Nibiru en de komst van de Messias

Nibiru en de komst van de Messias

Planeet X “NIBIRU” stormt de Eindtijd binnen

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De Opname dichterbij dan ooit tevoren
.
Bij God de Vader is een geslacht (generatie) 75 jaar, 10 maanden en 13 dagen

(Matth.24:32-34“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Israël – De vijgenboom generatie
Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel in febr.2023. (1948+75= 2023). Israël is deze vijgenboom. “En wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten…”  betekent; dat Israël een bloeiende natie is geworden.
Na 75 jaar, van de Staat Israël, is de zomer nu nabijgekomen. Bereidt u voor! (Matth.24:44)

Het wachten is op de valse Profeet die zich nu ieder ogenblik bekend kan maken.

De Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar en zelfs de maand weten te herkennen!
Pastor Sori Park (Zuid-Korea). Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
De Opname moet wel voor Pinksteren plaatsvinden, want er is dan een groot feest in de Hemel.

In vele visioenen en Profetieën heeft de Heer al aangegeven dat Hij voor de zomer terug zal komen.

Een Pastor in Venezuela (Spaans) heeft deze website “De Zonen Gods” in zijn land geopend en belde in sept.2015 een heel goede vriend (Evangelist) van mij op in Suriname om te bevestigen dat Jezus hem een soortgelijke visioen heeft gegeven. Op zijn beurt belde hij mij in Nederland op om deze bevestiging door te geven.
De Opname wordt inderdaad verwacht in het jaar 2018!

Ik ben er zeker van dat er in de wereld meer christenen zijn die het jaar van de Opname weten. Maar helaas, ze staan niet op internet. Ik ben waarschijnlijk de enige met tijden van de Opname. Want wie wil dit nu geloven als je Matth.24:36 leest?

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.
De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018! Deze datum zou nog weleens de openbaring van de valse Profeet kunnen aangaan.
___
(Het mysterie van de vijf maanden)

De vermoedelijke Opname zou nog weleens in dec.2018 kunnen plaatsvinden!

De Opname
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
.
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan daar dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af, vooral als het om de tijd van de Opname gaat! De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen.
(Joh.16:13) “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan en in dit geval de Eindtijd.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “augustus 2018” niet hebben gekregen.

De wereldmensen hebben een verkeerd beeld als het om de Eindtijd gaat. Ze denken dan, dat de hele wereld vergaat. Maar vergeten dat er eerst nog een 1000-jarig vrederijk is.


– Planeet X Nibiru –

In dit beeld is te zien hoe de planeet X “Nibiru” in de baan van de aarde komt en dan, in de laatste week van augustus 2018, de aarde weer verlaat en dat vrijwel tegelijkertijd met de Opname. De mensen zullen dan denken dat de bewoners van planeet X de oorzaak zijn van deze plotselinge en massale verdwijning, want er zullen iets meer dan één miljard mensen worden opgenomen.
Vanaf 23 sept.2017 plus vijf maanden is (23 okt./nov./dec./jan./febr./23-31 mrt.2018)

Vanaf okt./nov.2017 zal de planeet X “Nibiru” steeds beter te zien zijn.

Stand van de planeet X “Nibiru” 40 dagen voor de Opname
Zie: “Bewegende beelden” op Youtube vanaf (1:00)
Planet7X   PLANET-7X July 14, 2017 UPDATE Gill Broussard with Alex Backman

The Documentary “The SIGN” (1:23)

Stand van de planeet X Nibiru

Broeders en zusters, als ik zo de drie visioenen* zie, dan ga ik ervan uit dat Augustus 2018 met de Opname van doen heeft. De planeet X “Nibiru” komt namelijk precies uitgerekend op die datum voorbij de aarde en gaat dan weer voor 20.000 jaar de eindeloze ruimte in.

*) “augustus 2018” / “De komst van de valse Profeet” / “De laatste Jaarweek”

De planeet X “Nibiru” zal 20.000 jaar later weer te zien zijn

De situatie in de wereld is werkelijk onhoudbaar geworden

Veel christenen denken dat de valse Profeet zich direct al op 23 sept.2017 zal openbaren. Maar wat ik zie is, dat de situatie in de wereld nu wel heel erg uit de hand begint te lopen. Dat zou nog weleens de reden kunnen zijn dat de valse Profeet overweegt om zich toch maar bekend te maken, want deze man jaagt namelijk de vrede na!

