De gemeente Laodicea slaapt

– De gemeente Laodicea slaapt –

(Armageddon Music) “Two Steps From Hell” – Youtube (2:50)

– Nog twee stappen verwijderd van de Hel –


“Eens was ik blind, maar nu zie ik”

(Joh.9:25)

Microchip – Biochip – Verichip
Een High Tech Smart “Super-I.D.”

Jezus, en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar het Brandmerk Teken/Logo (666). Dit is het Teken of Logo van de dood, dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden. Een tattoo op je etherische lichaam kan er nooit meer af!
Materiaal kun je na de dood niet meenemen. Alleen littekens, tattoos en het Laser- Brandmerk.
De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreekt hiermee duidelijk “Big Brother” aan die de mens Digitaal wil controleren.

Het eerste obstakel is voor velen direct al een onvoorstelbaar grote test!
Met het laten plaatsen van de Biochip is de eerste weerstand gebroken. De muren zijn naar beneden gehaald, nu het Brandmerk nog!
Satan probeert met de Biochip al behoorlijk wat verwarring te zaaien en… zoals het ernaar uitziet, lukt hem dat aardig. YouTube staat er vol van! Er is al enige paniek merkbaar. De naamchristenen, en jammer genoeg ook vele ware christenen Gods, hebben het niet meer! Zij denken dat dit al het dodelijke nr.666 is. Echter, de Zonen Gods zijn weinig onder de indruk, want ze weten dat alleen het Brandmerk, dat in een Teken of een Logo is verborgen, het ultieme dodelijke wapen van Satan is.
___
(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” [666]

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”


– Geen genade meer –
.
“Wat zegt de Bijbel over het Merkteken van het Beest?”
Er zijn vele speculaties over hoe dit alles zal gaan gebeuren, maar u kunt wel zeker zijn van dit… Iedereen die het merkteken (666) van het Beest aanneemt, die is tot in eeuwigheid der tijden verdoemd!
Er is GEEN weg terug, GEEN vergeving, GEEN 2e kans, GEEN verlossing, GEEN redding! Er is geen hoop meer, nooit meer!
Mensen zullen denken: “God zal het wel begrijpen, Hij zal me wel vergeven als ik het merkteken neem, Hij is vol van genade en Hij wil niet dat ik mij leven verliest. Ik hoef me geen zorgen te maken, ik kan nog steeds gered worden, niet waar?”
Fout!!!
.
Als u dit Brandmerk Teken/Logo (666) op uw voorhoofd of uw hand aanneemt, dan is het afgelopen met u! U zult NIET gered worden! U heeft trouw gezworen aan het Beest.

Er zal heel veel stress en vervolging zijn op het moment dat het Brandmerk verplicht gesteld zal worden. Het zal waarschijnlijk lijken alsof dat het beste is wat u kunt doen om te overleven, om vele problemen op te lossen.

Grote druk zal op u komen om het te aanvaarden, zoals martelingen, verlies van baan, verlies van kinderen, verlies van bezittingen, reputatie, huis, vrijheid, ledematen, enz. en tenslotte verlies van leven!
Profeten zouden zijn gewaarschuwd dat de duivel niet wil dat degene die weigeren er alleen maar vanaf zullen komen met een eenvoudige onthoofding, maar daarvoor zal hij ze vreselijk laten martelen om ze zover te krijgen dat ze zijn merkteken zullen aanvaarden.

Desondanks zullen velen het merkteken weigeren. (Openb.20:4)

In die bepaalde tijd MOET u bereid zijn om te sterven, in plaats van het merkteken te nemen. U moet meer bereid zijn om de executie te ondergaan dan het nemen van het Brandmerk van het Beest de draak. Wat de straf ook mag wezen, maak geen compromis en laat er geen vergissing over bestaan! Degene, die het merkteken aanvaardt, zelfs gelovigen, zullen VEROORDEELD worden tot de volle wraak van God voor eeuwig!
.
(Openb.14:10b)
“…en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel!
.
[666]? « Liever dood dan dit nummer! »
____
Totaal overzicht:

Face to Face encounters & visitations with Jesus Christ.

