De Zonen Gods | De tweede graad

.
“De Zonen Gods”

(De 2e graad)

Jezus en Nicodemus
______________
Jezus, in gesprek met Nicodemus
.

Waarheden over de 1e, 2e en de 3e graad, de 3e Vuurproef en de 3e Vuurkennis
Veel christenen vragen mij hoe ik aan de 1e, 2e en de 3e graad kom.
Zie uitleg in dit verslag.

Er zijn 5 soorten van een Wedergeboorte:
De wedergeboorte van de Geest (Bekering) 1e graad.
De wedergeboorte van de ziel (Waterdoop) complete onderdompeling.
De wedergeboorte in de Geest. (Het kunnen spreken in tongen)
De Wedergeboorte uit de Geest (2e graad). Zoon Gods, de 1e Vuurproef. (Matth.11:11-12)
De Wedergeboorte van de Oalim (3e graad). De 2e Vuurproef. (Openb.2:28 /Luc.22:44)

Zie grafiek! “De zeven hemelen Gods.

De uitleg van (Matth.24:20) is in de 2e graad van kennis en is vrij ingewikkeld en wordt ondersteund door vele inzichten. Maar het kan niet anders gebracht worden. Ga er eventueel voor in gebed als het teveel wordt.

Ware uitleg van de winter en de sabbat

De Wedergeboorte uit de Geest, velen hebben nog maar weinig tijd om het te begrijpen (Opname april 2022!) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op de sabbat”  (Matth.24:20).
De vertaling van deze regel is: “Bid (daarom) dat uw vlucht niet in de winter valle”, dat wil zeggen, in tijden van grote wee of in de laatste dagen, “of op de sabbat”, dat is het duizendjarig vrederijk. Want zo’n gelegenheid zal zich nooit meer voordoen.

De drie tijden

1) De “winter” of grote “wee” gaat één en dezelfde tijd aan. Gedurende een oorlog is er geen Wedergeboorte uit de Geest mogelijk. Maar, er zullen in een oorlog wel altijd vele mensen zijn, die hun hart bekeren. Deze bekering is de wedergeboorte van de Geest. De wedergeboorte van de ziel gaat de waterdoop aan en brengt in vele gevallen de bekeerling, voor het eerst, de Heilige Geest.
2) De laatste dagen => geeft de tijd aan, van de laatste 3,5 jaar. (Armageddon)
3) De sabbat => het duizendjarig vrederijk.

Uitleg over de Wedergeboorte
De punten (2) en (3) zijn de tijden, waarin de Wedergeboorte uit de Geest niet is te behalen. Alleen met punt (1) kan mogelijkerwijs nog de Wedergeboorte (het Zoonschap Gods) worden behaald. Maar pas als de oorlog is afgelopen en als gij nog in leven bent. Een bekering zal in een oorlog, of in de laatste dagen, altijd blijven bestaan. (Rom.10:13) Dus ook in de laatste dagen (3,5 jaar) van Armageddon. Maar de Wedergeboorte niet. Want de Wedergeboorte uit de Geest, is geen gewone bekering. Het is wel eens waar ook een bekering, maar oneindig veel groter!
Als het dan om de Wedergeboorte gaat, zegt Jezus:
“Want zo’n gelegen­heid zal zich nooit meer voordoen.”

Want na de Opname, en in het duizendjarig vrederijk, is de Heilige Geest er niet meer en Satan is opgeborgen. (Openb.20:2-3)

Een christen kan alleen door de kracht van de Heilige Geest uit de Geest Wederom geboren worden. Maar nu de Heilige Geest samen met vele christenen, dus met de Opname zal worden weggevoerd, is het behalen van het Zoonschap Gods dan ten einde gekomen. Vgl.(Joh.1:12) De Heilige Geest is de macht, die voor het behalen van dit mysterie aangegrepen moet worden.

Laat u dit gezegd worden:
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Nog niet eerder was er in het Oude Testament iemand, die het Zoonschap Gods heeft kunnen behalen. Jezus, zou de eerste zijn. Daarna, zouden velen volgen! (Joh.3:11). Daarom, grijp met wat u grijpen kan, dat is mijn roep tot de gemeente! “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.” (Joh.1:12)

Deze macht is de Heilige Geest. Degene die zijn/haar hart bekeerd kan pas na de complete onderwaterdoop deze macht aangrijpen om, net als Jezus, ook uit de geest Wederom geboren te kunnen worden.
Zie wat Jezus uiteindelijk tegen Nicodemus heeft moeten zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”  (Joh.3:11) De Heer spreekt hier duidelijk tot 4x toe het woordje “wij” aan.
Behalve dan dat ik de noodzaak van (2 Petr.1:10) aanspreek, spreek ik ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest.
Zie voor meer details: “De laatste Benjamin” (Zonen Gods)

Zie: “Een visioen over de Hemel” (Engelen Gods)

“Dit is nu de Vuurkennis (een Centraal zon) waarvan ik heb gezegd, dat ik ervoor in gebed moet gaan omdat de Heilige Geest deze waarheid in uw hart zou kunnen vertalen, helaas.”
Dit heb ik geschreven aan een rechtvaardige bekeerling (1e graad) nadat hij de aller- laagste waarheid, dat in de 1e Vuurkennis van de 2e graad is verborgen, heeft afgewezen.
De waarheid: “Wie niet voor tijd uit de geest Wederom geboren is, die wordt een engel!”

