De tweede dood

Magere Hein met de sikkel_ Armageddon

Magere Hein met de sikkel

.
– De tweede dood –
.
Wat er na de Opname gaat gebeuren
Het gaat hier om de restchristenen, degene die zijn achtergebleven.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”  – Al deze hebben het leven en… dat hoeft in dit geval geen christen te zijn. Wie voor de Guillotine gaat, die heeft zo wie zo het leven!
___
Dit gedeelte gaat voornamelijk de eerste twee jaren van Armageddon aan, want wat er dan zal gebeuren is werkelijk niet te beschrijven! De restchristenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te dwingen. Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren, veel meer dan tien dagen. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…”  en “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie details: De Biochip is niet het Merkteken!

De tweede dood is niet zo gemakkelijk uit te leggen, maar betekent het volgende:
De eerste dood is, als iemand tot inzicht en bekering is gekomen. Hij is tot levend geloof gekomen en heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Symbolische gezien is dit de eerste dood. Hij is op aarde met Jezus een nieuw leven ingegaan.

(1 Kor.15:31) Paulus: “Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here: Ik sterf elke dag.”

De eerste en de tweede dood
Het volgende moet symbolisch worden gezien, want in beide gevallen leeft de mens nog:
De eerste dood gaat een christen aan, die de onderwaterdoop heeft meegemaakt en nog op aarde leeft. Dat geldt ook voor iemand die het Brandmerk 666 heeft geaccepteerd. Hij is naar het lichaam nog niet dood, maar leeft nog.
De tweede dood gaat de geest aan. Hij is met het Brandmerk 666 dan al voortijd de lichamelijke en de geestelijke dood gestorven. Zelfs in deze beide gevallen, kan de mens nog steeds op aarde leven!

Een mens van de wereld die, zonder het Brandmerk 666, een ongeluk krijgt en als gevolg daardoor sterft gaat dezelfde weg. Hij is immers niet bekeerd en ook deze sterft de tweede dood.

(De Guillotine)
Het volgende is ten tijde van Armageddon.

De tweede dood gaat het accepteren van het nr.666 aan. Hier wordt de mens met het nr.666 mee bedoeld en… hij leeft nog op aarde! Maar, hij is feitelijk al 2x gestorven en wel eerst naar de geest en pas daarna naar het lichaam.

De Barmhartigheid Gods
De tweede dood gaat over het algemeen alleen de geest aan. Zo is deze dan zonder Jezus niet alleen de eerste lichamelijke- maar ook geestelijk de tweede dood gestorven.
(De Guillotine) Weet, dat zonder het nr.666 met de executie het leven ten alle tijde is behaald! Het maakt in dit geval zelfs niet eens uit, of die persoon nu wel of niet in Jezus gelooft. Oh ja, geloof het of niet: Er zullen mensen zijn die op een of andere manier niet in Jezus kunnen of willen geloven maar in hun twijfel beslist niet het Brandmerk 666 willen hebben en toch, via de Guillotine hebben ze wel het leven behaald!
De barmhartigheid Gods reikt veel verder dan je ooit voor mogelijk zou kunnen houden!

Jezus: “Velen weten nog niet dat ze gered zijn!”

Met het accepteren van het nr.666 is de tweede dood tegelijkertijd ook de eerste dood! Bij deze mensen is het leven met het nr.666 heel vanzelfsprekend, want een ieder moet zelf toestemming geven voor dit dodelijke nummer. Deze mensen sterven dan eerst de geestelijke en daarna pas de lichamelijke dood.
Maar, het kan ook andersom. Het meest voorkomende: De gewone mens los van God en zonder het nr.666, sterft eerst de lichamelijke dood en daarna pas de geestelijke dood. (De 1e en de 2e dood)
Een christen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de onderwaterdoop is nagekomen, heeft zijn leven aan Jezus gegeven en toevertrouwd. Hij is symbolisch gezien naar het lichaam gestorven. De eerste dood.
___
(Openb.20:6a) “…de eerste opstanding…”  – Hiermee wordt bedoeld, de onderwaterdoop!
(Openb.13:15-17) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
(De Brandcode: nr.666) Maar, met de tweede dood wordt een christen gedwongen te sterven en dat is niet zo natuurlijk meer.
(Openb.2:11) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Dit gaat alleen de christenen aan die 2 Petr.1:10 hebben weten te bemachtigen. Vele anderen hebben ook het leven door de kracht van hun geloof.

