De onbezorgde Voorganger

De onbezorgde Voorganger
en zijn spoedige
wrede dood
.

Lijn1

Na de Opname zullen
de Leiders

door hun eigen leden worden herkend!

Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”

Kerk-Colorado

Church – Cadet Chapel at the Air Force Academy (Colorado)

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.” – (Profetie: Maurice Sklar)

Bron: “De Weerhouder” (Armageddon is in zicht)

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!


Het wachten is op de laatste Benjamin
De Wedergeboorte van “De laatste Benjamin”
Jezus, komt snel op de wolken!
Grote bezorgdheid onder de Voorgangers
over de naderende Opname
.

« De wereld tegen de restchristenen »

Armageddon
Niet iedere Voorganger of Pastor weet wat er in werkelijkheid boven zijn hoofd hangt. Het gemak waarmee ze prediken en denken de Bruid van Jezus te zijn, en dat samen met zelfs de hele(!) gemeente, is erg verontrustend. Zo gemakkelijk wordt je niet de Bruid van Jezus.* Deze Leiders slepen zo de hele gemeente mee in het Dal van Armageddon!
Het zijn maar enkelen die zich er terdege van bewust zijn, dat zij van zichzelf nog niet eens weten of zij er straks wel of niet met de Opname bij zullen zijn.
___
*) Zie: Overzicht “De zeven hemelen Gods”

Zie details: “Trofeeën Zonen Gods”

Op donderdag (11-06-2015) vond ik op Internet een verslag over visioenen en gesprekken met de Heer als het om de Opname gaat. Zie nu wat ik heb gevonden!

Brother Yong-Doo Kim
De Here Jezus vertelde Broeder Kim dat Zijn komst zeer nabij is.

Het volgende staat geschreven in boek 5: “Baptized by Blazing Fire” (Gedoopt door brandend vuur).

Brother Yong-Doo Kim
De Heer gaf mij het volgende duidelijk te verstaan:
“Als de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders de gemeente niet duidelijk voorbereiden op de Opname, dan zal het resultaat zijn dat ze allemaal zullen worden achtergelaten.
De gelovigen die achterblijven, zullen hun woede uiten op hun Voorgangers. Ze zullen boos worden omdat ze er met de Opname niet bij waren. De gelovigen zullen wraak nemen op hun Voorgangers, die hen tijdens hun leven niet voldoende hadden geïnformeerd over de naderende Opname en de gevolgen van wat Armageddon met zich mee zal brengen.
De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
Dit, aldus Jezus.
.
Reactie van Brother Yong-Doo Kim:
“Als Voorganger ben ik echt bang.”
_____

Bron: http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/the-error-of-rapture-date-setting.html

Deze Voorganger denkt dat hij met de Opname misschien achter zal blijven. Dat is niet bepaald onterecht als je bedenkt, wat Jezus daarover heeft gezegd: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”

Het best bewaarde geheim van de hel
Aan de andere kant van dit leven staat een verschrikkelijke vijand te wachten.

Voorgangers denken dat ze met de Opname het voorrecht hebben omdat ze Voorganger zijn, ze zijn niet bang. Maar de bekeerlingen zijn wel bang! Velen zijn zelfs heel onzeker, want ze kunnen aan de hand van (2 Petr.1:10) niet bewijzen of ze erbij zullen zijn.

“Here Jezus, leid mij met dit schrijven. Want het zal een gevoelig verslag worden dat de Leiders van uw gemeente duidelijk moet maken welk een verschrikking hen te wachten staat, voor het geval zij met de Opname niet erbij zullen zijn.”

Dit was mijn gebed voordat ik met dit verslag was begonnen en wat Jezus mij in een visioen, in de nacht van donderdag op vrijdag (11/12-06-2015), heeft laten zien.