Vele christenen, Leiders en Voorgangers denken dat met een bekering, de waterdoop en het in tongen kunnen spreken, het niveau van de Bruid is behaald. Ze zeggen: “Je krijgt het voor niets, je hoeft er niets voor te doen.”

In dit verslag, en dat van de Oalim (3e graad), geef ik niveaus aan in de 1, 2 en 3e graad, 1, 2 en 3e Vuurproef en 1, 2 en 3e Vuurkennis, de Herders Staf, de ijzeren Staf en de Scepter Gods. De Bruid komt niet verder dan de 2e graad.
Wat ik allemaal hebt meegemaakt is zo onvoorstelbaar groot en heftig, dat ik dit verschil zag! Hoewel deze niveaus (graden) niet in de Bijbel zijn beschreven, heb ik dit wel zo moeten opschrijven om onderscheid te kunnen maken. Maar als ik dan twee jaar later, in het jaar 1990, voor het eerst de boeken van Jakob Lorber lees, dan zie ik dat er door de Heer weldegelijk ook over graden wordt gesproken. Drie niveaus van de 1e, 2e en de 3e graad!

Zie: Jakob Lorber – Weg tot Geestelijke Wedergeboorte. (Blz.149 en 175 /176)

Vgl. Het Grote Johannes Evangelie VII /155 (1-13) Drie graden van levensvoleinding.
De 1e graad gaat duidelijk een bekering aan. De 2e graad gaat een Zoon van God aan en de allerhoogste graad denkbaar, gaat de 3e graad aan! Dit is het niveau van de Oalim. Deze wordt door de Heer a.h.w. de grote schepping meester genoemd. Over een Zoon Gods (2e graad) zegt de Heer; dat deze in de zuivere hemelse liefde tot onbeperkt heerser is geworden. (Blz.184)

Dit is een kennis die de rechtvaardige bekeerlingen nauwelijks is te brengen.

Eén uit 1000-den
Jakob Lorber – Weg tot Geestelijke Wedergeboorte (Blz.103)
Jezus: “Ziet nu, welk een moeite, lankmoedigheid en groot geduld het Mij steeds kost, uit 1000-den nauwelijks één te kunnen verlossen. Hoe vaak werd zelfs door zo iemand Mijn inspanningen miskend, veracht, vervloekt en met voeten getreden.”
De Heer spreekt hiermee 1000-den christenen aan, die allemaal de waterdoop zijn nagekomen, in tongen spreken, en desondanks dat alles in de 1e graad van hun inzichten totaal zijn vastgeroest! Dit aantal, van één of twee die de Heer uit de 1e graad van hun verdraagzaamheid nog heeft kunnen verlossen, heb ik geschat uit ±5000 rechtvaardige bekeerlingen Gods.

“…door zo iemand…”  Voorwaar, deze is een rechtvaardige bekeerling!

Dit heb ik meegemaakt op 15-10-2015 toen ik op een andere Website mijn mening ten beste had gegeven. Toen de christenen de Website (De Zonen Gods) van de Heer hadden bekeken, werd ik, net als de Heer Jezus, vrijwel direct door hen afgewezen en volgens (Galaten 1:6-8) vervloekt!
Het gaat hier immers maar om één van alle christenen, die de Heer uit de 1e graad van zijn niveau heeft kunnen redden, omdat deze, in de 2e graad van kennis, uit de geest Wederom geboren zal worden. Want alleen in dit geval zal Jezus hem uit de 1e graad halen, anders niet.
Jezus: “Vlak voor Mijn komst zal er maar een zeer gering aantal (Zonen Gods) uit de geest Wederom geboren zijn, maar voor tallozen zou het een groot euvel zijn!” Deze “tallozen”; dat zijn de rechtvaardige bekeerlingen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven.

(Jakob Lorber – De Wederkomst van Christus /Blz.27)

(Galaten 1:6-8) “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie willen verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”

Volgens vele rechtvaardige bekeerlingen (1e graad) vallen de mysticus Jakob lorber, Emanuel Swedenborg en Jakob Bhüme en vele anderen onder de dwaalgeesten. Maar Jezus heeft deze christenen gebruikt om met (Joh.16:13) de Bijbel ermee aan te vullen.

