De Draak en de gemeente Laodicea

– Vlucht naar Jezus –
.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

“De Draak en de gemeente Laodicea”
(Minder dan 10% wordt opgenomen)
.
De Heer en Laocidea
Broeders en zusters, toen ik op zaterdag 16-12-2017 het verslag van “De gemeente Laodicea slaapt” op de website had gezet, gaf de Heer mij nog in die avond om 23:00 uur het volgende in:
Jezus: “Schrijf, wie Mijn gemeente Laodicea vertegenwoordigen.”
Direct zei ik: “Maar Heer, velen zullen de uitleg ervan niet kunnen verdragen!”
Meteen moest ik denken wat de Heer mij toen heeft gezegd dat Hij, nog voor de Opname zelf, het kaf van het koren zal gaan scheiden. Dat komt, omdat de waarheid niet gehoord wil worden.
Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)

Neem notitie van dat verslag!

Kennis noodzaak
Vele christenen weten namelijk niet wat de gemeente Laodicea in werkelijkheid inhoud en hoe dat het gezien moet worden. Als ik dan deze gemeente van de Eindtijd zie, dan is het niveau ver beneden peil en lager dan de kennis waar zelfs de dwaze maagden over beschikken. Want de wijze en de dwaze maagden leven weleens waar in de 1e graad van hun vermogen maar beschikken wel allemaal over de 2e en de 3e graad van kennis!

(Het mysterie winter en de sabbat) Zie onderaan: “Ware Kennis”


– De zeven sterren Gods –
.

– De zeven gemeenten des Heren –

Dit is het beeld van de 7 gemeenten Gods
Tijden van de zeven gemeenten
(Openbaring)
(2:1-7 Efeze) 53-170 » (Jaar na Christus) Begintijd/ De eerste gemeente.
(2:8-11 Smyrna) 170-312 » Romeinse vervolgingen.
(2:12-17 Pergamus) 312-606 » Begin Rooms Katholieke Kerk/ Wereldse gemeente.
(2:18-29 Thyatira) 606-1520 » Bloei Rooms Katholieke Kerk.
(3:1-6 Sardis) 1520-1750 » Reformatie.
(3:7-13 Philadelphia) 1750-1906 » Bijbelgetrouw/ Maranatha gemeente.

(3:14-22 Laodicea) 1906-2018 » Onverschillig en afvallig/ De valse gemeente.

Alle christelijke kerken komen voort uit de Rooms Katholieke Kerk (RKK). In de 16e eeuw protesteerde Maarten Luther (1483-1546) tegen de gang van zaken in de Rooms Katholieke kerk. Uit deze protesten kwamen uiteindelijk de Protestanten voort met de naam ‘Reformatie’.

De Protestanten en gelovigen uit de Gereformeerde kerken geloven, dat zij pas in de hemel kunnen komen als zij een zo goed mogelijk christelijk leven hebben geleid.

Volgens enkele christenen zou Philadelphia de gemeente zijn van de wijze maagden en Laodicea zou de gemeente zijn van de dwaze maagden.
De waarheid in deze is; dat de wijze maagden en de dwaze maagden alleen in de gemeente van Laodicea voorkomen, want dit gaat de Opname aan. Niemand van hen is uit de geest Wederom geboren hoewel ze beiden in de 1e graad over een enorme kennis van de 2e en 3e graad beschikken. Maar helaas, dat zijn er vaak maar enkelen.

(1 Kor.12:31) “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

De zeven gemeenten in de tijd verdeeld

Velen denken dat de zeven gemeenten over een tijd van ±1988 jaren zijn verdeeld. Namelijk; elke tijd kent zijn eigen gemeente waarvan de gemeente Thyatira de langste tijd heeft bestaan. Na elke volgende gemeente zou er weer een ander vorm van een geestelijk denken zijn geweest waarvan de gemeente Laodicea de laatste zou zijn.

De gemeente Laodicea door de Heer in overvloed beschermd
De zeven gemeenten gaan een tijd aan die over precies 1988 jaren zijn verdeeld. De verdeling is naar evenredigheid waarvan de laatste periode, van de gemeente “Laodicea”, is begonnen in het jaar 1890 t/m aug.2018. Vanaf 1890 gezien kan met het geven van tienden (10%) uw leven er niet meer mee gered worden. Dat komt omdat de welvaart in een geweldig tempo begon toe te nemen. Maar met Maleachi 3:8-12 worden de christenen nog wel beschermd en in overvloed gezegend.

