Verkiezing – noodzaak! | Een rechtvaardige nauwelijks gered

.
2 Petr.1.10
Verkiezing – Noodzaak!

(2 Petr.1:10)

“Een rechtvaardige nauwelijks gered”
(1 Petr.4:18)
“En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt,

waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?”

Broeders en zusters,
Zie: Het mysterie van 2 Petr.1:10 !!!
De roep van Petrus aan alle gemeenteleden: “Beijvert u daarom des te meer, broeders en zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
.
Want dat is uw enige zekerheid tot behoud!
Zelfs de wijze maagden zijn er nog niet zeker van dat ze met de Opname erbij zullen zijn. Voorwaar!
(Matth.22:8-9)
Vrijwel alle (1e groep) Bruiloftsgasten blijven achter!
.

Jezus: “Ik neem maar een handje vol mensen op.”

.
De Eindtijd prediken
We hebben niet zoveel tijd meer.
Iemand die tot inzicht en bekering is gekomen zou zo snel mogelijk als maar kan moeten proberen om zijn verkiezing te bevestigen. (2 Petr.1:10)!
Als Jezus dan tot Petrus spreekt: “En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt…”  dan bedoeld de Heer daar beslist iets anders mee, want Petrus was al meer dan bekeerd.
Zie: (Luc.22:31-32) “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering* gekomen zijt, versterk dan uw broederen.”
___
*) De Heer spreekt hiermee de Wedergeboorte uit de geest aan.

Zie: De Zonen Gods (1e Vuurproef – 2e graad)

De Vuurproef van de Wedergeboorte uit de geest bracht Petrus al zoveel inzicht, dat hij zijn broeders met gemak kon versterken. Dit heeft te maken met het feit dat hij door de kracht van de Vuurproef ziende is geworden! (Openb.3:18) “…opdat gij ziende mag worden.”

Dit niveau brengt de kennis in de 2e graad!

Genadetijd

Wat is genadetijd eigenlijk en brengt het wel enige zekerheid met zich mee? De genadetijd brengt op geen enkele wijze dan ook enige zekerheid met zich mee, absoluut niet! Als een mens dan bij toeval wordt gered, dan is dat genade. Wie met de dood voor ogen de Naam van Jezus aanroept en direct daarna sterft die heeft het leven, ook al heeft hij de waterdoop met zijn bekering niet kunnen nakomen. Hij mist daarbij wel het kleed van de Majesteit- engel.

Hebt u weleens gehoord van moordenaars- genade? Mensen (soldaten) die op het slagveld de naam van Jezus aanroepen en vrijwel direct daarna worden gedood of sterven, die hebben het leven! Dit kan u in elk moment tijdens uw leven overkomen.

Bijvoorbeeld; als een vliegtuig neerstort bent u namelijk nog niet direct dood. De mensen zullen om Jezus schreeuwen! En gegarandeerd, zij hebben het leven en dat is genade. Weer anderen in het vliegtuig roepen hun geliefden aan en anderen schreeuwen en vloeken alsof hun leven ervan afhangt en dan… ja, dan stort het vliegtuig neer.

Zie tekst: (Rom.10:12-13) “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”
(Joh.6:37) “Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.”

M.a.w. “Wie Mijn Naam aanroept zal Ik geenszins verlaten.”

Het mysterie van (2 Petr.1:10)
“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
De verkiezing gaat alleen de terugkeer van de verloren Zoon aan en al degenen die het Zoonschap Gods hebben aangegrepen en dus uit de geest Wederom geboren zijn geworden, de Zonen Gods. Er is bestaat geen derde vorm van een verkiezing.

Het enige wat daarbij in de buurt kan komen is dat van de wijze maagden, maar dat is geen verkiezing en al helemaal geen roeping. Hoewel de dwaze en de wijze maagden beiden over voldoende kennis in de 2e graad beschikken, zijn het alleen de wijze maagden die opgenomen zullen worden. Dat komt omdat ze steeds aan andere christenen hun getuigenissen geven in de 2e graad van kennis!

Richters en Vredestichters
Dan zijn er nog de zielen die verzegeld zijn, dat zijn de Richters. Deze zijn door God de vader aangesteld. (Richteren 2:16) “Dan verwekte de Here richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars.”  – Al deze kunnen nooit verloren gaan, ook al zijn ze de onderwaterdoop niet nagekomen. De meeste van hen zijn Vredestichters. Maar, u weet niet of u tot deze groep behoord. Dat kunt u ook onmogelijk bewijzen. Maar uw roeping en verkiezing kunt u wel bewijzen, want die dag zult u nooit kunnen vergeten!

