Stilte voor de storm

“Stilte voor de storm”

(Wereldklok)

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
(5 sept.2022 – 5 febr.2023)
De valse Profeet zal voor precies vijf maanden regeren vanaf 5 sept.2022 t/m febr.2023. De Opname wordt verwacht in april 2023!
Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Dit heeft Jezus doorgegeven aan Pastor Sori Park. (Zuid-Korea)


De tijden moeten nog worden aangepast
(Opname maart 2024)

_____

Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden

Op Youtube is er al heel veel te zien wat vanaf 23 sept.2017 de wereld brengen zal. Maar (Openb.12:1-2 en 4b-5) gaat de geboorte van de Zonen Gods aan, waarvan Jezus de eerste geborene Zoon van God de Vader was en is. De eerst geborene Zoon Gods op aarde.

Na 23 sept.2017* zijn we nu alweer een half jaar verder en er is nog niets bijzonders gebeurd. Maar dat er in aug.2018 iets gaat gebeuren, dat staat vast. Het zou een dreiging of het begin kunnen zijn van een totale economische ineenstorting dat de wereld in een complete wanorde zal storten. Dit zou dan het moment kunnen zijn dat de valse Profeet zich zal openbaren. Want hij is de man van de vrede die de orde zal herstellen.
___
*) Er kunnen ook andere mogelijkheden zijn dat met 23 sept.2017 van doen heeft. Maar wat? Nog even en dan weten we het.

Zie details van 23 sept.2017 in: “De laatste maanden zijn ingegaan”

(Update 02-09-2019) Alleen de tijden van dit grafiek zijn al aangepast

Als ik nu naar het visioen van Jesaja kijk, dan begint de tijdbalk van de laatste jaarweek (7 jaar) eerst in sept./ okt.2014. Wat ik hiervan weet is, dat in aug.2018 de grote en laatste Opwekking zal gaan beginnen. Dan zal tegelijkertijd ook de valse Profeet zich aan de wereld bekend maken.
De valse Profeet zou zich kunnen openbaren vanaf 23 juli 2018 maar in ieder geval in de maand aug.2018! Want de tijdbalk van Jesaja begint in sept./okt.2014 t/m sept.2021 en is het begin van het 1000-jarig vrederijk.
Dat zijn totaal (90+72+1170+90)= 1422 dagen. Dit is in het grafiek de langste tijdbalk van Jesaja.
De vier ruiters zullen dan tezamen ±1410 dagen aan de macht zijn.

Zie alle details in: “De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël”

Het einde van het tijdperk is nu in augustus of dec.2018
In deze dagen waarin de aarde letterlijk staat te trillen en schudden en waarbij ook een deel van de mensheid volkomen de weg kwijt is, kijken steeds meer mensen naar de hemel.
Er gebeuren nu al verschrikkelijke dingen op aarde. Het lijkt wel als of de hele wereld geestelijk in een totaal onbalans leeft. De mens probeert dan maar zijn eigen weg te zoeken.
Jezus: “De Aarde is geen plaats van rust en vrede, het is een slagveld!”

(Luc.12:49 en 51) “Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is?….. Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.”

Evangelist Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

(AD: 25-05-2017) Grote onrust in de Braziliaanse hoofdstad Brasília

De wetteloze
Steeds vaker is dit het beeld dat via internet, de TV en in de kranten is te zien.
Gezien de huidige ontwikkelingen in deze Eindtijd staan we vlak voor een totale ineenstorting van onze samenleving en beschaving. Eén ding is zeker: We staan op de rand van een onzekere, angstwekkende periode vol chaos, horror en geweld.
(2 Thess.2:3-8) “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,
4] de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”
(Deze derde Tempel zal wellicht niet afgebouwd zijn, maar hij zou de eredienst daar al wel kunnen beginnen.)
.
5] “Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?
6] En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.
7] Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”
(De wetteloosheid is alreeds in werking. Zodra de Opname heeft plaatsgevonden zal ook de Heilige Geest zijn opgenomen.)
.
8] Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

(Deze is de Antichrist; de wetteloze.)

