Twee keer een Opname

Binnen de 3 dagen van duisternis

– Twee keer een Opname –

________________________________________________________________
Update (26-09-2023)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 17 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
Opname 2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De Opname niet zoals we ons dat hebben voorgesteld
Binnen drie dagen zal er tot twee keer toe een Opname plaatsvinden!

Jezus, heeft mij dit ingegeven op vrijdag 3 mei 2019 om 16:24 uur.

Eindtijd bijna voorbij – Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea) – Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar en zelfs de maand weten te herkennen!

De visioenen Aug.2018, Fiche 59 en de Opname 90 dagen later geven aan, dat de Opname op woensdag 13 april 2022 moet plaatsvinden! (Dat is vóór Pasen op zondag 17 april 2022)
De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zal niet ouder worden dan 59 jaar. Zo niet, dan wordt de valse Profeet 60 jaar en volgens het visioen ‘Fiche 59’ kan dat niet.

Op 4 febr.2022 is de valse Profeet nog steeds 59 jaar oud. Dat betekent dat hij al voor die tijd, of in ieder geval, vóór 5 febr.2022 zal worden gedood. Het visioen ‘Fiche 59’ geeft deze tijd aan.

De laatste 90 dagen voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 20-12-2018 om 23:28 uur.
Deze drie maanden geven aan dat de Grote Opwekking dan al voorbij is en dat Armageddon al voor 90 dagen aan de gang is en… de Opname heeft nog niet plaatsgevonden.

Vlak voor Pasen, in de maand april 2022, zal de wereld opgeschrikt worden door 3 dagen van een totale duisternis! Binnen deze 3 dagen zal er dan tot twee keer toe een Opname plaatsvinden.


– Het teken van Jona –
.
Drie dagen kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
De Schriftgeleerden en de Farizeeën waren al constant bezig een val te spannen om zodoende de Heer te kunnen aanklagen ten einde Hem te doden en zeiden: “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.”  – (Matth.12:38)
(Matth.12:39-40) “Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. [40] Want gelijk Jona [voor de Ninevieten ten teken geworden is en] drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
Jezus: “De hemel zal oplichten* in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden.”
Zie: Alois Irlmaier – (1894-1959) 65 jaar. De drie Dagen Duisternis
___

*) Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.


Details over de 1e en de 2e Opname
.
Geen toeval
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015. Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de Opname. Dat is precies 7 jaar later. Hoe bestaat het!

Broeders en zusters, want juist op deze dag (13 april 2022) zal er tot twee keer toe een aardbeving plaatsvinden dat door iedereen op de hele wereld duidelijk gevoeld zal worden.

Twee aardbevingen!
De Aurora’s zijn precies 72 uur lang te bewonderen, waarvan de laatste 24 uren de belangrijkste zijn. Er zullen twee aardbevingen plaatsvinden, voordat “De 3 Duistere dagen’ zullen aanbreken.
De eerste aardbeving zal zijn, precies 24 uur voordat de tweede aardbeving zal plaatsvinden. Op het moment van de tweede aardbeving gaan de 3 dagen van totale duisternis in en tegelijkertijd is er ook een Opname. Dat is de eerste Opname.

Zie details: Drie dagen duisternis

De drie dagen van Jona
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Dit zei Jezus tegen evangelist Choo Thomas. (9 febr.2012)

Al eerder had ik deze zin in enkele verslagen verwerkt, maar de inhoud van deze 3 dagen had ik niet beschreven omdat ik niet wist wat dat zou moeten zijn. Aanvankelijk dacht ik dat deze drie dagen de 3 duistere dagen zouden moeten voorstellen, maar deze zin gaat in werkelijkheid de drie dagen van Jona aan en dat zag ik niet. Eerst toen de Heer mij ingaf dat er 2x een Opname zou plaatsvinden, toen pas zag ik deze drie dagen van Jona die aan de 3 duistere dagen vooraf zullen gaan.

