Het geheim van de Koningen

– De Heren en de Koningen 

(Music) “Two Steps From Hell – Victory”YouTube (5:28)

“Het geheim van de Koningen”

(Het 1000-jarig vrederijk)

Het Dal van Armageddon

(Openb.20:4) “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”

De Draak en de restchristenen
(Openb.12:13 en 17) “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.” [17] “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

De vrouw, dat is de gemeente des Heren en “…de overigen van haar nageslacht…”  dat zijn de restchristenen die met de Opname zijn achtergebleven.

Er zijn drie soorten van overwinnaars
In het Dal van Armageddon zijn het deze mensen die van buitenaf de influisteringen van de duivels negeren en de inwonende* demonen kunnen weerstaan. Dit zijn de Joden, de ware christenen Gods (restchristenen) en de Koningen des Heren. Met de Biochip zullen de christenen en de Joden geen moeite hebben, maar wel met het Brandmerk! (666)

*) Zie: Armageddon (De eerste 48 uur.) Alle mensen worden bezet!


– Hof van Eden –
De Heilige Geest
(Openb.12:6) “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”

Dit is het “Hof van Eden” waar de Heren, door de Heilige Geest, voor het 1000-jarig vrederijk worden onderwezen. Ze zullen daar precies 3 jaar en 6 maanden verblijven.

Hof van Eden

Een Paradijs

Openb.12:14 gaat het moment van de Opname aan: “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”

De Heren worden met de Opname automatisch gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. Ze zijn allemaal de waterdoop nagekomen. De Heren zijn christenen die door de Heilige Geest zijn geselecteerd, of ze nu wel of niet in tongen spreken. Alle anderen gaan door naar het koninkrijk der Hemelen. De Heren worden door de Heilige Geest in het “Hof van Eden” onderwezen om in het 1000-jarig vrederijk, samen met de Koningen, de landen te regeren.


– De Koningen en hun strijd in Armageddon –

De verschrikkingen van Armageddon

(Matth.24:21) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

De vier ruiters van Armageddon

De Koningen
Maar waar zijn nu de Koningen? Want immers, de Heer komt terug samen met Heren en Koningen!

(Openb.5:10) “…en zij zullen als koningen heersen op de aarde.”

Het geheim van de Koningen

De Heren komen voort uit het Hof van Eden, maar… De Koningen komen voort uit het “Dal van Armageddon” Hun geheim: Ze hebben de onderwaterdoop niet ervaren, maar wandelen al voor jaren in een vaststaand geloof. Deze hebben geestelijk een onvoorstelbaar groot en een onwrikbaar geloof in Jezus. Ze zullen allen voor de Guillotine gaan!

De Koningen onder het altaar
Gedurende de tijd van Armageddon worden de Koningen allemaal op een werkelijk wrede manier geslacht. Zij zullen direct na hun dood door Jezus persoonlijk worden ontvangen en moeten dan plaatsnemen onder het altaar, totdat hun aantal vol is. Want de Hemel is gesloten, maar ook de Hel is gesloten! Er kan niemand meer in.* Vandaar dat Jezus zegt, dat ze nog even moeten wachten totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders gedood zouden worden evenals zij. (Openb.6:9-11).
Zo worden ook alle andere ±200 miljoen gelovigen, die niet tot de Koningen behoren, geslacht. Ook deze gelovigen worden door Jezus persoonlijk ontvangen en onder het altaar ondergebracht. Alleen deze groep gaat, aan het einde van Armageddon, door naar het koninkrijk der Hemelen.

*) Poort van genade bijna gesloten

Het 1000-jarig vrederijk
Jezus, zal 1000 jaar lang op de aarde wonen, als mens fysiek in het mensenlichaam en met het etherische lichaam in de Hemelen en daarbuiten en in het Koninkrijk Gods. Alleen de Heilige Geest is dan weg van de aarde. Met Jezus samen, zullen ook de Koningen en de Heren 1000 jaar lang, aan een stuk door, op de aarde verblijven en leven.