Venezuela
Supermarkt. Lege schappen
Alle Supermarkten hetzelfde beeld
Sla op tijd voedsel in
Zodra in de maand dec.2018 de valse Profeet wordt gedood, zullen wereldwijd alle supermarkten binnen drie dagen zijn uitverkocht. Er zal dan nauwelijks nog voedsel te krijgen zijn. Daarom het advies, sla nu al voldoende voedsel in voor te minste drie maanden! De tijd gaat veel sneller dan u denkt.
Wees gereed voor alle mogelijke noodsituaties. Zorg ervoor, dat u al uw voorraden bij de hand hebt.
Breng uw huis op orde [voor de noodtoestand]. Leg al uw schappen en voorraadplanken vol. Vul uw kelders en voorraadkasten en vul uw schuren. Zware tijden staan voor de deur!

Zie voor meer details: “De Krijgswet!”

De tijd is al op
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Aan de hand van dit vers geeft Jezus in deze Eindtijd vele bijzonderheden door.

Zie details en tijden: “Waar blijft de valse Profeet?” (De Messiah van de wereld)

Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” Blz.27)

Van alle christenen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen zijn er maar een handje vol christenen die opgenomen zullen worden.
De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is, Laodicea. Want immers, met de grote Opwekking brengen de engelen des Heren een grote schare van 1,2 miljard christenen binnen waaruit de Heilige Geest maar 270 miljoen ervan kan opnemen.

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

De gemeente van Laodicea
Zie details: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)
Hoe is dit mogelijk zult u zeggen. Een christen die dit inziet, zal het van de daken afschreeuwen! Ja, hij zal alles in het werk stellen en proberen om de mensen en de slapende christenen, binnen de gemeente des Heren, wakker te schudden. Maar in de tijd van Laodicea hebben de christenen andere bezigheden.

De verschrikkingen die de mens straks, direct na de Opname, in het “Dal van Armageddon” te wachten staan, zal een tijd worden van ongeloof en horror.


Overzicht van de laatste Jaarweek en het 1000-jarig vrederijk

Tijdrekening van de drie visioenen tezamen: (Aug.2018 / De vijf fiches / Visioen Jesaja)

Broeders en zusters, in dit grafiek moeten de tijden nog veranderd worden.
A)De laatste maanden voor de Opname zijn ingegaan.
b(Aug.2017) Begin grote Opwekking en Openbaring valse Profeet. (Hij zal vijf maanden regeren)
c)De virtuele 3e Tempel? (Binnen 3 weken zal hij uit Israël worden verbannen)
d)Vijf maanden later: Openbaring Antichrist.
e)De valse Profeet wordt gedood in de eerste week van dec.2018.
(Satan = Lucifer neemt het lichaam over)
f)De Opname wordt verwacht in de laatste week van dec.2018. (26 t/m 31 dec.2018)
(De dag en het uur kunnen we niet bepalen, dat is onmogelijk.)
g)Vijf maanden later in mei/juni 2019: Openbaring van het zwarte paard.
h)Vijf maanden later in okt./nov.2019: Openbaring van het vale paard.
i)(Juni 2021) Einde Armageddon.
___
J)   (Sept.2021) Begin 1000-jarig vrederijk. De terugkomst van Jezus op de Olijf-berg.
K)   Openbaring Henoch in de maand juni van het jaar 3014.
      Tijd Henoch 7,3 jaar. (7 jaar en 3 maanden)
L)   (Sept.3021) De laatste Opname.
M)  Het einde van de Aarde. (De blauwe planeet)
      De Aarde zal net als de Mallona planeet gelijk een Super-Nova exploderen.
      Mallona planeet ook wel Maldek planeet genoemd.*
___
*) “Nostradamus en Armageddon” (De slapende Profeet)

(Het Mysterie van de Mallona Planeet)


Krachten en machtsverhoudingen

Indeling van wijsheid en kennis

Een toegewijd leven

Mocht de Heer, voor de grote Opwekking, nu al met de Opname komen, dan wordt uit de gemeente Laodicea maar 3% opgenomen. De digitale wereld heeft ook de vele christenen geestelijk in een diepe slaap gebracht. De Heer zou maar een handje vol christenen opnemen… en 3% van de huidige kerk en gemeenschappen is niet zoveel. Velen hebben in hun lange leven het Zoonschap Gods in de 2e graad van kennis weten te bemachtigen en anderen, zelfs het niveau van de Oalim in de 3e graad!