De grote Opwekking
De valse Profeet moet zich wel in okt.2017 bekend maken, anders klopt de tijd niet.
De drie visioenen en de Thora kalender van Israël moeten dan opnieuw bekeken worden.
Mocht de valse Profeet zich dan toch in okt.2017 openbaren, dan breekt ook tegelijkertijd de laatste grote Opwekking uit en die precies vijf maanden zal duren. Volgens de Jaartelling moet de laatste grote Opwekking al in okt.2017 beginnen, maar dat kan ook in nov.2017 zijn.

Zie: “De Late regen” van (Joël 2:23/28)


“Het mysterie 23 sept.2017”
Wat is er nu in werkelijkheid allemaal gebeurd?

Sterrenbeeld 23 sept.2017 vergeleken met Openb.12:1-2 en 4b

De Draak van 23 sept.2017 (Infrarood)

Het sterrenbeeld laat twee mysterieuze objecten te zien die heel dicht bij elkaar staan. Als ik zie wat er allemaal op Youtube is te vinden, dan is het niet voor niets dat er zoveel belangstelling was als het om de datum van 23 sept.2017 gaat. Het is alsof velen christenen automatisch aanvoelen dat er toch wel degelijk iets aan de hand is en dat is het ook!

Op de foto, dat op 23 sept.2017 is genomen, is te zien dat het beeld lijkt op twee ogen en een mond. Het rood dat de mond moet voorstellen zou de woeste uitdrukking van de Draak kunnen zijn, wachtend om het kind bij zijn geboorte te kunnen verslinden. (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

Eclips van de planeet X en de Zon
Op 23 sept.2017 zou de opstelling van deze twee planeten (ogen) niet worden gezien als de planeet X “Nibiru” de Zon tijdens die ochtend niet had verduisterd.

De planeet X “Nibiru” komt eens in de 20.000 jaar van onderaf in een hoek door de loopbaan van de aarde en klimt dan als het ware boven de horizon uit achter de Zon om dan weer door de baan van de aarde verdwijnt dan weer in ruimte van het heelal.

Tegelijkertijd is het gebeuren van 23 sept.2017 dan ook het beeld van de vrouw die de geboorte van het kind laat zien. Dit komt eens in de 7000 jaar voor. Door de aanwezigheid van de planeet X “Nibiru” is dit met het zien van de Draak (2 ogen en een mond) een werkelijk unieke gebeurtenis dat zich nooit meer zal voordoen.

Dit kind gaat de valse Profeet aan
Nu de datum van 23 sept.2017 al weer voorbij is, denken velen dat er eigenlijk helemaal niets is gebeurd. Maar vergist u zich niet. Dit is namelijk het moment geweest waar Jezus de mensen op aarde zo voor heeft gewaarschuwd. Namelijk: De komst van de valse Profeet/Antichrist!

De Valse Profeet is nu aan het overwegen om zich te openbaren. Hij gaat zich nu sterk maken.

Als de Opname in Augustus 2018 gepland is, dan zou de valse Profeet zich in maart 2017 kunnen openbaren. We hebben dan nog precies vijf maanden te gaan voordat de Opname zal plaatsvinden. Vele christenen geloven dit niet, want ze denken dat, met de openbaring van de valse Profeet, de eerste 3,5 jaar dan pas is begonnen. Ze zullen zeggen: “We hebben nog een zee van tijd!”

Maar dan: “…op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”  (Matth.24:44)

Geloofwaardigheid wordt ondermijnd
Na 23 sept.2017 is het geloof onder de christenen langzaam aan het verdwijnen. De Opname kan nog wel even duren zeggen ze. Maar vele christenen weten niet eens wat het hemelse gebeuren op 23 sept.2017 precies inhoud. Ze zeggen: “Dit gaat toch Jezus aan?”
Velen weten nu dat die datum de valse Profeet aangaat en dan plotseling zal het grote nieuws uit Israël komen. “Arrival of the Messiah in Jerusalem!”

