De wijze en de dwaze maagden

(Bron/Foto: The ten Virgins)

.
– De wijze en de dwaze maagden –
Verzameld u kennis in de 2e en 3e graad!

Verschil wijze en dwaze maagden

________________________________________________________________
Update (23-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De wijze maagden
(Matth.25:6-8) “En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! [7] Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. [8] En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.”

Alleen degene die er met de Opname bij zullen zijn hebben het juiste licht in de 2e en 3e graad van kennis. Zie: Ware kennis onder Kernpunten

Hoe weet u nu of u tot de wijze maagden behoord?
Broeders en zusters, vergist u zich niet met wat u gaat lezen, want de wijze en de dwaze maagden bezitten allemaal over een kennis in de 2e en de 3e graad!
Het enige verschil van de wijze en de dwaze maagden is echter, dat de wijze maagden deze kennis uitdragen en de dwaze maagden het voor zichzelf houden. De dwaze maagden weten het volgende wel, maar denken: “Als jullie het niet willen geloven dan houd ik het maar voor mijzelf.”

Dit zijn een paar kernpunten waarom u al duidelijk zou kunnen zien of u nu wel of niet tot de wijze maagden behoort. Want weet; wie de kennis heeft, heeft lef nodig om er vooruit te kunnen komen!

Wanneer kan een christen tot de wijze maagden behoren?
Velen denken dat een maagd de Bruid voorstelt, maar dat is het niet. De naam “maagd” is een niveau en behoort tot één van de aller-laagste niveaus. Ze komen niet in aanmerking voor 2 Petr.1:10, want dat niveau brengt de verzegeling van de ziel.
___
(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”
Hoewel de vijf wijze maagden hun roeping en verkiezing niet hebben weten te bevestigen, hebben ze met de 2e en de 3e graad voldoende kennis om er met de Opname bij te zijn.* En dat is het licht wat Jezus met de vergelijking van de wijze en de dwaze maagden bedoeld. Het gaat hier namelijk om het hebben van kennis!
___
(1 Kor.12:31) Jezus: “Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Zie: “Walibi” (Flevoland) De kleine en de secretaresse!

Iedere christen kan in aanmerking komen als het om een roeping gaat. Jezus, roept een christen om iets voor Hem op de aarde te doen. Als het om een roeping gaat ben je te allen tijde afhankelijk van Jezus. Maar een verkiezing, dat moet je zelf behalen. Er zijn maar twee soorten van een verkiezing mogelijk: Dat van de verloren Zoon met de “Ring Gods” (1e graad) en het Zoonschap Gods in de 2e graad.

Het Zoonschap Gods – (Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

De verloren Zoon met de “Ring Gods”
(Luk.15:23b-24) “Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. [24] En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.”

Zie indeling niveaus: De zeven hemelen Gods

Ik ken u niet
(Matth.25:11-12) “Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! [12] Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.”
Dit gaat de dwaze maagden aan, die alle kennis voor zichzelf hebben gehouden.
___
Zie kenmerk van de wijze maagden:

Onder de lampolie wordt hoofdzakelijk de ware liefde tot Jezus verstaan en onder het licht van de lamp, de uit liefde voortvloeiende wijsheid. En hier komt de kennis in de 2e en 3e graad in zicht waar de wijze maagden over beschikken. De dwaze maagden hebben echter dezelfde kennis maar hebben niet de liefde om dat met anderen te delen, waardoor ze, zonder dat zelf te weten, ook de anderen hun liefde ontnemen. Vandaar dat de Heer zegt: “Ik ken u niet.”

Het lichtje van de dwaze maagden

Bij de dwaze maagden brand het lichtje nog, maar dat verandert al gauw op het moment dat de Opname gaat plaatsvinden. Ze worden bij het roepen nog wel wakker, waarna het lichtje plotseling helemaal uitgaat. Dat komt omdat ze in de tijd van hun leven de kennis in de 2e en 3e graad niet met anderen hebben willen delen en daarmee ook niet in discussie zijn gegaan om christenen tot een enig inzicht te kunnen brengen. In feite hebben ze zo die ene Pond, die de Heilige Geest hun heeft gegeven, in een doek gewikkeld en weggezet (Luk.19:12-27). Dat neemt de Heer Jezus hun kwalijk waardoor ze met de Opname zullen achterblijven.

Kennis is alles

Hoewel de wijze maagden het niveau van de 1e en de 2e Vuurproef in de 2e en 3e graad niet hebben weten te bemachtigen, beschikken ze wel over deze kennis. Het licht dat ze met zich meedragen is in feite het Evangelie in de 2e en 3e graad waarover de wijze maagden spreken en dat is het licht dat ze met dit Evangelie uitstralen.

