De laatste Jaarweek 2014-2021

“De laatste Jaarweek
(2018-2025)
Daniel
De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël

(Daniël 12:11-12)

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
.
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met de twee bolletjes erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren.
.
Zie details van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

.
De lijnen in dit visioen zijn ongewijzigd gebleven
De tijden moeten nog worden aangepast

________

– De laatste Jaarweek –
Jesaja/Daniël (2x 3,5 jaar)

Tijdschema van Jesaja en de 2x 1260 dagen van Daniël

(Update 09 april 2019)
Broeders en zusters,
Dit grafiek heb ik kunnen opmaken aan de hand van twee visioenen: “Aug.2018” en “Vijf Fiches 59”.
De valse Profeet zal vijf maanden regeren vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022.
Met alles wat ik nu al weet zal hij vrijwel zeker in de eerste of tweede week van jan.2022 worden gedood.
Omdat het zilveren Koord nog aan het lichaam van de valse Profeet is verbonden, kan de Antichrist pas openbaar worden op het einde van de derde dag (72 uur) nadat de valse Profeet is gedood.*
___
*) De valse Profeet wordt op 2 febr.2024 gedood.
Vanaf dat moment gaat dan de tweede tijd in van nog 1 jaar en 7 maanden.
De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962.
(!!!) Maar… er is nog een andere datum namelijk 3 febr.1962!

Omdat 5 febr.1962 het meest voorkomt heb ik de datum van 5 febr.1962 aangehouden.

De laatste Jaarweek
De 1317 dagen gaan de eerste tijd aan van de laatste Jaarweek.
De 1332 dagen gaan de tweede tijd aan van de laatste Jaarweek.
Deze dagen van Jesaja staan niet in de Bijbel maar is aanvulling volgens Joh.16:13.
___
De onderste lijn met de 2649 dagen was in het visioen niet te zien.

Die lijn heb ik eraan toegevoegd om het totaal aantal dagen (2649) aan te geven.

Zie rekenwerk
De lijnen van het visioen beginnen in aug.2018 en eindigen in sept.2025.
Totaal moet dit zijn 1317 + 1332 = 2649 dagen gedeelt door 30 = 88 maanden en 9 dagen.
(88x 30= 2640 +9 = 2649 dagen is totaal 7 jaar en 26 dagen)
Een jaar heeft 265 dagen. (7x 365 = 2555 +90 +4 = 2649 dagen)

(2649 = 7 jaar 3 maanden en 4 dagen)

De laatste Jaarweek is begonnen op 23 aug.2018 en zal volgens Jesaja eindigen op ±7 sept.2025.
Augustus heeft 31 dagen – 23 = 8 dagen = totaal 31 dagen.
Vanaf 23 aug.2018 +2649 dagen is ±7 sept.2025.

De tijden in dit verslag moeten nog worden aangepast

De valse Profeet heerst al achter de schermen
Hij zal drie jaar, zeven maanden en zevenentwintig dagen heersen. (1260+57 dagen = 1317)
Deze tijd gaat samen de valse Profeet en de Antichrist aan en andersom.
Tijd valse Profeet: 3 jaar en 7 maanden en 27 dagen.

(43 maanden +27 dagen)= Totaal 1317 dagen.

Als ik dan vanaf okt.2017 deze 1332 dagen optel kom ik uit in juni 2021, want de laatste 1332 dagen gaan pas in op het moment dat de valse Profeet de derde Tempel gaat betreden.

De Tempel wordt door de valse Profeet maar voor 5 maanden in gebruik genomen. De Antichrist zal daar geen gebruik van maken en Jezus gaat voor de vierde Tempel!

De geest van de Antichrist zal 3 jaar, 8 maanden en 12 dagen heersen.
(44 maanden +12 dagen)= Totaal 1332 dagen. Van okt.2017 t/m juni 2021.

(44 x30 = 1320 +12 = 1332 dagen)

Tijd valse Profeet

(Daniël 7:25) “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd…”

Tijd Antichrist

(Daniël 12:7b) “Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.”