De harde kern
Er zal met de Leiders afgerekend worden
De hele nacht kon ik niet slapen. Want wat ik in dit visioen heb gezien, is werkelijk heel erg! Vrijwel direct, nadat de Opname heeft plaatsgevonden, zullen wereldwijd alle Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders, Nota Bene door hun eigen kerkleden, worden gedood!
Dit is de harde kern en Jezus zegt; ze zitten in elke gemeente! Daarom zegt Broeder Yong-Doo Kim: “Als Voorganger ben ik echt bang.”

Zie nu hoe dit alles kan gebeuren.

Dit verslag had ik al voor bijna een jaar stand-by staan. Maar toen ik een preek hoorde van zondag 17 april 2016 heeft de Heer mij gewezen op dit verslag dat namelijk was blijven liggen en waar ik niet meer aan gedacht had. Maar door die preek gaf de Heer mij dit verslag in herinnering en het staat nu op de Website. Het zijn vijf verslagen in één blok. (De andere twee zijn nog in bewerking)

_____

Al eerder had ik in mijn verslag “Visioen! Tijd en moment van de Opname” bijzonderheden geschreven die ik al na drie weken eruit heb gehaald en nu in dit verslag heb samengevat.

Ik begon toen met het volgende:

“Ware Christenen Gods?”
Bij de Opname wordt er maar een
klein hoopje
christenen opgenomen

(Lucas 15:3-7)

De Opname_ Ken Peters

Moment van de Opname

Het belang van (2 Petr.1:10)

“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

(Lucas 15:3-7) “En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide: Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”

Met andere woorden: De Aarde is een pijnlijke wachtkamer waar je afwacht totdat je sterft. En zoals het geld hier voor de rijke is, kan je de hemel beschouwen als een vrijwel onbereikbaar instituut. Helaas…

Zie nu wie er allemaal zullen achterblijven
In dit verslag worden twee bijzonderheden beschreven:

Ten eerst: hoeveel tijd hebben de Voorgangers en Leiders nog en wat zal de reden zijn dat ze allemaal achter zullen blijven. En ten tweede: Hoe staan de christenen ervoor.

Grote bezorgdheid onder de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

(vers 42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Most left behind

De meesten zullen achterblijven

Al eerder schreef ik een opmerkelijk verslag over wat de Leiders van de kerk (de gemeente des Heren) zal overkomen als ze achter zullen blijven. Ze zullen allen door hun eigen gemeenteleden geslacht worden!

Zie nu het volgende:

Directeuren Air France bijna gelyncht
(De Telegraaf maandag 05 okt.2015)
Maandag werd bekend dat er 2900 banen op de tocht stonden.
Zie toch hoe de medewerkers kunnen reageren als ze plotseling te horen krijgen dat ze worden ontslagen! Hoe vaak gebeurt het dan niet dat de Baas wordt mishandeld en bijna wordt gelyncht en zelfs wordt gedood! Welnu, stel dat Jezus met de Opname alle kleine kinderen van 1 t/m 7 jaar heeft opgenomen, kinderen van ouders die niet of nauwelijks in Jezus geloven, hoe denkt u dan dat deze mensen zich tegenover de christenen, de rest- christenen zullen opstellen?

Daar gaat nu dit verslag over.

Augustus 2018
Zodra ik een visioen krijg van dit formaat dan vertel ik dat aan iedereen! Het is dan maar te hopen dat nog velen gered mogen worden van de komende tijd der verschrikkingen. Want vergist u niet, uit het Dal van Armageddon komen er maar twee soorten van overwinnaars. De Koningen en de geestelijk zeer- zeer sterke christenen.

De Koningen des Heren komen voort uit het “Dal van Armageddon”. De anderen die niet tot dit niveau behoren, worden door de Engelen des Heren onder dezelfde altaar gebracht waar ze hun tijd moeten uitzitten totdat het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. Ze gaan dan door naar de hemelen en de Koningen blijven op de Aarde.

Maakt u Gereed voor de Opname
Are you PreparedVele berichten (visioenen, profetieën en tekenen) komen uit alle delen van de wereld dat de christenen gereed moeten staan voor de terugkomst van de Heer, de Opname.