(Matth.5:9) “Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”

De tweede liefde
De eerste keer dat door God de Vader een bekering (1e graad) opgemerkt kan worden is als deze, als de verloren zoon gelijk, wederom, maar dan voor de tweede keer, tot levend geloof is gekomen. Deze bekeerling, die dan eens tot de verloren zoon behoorde, kan met zijn tweede liefde voor Jezus nu nooit meer vallen! God de Vader weet dat, vandaar de Ring, het kleed en de schoenen en het grote feest om de terugkeer van deze ene verloren gewaande Zoon te vieren.
___

(Lukas 15:23-24) “Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.”

Verschil verdraagzaamheid en kennis, beiden in de 1e graad
Van alle christenen leven 99% van hen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Maar degene die zijn situatie met dat van de verloren zoon kan vergelijken, heeft het inzicht behaald in de 1e graad van kennis! Al degene die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, blijven met de Opname achter. Deze behoren tot de grote schoolkinderen en grote schooljongens en ze denken het allemaal veel beter te weten. Maar degene die in de 1e graad van kennis leeft, die heeft inzicht! Van de 100* is het hooguit een enkele.
___
*) Zie: (Lukas 15:1-32) De terugkeer van de verloren Zoon

(Vers 7) Jezus: “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”

Een rechtvaardige is een christen die zijn bekering met de onderwaterdoop heeft kunnen bekrachtigen. Zonder dat ze het weten leven ze in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Ze denken daarmee dat het leven al is behaald, maar verder dan Openb.3:17 komen ze niet.
Jezus: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”
Als het erop aankomt is er maar één gered.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” Blz.27)

Een Zoon Gods en de OalimUit het vuur geboren
Openb.3:18 gaat een bekeerling aan die het inzicht in de 2e graad van kennis heeft weten te behalen en die daarna uit het Vuur wederom geboren is geworden.
Jezus: “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”  – (…opdat gij ziende mag worden)
Dit is de verkiezing waar Petrus over spreekt. (2 Petr.1:10)

Degene die uit de geest Wederom geboren is, en dus een Zoon van God de Vader is geworden, weet dat hij nooit meer kan vallen. Hij weet dat dit de verkiezing is van 2 Petr.1:10!

Zie: (Matth.24:20) De winter en de sabbat
Een Zoon Gods in de 2e graad van inzicht weet, dat deze “vlucht” de renbaan van Paulus is.
(1 Cor.9:24-26) (Deel 2) De renbaan van Paulus – (De erekrans!)
Door de kracht van de Vuurproef is hij ziende geworden. Zie: Openb.3:18!

Zowel bij de terugkeer van de verloren Zoon (1e graad) en een Zoon Gods (2e graad) is er geen twijfel meer mogelijk. Beiden, weten van het één op het andere moment, dat zij nooit meer kunnen vallen. Die dag vergeten ze nooit meer!

De wijze maagden

Dit is een derde soort van verkiezing. Maar daar zou ik niet al te veel op vertrouwen. Dat zijn namelijk de wijze maagden in de 1e graad, die in de 2e graad van kennis denken en leven. Hebt gij wel voldoende olie en weet u wel wat deze olie precies inhoud? Het gaat hier de kennis aan in de 2e graad! Zie toch hoe ik de Website heb opgebouwd, het is alles in de 2e en 3e graad van inzichten en kennis!

Zonder 2 Petr.1:10 absoluut geen zekerheid
Met de jaren door ben ik door christenen werkelijk overvallen, zeg maar overdonderd, door vele goede en verontruste reacties. De tijd is korter dan de meeste christenen denken.

Natuurlijk zijn er ook christenen bij, die mijn stelling resoluut moeten afwijzen! Want als ik het jaar en de maand van de Opname al niet mag noemen, kijk dan maar eens op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren! Want op het moment dat de valse Profeet zijn werk gaat beginnen, zal hij de wereld duidelijk maken dat alleen hij en niemand anders de Wereldleider kan zijn. Hij zal helaas maar voor vijf maanden regeren.

In deze genadetijd worden aan de christenen over de hele wereld voor de laatste keer duidelijk gemaakt, dat wie niet over 2 Petr.1:10-11 beschikt achter zullen blijven. Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Dit gedeelte heeft niet veel met bekering of geloof te maken. De verkiezing moet een feit zijn en de roeping moet u door Jezus persoonlijk zijn toegezegd. Want een roeping naar eigen inzicht en door anderen u toegezegd of een roeping door Jezus aan u gegeven, zijn twee grote verschillen!

Prediking van de 144.000 (De Guillotine preek)

Voordat Armageddon begint moet er al een nieuwe vorm van bekering geleerd worden. Namelijk dat van de Guillotine! Dit is wat ik al jaren breng. De 144.000 hebben dezelfde manier van prediken, ze brengen de waarheid van de Guillotine! Dit is een afschrikwekkend middel om de christenen straks te dwingen om alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te gaan.