De tweede liefde
Dat is een christen die gevallen is en die met zijn terugkeer, als de verloren zoon gelijk, tot de Vader is terug gekeerd. (Lukas 15:10) “Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.”
(Lukas 15:23-24) “Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. [24] En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden…”

Deze 2e liefde gaat de verloren zoon aan die voor de 2e keer zijn hart heeft bekeerd. Deze kan nóóit meer vallen! Maar, dit is niet de Wedergeboorte uit de geest. Degene die uit de geest Wederom geboren wordt, die gaat door het vuur! – (Zie extra noot onderaan)

Twee mogelijkheden 2e dood
1)_De 1e is de lichamelijke dood en de 2e is de geestelijke dood. Deze is niet tot inzicht en bekering gekomen.
2)_De 1e dood is symbolisch en gaat een christen aan die na de onderwaterdoop, met of zonder het kunnen spreken in tongen, toch nog als een verloren zoon tot in de dood is gevallen. Dit is voor hem dan de 2e dood.
___

(Hebr.6:4-6) Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, [5] en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, [6] en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”


“Een rechtvaardige nauwelijks gered”
.
(1 Petr.4:18)
“En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt,
waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?”
.
Broeders en zusters,
Zie: Het mysterie van (2 Petr.1:10)!!!
De roep van Petrus aan alle gemeenteleden: “Beijvert u daarom des te meer, broeders en zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
.
Want dat is uw enige zekerheid tot behoud!
Zelfs vele wijze maagden zijn er nog niet zeker van dat ze met de Opname erbij zullen zijn. Voorwaar!

Zie: Verkiezing Noodzaak!

Betekenis 1e en 2e dood
(Openb.20:6) “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”
Dit gedeelte gaat alleen de Heeren aan, die met de Opname door de Heilige Geest worden geselecteerd. Het is een heel, héél kleine groep, minder dan 30.000! Ze gaan allen naar het Hof van Eden.
De overige christenen gaan door naar de hemelen. Dat zijn er ongeveer 300 miljoen.

Zie voor meer details: Opname totaal één miljard!

De Koningen gaan door het Dal van Armageddon!
Dit is hun geheim: Ze hebben de waterdoop NIET meegemaakt. Het is een waar mysterie.
Openb.20:6 gaat niet de 144.000 aan. Zodra ze door het vuur van Armageddon heen zijn gekomen, zullen al deze met het bereiken van de leeftijd van 100 jaar doorgaan naar de hemelen.
Het zullen alleen de Heeren en de Koningen zijn, die samen met Jezus in het 1000-jarig vrederijk zullen leven!

Met dat het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen, leven er op aarde nog maar tussen de 30 en 50 miljoen mensen die Armageddon hebben overleefd. Ze (de 144.000) zullen allen eerst met de leeftijd van 100 jaar alsnog sterven en het Paradijs ingaan.

De eerste dood
(Openb.20:6a) “…de eerste opstanding…”  – Hiermee wordt bedoeld, de onderwaterdoop!

Eerst heeft deze persoon zijn leven aan Jezus gegeven en toevertrouwd en met de onderwaterdoop zijn bekering weten te bevestigen. Het oude leven is begraven en het nieuwe leven is ingegaan.

Mensen van de wereld
(Openb.20:14) “En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: De poel des vuurs.”
___
(Openb.21:8) “Maar de lafhartige, de ongelovigen, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: Dit is de tweede dood.”

Deze zijn allemaal zondaars, die de kans op redding niet hebben aangegrepen.

De eerste dood komt niet in de Bijbel voor. Dood is dood en dan wordt het lichaam, hoe dan ook, begraven. Alleen de term tweede dood komt in de Bijbel voor.
___
Als er een tweede dood is, dan is er ook een eerste dood

Als een mens tot inzicht en bekering is gekomen, dan heeft deze over het algemeen zijn leven aan Jezus gegeven en eerst(!) met de onderwaterdoop is dat de bevestiging! Dat is de eerste dood, dat bij een christen de eerste opstanding voorstelt en die zodoende uit het water (Waterdoop) het nieuwe leven is ingegaan. Dat is wat Jezus met de eerste dood bedoeld en dat komt alleen voor bij de christenen. Hij is niet dood, maar blijft daarna nog wel gewoon op aarde leven en voortbestaan. Hij is als het ware, door de waterdoop heen, opgestaan uit de dood. Dit alles moet symbolisch worden gezien.