Jezus, heeft vele waarschuwingen gegeven aan alle mensen van de hele wereld dat de tijd al op is. Het zijn jammer genoeg maar weinig christenen die hieraan gehoor hebben gegeven. Daarom, als de Heer met de Opname komt, zullen er maar enkelen worden opgenomen.

De meeste mensen, zelfs de meeste christenen, zullen met de Opname achterblijven. Er zijn vele profetieën dat hele(!) gemeenten achter zullen blijven en dat er geen één christen opgenomen zal worden, behalve de kleine kinderen van 1 t/m 7 jaar.

Alle kinderen van 1 t/m 7 jaar zijn kinderen van onschuld.

Vele christenen zullen verbijsterd en verbaasd zijn als ze ontdekken dat ze achtergebleven zijn. Ze zullen niet geloven dat hen dat is overkomen.
Vele gemeenten van Jezus zijn niet gereed voor de Opname. Er was en is al helemaal nooit gepraat over de wederkomst van Jezus en wat je moet doen om daar bij te zijn. De onderwerpen van de Opname, Eindtijd en de grote verdrukking van Armageddon werden maar zelden of nooit behandeld in hun preken en veel van de kerkleden weten heel weinig over dit onderwerp.

Om deze reden, als de Opname heeft plaatsgevonden, zal er wereldwijd grote woede tegen de Pastors en Kerkleiders uitbreken onder de christenen die achter zijn gelaten. Zij zullen verantwoordelijk worden gehouden dat ±97%(!) van de gemeente is achtergebleven.

.
De Pastor

==> Na de Opname <==

Ze zullen de schuld krijgen dat ze hun leden niet juist hebben voorbereid. Vele christenen zijn de Heer met lofprijzen aan het groot maken, terwijl ze eigenlijk eerst aan hun verkiezing en roeping hadden moeten werken. Alle gebeden in de gemeente hebben hen niet kunnen leiden naar het enige inzicht van (2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen…”


De christenen willen een aangename preek horen

en geen Eindtijd Horror

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen

Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een geluk evangelie. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

In vele kerken was het met de jaren door een erg leuke en onderhoudende preek geweest, maar over de Eindtijd en hoe Armageddon is te overleven, was er geen kennis opgedaan, totdat de Opname in het nieuws bekend werd gemaakt: “Miljoenen, zo niet meer dan een miljard mensen zijn opgenomen!”“Jezus, is langsgekomen en heeft de christenen opgehaald!”

Zie: “Visioen Olav Rogde” (De eerste uren na de Opname!)

Het is niet gemakkelijk om opgenomen te worden. Daar is werkelijk onvoorstelbaar veel gebed, vasten en kracht voor nodig! Je kunt niet zomaar aannemen dat u er gereed voor bent. Je moet een bewijs hebben. (2 Petr.1:10)!

Trompet Opname
Moment van de Opname

(Aartsengel Gabriël)

Overgroot deel van de gemeente

blijft achter

Mijn eerste grote verbazing
In het voorjaar van 2012 ging ik naar een andere gemeente toe. Het was er al gezellig druk. De christenen stroomden naar binnen. Er waren ongeveer 500 christenen aanwezig. Te minste, dat was de schatting.

Toen mijn nichtje en ik net onze plaats hadden ingenomen kwamen twee heel goede bekende christenen bij ons zitten die we al in geen jaren meer hadden gezien. Ik herkende hun direct en was blij verrast, maar tegelijkertijd ook bedroefd. Want met dat ik hun zag wist ik dat ze met de Opname achter zouden blijven. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik dit als christen zag. Ik was zo blij met hun komst dat ik het voorval direct weer was vergeten.