De foto’s laten al zien wat we zullen meemaken en dat het ongewoon donker zal worden. De hele dag en nacht zal het voor drie dagen donker zijn met vele mooie kleuren.

Maar, wat er daarna in werkelijkheid komen gaat is in feite vele malen erger dat door niemand meer te bedenken is, de 3 dagen van horror, dood en verderf!

De laatste 72 uur
We hebben eerst de drie donkere en kleurrijke dagen van Jona, voordat de 3 dagen van duisternis de mensen treffen zal. Verwacht wordt 2,3 miljard doden.

De tweede Opname zal plaatsvinden 3 dagen later aan het einde van deze 3 dagen van duisternis, daarna is het weer mooi weer. Binnen 3 dagen, twee keer een Opname!

Betekenis van Pasen
Pasen is een belangrijk christelijk feest. De christenen vieren met Pasen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit feest duurt twee dagen.
De Eerste Paasdag is altijd op een zondag en de Tweede Paasdag op een maandag.

Zie overzicht: Pasen 2020, 2021 en verder

De 1e en de 2e Opname zullen voor Pasen 2024 plaatsvinden.
Pasen is op zondag 31 maart 2024
De 1e Opname wordt verwacht op 27 maart 2024.
De 2e Opname wordt verwacht op 30 maart 2024.
De 1e Opname is voor de 1e groep Bruiloftsgasten.
De 2e Opname is voor de 2e groep Bruiloftsgasten.

Zie details verder in dit verslag.

Kalender februari 2022

Bekijk hier de weeknummers van de maandkalender februari 2022 en van april 2022.

Op de 1e dag van de duisternis
De 1e groep Bruiloftsgasten
Op de 3e dag van de duisternis
De 2e groep Bruiloftsgasten
– De Bruiloftsgasten –
.
De 1e en 2e groep Bruiloftsgasten
De Heer zegt, dat het overgrote deel van Zijn kinderen door het Dal van Armageddon zullen gaan. M.a.w. vrijwel alle christenen van de gemeente Laodicea die tot de eerste Bruiloftsgasten behoren blijven achter, want ze zijn niet waardig bevonden om er met de Opname bij te zijn.

De openbaring van de Antichrist zal zijn in jan.2022 en de Opname zal, voor de 1e en de 2e groep Bruiloftsgasten, eerst drie maanden later plaatsvinden in april 2022.

De eerste groep Bruiloftsgasten
(Matth.22:8-9) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. [9] Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.”
Zie de terugkeer van de verloren Zoon die zijn verkiezing heeft weten te bevestigen. Deze kan nooit meer vallen en is er met de eerste Opname bij. Weet dan wat de Heer bedoeld als het hier om de 99 rechtvaardigen gaat die hun verkiezing niet hebben weten te bevestigen.
(Luc.15:7) “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”
___
Een rechtvaardige is een christen Gods! Al deze 99 rechtvaardigen leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Ze zijn allen de waterdoop nagekomen en velen spreken zelfs in tongen! En toch blijven ze achter, hoe kan dat?
Jezus: “Een rechtvaardige is nauwelijks gered.”

Zie details: Verkiezing – Noodzaak!

De Stal des Heeren is de Bruidsgemeente
Daaruit komen voort: De Zonen Gods, de Bruid en de terugkeer van de verloren Zonen. Het zijn maar enkelen die waardig zijn bevonden.
(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”
De wijze maagden behoren niet tot deze groep en kunnen, hoe dan ook, hun verkiezing niet bevestigen. Maar de kennis die ze hebben, in de 2e en 3e graad, redt wel hun leven. Zelf zijn ze niet bij machte zeker te weten of ze er dan wel of niet met de Opname bij zullen zijn.
___
Nog beter uitgelegd: De terugkeer van een verloren Zoon is meer dan een wijze maagd, want hij heeft met de Ring Gods zijn verkiezing weten te bevestigen en dat hebben de wijze maagden niet.