Zie onderaan: “Year of the Messiah”

Het mysterie Zoon Gods achter de horizon verborgen
Het bijzondere van Openb.12:1-2 en 4b is, dat deze Bijbelteksten door de Astronomen op 23 sept.2017 in de sterren zijn af te lezen. Maar de details ervan zijn daarin niet te vinden. Want dat gaat de geboorte van de Zonen Gods aan waarvan Jezus op aarde de eerstgeborene was.

(Rom.8:29) “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen…”

Uit de gemeente des Heren worden vele Zonen Gods geboren
Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest gaat het de gemeente des Heren aan, die constant in verwachting is en dat al bijna 2000 jaar lang! En velen worden uit de geest Wederom geboren.
(Openb.12:5) “En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.”
Dit vers gaat Jezus aan. Zijn dood aan het is kruis is in feite het plotselinge wegvoeren naar God de Vader en Zijn Troon.

Zie details: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)


De twee Profeten (Mozes en Elia) in jute zakken bekleed

De twee Olijfbomen (Mozes en Elia) zijn beiden nu vanaf mei 1924 al 93 jaar oud! Ze zullen door het Joodse volk, en de hele wereld, binnenkort herkend worden. Dat moet haast wel, want ze zullen voor grote rampen zorgen.

(Openb.11:3-12) Zie vers 11: “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”

In het jaar 2015 was Charles Aznavour 91 jaar oud. Hij is geboren op (22 mei 1924). Direct zag ik, dat zijn leeftijd ook dat van deze twee Profeten is!
Aanvankelijk had ik 73 jaar geschreven. Dat was dan ook een vermoeden, want ik had geen vergelijking. Maar volgens het visioen “Fiche 59” zijn de twee Profeten dus wel even wat ouder.
Wat ik uit het visioen heb begrepen is, dat de twee Profeten, in jutte zakken bekleed, al in okt.2014 met hun werk zijn begonnen. Ze waren beiden toen al 90 jaar oud! Deze tijd had ik wel goed beschreven.
(Openb.11:3) “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”

Zie: “Armageddon – De eerste 24 uur” (De twee Olijfbomen)

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De Valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962 en zijn einde zal zijn in juni 2021.
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: Blad Visie “De tijd is nabij” 1967

Het nr.59 op het fiche gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
.
Zie details van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist:Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.

De tweede Antichrist:Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.

Openbaring valse Profeet

Veel christenen denken dat de Opname op 23 sept.2017 had moeten zijn. Dat zou nog weleens het moment kunnen zijn dat de valse Profeet zich binnenkort zal openbaren. Maar als je het visioen van Jesaja ziet dan komt ik uit in okt.2017!

De maand oktober 2017 is de maand en het jaar van de valse Profeet/Antichrist. Want de tijdbalk van Jesaja begint in okt.2017 t/m het begin van het 1000-jarig vrederijk.
Dat zijn in totaal (90+72+1170+90)= 1422 dagen.
Dit is de langste tijdbalk van Jesaja. De vier ruiters zullen dan tezamen totaal (1422-90)= 1332 dagen aan de macht zijn.

Dat is vanaf oktober 2017 t/m juni 2021 = 59 jaar en vijf maanden.

De 1335 dagen van Daniël wordt door Jesaja gezien als 1332 dagen. De enige verklaring dat ik hiervoor kan vinden is, dat de Heer 3 dagen nodig heeft om degene die in de tijd van Armageddon zijn verongelukt uit het dodenrijk te halen. Daarna worden de Koningen en de Heren opgehaald. Omdat het verschil 3 dagen is, moest ik hieraan denken.
De drie maanden (juli/aug./sept.2021) gaan de voorbereidingen aan van het 1000-jarig vrederijk.

Zie: “De laatste Jaarweek” (2014 – 2021)


Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard).
Zie wanneer de oordelen over de mensen zullen komen.
De 1e zegel (het witte paard) en de 7e bazuin gaan alleen de eerste 3,5 jaar aan. (okt.2014 t/m mrt.2018)
.
Broeders en zusters, de zes overige zegels, zes bazuinen en de zeven schalen gaan Armageddon aan en moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar! Er is geen volgorde en dat is ook met Openbaring 12 zo het geval.
_____
Zie details van de 3x 7 oordelen: “Armageddon” (De eerste 48 uur)
(De nacht) Het moment van de Opname.