De Wedergeboorte uit de geest brengt te allen tijde een Zoon voort
Een Zoon Gods is met de kracht van één Zon bekleed. (Openb.12:1)
Echter, binnen de Bruidsgemeente (1e graad) staat een bekeerling op (een engel) die het inzicht van de Wedergeboorte in de 2e graad heeft behaald. Deze wordt nu een Zoon van God de Vader.
Jezus: “Dit kind echter, is een jongen! Waarom geen meisje, dus een vrouw in wording? Omdat in deze liefde, zoals in de man en niet in de vrouw, de scheppende voortplantingskracht ligt en liggen moet. Dit kind, of de uit Mijn leer geboren goddelijke liefde in de geest van de mens, zal dan met de ijzeren Scepter of met de meest onbuigzame kracht alle volkeren of alle uitdagingen en zinnelijke hartstochten van de wereld aan banden leggen. Het zal daardoor uit mijn kracht, alle genegenheid van de mens tot Mij trekken, en hij zal zijn gelukzaligheid putten aan Mijn Troon, die de eeuwige ware wijsheid uit Mij is!”

(Jakob Lorber – De Wederkomst van Christus /Blz.81)

Dit betekent, dat een bekeerling (was eerst een engel in de 1e graad) door de kracht van de Heilige Geest nu een Zoon van God de Vader is geworden. De kennis in de 2e graad brengt hem de inzichten zodanig, dat de leer invloed heeft op zijn gedrag. (Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mag worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij met de geest kunt zien.”

De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods
Deze zijn de Zonen Gods. Ze zijn uit de geest Wederom geboren. Deze zijn geweldenaars!
(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Zij hebben allen de Vuurproef kunnen weerstaan. (Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” – “…en zij baarde een Zoon, een mannelijk wezen…”  (Openb.12:5)


– De 1e graad –

(De waterdoop)

Het mysterie van de waterdoop

Als een wereldmens tot levend geloof is gekomen, is de eerst volgende stap de waterdoop. De Heilige Geest zal deze christen, die tot inzicht en bekering is gekomen, er voortdurend aan blijven herinneren, totdat aan de waterdoop gehoor is gegeven. Alle kennis die hij voor de waterdoop opdoet en verzameld, is pure Theologie. De mens is tot levend geloof gekomen dat wel, maar zonder de waterdoop is de Bijbel voor hem nog steeds een dood Boek. De Bijbel komt pas tot leven na de waterdoop! Vrijwel direct na de waterdoop krijgt de christen van de Heilige Geest de melk Gods toegediend. (1 Petr.2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor opgewassen mag zijn tot zaligheid…”

Uit de waterdoop worden twee soorten van christenen geboren
Het niveau van de 1e graad kan pas na 8 á 12 maanden na de waterdoop worden behaald. Als de melk Gods is gedronken, dan is hij toe aan het harde voedsel. Want het is de waterdoop die u de zekerheid van het geloof brengt. Maar veel christenen zijn zich van deze 1e graad van kennis niet of nauwelijks bewust. Dat komt pas op het moment, als de christen aan het harde voedsel toe is. Op dat moment worden dan twee soorten van christenen zichtbaar.

Namelijk de grote schooljongen of kind die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt en de andere (de kleine) de nederige, die in dezelfde graad naar het hart van de Heilige Geest leeft! Alleen deze kleintjes kunnen voor de 2e graad gaan: De Zonen Gods.

De grote schoolkinderen leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Niemand onder de christenen kan deze uit die graad bevrijden. Alleen Jezus kan hem daar uithalen. Maar dat zijn er niet zoveel. Hooguit 1 uit 1000-den! (1 tot 3 uit 5000 of 10.000-den)

Dit niveau is in de 1e graad. Een wereldmens hoeft daar niet zoveel voor te doen, als je maar genoeg lef hebt. Want de waterdoop is voor velen vaak een groot obstakel. Ze willen niet opvallen of te kijk worden gezet. Hier komt geen Vuur bij kijken. Als je maar durft is al meer dan voldoende. Dit is nog geen Vuurkennis. De Vuurkennis is gekoppeld aan de 1e, 2e en de 3e Vuurproef.