Een week later ging ik weer naar dezelfde gemeente toe. Er werd eerst gezongen en wat bijzonderheden aan de gemeente doorgegeven. Toen werd de dienst aan de Heer opgedragen. Toen de Voorganger dat gebed had uitgesproken deed ik mijn ogen weer open. En met dat ik dat deed, zag ik dat, als de Heer op datzelfde moment met de Opname langs zou komen, er maar 30(!) christenen opgenomen zouden worden. Ik was stomverbaasd! Direct zei ik in mijn gedachte: “Heer, dat kan toch niet waar zijn?” Ik zou mij vergist kunnen hebben. Maar.., dat was niet het geval. De hele dienst door werd ik opmerkzaam gemaakt dat de Heer mij dit wel degelijk goed had ingegeven. Van alle christenen zouden alleen deze 30 opgenomen worden en de andere 470 blijven achter!

Door deze gebeurtenis kon ik de dienst nauwelijks nog volgen. Na de dienst sprak ik er met de Koster over wat mij in de dienst was overkomen en hij zei: “Dat kan niet, dat is werkelijk onmogelijk!”

Na deze dienst was ik totaal van slag! Zo erg zelfs dat ik voor enkele weken niet meer naar een gemeente ben gegaan. Zelfs op het werk moest ik hier steeds aan denken.

Maar, toen ging ik toch maar weer naar een andere gemeente toe. En wat scherts mijn verbazing?! Met dat de dienst was opgedragen zag ik dat ook hier en nu zelfs 99% (bijna de hele gemeente!) van alle christenen met de Opname zouden achterblijven.

Een paar weken later nam ik mij weer voor naar die gemeente terug te gaan, waar de Heer mij dit voor het eerst had laten zien, dat daar met de Opname alleen 30 christenen opgenomen zouden worden. Alleen nu was het beeld anders. Met dat ik binnen kwam zag ik al, dat er dit keer maar 28 christenen opgenomen zouden worden. De gemeente was weer helemaal vol. Er waren nu twee gezegende christenen niet aanwezig.

Maar nu wist ik het zeker. Jezus, wilde mij iets laten zien!

U zult begrijpen dat ik dit direct aan mijn nicht had verteld en haar precies had uitgelegd wat mij al met de eerste keer was overkomen. Ze schrok behoorlijk. Want van vrijwel alle christenen die ik ken wist ik alreeds, dat ook zij allen met de Opname achter zullen blijven als ze hun roeping en verkiezing niet voortijd hebben kunnen bevestigen. Velen zijn zich niet bewust dat ze al tot de verloren zoon behoren. Velen hebben niet voldoende olie (kennis). Alleen de wijze maagden hebben deze kennis en de kennis die ze bij zich dragen is er één van de 2e graad! Ook al hebben ze de Vuurproef van die graad niet meegemaakt.

Van de 1000 Voorgangers wordt maar 1% opgenomen
Het zijn vooral de Voorgangers en Pastors die tijdens hun preken steeds door Demonen in de gaten worden gehouden, aangaande hun inzichten over de Wedergeboorte uit de geest, en evenzo bij een ieder in rang tot en met de aller- laagste onder de Leiders. Ze leven allen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Volharden ze echter in hun beperkte geloof dan is het nog maar de vraag of ze het leven zullen hebben, want door hun toedoen is het werkelijk niet te vatten dat er zoveel gemeenteleden achter zullen blijven.

Als er in een gemiddelde gemeente maar 1 tot 3% wordt opgenomen dan is het vrijwel zeker dat ook alle Leiders, die hiervoor verantwoordelijk zijn, achter zullen blijven. En ze zullen de gevolgen daarvan aan den lijve ondervinden. Na de Opname zullen de gemeenteleden (de harde kern) hun thuis opzoeken!

Maar er zijn onder de Leiders velen bij die zich dit helemaal niet bewust zijn. In ieder geval heeft de Heilige Geest hun niet voldoende kunnen onderwijzen en dat komt omdat Satan grote druk op hun uitoefent om alleen dat te geloven wat hij (Satan) hun heeft ingegeven. Maar de Wedergeboorte uit de geest is niet behaald en kan met de dood daarna tot in eeuwigheid ook nooit meer behaald worden. “Want zoals de boom valt, zo blijft hij liggen en daarna het oordeel.”  (Hebr.9:27) en (Pred.11:3).

