De Zonen Gods onzichtbaar

– De Zonen Gods onzichtbaar –
Condor Bald Eagle USA
« Kinderen met kennis in de 2e en 3e graad! »
(1 Kor.12:31)

“En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Inzichten Zonen Gods
Zodra een bekeerling vanuit de 1e graad van kennis en door de kracht van het inzicht in de 2e graad door het Vuur heen, uit de geest Wederom geboren is geworden, dan kijkt die met ogen in de 2e graad van zijn kracht en inzichten. Hij is immers ziende geworden (Openb.3:18) “..opdat gij ziende worde…”

Degene die uit de geest Wederom geboren is, die heeft met (2 Petr.1:10) zijn of haar verkiezing weten te bevestigen. Ze kunnen nooit meer vallen!

Verkiezing – noodzaak!
(2 Petr.10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

In dit verslag wordt het duidelijk waarom de Zonen Gods de gemeente verlaten en zich uiteindelijk helemaal terugtrekken. Ja, ze gaan hun eigen weg.

De wind

Jezus: “De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.” (Joh.16:13)

Een Zoon Gods (2e graad) gaat zijn eigen weg en zijn door de rechtvaardige bekeerlingen (1e graad) niet meer te volgen. Deze zijn de kleintjes (De Zonen Gods) waarvan Jezus heeft gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanige is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” (Luc.18:16-17)

Zie Inleiding: “De Zonen Gods”

Tot 3x toe ben ik door het vuur van de Vuurproef gegaan. Zie: “Trofeeën Zonen Gods”

(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

Wie tot inzicht en bekering komt, die heeft inzichten opgedaan om de mens geestelijk te kunnen begrijpen en te volgen. Zie: (Hebreeën 6:4-6) “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”
Dit niveau is vrijwel gelijk aan (Openb.3:17)
“Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”
Al deze bekeerlingen worden tenslotte engelen, want er worden op de Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven…”

Zie: “Een visioen over de hemel”

“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “..immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) “..maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Maar degene die met geweld de 1e Vuurproef heeft kunnen doorstaan, is daarmee een Zoon van God de Vader geworden en zijn niveau is gelijk aan (Openb.3:18) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”


Vijf kinderen

Kinderen met kennis in de 2e en 3e graad!

Wie de inzichten heeft, die heeft totale controle!
In het jaar 2001 nam ik de kleintjes van mijn broer altijd mee naar de kerk. Het zijn allemaal meisjes en waren toen 6, 9 en 12 jaar oud. We waren al voor drie jaar naar de Bethelkerk gegaan. Toen de dienst al voor 30 minuten aan de gang was, zei de kleine van 6 tegen mij: “Oom Jan, we leren hier niets. Het is allemaal hetzelfde.”

Ik was stomverbaasd toen ze dat tegen mij zei. Omdat de 9 jarige dat ook hoorde moest ook zij dat direct toegeven. Ik begreep het helemaal. Ze willen meer inzicht, meer kennis. Maar dat kon in de gemeente niet worden gegeven, want het niveau was inderdaad wel heel erg laag. De Voorganger sprak steeds in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid. Er was totaal geen kennis in de 2e graad zelfs niet eens bij benadering.

De 2e en 3e graad van inzichten
Wat is nu het geval? Deze drie kinderen heb ik de kennis in de 2e en 3e graad van kracht en inzichten geleerd, die niet één Voorganger kan uitspreken of hij moet met de 2e Vuurproef het niveau van de Oalim hebben behaald. Het gevolg hiervan is dan ook, dat de kinderen inzichten hebben opgedaan die de kracht van hun karakter bepalen.
Zie: De ware kennis: “De laatste Benjamin”

(Het mysterie van de winter en de sabbat) – (Matth.24:20)

Zie nu wat de kinderen met de jaren door van mij hebben gehoord en hebben geleerd!

Verbaasd u zich niet met wat u nu allemaal gaat lezen.