Jezus: “…beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten…”

Begin jaartelling fout berekend
De tijd die de bekeerlingen Gods hebben om uit de geest Wederom geboren te worden is ±1988 jaren. De tijdrekening is 4 jaar eerder begonnen en ligt tussen de 3,7 en 7,2 jaar in. Gemakshalve houden we 4 jaar aan omdat deze 4 jaar door de wereld het meest geaccepteerd is.
(33,7 jaar na de geboorte van Jezus min ±4 jaar t/m maart 2018 is 2018 -30 = 1988 jaren.)

Dit is de tijd waarin de Wedergeboorte kan worden behaald t/m augustus 2018! Het behalen van het niveau Zoon Gods in de 2e graad heeft dan in totaal 1988 jaar bestaan.

De zeven gemeenten en hun karakter
Elke tijd zou dan zo zijn eigen gemeente hebben gehad. Maar, wat ik zie is, dat al deze gemeenten ook in deze Eindtijd actief zijn, waarvan de gemeente Laodicea wel een heel aparte plek inneemt.

Het evangelie kon toen nog ongehinderd worden gepredikt totdat de Romeinse keizer Domitianus (81-96 na Chr.) de christenen ging vervolgen waarbij ook Johannes naar het eiland Patmos werd verbannen. Na de dood van de tiran [keizer Nerva † 98] keerde Johannes van het eiland Patmos terug naar Efeze waar hij uiteindelijk op hoge leeftijd in de stad Efeze is gestorven.

Toen Johannes van de Heer het visioen van de zeven sterren kreeg, ging het om christelijke gemeenten die in zeven Steden waren opgericht. De Heer had toen al het karakter van elk van deze gemeenten aangegeven. Jezus zei ook: “…wie Mijn gemeente Laodicea vertegenwoordigen.”
Er zijn nu in de wereld zeven soorten van karakters die het geloof in Jezus aangaan en die de Stal des Heren vertegenwoordigen. Deze karakters hebben zeven namen van elk van deze gemeenten.

De zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pérgamum, Tyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea.


– De christenen van Laodicea –
.
Jezus en Johannes van de liefde
(Openb.3:14-17) “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: [15] Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”
17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”
Broeders en zusters, de Heer spreek hiermee de rechtvaardigen aan. Dat zijn christenen die de gemeente Laodicea vertegenwoordigen. Vrijwel allen zijn de onderwaterdoop nagekomen en velen spreken in tongen. Dit zijn de christenen die allen(!) in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven.

Mocht er onder deze rechtvaardigen enkelen bij zijn die door de genade van Jezus het leven hebben, dan worden ze allemaal engelen!

Laat u dit gezegd worden:
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Zie: “Een visioen over de Hemel” (De Engelen Gods)

De macht van de Heilige Geest
Nog niet eerder was er in het Oude Testament iemand geweest, die het Zoonschap Gods heeft kunnen behalen. Jezus, zou de eerste zijn. Daarna, zouden velen volgen! (Joh.1:12) “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen [Zonen] Gods te worden.”
Een ieder die tot inzicht en bekering is gekomen en de waterdoop is nagekomen, hun heeft Hij macht, de Heilige Geest, gegeven om Zonen van God de Vader te worden. Maar met een bekering en onderwaterdoop alleen is het Zoonschap Gods nog niet behaald.

(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Een rechtvaardige
Openb.3:17 gaat een rechtvaardige aan. Jezus: “Een rechtvaardige is nauwelijks gered.”
Een rechtvaardige is een christen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de onderwaterdoop is nagekomen. Van de 1000 rechtvaardigen zijn er maar enkelen met de Opname erbij. Niemand van hen heeft zijn roeping of verkiezing weten te bevestigen of is uit de geest Wederom geboren.
(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Zie: “Verkiezing – noodzaak!”

De Zonen Gods
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”
Broeders en zusters, wie dit niveau behaald die heeft met 2 Petrus 1:10 zijn verkiezing weten te bevestigen. Hij kan nooit meer vallen!
Hij zal door het vuur gelouterd worden! Dit is de Vuurproef dat de kern is van al mijn schrijven, voorwaar. Wie dit niveau niet kan bemachtigen, die worden een engel!