“[666] The Mark of the Beast. What everyone needs to know!”YouTube (4:57)

Het nr.666Waarschuwing voor degene die de spot drijft met het nr.666
Wie het nr.666 als een tattoo op zijn lichaam laat ingraveren en daarmee de spot drijft, die staat er slecht voor. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”  (Galaten 6:7)
.

(Klik foto voor vergroting)


– In het Dal van Armageddon roeit Satan zichzelf uit –

Veel christenen denken dat de Heer u in de tijd van Armageddon zal bewaren? Fout!!!

In de eerste tijd van 3,5 jaar van de valse vrede was dat nog wel mogelijk, maar niet als gij, hoe dan ook, in “Het Dal van Armageddon” terecht bent gekomen. Toch denken vele mensen dat de Heer u dan zal bewaren. Bewaren voor de dood, Nota Bene, in het Dal van Armageddon? Neen! Iedereen zal sterven, of je nu wel of niet over het Brandmerk (666) beschikt of niet. Ga je voor de Guillotine dan sterf je. Maar ga je voor het Teken/Logo (666) dan sterf je ook! Door deze maatregel roeit Satan namelijk zichzelf uit.

De mens is niet onwetend
Als je het Brandmerk nr.666 aanhaalt, dan weet iedereen waar je het over hebt, want dit nummer maakt een einde aan alles. Velen weten wat het nr.666 hun brengen zal.
(Matth.16:25) “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.”

(Openb.20:4“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”

Aan het einde van Armageddon zullen er nog maar ±50 miljoen mensen op de Aarde overblijven en leven, de rest (6,6 miljard) is dood! (Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

(sept.2021) In het begin van het 1000-jarig vrederijk zullen er niet zoveel mensen meer zijn. » (Klik foto: New York City)

Jezus: “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis.”
Wereldwijd zullen ±97% van de christenen achterblijven. De meeste van hen zijn restchristenen en naamchristenen. Meer dan 90% zullen toch nog voor het merkteken of Logo (666) gaan. Dat komt omdat ze aan het leven hangen. Daardoor zullen voorstelbaar veel christenen vallen omdat ze nooit voldoende waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk.
Jezus: “Van de 1000 Voorgangers is er minder dan 1% gered.”  Voor de toehoorders (christenen) is dat ongeveer 3%. Afhankelijk van elke gemeente wordt er met de Opname maar 1 tot 3% van de christenen opgenomen. Daar zijn vele gemeenten bij waar helemaal niemand wordt opgenomen!

Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)

De restchristenen
Het is haast ongelofelijk dat er onder de mensen toch nog zoveel restchristenen zullen zijn, die voor dit dodelijke Brandmerk zullen kiezen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit, dat Satan deze mensen niet zomaar zal laten gaan. Ze zullen tot het uiterste toe gemarteld worden!

Dat komt omdat de restchristenen zelf moeten beslissen of nu wel of niet voor het Brandmerk nr.666 willen gaan of niet. Op deze verschrikkelijke wijze worden ze dan gedwongen. En zoals we weten, heeft ieder mens een breekpunt, waarop hij dan toch uiteindelijk zal moeten toegeven. Dat is heel erg gemeen zou je zeggen. Maar ja, na de Opname zitten de restchristenen en de wereldmensen in het “Dal van Armageddon” waar Satan met de mensen kan doen wat hij maar wil. Dat verklaart waarom er toch nog zoveel restchristenen voor het Brandmerk (666) zullen gaan.

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen

Vlak voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een “geluk evangelie”. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie!

Vanaf okt.2014 is het in de hele wereld al erg onrustig. Wat de mens nu ervaart is de geest van de wereld en is niet het werk van de valse Profeet.

(2 Thess.2:6-8) “…het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…”

Na de Opname van de christenen is Satan alleen- heerser

Het heeft geen zin meer om dan nog in nood te gaan bidden of te vasten, want Jezus en de Heilige Geest zijn er niet meer. Gebeden worden niet meer verhoord. Er zijn nu nog maar twee krachten mogelijk, inzicht en eigen lichamelijke kracht. Dit vanwege “De tweede dood”.