Naar het lichaam blijft de christen gewoon op aarde leven. Hij is niet dood, maar leeft! Alleen dan met dit verschil, dat zijn oude geest is gestorven, zeg maar voor de wereld heeft afgedaan, en na de onderwaterdoop met een nieuwe geest in Jezus op aarde verder leeft.
De betekenis “waterdoop” heeft, symbolisch gezien, alleen te maken met de eerste dood!

De tweede dood maakt een einde aan het verdere leven op aarde. De ware christenen Gods hebben het leven en het Paradijs, de goddeloze de eeuwige dood. De poel des vuurs – De Hades!

Tweede mogelijkheid
Er is ook nog een andere, zeer korte uitleg mogelijk:

Beide mensen, goed en slecht, sterven naar het lichaam op aarde. Een mens van de wereld sterft en komt in de hemel voor zijn Rechter-Engel te staan. Een ware christen Gods gaat door naar de hemel en de tweede dood heeft geen vat op hem. Maar… een naamchristen (zonder waterdoop) en een niet gelovige, een zondaar, gaat door naar de hel. Dat is de tweede dood. Want weet, Satan gelooft ook in Jezus en nog veel meer dan een christen zich dat ooit zou kunnen voorstellen!

De één is naar het lichaam gestorven maar heeft eeuwig leven en sterft maar één keer. De andere is geestelijk dood en sterft de tweede dood. De Hel is de tweede dood. Zo sterft de zondaar dan de geestelijke dood en daarna pas de lichamelijke dood, want hij was naar de geest namelijk al dood. Maar degene met het 666 heeft voortijd geestelijk zelfmoord gepleegd en is daarmee de tweede dood ingegaan.
Een nog andere uitleg dan alleen deze twee, bestaat niet.
___

(Openb.13:16-18) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [17] en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
[18] “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”  – (666)

(Openb.2:11) De tweede dood nog beter uitgelegd
In de tijd van Armageddon zijn er nu nog maar twee mogelijkheden van leven. In beide gevallen wordt de mens nu gedwongen te kiezen voor de dood. De ene, dat hem met de executie het leven zal brengen en de andere door het Brandmerk 666, de eeuwige dood.

Wat moet de mens dan nog geloven in de tijd van Armageddon? Iedereen staat onder druk. De valse Profeet is gedood en weer opgestaan? Het gaat erom waar de mens dan nog voor gaat kiezen: Dood of leven(!) en in beide gevallen heeft dat de dood ten gevolge! De eerste dood is lichamelijk, de tweede dood geestelijk.

Er wordt de mens nu twee feiten voorgelegd:
Feit één: Kies je met het Brandmerk Teken/Logo (666) voor het verdere leven op aarde, dan heb je het leven t/m september 2025. Want de wederkomst Jezus wordt verwacht op de Olijf-berg in de 1e week van sept.2025. Maar voor velen is deze tijd nog wel veel korter, daarna staat de tweede dood vast!
(Openb.6:15-16) “..en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon…”
Feit twee: Kies je zonder het Brandmerk Teken/Logo (666) voor de dood, dan heb je in eeuwigheid het leven en het Paradijs! Want immers, de tweede dood heeft geen vat op hem.
(Openb.21:1) “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…”
.
===*===

.
De strijders van de 1e, 2e en de 3e Vuurproef
.
– De Boze dag –
.
Extra noot
Zijn er drie soorten van een Vuurproef, dan zijn er ook drie soorten van verdediging

(Efez.6:12) “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

14) “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, [15] de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; [16] neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; [17] en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. [18] En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; [19] ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken…”

Er zijn drie soorten van verdediging
Paulus spreekt van één Boze dag. Maar dat er nog twee zijn, heeft hij wellicht niet geweten.
De 1e Vuurproef: De Helm. Want je wordt gehersenspoeld! (gebrainwashed)
De 2e Vuurproef: Het schild. De Oalim. Deze staat in zijn eigen kracht.
De 3e Vuurproef: Het zwaard Gods is het woord van God de Vader.
___
Met de Helm wordt verstaan, dat Satan op uw gedachten inbeukt!
.
Met het schild wordt bedoeld, dat Satan u drie(!) dagen lang uit balans wil brengen. Het schild heeft u dan nodig om staande te kunnen blijven.
.
Het zwaard Gods: Volgens mijn Inzicht moet dit Het Zwaard van God de Vader zijn. De enige betekenis van het Zwaard gaat alleen dat van de Rechter aan. Hoewel een Zoon Gods al een Rechter op zichzelf is, is dit niveau één in de 3e graad van kennis en inzichten en kan dan ook alleen door de Oalim zelf worden behaald. Het Zwaard Gods maakt dat de Oalim extreem rechts wordt. Er is geen middenweg of een linkse gedachte.
De 3e Vuurkennis (Rechter Gods) kan alleen door het Zwaard Gods worden aangesproken. Het gebed van de derde Vuurproef was voor mij Nota Bene één van verdediging. De Rechter, die zijn stelling verdedigd!