(Matth.25:20) De winter en de sabbat.

Willow Creek Megachurch USA

“Willow creek megachurch” The new worship centre with more than 7.000 Seats

Stadion 20.000
Van de 20.000 christenen wordt er maar 1% (200) opgenomen!

(Klik foto’s voor vergroting)

Bericht van Pastor Wilfred Lai
Mombasa, Kenia. De gemeente was overvol! Er zaten 20.000(!) enthousiaste christenen in de zaal. Wat was Pastor Lai blij, wat mooi! Met deze blijdschap en vervuld met grote vreugde, stelde hij Jezus een vraag: “Heer, als de opname nu zou plaatsvinden, hoeveel zou U er dan opnemen?” En de Heer zei: “Maar 1%.”

Van de 20.000 christenen, die op dat moment vol waren van hun geloof in Jezus, worden er slechts 200 opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden!

Hoe is dat toch mogelijk, maar 1%?! Het is haast niet te geloven. Van de 20.000 zouden er maar 200 christenen worden opgenomen. Maar 200! Terwijl iedereen in de zaal uit zijn dak ging als het om Jezus gaat! Daarom heeft de Heer deze Website (De Zonen Gods) mogelijk gemaakt om de gemeente voortijd te waarschuwen, wat er in werkelijkheid met de Opname gaat gebeuren. Want er zullen maar een handje vol christenen worden opgenomen en 1 tot 3% is niet zoveel.

1000 to 1
Evangelist Yong Gyu Park, maakt het nog erger. Van de 1000 christenen wordt er maar één christen opgenomen!

Het is zeker dat ook dit van land tot land verschild.

Heaven & Hell 1000-1 (Pastor Yong Gyu Park)
Tijdens een tragisch Bijna Dood Ervaring.

De conservatieve Presbyteriaanse pastor Yong Gyu Park werd meegenomen naar de hemel en de hel, waar de Heer hem liet zien dat er van de 1000 christenen Gods er maar 1 waardig was bevonden om opgenomen te worden.

Evangelist Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al om is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Na de Opname zal de grootste ramp ooit plaatsvinden. De Heer zegt daarover dat de ergste Japanse tsunami en allergrootste aardbeving tot nu toe niets zijn in vergelijking met dat wat er dan zal gebeuren. De achterblijvers zullen het heel moeilijk krijgen. (Hebr.12:26-29)

De meeste christenen, meer dan 2.3 miljard, zullen alsnog voor het nummer gaan en ±200 miljoen christenen zullen de tweede dood sterven omdat ze nooit waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk. Dit is dan ook de reden, waarom de Heer zegt, dat van de 1000 Voorgangers, Pastors en Evangelisten er maar 1% wordt opgenomen.

Van alle christenen wereldwijd zullen er niet zoveel zijn, die het trompetgeschal zullen horen. Want het is voor de Heer onacceptabel dat er zoveel gemeenteleden achter zullen blijven.

(Openb.13:15-18) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

[18] Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Jezus: “Van de 1000 Leiders wordt er maar 1% opgenomen en de toehoorders is dat ongeveer 1 tot 3%.”
Dit aantal heeft de Heer aangesproken voordat de grote Opwekking van (Joël 2:23 /28) gaat beginnen, want dan brengt de Heilige Geest nog eens 1,2 miljard(!) mensen binnen. Dan zijn alle gemeenten van de Heer en kerk instanties overvol. Zie: (Matth.22:1-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Van alle Leiders maar 1%? Dat zou van de 1000 ongeveer 10 Leiders zijn. Van deze groep is er misschien één of twee bij die met (2 Petr.1:10) hun roeping en verkiezing hebben kunnen bevestigen. De overige zouden tot de wijze maagden kunnen behoren, wie weet. Dat er zoveel Pastors en Voorgangers achter zullen blijven heeft te maken met het feit dat ze allemaal in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven.