De ware kennis

Jezus: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” (Joh.16:12-13)

Zie enige kennis meer in de 2e en 3e graad!
Het volgende zijn kernpunten:

De zeven Hemelen en de kloof die er gevonden is tussen de 5e en de 6e Hemel. Een ander paradijs buiten het Koninkrijk der Hemelen. De ponden en de talenten. De 1e en de 2e Vuurproef. De Vuurkennis in de 2e en 3e graad, alsmede het mysterie van de 1e t/m het 4e hart. De zevenvoudige verzegeling van de ziel op aarde. Het mysterie van de verloren zoon en de martelaren Gods. Het mysterie van de Kristal- rivier. Het gezicht van de Abedam als de Morgenster. Zo zag ik ook de negen Engelenkoren en de bijbehorende sferen van de Hemelen, waarvan de tweede en de derde Hemel beiden gescheiden zijn. Het hele Tussenfirmament in twee delen A en B en de vijf werelddelen. De meer dan 200 miljoen aardbollen met mensen erop. Het mysterie van de planeet van de onredelijke mens en de Malona planeet (2000x groter dan de Aarde). Het mysterie Aarde en het uiteindelijke doel van God de Vader met de Aarde.

De Christus, een Overste onder de Engelen en de Wedergeboorte van Jezus in de 2e en de 3e graad. Het behalen van het Zwaard Gods (3e Vuurproef). De geboorte (aanstelling) van Michaël en de val van Lucifer. De tweestrijd God en Lucifer om het Zoonschap Gods als eerst geborene op de planeet Aarde. Het mysterie Satan en zijn zonen (Duivels en Demonen) en de geboorte van de Antichrist. De geboorte van een Zoon van Satan als de “Leviathan”. Het mysterie van de valse Profeet en de Antichrist. (Deze gaat één en dezelfde persoon aan). De verschrikkingen van Armageddon en het nr.666 verborgen in een ‘Teken’ of een ‘Logo’ en de geboorte van de menselijke poliepen. Het geheim van de Heilige Geest van God, als de Vader. Het mysterie van de Drie-eenheid. De rechter Troon van Jezus en de Bruid en de linker Troon van alle Oalim’s. Het mysterie van de waterdoop en “De late regen”. De 144.000 knapen.

Het mysterie Henoch en de twee Profeten (Mozes en Elia) in jute zakken bekleed. De opname van alle rangen der christenen en die van de Heren, die samen met de Koningen naar de aarde terug zullen keren. De Heren in het “Hof van Gethsémane”. Zo ook hoe, en op welk een wijze, de Koningen voor het duizendjarig vrederijk in “Het Dal van Armageddon” worden geboren! De geboorte van de Bruid en al haar geheimen, zo ook met het drinken van de Beker alsmede het behalen van de Tronen! Het mysterie van de Engelen onderling en de Zonen Gods. Het mysterie van de wijze en dwaze maagden, alleen in de 2e graad van kennis in te zien. Het mysterie van de ziel en de geboorte en ontwikkeling van de ziel als een agion. De geboorte van een mensen- geest en de verdere ontwikkeling ervan. De geboorte van een engel en alle Oversten onder de Engelen Gods, de Vuur- Engelen en Zonne- Engelen en vele bijzonderheden meer.

_____

Enige uitleg en kennis meer in de 2e en 3e graad van dit alles kan door een rechtvaardige bekeerling, in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid, on-mo-ge-lijk worden verdragen. De grote schoolkinderen of schooljongens zijn zelfs verplicht om hun hoedanigheid deze kennis te verwerpen en tegen te spreken. De Heilige Geest kan hun met (Joh.16:13) niets meer brengen en dat komt, omdat de bekeerlingen op hun niveau (met de jaren door) in de 1e graad totaal zijn vastgeroest. Want weet, dat alleen door een langdurig vasten en bidden deze hoogte is in te zien.

(Openb.3:18) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”
Deze zijn de Zonen, de Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods. Ze zijn uit de Geest Wederom geboren. Deze zijn geweldenaars! (Matth.11:12) Ze hebben allen de Vuurproef kunnen weerstaan.

