De tweede dood

“De tweede dood”
Magere Hein met de sikkel_ Armageddon
Magere Hein – De ruiter op het vale paard

.

Wat er na de Opname gaat gebeuren
Het gaat hier om de restchristenen, degene die zijn achtergebleven.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”  – Al deze hebben het leven en… dat hoeft in dit geval geen christen te zijn. Wie voor de Guillotine gaat, die heeft het leven!
Dit gedeelte gaat voornamelijk de eerste twee jaren van Armageddon aan, want wat er dan zal gebeuren is werkelijk niet te beschrijven! De restchristenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te dwingen. Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…”  en “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie details: De Biochip is niet het Merkteken!

De tweede dood is niet zo gemakkelijk uit te leggen, maar betekent het volgende:
De eerste dood is, als iemand tot inzicht en bekering is gekomen. Hij is tot levend geloof gekomen en heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Symbolische gezien is dit de eerste dood. Hij is op aarde met Jezus een nieuw leven ingegaan.

(1 Kor.15:31) Paulus: “Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here: Ik sterf elke dag.”

De eerste en de tweede dood
Het volgende moet symbolisch worden begrepen, want in beide gevallen leeft de mens nog:
De eerste dood gaat een christen aan, die de onderwaterdoop heeft meegemaakt en nog op aarde leeft. Dat geldt ook voor iemand die het Brandmerk 666 heeft geaccepteerd. Hij is naar het lichaam nog niet dood, maar leeft nog.
De tweede dood gaat de geest aan. Hij is met het Brandmerk 666 dan al voortijd de lichamelijke en de geestelijke dood gestorven. Zelfs in deze beide gevallen, kan de mens nog steeds op aarde leven!

Een wereldmens die, zonder het Brandmerk 666, een ongeluk krijgt en als gevolg daardoor sterft gaat dezelfde weg. Hij is immers niet bekeerd en ook deze sterft de tweede dood.

Het volgende is ten tijde van Armageddon:
De tweede dood gaat het accepteren van het nr.666 aan. Hier wordt de mens met het nr.666 mee bedoeld en hij leeft nog op aarde! Maar, hij is feitelijk al 2x gestorven en wel eerst naar de geest en daarna pas naar het lichaam.

De tweede dood gaat over het algemeen alleen de geest aan. Want zonder het nr.666 is met de executie het leven wel behaald! Het maakt in dit geval zelfs niet eens uit, of die persoon nu wel of niet gelooft. Er zullen mensen zijn die twijfelen maar beslist niet het Brandmerk 666 willen hebben en toch, ze hebben in dit geval het leven!

De tweede dood is met het nr.666 tegelijkertijd hun eerste dood! Bij deze mensen is het leven met het nr.666 heel vanzelfsprekend, want een ieder moet zelf toestemming geven voor het nummer. Deze mensen sterven dan eerst de geestelijke en daarna pas de lichamelijke dood.
Maar, met de tweede dood wordt een christen gedwongen te sterven en dat is niet zo natuurlijk meer.
(Openb. 2:11) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Dit gaat alleen de christenen aan, en dan nog maar alleen degene, die 2 Petr.1:10 hebben weten te bemachtigen. Vele anderen hebben ook het leven door de kracht van hun geloof.

(Openb.13:16-17) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Betekenis 1e en 2e dood
(Openb. 20:6) “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”
Dit gedeelte gaat alleen de Heeren aan, die met de Opname door de Heilige Geest worden geselecteerd. Het is een heel, héél kleine groep, minder dan 30.000! Ze gaan allen naar het Hof van Eden.
De overige christenen gaan door naar de hemelen. Dat zijn er ongeveer 300 miljoen.

Zie voor meer details: Opname totaal één miljard!

De Koningen gaan door het Dal van Armageddon!
Dit is hun geheim: Ze hebben de waterdoop NIET meegemaakt. Het is een waar mysterie.
Openb.20:6 gaat niet de 144.000 aan. Zodra ze door het vuur van Armageddon heen zijn gekomen, zullen al deze met het bereiken van de leeftijd van 100 jaar doorgaan naar de hemelen.
Het zullen alleen de Heeren en de Koningen zijn, die samen met Jezus in het 1000-jarig vrederijk zullen leven!

Met dat het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen, leven er op aarde nog maar tussen de 30 en 50 miljoen mensen die Armageddon hebben overleefd. Ze (de 144.000) zullen allen eerst met de leeftijd van 100 jaar alsnog sterven en het Paradijs ingaan.

De eerste dood
(Openb. 20:6a) “…de eerste opstanding…”  – Hiermee wordt bedoeld, de onderwaterdoop!