Raad voor alle Voorgangers

om wel op het niveau te spreken wat nodig is

Mijn advies: Stel zo snel mogelijk als het kan de preek bij. Predik de 2e graad van kennis! Gebruik eventueel de verslagen die ik al heb geschreven in: “www.dezonengods.com”
Zie daarvoor het Condor- overzicht, er staat genoeg in.
Zet de gemeente het vuur aan de schenen!!!
(De Guillotine) Bereid de gemeenteleden alvast voor met wat er komen gaat, want 97% blijft achter. Maak ze wakker, want ze slapen!

We hebben nog maar weinig tijd.

Vertel AUB de gemeente wat er op hun afkomt. Misschien zijn er dan nog een paar meer, die er ook met de Opname bij kunnen zijn.

Overleg met andere Leiders wat u dan gaat doen.
De Voorgangers en Evangelisten kunnen niet zo door blijven gaan, 97% van de gemeenteleden blijven zo in het ongewisse.
Want zoals u nu al weet; overal in de hele wereld blijft vrijwel de hele gemeente achter! Ook in uw gemeente zullen er maar hooguit 1 tot 3% zijn die opgenomen zullen worden. De rest gaat door het Dal van Armageddon. Het zijn er maar enkelen die daar uit kunnen komen.
Alleen deze gaan voor de tweede dood!

_____

Wat de Leiders niet willen horen
Ze weten het misschien wel, maar willen het niet horen en slepen zo bijna de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!
Toch zijn vele Voorgangers er zich niet van bewust waarin ze tekort schieten.
Wat is bijvoorbeeld nu de roeping en verkiezing van Petrus. Wat is dat en hoe is dat te behalen?

Zie: “De Zonen Gods” (1e Vuurproef /2e graad)

De tweede liefde – De verloren Zoon
De eerste liefde gaat een bekering aan, de tweede liefde alleen dat van de verloren Zoon die voor de tweede keer zijn hart heeft bekeerd. De eerste bekering brengt geen zekerheid met zich mee, de tweede juist wel. De terugkeer van de verloren Zoon heeft hem (2 Petr.1:10) gebracht.

(Openb.2:7b) De gemeente van Efeze: Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.”  Dit gaat de terugkeer van de verloren Zoon aan. Hij kan nooit meer vallen, want hij heeft met deze tweede liefde zijn verkiezing weten te bevestigen.

De standvastige

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

“Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”

Dit vers gaan alle christenen aan die overal in de wereld om hun geloof gevangen zitten en die om des Heren wil zelfs gedood zijn. Vgl. (Matth.10:22) “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

(Openb.2:11b) “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
Dit vers gaat alleen Armageddon aan. Het zal hier gaan om de rest- christenen, naam- christenen en wereldmensen die met het nr.666 hun verstand gebruiken. (Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Deze verzen gaan de Bekeerlingen Gods aan die niet over de zekerheid van (2 Petr.1:10) beschikken. Deze roeping of verkiezing zijn de papieren die je bij de overgang (Grensstation) moet hebben om het leven in te kunnen gaan.

(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Maar stel nu, dat je de roeping en verkiezing al wel hebt kunnen bevestigen, dan heb je zo wie zo het leven ook al zit je in de grootste verdrukking. “Wees niet bevreesd…” en “..wie volhard tot het einde…” heeft geen betrekking meer op deze ene, want ze hebben het leven al, ook al leven ze nog op de Aarde. Deze alarmerende verzen gaan dan ook alleen degene aan, die niet over de roeping en verkiezing beschikken.