De schrik van elke christen
Alle christenen leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid wat ook hun kennis is. Vele christenen denken dat ze er al zijn. Maar zie toch hoe de Heer deze ene rechtvaardige aanspreekt! (Openb.3:14-16) “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: [15] Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! [16] Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”
De Heer spreekt hier de christenen mee aan die de onderwaterdoop zijn nagekomen en waarvan zeer velen ook nog eens in tongen kunnen spreken. Deze hebben een leven van bediening gehad, en nog komen ze te kort.
(Openb.3:17) Jezus: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”
___

Broeders en zusters, als de Heer nu zo tegen u zou praten, denkt u dan echt dat u met de Opname er bij zult zijn? Daarom, zonder 2 Petr.1:10 absoluut geen zekerheid, want wie durft nu van zichzelf te zeggen dat die tot de wijze maagden behoort?

Een leven van bediening – De melk Gods
(Hebr.5:12-14) “Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. [13] Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking hij is nog een zuigeling. [14] Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.”
Vele christenen denken dat ze er al zijn, maar door gebrek aan kennis zien ze de Opname aan hun voorbij gaan. (1 Petr.2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”

De Heer wil dat christenen zichzelf gaan onderzoeken, hoe staan ze er in werkelijkheid voor?

Licht in de nacht

De Heilige Geest, dat het licht is in de harten van de christenen, wordt van de aarde weggehaald. Dat zal gebeuren in de 2e week van jan.2022. Alleen de 2e en de 3e graad beschikken dan nog over een eigen licht! De wijze maagden hebben niet dat niveau, maar wel de kennis in de 2e en de 3e graad en dat is het lichtje dat ze nodig hebben om er met de Opname bij te zijn. Demonen en duivels die dit licht zien kunnen geen inwoning maken, want ze haten het licht dat in hun harten brand. Dat geld ook voor de dwaze maagden, want immers hun lichtjes branden nog.

Zeer zorgwekkend
Nog voordat de Grote Opwekking gaat beginnen, is de situatie van de meeste christenen meer dan zorgwekkend en zal met de Grote Opwekking ook niet veel beter worden. Velen leven namelijk in de 1e graad van hun verdraagzaamheid en kunnen enige kennis meer, in de 2e graad, niet verdragen. Ze zijn zich ook niet bewust van hun eigen geestelijke tekortkomingen.
___
(Openb.3:17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”  – Dit is de 2e graad en gaat de Wedergeboorte uit de geest aan.*
.
Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer heeft gezegd over de laatste gemeente Laodicea:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen.
Zie toestand van de christenen: De Draak en de gemeente Laodicea
___
*) Zie verschil 1e en 2e graad: “De Zonen Gods”

Zie: Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1) – (1e Vuurproef/ 2e graad)


De duisternis en de 144.000
.
Jezus Binnen drie dagen twee keer een Opname!
Als dan met de 1e Opname alle licht van de aarde is weggehaald, gaat Satan en zijn Demonen als een briesende leeuw rond de aarde kijken wie ze kunnen verslinden, want immers, al het geestelijke licht is weg. De put en de poorten van de Hel zijn opengegaan en gedurende drie dagen wordt iedereen, die zich dan nog buiten bevindt, door Demonen en Zombies gedood. Aan het einde van deze drie dagen zal dan de 2e Opname plaatsvinden.
De 1e Opname wordt verwacht op 13 of 14 april en de 2e Opname op 16 april 2022.
De Opname wordt vóór Pasen in april 2022 verwacht! (Pasen zondag 17 april 2022)

Zie details: Drie dagen duisternis

De dwaze maagden en de 144.000
(Totale duisternis: 14, 15, 16 april 2022) Als deze 3 dagen van duisternis ingaan, zullen alle christenen en ook de dwaze maagden binnenshuis moeten zijn en blijven om de drie nachten van horror, dood en verderf te kunnen overleven.

Nu is duidelijk dat de 144.000 Messiaanse Joden niet over zo een licht beschikken. Ze hebben allen hun roeping en verkiezing niet weten te bevestigen en behoren ook niet tot de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Daarom moeten ze een Teken hebben dat de demonen en duivels kunnen zien dat ze dat lichaam niet mogen doden.

Na de 1e Opname geen geestelijk licht meer op de aarde
(Profetie) Bevestiging van wat Allison Pound hoorde
Zuster Joanna ontving profetische inzichten over de komende drie dagen van duisternis. Jezus, legt het een en ander uit over de komende drie dagen van duisternis. Deze specifiek geestelijke duisternis is beschreven in de volgende droom die Jezus haar gaf en daarna aan haar uitlegde.
Deze geestelijke duisternis zal direct plaatsvinden nadat Hij Zijn volk uit de wereld heeft weggenomen: “Alle lichten verwijderd.”