Zie Countdown! Voor velen is de tijd te kort om (2 Petr.1:10) nog te kunnen bevestigen. De kracht van hun geest moet nu al gehard worden om de laatste slag te kunnen overleven!

De Guillotine preek

Degene (restchristenen) die straks na de Opname achterblijven moeten zich nu al op een nieuwe vorm van bekering voorbereiden, want deze bekering is werkelijk verschrikkelijk. Velen zullen eerst gemarteld worden om hun voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te dwingen en alleen de allersterkste zullen overwinnen!

(Openb.6:11) “En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”
(Openb.13:10“Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”


Sadhu Sundar Selvaraj en zijn Guillotine preek

(Lancaster USA – Conference Aug 11, 2018)
___
Bij velen is hun geest nu al gehard!
Veel christenen zijn op deze manier al overtuigd dat er geen andere mogelijkheid of uitweg meer is. Mochten ze achterblijven, dan is er nog maar één uitweg. De executie met de Guillotine brengt eeuwig leven! Er zal geen andere vorm van bekering meer zijn, want de genadetijd is er niet meer.
Omdat de meeste christenen (97%) met de Opname achter zullen blijven is mijn voornaamste preek toch wel dat van het Brandmerk Teken/Logo (666). Velen schrikken zich wild als ik dit alles naar voren breng en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. De 144.000 Messiaanse Joden die straks de wereld in zullen gaan, zullen hetzelfde prediken wat ik nu al doe. Mochten ze achterblijven, dan weten ze waar ze te dien dage aan toe zijn. Liever het hoofd eraf, dan de eeuwige dood.

Dit is de hardste vorm van bekering die je je maar kunt voorstellen.

Het zijn ook vaak hilarische gesprekken, maar aan het einde ervan is het toch wel duidelijk dat ze weten wat ik hun uiteindelijk heb willen brengen. Dit is mijn manier om de mensen alvast op het Brandmerk, en de gevolgen daarvan, te onderwijzen. Dit is wat ik al jaren breng, de Vuurkennis!
Velen willen dit nu nog niet geloven, maar er komt een tijd dat ze het wel moeten geloven of ze dat dan willen of niet. Eerst na de Opname komt alles weer in hun herinnering naar voren waar ik velen al zolang voor heb gewaarschuwd. Het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666)!

Zie: De Biochip is niet het merkteken

Donatie absolute noodzaak!
Met al mijn straat- preken en schrijven heb ik al werkelijk 1000-den mensen voor het Brandmerk Teken/Logo (666) gewaarschuwd. In Nederland, maar het meeste toch wel in Suriname en nu ook in Curaçao. Maar door gebrek aan financiën kan ik het Eindtijd- evangelie niet meer ten volle brengen, helaas… Daar is mijn pensioen veel te klein voor.

Zie: “Donatie”

Openbaring Antichrist jan.2022

(666+666+666+6+6+6+6 = 2022)

The Countdown
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
Bij God de Vader is een generatie tussen 70 en 80 jaar. Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…” (Matth.24:32-34)
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
Volgens de visioenen Aug.2018 en Fiche 59 is een generatie, op één maand na, 74 jaar.

Vanaf de maand april 2022 begint Armageddon!


Weinigen worden opgenomen

De Opname
Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving zoals de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven achter die in de wereld de elite waren onder de christenen.

(Bron: Anoniem 04 oktober 2011)

Wat de Leiders niet willen horen
Ze weten het wel, maar willen het niet horen en slepen zo vrijwel de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!

Van de 1000 Voorgangers, Pastors, Leiders en Evangelisten wordt maar 1% opgenomen. De meeste van hun zijn niet goed met de 10% omgegaan. Maar de hoofdreden dat ze achterblijven is toch wel, dat vrijwel de hele gemeente met de Opname achterblijft. En dat is voor de Heer onacceptabel! Vandaar, dat ook de Leiders en alle Oudsten en hun gevolg achter zullen blijven! Maar mocht er toch nog één bij zijn die over 2 petr.1:10 beschikt, dan is die er met de Opname wel bij. Het is maar te hopen, dat er te minste één is, die zijn verkiezing heeft kunnen bevestigen. Anders staat ook hem, na de Opname, iets verschrikkelijks te wachten!

Mocht er onder al deze Leiders dan toch nog iemand aanwezig zijn die tot het niveau van de wijze maagden gerekend moet worden, dan blijft ook deze achter! Maar dat spreekt vanzelf.
De restchristenen (De Harde Kern) zullen op een wrede manier met deze Leiders afrekenen.
Zie details: Duivelse christenen – Wachten op Armageddon

Zie ook: De onbezorgde Voorganger en zijn spoedige wrede dood

Dal van Armageddon
Wereldwijd zal maar 3% van de christenen worden opgenomen. De meeste van hen zijn (restchristenen en naamchristenen. Velen zullen toch voor het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan. Dat komt omdat ze aan het leven hangen. Onvoorstelbaar veel christenen zullen vallen omdat ze nooit voldoende waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk.

