De laatste Benjamin | De winter en de sabbat

“De laatste Benjamin”
El Condor
.
(Het mysterie van de Winter en de Sabbat)
(Matth.24:20)
– Ware kennis 2e en 3e graad –

____________________

________________________________________________________________
Update (06-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
(Update 08-10-2019) Tijden aangepast.
Broeders en zusters,

The last two Sons of God / Los dos últimos Hijos de Dios

Beste lezers,
Dit verslag is ontstaan door een gesprek dat ik had met een christen, die mij midden in het gesprek plotseling de vraag stelde, of ik de winter en de sabbat kon uitleggen. Direct zei ik tegen hem, dat daarin Joh.1:12 is verborgen. Ik was stomverbaasd! Want het gesprek was in de 1e graad van kennis en duurde al meer dan 10 minuten. En in één keer, zonder dat daar enige aanleiding voor was, kwam hij met deze vraag, dat alleen in de 2e graad van kennis begrepen kan worden.
.
Hoewel ik de vraag perfect had beantwoord, was hij niet in staat een enig antwoord of vraag in de 2e graad van kennis te geven. Was hij uit de Geest Wederom geboren geweest, dan had hij mij deze vraag niet gesteld. Een Zoon Gods in de 2e graad weet, dat deze “vlucht” de renbaan van Paulus is.

Zie: De renbaan van Paulus “De ere­krans!”

In drie maanden tijd (23 juni t/m 20 sept.2014), heb ik duizenden blaadjes uitgedeeld, waar ik deze broeder ook een honderdtal van heb gegeven. Het was het laatste wat ik nog had. Ik zei tegen hem, dat hij deze blaadjes van mij mag kopiëren en verder uitdelen. Het is sterk materiaal om mensen over Jezus te vertellen. Omdat de Poort van Genade al bijna gesloten is, zijn de mensen buitengewoon geïnteresseerd.

(Matth.24:20) Jezus: “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op de sabbat.”
Er is nergens een tekst in de Bijbel te vinden dat aan Matth.24:20 gelijk is, zelfs niet eens bij benadering. Maar zonder dat deze christen dat wist, heeft de Heer mij iets heel belangrijks laten inzien. Een ding is voor mij absoluut duidelijk. Het moet Jezus zijn geweest, die hem deze tekst heeft doen uitspreken. Het mysterie van Matth.24:20 wist ik al. Maar de Heer maakte mij met dit vers duidelijk, dat ik Joh.1:12 moet prediken!

(Joh.1:12) “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen [Zonen] Gods te worden…”

Verzen in de 2e graad van kennis
Tot vijf(!) keer toe heeft Jezus mij dit duidelijk ingegeven. De eerste keer door een broeder en daarna nog eens vier keer in sept.2014. In die tijd was ik in Suriname. Jezus, gaf mij in de nacht van zaterdag(7 sept.), zondag(8) en maandag(9) en in de nacht van zaterdag 13 sept.2014 in een visioen door dat ik Joh.1:12 moet prediken. Dus niet alleen over de naderende Opname, maar ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest!

Jezus: “Predikt Joh.1:12! Als Ik Nicodemus niet had aangesproken over dit mysterie, dan was hij niet uit de geest Wederom geboren geweest.”

Het eerste begin

(Paramaribo/Suriname) Op de parkeerplaats van de Tabernakel (Volle Evangelie Gemeente) liep ik op zondag 24 aug.2014 naar deze christen toe, die bij zijn auto stond en begon met hem een gesprek over de Eindtijd.
Zie nu wat ik hem heb geschreven.


– De Winter en de Sabbat –

Er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer wereldmensen komen tot inzicht en bekering, het zijn er werkelijk vele miljoenen en het worden er steeds meer! Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder.

Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste Zoon te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moet worden en daar is in feite het wachten op, de laatste Zoon van God de Vader. De laatste Benjamin. Deze zal dan nog drie maanden van zijn inzichten kunnen genieten en dan is de Opname een feit! Daarna breekt Armageddon uit!

De laatste grote Opwekking

Zie grafiek van alle rechtvaardigen en de Zonen Gods. Echter het aantal dat tot levend geloof en bekering komt, loopt met de maand op tot in de miljoenen en naarmate de Eindtijd nadert zelfs tot in de tientallen miljoenen!

De Zonen Gods

Deze berekening is bij benadering. Het aantal Zonen Gods kan nog wel hoger of lager liggen.

De geboorte van de één na laatste Zoon van God de Vader zal plaatsvinden in juli/aug.2021 vlak voordat de Grote Opwekking zal uitbreken.