(Dit gaat de eerste Opname aan)

Ultieme duisternis
Allison Pound: “Ik ontving de volgende droom van Jezus met betrekking tot de komende tijd van geestelijke duisternis. In de droom was ik bij een grote groep mensen. Plotseling werd al het “Licht” verwijderd. Ik ervoer de ultieme duisternis, zowel in mezelf als rondom mij. De hele aarde werd ondergedompeld in een totale duisternis (geestelijke duisternis) van een soort die zelfs in de donkerste depressie van de geest en emoties van de mens niet kan worden ervaren. Dit was een bovennatuurlijke duisternis die nog nooit eerder op aarde of in de mens was gevoeld.”

Zie details: Twee keer een Opname

Twee soorten van geestelijk licht

Zodra de Heilige Geest, in jan.2022, van de aarde wordt weggehaald, branden er geen lichtjes meer in de harten van de 2,2 miljard gelovigen, die allen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, want de Heilige Geest die in het hart van de christenen het lichtje brandende heeft gehouden is weg.

Valse Profeet/Antichrist
Zodra de valse Profeet in jan.2022 wordt gedood, staat na drie dagen de valse Profeet weer op. Maar dan hebben de mensen te maken met de Antichrist! Nog voordat de valse Profeet uit de dood zal opgestaan, is de Heilige geest al weg en zal ook in het 1000-jarig vrederijk niet meer terugkomen. De Heilige Geest was er alleen om op de aarde Zonen Gods geboren te laten worden waarvan Jezus de eerstgeboren Zoon Gods was en is.

In het 1000-jarig vrederijk worden er geen Zonen Gods meer geboren, want de Heilige Geest is er niet meer. Het hoogst te behalen niveau zal dan zijn: De terugkeer van de verloren Zoon.

De 1e graad van kennis
Al deze 2,2 miljard christenen leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid en geloven alleen dat wat ze zelf aankunnen.
Toch brand er nog licht in de harten van christenen die het niveau in de 2e en 3e graad hebben behaald. Dat is het licht van de Zonen Gods, de Bruid (beiden 2e graad) en de Oalim (3e graad).

Dit licht (1e graad van kennis) kan alleen nog maar worden gevonden bij de verloren Zonen die over de Ring Gods beschikken en bij de wijze en de dwaze maagden. Maar… zodra dan de 1e Opname gaat plaatsvinden, en Gabriël tot drie keer toe op de Bazuin Gods gaat blazen, gaan alleen bij de dwaze maagden plotseling hun lichtje uit. Hoewel ze de Sjofar (Bazuin) nog wel horen, blijven ze toch achter.

Geestelijk licht
Bij de dwaze maagden zijn met de 1e Opname alle lichtjes al uitgegaan. Op de hele aarde brand er dan helemaal geen geestelijk lichtje meer.
Bij de andere 2,2 miljard christenen* brandt er, vanaf jan.2022, al voor 90 dagen helemaal geen lichtje meer, want hun niveau is nog lager dan dat van de dwaze maagden die wel over de kennis beschikken van de 2e en de 3e graad.
___
*) Voordat de Grote Opwekking gaat beginnen zullen er één miljard christenen zijn die de eerste gehoorzaamheid Gods al met de onderwaterdoop zijn nagekomen. Een miljard heeft de Heilige Geest tijdens de Grote Opwekking zelf gedoopt (geestelijke waterdoop) en de andere 200 miljoen, die zich ook geroepen voelen, zijn min of meer zelf aan de onderwaterdoop toegekomen.
Een miljard christenen hebben, met de jaren door, al één of meerdere Ponden behaald.** De andere één miljard en de 200 miljoen samen zijn allen nog aan de melk Gods. Totaal 2,2 miljard christenen.
___

**) De Ponden (Lukas 19:12-27) [16] “En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. [17] En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden.”  – Enz. t/m vers 27.

De dwaze maagden en Armageddon
Dit zijn de dwaze maagden en ze zijn niet waardig bevonden. Toch zullen ze allemaal, via Armageddon, alsnog het leven behalen. Dat komt vanwege de kennis in de 2e en 3e graad dat hun leven zal redden, kennis die ze ook met anderen hadden kunnen delen.
Alleen de wijze maagden hebben zich juist voorbereid, want ze hebben hun kennis zoveel als maar mogelijk is aan anderen verteld! Dat is de olie die Jezus met deze gelijkenis bedoeld. Het gaat om het vergaren van kennis, want wat zou de betekenis van deze olie dan nog meer hebben kunnen voorstellen?
De olie (kennis) brengt licht in de nacht! Jezus, bracht met al Zijn kennis licht in deze wereld en dat doen de wijze maagden ook.