(Openb.13:17) “…en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”


De meesten blijven achter

Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen zullen worden opgenomen. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en weer anderen die met hun telefoon aan het Appen zijn. Velen komen voor de gezelligheid.
Voordat de grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicea geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.

Maar… zie nu het volgende, want het kan nog erger!

Zie bericht van Pastor Wilfred Lai
(Mombasa, Kenia) De gemeente was overvol! Er zaten 20.000(!) enthousiaste christenen in de zaal. Wat was Pastor Lai blij, wat mooi! Met deze blijdschap en vervuld met grote vreugde, stelde hij Jezus een vraag: “Heer, als de Opname nu zou plaatsvinden, hoeveel zou U er dan opnemen?”  – En de Heer zei:  “Maar 1%.”

Van de 20.000 christenen, die op dat moment vol waren van hun geloof in Jezus, worden er maar 200 opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden! Van elke 1000 zijn dat er maar 10.

1000 to 1
Maar Pastor Yong Gyu Park maakt het nog erger. Van de 1000 christenen wordt maar één christen opgenomen! Het is zeker dat ook dit van land tot land verschilt.
___
(Pastor Yong Gyu Park – Zuid-Korea 1987)

Tijdens een tragische “Bijna Dood Ervaring” werd de conservatieve Presbyteriaanse pastor Yong Gyu Park meegenomen naar de hemel en de hel, waar de Heer hem liet zien dat er van de 1000 christenen Gods er maar 1 waardig was bevonden om opgenomen te worden.

Evangelist Choo Thomas
(Dit woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al om is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”


– Satan, de Draak, het Beest –
.
Zie: Zipora Bitrus
De Heer zei tegen haar: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je er met de Opname bij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid zegt?
Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!

Er is een pijngrens. Zipora zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan. Want dat is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt.

Wereldwijd zijn er nu ongeveer 3,2 miljard christenen, daar behoren ook de naamchristenen bij. Hiervan worden er ongeveer 300 miljoen met de tweede dood onder druk gezet en ze zullen overwinnen! Dat betekent dat vele restchristenen alsnog voor het Teken/Logo (666) zullen gaan. Het is haast niet te geloven maar waar.

Zipora Bitrus

Zipora Bitrus

Wat er na de Opname gaat gebeuren
Het gaat hier om de restchristenen, degene die zijn achtergebleven.
(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie: (Openb.2:10-11) De tweede dood

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Tien maanden na de Openbaring van de Antichrist zullen de christenen onder druk worden gezet. Wat er dan zal gebeuren is werkelijk verschrikkelijk! De restchristenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te dwingen.

(Openb.2:10-11) Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…”  en “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Gemarteld 666
Satan zal de restchristenen niet zomaar laten gaan

Ze zullen gemarteld worden

(Openb.13:7) “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

De valse Profeet
Maar waarom is er van de valse Profeet nog niets vernomen? Daar is in feite maar één verklaring voor. Jezus, probeert de Identiteit van de valse Profeet zolang mogelijk geheim te houden.
Volgens (Matth.24:22) wordt alleen de tijd van Armageddon ingekort. De tijd van de valse vrede wordt niet ingekort, maar wel de tijd dat de valse Profeet aan de macht zal zijn en dat is vijf maanden. (Vanaf aug.2021 t/m jan.2022)
Armageddon is in juni 2025 al afgelopen, dat is drie maanden voordat Jezus terug zal komen.
Het 1000-jarig vrederijk zal vanaf sept.2025 beginnen.

Zie Grafiek: De laatste Jaarweek (2018-2025)

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Verkiezing noodzaak! – (Een rechtvaardige nauwelijks gered)

(DZG// Woensdag 16-11-2016/ 22:00) – (Update 17-02-2020/ 10:00)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) 2 Petrus 1:10
Bron: _https://dianasihotang.wordpress.com/tag/holy-bible/page/13/
Richters en Vredestichters
(Photo) _http://www.tapestryproductions.com/wp-content/uploads/2016/01/Ron-DiCianni-Blessed-are-the-Peacemakers-3.jpg
Source: _http://www.tapestryproductions.com/product/blessed-are-the-peacemakers-artwork-by-ron-dicianni/
De Condor en de Leeuw uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) – De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
De 144.000 verzegelden
Bron: _http://www.christconnection.net/id5.html
De meesten blijven achter  – “Most left behind”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
Foto: Zipora Bitrus
Bron: _http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
Divine Revelations: “You must prepare yourself” – YouTube (24:57)
Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===