Armageddon augustus 2018

– Armageddon –
(De eerste 48 uur)

.

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

.

De 144.000 Messiaanse Joden in het Dal van Armageddon

De Evangelisten van Armageddon
Wie de Heren en Koningen voor zullen gaan, dat zijn de 144.000 Messiaanse Joden.
Deze 144.000 zijn de Eindtijd predikers in het Dal van Armageddon. Deze evangelisten hebben een ontrefbaar lichaam. Het weer heeft op hun geen enkel invloed en hebben ook geen honger net als de twee Profeten Mozes en Elia.* Ze zullen allen met gemak Armageddon overleven en in het 1000-jarig vrederijk niet ouder worden dan 100 jaar.
(Jesaja 65:20) “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar* zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.”
___

*) Als een rechtvaardige al nauwelijks gered is, waar blijft dan de zondaar? Als een mens overduidelijk in het 1000-jarig vrederijk zondigt, zal die binnen vijf dagen sterven gelijk een jonge boom.

De verzegeling
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, komt er een Engel uit de hemel die de 144.000 gaat verzegelen. Het bijzondere daarvan is, dat deze Messiaanse Joden dat niet van zichzelf weten.

(De nacht) Het moment van de Opname. Alle mensen worden bezet! (Matth.24:27) Dit gaat de Opname aan. “Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Alle mensen worden bezet!
(Matth.24:28) “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”
Dit vers verbergt een verschrikkelijk angstig gebeuren. Het aas; dat zijn de mensen in de tijd van Armageddon, maar gaat ook de restchristenen aan die na de Opname zijn achtergebleven.

De gieren; dat zijn de demonen en duivels. Direct na de Opname zullen demonen bezit nemen en inwoning maken in alle mensen die dan nog op de Aarde aanwezig zullen zijn, zo ook de christenen! Maar de 144.000 Joden die verzegeld zijn kunnen niet bezet worden. De demonen kunnen aan het Teken op hun voorhoofd zien, dat ze niet in dat mensenlichaam kunnen komen. Alle mensen van de hele wereld die deze verzegeling niet hebben worden, direct na de Opname, bezet door demonen! In veel gevallen zullen demonen zelfs met elkaar vechten om inwoning te kunnen maken.

Ook alle dwaze maagden en de restchristenen zullen bezet worden. Niemand blijft gespaard! Ook al heeft u voor de Opname nog in tongen kunnen spreken, dan toch zult u bezet worden. Behalve de christenen die het niveau in de 2e en 3e graad hebben weten te bemachtigen. Hoewel de wijze en de dwaze maagden alleen over deze kennis van de 2e en de 3e graad beschikken, hebben alleen de wijze maagden het licht. Alleen zij dragen deze kennis uit wat de dwaze maagden juist niet doen en dat neemt de Heer Jezus hun kwalijk. Vandaar dat ze met de Opname zullen achterblijven.

Kinderen van onschuld
Met de Opname worden alle kleine kinderen van 1 t/m 7 jaar opgenomen. Want dit zijn kinderen van onschuld. Ook alle kinderen van niet gelovige ouders en van satan-mensen worden opgenomen. Want uw kinderen zijn uw kinderen niet, maar zijn de kinderen van Jezus! Na de Opname zullen er geen kinderen meer op de Aarde zijn. Bijvoorbeeld: Uit de babyafdeling in het ziekenhuis zijn alle baby’s verdwenen!

Zie: “Visioen Olav Rogde” De eerste uren na de Opname!


Kinderen t/m 12 jaar door hun gelovige ouders geheiligd

Kinderen van gelovige ouders
Alle kinderen vanaf 8 jaar oud t/m 12 jaar van gelovige ouders, waarvan te minste één van hun de onderwaterdoop is nagekomen, zullen hun kinderen die in augustus 2021 de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, allemaal met de Opname meegaan. Al deze kinderen zijn door de kracht van hun gelovige ouders geheiligd.
Alle andere kinderen vanaf 8 jaar t/m 12 jaar van niet gelovige ouders of naamchristenen zullen allemaal achterblijven en kunnen vanwege hun jonge leeftijd nog niet door demonen bezet worden.
Broeders en zusters, dit is niet waar! De Heer heeft mij duidelijk ingegeven dat iedereen in het Dal van Armageddon, en dus ook alle(!) kinderen vanaf 8 jaar en ouder, bezet zullen worden!