Zie: “De Zonen Gods”


Lakewood Church Houston Texas (Capaciteit: 16.800)

Lakewood Church – Through the Night
– De zeven gemeenten Gods in de Eindtijd –
Vrijwel de hele gemeente Laodicea gaat ten onder. Het is haast niet te geloven. Er zijn maar enkelen bij die, aan de hand van Joh.16:13, mij vragen stellen. Maar de andere 99 verdedigen hun stelling in de 1e graad van hun vermogen waarmee ze ten onder zullen gaan, want al deze vertegenwoordigen de gemeente van Laodicea!

De Heer is nu al bezig het kaf van het koren te scheiden, want het is al bijna tijd!

Kerk 2014: Nachtclubs, bowlingbanen,
een fitnesscentrum en een dansclub voor tieners.

Alles behalve Jezus en de Bijbel.


– De Eindtijd van Laodicea –

(End Time Music) “Mark of the Beast 666 – Warning!” (5:45)

(Tekst) “Het eeuwige leven staat op het spel en de meerderheid van de kerken zijn al opgeslokt door de valstrik van satan!” (Het is nauwelijks nog te zien. Het is onzichtbaar.)

Ware kennis

Broeders en zusters, zelf ben ik van de “Volle Evangelie Gemeente” waar de Heilige Geest nog duidelijk aanwezig is. Maar als ik een afbeelding zie dat overeen komt met wat ik mijn lezers wil duidelijk maken, dan gebruik ik die afbeelding en eventueel ook met de muziek erbij. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik bij die of een andere gemeente zit, want ieder geloof in Jezus laat zien wat het beste is om tot inzicht en bekering te komen.


– Kerstmis een vreemd spectaculair feest –
– De gemeente van Laodicea –
.
(Zie Foto’s!)
Oh… broeders en zusters, we zijn op deze wijze in slaap gesust. We denken het goed te doen. Het is voor de mens weleens waar heel mooi, maar de Here God de Vader ziet dat anders.

Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. In plaats daarvan verlangen de mensen een spectaculair evangelie met dans en muziek, de gemeente Laodicea!

Donkere wolken
(Amos 5:20-21/23) “Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans. [21] Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. (—) [23] Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.”
Broeders en zusters, mocht u dan denken dat uw gemeente hier niet toebehoord, weet dan in welke gemeente gij zit! Velen zijn zich dat niet bewust, want in de Eindtijd vertegenwoordigen alle(!) gemeenten op aarde de gemeente van Laodicea!
Zie: “Armageddon is in zicht!”  (Video’s – De Opname: “Live!”)

(Donkere wolken aan de horizon)

(Openb.1:9) Johannes schrijft dat hij op het eiland Patmos was om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus: “Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze en naar Smyrna, en naar Pérgamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Philadelphia en naar Laodicea.”

De zeven gemeenten gaan het karakter van de christenen aan

De zeven gemeenten gaan een tijd aan die over precies 1988 jaren zijn verdeeld. De verdeling is naar evenredigheid waarvan de laatste tijd van de gemeente “Laodicea” is begonnen in het jaar 1890 t/m 2018. Te minste, dat is wat ik in eerste instantie zag. Maar toen ik ervoor in gebed ging zag ik het volgende: De zeven gemeenten, die door de Engelen des Heren worden bewaakt, gaan in werkelijkheid de zeven soorten van karakters aan.

De zeven Geesten Gods en de zeven sterren
(Openb.1:20) “Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.”

De gemeente van Efeze, Smyrna, Pérgamum, Tyatira, en Sardes hebben hun eigen kenmerken. Maar alleen van de gemeente Philadelphia en Loadicea zijn vele bijzonderheden te zien.


– Philadelphia –
.
De kracht van de Zonen Gods
(Openb.3:7) “En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.”
De waarheid van dit vers is verborgen in de 2e graad dat ook de 2e Vuurkennis is.

Alle Zonen Gods beschikken over de sleutel van de hel! Ze kunnen daaruit halen wie zij maar willen, want deze zijn: De Zonen Gods!
Voorwaar, wie dit vatte kan die vatte het.

Jezus en de Zonen Gods

(Openb.3:7-13) “Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

De Vuurproef
(Openb.3:12-13) ”Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

De Zonen Gods zijn gelijk “De Zuilen Gods”.