Alle mensen die na de Opname op de aarde achterblijven worden bezet!


“De vrouw en de Draak”

De gemeente des Heren in de vorm van een vrouw

Details Openb.12:1:18 in de 2e graad van kennis uitgelegd

(Openb.12:1-2) “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

De 12 sterren stellen in werkelijkheid de 12 geboden Gods voor. Dat zijn de tien geboden Gods en nog twee geboden die Jezus daaraan heeft toegevoegd. Totaal 12. Dat ze op de maan staat betekent, dat de mens zichzelf heel mooi vindt.

Zie: (Matth.22:36-40) “Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

De Draak met 7 koppen en 10 horens staat voor de vrouw

(Openb.12:3) “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.”

Er zijn drie Beesten in de Eindtijd
Het eerste Beest is de valse Profeet.
Het tweede Beest is de Antichrist.

Het derde Beest is de Europese Unie (EU).

De Draak met de 7 koppen en 10 horens is de Europese Unie (EU).
De lidstaten van de Europese Unie (EU) is opgericht in 1957.
Sinds 1 juli 2013 omvat de Europese Unie 28 lidstaten, met ongeveer 507 miljoen inwoners.
De Europese Unie wordt als één land beschouwd en dit is het derde Beest.
Zie de massale instroom! Europa wordt geestelijk totaal ontwricht.
Jezus, wordt zo met geweld Europa uitgegooid en het einde ervan is nog niet in zicht.

De UN en de VN behoren niet tot het derde Beest.

(Openb.12:4a) “En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
Het is niet één derde maar dat moet zijn één zevende van al Gods engelen.

Al deze engelen stonden voor hun val achter Lucifer.


– Een leger aan van 200 miljoen man –

China beschikt over de grootste strijdkrachten ter wereld

Een leger van 200 miljoen man
Omdat na een tijd van oorlog Amerika, Europa en Rusland, vanwege het tekort aan manschappen, niet meer bij machte zullen zijn om nog verder tegen Israël te strijden, komt ervan uit het Oosten (Rood China) een leger aan van 200 miljoen man!
(Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”
Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen.
Dit zijn de Chinezen, die zich al die tijd op de vlakte hebben gehouden. Dit onvoorstelbaar grote leger, zal zich verzamelen in het Dal van Armageddon. (Openb.16:12) En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen”.

(Openb.16:16) “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.”

Na 3 jaar en 3 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2021 al afgelopen. Dat is drie maanden voordat Jezus in sept.2021 met de Koningen en Heren op de Olijfberg terug zal komen.
(Zach.14:4) “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…”

Dit is dan tevens het begin van het 1000-jarig vrederijk.

Engelen van Satan uit de hemel verbannen

(Openb.12:7-8) “En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.”

Nadien vertoeven deze gevallen engelen in de hemelse gewesten.

(Openb.12:8-10“En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.”

Dat de grote Draak en zijn engelen op de aarde geworpen zullen worden is ook het moment dat, net daarvoor, de Opname heeft plaatsgevonden. Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”

(Openb.12:11) “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

Dit is een gebeurtenis dat zich in het “Dal van Armageddon” zal voordoen. Meer dan 200 miljoen gelovigen zullen worden gedood omdat ze het Brandmerk Teken/Logo (666) hebben geweigerd.

(Openb.12:12) “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.”
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

(Openb.12:13) “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”

Direct na de Opname zal de jacht op de christenen beginnen.

(Openb.12:14) “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”

De Heren worden met de Opname gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. De Heren worden door de Heilige Geest weggevoerd naar het Hof van Eden en de christenen (1e graad) gaan door naar het koninkrijk der Hemelen. Een heel, heel kleine groep onder de christenen in de 2e en 3e graad gaan door naar het Koninkrijk van God de Vader.

(Openb.12:15) “En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren.”
Dit vers moet als volgt worden begrepen:
Het “water” dat zijn de wereldmensen en naamchristenen die, wel of niet bewust, voor Satan werken.
De “stroom” geeft het aantal aan om de gelovigen in hun val naar de dood mee te slepen.

Dit is wat dit vers in werkelijkheid betekent.