Eerst heeft deze persoon zijn leven aan Jezus gegeven en toevertrouwd en met de onderwaterdoop zijn bekering weten te bevestigen. Het oude leven is begraven en het nieuwe leven is ingegaan.

Mensen van de wereld
(Openb. 20:14) “En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: De poel des vuurs.”
___
(Openb. 21:8) “Maar de lafhartige, de ongelovigen, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: Dit is de tweede dood.”

Deze zijn allemaal zondaars, die de kans op redding niet hebben aangegrepen.

De eerste dood komt niet in de Bijbel voor. Dood is dood en dan wordt het lichaam, hoe dan ook, begraven. Alleen de term tweede dood komt in de Bijbel voor.
___
Als er een tweede dood is, dan is er ook een eerste dood

Als een mens tot inzicht en bekering is gekomen, dan heeft deze over het algemeen zijn leven aan Jezus gegeven en eerst(!) met de onderwaterdoop is dat de bevestiging! Dat is de eerste dood, dat bij een christen de eerste opstanding voorstelt en die zodoende uit het water (Waterdoop) het nieuwe leven is ingegaan. Dat is wat Jezus met de eerste dood bedoeld en komt alleen voor bij de christenen. Hij is niet dood, maar blijft daarna nog wel gewoon op aarde leven en voortbestaan. Hij is als het ware, door de waterdoop heen, opgestaan uit de dood. Dit alles moet symbolisch worden gezien.

Naar het lichaam blijft de christen gewoon op aarde leven. Hij is niet dood, maar leeft! Alleen dan met dit verschil, dat zijn oude geest is gestorven, zeg maar voor de wereld heeft afgedaan, en na de onderwaterdoop met een nieuwe geest in Jezus op aarde verder leeft.
De betekenis “waterdoop” heeft, symbolisch gezien, alleen te maken met de eerste dood!

De tweede dood maakt een einde aan het verdere leven op aarde. De ware christenen Gods hebben het leven en het Paradijs, de goddeloze de eeuwige dood. De poel des vuurs – de Hades!

Tweede mogelijkheid
Er is ook nog een andere, zeer korte uitleg mogelijk:
Beide mensen, goed en slecht, sterven naar het lichaam op aarde.

Een mens van de wereld sterft en komt in de hemel voor zijn Rechter-Engel te staan.

Een ware christen Gods gaat door naar de hemel en de tweede dood heeft geen vat op hem. Maar… een naamchristen (zonder waterdoop) en een niet gelovige, een zondaar, gaat door naar de hel. Dat is de tweede dood. Want weet, Satan gelooft ook in Jezus en nog veel meer dan een christen zich dat ooit zou kunnen voorstellen! De één is naar het lichaam gestorven maar heeft eeuwig leven en sterft maar één keer. De andere is geestelijk dood en sterft de tweede dood. De Hel is de tweede dood.
Zo sterft de zondaar dan de geestelijke dood en daarna pas de lichamelijke dood, want hij was naar de geest namelijk al dood. Maar degene met het 666 heeft voortijd geestelijk zelfmoord gepleegd en is daarmee de tweede dood ingegaan.
Een nog andere uitleg dan alleen deze twee, bestaat niet.
___

(Openb.13:16-18) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [17] en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
[18] “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”  – (666)

(Openb.2:11) De tweede dood nog beter uitgelegd
In de tijd van Armageddon zijn er nu nog maar twee mogelijkheden van leven. In beide gevallen wordt de mens nu gedwongen te kiezen voor de dood. De ene, dat hem met de executie het leven zal brengen en de andere door het Brandmerk 666, de eeuwige dood.

Wat moet de mens dan nog geloven in de tijd van Armageddon? Iedereen staat onder druk. De valse Profeet is gedood en weer opgestaan? Het gaat erom waar de mens dan nog voor gaat kiezen: Dood of leven(!) en in beide gevallen heeft dat de dood ten gevolge! De eerste dood is lichamelijk, de tweede dood geestelijk.

Er wordt de mens nu twee feiten voorgelegd:
Feit één: Kies je met het Brandmerk Teken/Logo (666) voor het verdere leven op aarde, dan heb je het leven t/m juni 2025 of september 2025. Maar voor velen is deze tijd nog wel veel korter, want daarna staat de tweede dood vast!
(Openb.6:15-16) “..en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon…”
Feit twee: Kies je zonder het Brandmerk Teken/Logo (666) voor de dood, dan heb je in eeuwigheid het leven en het Paradijs! Want immers, de tweede dood heeft geen vat op hem.

(Openb.21:1) “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…”

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De tweede dood

(DZG// Update Zondag 21-03-2021/ 23:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Magere Hein met de sikkel
Bron: _http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
===*===