Een geweldenaar en zijn mysterie van de Vuurproef
Wie met (Openb.12:2) de Vuurproef heeft ervaren, die is volgens (Matth.11:12) een geweldenaar en hij kijkt met ogen in de 2e graad van zijn inzichten!
(Openb.3:18) ”Door het vuur gelouterd …opdat gij ziende worde.”
Van de gemeente Philadelphia zijn alle teksten in de 2e en 3e graad van kennis geschreven. Wie (Matth.11:12) heeft kunnen bemachtigen, die is een Zoon van God de Vader, want deze heeft de Vuurproef overwonnen!

Een geweldenaar is hij, die Openb.12:2 heeft kunnen doorstaan!

Een reus wordt wakker
De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods. God de Vader, kijkt reikhalzend uit naar Zijn Zonen.

(Phil.2:15) “Omdat gij onberispe­lijk en onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.”

(Openb.3:12) “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods.”
(Psalm 114:4) “De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.”
Volgens Matth.11:12 zijn het al deze Krachten en Machten, die de Vuurkennis in de 2e en 3e graad beheren en hanteren en velen van hen zijn in het bezit van de ijzeren Staf!
Let wel, dit zijn geen schapen. Een schaap of lam, is een rechtvaardige. Een Zoon Gods kan onmogelijk met een schaap vergeleken worden. Een schaap kan verdwalen, maar een Zoon Gods niet meer. Een wereldmens die de genade aangrijpt en in alle vrede zijn hart heeft bekeerd, is in geen enkel opzicht een geweldenaar. Een geweldenaar is hij, die het vuur van Openb.12:2 heeft kunnen doorstaan!
Zie: (Titus 3:5-7) “…heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest…”  Dit is het bad van de Wedergeboorte. Dit is de Vuurproef!

De Boze dag
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
Er is in het leven van een christen maar één Boze dag. Namelijk, dat van Openb.12:2! “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
Dit is de “Vuurproef”. Wie dit ervaart, die is terecht een geweldenaar!

(Matth.11:12) “Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”


– Vraag van een christen –
.
(Psalm 114:4) === (Wat zijn de Rammen Gods???) ===

De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods zijn titels die de Zonen Gods toekomen.

(1e Vuurproef – 2e graad)
De Sterren Gods zijn: De Zonen Gods ==> Zijn uitstraling is gelijk één Zon!
De Zuilen Gods zijn: De Zonen Gods ==> Standvastig en is niet uit zijn evenwicht te brengen.
De Rammen Gods zijn: De Zonen Gods ==> Geeft zijn ongelofelijke grote kracht en wil aan. Vrijwel alle Zonen Gods beschikken over de ijzeren Staf!

Zie: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1e Vuurproef/ 2e graad)

(2e Vuurproef – 3e graad)
De Oalim is gelijk de Morgenster en is de Grote Schepping Meester en is gelijk aan Jezus en God de Vader en hebben allen een uitstraling en een kracht van 1000 zonnen!
De meeste Oalim’s zijn in het bezit van de Scepter Gods.

Zie grafiek! “De zeven hemelen Gods” (Leeuwen op de Tronen Gods!)

(3e Vuurproef – 3e graad) Er is namelijk niet meer hoger dan de 3e graad.
Dit is een ongelofelijke grote gift van God de Vader voor een ieder die dit niveau (3e graad) weet te behalen. Het Zwaard Gods! Alle(!) Oalim’s beschikken over “Het Zwaard Gods”. Helaas beschikken niet alle Oalim’s over de Scepter Gods.
De ijzeren Staf moet, uit eigen kracht en inzichten, apart behaald worden zo ook de Scepter Gods.
Het enige wat “De Oalim” van God de Vader cadeau krijgt is “Het Zwaard Gods”.
Dit is de 3e Vuurproef waar Jezus niet op gerekend had. Heel bijzonder.
Zie: “De Morgenster”/”De Oalim” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 2e en 3e Vuurproef/ 3e graad)
Alle Zonen Gods en de Oalim’s beschikken ook over de 1e, 2e en 3e Vuurkennis!
Zie: “De laatste Benjamin” (Ware kennis 2e en 3e graad) Zie: “Kernpunten!”

(Het mysterie winter en de sabbat)

De gemeente Thyatira
(Openb.2:26-29) “En wie overwint [De Zonen Gods 1e Vuurproef] en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, [28] en Ik zal hem de morgenster geven.”  (De Oalim 2e Vuurproef)!

29) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

Het Zoonschap Gods en de Oalim achter de horizon verborgen
Dit mysterie is door vrijwel niemand onder de bekeerlingen (1e graad) zo gemakkelijk in te zien. Als u hier nooit wat van hebt geweten, waar wilt u dan in hemelsnaam beginnen?
De Wedergeboorte uit de geest is een zeldzame ervaring en is niet door een iedere christen te behalen. Uit 10.000-den zijn er hooguit maar enkelen bij, die dit niveau kunnen behalen.
(Joh.1:12“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen [Zonen] Gods te worden…”

Maar met een bekering alleen is dit niveau nog niet behaald. Ook het kunnen spreken in tongen maakt van u nog geen Zoon van God en al helemaal niet de Bruid van Jezus.

Het mysterie van de Wedergeboorte verborgen in de teksten
Vgl. (1 Petr.1:12), (Joh.3:3-5), (2 Petr.1:10), (Titus 3:5-7) en (Openb.2:26-28).

Deze bijzondere ervaring duurt al bijna 2000 jaar en kan alleen op Aarde wor­den behaald! Want alleen door de kracht van de Heilige Geest is het mogelijk, dat de bekeerling door het inzicht in de Wedergeboorte uit de geest overweldigd kan worden en wel zodanig, dat alle ­ervaringen, die vooraf zijn behaald, in het niet zullen verbleken!

De Bruid

In 1988 zat ik in een Volle Evangelie Gemeente “De Bethelkerk” waar toen voornamelijk Indonesiërs kwamen. Van de ±800 christenen waren er toen vijf christenen, die uit de geest Wederom geboren waren. Vijf(!) Zonen Gods uit een gemeente van 800 christenen, dat is werkelijk heel veel! Het is haast niet te geloven en zolang deze gemeente heeft bestaan, heeft deze maar één Bruid voortgebracht, voorwaar! Deze was nota bene ook nog eens de vrouw van de Voorganger zelf.

De Tronen Gods
Dit beeld zag ik eerst in 1990 toen ik naar haar toeliep. Direct vertelde ik haar dat zij de Bruid van Jezus was. Zij was stomverbaasd. Want zij had dat aan niemand verteld, ook niet aan haar eigen man! Niemand wist het. Ik heb haar toen alle details verteld die de Bruid des Heren aangaat. Nog nooit heeft zij zulke mooie dingen gehoord. Het staat ook niet in de Bijbel. Alles wat ik haar toen verteld had heeft zij meegemaakt. Zij zou ten slotte zeven(!) Tronen behalen, voordat zij zelf door de Heer werd thuisgehaald.

Een Troon is een Koningsmantel. Denk maar aan de Koningsmantel van Koning Willem Alexander. Een Koningsmantel met allemaal Leeuwen erin geborduurd. Het is zeer indrukwekkend! En deze vrouw, behorende tot de Bruid des Heren, heeft zeven(!) verschillende Tronen behaald!

Jezus zegt: “Alles wat ik op Aarde heb kunnen behalen kunnen jullie ook behalen.”
Een Overste onder de engelen, met het witte wollen haar, kreeg bij God de Vader de aandacht om op aarde Zijn eerstgeboren Zoon te worden, daarna zouden velen volgen. (Rom.8:29) “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen…”
Zie: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)


– Laodicea –
.
De rechtvaardigen des Heren

Deze gemeente heeft de juiste inzichten maar wijzen steeds de kennis van de Heilige Geest af die hun via Joh.16:13 wordt aangeboden. Deze christenen leven allen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Niemand van hen is uit de geest Wederom geboren! Mochten er dan toch nog enkelen zijn die het leven hebben kunnen bemachtigen dan worden ze allemaal engelen! Want er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren, waarvan Jezus de eerstgeboren Zoon Gods is. (Rom.8:29) “…opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen…”

De houding van de gemeente Laodicea
(Openb.3:15-16) Met dit vers spreekt de Heer de christenen aan! ”Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”
Het niveau van de christenen Gods (1e graad) is werkelijk erbarmelijk. “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud(!)…”
(Openb.3:17-18) Ga voor het Zoonschap Gods (2e graad) opdat gij ziende mag worden! Hiermee spreekt de Heer alle rechtvaardigen (bekeerlingen) aan, namelijk dat ze nog uit de geest Wederom geboren moeten worden. Deze leven allen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid en alleen Jezus kan hun uit die (1e) graad verlossen, want zelf zijn ze niet bij machte.