(Openb.12:15) nog beter uitgelegd:

Deze vrouw zijn alle christenen tezamen die de gemeente des Heren vertegenwoordigen. Direct na de Opname zullen de mensen van de wereld en vele naamchristenen en christenen, wel of niet bewust, hun medegelovigen verraden. Te dien dage er zal jacht gemaakt worden op al degene die niet voor het Brandmerk Teken/Logo (666) willen gaan.

(Openb.12:15) in de 2e graad van kennis uitgelegd
Op de aarde zijn twee vrouwen aanwezig. De vrouw (dat zijn de christenen) die de gemeente des Heren vertegenwoordigd en de vrouw die Satan vertegenwoordigd. Deze zijn de wereldmensen en naamchristenen.
Uit de gemeente des Heren worden de Zonen Gods geboren (Matth:11:12) /(Openb.12:1-2 en 4b).
Maar, of u dit nu wilt geloven of niet, ook op de aarde worden zonen Satans geboren!

Zie: (Hebr.6:4-6) “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”

Het zwaard Gods
(Hebr.4:12) “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest…”

Als God de Vader, noodgedwongen volgens Hebr.6:4-6, het zwaard moet aanspreken, dan is er een “Leviathan” geboren. Een zoon van Satan!

(Openb.12:16) “En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.”
De vertaling van dit vers is als volgt:
De Aarde, dat zijn de wereldmensen en naamchristenen. Op het moment dat de mens voor het Brandmerk gaat, dan veranderd namelijk zijn karakter maar ook zijn DNA! Deze mens met het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) is op dat moment een emotieloos wezen geworden. Hij is gelijk aan een poliep.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

(Openb.12:16) “…en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.”
De “bek” gaat de Antichrist aan die de wereldmensen opjagen de gelovigen gevangen te nemen ten einde het Laser- Brandmerk te accepteren op straffe des doods. Daarmee roeit Satan namelijk zichzelf uit. (Openb.7:16) “…en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon…”

Dit is het moment dat de stroom wereldmensen door de aarde worden op gezwolgen.

De vrouw, dat zijn de restchristenen, worden dan langzaam maar zeker met rust gelaten. Want steeds meer mensen worden gedwongen om voor het Laser- Brandmerk te gaan (Openb.13:16-17). Uiteindelijk zullen de gelovigen toch allemaal opgepakt worden. Want er zal op aarde geen plaats meer zijn om je te kunnen verbergen.
(Openb.13:16-17) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
Toch zullen er, op de hele Aarde, nog ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen mensen zijn die Armageddon, hoe dan ook, hebben weten te overleven.
(Dan.12:12) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”

Van de ±7,5 miljard, in Augustus 2018, wordt er iets meer dan 1 miljard opgenomen en ongeveer 6,5 miljard mensen zullen de vinden of gedood worden.

Op internet (Google/Afbeeldingen) heb ik een tekening gevonden die Openb.12:15 en vers 16 wel heel erg letterlijk hebben afgebeeld. Maar zoals jullie nu weten, gaat dit de wereldmensen aan die de gelovigen in hun val naar de dood proberen mee te slepen. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en verzwolg de stroom.

(Openb.12:15-16) “En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.”

Ware christenen ontmaskerd!
(Openb.12:17) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

(Openb.6:9) “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”

Brandmerk het ultieme wapen
Met het openen van het vijfde zegel zal er een verschrikkelijke vervolging onder de gelovigen plaatsvinden. In eerste instantie heeft de valse profeet met de Biochip het nr.666 ermee benaderd. Maar vele christenen weten dat het Laser- Brandmerk het ultieme wapen is, en schuwen de Biochip niet. Om toch achter de identiteit van de christenen te kunnen komen, zal de Antichrist een ingenieuze methode lanceren en het nr.666 in het Brandmerk als een Teken of Logo verwerken. En dan pas worden de ware christenen Gods zichtbaar!

Zonder dit Brandmerk (666) kan niemand meer kopen, verkopen of een baan kunnen krijgen. Wie dan voor dit nummer kiest, die heeft voor eens en altijd voor de dood gekozen. Een ware gelovige zal dat nooit doen, waardoor hij zichtbaar wordt. En net als met de Joden toen, zijn nu alle christenen aan de beurt en de massamoord op de heiligen zal dan beginnen. Deze slachtpartij gaat eerst 10 maanden na de Opname beginnen, want dan pas komt de laatste en vierde ruiter met de sikkel in zicht. Het vale paard.