(Hosea 4:6a) “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.”

Het hebben van kennis in de 2e en 3e graad noodzaak!
(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

Dit gedeelte “…zal ook Ik uw zonen vergeten.”  gaan alleen de Joden aan. Mochten ware christenen Gods het gebrek aan kennis hebben, dan zijn hun kinderen t/m 12 jaar wel gered, want deze kinderen zijn door hun ouders geheiligd.

De Wet van de onderwaterdoop

Kinderen van gelovige christenouders t/m 12 jaar zijn er met de Opname bij, zelfs als ze voortijd al op die leeftijd zouden sterven. Dat komt vanwege de kracht die de waterdoop hun ouders heeft gebracht, ook al hebben deze kinderen de waterdoop zelf nog niet ervaren.

De Stal des Heren
Een rechtvaardige nauwelijks gered
Nog erger wordt het als je bedenkt dat een rechtvaardige zijn bekering met de waterdoop heeft bevestigd en waarvan velen ook nog eens in tongen kunnen spreken.
In Lukas 15:7 zegt de Heer daarover het volgende: “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”
Al deze 99 rechtvaardigen zitten in de gemeente Laodicea, de huidige kerk, en van de 100 wordt er maar één opgenomen! Dit is wel eens waar een voorbeeld, maar het wordt nog erger als je bedenkt dat van 1000-den christenen, vandaag de dag, er nauwelijks nog maar één zijn verkiezing weet te bevestigen.
___

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Broeders en zusters, het is ‘onvoorstelbaar’ moeilijk om uw verkiezing te kunnen bevestigen.

Maar… wat evenzo moeilijk is, is uw roeping weten te bevestigen. Omdat het behalen van uw roeping en verkiezing werkelijk schier onmogelijk is, zeg maar, bijna niet te bemachtigen zijn, is er nog een andere en laatste mogelijkheid om toch nog met de Opname erbij te kunnen zijn. Het niveau van de wijze maagden!

De wijze en de dwaze maagden beschikken allemaal over de 2e en de 3e graad van kennis en inzichten! Ze zijn wel eens waar niet uit die graden geboren maar beschikken wel over deze kennis.

___

Wat is nu het verschil tussen een roeping en een verkiezing?
(Roeping) Het behalen van een roeping is een bijna onmogelijke zaak. Dat komt omdat Jezus jou dan uitzoekt om op Aarde wat voor Hem te doen. Dat is een roeping. Als het dan om een roeping gaat, kun je daar zelf niet over beslissen. Je bent te allen tijde afhankelijk van Jezus. Velen denken dat als je Voorganger bent of een Pastor, dat dat je roeping is. Neen, dat is het niet.
Zie: “Verkiezing – noodzaak!”  – (2 Petrus 1:10)

(Een rechtvaardige nauwelijks gered)

Voor het behalen van een verkiezing zijn er maar twee soorten van mogelijkheden: De terugkeer van de verloren Zoon (Luc.15/ 1e graad) en de Wedergeboorte uit de geest (Openb.3:18/ 2e graad). In beide gevallen is dit voor een christen een vrijwel onmogelijke opgave waarvan de Wedergeboorte uit de geest wel het aller moeilijkste is wat er maar bestaat. Het behalen van het Zoonschap Gods.

Daarom zegt Jezus ook: Wie deze hoogte bereikt, die is een geweldenaar!

Verkiezing
Degene die zijn verkiezing weet te bevestigen is in feite een geweldenaar.
Er zijn namelijk maar twee soorten van een verkiezing: De terugkeer van de verloren Zoon (Luk.15) en dat van de geboorte van een Zoon Gods die uit het Vuur Wederom geboren is geworden.
(Openb.3:18) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

» Zie foto: De 2e en de 3e graad uit het vuur geboren. Dit broeders en zusters, dit is de Vuurproef(!) “…het bad der Wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.”  – (Titus 3:5b)

Door het Vuur gelouterd
De christenen kunnen voor zichzelf bepalen of ze dit soort van Vuur hebben meegemaakt.
Zie details: De Zonen Gods en de Oalim’s – Deze zijn geweldenaars!