In enkele verslagen moet dit gegeven nog gewijzigd worden.

Alle kinderen van t/m 7 jaar worden met de Opname opgenomen. Dit zijn kinderen van onschuld.

Na de Opname zullen er alleen nog maar kinderen zijn met een leeftijd van 8 jaar en ouder. De eerste kinderen (Baby’s) zullen na de Opname pas 9 maanden later weer worden geboren. Dat komt omdat alle moeders die in verwachting zijn met de Opname ook hun vrucht zullen kwijtraken. M.a.w. ook deze kleintjes in de moederbuik worden opgenomen.

Direct met de Opname zullen alle mensen bezet worden! Zou in de tijd van Armageddon de geestelijke wet van “oorzaak en gevolg” nog gelden, dan zou de verzegeling van de 144.000 Messiaanse Joden niet nodig zijn geweest. Maar Satan zal zijn wil aan de mensen opleggen, waardoor de wet van “oorzaak en gevolg” is komen te vervallen.

Ook alle Joden (notabene Gods eigen volk!) zullen door demonen bezet worden. (Joël 3:16) “En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de Heere zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.”
Door de geestelijke kracht, die de praktiserende Jood eigen is, kunnen de demonen niet of nauwelijks enige invloed uitoefenen op deze stugge Joden. Dit is dan ook het enige volk ter wereld dat het Teken/Logo (666) tegen zal werken en het niet zal accepteren. Gevolg; de hele wereld trekt ten strijde om dit volk van God, hoe dan ook, te vernietigen.
Zie: (Openb.9:16) 200 miljoen soldaten tegen Israël!

Alle restchristenen en dwaze maagden zullen net als de Joden ook bezet worden. Maar door de kracht van hun eigen geest zullen ze met gemak de tweede dood doen overwinnen. (Openb.2:10-11) “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Matth.24:29) Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”
Dit vers heeft te maken met de eerste dagen direct nadat de Opname heeft plaatsgevonden. Alle mensen in de hele wereld zullen dan bezet zijn, behalve de kinderen van 8 t/m 11 jaar. Vlak voor de Opname in april 2022 zal maan van kleur veranderen in rood.  De mensen zullen bij het zien ervan bevangen worden door grote angst! Zelfs de sterren zullen niet of nauwelijks te zien zijn.

(Joël 2:10) “De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.”

(Matth.24:30) “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”

Dit heeft te maken met de grote Opwekking en zal eindigen met de Opname. De mensen die zich op de borst slaan, zijn de slechten en de goeden. (Matth.22:8-10). Ze zijn tot levend geloof gekomen en getuigen met grote kracht en zekerheid. Dit is de betekenis van het op de borst slaan.

Twee soorten van uitverkorenen
(Matth.24:31) En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

Dit lijkt op de Opname maar dat is het niet. Het gaat hier duidelijk om de uitverkorenen. Er zijn twee soorten van uitverkorenen. Dat is het uitverkoren volk van God (de Joden) en de 144.000 evangelisten, de Messiaanse Joden. De christenen behoren niet tot de uitverkorenen. De uitverkorenen gaat het Joodse volk aan. Alle Joden zullen door God de Vader naar hun land worden teruggebracht.

Het luide bazuingeschal heeft te maken met de druk die op de Joden zal worden uitgeoefend om hun zo snel mogelijk uit alle landen van de wereld te verwijderen. De reden voor deze uitzetting heeft te maken met het feit dat binnenkort alle Messiaanse Joden uit Israël zullen worden verbannen. Want volgens de Joodse Regering zijn deze Messiaanse Joden geen Joden meer maar christenen! De wereld zal op hun beurt daar hard op reageren en zullen alle Joden uit hun landen terugsturen naar Israël. Dit zal gebeuren vanaf 2020/2021.