De geboorte van de laatste Zoon van God de Vader (De laatste Benjamin) zal plaatsvinden in jan.2022 als de valse Profeet is gedood. In één van de drie dagen, dat de valse Profeet dood is, zal de laatste Vuurproef een christen(1e graad) het Zoonschap Gods in de 2e graad brengen. Na deze drie dagen zal de Antichrist opstaan.

De Opname wordt verwacht vóór 17 april 2022
(Openb.12:2) Wanneer de laatste Zoon Gods in jan.2022 uit de geest is Wedergeboren, zal drie maanden later de Opname plaatsvinden vóór Pasen 17 april 2022.
Met het lezen van “De laatste Benjamin” zult u begrijpen, dat dit de rechtvaardige bekeerlingen nauwelijks is te brengen.
(2 Petr.1:12) “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Verwondert u dus niet, als u iets voor de tweede keer zou hebben gelezen. Het is vaak een aanzet tot behoud van kennis en het behalen van inzichten. Want zonder inzicht is het werkelijk onmogelijk, dat enige kennis in de 2e graad kan worden opgedaan.

Jezus: “Een rechtvaardige is nauwelijks gered.”
Zie: (Openb.3:14-17) “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: [15] Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! [16] Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”
[17] “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Broeders en zusters, geloof het of geloof het niet, de Heer spreekt hiermee de rechtvaardigen aan, christenen die in de 1e graad graad van hun vermogen leven.

Geestelijke Academie in de 2e en 3e graad
(Matth.24:20) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op de sabbat.”
Dit vers kan niet zomaar uitgelegd worden, omdat de hoogte ervan, alleen in de 2e graad van kennis kan worden ingezien.

Bijvoorbeeld: Iemand van de Academie (Hoge school) of Universiteit praat heel anders dan iemand van de lagere school, Mulo of voortgezet onderwijs. Zo is het ook gesteld met degene, die in de 2e graad van kennis leeft. Hij praat heel anders dan een rechtvaardige (christen) die op het niveau van de 1e graad handelt en leeft. Daaraan is door een Zoon Gods (2e graad) direct op te merken en te herkennen in welke graad een christen zit en leeft. Dit is onmiskenbaar!

De winter en de sabbat gaat de Eindtijd aan

We zitten vlak voor de Opname voordat Jezus de Zijnen komt ophalen. In de eerste helft van de laatste jaarweek (2x 3,5 jaar) hebben de rechtvaardigen t/m juli/aug.2021 nog de tijd, om dit schrijven te begrijpen. Zo niet, dan zal de Wedergeboorte uit de geest voor eeuwig aan hen voorbij gaan en voor altijd worden afgesloten. Het zal nooit meer voorkomen dat er dan nog een Zoon van God de Vader geboren zou kunnen worden.

Dit gebeuren is uniek! Er zullen in de miljarden en miljarden van jaren, die dan nog zullen volgen, alleen nog maar engelen, Krachten, Machten, Tronen en Heerschappijen worden geboren. In het uitgestrekte universum zijn er meer dan 200 miljoen aardbollen met mensen erop. De aarde wordt de blauwe planeet genoemd en alleen op deze planeet worden in een tijd van bijna 1988 jaren Zonen Gods geboren.

Er zijn 5 soorten van Wedergeboorte:
1) De wedergeboorte van de geest (Bekering) 1e graad. (Het tot inzicht en bekering komen)
2) De wedergeboorte van de ziel. (Onderwaterdoop)
3) De wedergeboorte in de geest. (Het kunnen spreken in tongen)
4) De Wedergeboorte uit de geest (2e graad).
__Een Zoon Gods, de 1e Vuurproef. (Matth.11:11-12) – (2e graad)
5) De Wedergeboorte van De Oalim (3e graad).
__De 2e Vuurproef. (Openb.2:28 /Luc.22:44)
Dan is er nog de 3e Vuurproef (3e graad). Maar dit gaat het behalen van Het Zwaard Gods aan en heeft niets met een Wedergeboorte van doen. Dit niveau kan alleen door de Oalim* worden behaald.
___
*) Betekenis Oalim: De Grote Schepping Meester – (De Morgenster)
De Oalim’s zitten op de Tronen Gods – (Leeuwen op de Tronen Gods!)

Zie grafiek: De zeven hemelen Gods .

(Openb.2:28) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven.”
(Luc.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”
Dit is het moment, dat Jezus het niveau van de Oalim (De Morgenster) weet te bemachtigen. God de Vader is de Morgenster. Jezus, is ook de Morgenster. Jezus, zei altijd: “Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.”