(Openb.12:2) “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

Een wereldmens die de genade aangrijpt en in alle vrede zijn hart heeft bekeerd, is in geen enkel opzicht een geweldenaar. Een geweldenaar is hij, die de 1e Vuurproef heeft kunnen doorstaan!
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
Er is in het leven van een christen maar één Boze dag. Namelijk, dat van (Openb.12:2) “..en zij schreeuwde in haar weeën om te baren.”
Paulus noemt dit: “..het bad der Wedergeboorte…” (Titus 3:5b)
Dit is de “Vuurproef”. Wie dit alles ervaart, die is terecht een geweldenaar! Vgl. (Matth.11:12) “Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Zie voor meer details: “De renbaan van Paulus” (De erekrans!)

De 2e en 3e graad achter de horizon verborgen
Leeuw Oalim1_JPEG
Het Zoonschap Gods en het niveau van de Oalim. Dit mysterie is door vrijwel niemand onder de bekeerlingen zo gemakkelijk in te zien. Als u (1e graad van verdraagzaamheid) hier nog nooit wat van hebt geweten, waar wilt u dan in hemelsnaam beginnen?
(Klik foto Leeuw /3e graad)
___
Zie Inleiding: “De Zonen Gods”

Dit is de kennis die ik de kinderen, al van kleins af aan, met de jaren door heb geleerd. De lezers zullen dit nu wel begrijpen, dat zoiets nauwelijks wordt gepredikt.


– Pinksterconferentie Walibi –
(Flevoland)
.
De kleine en de secretaresse
Toen de kleinste van de drie meisjes 6 jaar oud was, gingen we weer naar Walibi toe. De kleine zat toen naast een secretaresse van ongeveer 25 jaar oud. Vanaf de Preekstoel werd er veel gepraat. Ik zei toen tegen haar: “Vraag aan die mevrouw naast jou of jij een tekening in de 3e graad van kennis mag tekenen in de vorm van een piramide, die de zeven hemelen Gods voorstellen.” Ze wist direct wat ik bedoelde. Ik gaf haar een A4 met een bolpen en ze stelde die vraag ook aan haar voor. Ze was enigszins verbaasd. En toen begon zij te tekenen.

Zie: “De zeven hemelen Gods”

De kleine zat links naast mij en ik keek geregeld naar de tekening en het gezicht van de vrouw en zag duidelijk dat haar verbazing steeds groter werd. Dat was werkelijk van haar gezicht af te lezen!
Omdat de kleine het overzicht van mij goed had bestudeerd tekende ze de Piramide precies zoals ik haar dat had geleerd. Terwijl ze aan het tekenen was, legde ze heel precies uit hoe de indeling van de zeven hemelen Gods moet worden gezien. Er zijn negen Engelenkoren en de zeven Hemelen Gods zijn ingedeeld in drie blokken.

Toen ze daarmee klaar was, ging zij alle bijzonderheden uitleggen in de 2e en 3e graad van kennis. De secretaresse had het niet meer en ik kon duidelijk horen dat de kleine over een kennis beschikt, die dat van de secretaresse ver te boven ging! Want ze stelde vele vragen die de kleine allemaal met gemak heeft kunnen beantwoorden.

Toen vroeg ik aan de vrouw of zij dit alles nog wel kan volgen. “Hoe is dit mogelijk?”: zei ze tegen mij: “Dat zij dit allemaal weet. Ik heb zoiets nog nooit gezien en gehoord.” Ze keek erg bezorgd en moest toegeven dat zij dit nog nooit van haar eigen Voorganger heeft gehoord. Toen begon de kleine te praten over de Bruid in de 2e graad en de Oalim in de 3e graad, het zonnehart!

1000x mooier

De kleine heeft de hele preek door constant op het niveau van de 2e en de 3e graad gesproken. Ik luisterde aandachtig mee, want wat ik hoorde was 1000x mooier dan wat ik van de spreker had kunnen opvangen. Op mijn beurt was ik met stomheid geslagen dat de kleine, vanwege haar leeftijd, veel meer wist dan ik eigenlijk voor mogelijk had gehouden.