De christenen zullen nu zeggen: Maar de Heer heeft volgens Angelica Zambrano en Elvi Zapata laten weten dat maar 20% wordt opgenomen. (3+17= 20%)
De eerste groep: Uit de gemeente van Laodicea 3% en de tweede groep van in totaal 17%.
Binnen een tijd van drie á vijf maanden heeft de Heilige Geest uit 1,2 miljard slechte en goede mensen maar 270 miljoen eruit kunnen halen die tot levend geloof zijn gekomen. (Matth.22:1-10). Ze worden allemaal engelen. Zie: “Een visioen over de hemel”
___
Een zeer, zeer klein gedeelte uit de eerste groep van 3% uit de gemeente van Laodicea hebben vrijwel hun hele leven een toegewijd leven geleidt en alleen uit deze eerste groep komen voort: Engelen, Krachten, Machten, Heerschappijen, de Bruid des Heren en de grote Schepping Meesters.
De wijze maagden (Engelen), de dwaze maagden uit Armageddon (Krachten), de terugkeer van de verloren Zoon (Machten), de Zonen Gods (Heerschappijen), de Bruid des Heren (Tronen).
De Oalim’s (Alfa en de Omega). Alleen de Oalim’s behoren tot de grote Schepping Meesters.
___
De grote Schepping Meesters

Zie: “De Morgenster”/”De Oalim” (Geboorte van de Oalim /2e Vuurproef /3e graad)

Indeling van wijsheid en kennis
De Oalim (1000 zonnen /3e graad)
De Bruid (1 zon /2e graad)
Een Zoon Gods (1 zon /2e graad)
Terugkeer verloren Zoon met de gouden Ring (1e graad)
De wijze maagden (1e graad van kennis)
De dwaze maagden (1e graad van kennis)
Grote schoolkinderen en schooljongens. (1e graad van verdraagzaamheid.)

(Al deze zijn nog minder dan een dwaze maagd.) Vgl. (Openb.3:17)

Tot levend geloof komen
Deze gaan of zijn nog aan de melk Gods. (1 Petr.2:1-2) “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”
Eerst als ze de melk Gods helemaal gedronken hebben, dan pas krijgen ze van de Heilige Geest één Pond aangereikt om voor de Heer in de wereld uit te gaan. (Luc.19:12-27)
Afhankelijk van inzichten en kennis doen zich nu twee bijzonderheden voor. De één gaat niet verder dan wat er allemaal in de Bijbel staat, dat zijn de grote schoolkinderen en grote schooljongens. Deze leven in hun onvermogen dat niet verder gaat dan de 1e graad van hun verdraagzaamheid.

De andere die van de Heilige Geest ook één Pond heeft gekregen gaat verder dan (Joh.16:13). Deze leeft dan ook in de 1e graad van kennis! En hieruit komen voort, de 10 maagden.

Mensen die de naam hebben een christen te zijn
Theologen.
Naam- christenen (Deze hebben meestal hun geloof overgeërfd)

Religieuzen (Alles wat om Jezus heen draait is een religie)

Andere soorten van geloof met een andere God
Een atheïst gelooft niet in God alleen in zichzelf.
De neutrale mens (de onwetende) is nog meer dan een atheïst!

De atheïsten in het algemeen: Vaak onbewust maar nog veel meer doelbewust door grote haat gedreven en bevangen, tegen elke vorm van geloof, is te allen tijde het werk van de duivel!

De martelaren Gods
Wie om Jezus naams wil wordt gedood, die is een martelaar Gods en heeft zo wie zo het leven.
De martelaren Gods houden vast met wat ze hebben, ook al worden ze om hun geloof gedood.
Deze martelaren, dat kan wel iedereen zijn.
Neem bijvoorbeeld Petrus. Petrus heeft het niveau van de Oalim kunnen behalen en is ondersteboven gekruisigd en is een martelaar Gods. M.a.w. Hij is om Jezus naams wil gedood.

Jezus, was in zekere zin ook een martelaar Gods ook al was het wel de bedoeling dat de Heer aan het kruis moest sterven. Want dit zou dan voor iedereen in de hele wereld het symbool worden om in te kunnen zien wat Jezus in werkelijkheid voor de mens heeft gedaan.