Zie: De Morgenster/De Oalim (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 2)

Zie het volgende, want dat is de “winter” en heeft met de uitleg van (Matth.24:20) van doen.
Er zijn drie machten in de Eindtijd: Het Beest, de valse Profeet en de Antichrist.
Het Beest dat zich in eerste instantie presenteert als het lam, maar snel zal veranderen in de draak, dat is de Europese Unie. (EU: De verenigde Staten van Europa). De valse Profeet en de Antichrist gaan één en dezelfde persoon aan.

Heel vaak vragen christenen mij of we nog door de grote verdrukking gaan. We gaan door de eerste 3,5 jaar! God de Vader heeft Satan 2x 3,5 jaar gegeven.
(Daniël 9:27“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden…”
___
Vanaf aug.2018 t/m juli/aug.2021 is er in de eerste 3 jaar een soort van schijnvrede. De valse Profeet zal opstaan in aug.2021 en zal maar voor 5 maanden regeren. Dat is 180 dagen voor de valse Profeet. Vanaf Aug.2021 t/m jan.2022.
De valse Profeet regeert maar 5 maanden, maar Satan(Lucifer) 3,5 jaar!
De Heer spreekt de eerste 3,5 jaar nauwelijks aan, alleen de verschrikkingen van de laatste 3,5 jaar. (Openb.13:5) “En hem [Antichrist] werd een mond gegeven dit 42 maanden lang te doen.”

(42 maanden is 3,5 jaar of 1260 dagen)

De schijnvrede
De eerste 3,5 jaar is verdeeld in twee tijden. De eerste tijd is de schijnvrede van ±3 jaar en de tweede tijd gaat de laatste vijf maanden aan. De Grote Opwekking. In deze tweede tijd zal er een enorme economische opleving zijn zoals de mens nog niet eerder heeft meegemaakt. Jezus, zegt daarover: “Dat zo’n tijd nog nooit heeft bestaan.”  Daarna gaat de mens met Armageddon de laatste 3,5 jaar in.
Het duivelse “Brandmerk” Teken/Logo (666) zal pas na de Opname worden verplicht.

Zie details: De laatste Jaarweek (2018-2025)

In Matth.24:20 zit Joh.1:12 verborgen
(Joh.1:12) “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen [Zonen] Gods te worden…”
Wie dan deze macht, de Heilige Geest, in zijn gebeden aangrijpt, die probeert in het bezit te komen van de erfenis Gods om, net als Jezus, ook een Zoon van God de Vader te worden. Want de Heilige Geest is de macht, die daarvoor aangeroepen moet worden.

Jezus, was namelijk de eerste die dit zou meemaken. De eerstgeboren Zoon van God de Vader.

Jezus, was de eerste 30 jaar van Zijn leven nog geen Zoon van God de Vader en… voor Hij op de aarde geboren werd, was Hij eerst een Overste onder de Engelen. De Engel met het witte wollen haar. (Openb.1:14) “…en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw…”

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

De laatste Benjamin
Dit verslag over de laatste ‘Benjamin’ zal veel christenen verbazen. Maar, het is de volle waarheid dat helaas niet door iedereen kan worden begrepen, vooral als het om de datum van de Opname gaat. We hebben namelijk niet zoveel tijd meer.

Zie: Poort van genade bijna gesloten

Karel Hoekendijk
Begin sept.1961. Meteen bij aankomst vanuit Aruba naar Suriname/Paramaribo, heeft Jezus ‘Karel Hoekendijk’ opdracht gegeven mijn ouders direct bij aankomst op te bellen en in te lichten over de oudste zoon Jan. Hij moet toen al in een visioen/profetie hebben gezien wat ik voor Suriname en daarbuiten zou gaan betekenen. “Hij zal op latere leeftijd van zeer grote waarde zijn!”
Mijn ouders woonden in die tijd in Zorg en Hoop en het telefoongesprek had toen 10 minuten geduurd. Waar ik ook in Suriname naar toe ga, komen mensen tot inzicht en bekering. Velen zijn verbaasd hoe en op welk een wijze ik het Evangelie breng. Ze hebben zoiets nog nooit gehoord. Zo vaak als ik bijzonderheden over de Bijbel naar voren breng, zijn de christenen heel erg verbaasd. Velen hebben mij dan ook gevraagd wat mijn achtergrond is.

Zie: De zeven hemelen Gods (Getuigenis Evangelist Karel Hoekendijk)!