Zie: “De laatste Benjamin” (Kennis) en “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

Er zijn 5 soorten van een Wedergeboorte:
De wedergeboorte van de Geest (Bekering) 1e graad. (Het tot inzicht en bekering komen)
De wedergeboorte van de ziel. (Onderwaterdoop)
De wedergeboorte in de Geest. (Het kunnen spreken in tongen)
De Wedergeboorte uit de Geest (2e graad). Zoon Gods, de 1e Vuurproef. (Matth.11:11-12)

De Wedergeboorte van de Oalim (3e graad). De 2e Vuurproef. (Openb.2:28 /Luc.22:44)

De Oalim
Jezus: “Er is een oneindig veel grotere Wedergeboorte, die van de Morgenster!” 
Zie: (Openb.2:26-28) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, [28] en Ik zal hem de morgenster geven.”
De verzen 26 en 27 gaan de Zonen Gods aan die met Joh.1:12 en Matth.11:12 de 2e graad hebben kunnen bemachtigen en daarmee de 1e Vuurproef hebben kunnen overwinnen. Maar(!)… vers 28 gaat de 2e Vuurproef aan namelijk; die van de Oalim!

Zie: “De Morgenster”/ ”De Oalim” (De 2e Vuurproef /3e graad)

De Vuurproef van de Bruid
(Openb.3:21) “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”
Dit gedeelte gaat de Bruid aan. Alleen deze kunnen samen met Jezus op één en dezelfde plaats gaan zitten. De 2e graad van de Oalim (2e Vuurproef) en de 3e graad van het Zwaard Gods (3e Vuurproef) komt hier niet in voor, maar is verborgen in de teksten van de gemeente Philadelphia!
De Oalim’s zitten links naast God de Vader.

Zie grafiek! “De zeven hemelen Gods” (Indeling van de Zeven Hemelen Gods)

Het mysterie van de Vuurproef
(Joh.3:11) Zie wat Jezus uiteindelijk tegen Nicodemus heeft moeten zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”
De Heer spreekt hier duidelijk tot 4x toe het woordje “wij” aan! Dat betekent; dat Jezus niet de enige zou zijn die dit mysterie aan de christenen probeert uit te leggen. Behalve dan dat ik de noodzaak van (2 Petr.1:10) aanspreek, spreek ik ook steeds over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest. Deze hele website is hiermee opgebouwd!

Jezus: “Tenzij gij uit de geest Wedergeboren wordt zult gij geenszins het Koninkrijk Gods kunnen zien laat staan binnengaan.”


We gaan naar huis

We gaan naar huis?

Echt waar!? Oh… broeders en zusters, van de hele gemeente Laodicea wordt maar 3% opgenomen!
Hebben jullie enig idee wie dit zijn?

Een miljard
Alles bij elkaar worden opgenomen: Van de een miljard christenen uit de gemeente Laodicea maar 30 miljoen en van de 1,2 miljard uit de grote Opwekking 170 miljoen nieuwe bruiloftsgasten, 600 miljoen kinderen van 0 t/m 7 jaar (dit zijn allemaal kinderen van onschuld), 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar (deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd) en wereldwijd nog eens 100 miljoen zwaar gehandicapten en kinderen met het downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven.
(30+170+600+20+100) = Totaal 920 miljoen die met de Opname mee zullen gaan. Maar… dat wordt nu iets meer dan één miljard, want ook dit aantal heeft Jezus mij doorgegeven!

Zie berekening: “Doch tevergeefs eren zij Mij”

Van de 1,020 miljard mensen die met de Opname erbij zullen zijn, zat ik met mijn berekening van 920 miljoen er wel heel dichtbij. Want de Heer neemt iets meer dan één miljard mensen op.
Onder mensen wordt verstaan, groot en klein en zelfs dat wat in de moederbuik in ontwikkeling is!
Totaal ±1,020 miljard.
Jezus: “Ik neem iets meer dan een miljard mensen op!”

Zie: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven!)

De tijd is al op!
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”  (Joh.16:13)
(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” blz.27)

Van alle christenen die de waterdoop zijn nagekomen wordt uit elke gemeente maar 1 tot 3% opgenomen en bij uitzondering zelfs 7%! De rest blijft achter. Het zijn maar een handje vol christenen die opgenomen zullen worden. Er zijn vele gemeenten bij waar helemaal niemand wordt opgenomen, behalve de kinderen van 1 t/m 12 jaar.