De 144.000 Messiaanse Joden zullen zo over de hele wereld worden verspreid en zullen het enige keiharde en nieuwe Evangelie prediken. Namelijk: De tweede dood! (Openb.2:10-11) Wees getrouw tot de dood… en Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Niemand durft meer naar buiten!
In de derde maand na de Opname in april 2022 komt het 3e paard in actie die het symbool is van de honger. Zie nu wat er dan gaat gebeuren.
De 3e zegel wordt geopend tegelijkertijd met de 1e schaal en de 5e Bazuin!
Het zwarte paard! (Openb.6:5-6) “En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

Er zal wereldwijd nauwelijks nog voedsel te koop zijn. De Supermarkten zijn leeg! De mensen zullen vreselijke honger hebben en wat doe je dan? Juist, je gaat naar buiten op zoek naar voedsel. Maar.., dat zal niet zo gemakkelijk gaan!

Sprinkhanen met een ijzeren harnas en een staart als een schorpioensprinkhaan4
De 5e bazuin loopt uit op een plaag van “demonische sprinkhanen” die de mensheid aanvallen en martelen. 

(Openb.9:1-10) “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.
[4] En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.
[5] En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.
[7] En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven.
[10] En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.”

Dit is een verschrikkelijke plaag zoals de Farao zelfs nog niet heeft meegemaakt. (Exodus 7 t/m 11)

sprinkhanen1
Zwerm sprinkhanen
sprinkhanen3
Sprinkhanen geschoten (18-03-2007) (VS)
sprinkhaan5
Vintage foto van man met extreem grote sprinkhaan
Een foto van een jager die een sprinkhaan heeft geschoten. Op zich is dat schieten op een sprinkhaan al apart. Maar als je het formaat van dit dier ziet wordt het nog vreemder. Dan begrijp je meteen dat een kogel wel van toepassing was. Het insect is verbazingwekkend groot, lijf en kop bij elkaar komen op ongeveer een halve meter! Angstaanjagend, vooral als je aan die allesvernietigende zwermen van sprinkhanen denk. Freaky natuur, deze gigantische sprinkhaan.
_____
Grasshopper shot near Miles City, Mont, 1937 (Originele foto)
(Montana City, Montana, Verenigde Staten)

Foto bijgewerkt: Extreem grote sprinkhaan

De 1e schaal (Opb.16:2) “En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”

Door het kwaadaardig gezwel willen de mensen naar de huisarts of naar de dokter! Maar, dat kan niet. Vijf maanden lang zullen de sprinkhanen huishouden! Wereldwijd zijn er honderdduizenden miljarden van dit soort sprinkhanen en ze zijn overal! Durft u dan nog naar buiten te gaan?
De 144.000 Messiaanse Joden zullen niet worden getroffen door deze venijnige sprinkhanen, want ze zijn net als de twee Profeten ontrefbaar!

Wereldwijd 16,1 miljoen Joden (Geregistreerd juli 2015)

Voor de genocide op het Joodse volk begon leefden er wereldwijd zo’n 16,6 miljoen Joden. Na 1945 was dat aantal gedaald tot onder de 11 miljoen. Sindsdien is het aantal Joden elk jaar gestegen. De meeste Joden wonen vandaag de dag in Israël (6,1 miljoen) en de Verenigde Staten (5,7 miljoen). De andere ±4,3 miljoen Joden zijn over de wereld verdeeld.

Gebeurtenissen in de laatste vijf maanden (Het geheimenis van Joël)
De laatste vijf maanden gaan de laatste grote Opwekking aan van Joël (2:23/28) “De late regen”.
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Jezus: “Bij de Opname wordt er maar een klein hoopje christenen opgenomen. Het over- overgrote deel van Mijn gemeente, zal door het dal van Armageddon moeten gaan. En dat komt omdat ze niet waardig bevonden waren om opgenomen te worden. Ze zijn niet voorbereidt.” (Joh.16:13)
Hier wordt de Opwekking van Joël niet mee bedoeld. De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengt de Heilige Geest een grote schare binnen van 1,2 miljard christenen!
___
(Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Wie zijn dan de slechten en de goeden? Dat zijn de wereldmensen. Sommigen hadden de naam dat ze geloven anderen niet. Maar door de grote Opwekking zijn ze door de kracht van de Heilige Geest tot inzicht en bekering gekomen. Al deze slechten en goeden zijn tot levend geloof gekomen.