(Armageddon) Jezus grote bezorgdheid

De laatste grote Opwekking
Jezus weet, dat Hij in de laatste 3,5 jaar niets meer kan doen. Het evangelie is gebracht en de mensen hebben Hem niet willen aannemen. Nu is de Antichrist aan de beurt. Door de kracht van de Heilige Geest zal er voor het laatst een Opwekking zijn zoals nog nooit eerder was voorgekomen.

(Joël 2:23b en 28) “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” [28] “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”

Als laatste heeft Jezus met de laatste grote Opwekking werkelijk alles gedaan wat volgens Hem maar mogelijk was. Met de Opname zal de genadetijd van 2000 jaar worden afgesloten. Dan zal er een afschrikwekkend middel gebruikt worden om de achterblijvers te dwingen alsnog voor het nr.666 te kiezen. (De Guillotine)

(Openb.12:17“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Zie toch wat Jezus daarover tegen Zipora Bitrus zegt: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid zegt? Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!
Er is een pijngrens. Zipora, zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan. Want dit is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt!
Veel christenen (99,9%!) vergissen zich als het om Armageddon gaat. Ze zullen het niet redden, want de druk om het nr.666 te accepteren is te groot.

(Openb.13:7“En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

De christenen zullen tot het uiterste toe worden gemarteld
Zie boek: “De Wederkomst van Christus” (Jakob Lorber: Hoofdstuk 2 Blz.20)

(Ten tijde van Armageddon) Jezus: “De machthebbers zullen de mensen te dien dage als dieren behandelen en zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afslachten, indien zij zich niet zonder enige tegenspraak aan de wil van die machthebbers onderwerpen. De machtigen zullen de armen kwellen door allerlei soorten van dwang en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken. Daardoor zal er een ellende onder de mensen komen, zoals er op Aarde nog nooit is geweest. Maar dan zullen de dagen worden ingekort vanwege de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden; want wanneer dit niet zou geschieden, zouden zelfs de uitverkorenen te gronde gaan!”

De Opname
(Joh.16:13) “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan en in dit geval de Eindtijd.
De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “augustus 2018” niet hebben gekregen.

Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?” (Jezus: “De tijd is al op!” )

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De gemeente Laodicea slaapt

(DZG// Zaterdag 16-12-2017/ 10:43 uur.)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Armageddon – Two Steps From Hell
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ASj81daun5Q
Microchip – Biochip – Verichip. Bron:
_http://www.implantable-device.com/2011/12/30/verimeds-human-implantable-verichip-patient-rfid/
Visioen Ken Peters. Het Merkteken van het Beest. (Amerika)
Bron: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Wat zegt de Bijbel over het Merkteken van het Beest?
Divinerevelations Info. (Tekst) Bron:
_http://www.divinerevelations.info/documents/mark_of_the_beast/dutch_merkteken_van_het_beest_666.htm
De Guillotine.
[666] The Mark of the Beast. What everyone needs to know! – YouTube (4:57)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6bEFo8BPBGc
Bron:_http://spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Dutch_Merkteken_van_het_Beest_666.htm
Vrouw met tattoo nr.666. Bron:
_http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/antichrist-banned-by-three-countries/2007/04/15/1176575658104.html
Vrouw met het Merkteken (666) op het voorhoofd.
Bron: _https://thalmaray.be/te-morituri-te-salutant/
Empty New York City Street. Lege straten in de wereld.
(Foto) _http://cdn.pcwallart.com/images/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.jpg
Bron: _http://pcwallart.com/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.html
(Foto) Jezus met Kroon en een wit paard. (Jezus grote bezorgdheid)
Bron: _http://www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom.Seeking.Messiah.html
Bron: _Rapture Revelation to Zipora Bitrus. Foto: Zipora Bitrus. Bron:
_http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
===*===