(Luc.15:23) “Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.”

De tweede groep Bruiloftsgasten
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.
(Matth.22:10) “En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”  – Dit aantal wordt geschat op ±300 miljoen.

Deze Grote Opwekking gaat beginnen vanaf juli/aug.2021 en zal, binnen één week, vanuit Amerika de hele wereld overgaan. Als dan na vijf maanden de Grote Opwekking in jan.2022 voorbij is, zal de Opname toch eerst drie maanden later in het Dal van Armageddon plaatsvinden. Dan zal iedereen op de aarde van Jezus hebben gehoord.

Veel mensen geloven
Maar met geloof alleen ben je nog niet voorbij Satan, want Satan gelooft ook. Weet dan over welk een grote kennis de wijze maagden beschikken, voorwaar!
De wijze en de dwaze maagden zijn allen de onderwaterdoop nagekomen en beschikken allebei over een kennis in de 2e en 3e graad. De één deelt zijn kennis aan iedereen en de andere houdt de kennis voor zichzelf.

Zie: 2e en 3e graad van kennis


– Armageddon –
.
Jezus: “Bereidt de Mijnen alvast voor, want door de kracht van de Grote Opwekking is daar nauwelijks nog aandacht voor!”
De Heer heeft het hier over de komende Armageddon.
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26-09-2019 om 13:26 uur.
Broeders en zusters, ik schrok toen Jezus dat tegen mij zei, want de Grote Opwekking duurt namelijk maar 5 maanden!
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

(Jan.2017) Profetie van Allison Pound. Zie verder.

Grote onzekerheid
Na deze korte Grote Opwekking, die maar 5 maanden zal duren, leven de aardbewoners daarna nog 90 dagen lang in grote onzekerheid.
Vele christenen denken dat de Grote Opwekking 3,5 jaar zal duren. Nee, dat zou Jezus nooit toestaan. In deze valse vrede zullen vele christenen achter de valse Profeet aangaan, want deze man is werkelijk ongelooflijk!

Zie toch wat Jezus over deze valse Profeet te zeggen heeft. Niemand kan hem tegenspreken, want hij heeft een boog met pijlen!


De valse Profeet met een Boog en pijlen van begrip

– De Supermens –
.
Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend en na enkele dagen zullen de mensen zien wat niemand ooit voor mogelijk heeft kunnen houden. De kracht die dan van deze man zal uitgaan kan door de wereld nauwelijks worden begrepen. Hij is de absolute wereldleider, de Supermens!
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zoveel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter – Openbaring van de Hel (Hoofdstuk 22)

De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar vijf maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
(Openb.13:3) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Jezus zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

Dit Beest is de valse Profeet, maar als hij dan in jan.2022 wordt gedood en na drie dagen weer opstaat, zullen vele christenen denken dat dat Jezus is en ze zullen het Beest met verbazing achterna gaan.

De valse Profeet/Antichrist
(Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

Dit vers gaat een en dezelfde persoon aan!


Waarom een tweede Opname?
(Het gaat hier om de kinderen)
.
Binnen drie dagen twee keer een Opname
Wie kan dit nu geloven? Wel broeders en zusters, ook ik was stomverbaasd toen de Heer mij dit had ingegeven. De eerste keer was op vrijdag 3 mei 2019 om 16:24 uur en de tweede keer was vrijdag op 21-06-2019 om 16:48 uur.
Ik was in gebed toen ik moest denken aan de Bruid des Heeren. Als de Heer de kleine kinderen al voor de drie duistere dagen opneemt, waarom dan ook niet tegelijkertijd de Bruid?