De bruiloftsgasten hebben geen tijd
Vijf maanden voordat de grote Opwekking begint, roept de Heer Zijn Engelen op om de bruiloftsgasten uit te nodigen. (Matth.22:3-4) “En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.”

Ze gaan hun eigen weg en jagen de mammon na. (Matth.6:24)

De Heilige Geest
Niet de stugge christenen maar alleen de aller-kleintjes, die nog door de Heilige Geest onderwezen kunnen worden, zouden het volgende kunnen begrijpen.

In de laatste grote Opwekking zullen deze genodigden inzien wat de grote Opwekking brengen zal. Ze zullen dan alsnog op de uitnodiging willen ingaan. Maar, het is al te laat. Ze zullen roepen, maar de Heer zal in de tijd van vijf maanden, van de grote Opwekking, niet meer luisteren en niet reageren. Dit staat nergens in de Bijbel beschreven maar betekend het volgende:

Drie dagen na de kruisiging en veertig dagen na de uitstorting van de Heilige Geest t/m het moment dat de grote Opwekking in aug.2021 begint, zal er daarna niemand meer worden gevonden die zijn of haar hart nog zou kunnen bekeren. Dit is een gebeuren dat plaats zal vinden in de laatste vijf maanden van de grote Opwekking!
De mensen kunnen namelijk, in de laatste vijf maanden voor de Grote Opwekking, zichzelf niet meer bekeren, die tijd is dan voorbij. Want dan is het de Heilige Geest die gaat zoeken. Daardoor komen wereldwijd alsnog 1,2 miljard(!) mensen tot inzicht en bekering.
Het verschil hiervan is, dat als een mens zijn hart echt wil bekeren deze ook door de Heilige Geest zal worden gevonden. Maar iemand die alleen maar zijn hart wil bekeren om er alleen maar zeker van de zijn er ook met de Opname bij te horen, zal niet door zijn inzicht gedreven tot bekering kunnen komen. Hij kan dat wel denken maar is dat niet, want de Heilige Geest is aan hem voorbij gegaan.

De christenen die daarbuiten vallen (de eerste groep bruiloftsgasten) zullen dat moment direct herkennen en ze zullen roepen! Want ze weten dat hun verkiezing (2 Petr.1:10) niet is bevestigd. Zij waren de eerst gegadigden die geen tijd hadden en zullen ook met hun roep niet meer worden gehoord. Velen van hun behoren tot de dwaze maagden.

De vrouw des Heren 1991 jaar lang in verwachting

De tijd die de bekeerlingen Gods hebben om uit de geest Wederom geboren te worden is ±1991 jaren. De tijdrekening is 4 jaar eerder begonnen en ligt tussen de 3.7 en 7.2 jaar in. Gemakshalve houden we 4 jaar aan omdat deze 4 jaar door de wereld het meest geaccepteerd is. (33,7 jaar na de geboorte van Jezus is min 4 jaar t/m augustus 2021 is 2021 -30 = 1991 jaren.) Dit is de tijd waarin de Wedergeboorte kan worden behaald t/m augustus 2021. Het behalen van het niveau Zoon Gods in de 2e graad, heeft dan in totaal 1991 jaar bestaan. De zeven Sterren, vertegenwoordigen de gemeente des Heren. Het karakter van de zeven Sterren en de Kandelaren zijn naar evenredigheid verdeeld over 1991 jaren. (Openb.1:20) De Bruid des Heren heeft 12 Sterren! (Openb.12:1). De 10 geboden van God en de 2 geboden van Jezus, totaal 12.