Zie hoe het allemaal is begonnen
Mijn ouders waren Rooms Katholiek. Maar in sept.1977 ben ik tot levend geloof gekomen. Ik was toen 25 jaar oud. Dat was het eerste begin. Een jaar later ging ik voor de onderwaterdoop. Voor twee jaar ging ik naar “De Bijbel Spreekt” in Dieren en daarna naar een Pinkstergemeente in Arnhem en naar de Bethel gemeente. Daarna ben ik ook in vele andere gemeenten geweest.
Omdat Broeder Karel Hoekendijk de gemeente “Stromen van Kracht” had opgericht, heb ik in het begin de naam van de gemeente gebruikt als adres, voor al mijn blaadjes. Het zijn onvoorstelbaar veel kleine boekjes en blaadjes, die ik samen met Indianen en Bosnegers in Paramaribo en daarbuiten heb uitgedeeld en heb laten uitdelen.

Het adres is nu: www.dezonengods.com

Als het om mijn persoon gaat, zijn daarover drie getuigenissen te vinden.
Eerste: Jezus, weet alles al van mij en wat ik voor Hem in Suriname en daarbuiten zal gaan doen.
Tweede: De getuigenis van Karel hoekendijk aan mijn ouders, als het om de oudste zoon Jan gaat. Veel christenen in Suriname kennen deze evangelist als de grote Opwekkingsprediker.
Derde: De Bijbel. Zie (Joh.3:11) “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”
De Heer spreekt hier duidelijk tot 4x toe het woordje “wij” aan. Hiermee wordt een ieder bedoeld, die ook uit de geest Wederom geboren is en net als de Heer ook over dit onderwerp zou gaan spreken: De Wedergeboorte uit de geest. (Joh.1:12)
.
Wees gewaarschuwd!
Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren is, die wordt een engel!

Zie details: Een visioen over de hemel

Vele christenen, Voorgangers en Pastors, zijn echt verbaasd dat Jezus met de Opname nog niet is langsgekomen. Ik weet vele details als het om de Opname gaat. Echter, het wachten is op de laatste ‘Benjamin’ die nog uit de geest Wederom geboren moet worden. Daarna zal er door de Heilige Geest niemand meer worden gevonden, die nog uit de geest Wederom geboren zou kunnen worden. Dat komt, omdat de geest in deze wereld dat niet meer toelaat.

Ongeveer drie maanden voordat de Opname zal plaatsvinden, zal de Heilige Geest met de grote ‘Opwekking’ 1,2 miljard mensen tot inzicht en bekering brengen en hen persoonlijk dopen. Zelfs na de Opname zullen nog miljoenen wereldmensen, nota bene, op eigen kracht hun hart bekeren. Daar komen er nog eens bij ±200 miljoen restchristenen.

Echter, deze “restchristenen” – “…de overige van haar nageslacht…”  (Openb.12:17) zullen velen in de tijd (3,5 jaar) van Armageddon worden gedood. Maar, Zonen Gods kunnen niet meer worden geboren, ook niet in het 1000 jarig vrederijk. Want immers, de Heilige Geest is dan al weg van de aarde. En zonder deze macht (de Heilige Geest) is het onmogelijk om uit de geest Wederom geboren te worden.

Zie: (Joh.1:12) De ‘Late regen’ van Joël (2:23/28) De grote Opwekking begint in juli/aug.2021 als de een na laatste bekeerling het inzicht in de 2e graad heeft kunnen bemachtigen (Joh.1:12). De laatste Benjamin, de laatste Zoon van God de Vader wordt vijf maanden later geboren in jan.2022.

De late regen

(Joël 2:23) “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.”  Met dit vers wordt de waterdoop bedoeld, die tegelijkertijd met de grote Opwekking zal gaan plaatsvinden.

De dag des Heren
(Joël 2:28) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”  Dit vers gaat de laatste grote Opwekking aan.

De 144.000
De 144.000 knapen (de 12 stammen Israëls) zijn al over de hele wereld worden verspreid. De restchristenen zullen deze verzegelden met hun leven beschermen. Al deze restchristenen zullen tenslotte allemaal worden gedood. Maar de verzegelden, zullen tot het einde van de laatste 3,5 jaar van Armageddon in volledige gezondheid blijven leven. Ze zijn onschendbaar! Het weer heeft op hun dan ook geen enkel invloed.
(Matth.24:22) En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De 144.000 Messiaanse Joden, behoren niet tot de uitverkorenen. De uitverkorenen zijn de Joden. Want Jezus kwam uit de Joden, het uitverkoren volk van God de Vader. Het is Satan werkelijk aan alles gelegen om de Joden te vermorzelen en in zijn geheel te vernietigen.