Het gewone christelijke geloven en het hebben van inzicht

De christenen mogen dan wel enige Bijbel- en Theologische kennis hebben, maar dit is bijlange na nog geen inzicht of het hebben van een Vuurkennis die de Vuurproef heeft. Het merendeel van de wereld heeft al de  grootste moeite om het geloof in Jezus te accepteren. Wie dan niet door deze barrière komt, zal geenszins geloven. (Joh.3:18) “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”

Inzicht is alles
Er is een geloof en een bekering. Maar dit is nog niet het behalen of hebben van het inzicht. Zelfs degene die tot levend(!) geloof is gekomen heeft dit inzicht niet. Ook al heeft hij of zij een hemelse ervaring mogen beleven. Het gaat nog altijd om het geloven van dat wat deze bekeerling heeft gezien. Het is de kracht van zijn eigen geloof dat hem heeft doen geloven dat Jezus daadwerkelijk de weg en het leven is. Maar, dat is nog niet het hebben van het inzicht. Het hebben van inzicht begint pas met het kunnen inzien in de 2e graad van kennis, zonder dat de 1e Vuurproef nog is behaald. Maar desondanks heeft hij dan al de 1e Vuurkennis in de 2e graad die hem dit inzicht heeft gebracht.
Wie dan met het oog in de 2e graad van kennis kijkt, die heeft pas inzicht. Inzicht brengt een onvoorstelbaar grote kennis met zich mee. Wie dit inzicht heeft, die wordt uit de geest Wederom geboren. Want de bekeerling is in verwachting! (Openb.12:2a) “…en zij was zwanger…”

Als deze bekeerling dan de 1e Vuurproef heeft behaald is hij een Zoon van God. Hij zal zijn ervaring niet zo gemakkelijk met anderen kunnen delen. De rechtvaardige bekeerlingen zullen hem geenszins geloven!


– De 2e graad –

(De 1e Vuurproef)

De Zonen Gods
Wat u nu gaat lezen, kan niet door iedereen worden verdragen. Maar toch kan Jezus zo nu en dan toch nog een christen vinden die, als hij het maar inziet, direct voor het Zoonschap Gods zal gaan en dit niveau dan ook daadwerkelijk zal behalen! Alleen als het om de 2e graad te doen is zal de Heer deze uit zijn verdraagzaamheid verlossen, anders niet. M.a.w., iemand die in zijn eigen verdraagzaamheid leeft, geloofd alleen in dat wat de Bijbel hem te vertellen heeft. (Joh.16:13) heeft geen invloed op deze ene rechtvaardige stugge bekeerling. Hij zal geenszins geloven. Jezus: “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Alleen de aller- kleintjes kunnen het niveau van de 2e graad verdragen. Want alleen zij kunnen voor het Koninkrijk Gods gaan. Zie: (Matth.18:1-4) “Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.”
(Matth.19:14) “Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden [zoals ze zijn] en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanige is het Koninkrijk Gods.”
Er staat “Koninkrijk der hemelen” maar het moet zijn “Koninkrijk Gods.” Mattheüs de schrijver, niet te verwarren met Mattheüs de Tollenaar, kwam de Joden tegemoet met het “Koninkrijk der hemelen”.

(Matth.6:33) “Maar, zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en alles zal u bovendien geschonken worden.”
Dit gaat de 2e Vuurproef aan. Dit is niet zomaar een bekering.

Door vuur gelouterd
Jezus: “Men zal het beleven dat zijn geloof aan grote beproevingen wordt blootgesteld. Door water en vuur zal het moeten gaan! Maar liefdesvuur zal dat vuur, dat het geloof op de proef wil stellen, verstikken, en het zal het water met al zijn geweld tot damp doen vergaan!”
“Zoek het grote (Wedergeboorte) dat is Mijn Rijk, dan zal u ook het kleine van deze wereld ten deel vallen. Maar wanneer u zoekt naar het kleine (een bekering alleen), dan zal u het grote niet waard geacht kunnen worden”.
Wie dan na zijn bekering in zijn geloof is vastgeroest, die zal niet zo gemakkelijk dit mysterie van de Wedergeboorte uit de geest kunnen inzien.
____
(Jakob Lorber “Brieven van Jezus en Abgarus” blz.48)
Zie: Jakob Lorber op Internet! “Nieuwe Openbaring

(Wie was Jakob Lorber?)

Laat u dit gezegd worden: “Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!” Zie: “Een visioen over de hemel”
(Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30 en Marc.12:25) “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Nog niet eerder was er in het Oude Testament iemand, die het Zoonschap Gods heeft kunnen behalen. Jezus, zou de eerste zijn. Daarna, zouden velen volgen! (Joh.1:12) Daarom, grijp met wat u grijpen kan. Dat is de roep van de Zonen Gods tot de gemeente! “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”

De bekering van Nicodemus (Joh.3:1-11)
Nicodemus had zijn hart al bekeerd. Hij was zelfs de waterdoop nagekomen! Maar in de avond ging hij heimelijk naar Jezus toe. Hij dacht met de bekering dat hij er al was. Ja, het koninkrijk der hemelen had hij al. Het leven was al behaald, maar het Koninkrijk van God is wel even iets anders! De Heer nam het gesprek direct over: “Tenzij gij uit de geest Wederom geboren wordt.” Maar Nicodemus begreep de Heer niet.