De Opname
Als de Heer spreekt over het feit dat er maar een handje vol christenen worden opgenomen, dan gaat het hier om christenen die voor de grote Opwekking bij de Heer bekend zijn.
Degene die als eerste opgenomen zullen worden zijn de christenen die voortijd zijn gestorven. Daarna tegelijkertijd: De Oalim /De Bruid /De Zonen Gods /De teruggekeerde Verloren Zonen/dochters, enz. enz.

Al dezen hebben hun verkiezing weten te bevestigen. (2 Petr.1:10) De wijze maagden hebben hun verkiezing niet weten te bevestigen, want velen weten niet eens of ze nu wel of niet tot deze groep behoren.

De Opname van de kinderen
Kinderen van 1 t/m 12 jaar oud worden onderverdeeld in twee groepen.
Alle kleine kinderen van 1 t/m 7 jaar worden opgenomen, ook van de meest ongelovige en duivelse ouders ter wereld. Want uw kinderen zijn uw kinderen niet. Deze zijn de kinderen van Jezus!

Kinderen van 8 t/m 12 jaar van gelovige ouders, zijn door hun ouders geheiligd en zijn er ook met de Opname bij, ook al wordt er maar één of beide ouders achtergelaten!

Alle kinderen met het Syndroom van down, hoe oud ze ook mogen zijn, hebben zo wie zo het leven. Dit zijn kinderen van de liefde. Zo ook alle geestelijk zwakken en zwaar gehandicapten zullen dan gewoon met de Opname erbij zijn. Daar komen dan ook nog eens de 1,2 miljard christenen bij die de Engelen des Heren op de hoeken en kruispunten hebben weten te verzamelen. (Matth.22:1-10)

Degene die naar eigen inzicht en geloof in Jezus volharden, hebben geen zekerheid of ze er met de Opname bij zullen zijn of niet. Dat komt, omdat ze op geen enkele manier hun roeping of verkiezing kunnen bevestigen. Ze weten ook niet of ze tot de wijze maagden behoren. Ze kunnen het niet bewijzen.
Ik kan mij voorstellen dat God de Vader de wereld in al zijn hoedanigheden met gemengde gevoelens en gedachten gadeslaat. M.a.w. dit is niet de wereld zoals God de Vader zich dat heeft voorgesteld. Met Noach ging het nog maar net goed. Maar met Sodom en Gomorra was het toch weer overduidelijk te zien hoe de mens in werkelijkheid is. En nu leven we in een tijd dat nog vele velen malen erger is dan ooit vroeger met alle tijden tezamen.

Veel christenen zullen niet gereed zijn als Jezus met de Opname op de wolken terugkomt.


Bij God de Vader
is de Eindtijd- generatie

precies 70 jaar

Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948. Op deze datum werd de Staat Israël gesticht als de Staat van de Joden. De Opname zou dan uiterlijk moeten plaatsvinden in de maand mei 2018, maar is nu twee maanden vervroegd. Reden: de laatste Zoon van God de Vader wordt geboren in de maand augustus 2018!

Zie: “De laatste Benjamin” (Het mysterie de winter en de sabbat)

Generatie 70 jaar

Een Bijbelse generatie is 70 jaar
Kinderen1_PNG
Israël, was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon.
(Daniël 9:24) Visioen. De 70 jaarweken van Daniël.
(Psalm 90:10) Een generatie is 70 jaar!

Er zijn vele Bijbelse generaties: 40, 50, 70, 100 en 120 jaar.

– 1897 (Eerste Zionistische Congres) plus 120 jaar = 2017
– 1917 (Balfour Declaratie/terugkeer Joden) plus 100 jaar = 2017
– 1947 (VN plan voor Israël) plus 70 jaar = 2017 – 2018
– 1967 (Bevrijding Jerusalem) plus 50 jaar = 2017
____

Bron: The 120-Year End-Time Generation. Allen Barber (USA)

“Countdown”

(Augustus 2018)

Alles wijst erop, dat bij God de Vader een generatie 70 jaar is.
(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

« Zie: Countdown!