Zie het volgende:

Anna-Maria Taigi
Sommige mensen, maar vooral kinderen, zullen vooraf naar de Hemel worden gebracht om hen de gruwelen van deze 3 duistere dagen te besparen.
Mensen die zich dan nog buiten zullen bevinden, zullen direct sterven. Driekwart van de mensheid zal uitgeroeid worden, meer mannen dan vrouwen. Ze zullen op zoek gaan naar hun kinderen en omdat ze zich opdat moment buiten bevinden worden ze door de horror in de duisternis gedood. Niemand zal aan de verschrikking van deze 3 dagen kunnen ontsnappen.
___
Met …Sommige mensen… wordt in eerste instantie bedoeld, christenen die hun roeping en verkiezing hebben weten te bevestigen. Dat zijn er met 3 miljoen helaas niet zoveel. Met de Opname behoren daar ook bij, de 620 miljoen kinderen en 100 miljoen gehandicapten. (Totaal 720 miljoen) Deze eerste groep zal al met de 1e Opname van de aarde worden weggenomen.

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Weinigen worden opgenomen
Velen zullen achterblijven
– Twee keer een Opname –
.
Redenen Gods waarom

De 1e Opname vindt plaats in de eerste minuut, of op het moment, dat de drie dagen van duisternis ingaan en waarin ±2,3 miljard mensen op de wereld zullen worden gedood. In deze 1e Opname worden ±620 miljoen kinderen opgenomen en 100 miljoen gehandicapten. Daar behoren ook bij, de 1e groep Bruiloftsgasten. Dit is een wel heel kleine groep van ongeveer 3 miljoen mensen die hun roeping en verkiezing hebben weten te bevestigen. Totaal ongeveer 720 miljoen.

Dan op het einde van de derde dag zal de 2e Opname plaatsvinden waar nog eens ±300 miljoen mensen (de 2e groep Bruiloftsgasten) worden opgenomen.
Dan, na drie dagen van rust en stilte, komt de Grote aardbeving die nog eens ±700 miljoen mensen het leven zullen kosten. Wereldwijd leven ±634 miljoen mensen op zeeniveau, waarvan velen binnen de drie duistere dagen al gedood zullen worden.
Jezus zei; dat Hij met de Opname iets meer dan één miljard mensen zal opnemen. (720+300= ±1 miljard)

Bij elkaar worden ongeveer ±3 miljard mensen gedood. Profetieën geven aan dat drie kwart van de wereldbevolking gedood zal worden. Dat is ±5,3 miljard. Daar is de Opname van 1 miljard niet bij opgeteld. Van de 8 miljard mensen zouden er dan nog maar 1,7 miljard mensen overblijven, en dat kan niet. Jezus neemt 1 miljard op en 3 miljard mensen worden gedood. Blijft over 4 miljard.

Geen 3% maar minder dan 0.5%
Van de huidige gemeente Laodicea maar 3 miljoen
Op maandag 23 sept.2019 om 10:20 uur kwam ik met mijn nieuwe berekening niet verder dan ±2 miljoen, maar de Heer gaf mij vrijwel direct daarna in dat dit aantal ongeveer 3 miljoen is.
Dit gaf Jezus mij in op maandag 23 sept.2019 om 11:38 uur.

Net als met de …iets meer dan 1 miljard… die opgenomen zullen worden, gaf de Heer mij ook nu weer het aantal door: Van de gemeente Laodicea ongeveer 3 miljoen.

In juli/aug.2021 telt de gemeente Laodicea één miljard christenen die allemaal de onderwaterdoop zijn nagekomen. Ze leven allen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid, want enige kennis meer in de 2e graad kunnen ze niet verdragen. Via Joh.16:13 kan de Heilige Geest hun nauwelijks nog wat leren. Ze weten het ook allemaal zoveel beter. Maar zie toch hoe de Heer deze groep aanspreekt!
___
Jezus: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”  – (Openb.3:17)
Als Jezus zo over een christen spreekt, denkt u dan echt dat die met de Opname erbij zal zijn?

In vele verslagen ben ik uitgegaan van 3% (30 miljoen) en dat vond ik al weinig, maar van de één miljard christenen is 3 miljoen vrijwel niets en is nog minder dan 0.5%.!