(Zagg.12:2-4) God de Vader: “…over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”

Waarheden over de Eindtijd
Jezus: “De tijd is allang voorbij. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: De weerhouder

In juli 2014 liet de Heer mij weten, dat de Bruid voor Laodicea in nov.2009 al was afgesloten. Vanaf die datum was het niveau van de Bruid niet meer te behalen. Ik had gedacht dat het niveau van de Bruid pas in 2012 was afgesloten, want dat had ik zo ook geschreven. De Heer heeft mij deze correctie doorgegeven.

Zie grafiek! Het aftellen van de jaartelling

De laatste Oalim

Het bijzondere is nu, dat ik al eerder de laatste Oalim in het blaadje “De geheimenis van Joël” heb beschreven. Het niveau van de Oalim is eind nov.2014 afgesloten. Maar, toen de Heer mij dat in juli 2014 ingaf, was ik daar toch verbaasd over. Ondanks het feit, dat ik dat al in 2007 had beschreven. Want ik had gedacht dat het niveau van de Oalim te allen tijde door een Zoon Gods kan worden behaald. Maar, dat is dus niet het geval. Deze twijfel bleef mij achtervolgen, dit vanwege de kracht die de Oalim eigen is. De Heer heeft mij ingegeven, dat ik de tijd van de Oalim juist had beschreven. Het wachten is nu op de laatste Benjamin die in jan.2022 uit de geest Wederom geboren zal worden.

Israël, de klok van de Eindtijd
Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël. Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Voorwaar, deze generatie zal niet meer voorbijgaan.
De laatste Generatie is geen 70 jaar, maar is bij God de Vader 73 jaar en 11 maanden!
___

(Matth.24:32-35) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Het uur en de dag weten we niet, maar het jaar des te meer! De Heer heeft mij in een visioen/ profetie duidelijk laten zien, dat de Opname vóór Pasen 17 april 2022 zal plaatsvinden!

Ware uitleg van de winter en de sabbat
De Wedergeboorte uit de geest, nog t/m aug.2021 om dit te begrijpen.
Zie: Countdown! (De Opname vóór 17 april 2022)
“Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op de sabbat.”  (Matth.24:20)
De vertaling van deze regel is: “Bid [daarom] dat uw vlucht niet in de winter valle…”  dat wilt zeggen, in tijden van grote wee of in de laatste dagen, “of op de sabbat” dat is het duizendjarig vrederijk. “Want zo’n gelegenheid zal zich nooit meer voordoen.”
___

De uitleg van Matth.24:20 is in de 2e graad van kennis en is vrij ingewikkeld en wordt ondersteund door vele inzichten. Maar het kan niet anders gebracht worden. Ga er eventueel voor in gebed als het teveel wordt.

De drie tijden

1) De winter (oorlog) of grote “wee” (Wereldoorlog) gaat één en dezelfde tijd aan. Gedurende een oorlog is er geen Wedergeboorte uit de geest mogelijk. Met andere woorden; het Zoonschap Gods is in een tijd van oorlog niet te behalen. Maar, er zullen in een oorlog wel altijd vele mensen zijn, die hun hart bekeren. Deze bekering is de wedergeboorte van de geest. De wedergeboorte van de ziel gaat de waterdoop aan en brengt in vele gevallen de bekeerling, voor het eerst, de Heilige Geest.

(winter is oorlog grote wee is wereldoorlog)
2) De laatste dagen => Dit geeft de tijd aan, van de laatste 3,5 jaar. (Armageddon)
3) De sabbat => Het duizendjarig vrederijk.

Uitleg over de Wedergeboorte

De punten (2) en (3) zijn de tijden, die de Wedergeboorte uit de geest uitsluiten. Alleen met punt (1) kan mogelijkerwijs nog de Wedergeboorte (het Zoonschap Gods) worden behaald. Maar pas als de oorlog is afgelopen en als gij nog in leven bent. Een bekering (1e graad) zal in een oorlog, of in de laatste dagen, altijd blijven bestaan. (Hand.2:21 en Rom.10:13). Dat is ook in de laatste dagen (3,5 jaar) van Armageddon en in het duizendjarig vrederijk. Maar de Wedergeboorte niet. Want de Wedergeboorte uit de geest, is geen gewone bekering. Het is wel eens waar ook een bekering, maar oneindig veel groter! Als het dan om de Wedergeboorte in de 2e graad gaat, zegt Jezus: “Want zo’n gelegen­heid zal zich nooit meer voordoen.”  Want na de Opname, en in het duizendjarig vrederijk, is de Heilige Geest er niet meer en Satan is opgeborgen. (Openb.20:2-3)

Een christen kan alleen door de kracht van de Heilige Geest uit de geest Wederom geboren worden. Maar als de Heilige Geest in jan.2022 van de aarde wordt weggehaald, is het behalen van het Zoonschap Gods dan ten einde gekomen. Vgl. (Joh.1:12) De Heilige Geest is de macht, die voor het behalen van dit mysterie aangegrepen moet worden.