Het mysterie van de 1290 en 1335 dagen

Er zijn op Internet vele berekeningen gemaakt als het om deze dagen gaat. Maar wat ik zie is niet op Internet te vinden. Namelijk: De 1290 en 1335 dagen overlappen elkaar in het midden van de laatste Jaarweek. Het is niet te zien.

De laatste Jaarweek mag niet overschreden worden, want deze dagen gaan de valse Profeet en de Antichrist aan en die twee tijden moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Alleen een ware strateeg weet hoe dat dit mogelijk is. En met dat ik er een aantekening van wilde maken, zag ik hoe deze formule ingevuld moest worden.

Direct heb ik de lijnen in een rechthoek samengevat en de tijden eraan toegevoegd die het geheel aangaan, om maar niet het beeld kwijt te raken wat ik zag, en binnen 10 minuten had ik het ingevuld. Toen pas zag ik hoe de 1317 en 1332 dagen van Jesaja ingevuld moesten worden en ook de 90 dagen van (Matth.24:22). Daarna heb ik de teksten erbij gezet.
_____
Dit visioen heb ik gekregen op zaterdag 09 juli 2016 om 14:00 uur.

Ook nu weer zag ik alleen maar lijnen, net als met het visioen van “Aug.2018”.

De Eindtijd is begonnen in okt.2000 en eindigt in maart 2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.
.
Inzicht
.
Drie keer zeven jaar
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
(2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)

okt. 2014 +7 jaar = sept.2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?
Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
Maar zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf okt. 2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27).
Vrijwel niemand onder de Christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien. En toch heeft God de Vader daar een reden voor. Zie daarover: (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
(Het beest is de valse Profeet/Antichrist)
___
Het is bijna tijd!
Zie tijden: De laatste Bruid (nov.2009) en de laatste Oalim (nov.2014)

_____

De engel in gesprek met Daniël
(Daniël 10:12-15) “En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst* van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd.”
(Daniël 12:9-10) “Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

*) Zie: “Hoe Satan onze gebeden kan stoppen”

De laatste week van Daniël
De 70 jaarweken van (Daniël 9:24) is (49+434+7= 490 jaren)
De tijd van de valse Profeet en de Antichrist is in tweeën gedeeld. (2x 3,5 jaar).

(Daniël 9:27) “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe…”

De tweede Tempel heeft bestaan als middelpunt van de Joodse offerdienst van 516 v.Chr. tot 70 AD.

De eerste Tempel werd in 586 v.Chr. verwoest. Bij terugkomst ruimden zij de verbrande puinhopen op van het terrein waar eens de eerste Tempel heeft gestaan en legden in 535 v.Chr. onder gejuich de fundamenten voor de tweede Tempel op de plaats die bijna 50 jaar lang woest en verlaten was. Maar het bouwwerk van de tweede Tempel viel in het niet vergeleken bij de glorie van Salomons Tempel, de eerste Tempel.

De 70 Jaarweken
(Leviticus 25:8) “Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn.”
De profetie van (Daniël 9) is 70 x7 = 490 jaar.

De eerste 7 jaarweken gaan de 49 jaren aan van de tweede Tempel en de herbouw van Jeruzalem. De 62 jaarweken gaan de 434 jaren aan van Jeruzalem tot de komst van een Gezalfde, een vorst die vervolgens uitgeroeid wordt. (Daniël 9:26) “En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.”

De laatste jaarweek is de laatste 7 jaren van de Eindtijd, waarvan in de eerste helft (3,5 jaar) de valse Profeet aangaat en de andere helft (3.5 jaar) de Antichrist.
Toen de 7+62 = 69 jaarweken voorbij waren, had Israël de Messias kunnen herkennen, maar in plaats daarvan hebben ze Hem gekruisigd en uitgeroeid. Dan in 66 AD kwamen de Joden in opstand tegen het Romeinse Imperium. Vier jaar later namen de Romeinse legioenen onder Titus Jeruzalem in en verwoestten de tweede Tempel.