Inzicht
Drie keer zeven jaar
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
(777) (2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
– okt. 2000 +7 jaar = oktober 2007 – (7 vette economische jaren wereldwijd)
– okt. 2007 +7 jaar = oktober 2014 – (7 magere economische jaren)

– okt. 2014 +7 jaar = september 2021 – (2x 3,5 jaar valse vrede/Armageddon)

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël. (Daniël 9:27)
Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
Maar zonder dat de wereld dat ziet zijn we al vanaf okt.2014 de laatste 7 jaren ingegaan.
Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien. En toch heeft God de Vader daar een reden voor. Zie daarover (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Het beest; is de valse Profeet/Antichrist)

Zie het volgende:
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea) (Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Israël 14 mei 1948+70 jaar = mei 2018
Vanaf het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren, zal dit een tijd worden van een enorme economische groei en welvaart. Jezus, zegt daarover, dat zo’n mooie tijd nog nooit is geweest.

Vanaf oktober 2014 zijn we, van de laatste 7 jaren, al de eerste tijd van 3,5 jaar ingegaan. In een zeer korte tijd zal de valse Profeet voor een ongekende wereldwijde vrede zorgen. De wereld zal geestelijk met blindheid worden geslagen!

Openbaring valse Profeet?
Zie; hoe het jaartal 2016 alleen met het getal 6 berekend kan worden:

(666+666+666+6+6+6 = 2016)

Maar God de Vader wacht nog steeds op de geboorte van Zijn laatste Zoon, “De laatste Benjamin”. Daar is in feite het wachten op. Anders was de Opname er al geweest, want de tijd (6000 werkjaren) is allang voorbij! (4000+2000+1000-jarig vrederijk = Totaal 7000 jaar).

Vgl. (2 Petr.3:8) ”Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Een generatie
(Matth. 24:32) “Leert dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht (generatie) zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
(15 mei 2014) Man en vrouw worden wereldwijd gemiddeld 68 en 73 jaar.

Jezus zegt dat wereldwijd de gemiddelde leeftijd nu tussen de 70 en 80 jaar is.

Israël is de vijgeboom

De geboorte van Israël op 14 mei 1948 is het teken van God de Vader, dat de laatste generatie van 70 jaar is ingegaan. Dit betekent, dat de Opname van de christenen al voor de maand mei van het jaar 2018 zal gaan plaatsvinden. Volgens het visioen zal dat dan zijn in de maand “Aug.2018”.

Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah.

(Oost-Maleisië) “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”  Zei de Heer Jezus.


“augustus 2018”

Zet de huisdieren buiten!

Huisdieren na de Opname

Moment van de Opname

Als de Opname in zicht is, is het verstandig alle huisdieren buiten te zetten.

Want als dan het hele gezin wordt opgenomen, zullen de huisdieren hun weg wel vinden.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Cadet Chapel at the Air Force Academy – Colorado
Bron:https://cabla.nl/artikel/17400/prachtige-kerken-van-overal-op-de-wereld
Just How Evil Evangelical Christians
(Foto) Kruisridders te voet wachten op het sein
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LPwHRrkH6Ig
(Foto) Brother Yong-Doo Kim
Bron: _http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/the-error-of-rapture-date-setting.html
De harde Kern
(Foto) Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
Begraafplaats (De Opname) Ken Peters. Bron:
_http://americaslastdays.blogspot.nl/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Are you Prepared? Bron: _https://rapturewatcher.wordpress.com/2014/05/
_http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Stadion met 7.000 zitplaatsen
Bron: _http://imgarcade.com/1/willow-creek-megachurch/
Stadion met 20.000 christenen
Bron: _https://www.flickr.com/photos/gary_dunaier/3481637677
De meesten zullen achterblijven
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De Voorganger krijgt de schuld
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
Huisdieren. Bron:
_http://aattp.org/after-the-rapture-will-place-your-cats-with-loving-atheist-when-jesus-comes-for-a-small-fee/
===*===