Vanaf de laatste 3,5 jaar van Armageddon en in het 1000 jarig vrederijk, is de Heilige Geest niet meer op de aarde. Jezus, zal dan de enige zijn, die de kennis in de 2e en de 3e graad heeft en bezit. Er zullen in het 1000 jarig vrederijk op aarde geen Zonen Gods aanwezig zijn en er zullen ook geen Zonen van God meer worden geboren. Die tijd van 2000 jaar is dan al voorbij.
De tijd die de rechtvaardigen Gods hebben om uit de Geest Wederom geboren te worden is ±1991 jaren.
___

De tijdrekening is 4 jaar eerder begonnen en ligt tussen de 3,7 en 7,2 jaar in. Gemakshalve houden we 4 jaar aan omdat deze 4 jaar door de wereld het meest geaccepteerd is. (33,7 jaar na de geboorte van Jezus is min ±4 jaar t/m augustus 2021 is 2021 -30 = 1991 jaren.) Dit is de tijd waarin de Wedergeboorte kan worden behaald t/m augustus 2021. Het behalen van het niveau Zoon Gods in de 2e graad, heeft dan in totaal 1991 jaar bestaan.

Het behaalde inzicht maakt dat de bekeerling het geheim en het mysterie van de Wedergeboorte inziet, die onvoorwaardelijk is. Dit is de bekering, waar de Heer Petrus mee aanspreekt. (Luc.22:31-32) “Als gij tot bekering zijt gekomen, versterk dan uw broederen.”
Petrus moet wel gedacht hebben: “Maar ik ben toch al bekeerd?”  Maar, de Heer sprak over de Wedergeboorte uit de geest en Petrus was toen nog niet uit de geest Wederom geboren. Van alle discipelen zou Petrus dan ook de eerste zijn die uit de geest Wederom geboren zou worden.

Als de laatste Benjamin tot bekering van de Wedergeboorte is gekomen, duurt het nog 90 dagen voordat de Opname zal plaatsvinden.
Als de vrouw (een bekeerling) door de kracht van het inzicht in verwachting is, dan is de ontwikkeling van de Wedergeboorte niet meer te stoppen. (Openb.12:1-4a) Uit de vrouw des Heren (de gemeente Gods) zal dan binnenkort een bekeerling (1e graad) uit de geest Wederom geboren worden! Wie het inzicht in de 2e graad behaald, kijkt direct het mysterie van de Wedergeboorte in en de Vuurproef is op komst! Want hij of zij, die de vrouw (in de gemeente des Heren) vertegenwoordigt, is in verwachting.

Het wachten is nu nog op de geboorte van de laatste Zoon van God de Vader. De laatste Benjamin. Daarna zal door de Heilige Geest niemand meer worden gevonden, die nog uit de geest Wederom geboren kan worden. Binnen een tijd van een half jaar, heeft de Heer mij dit tot 3x toe ingegeven!

De eerste keer

De Heer gaf mij in een visioen te weten: “Als de laatste zich heeft bekeerd, dan zal Ik weer terugkomen. Daarna er zal niemand meer worden gevonden, die nog uit de geest Wederom geboren zou kunnen worden.”
Dit is geen gewone bekering, dit is iets heel anders. Het gaat hier duidelijk om de Wedergeboorte uit de geest. Dus als de laatste bekeerling (1e graad) de Vuurproef van de 2e graad heeft ervaren. “Als de laatste zich heeft bekeerd.”

De tweede en derde keer
De Heer gaf mij opnieuw te verstaan: “Onder de bekeerlingen is er dan niemand meer die de Vuurproef van de Wedergeboorte zou kunnen weerstaan.”
Dit gaat niet een gewone bekering aan, maar één die zich als laatste (in aug.2021) voor de Wedergeboorte heeft aangemeld. Dus als de laatste de Vuurproef (de Wedergeboorte) heeft ervaren. Bekeerlingen zullen er altijd blijven bestaan, vooral na de Opname! Toen ik in mijn gebed hierover een vraag wilde stellen hoorde ik; “Als de laatste tot bekering is gekomen, zal de Vuurproef er niet meer zijn.”

En dat was het.

Geestelijke wijsheid en kennis alleen door vasten en bidden
(Dan.12:4) “Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de Eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”


– Ware kennis –
“Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
(Joh.16:12-14)

(1 Kor.12:31) “En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Zie enige kennis meer in de 2e en 3e graad!