(Joh.1:12a) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden…”

Een Pond – Het harde voedsel
Degene die de Heer hebben aangenomen zijn bekeerlingen in de 1e graad van hun vermogen die hun bekering met de onderwaterdoop hebben bevestigd. Dan na de waterdoop, precies één jaar later, is de melk Gods gedronken en krijg de christen automatisch één Pond van de Heilige Geest toegewezen. Deze is dan toe aan het harde voedsel. M.a.w. Hij wordt door de Heilige Geest in de wereld losgelaten en dan pas kan hij in gebed strijd voeren om een Zoon Gods te kunnen worden.
Zie details: De Zonen Gods (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef/ 2e graad)

De Heilige Geest en de melk Gods
(1 Petr.2:2b) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk…”
Aan het einde van de Grote Opwekking zijn er twee groepen van elk één miljard christenen: De eerste die nog aan de melk Gods zijn en de tweede groep die al voor jaren in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven. Onder deze tweede groep zijn er maar enkelen bij die in de 1e graad van kennis leven en ernaar handelen.
Op het moment dat de valse Profeet zich openbaart gaan de laatste 8 maanden in voordat de Opname zal plaatsvinden.

In de eerste groep leven alle christenen in de 1e graad van hun inzichten, maar niemand van hun leeft al in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid, want ze zijn allemaal nog aan de melk Gods en geloven werkelijk alles wat hen wordt verteld.

De Heilige Geest en Joh.16:12-13
(Joh.16:12) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen…”
De Heer sprak hiermee Zijn discipelen en toehoorders aan. De discipelen waren allemaal de onderwaterdoop nagekomen, maar… de Heilige Geest was er nog niet. Het is namelijk onmogelijk* zonder de Heilige Geest de juiste kennis in de 1e graad te ervaren en op te doen.
(Joh.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
___

*) De Heilige Geest geeft het onderwijs alleen aan al degenen als aan de eerste gehoorzaamheid Gods met de onderwaterdoop is nagekomen. Wie dan de onderwaterdoop niet is nagekomen die zal zonder de Heilige Geest alle geestelijke kennis en wijsheid zelf moeten leren.

De laatste 8 maanden
De 1e graad van kennis is bij deze 1e groep niet gevonden. Eerst moet de melk Gods worden gedronken. In die tussentijd moet ook nog eens aan de waterdoop gehoor worden gegeven en pas één jaar later, na de waterdoop, zal de Heilige Geest deze ene christen één Pond geven waarmee hij vele Ponden erbij zou kunnen verdienen. Maar… zover komt hij niet, want de Opname is al na 8 maanden! (5+3 maanden)
___
De 8 maanden: De Grote Opwekking duurt slechts 5 maanden en de Opname vindt eerst 3 maanden later plaats in het dal van Armageddon. (Armageddon – jan.2022 t/m juni 2025)

De Grote Opwekking gaat beginnen vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022 en zal, binnen één week, vanuit Amerika de hele wereld overgaan. Als dan de Opname in april 2022 zal plaatsvinden, zal binnen deze 8 maanden vrijwel iedereen van Jezus hebben gehoord.

De tweede groep

Een pasgeboren christen geeft de Heilige Geest pas volmacht na de waterdoop, want eerst na de waterdoop geeft de Heilige Geest de melk Gods in de vorm van geestelijk onderwijs en ongeveer een jaar later krijgt deze christen één Pond om daarmee voor de Heer uit te gaan. Er zijn nu al één miljard christenen die met de Ponden voor de Heer aan het werk zijn. Elk ander werk voor de Heer is weer het verdienen van een Pond tot een maximum van 10. (Lukas 19:12-27)

(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Vele christenen beschikken niet over de juiste kennis. Een ieder die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt, behoort niet tot de dwaze maagden. Hun niveau is nog lager. Er is totaal geen kennis gevonden in de 2e en 3e graad.
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Vele christenen gaan hieraan voorbij. Ze geloven de tijd van de Opname niet. De dwaze maagden beschikken wel allemaal over deze kennis, maar dragen het niet uit. Op een of ander manier willen ze het gewoonweg niet aan anderen vertellen en dat maakt dat ze tot de dwaze maagden behoren. Ze houden alles voor zich.

De wijze maagden, die in de 1e graad van kennis leven, beschikken niet over de 2e en de 3e graad van kracht maar wel van kennis! Het is de Heilige Geest die met (Joh.16:13) de wijze maagden heeft kunnen onderwijzen. Zo worden ze geleid en ze lezen de boeken van bijvoorbeeld Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber en van Sadhu Sundar Singh en nemen notitie van profetieën en wat er allemaal op deze website is geschreven. De dwaze maagden beschikken allemaal over dezelfde kennis, maar doen er in feite niets mee.

Veel mensen geloven
Andere christenen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven getuigen wel over Jezus, maar worden, op een of andere manier, niet door de Heer aangesproken. Hun niveau is in feite nog lager dan dat van de dwaze maagden. Ze gaan Joh.16:13 allemaal uit de weg. Ze geloven alleen dat wat er in de Bijbel staat.
Maar met geloof alleen ben je nog niet voorbij Satan, want Satan gelooft ook.

Weet dan over welk een grote kennis de wijze en de dwaze maagden beschikken, voorwaar!