(Openb.12:18) “…en hij bleef staan op het zand der zee.”
Het zand der zee, dat zijn de 200 miljoen die in het “Dal van Armageddon” gedood zullen worden.

Deze hebben zich, hoe dan ook, tot het einde toe tegen het Bandmerk Teken/Logo (666) verzet.


– Zeven Brandmerken van de Dood –
Twee zijn er al bekend
Noord-Amerika
Europa
Zeven keer een duivels teken
De andere vijf zijn nog niet bekend.
De wereld is ingedeeld in zeven Continenten en elk continent heeft zijn eigen duivelse Code 666.
Zie de zeven continenten:
Antarctica, Afrika, Australië, Azië, Latijns-Amerika, Europa en Noord-Amerika

Elk Continent heeft zijn eigen duivelse Code (666). Het is een Teken of Logo dat berekend moet worden, want Satan zal nooit met het nr.666 komen. De mensen zouden het nog weleens kunnen afslaan en dat mag niet. Daarom zegt Jezus ook uitdrukkelijk het nummer 666 te berekenen, want dit Teken of Logo (666) brengt de mens de eeuwige dood!

De Barcode, het Het Laser Brandmerk Teken/Logo (666) en de Biochip

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Armageddon Laser- brandmerk Teken/Logo (toegangscode 666)


“Satan zal de gelovigen niet zomaar laten gaan”

Jezus: “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis”

Wereldwijd zullen ±97% van de christenen achterblijven. De meeste van hen zijn restchristenen en naam- christenen. Meer dan 90% zullen toch nog voor het merkteken of Logo (666) gaan. Dat komt omdat ze aan het leven hangen. Zo zullen dan voorstelbaar veel christenen vallen omdat ze nooit voldoende waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk.

(Openb.13.15-18) ”..en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
Jezus: Van de 1000 Voorgangers is er minder dan 1% gered en voor de toehoorders (christenen) is dat ongeveer 3%. Met het getal 10 geeft de Heer hiermee een volheid aan. Maar de werkelijkheid is wel even wat anders. Afhankelijk van elke gemeente wordt er met de Opname maar 1 tot 3% van de christenen opgenomen. Daar zijn vele gemeenten bij waar helemaal niemand wordt opgenomen!

Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)

Het is haast ongelofelijk dat er onder de mensen toch nog zoveel restchristenen zullen zijn, die voor dit dodelijke Laser- Brandcode zullen kiezen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit, dat Satan deze mensen niet zomaar zal laten gaan. Ze zullen gemarteld worden! En zoals we weten, heeft iedereen een breekpunt, waarop hij dan toch uiteindelijk zal moeten toegeven. Dat is heel erg gemeen zou je zeggen. Dat verklaart waarom er toch nog zoveel restchristenen voor het Teken/Logo (666) zullen gaan.

Armageddon, de martelkamer van de dood
Ongeveer 200 miljoen zullen het redden en ongeveer 1,8 miljard christenen gaan alsnog voor het Teken/Logo (666). Dat dit aantal zo onvoorstelbaar groot is heeft te maken met het feit dat ze tot het uiterste toe gemarteld zullen worden. Dat komt omdat de christenen zelf moeten beslissen of nu wel of niet voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) willen gaan of niet. Op deze verschrikkelijke wijze worden ze dan gedwongen.

Dat is heel erg gemeen zou je zeggen. Maar ja, na de Opname zitten de restchristenen en de wereldmensen in het “Dal van Armageddon” waar Satan met de mensen kan doen wat hij maar wil.

(Openb.12:13 en 17) “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.” [17] “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

De vrouw is de gemeente des Heren en “de overigen” zijn de restchristenen die uit deze gemeente komen. Deze twee verzen horen bij elkaar.

(Openb.12:14) “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”
Deze groep zijn “De Heren” die met de Opname naar het “Hof van Eden” worden weggevoerd. Degene die daar niet voor zijn uitgekozen gaan met de Opname direct door naar het koninkrijk der Hemelen.