De laatste aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29)“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De aller- Grootste en laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden vanaf de maand juli/aug.2021. Deze opwekking zal precies vijf maanden duren, want volgens de Visioenen zal de Opname plaatsvinden in april 2022!

Twee verschrikkingen direct na de Opname
De eerste is dat, direct na de Opname, Satan 1 miljard mensen binnen 48 uur(!) zal doden. Jezus, heeft opgenomen dat wat van Hem is en Satan dat van hem.

De tweede is de aller- allergrootste Aardbeving ooit, zoals de wereld nog niet heeft gekend.

Armageddon aardbeving ±100 miljoen doden!

Wanneer de 6e zegel verbroken is, komt er een vernietigende aardbeving. (Openb.6:12-13) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.”

Vrijwel direct na de Opname komt er een aardbeving zoals nog nooit eerder is geweest. Wereldwijd zullen ongeveer 100 miljoen mensen door de aardbeving worden gedood. Dit is een oordeel van God de Vader en heeft hier een bedoeling mee, want het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) is nog niet verplicht gesteld. Deze mensen zijn met de aardbeving gestorven zonder het Teken/Logo (666). Ze hoeven daardoor niet tot in de eeuwigheid in de hel te verblijven. Maar degene die het zegel van de dood aannemen zijn tot in eeuwigheid der tijden verloren.

De Countdown van Daniël

Zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf okt. 2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël, de 70e jaarweek. (Daniël 9 vers 27) En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)
Zie wanneer de oordelen over de mensen zullen komen!
De 8e en de 9e bazuin – Dit zijn de eerste(!) 2 oordelen die nog vóór de Grote Opwekking zullen plaatsvinden.*
1)_De 8e bazuin – Coronavirus (14 dec.2019 t/m jan.2022)
2)_De 9e bazuin – Steekvirus (Jan.2022 t/m begin Opwekking)
___
In volgorde:
1)_De 1e zegel – Openbaring valse Profeet op het witte paard. (Openb.6:2)
(Regeerperiode valse Profeet vanaf begin jan.2022 t/m 2 febr.2022) (2 of 3 weken)
2)_De 7e bazuin – Geboorte laatste Benjamin vanaf 2 t/m 5 febr.2022.
(Openb.10:7) De 7e bazuin. Dit vers gaat de geboorte aan van alle Zonen Gods, waarvan Jezus de eerste geborene is.
Het geheimenis Gods! (Efeziërs 6:19b) “…het geheimenis van het evangelie bekend te maken.”
(Openb.11:15) De 7e bazuin. De Heer de gezalfde, de Koning der Koningen!
3)_De 2e zegel – De valse Profeet staat op uit de dood en is dan de Antichrist! (Openb.6:3-4)
4)_De 7e zegelDe verschrikkingen van de 6 bazuinen!
(Openb.8:1) “En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. [2] En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden [de] zeven bazuinen gegeven.”
De stilte heeft te maken met de schrik, die de engelen om het hart slaan, met het zien van wat de zes bazuinen zullen aanrichten! De 7e bazuin is er één van blijdschap!
___

*) De zes overige zegels, de zes bazuinen en de zeven schalen gaan Armageddon aan en moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar. Er is geen volgorde!

Alles is bij benadering bekeken.
Werking van de zeven zegels:1, 7, 2, 6, 3, 4, 5e zegel.
Werking van de zeven bazuinen:8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2e bazuin +(8 en 9!)
Werking van de zeven schalen: 6, 1, 5, 4, 3, 2, 7e schaal.
___
Zie volgorde:
.
(Corona/Steekvirus) De 8e en 9e Bazuin (Jan.2022)
(Jan.2022) – (De 1e zegel [Het witte paard] De valse Profeet)
(7e zegel/ Een ½ uur stilte in de hemel)
(De valse Profeet wordt gedood/ 2 febr.2022)
(7e bazuin 3e wee/ De laatste Benjamin)
» 67 dagen voor de Opname! «
(2e zegel [Het rode paard] Openbaring Antichrist/ 5 febr.2022)
.
De Opname —
« The Rapture Zone (13 en 16 apr.2022) »
.
(Apr.2022) – (6e zegel, 6e bazuin 2e wee, 6e schaal) – [666]
(3e zegel [Het zwarte paard] 1e schaal, 5e bazuin 1e wee)
(4e zegel [Het vale paard] 5e schaal, 4e bazuin)
(3e bazuin, 4e schaal, 1e bazuin)
(5e zegel, 3e schaal, 2e bazuin)
(2e schaal, 7e schaal)