Zie wat Jezus uiteindelijk tegen Nicodemus heeft moeten zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.” (Joh.3:11) De Heer spreekt hier duidelijk tot 4x toe het woordje “wij” aan. Hiermee wordt een ieder bedoeld, die ook uit de geest Wederom geboren is en net als de Heer ook over dit onderwerp zou gaan spreken: De Wedergeboorte uit de geest. (Joh.3:5) “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.”

De waterdoop is uit het water en bevestigd uw bekering, maar de Wedergeboorte uit de geest is de Vuurproef! Zie, hoe Jezus Nicodemus daarover heeft aangesproken. (Joh.3:1-11) Wat wilt u worden, een engel in de 1e graad of een Zoon Gods in de 2e graad? (Luc.18:16-17) “Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”

Wilt u het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods? (Matth.6:33) “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

De onvoorstelbare kracht van een Zoon Gods
El Condor Pasa“Waarlijk, er is in de Hemel als ook op de Aarde niets groters dan Mijn kinderen. Wie derhalve het kindschap Gods heeft, die heeft meer dan wat alle Hemelen omvatten. Want hij heeft Mij, God de eeuwige, oneindige, de boven alles verheven God vol macht, kracht en heiligheid, als de meest liefdevolle, alleen ware Vader in zich en is dus in al Mijn volkomenheid, welke is Mijn oneindige liefde, genade, wijsheid en kracht. Zie, dat is het kindschap, en dit kindschap geef ik aan u!”

(Jakob Lorber “Woorden van Jezus”)

Hiermee spreekt de Heer tot de bekeerlingen.

(2 Petr.­1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Het instinct
Een uit de geest Wederom geboren Zoon Gods be­schikt in nood over een instinct. Het instinct is een natuurdrift, een aandrift tot onbewust doeltreffend handelen. Instinct is een kracht tot zelfbehoud.
Jezus: “Zo weten ook zij, die uit de Geest Gods Wederom geboren zijn, uit geestelijk instinct en niet door wereldse wijsbegeerte of wijsheid hoe zij moeten bidden.”

Alle Zonen Gods worden beschermd door de kracht van hun eigen instinct. Dit instinct hebben de bekeerlingen niet!

Een Zoon Gods is als de wind
Jakob Lorber – Geneeskunde (De verhouding tussen geest, ziel en lichaam)
Jezus: “De geest is, geheel in overeenstemming met zijn oorspronkelijke aard, n.l. als de wind gelijk, steeds het actieve, gevleugelde, in beweging zijnde, levenwekkende, opwekkende, prikkelende, aanvurende, inspirerende wezen. De Zonen Gods hebben een geest van het meest dynamische.”

Hij is een persoon, een geestelijke krachtbron. Hij is een actief, krachtdadig, ondernemend persoon, die zich flexibel op kan stellen, maar waarbij je nooit precies weet wat je kunt verwachten. Zie: (Joh.3:8) “De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”

Een Zoon Gods gaat zijn eigen weg en zijn door de rechtvaardige bekeerlingen (1e graad) niet meer te volgen. Deze zijn de kleintjes (De Zonen Gods /2e graad) waarvan Jezus heeft gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”  (Luc.18:16-17) Vele van deze kleintjes (Zonen Gods) trekken zich terug uit de gemeente en ze gaan hun eigen weg. Ze beschikken over de 1e Vuurkennis, die door een rechtvaardige niet kan worden verdragen.

Een andere Zoon Gods, maar nog veel meer een bekeerling, kan de weg (de wegen) van een Zoon Gods niet meer volgen. Zelfs door niemand binnen de gemeente! Hij gaat zijn eigen weg. Hij weet door de kracht van zijn instinct, dat hij nooit meer kan vallen.

Hoewel een Zoon Gods in de ogen van bekeerlingen zich als een verloren zoon kan gedragen, wordt hij toch steeds door zijn instinct geleid en wel op een wijze, dat hij als mens zelfs niet meer kan begrijpen. Een Zoon Gods denkt en handelt als een kind gelijk. Hij gedraagt zich er ook naar. De zondegrens van het toelaatbare kan door de kracht van zijn instinct niet overschreden worden. Met andere woorden, hij wordt als het ware te allen tijde door de kracht van zijn eigen instinct beschermd!

(Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Zoals u ziet is dit geen gewone bekering meer. In alle boeken van Jakob Lorber en Sadhoe Soendar Singh heeft de Heer het steeds over de noodzaak van de wedergeboorte uit de geest. Binnen in de gemeente des Heren is de erfenis Gods verborgen. (Joh.1:1­2) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden”.
Een bekering alleen is niet de Wedergeboorte uit de geest, ook niet als hij in tongen spreekt. Maar als het inzicht in de 2e graad van kennis is ingezien, bereidt de Heilige Geest deze bekeerling voor omdat hij de Vuurproef kan doorstaan. (Efez.6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden”.
Vgl. (Titus 3:5b) “…het bad der Wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest”.
De Heilige Geest was dus al aanwezig! Zie: (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.”
Deze macht is de Heilige Geest! Maar de Wedergeboorte uit de geest is het nog niet. Op het moment dat het inzicht in de 2e graad van kennis is behaald begint terstond de wedren! (1 Cor.9:24-25) “Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.”