(Luk.21:20-22) “Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.”

===*===

“De Hemelreis van Jesaja”
Boekrol Jesaja

Boekrol Jesaja

Wat Jesaja in de Hemel heeft gezien en van de Heer heeft gehoord
(Joh.12:37-41) “En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.”
Jesaja, heeft 700 jaar tevoren de heerlijkheid van Jezus gezien en van Hem gesproken.

Zie: (Jes.7:14 /Jes.9:5-6 /Jes.11:1 en Jes.53:1-12)

De 1317 en de 1332 dagen van Jesaja zijn niet op Internet te vinden.
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”
Zo werd ook aan Jesaja de komst en het leven van de Here Jezus getoond.

Zie: (Joh.12:37-41)

In het boek “De Hemelreis van Jesaja” worden de omstandigheden weergegeven waaronder Jesaja het visioen ontving, wat hij in dat gezicht had gezien en gehoord, en wat hij daarover aan koning Hiskia en enkele vertrouwelingen had meegedeeld.
Fragmenten van “De Hemelreis van Jesaja” zijn aanwezig in het Grieks, het oud-Slavisch, het Latijn en in de Koptische taal. Het is slechts in zijn geheel voorhanden in het Ethiopisch.
Uitgaven van de Ethiopische tekst werden door velen in het Engels vertaald en is ook, vanuit het Engels, in de Duitse vertaling naar Hennecke.

_____

De 1317 en 1332 dagen van Jesaja zoals hij dat in de Hemel zag
“De Hemelreis van Jesaja” (Deze dagen staan niet in de Bijbel)
Jesaja kreeg deze dagen (tijden) eerder te zien dan Daniël.
Daniël werd 143 jaar later geboren dan Jesaja.
Jesaja (geboren ca. 765 v.Chr.)

Daniël (geboren ca. 622 v.Chr.) Verschil 143 jaar.

De dagen van Jesaja en van Daniël tezamen
De 2x 1260 dagen geven precies de laatste Jaarweek aan.

De 1290 en 1335 dagen overlappen elkaar midden in de laatste Jaarweek. Het is niet te zien. Nog ingewikkelder wordt het als je ziet dat de 1290 dagen van Daniël door Jesaja anders wordt aangegeven en 27 dagen meer telt. Namelijk, 3 jaar 7 maanden en 27 dagen is totaal 1317 dagen.

Dit is wat ik zie
De Biochip zal door valse Profeet, 72 dagen voor zijn dood, wereldwijd verplicht worden gesteld.
Na de Opname wordt het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) door de Antichrist al na 57 dagen verplicht gesteld.

De 1335 dagen van Daniël wordt door Jesaja gezien als 1332 dagen. De enige verklaring dat ik hiervoor kan vinden is, dat de Heer 3 dagen nodig heeft om degene die in de tijd van Armageddon zijn verongelukt uit het dodenrijk te halen. Daarna worden de Koningen en de Heren opgehaald. Omdat het verschil 3 dagen is, moest ik hieraan denken. De drie maanden gaan de voorbereidingen aan van het 1000 jarig vrederijk.

Er blijft nog een jaarweek over van 2x 3,5 jaar
De lengte van Armageddon duurt precies 3 jaar en 3 maanden. (Totaal 39 maanden)
Zie: (Matth.24:22) “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Zoals de meesten van u nu al weten: Het uitverkoren volk gaat de Joden aan waaruit Jezus is geboren en zijn niet de 144.000 Messiaanse Joden. Al dezen zijn ontrefbaar en zullen de volle tijd van 1335 dagen doorkomen.

De laatste 17 maanden voor de Opname

Als de Heer zegt dat de tijd van Armageddon ingekort moet worden, dan is al heel duidelijk te zien dat de eerste tijd van de valse Profeet al tot het maximal mogelijke tijd is ingekort. Jezus, wil niet dat de valse Profeet in al zijn glorie voor 3,5 jaar voor het zeggen zou hebben. Zou dat het geval zijn geweest, dan zou de valse Profeet al het nog resterende geloof opeisen. Die tijd is door de Heer nu teruggebracht naar het uiterste minimum van 17 maanden!