De Bruid des Heren
Vele christenen gaan er vanuit dat de wijze maagden de Bruid van de Heer aangaat. De waarheid in deze is helaas niet zo gemakkelijk in te zien, tenzij het aan de christenen wordt uitgelegd. Maar of het door hun ingezien kan worden is nog maar de vraag, want velen zijn ziende blind en horende doof.
(Matth.13:13) Jezus: “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.”

God de Vader heeft geen geheimen voor zijn kinderen, maar je moet het wel kunnen inzien. Daarom sprak de Heer steeds in gelijkenissen omdat ze dan zelf kunnen bepalen of er een waarheid in zit.

Niveau lager
De wijze en de dwaze maagden behoren niet tot degene die hun roeping en verkiezing hebben weten te bevestigen. Ze leven wel eens waar in de 1e graad van kennis, maar hun niveau is vele malen lager dan een verloren Zoon met de gouden “Ring” die zijn verkiezing wel heeft weten te bevestigen.

(Luk.15:23) “Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.”

Roeping
Maar degene die zijn roeping weet te bevestigen heeft het geluk aan zijn zijde, dat de Heer deze christen tot zich heeft geroepen om een bepaalde taak voor de Heer op Aarde ten uitvoer te brengen. Mocht u dit overkomen, ja… dan bent u er met de Opname bij.
Zie bijvoorbeeld: Angelica Zambrano – (Deel 1-4)

Heavenvisit.com – Third Experience of Heaven (Engels)

Verkiezing en Roeping Noodzakelijk
(2 Petr.1:12) “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te [blijven] herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Op donderdag 11 juni 2015 vond ik op Internet een verslag over visioenen en gesprekken met de Heer als het om de Opname gaat. Zie nu wat ik heb gevonden!

Pastor of Voorganger zijn is een voorrecht, het is geen roeping
Broeders en zusters, zie wat Jezus heeft gezegd, dat er van de 1000 Leiders maar 10 worden opgenomen. Als Pastors en Voorgangers dit als een roeping zien, waarom zou de Heer er dan zo weinig opnemen?
Hieraan is al overduidelijk te zien dat Pastors en Voorgangers door anderen op die positie zijn gezet. Het is geen roeping. Vele Leiders denken dat Pastors en Voorgangers door de Heer als een roeping worden gezien. Dit is geen 2 Petr.1:10. Dit is geen roeping en al helemaal niet een verkiezing.
Er zijn maar twee soorten van een verkiezingen mogelijk: De terugkeer van de verloren Zoon en dat van de Wedergeboorte uit de geest, het Zoonschap Gods. Er bestaat geen derde vorm van een verkiezing.
Zie foto: YouTube – Brother Kim Yong-Doo

Pastors en Voorgangers zien dit als een roeping, wat het beslist niet is. Zie voorbeeld:


De Opname april 2022

De Opname
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
.
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat het ongeveer 1,020 miljard mensen zullen zijn.
Dit aantal gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017/ 15:43 uur.
___
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dat allemaal zijn? Zie details!

» “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)

De meesten blijven achter
De harde Kern en de Pastor
Er zal met de Leiders afgerekend worden!
Zie: De harde Kern – Duivelse christenen wachten op Armageddon
Zie voor meer details:
De onbezorgde Voorganger en zijn spoedige wrede dood”

Na de Opname zullen de Leiders door hun eigen gemeenteleden worden herkend!

Brother Yong-Doo Kim
De Here Jezus vertelde Broeder Kim dat Zijn komst zeer nabij is.

Het volgende staat geschreven in boek 5: “Baptized by Blazing Fire” (Gedoopt door brandend vuur)

Brother Yong-Doo Kim
De Heer gaf mij het volgende duidelijk te verstaan:
Als de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders de gemeente niet duidelijk voorbereiden op de Opname, dan zal het resultaat zijn dat ze allemaal zullen worden achtergelaten.
De gelovigen die achterblijven, zullen hun woede uiten op hun Voorgangers. Ze zullen boos worden omdat ze er met de Opname niet bij waren. De gelovigen zullen wraak nemen op hun Voorgangers, die hen tijdens hun leven niet voldoende hadden geïnformeerd over de naderende Opname en de gevolgen van wat Armageddon met zich mee zal brengen.
De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
Dit, aldus Jezus.
.
Reactie van Brother Yong-Doo Kim:
“Als Voorganger ben ik echt bang.”
___

Bron: Boek 5: “Baptized by Blazing Fire”  – (Engels)

Deze Voorganger denkt dat hij met de Opname misschien achter zal blijven. Dat is niet bepaald onterecht als je bedenkt, wat Jezus daarover heeft gezegd: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”  – Dat zijn er ongeveer 10.

