet vernietigd. Maar, wie om haar heen, haar vanuit het huis van Esau heeft vervloekt zal worden vernietigd. Libanon, Syrië, Iran en andere landen die Mij in het oog hebben durven steken zullen het gramschap van nucleair vuur en vernietiging ervaren.”

Economie Amerika
“Als de president van uw natie heeft verkozen geen berouw te hebben en niet verandert, zal Ik doorgaan met de Verenigde Staten te oordelen over de pogingen die hij heeft gemaakt om Mijn land op te geven en te verdelen en om Israël te dwingen Jeruzalem te verdelen. Als hij blijft doorgaan, zal Ik Amerika precies door midden delen. Als hij blijft doorgaan met economische druk op Israël te zetten, zal Ik de economie van Amerika verder in laten storten.”

(Toegevoegd) Zo zegt de HEER: “Waarschuwing voor Amerika over de komende ineenstorting van de dollar. Wanneer dit gebeurt, zal alles wat u als vanzelfsprekend vond in het leven plotseling tot een einde komen. U hebt nog nooit zo’n verwoesting gekend. Het zal plotseling en in het voorjaar over u komen, o hooghartige natie, in een ogenblik. Wat gaat u doen als er geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer is?! Dan zult u tot Mij roepen, maar Ik zal u niet horen, totdat u zichzelf nederig maakt in heilig berouw. Er zullen rellen zijn, plunderingen, oorlogstoestand, verkrachting, chaos, marteling en moord, evenals gevangenisstraf en ziekten. Al het kwaad zal plotseling op u neer dalen. Alles omdat u weigerde u te bekeren en naar Mij terug te komen.”
_____
Maurice Sklar, 28 juni 2014 om 22:27 uur. Zie verslag: “Amerika gewaarschuwd

Met voorjaar wordt maart/april 2022 bedoeld. Dit is dan ook het moment van de Opname.

100 tegen 1
“Als hij het terrorisme blijft aanmoedigen waardoor het zal opbloeien, zal Ik het terrorisme grote schade laten aanrichten in Amerika en het land vernietigen. Het is honderd tegen één: Ik zal erop toezien dat er honderd keer meer komt over Amerika voor wat Israël heeft ervaren op dit gebied.”

1000 tegen 1
“Ik zal Amerika veroordelen tot duizend tegen één met betrekking tot ieder stuk land, dat is weggenomen van Israël en Jeruzalem, net zoals het gebeurde toen jullie Mijn volk in Gaza uit hun huizen dwongen te gaan en ik aldus antwoordde met de orkaan Katrina.”

Verhouding van 1.000 tegen 1
“Voor elke kolonist die in Judea en Samaria uit zijn huis gedwongen is of zal worden, zal ik duizend woningen in Amerika opeisen om hun huizen te verliezen. Aangezien u Israël gedwongen heeft de bouw van woningen te “bevriezen”, is jullie woningmarkt in dezelfde mate “bevroren”. Slechts duizend woningen tegen één.”

Wat Iran betreft

“Als Amerika niet meedoet met Israël in een preventieve aanval op Iran en Israël moet het alleen doen, dan zal Amerika een nucleaire aanval door middel van terrorisme ervaren. Jullie moeten nu samen met Israël Iran aanvallen, of jullie zullen zelf worden aangevallen!”

Wereldzonde
“Op het gebied van seksuele zonde, homoseksualiteit, pornografie, abortus, molesteren van kinderen en hekserij in Amerika; Ik zal het niet langer tolereren. Een nieuwe seksueel overdraagbare en ongeneeslijke ziekte zal een snelle en pijnlijke dood brengen voor velen. Het komt eraan. Er zal geen genezing mogelijk zijn.”

Abortus
“Voor degene die het moorden van kinderen bevorderen, zal Ik er voor zorgen dat JULLIE kinderen vermoord worden. Voor degene die Mijn kinderen molesteren en misbruiken, zal Ik er voor zorgen dat JULLIE kinderen hetzelfde zullen lijden tot in alle eeuwigheid. Ze zullen aan jullie worden vastgeketend voor altijd en jullie zullen branden in het heetste vuur van de hel. Ja, samen zullen jullie branden. Degene die de moord van Mijn kinderen door middel van abortus hebben uitgevoerd en deze moorden van onschuldige bloed hebben ondersteund, zullen precies dezelfde martelingen ervaren die jullie aan hen hebben toegebracht. Het zal in alle eeuwigheid nooit stoppen. Jullie zullen voor eeuwig worden gemarteld als jullie je niet bekeren en om genade tot Mij schreeuwen. Het is slechts Mijn bloed dat deze gruwelijke zonden kan reinigen en verwijderen.”

Kinderen door het vuur later gaan
“Degene, die de zielen van kinderen door middel van hekserij, tovenarij, satanische aanbidding en offers, en het occultisme tot slaaf hebben gemaakt: Jullie zullen het ergste van alles worden gekweld. Jullie zullen voor eeuwig worden geketend aan degenen die jullie tot slaaf hebben gemaakt, terwijl jullie zelf door Satan gekweld worden. Ik waarschuw jullie; neem NIET deel aan deze praktijken want het zal jullie zielen verdoemen!”

Daden die Mijn wraak oproepen

“Wat betreft genetische manipulatie en mind control door technologie: Dit brengt Mijn wraak op degene die proberen te mixen wat ik heb niet toegestaan. Maar als de Verdrukking begint, zal deze spoedig over de aarde vegen en voor eeuwig allen tot slaaf maken die het beest aanbidden, zoals het is geschreven in Mijn Woord. Degene, die dit ontwikkelen en hier nu deel aannemen zullen voor altijd hun verstand verliezen in eeuwigdurende kwellingen in de hel. In de mate dat ze deelnemen aan slavernij en het creëren van mutaties, hetgeen Ik verboden heb, in die mate, zullen zij gemuteerd en voor eeuwig en altijd gemarteld worden.”

“Ik zal NIET toestaan dat deze dingen veel langer doorgaan zonder degene, die nog steeds in de wetteloosheid en zonde doorgaan, te oordelen en te vernietigen. Ik ben een HEILIGE GOD en Ik heb de beker van gramschap gereserveerd voor degene die Mij haten en het kwaad en de zonde niet willen verlaten. Ik ben het moe om het langer tegen te houden! Ik zal precies doen zoals het geschreven is in Mijn Heilig Woord.”

“Oh Aarde, Aarde, Aarde; hoort het woord des HEEREN: Bekeert u en verlaat deze gruwelen! Kom terug bij Mij, voordat het te laat is, of je zult verloren zijn!”

“Mijn geliefde bruid; Ik giet een nieuwe zalving van vuur en bescherming over jullie. Wees niet bang voor de dingen die op deze aarde zullen komen. Snel en zeer binnenkort zullen jullie bij Mij zijn!”

Zoals gegeven is door de Heilige Geest aan:
Maurice Sklar
___
Zie: Countdown op de Condor- overzicht.
We hebben niet zoveel tijd meer!

Vertaling: Google Translate


The four horsemen of Armageddon

Bron: _http://flatrock.org.nz/topics/environment/doom_soon.htm

===*===