Het weer, zoals koud en hitte, heeft geen invloed op hen en ze zullen 1000 jaar worden! Maar alle mensen die Armageddon hebben overleefd zullen allen eerst als een 100-jarige sterven. Dat betekent, dat alle mensen die in het 1000-jarig vrederijk geboren worden allen de leeftijd van 100 jaar zullen bereiken.

Vele teksten voor het 1000-jarig vrederijk afgesloten
Matth.11:12/ Joh.1:12/ Joh.3:3/ Openb.3:18 en Openb.12:1-18 en vele teksten meer, die allemaal met de Wedergeboorte van de Zonen Gods te doen hebben, zullen komen te vervallen. M.a.w. Er kunnen in het 1000-jarig vrederijk geen Zonen Gods meer geboren worden, want de Heilige Geest is weggenomen van de aarde.
(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
(Joh.1:12“Doch allen die Hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen (Zonen Gods) te worden.”  Deze macht, dat is de Heilige Geest.

Al deze teksten komen in het 1000-jarig vrederijk te vervallen. Het hoogste niveau wat dan nog behaalt kan worden, is dat van een verloren Zoon. Want de verloren Zoon wordt met zijn terugkeer door werkelijk niemand geholpen. Hij moet dat echt zelf helemaal alleen doen.

Geen Opwekking meer
Er zal in het 1000-jarig vrederijk geen Opwekking meer mogelijk zijn, want dat kan alleen met de aanwezigheid van de Heilige Geest. Het is ook niet meer mogelijk om dan nog in tongen te kunnen spreken, want de Heilige Geest is er niet meer.

Als een mens in het 1000-jarig vrederijk zondigt en daarmee de grens van het toelaatbare overschrijdt, dan sterft die binnen vijf dagen gelijk een jonge boom. Dit gaat vanaf de geboorte elke leeftijd aan!

Uit het “Dal van Armageddon” worden geen martelaren geboren
Dit is de derde vorm van een bekering. Wie overwint die heeft het leven. (Openb.2:11) “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
De eerste ging het verbond aan wat de Heer God de Vader met Abraham heeft afgesproken.
De tweede gaat een bekering aan wat het geloof in Jezus Christus brengt.

De derde is een gewelddadige vorm van een bekering. Deze bekering is alleen mogelijk in het “Dal van Armageddon” en heeft te maken met het Brandmerk (666).

Er zijn drie soorten van een zeer heftige geboorte die zijn weerga niet kent

De geboorte van De Zonen Gods en De Oalim gaat door het Vuur. Maar de geboorte van een Koning gaat ook door het Vuur! Echter, dit Vuur is anders. Deze kleine groep van christenen zijn de onderwaterdoop NIET nagekomen en worden allen in het “Dal van Armageddon” onthoofd. Deze zijn de Krachten, de Machtigen, de Koningen en hun geloof is als een Rots!

De 1e graad van kennis en kracht
(Openb.6:9-11) “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”
10] “En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Degene die tot Jezus roepen, dat zijn de Koningen! Want hun inzichten gaan ver voorbij de anderen die niet tot de Koningen behoren maar net als hen ook onder het altaar vertoeven.


Het mysterie van de Koningen en de Kruisridders

.
Apologetiek is een Griekse benaming wat letterlijk “verdediging of verontschuldiging” betekend.

Het is eigenlijk het verdedigen van levensbeschouwelijke, vaak religieuze, standpunten door middel van redenering. Apologetiek kan naast de verdediging van het geloof ook de theologische onderbouwing aanduiden van de geschriften waarin geloofsverdediging voorkomt.

Geloofsverdediging
Zo is de Duitse hervormer ‘Maarten Luther’ daar een juist voorbeeld van. Hij was eens een Katholiek maar trok zich terug vanwege de kracht van zijn eigen geloofsovertuiging in de Heer Jezus Christus, als de eerstgeboren Zoon van God de Vader. Dat maakt dat hij zich gelijkstelde aan de Kruisridders om desnoods met kracht en geweld dit geloof in Jezus te verdedigen.