Van deze wel zeer kleine groep, is er misschien één of twee bij die met 2 Petr.1:10 hun roeping of verkiezing hebben weten te bevestigen. De overige acht zouden tot de wijze maagden kunnen behoren, wie weet.

Achtergebleven
Dat er zoveel Pastors en Voorgangers achter zullen blijven heeft te maken met het feit, dat ze vrijwel allemaal in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven.
De 10 Leiders die met de Opname erbij zullen zijn, hebben een bediening van leven gehad in de 1e graad van kennis.
De olie die de wijze maagden met zich meedragen is in feite de kennis in de 2e en 3e graad, ook al hebben zij dat niveau met de 1e en de 2e Vuurproef niet kunnen behalen.
___
Zie: Ware kennis onder Kernpunten

(1 Kor.12:31) Jezus: “Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”


Willow Creek Megachurch USA

“Willow creek megachurch” The new worship centre with more than 7.000 Seats

Gemeenten overvol
De één miljard christenen die bij de Heer al bekent zijn komt er met de Grote Opwekking van (Joël 2:28-29) nog eens 1,2 miljard(!) mensen binnen. (Totaal 2,2 miljard). Met dit grote aantal zijn in de hele wereld alle gemeenten werkelijk overvol.
___
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. [10] En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden.”
Maar… van dit aantal (1 miljard) worden er uiteindelijk maar 300 miljoen opgenomen!

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

De wijze en de dwaze maagden
De vijf wijze en vijf dwaze maagden komen voort uit de eerste groep van 1 miljard christenen.
Er zijn maar heel weinig maagden.
Broeders en zusters, vergist u zich niet, de 5 wijze maagden zijn rein, zo ook de 5 dwaze maagden. Het enige verschil hierin is, dat de wijze maagden gewoon met de Opname erbij zullen zijn en de dwaze alleen nog het leven kunnen behalen via de Guillotine en daarom noemt de Heer deze dwaze maagden.
De dwaze maagden zullen met gemak Armageddon kunnen weerstaan. Dat komt vanwege de kennis die ze in de 2e en de 3e graad hebben opgedaan.

===*===

are-you-ready1
are-you-ready1b
are-you-ready-png
are-you-ready2
Are you ready?YouTube (1:02)
Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.
En maar ±15 christenen blijven achter??? Het is juist andersom!
___
Zie: “Armageddon is in zicht!”  (Video’s – De Opname)
In deze YouTube video’s is heel duidelijk te zien wie er allemaal achter zullen blijven.
Bereidt u voor
(!) Een christen in Curaçao (vrouw ±60 jaar) bevestigde dat zij in het jaar 2012 een visioen van de Heer heeft gekregen, dat het over grote deel van de gemeente achter blijft. Toen ik haar vertelde dat van de huidige gemeente Loadicea er maar 3% zal worden opgenomen kwam zij met deze bevestiging.
Zie: (2 Petrus 1:10) “Verkiezing – noodzaak!”

(Een rechtvaardige nauwelijks gered)

Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de Aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven achter, die in de wereld de elite waren onder de christenen.

(04 oktober 2011) Bron: www.Eindtijdinbeeld.nl

Wat de Leiders niet willen horen
Ze weten het wel, maar willen het niet horen en slepen zo bijna de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!
.
Broeders en zusters, waarschuw uw Voorganger!
Wijs hem op dit verslag en dat van De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood, want van de 1000 leiders wordt er maar 1% opgenomen!
De kans dat uw Voorganger met de Opname er niet bij zal zijn is met zo’n aantal (990) dat achter zal blijven wel heel erg groot.
Laat uw Voorganger over de Eindtijd praten en over de Biochip, de voorloper van het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666). Hij heeft dan in ieder geval zijn best gedaan en zou met de Opname erbij kunnen zijn en misschien ook enkele christenen meer.
___

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De Voorgangers en hun gemeente

Vele Voorgangers en Leiders van kleine en grote kerkgemeenschappen denken werkelijk dat iedereen er met de Opname bij zullen zijn. Maar waarom zou u denken dat juist uw hele gemeente (100%) zal worden opgenomen?

Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat. De Heer spreekt hier duidelijk de gemeente Laodicea mee aan en dan is de Grote Opwekking nog niet eens begonnen.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje* zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)
___

*) Een klein hoopje: Dat zijn er ongeveer 3 miljoen.