Zie: De renbaan van Paulus “De ere­krans!”

De renbaan kan alleen samen met de Heilige Geest worden gelopen. (Openb.3:18) Een Zoon Gods is het goud dat in het vuur gelou­terd is en dit is de Vuur­proef. De voorbereidingen kunnen heel lang duren, de wedstrijd één uur.
Het volgende gaat een bekeerling aan. “Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.”  (Openb.2:25) Deze bekeerling is niet uit de geest wederom geboren. De Zonen Gods hebben een onwrikbare kracht en zekerheid. Zie de sterke uitdrukking van een Bald Eagle! Al dezen vertegenwoordigen de Zonen Gods. Het aangaan van een bekering brengt de nieuwkomer wel het koninkrijk der hemelen in de 1e graad, maar niet dat van het Koninkrijk Gods. Zie: De 2e graad van kennis (1 Kor.4:20) ”…het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.”

Vgl. (Matth.11:12) “…en geweldenaars grijpen ernaar.”

De erfenis Gods alleen voor de aller- kleintjes
Het niveau van de 2e graad kan alleen behaald worden door de Vuurproef van de Wedergeboorte uit de geest. (Openb.12:2) “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
Dit is (Joh.1:12) Wie dit niveau behaald, beschikt direct over de 1e Vuurkennis. Bijv. alle teksten in de 2e graad lichten op met het lezen van de Bijbel en eventueel boeken, die in de 2e graad van kennis zijn geschreven, zoals bijv. de boeken van Jakob Lorber!

Nog dezelfde avond, na de waterdoop, werd Jezus uit de geest Wederom geboren! Hij was de eerste, de eerstgeboren Zoon Gods. Onder de discipelen zou Petrus de eerste zijn die uit de geest Wederom geboren zou worden.

In gevecht met Satan
De 1e, 2e en de 3e Vuurproef is een onvoorstelbaar grote ervaring! Een bekeerling die de 2e graad van kennis heeft behaald is in verwachting van de Wedergeboorte uit de geest. Als dat moment uitbreekt, dan gaat deze bekeerling geestelijk door het Vuur! Jezus, zegt daarover, dat uw geloof dan tot het uiterste beproeft zal worden. (Openb.3:18a) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
(Jac.1:12) “…want, wanneer hij de proef heeft doorstaan…”
(1 Petr.1:7) “…opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn”.
Hier komt het woord “Vuurproef” vandaan. Zoals u ziet is dit geen bekering meer. Dit is iets heel anders! Zie: (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”
Het gevolg hiervan is (Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

Dit is (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”

De kracht van een Zoon Gods
Wat ik ervan heb meegemaakt is; dat je er geestelijk bijna door verpletterd wordt! Dit is de Boze dag waarvan Paulus spreekt! “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” (Efeze 6:13) Dit is de Vuurproef! (De 1e Vuurproef)

Met de Vuurproef is het Jezus die u uit het Vuur heeft gered. “Door Zijn ontferming ons gered uit het bad der Wedergeboorte.” (Titus 3:5) Maar als het om de 2e en de 3e Vuurproef gaat, dan staat u er echt helemaal alleen voor. Jezus, zal u niet helpen, ook de Engelen Gods niet. Want alleen de 1e Vuurproef is uit de Geest van God de Vader. Maar de 2e en de 3e Vuurproef is uit uw eigen geest!


“Door het vuur heen beproefd”

(Grootste beproeving aller- tijden!)

De Wedergeboorte uit de geest
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is.”
Jezus, zou Johannes (de Apostel van de liefde) dit grote geheimenis van de Wedergeboorte uit de geest nooit hebben gegeven, als hij dit niet zelf alreeds heeft meegemaakt. Jezus, heeft de Apostel Paulus gekozen om Judas Iscariot als de twaalfde apostel te vervangen. Alle twaalf discipelen zouden uit de geest Wederomgeboren worden. (Matth.19:28)
De Vuurproef van Petrus
(1 Petr.1:7) “…opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn”.
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”

De Vuurproef van Mattheüs
(Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
De Vuurproef van Paulus
(Phil.3:12) “…maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht…”
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
De Vuurproef van Jacobus
(Jac.1:12) “…want, wanneer hij de proef heeft doorstaan…”

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen”.
Met broeders bedoeld Petrus de rechtvaardige bekeerlingen. (De Vuurproef is de verkiezing)
De roeping is geen verkiezing. De roeping komt alleen voor bij een rechtvaardige. De betekenis daarvan is; dat Jezus aan een rechtvaardige verschijnt en hem een opdracht geeft. Dat is een roeping!
(2 Petr.1:19) “…totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”
Dit vers gaat het de Oalim aan, de 2e Vuurproef.