Kernpunten:
De zeven Hemelen en de kloof die er gevonden is tussen de 5e en de 6e Hemel. Een ander paradijs buiten het Koninkrijk der Hemelen (Het Tussen Firmament). Ponden en de Talenten. Verschil “Roeping en Verkiezing” (2 Petr.1:10). “Verschil 1e graad van verdraagzaamheid en de 1e graad van kennis. De 1e, 2e en de 3e Vuurproef. Vuurkennis in de 1e, 2e en 3e graad, alsmede het mysterie van de 1e t/m het 4e hart. Zevenvoudige verzegeling van de ziel op aarde. Het mysterie van de verloren zoon en de terugkeer van de verloren Zoon. Het mysterie van de Laatste Benjamin. De 99 rechtvaardigen. De martelaren Gods. Het mysterie Michaël (Elia/Johannes de Doper). Het mysterie van de Kristal Rivier. Het gezicht van de Abedam als de Morgenster. Zo zag ik ook de negen Engelenkoren en de bijbehorende sferen van de Heme­len, waarvan de tweede en de derde Hemel beiden gescheiden zijn. Het hele Tussenfirmament in twee delen A en B en de vijf werelddelen. De meer dan 200 miljoen aardbollen met mensen erop. Het mysterie van de planeet van de onrede­lij­ke mens en de Malona planeet (2000x groter dan de Aarde). Het mysterie aarde en het uiteindelijke doel van God de Vader met de Aarde. De Aarde/eigendom Lucifer/Satan.

De aarde één van de kleinste Planeten, de aller- grootste Planeet met mensen erop is iets meer dan een miljard keer groter dan de Aarde.

De Christus, een Overste onder de Engelen en de Wedergeboorte van Jezus in de 2e en de 3e graad. Het behalen van het Zoonschap Gods (1e Vuurproef/2e graad). Het behalen van De Oalim (2e Vuuproef/3e graad). Het behalen van het Zwaard Gods (3e Vuurproef/3e graad). De geboorte (aanstelling) van Michaël en de val van Lucifer. De tweestrijd God en Lucifer om het Zoonschap Gods als eerst geborene op de planeet Aarde. Jezus, eens een Overste onder de Engelen. Het mysterie Satan en zijn Zonen (Leviathan). De geboorte van een Demon. Verschil Duivels en Demonen. Geboorte van de 1e, 2e en de 3e Antichrist. Geboorte Zoon van Satan als de “Leviathan”. Het mysterie van de valse Profeet en de Antichrist (Deze gaat één en dezelfde persoon aan). De verschrikkingen van Armageddon en het nr.666 verborgen in een ‘Teken’ of een ‘Logo’ en de geboorte van de menselijke poliepen, zombies. Het geheim van de Heilige Geest van God (Het aller- liefste in het Hart van God de Vader). Het mysterie van De Drie-éénheid. De Rechter Troon van Jezus en de Bruid en de Linker Troon van de Oalim’s. Het mysterie van de waterdoop (Oergeest/geest). Verschil Oergeest en geest van de mens. Het Zwaard Gods. Het mysterie van “De late regen” (De laatste aller- grootste Opwekking ooit).
De 144.000 Israëlische knapen van Armageddon. Verschil Eindtijd/Armageddon.

De aarde is geen plaats van rust en vrede, maar is een slagveld!

Het mysterie Henoch en de twee Profeten (Mozes en Elia) in jute zakken bekleed. De Opname van alle rangen der christenen en die van de Heren, die samen met de Koningen naar de aarde terug zullen keren. De Heren in het “Hof van Gethsémane”. Zo ook hoe, en op welk een wijze, de Koningen voor het duizendjarig vrederijk in “Het Dal van Armageddon” worden geboren! De geboorte van de Bruid en al haar geheimen, zo ook met het drinken van de Beker alsmede het behalen van de Tronen! Het mysterie van de Engelen onderling en de Zonen Gods. Het mysterie van de wijze en dwaze maagden. Het mysterie van de ziel en de geboorte en ontwikkeling van de ziel als een agion. De geboorte van een mensen- geest en de verdere ontwikkeling ervan. De geboorte van een engel en alle Oversten onder de Engelen Gods. De Vuur- Engelen en Zonne- Engelen en vele bijzonderheden meer.