Toen de kleine in de 3e graad van kennis ging uitleggen waarom de Zonne- en de Vuur- Engelen bij Jezus de voorkeur hebben om op de Aarde (De Blauwe Planeet) een Zoon van God te kunnen worden zag zij duidelijk in, dat zijzelf nog niet uit de geest Wederom geboren kon zijn en dat zei ze ook. De kleine begon te lachen en zei: “Ik ben ook nog niet uit de geest Wederom geboren.”
Toen begon ze over de kracht van de Vuurproef te praten. (Openb.12:2) “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

(Matth.11:11-12) “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk [Gods] zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

De 12 geboden Gods
De Bruid met 12 sterren
Ze vertelde ook, dat de 12 sterren de 12 geboden Gods voorstellen. (Openb.12:1) “En er werd een groot teken in de hemel gezien: Een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd…”
Dit zijn de tien geboden Gods en nog twee geboden, die Jezus daaraan heeft toegevoegd. Totaal 12. Dat ze op de maan staat betekent, dat de mens zichzelf heel mooi vind.
Zie: (Matth.22:36-40) “Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

Ze vertelde dit alles in al haar eenvoud.

De wijze maagden
De drie meiden beschikken ieder over een kennis in de aller- hoogste graad! Ze hebben daardoor meer dan voldoende olie aan kennis, dat ze daarmee zelfs met gemak de knapste van de wijze maagden zouden kunnen overtreffen! (Matth.25:1-13)

Dit is de kennis die ik breng, de 2e en de 3e graad. Het zijn alleen de kleintjes die deze kennis kunnen verdragen. (Luc.18:16-17) “Wie niet als een kind gelijk is…”

De grote schoolkinderen
Voortdurend wordt ik door de grote schoolkinderen en schooljongens aangevallen. Ze moesten eens weten, want dit zijn de groep Bruiloftsgasten die met de Opname allemaal achter zullen blijven. Want zij tarten de Heilige Geest met (Joh.16:12-13)! “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Deze verzen hebben geen enkel invloed op deze stugge Bruiloftsgasten.

Zie: (Openb.3:17) De weerspannige stugge Bruiloftsgasten. “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Kennis in de 2e en de 3e graad
Van deze drie kinderen zijn er nu twee getrouwd en gaan nauwelijks nog naar de gemeente toe omdat daar werkelijk niets meer is te halen. Maar dat licht, wat zij met zich meedragen, kan nooit meer uit!
Vrijwel nergens worden er preken op het niveau van de 2e en de 3e graad gehouden.
De kinderen hebben met de jaren door een kennis en met inzichten geestelijk een weerstand opgebouwd, die hun, al in een heel vroeg stadium, zelfstandig hebben gemaakt dat ze daardoor een onwrikbaar leven kunnen leiden.

Geestelijk gezien, zijn ze niet meer uit balans te krijgen. (Openb.3:18) “..opdat gij ziende worde…”

Met deze kennis en inzichten hebben ze alle drie Leiders capaciteiten opgebouwd.
(Matth.7:28-29) “En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun Schriftgeleerden.”
Met deze achtergrond staan de kinderen op de ‘Rots’ van hun eigen kracht en inzichten!
(Matth.16:18) “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra [rots] zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”
Met zoveel geestelijke wijsheid, kennis en inzichten is het gemakkelijk te overleven.

We de kennis en de inzichten heeft, die heeft alles!

(Job 26:3) “Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt!”
(Job 28:12) “Maar de wijsheid: Waar wordt zij gevonden, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht?”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


(USA Symbool) Bald Eagle in vlucht
Bron: _http://dinoanimals.com/animals/bald-eagle-the-national-bird-of-the-usa/
De vijf kinderen
Bron: _http://zorgenziekenhuiskrant.nl/als-de-juf-meedoet-met-tikkertje-worden-kinderen-actiever/
Foto Leeuw (3e graad)
Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
De Bruid des Heren staat op de Maan
Bron: _https://pineut.wordpress.com/tag/theologie/
===*===