De tijd wordt ingekort
Wat ik zie is, dat de tijd met drie maanden wordt ingekort.

Jammer genoeg kan de Heer in de laatste 3,5 jaar maar hooguit 3 maanden inkorten. De slag van Armageddon zal dan beginnen in maart 2018 en zal eindigen in juni 2021.

Een leger van 200 miljoen man
Na 3 jaar en 3 maanden slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2021 al afgelopen. Dat is drie maanden voordat Jezus in sept.2021 met de Koningen en de Heren op de Olijf-berg terug zal komen. (Zach.14:4) “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijf-berg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde…”

Dit is dan tevens het begin van het 1000 jarig vrederijk.

Einde Antichrist
Volgens mijn inzicht zal de Antichrist drie maanden voor de terugkomst van Jezus sterven. Een engel Gods slaat het leger van 200 miljoen man met de dood, maar zal ook de Antichrist doden!*

Er staat in de Bijbel dat de Heer de Antichrist met Zijn adem zal doden. (2 Thess.2:7-8) “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Vele christenen denken dat de Heer de Antichrist met Zijn adem zal doden. Dat betekent, dat de Heer al na 39 maanden zou terugkomen. Dus drie maanden voordat Jezus Zich in sept.2021 aan Zijn volk zal openbaren. Dat is wat er in (2 Thess.2:8) staat. Maar dat is niet wat ik zie!
___
*) Jezus, heeft nog nooit iemand gedood. Daar heeft Hij het leger van Michaël voor en de Aartsengel Zuriël. Deze grote Engel Zuriël is een Overste onder de Engelen met het blauwe Vuurlicht. Met dit licht slaat hij de verderfelijk menselijke geest (groot en klein) met het blauwe vuur. Hebt u wel eens gehoord van Spontane menselijke zelfontbranding? Dit is het werk van de Aartsengel Zuriël!
Zuriël, is de grote Engel met het Blauwe Vuurlicht, de Engel van de toegeeflijkheid.

_____

Als de Engel Gods het leger van 200 miljoen man heeft gedood, dan gaat het hier alleen om het Chinese leger dat uit het Oosten is gekomen om Israël te verslaan. (Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.”
Dat deze slag, drie maanden voor de komst van de Heer, al vroegtijdig tot een einde is gekomen heeft niets te maken met de Antichrist. Maar wat ik zie is, dat hij ook zal worden gedood.

_____

De 1290 en 1335 dagen van (Daniël 12:11-12) zoals het in de Bijbel staat

De 1290 dagen moeten vanaf het sept./okt.2014 vooruit worden berekend en de 1335 +90 dagen moeten voor de komst van de Heer vanaf sept.2021 worden terug berekend, want de laatste Jaarweek mag niet worden overschreden.

De 57 en 72 extra dagen van Jesaja

En de valse profeet die 72 dagen voor zijn dood de Biochip verplicht zal stellen geeft bij velen dan ook te denken. Na de Opname zullen de mensen pas na 57 dagen inzien, dat de valse Profeet (is dan de Antichrist) niet meer de man is van de vrede die zij hebben gekend. (72+57 = 129 dagen) Want de Boog van de liefde is nu het Zwaard van de dood geworden.

Vier keer 42 maanden

De 3x 7 Eindtijdsoordelen moeten allemaal door elkaar worden gezien. Maar dat is ook met de 42 maanden het geval. De 2x 42 maanden geven in volgorde de laatste Jaarweek aan. Maar de 42 maanden van de valse Profeet/Antichrist hebben een eigen tijd, zo ook de 42 maanden van de twee Olijfbomen. (Mozes en Elia)

Het plein voor de Tempel

(Openb.11:2-3) “Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.
3) En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”  (1260)

De 1332 dagen van Jesaja gaan het moment aan, dat de valse Profeet de derde Tempel zal betreden.
Dat gaat gebeuren in okt.2017 en dan pas gaan deze dagen in.
Deze tijd duurt dan vanaf sept./okt.2017 gezien t/m mrt.2021 en is precies 42 maanden. Maar door Jesaja worden daar nog eens 72 dagen aan toegevoegd. Dan komen we uit in de maand juni 2021.