(Sept.2025 einde Antichrist – Begin 1000 jarig vrederijk)


(666) Dit is een gebeuren direct na de Opname!
Er worden 3 oordelen op de mens worden losgelaten.

De eerste is de 6e zegel dan de 6e bazuin en de 6e schaal.

Red Moon Rapture Bloedmaan
De zesde zegel
(Openb.6:12-13) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

13] En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.”

De zesde bazuin

(Openb.9:13-15) “En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.”

De zesde schaal

(Openb.16:12) “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.”

De 2e Bazuin geeft een situatie aan dat eerst na 1½ zal plaatsvinden.

(Openb.8:8-9) “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”

Evangelist Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al om is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Na de Opname zal de grootste ramp ooit plaatsvinden

De Heer zegt daarover dat de ergste Japanse Tsunami en allergrootste aardbeving tot nu toe niets zijn in vergelijking met dat wat er dan zal gebeuren. De achterblijvers en de restchristenen zullen het heel moeilijk krijgen. (Hebr.12:26-29)

(Armageddon) Londen (Engeland) Japanse Tsunami direct na de Opname

(Armageddon) Nieuwe situatie na de tsunami’s en overstromingen wereldwijd

New York

(Amerika) New York City (Manhattan) ±7 tot max. 9 meter onder water

Armageddon
Na de Opname waterpeil ±7 tot max. 9 meter!
Er zijn vele Profetieën dat de grootste aardbeving aller- tijden nog voor de Opname zal plaatsvinden. Maar dat is niet wat ik zie en wat ik denk. Mocht dat namelijk gebeuren, dan zullen er wereldwijd meer dan honderden miljoenen mensen sterven. De wereld zal dan, zo vlak voor de Opname, in een totale chaos verkeren. Want met zo een grote aardbeving zijn er overal tsunami’s en overstromingen wat de mens nog niet eerder heeft meegemaakt. Het waterpeil stijgt dan wereldwijd vrijwel direct met plus 9 meter!

Niemand zou dan nog aan Jezus kunnen denken, want met al deze verschrikkingen is het een ieder voor zichzelf.

De laatste vijf maanden

Dan is er nog iets wat zal gaan gebeuren. Vrijwel niemand onder de christenen zullen in de tijd van de grote Opwekking sterven en dat vijf maanden lang! Dat komt door de kracht van de Heilige Geest. Dus als je dit zo ziet, dan is het werkelijk uitgesloten dat er zo vlak voor de Opname zo iets verschrikkelijks zou kunnen plaatsvinden.


De twee Olijfbomen
Mozes en Elia zijn al 96 jaar oud (2020) in jute zakken bekleed en zijn al vanaf 1 okt.2018 aan het werk. (Update 11-03-2020)
(Openb.11:3-12) Niemand weet nog om wie het gaat. Maar dat kan nu niet lang meer duren. In jute zakken bekleed, zou een kledingstuk kunnen zijn dat de twee Profeten zal kenmerken. Israël, wordt verdedigd door deze twee Profeten. Armageddon? Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!

(Zagg.12:2-3) God de Vader: “..over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”

Armageddon (jan.2022 t/m juni 2025) (±3,5 jaar)
De valse Profeet is met zijn dood met het eerste “witte paard” uit het zicht verdwenen en komt niet meer in beeld. De Antichrist de ruiter van het tweede “rossigof “rode paard“, gaat zijn werk beginnen in jan.2022. De ruiter met in zijn hand een weegschaal, het derde zwarte paard” vijf maanden later in juni 2022. Hij zal de wereld, gedurende de tijd van Armageddon, met grote hongersnood slaan.