Hier wordt de Opwekking van Joël niet mee bedoeld. De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengt de Heilige Geest een grote schare van 1,2 miljard tot inzicht en bekering! (Matth.22:8-10) Uit deze groep worden maar 170 miljoen nieuwe bruiloftsgasten uitgekozen.
Zie dan toch hoe weinig christenen opgenomen zullen worden als de Opname nu zou plaatsvinden! Het is maar 3%! Wie zijn dan de slechten en de goeden? Dat zijn de wereldmensen. Sommigen hebben de naam dat ze geloven anderen niet. Maar door de grote Opwekking zijn ze tot inzicht en bekering gekomen.

(Joël 2:23b en 28“Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” [28] “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”

De deuren van de Hemel zijn al bijna gesloten
De Bruid is al afgesloten in nov.2009. Het niveau van de Oalim is ook al afgesloten in nov.2014.
De uitnodiging voor de eerste builoftsgasten wordt afgesloten in maart 2018 en tegelijkertijd begint dan de grote Opwekking van Joël.
De laatste grote Opwekking zal precies vijf maanden duren t/m aug.2018. In deze tijd worden de nieuwe bruiloftsgasten door de Heilige Geest uitgekozen.
(Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”
.
===*===

De christenen van Laodicea
.

Luipaard (Samburu) Nationaal Reservaat – Kenia Africa

Masai Mara nationaal reservaat – Kenia Afrika

(Matth.9:37)

Jezus: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.”

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Draak en de gemeente Laodicea

(DZG// Donderdag 27-12-2017/ 13:28)

Vlucht naar Jezus – De Draak en de gemeente Laodicea
(Minder dan 10% wordt opgenomen)
Less Than 10% of Christians Will Be Raptured and 80% of You Will Be Left Behind
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=3sjudv3D3Po
De 7 sterren Gods
Bron: _http://www.morgenster.org/openbaring-inleiding.htm
Lakewood church
(Foto) _http://lightingdesignalliance.com/project_images/lakewoodchurch004.jpg
Bron: _http://www.christiantruthcenter.com/god-does-not-dwell-in-temples-made-with-human-hands/
Koepel gemeente_ Behold, Laodicea
Bron: _http://www.nowtheendbegins.com/26-million-laodicean-mega-church-night-club-fitness-center-12-lane-bowling-alley/
Band in een gemeente van Laodicea
Three Angels Message – Mark of the Beast 666 – Warning!
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=M09ECt5b6ZY
(Vijf foto’s!) De gemeente van Laodicea
Christian Churches Descend into Madness for Christmas (2016)
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=uAE5ec2xmmk
(Dec. 16-20) SHOCK: An Alter to Lucifer is in a Baptist Church – YouTube (13:47)
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=mWDkMnRopWo
Donkere wolken. (1) Bron: _https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opvallend/de-grootste-mysteries-uit-de-geschiedenis/ss-AAiEmIn
Donkere wolken. (2) Bron: _http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opvallend/de-grootste-mysteries-uit-de-geschiedenis/ss-AAiEmIn?li=BBoPOOe&ocid=SL5MDHP&parent-title=vrouw-laat-scheet-tijdens-operatie-en-vliegt-in-brand&parent-ns=ar&parent-content-id=AAjFNCf&fullscreen=true#image=AAiEmIn|1
(Kleine foto) “El Condor” De Zonen Gods. Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
(Foto Leeuw) De Oalim. Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
De Horizon aan zee. Bron: _https://pixabay.com/p-2730676/?no_redirect
We are going home. (We gaan naar huis)
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ByFpxCA6Vjk
Revelation 12 Sign * New Date Discoveries Relevant To It (3:49)
(1917-2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
Luipaard liggend op een tak. Bron:
_http://malikatravel.nl/wp-content/uploads/2014/02/Leopard-in-Samburu-National-Reserve-Kenya-Africa.jpg
(Luipaard liggend op een boomstam) Another boring day
(Foto) Bron: _http://www.niburu.co/images/2017/jan/saai.jpg
Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11475:iedereen-dacht-dat-het-een-saaie-maandag-was&catid=37:wereld&Itemid=50
===*===