===*===

De naam Oalim

(3e graad nader uitgelegd)

De Zonen Gods en de Oalim

De naam Oalim is niet een naam van God de Vader (Elohim) en is ook niet dat van Jezus, die de Morgenster is. Deze naam heb ik gebruikt om het niveau in de 3e graad mee aan te geven!

Het aangezicht van een Leeuw

De Zonen Gods hebben een zekere kracht en uitstraling van een Condor, de Oalim dat van een Leeuw! Het niveau van de Oalim is verborgen in de Morgenster, dat in zijn context maar vier keer in de Bijbel voorkomt.

De Zonen Gods en de Morgenster
(Job 38:1) Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: “Terwijl de Morgensterren tezamen juichten en al de Zonen Gods jubelden.” (Job 38:7)
Vgl. (2 Petr.1:19) – (Openb.2:26-28) – (Openb.22:16).
Het niveau van de Oalim is in feite de Morgenster en andersom en heeft een kracht van 1000 zonnen! Dit is het zonnehart en is door een rechtvaardige bekeerling (1e graad) nauwelijks in te zien. Dit is de 2e Vuurkennis in de 3e graad! Alleen de Zonen Gods (2e graad) weten dat dit niveau van de Oalim ook de Morgenster is. Tenminste, als ze daarvan kennis hebben vernomen.

Zie: “De Zonen Gods” (De 1e Vuurproef – 2e graad)

De naam van God “ELOHIM” (of Elohay) de “Morgenster” en de naam “Oalim.
De naam Oalim komt alleen voor in de boeken van Jakob Lorber.
Zie: “Het gezicht van Oalim” (Oalims visioen: Drie harten in elkaar)
Jakob Lorber – De Huishouding van God (deel 2) Hoofdstuk 72 /280 (vers 9 t/m 25).
H 2 /72 (01-27) en H 2 /74 (23, 24-32) (Oalim)
____

(Profetie Karel Hoekendijk) “Volle Evangelie Gemeente”

De 2e Vuurproef/Het derde lichthart
Met deze afbeelding van een Leeuw, heb ik de naam Oalim een beeld gegeven dat het derde hart, het zonnehart aangaat. Wordt dan deze naam gebruikt, dan gaat dat de 2e Vuurproef aan. Het is een niveau.
Als ik dan lees wat Jezus met het derde gebed in het Hof van Gethsémane heeft meegemaakt, dan kan ik geen ander naam en beeld bedenken om de kracht en uitstraling van het derde Lichthart te kunnen beschrijven. Jezus, beleefde de 2e Vuurproef en de druk was zo groot, dat de Heer bloed zweette.
(Luc.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”
Deze strijd moet bij Jezus ongeveer 2 uur hebben geduurd.

Zie: “De Oalim” (De 2e Vuurproef – 3e graad)

(2e graad nader uitgelegd)
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wereldklok (1 minuut voor 12)
Bron:_ https://www.youtube.com/watch?v=xWTeNMIP5i4
(Algemeen Dagblad) Brazilië_ rellen. Bron:
http://www.ad.nl/buitenland/ministeries-brazilieneuml-ontruimd-na-rellen-leger-moet-orde-herstellen~ad7488ef/
(Linksboven) Venezuela. Twee mensen met een winkelwagen. Bron:
http://www.cotilleando.com/threads/la-foto-iconica-del-desabastecimiento-en-venezuela-se-hizo-en-nueva-york-y-engano-a-google.106310/
(Rechtsboven) Venezuela. Een vrouw met een winkelwagen. Bron:
http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valutaoorlog-venezuela-dwingt-prijscontroles-af/
(Linksonder) Venezuela. Lege Vitrines. Bron:
http://www.cotilleando.com/threads/la-foto-iconica-del-desabastecimiento-en-venezuela-se-hizo-en-nueva-york-y-engano-a-google.106310/
(Rechtsonder) Venezuela
Verzameling foto’s van vele andere supermarkten of K-markt. Bron:
http://runrun.es/la-economia/178798/twitter-se-lleno-de-anaqueles-vacios.html
Doomsday clock. Bron:
https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
(De Oalim) Foto Leeuw. Bron: http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
===*===