De ruiter van het vierde vale paard weer vijf maanden later vanaf jan./febr. 2019 t/m het einde. (Openb.6:8) “En ik zag… een vaal paard… en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger…”

De slachting

Het zal een geestelijke oorlog worden zoals de mensen nog niet eerder hebben gekend. Van de ±8 miljard mensen, die er in april 2022 zullen zijn, worden ±1 miljard mensen door Jezus opgenomen.

Zie verdeling:
1_ Wereldwijd ±620 miljoen kinderen van 1 t/m 7 jaar. Dit zijn kinderen van onschuld.
Bijzonderheid: Ook de foetus (mens in wording) in de moederbuik, wordt opgenomen!
2_ Alle kinderen van gelovige ouders van 7 t/m 12 jaar. Deze kinderen zijn door hun ouders geheiligd en zijn er met de Opname bij, ook al wordt er maar één ouder of zelfs beiden(!) ouders achtergelaten.
3_ Dan de 300 miljoen wat de Engelen Gods op de hoeken van de straat hebben kunnen binnenhalen.
(Matth.22:8-10) De slechten en de goeden.
4_ De 100 miljoen geestelijk en zwaar gehandicapten wereldwijd.
5_ Ongeveer 3 miljoen uit de gemeente Laodicea. Alles bij elkaar ongeveer ±1 miljard mensen.
___

Zie: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven!)

Van de 6,6 miljard die achter zijn gebleven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Dit gebeurt direct na de Opname!
Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 5,6 miljard.

Dan, binnen dezelfde week, zal er een aardbeving zijn zoals de mensen nog niet hebben meegemaakt. Meer dan 100 miljoen mensen zullen de dood vinden. Wereldwijd staat er geen flatgebouw meer overeind.

Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Dan binnen enkele jaren worden er nog eens ¼ deel (1 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten. De wereld is met afschuw vervuld!

Vanaf jan.2022 eist de Antichrist direct alle aandacht op. En vrijwel tegelijkertijd wordt de 6e zegel geopend. De grote aardbeving! (Openb.16:18). Maar het volk is zo boos dat de Heer er nog een oordeel aan heeft toegevoegd! Eerst zijn het de 7 Zegels, 7 Bazuinen, 7 Schalen en dan een extra oordeel. Het gaat hier waarschijnlijk maar om één oordeel.
(Openb.16:17) “En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende:” – “Het is geschied”.

De zevende schaal luid het 1000 jarig vrederijk in.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens Joh.16:13.


De 144.000 verzegelden. Bron: http://www.christconnection.net/id5.html
Reuzen sprinkhaan op hand.
Bron: http://www.upcoming.nl/carmoede/2875/deze-10-insecten-zijn-eigenlijk-veel-te-groot
Zwerm sprinkhanen.
Bron: http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudie%20Openbaring/studie_openbaring_9_en_16.html
Geschoten sprinkhanen. Bron: http://othersiderainbow.blogspot.nl/2007_03_18_archive.html
Extreem grote sprinkhaan. Bron: https://sievertschreiber.wordpress.com/2010/08/09/vintage-foto-van-man-met-extreem-grote-sprinkhaan-foto/
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon.
Bron: http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon.
Bron: http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
De sterren des hemels is Satan en zijn duivels (Geen meteorieten) Bron:
http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Wederkomst/Hemelbeving-reeks/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.html
Londen. Dit zal de situatie zijn als het zeeniveau, t.o.v. NAP, 9 meter zal stijgen. Bron:
http://www.davidicke.com/headlines/the-climate-change-scam-more-fear-to-make-you-comply-the-david-icke-videocast/
Engeland. Het moment dat Londen onder water komt te staan. Bron: http://www.davidicke.com/headlines/the-climate-change-scam-more-fear-to-make-you-comply-the-david-icke-videocast/
New York. Bron:
https://www.davidicke.com/article/347712/planet-still-standing-500-days-after-french-foreign-minister-warned-of-climate-chaos
De twee getuigen. Bron: http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
===*===