Maar de Heer zelf komt 3 maanden later in sept.2021.

(42 x 30 dagen)= 1260 dagen.
(1260 +57 dagen)= 43 maanden +27 dagen = Totaal 1317 dagen.
(1260 +72 dagen)= 44 maanden en 12 dagen = Totaal 1332 dagen.

_____


“De 1290 en 1335 dagen”

Tijd valse Profeet
Dit is wat ik zie: De weg voor de Antichrist wordt in 1290 dagen voorbereidt door de valse Profeet. Het dagelijks offer gaat het gebed aan en de gruwel is de Antichrist.

(Daniël 12:11) “En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen…”

(Openb.11:1) “En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.”

Het gaat hier om het altaar waar de Koningen vertoeven en al degene die in het Dal van Armageddon zijn geslacht.

(Openb.11:2) “Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.”
De derde Tempel wordt alleen door de valse Profeet en zijn gevolg ontheiligd.

De valse Profeet is een Jood, maar heeft zich tot de heidenen verlaagd.

Tijd Antichrist
Dit vers gaat de Joden aan. Mochten zij de tijd van 1335 dagen van Armageddon overleven, dan zullen ze pas in zien dat Jezus, de Christus, de Messias is. Alle mensen zullen met de komst van Jezus op de Olijf-berg hun leven verlengt zien worden tot en met precies 100 jaar. (Daniël 12:12) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”

_____


“De vierde Tempel”
Tempel van Ezechiel

De vierde Tempel wordt in het dal van de Olijf-berg gebouwd

De vierde Tempel volgens Ezechiël
Er zijn genoeg christenen die zeggen dat de derde Tempel, waar Nota Bene de valse Profeet heeft gezeten, gereinigd zal worden. Jezus, zal nooit deze Tempel gaan bezoeken. De derde Tempel zal door de Joden zelf worden afgebroken.

Jezus, gaat voor de vierde Tempel dat in het Dal van de Olijf-berg zal worden gebouwd, want alleen daar heb je stromend water.

De derde Tempel
Op het moment dat de valse Profeet de derde Tempel ingaat, gaat de laatste tijd van 1335 dag in. De tijd van Armageddon begint dus in werkelijkheid al in sept./okt.2017.

De valse profeet wordt gedood in maart 2018. Als de Heer dan na 3,5 jaar (42 maanden) terugkomt dan is dat in september 2021. Dit is wat ik direct al zag. Maar toen ik mij ging bezighouden met de 1290 en 1335 dagen van Daniël zag ik iets heel anders.

De valse Profeet wordt uit Israël verbannen

Als ik de tijd van sept.2021 met 1335 dagen (is 44 maanden en 15 dagen) terug bereken, dan kom ik uit in jan.2018. Dat is ook precies de maand dat de Joden zullen overleggen om de valse Profeet uit de Tempel te zetten. Maar omdat zij hun gezicht niet willen verliezen proberen ze alternatieven te vinden die er gewoon niet zijn. En dan na twee maanden, van het één op de andere dag, zal de valse Profeet het land Israël worden uitgezet. Dat zal gebeuren in febr./maart 2018, want direct bij aankomst in Europa zal hij worden gedood.

(Openb.13:14) “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”

_____


Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Boek van Daniël. Bron: http://www.bijbelstudies.info/het-beeld-van-daniel.html
Boekrol Jesaja. Bron: http://robtouchstone.com/276/
De vierde Tempel. Bron: http://www.christipedia.nl/Artikelen/T/Tempel_van_Ezechiel
===*===