Enige uitleg meer in de 2e en 3e graad van kennis kan door een rechtvaardige bekeerling on-mo-ge-lijk worden verdragen.
Deze christenen zijn zelfs verplicht om in hun hoedanigheid deze kennis tegen te spreken. En dat komt, omdat hij/zij (de bekeerling) op zijn niveau, met de jaren door, in de 1e graad totaal is vastgeroest. Want weet, dat alleen door langdurig vasten en bidden deze hoogte is in te zien.
___
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”
Deze zijn de Zonen Gods, de Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods. Ze zijn uit de geest Wederom geboren. Deze zijn de geweldenaars! (Matth.11:12) En zij hebben allen de Vuurproef kunnen weerstaan. “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

(Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”  – Dit is de Vuurproef!

Door vuur gelouterd

De betekenis daarvan is: De Vuurproef van de Wedergeboorte uit de geest. Degene die deze hoogte behaalt, kijkt in de 2e graad van kracht en kennis. Immers, deze is een Zoon Gods en hij beschikt over alle soorten van kennis in de 2e en 3e graad. Het zijn veelal inzichten. Want zonder inzicht is het werkelijk onmogelijk enige kennis in de geest op te doen.

(Hosea 4:6a) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”
Vele Pastors, Voorgangers en Predikers zijn nauwelijks nog door de Heilige Geest te leren en gaan aan (Joh.16:13) voorbij. (Deze behoren allemaal tot de Priesters)
“…zal ook Ik uw zonen vergeten.”  Dit betekent het volgende: Er zijn niet vele vaders (1 Kor.4:15) en de 99 schapen in de Stal des Heren (Luc.15:7) vertegenwoordigen in principe hun zonen.
Niet één van deze zonen beschikt ook maar over enige kennis in de 2e graad, laat staan 3e graad.

Maar… mocht er dan toch nog iemand opstaan die de 2e en de 3e graad van kennis en inzichten tot de christenen spreekt, dan is er een wijze maagd opgestaan. Voorwaar!

Wie is uw geestelijke vader?
(1 Kor.4:15) “Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders* Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.”
___

*) De betekenis hiervan is: Mocht er iemand in uw leven zijn die u, door zijn toedoen, u in Jezus Christus tot levend geloof heeft gebracht, dan is hij uw geestelijke vader. Want immers, was deze niet in uw leven geweest, dan zou u ook de tweede dood gestorven zijn: Namelijk de lichamelijke dood en de geestelijke dood.

Een ieder die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt, behoort niet tot de dwaze maagden. Hun niveau is nog lager. Buiten de Bijbel om is er totaal geen kennis gevonden in de 2e en 3e graad.
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
___
De wijze maagden, die in de 1e graad van kennis leven, beschikken niet over de 2e en 3e graad van kracht maar wel van kennis! Door de kracht van de Heilige Geest worden ze geleidt en lezen de boeken van bijvoorbeeld Emanuel Swedenborg en van Jakob Lorber.

De dwaze maagden beschikken ook allemaal over deze kennis in de 2e en 3e graad, maar doen er in feite nauwelijks iets mee. M.a.w. Ze dragen het niet uit.

Een mysterie in de derde graad!
Toen ik een christen, die achter al mijn schrijven staat, vertelde wat de Heer mij in de 2e en 3e graad over het niveau van de Oalim heeft laten zien, was dit het antwoord: “Nu zal niemand je meer geloven.”
Ja, wie zal mij geloven? Niemand zal deze openbaring geloven. Velen zullen niet geloven, omdat ze geen vertrouwen hebben. Het gebrek aan vertrouwen onder de mensen is werkelijk enorm. Wie zal deze ervaring geloven? De Heer antwoordde: “Alleen degene die tot mijn ware kerk behoren, zal je geloven.”

En weinig christenen beheren de kennis in de 2e en 3e graad. De wijze maagden!

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste Benjamin – De winter en de sabbat
(DZG// Maandag 13 april 2015/ 23:53 uur
.

(1e Update 31-12-2017) – (2e Update 08-10-2019)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Kleine foto: “Bald Eagle” – (Condor)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
Bron: Gedeelte tekst (Matth.24:20) “Aan de voeten van de Meester”  (Sadhu Sundar Singh)
De laatste twee Zonen van God de Vader (juli/aug.2021 en jan.2022)
(Foto) _http://www.talismancoins.com/catalog/Bald_Eagles_on_Rocky_River_Shore.jpg
Bron: _http://talismancoins.com/products/04842
De blauwe planeet – (Aarde en maan)
The Moon From Space Earth Wallpapers – (5120×2880)
Bron: _https://wallpaperaccess.com/the-moon-from-space-earth
(Foto) _https://wallpaperaccess.com/full/1133913.jpg
De laatste Benjamin – De laatste Zoon van God de Vader (jan.2018)
(De Zonen Gods gaan hun eigen weg)
Bron: _http://www.factretriever.com/native-american-facts
===*===