Maarten Luther (1483 – 1546) 63 Jaar.

Van deze Kruisridders zijn er maar weinigen van gevonden. Want hoeveel Koningen telt bijvoorbeeld de wereld? Dat zijn er niet zoveel. Er zijn meer Keizers dan Koningen en zonder Keizer kan geen Koning bestaan! Daarom wordt een Keizer ook wel “Koning-Keizer Admiraal” genoemd. Een keizer is de hoogste adellijke titel die er bestaat. Met dit niveau is de absolute top van zijn kunnen bereikt. Hij is vele malen meer dan een Koning of een Inspecteur-Generaal! Want een Keizer dwingt alleen al met het dragen van zijn tenue een ongekend respect af.

Inzicht Koningen Uniek
De Koningen des Heren hebben veel weg van de Kruisridders en streven de rechtvaardigheid na op een wijze dat duidelijk een geloof vertegenwoordigd. Ze wandelen in geloof en kracht samen met de Heilige Geest!
Over het algemeen laat de Heilige Geest zich alleen vinden met het aangaan van de onderwaterdoop. Maar er zijn enkele gevallen bij waarbij de Heilige Geest zich ook laat vinden nog voordat de eerste gehoorzaamheid aan God de Vader met de waterdoop is nagekomen.

Dat deze Krachten persé niet gelijkgesteld willen worden met bijvoorbeeld iemand uit de Baptisten-Gemeente maakt, dat deze kleine groep over inzichten beschikken die door vele christenen gewoonweg niet zijn te bevatten. Maar juist daarin zit het geheim verborgen dat deze Koningen des Heren zo uniek maken.

De Heren en de Koningen
Het Niveau van een Keizer is nu vervangen door “Minister-President”. Daar zijn er in de hele wereld meer van dan Koningen.
(2017) In de wereld zijn nog welgeteld 22 Koninkrijken over. Er zijn 196 Internationaal erkende onafhankelijke staten die ieder een Regering hebben. Daarvan zijn 193 landen lid van de VN. Daar behoren ook de 22 Koninkrijken bij. Totaal zijn er 196 Regeringsleiders of een Minister-President.

Als we dit zo zien, dan is duidelijk dat er niet zoveel Koningen zullen zijn die Jezus met Zijn terugkomst op de Olijf-Berg met zich mee zal brengen. Want een ieder land heeft genoeg aan zijn eigen Koning. Maar het aantal Heren kan oplopen tot in de 10.000-den!

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het geheim van de Koningen

(DZG// Dinsdag 19-12-2017/ 10:24)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Music) “Two Steps From Hell – Victory” – YouTube (5:28)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=hKRUPYrAQoE
Het Hof van Eden
Bron: _http://pcwallart.com/bora-bora-four-seasons-pool-wallpaper-1.html
De vier ruiters van Armageddon
Vergroting. (1) Bron: _http://allnewspipeline.com/images/four_horsemen11.jpg
Klein beeld. (2) Bron: _https://writer.dek-d.com/Minene/story/viewlongc.php?id=446421&chapter=315
The Four_Horsemen. Bron: _http://allnewspipeline.com/images/four_horsemen11.jpg
De 1e en de 2e Vuurproef (Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren)
Geboorte Condor en de Leeuw uit het Vuur
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Bron: _Bro Dave Ch. #7 – America in Prophecy – Apocalyptic Movie Commentary
Vijf Ridders (Crusaders)
(Foto) _http://chainimage.com/images/armorial-des-pays-de-france-a-lorigine-de-lh%C3%A9raldique-croisades.jpg
Bron: _http://chainimage.com/image/armorial-des-pays-de-france-a-lorigine-de-lh%C3%A9raldique-croisades
Een Kruis in een schild. (Oranje) Bron: _http://geloofsverdediging.nl/
===*===