Voor de Morgenster (Het niveau van de Oalim) kan niet worden gebeden. Dit is een gift van God de Vader.

Terugkeer verloren Zoon

(Lukas 15:23-24) “Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. [24] En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden…”

Deze 2e liefde gaat de verloren zoon aan die voor de 2e keer zijn Hart heeft bekeerd. Deze kan nóóit meer vallen! Maar dit is niet de Wedergeboorte uit de geest. Degene die uit de geest Wederom geboren wordt die gaat door het vuur!
___
Jezus, zegt daarover, dat uw geloof dan tot het uiterste beproeft zal worden. (Openb.3:18a) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
Hier komt het woord Vuurproef vandaan. Zoals u ziet is dit geen bekering meer. Dit is iets heel anders! Zie: (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”
Het gevolg hiervan is (Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
Dit is (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”

Dit is een mysterie achter de Horizon verborgen.

De Wedergeboorte uit de geest
De Vuurproef van Paulus
(Titus 3:5b) “…het bad der Wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.”
De Vuurproef van Petrus
(1 Petr.1:7) “…opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn.”
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
De Vuurproef van Mattheüs
(Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
De Vuurproef van Paulus
(Phil.3:12) “…maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht…”
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
De Vuurproef van Jacobus

(Jac.1:12) “…want, wanneer hij de proef heeft doorstaan…”

Een rechtvaardige nauwelijks gered
(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
Met broeders bedoeld Petrus de rechtvaardige bekeerlingen. (De Vuurproef is de verkiezing)
De roeping is geen verkiezing. De roeping komt alleen voor bij een rechtvaardige. De betekenis daarvan is; dat Jezus aan een rechtvaardige verschijnt en hem een opdracht geeft. Dat is een roeping!
___
Zie voor meer details: De Zonen Gods
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1) Een Zoon Gods (1e Vuurproef /2e graad)

Weg tot geestelijke Wedergeboorte (2) De Oalim (2e Vuurproef /3e graad)


Laat u dit gezegd worden:
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
Dat geldt ook voor de terugkeer van de Verloren Zoon(1e graad). Hij kan al nooit meer vallen, maar hij is nog geen Zoon van God de Vader. Met de overgang wordt hij een engel, tenzij hij voor het Zoon-schap Gods gaat. Mocht hij dan deze hoogte inderdaad behalen, dan is hij een Zoon van God in de 2e graad van zijn kracht. Wie dan niet bij machte is dit niveau te halen, die wordt een engel.
(Luc.20:34-36b) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”

(Matth.22:30b) “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Nicodemus was in zijn tijd een Top Theoloog
Zie wat Jezus uiteindelijk tegen Nicodemus heeft moeten zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.” (Joh.3:11)
De Heer spreekt hier duidelijk tot 4x toe het woordje “wij” aan. Behalve dan dat ik steeds de noodzaak van 2 Petr.1:10 aanspreek, spreek ik ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest.
___
Zie: De laatste twee Zonen Gods!(Foto: Bald-Eagle)
Zie: Een visioen over de Hemel – (Engelen Gods)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De tweede dood

(DZG// Vrijdag 18-09-2015/ 22:32) – Update: Vrijdag 30-07-2021/ 23:00)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Magere Hein met de sikkel
Bron: _http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
Velen zullen gemarteld worden om het nr.666
Many will be tortured to receive the Mark van the Beast 666
Divine Revelations: “You must prepare yourself” YouTube (24:57)
Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De Wapenrusting Gods
Bron: _http://www.real-life.nl/lifeletter/2010/strijders.html
De Bald-Eagle en de Leeuw uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Engel des Heren
Bron: _Vlietstra – Den Haag
De laatste twee Zonen van God de Vader (aug.2021 en jan.2022)
(Foto) _http://www.talismancoins.com/catalog/Bald_Eagles_on_Rocky_River_Shore.jpg
Bron: _http://talismancoins.com/products/04842
===*===