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De wijze en de dwaze maagden

(DZG// Woensdag 27-11-2019/ 16:30)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De wijze en dwaze maagden – (Kunst schilderij)
(Afbeelding) _http://virdeligno.nl/wp-content/uploads/2018/04/images.jpeg
Bron/Foto: The ten Virgins
De wijze en dwaze maagden
(Foto) Bron: _https://luisterhetwoordvanalmachtigegod.wordpress.com/2019/08/07/de-wijze-maagden/
Licht in de nacht
Bron: _https://www.hetlichtdeslevens.nl/artikelen/de-wijze-en-de-dwaze-maagden/
3 Days of Darkness (Wolken en zwarte zon)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/jUkR6dXKtBw/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=jUkR6dXKtBw
Het hebben van kennis in de 2e en 3e graad noodzaak! – (Bijbelstudie)
(Foto) _https://www.google.com/imgres?imgurl=http://oud.puntuit.nl/polopoly_fs/hhjo_5_digmed_a_1_692032!image/228769021.jpg_gen/derivatives/landscape_804/228769021.jpg&imgrefurl=http://oud.puntuit.nl/nieuws/binnenland/hhjo_dag_16_tussen_schijn_en_zijn_1_692424&h=537&w=804&tbnid=FjXp63ijNVyzIM&tbnh=183&tbnw=275&usg=K_IFgDcCRlKn77EZI7mKE-vhuiSms=&docid=NwtcpptNPVHMsM
(Bijbelstudie) 1 Bron: _https://www.puntuit.nl/bijbel
(Bijbelstudie) 2 Bron (Foto): _https://www.google.nl/search?q=gabriel+trumpet&hl=nl&biw=1366&bih=643&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4-4bL7KzNAhVICMAKHf_2BtAQ_AUIBigB#hl=nl&tbm=isch&q=genade-tijd+bijna+afgelopen&imgrc=inuzCjYPJ5Up6M%
(Bijbelstudie) 2 Bron:
_http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/hhjo_jongerendag_levenstijd_als_genadetijd_met_fotoserie_1_692029
De Stal des Heren – (Een rechtvaardige nauwelijks gered)
Afbeelding: _http://herald-magazine.com/2014/09/01/called-to-be-sons-of-god/
(Foto) 2 Petrus 1:10
Bron: _https://dianasihotang.wordpress.com/tag/holy-bible/page/13/
(Afbeelding) YouTube – De Tien maagden
Bron: NL _https://www.youtube.com/watch?v=fK3D1uODUA8
(Afbeelding niet in beeld) YouTube – The Ten Virgins
Bron: Engels _https://www.youtube.com/watch?v=objYSwc15wo
Bron: The Ten Virgins – Biblically Defined – YouTube (0:35/14:05)
Condor en Leeuw uit het Vuur geboren
(De 1e en de 2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bro Dave Ch. #7 – America in Prophecy – Apocalyptic Movie Commentary
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Gelijkenissen – Jezus in gesprek
(Afbeelding) Bron: _https://lokaalokaya.podbean.com/page/8/
(Afbeelding niet in beeld) Bron: _https://escuelasabaticamaestros.com/2015/05/23/leccion-9-jesus-el-gran-maestro-para-el-30-de-mayo-de-2015/
(Afbeelding niet in beeld) _https://i2.wp.com/escuelasabaticamaestros.com/wp-content/uploads/2015/05/b69c8-jesusteaching02.jpg?resize=585%2C441&ssl=1
(Afbeelding) Angelica Zambrano-3
Third Video (3rd Experience) of Vision of Rapture and Heaven & Hell – Angelica Zambrano
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=D-sVzN6zLX8
(Afbeelding) Angelica Zambrano – (HeavenVisit-3)
Third Experience of Heaven, Hell and Vision of Rapture – Angelica Zambrano
Bron: _http://www.heavenvisit.com/AngelicaZambrano3.php
(Foto) Pastor Kim Yong-Doo(YouTube 17:19/34:14)
Learning the power by Pastor Kim Yong-Doo – Subtitled English
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=WlvAJdLAMOE
Few will be taken – Weinigen worden opgenomen
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De meesten blijven achter – “Most left behind”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De Voorganger krijgt de schuld
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De harde Kern(Woeste menigte met wapens)
(Foto) Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
Stadion met 7.000 zitplaatsen
The new worship centre with more than 7.000 Seats. “Willow creek megachurch”
Bron: _http://imgarcade.com/1/willow-creek-megachurch/
The End is Near
Best Foto – Bron: _https://thewordfm1007.com/articles/blogs/christian-trends/end-times-errors-christians-need-to-avoid
The End is Near
Foto niet in beeld: _https://salemnet.vo.llnwd.net/media/cms/CW/blogs/Trending/31746-theend630.jpg
Bron: _https://www.crosswalk.com/blogs/christian-trends/end-times-errors-christians-need-to-avoid.html
A Storm is Coming but, The Church Doesn’t Care
WARNING Marty Breedens dream (27-06-2017)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=cFq0UboC4S4
===*===