De Koningen komen voort uit het “Dal van Armageddon”.


Zipora Bitrus

(Zipora Bitrus) De Heer zei tegen haar: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid zegt?
Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!

Er is een pijngrens. Zipora, zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor de Brandcode Teken/Logo (666) gaan, want dit is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt!

Wereldwijd zijn er ±3.2 miljard christenen. De meesten van hen zijn naam- christenen. In het Dal van Armageddon zal er geen verschil meer zijn tussen christenen en wereldmensen. Maar het zullen veelal christenen zijn die zullen opvallen. Hiervan worden er ongeveer 200 miljoen met de tweede dood onder druk gezet en ze zullen overwinnen! Dat betekent, dat ongeveer 3 miljard naam- christenen  en christenen(!) alsnog voor het Teken/Logo (666) zullen gaan. Dit is haast niet te geloven maar waar.

Zie: “De tweede Dood”

Velen zullen door marteling onder druk worden gezet

om het Brandmerk (666) te accepteren

Wat er na de Opname gaat gebeuren
Het gaat hier om de restchristenen, degene die zijn achtergebleven.
(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie: “De tweede Dood”

Dit gedeelte gaat voornamelijk de eerste twee jaar van Armageddon aan. Wat er dan zal gebeuren is werkelijk verschrikkelijk! De christenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun alsnog voor het teken of logo (666) te dwingen. Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…”  en… “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Openb.13:7) “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

De valse Profeet
Maar waarom is er van de valse Profeet nog niets vernomen? Daar is maar feite maar één verklaring voor. Jezus, probeert de Identiteit van de valse Profeet zolang mogelijk geheim te houden.
Volgens (Matth.24:22) wordt alleen de tijd van Armageddon met drie maanden ingekort. De tijd van de valse vrede wordt niet ingekort, maar wel de tijd dat de valse Profeet aan de macht zal zijn.
De valse Profeet zal maar voor vijf maanden regeren.
Drie maanden voordat Jezus terug zal komen is de oorlog van Armageddon al afgelopen.

Zie: “De laatste Jaarweek” (2014-2021)

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Overzicht foto’s en tekeningen
Planeet X “Nibiru” in de baan om de Zon.

Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=By0PCiDpnnkThe Documentary “The SIGN” (Zie Youtube: Het begint bij 1:00 – 1:23)

Stand van de planeet X “Nibiru” 40 dagen voor de Opname.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=By0PCiDpnnk
Stand van de planeet X Nibiru.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=By0PCiDpnnk
The position of the planet(NIBIRU-2018).
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=SYX7IS6KCPg
The “Red Dracon?”. Bron:
_http://pillarofenoch.blogspot.nl/2015/07/amazing-heavenly-signs-in-september-2017.html
De Draak van 23 sept.2017.
Bron: _http://boards.4chan.org/pol/thread/142519744/muh-apocalypse
Eclips van de planeet X en de Zon. Bron:
_http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12265:heeft-planeet-nibiru-haar-keerpunt-bereikt&catid=37:wereld&Itemid=50
De twee Profeten (Mozes en Elia) in jute zakken bekleed.
_http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
De vrouw staat op de maan.
_Bron: https://pineut.wordpress.com/tag/theologie/
De Draak met 7 koppen en 10 horens staat voor de vrouw. Bron:
_http://revelationscriptures.com/envira/chapter-12-pictures-woman-child-dragon-heavenly-war/woman-pregnant-12-stars-moon-birth-revelation-12-pain-red-dragon-devour-child/
Een leger van 200 miljoen man. Bron: _https://www.ndtv.com/world-news/fight-to-win-china-flaunts-jets-tanks-missiles-on-armys-90th-anniversary-1730980
De engelen van Satan uit de hemelen verdreven. Bron:
_http://virdeligno.nl/category/uncategorized/
De Draak werpt water uit zijn bek. Bron: _http://virdeligno.nl/category/uncategorized/
Visioen Ken Peters. Bron:
_http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Y2K. Bron: _http://pixgood.com/y2k-computer.html
Vrouw Barcode-Biochip-666. YouTube (16:28).
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0spaAPSn54A
Foto: Zipora Bitrus. Bron:
_http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
Divine Revelations: “You must prepare yourself” (24:57).
Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===