(Efez.6:13) “De Boze dag”. Als een rechtvaardige die niveau van de 1e Vuurproef behaald, dan is hij een Zoon van God geworden. (2 Petr.1:11) “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

De Vuurproef geen zachtzinnige ervaring
Jezus, moet er wel vaak over gesproken hebben. Want Hij bereide zo de weg naar de Vuurproef voor, die al Zijn discipelen zouden meemaken. (Matth.19:28) “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de Wedergeboorte…”

Dit is geen bekering meer. Dit is de Wedergeboorte uit de geest!

Het ernaar uitzien en afwachten van de Wedergeboorte uit de geest moet voor de discipelen een zeer spannende tijd zijn geweest. Want niemand onder hun wist wat het was of hoe dat het zich zou aandienen. Alle discipelen waren al op de hoogte van deze vreemde gebeurtenis die zij onmogelijk konden begrijpen. Een ervaring die spoedig na de komst van de Heilige Geest bij ieder van hen zou uitbreken. Wat voor een gesprekken zouden zij gevoerd hebben, toen de één na de ander door de Vuurproef van de Wedergeboorte is gegaan? (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen [Zonen] Gods te worden…”  (De Zonen Gods zijn geen kinderen meer)
“Doch allen” dat zijn alle bekeerlingen. Wie dus zijn hart bekeerd en de waterdoop is nagekomen, die heeft de Heilige Geest en vanaf dat moment is de Wedergeboorte uit de geest mogelijk. Maar je moet het wel weten dat het bestaat en dan moet je er nog eens naar zoeken. Zie: (Joh.3:1-11) “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Mattheüs beschrijft de 1e Vuurproef als een strijd zo groot, dat die alleen door een geweldenaar overwonnen kan worden. (Matth.11:12) Door Paulus wordt deze dag gewoonweg de Boze dag genoemd. m.a.w. Tegen al zijn verwachtingen in vele malen erger en groter, dan dat wat hij toen al van de discipelen had meegekregen.
Mattheüs, Petrus, Jacobus en vooral Paulus spreken duidelijk hun ervaringen uit over de behaalde Vuurproef.

Wat gebeurt er in werkelijkheid als de Vuurproef uitbreekt?
Grote verbazing en schreeuwen! Deze strijd doet de uiterlijke mens veel pijn en gaat met onvoorstelbaar veel geestelijk geweld gepaard. Want in (Open.12:2) staat; dat deze in barensnood schreeuwt! “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën om te baren”.
De vrouw vertegenwoordigd de gemeente des Heren en uit deze gemeente staat plotseling een bekeerling op die het inzicht in de 2e graad heeft behaald. Deze is nu geestelijk in verwachting van de Wedergeboorte uit de geest. Op het moment dat het inzicht is behaald is het nog een kwestie van maanden en hij is een Zoon Gods! Toen bij mij de Vuurproef uitbrak heb ik geschreeuwd tegen Satan en tegen zijn duivels en behoorlijk ook!
Wie dit zo leest, zal moeten toegeven dat dit geen bekering meer kan zijn.
Zie: (Openb.3:12) “Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil.”

Adam, Jezus en de laatste Benjamin
(1 Kor.15:44b-47) “Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de Aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.”
De eerste Adam is een levende ziel, een door God de Vader geschapen mens. Vele rechtvaardigen onder hen worden engelen. De engelen behoren tot de geschapen wezens. Ook de vele christenen die niet uit de Geest Wederom geboren zijn behoren tot de engelen des Heren. (Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”
Een Zoon Gods is geen geschapen engel. Maar is een kracht uit God de Vader. (1 Kor.4:20) “Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.”

(Matth.11:12) “Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

De laatste Adam is Jezus. Hij was de eerste die uit de geest Wederom geboren is geworden en net als Adam toen, was ook Jezus zonder zonden en het begin van alles. Het wachten is op de laatste Benjamin die nog uit de geest Wederom geboren moet worden. Dan zal drie weken later de Opname plaatsvinden. Daarna zal er nooit meer een Wedergeboorte uit de geest zijn. Satan is opgeborgen en daardoor is de Vuurproef (de Boze dag) weg en de Heilige Geest (Koningin Moeder) is ook weg. Daardoor kunnen in het 1000-jarig vrederijk geen Zonen Gods meer worden geboren.

Aan het einde van het 1000-jarig vrederijk zal Satan nog even voor 7 jaar en 3 maanden worden losgelaten. De Heilige Geest zal dan ook in deze laatste jaren niet terugkomen.


– De 3e graad –

(De 2e Vuurproef)

Het behalen van de Oalim
Alle Zonen Gods geloven ook in de 3e graad van kennis! Ook al hebben zij dit niveau niet meegemaakt. Het niveau van de 3e graad kan alleen worden behaald als een Zoon Gods voor de 2e keer(!) de Vuurproef heeft beleefd. Deze heeft dan het niveau van de Oalim in de 3e graad en beschikt automatisch over de 2e Vuurkennis. Alleen de Oalim heeft het vermogen, het niveau van de 2e Vuurproef, in de 3e graad van kennis tot in de details uit te leggen.

De 2e Vuurproef van de Oalim is dat wat Jezus in het Hof van Gethsémane heeft meegemaakt. En Hij zweette bloed! Het feit dat een Engel Jezus sterkte, heeft te maken met het gebed. De drie discipelen lieten het namelijk afweten, vandaar de Engel Gods. Jezus, behaalde dit niveau in 2 uur!
Mijn geest werd er drie dagen lang door verpletterd! De 3e Vuurproef is eraan gelijk.

De Heilige Geest niet bij de Vuurproef aanwezig
De 3e Vuurproef. De Heer heeft dit niveau behaald toen Hij al aan het kruis hing. (Matth.27:46) “Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
Dit niveau kan alleen de Oalim behalen. Het gaat hier om de 3e Vuurproef.
Voor de derde(!) keer had de Heilige Geest Jezus verlaten.
De eerste keer met het behalen van de Wedergeboorte uit de geest als eerstgeborene Zoon van God de Vader, de 1e Vuurproef.
De tweede keer in het Hof van Gethsémane met het behalen van de Oalim, de 2e Vuurproef.
De derde keer was aan het kruis met het behalen van Het Zwaard Gods, de 3e Vuurproef.

In het laatste uur van Zijn leven, ging Jezus voor de derde keer door het Vuur.


“De 3e Vuurproef”

(Het Zwaard Gods)

Het behalen van de 3e Vuurkennis
Wie dit niveau behaald, die heeft het zwaard van de gerechtigheid. Dit zwaard heeft de Heer en dat komt uit Zijn mond! Dit niveau brengt de 3e Vuurproef met zich mee. (Openb.1:16) “En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon [die] schijnt in haar kracht.”
Zie ook: (Openb.19:15) “En uit zijn mond komt een scherp zwaard”.
Wie dit alles vatte kan die vatte het, voorwaar!

Paulus spreekt tot de rechtvaardige bekeerlingen
(1 Kor.3:2-3a) “En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk.”

Dit vers is terug te vinden in (Openb.3:17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

(Openb.3:14-18) “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:
[15] Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!
[16] Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.
[17] Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,
[18] raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mag worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij met de geest kunt zien.”

De 1e Vuurproef (2e graad /Zoon Gods), de 2e Vuurproef (3e graad /De Oalim) en de 3e Vuurproef (3e graad /Het Zwaard Gods). Deze drie trofeeën kunnen alleen door het Vuur heen worden behaald. Dit Vuur wordt persoonlijk door toedoen van Satan aangewakkerd. Hij staat tegenover u als hij de strijd met u aangaat. Hij is degene die u aanvalt! En in deze drie gevallen wordt de geest er zowat door verplettert! Maar toch is er maar één Boze dag. (Efez.6:11-19) Namelijk, dat van de 1e Vuurproef. (De 2e graad)

Het niveau van de 2e en de 3e Vuurproef kan niet meer worden behaald.

Tijd bijna voorbij
Toen ik op vrijdag (21 aug.2015 om 22:30 uur) deze laatste zinnen had geschreven, gaf de Heer mij in dit verslag direct(!) op de Website te zetten. Dat wilde ik pas doen als ik ook de 3e Vuurproef had beschreven. Maar de Heer wilde daar niet op wachten. Hieruit maak ik op dat de laatste Benjamin en Zoon Gods (nu nog een rechtvaardige bekeerling) op deze Website van de Heer opmerkzaam gemaakt zal worden.
Gezien de tijd dat nog overblijft wist ik dat er haast achter zat. Maar toch was ik verbaasd. Dit was de tweede keer dat de Heer mij aanmoedigde. De eerste keer was met een Evangelist, die mij opmerkzaam maakte alles wat ik hem verteld had over de laatste Benjamin en de Opname direct op Internet te zetten.
Zie voor meer details: “De laatste Benjamin

(Het mysterie van de winter en de sabbat)

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)
en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)
_____

Bron: kleurenschets: EO/1978
Bron: Gedeelte tekst (Matth.24:20) “Aan de voeten van de Meester” (Sadhu sundar Singh)
===*===