Angst breekt uit
Het zullen vooral de christenen zijn die deze website kennen en in hun gebeden tot Jezus roepen: “Zal ik nu wel of niet met de Opname erbij zijn?”
Jezus: “Ik neem maar een handje vol mensen mee.”
Broeders en zusters, al meerdere keren ben ik ten zeerste bedroefd geweest. Deze website is misschien niet voldoende. “Heer help mij!”
___
Jezus: “De mensen zijn voldoende gewaarschuwd. Ik weet al wie de Mijnen zijn en wie niet.”
Dit was dan mijn gebed: “Oh Here Jezus, de Pastors en Voorgangers houden hun gemeenteleden blind als het om de Eindtijd gaat. Er is geen voldoende onderwijs als het om de Biochip gaat en het Brandmerk Teken/Logo (666)! Velen christenen stevenen daardoor met open ogen af naar het Dal van Armageddon!”
Zie: “Duivelse christenen” wachten op Armageddon.

(Zie Jezus en de harde Kern!)

De harde Kern
Na de Opname zullen alle Leiders, Voorgangers en Pastors door hun eigen gemeenteleden (De harde Kern) worden afgeslacht!
Jezus: “De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
___
Bron: Pastor Yong-doo Kim “Als Voorganger ben ik echt bang.”

Deze Voorganger denkt dat hij met de Opname misschien achter zal blijven. Dat is niet bepaald onterecht als je bedenkt, wat Jezus daarover heeft gezegd: “Van elke 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”  – Dat zijn er ongeveer 10.

Evangelist Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al om is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Geen tekenen meer
Jezus, zal ons geen tekenen meer geven als het om de Opname gaat. De hele wereld is in een totaal verval geraakt en is vele velen malen erger dan in de dagen van Sodom en Gomorra! De Eindtijd is over en Armageddon staat op het punt te beginnen. Het wachten is op de laatste Benjamin die nog uit de geest Wederom geboren moet worden, de laatste Zoon van God de Vader.

Zie overzicht: De laatste Benjamin – (Wachten op de laatste Benjamin)

Een handje vol christenen
Zie nu hoe moeilijk het is om uw roeping en verkiezing te kunnen bewijzen.
(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

11] “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat. De Heer spreekt hier duidelijk de gemeente Laodicea mee aan en dan is de Grote Opwekking nog niet eens begonnen.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)
___
Een klein hoopje; dat zijn er ongeveer 3 miljoen.
(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders [en zusters], om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

De wijze maagden behoren tot de eerste groep Bruiloftsgasten, maar hebben hun verkiezing niet weten te bevestigen. Toch zullen ook zij er met de eerste Opname bij zijn.

Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen zullen worden opgenomen. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en dat weer anderen met hun telefoon aan het appen zijn. Velen komen voor de gezelligheid.
Voordat de Grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicea geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.

Maar… zie nu het volgende, want het kan nog erger!

Bericht van Pastor Wilfred Lai
Mombasa, Kenia. De gemeente was overvol! Er zaten 20.000(!) enthousiaste christenen in de zaal. Wat was Pastor Lai blij, wat mooi! Met deze blijdschap en vervuld met grote vreugde, stelde hij Jezus een vraag: “Heer, als de opname nu zou plaatsvinden, hoeveel zou U er dan opnemen?” En de Heer zei: “Maar 1%.”

Van de 20.000 christenen, die op dat moment vol waren van hun geloof in Jezus, worden er slechts 200 opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden. Van elke 1000 zijn dat er maar 10.

Hoe is dat toch mogelijk, maar 1%?! Het is haast niet te geloven. Van de 20.000 zouden er maar 200 christenen worden opgenomen. Maar 200! Terwijl iedereen in de zaal uit zijn dak ging als het om Jezus gaat!
Daarom heeft de Heer deze Website (De Zonen Gods) mogelijk gemaakt om de gemeente voortijd te waarschuwen wat er in werkelijkheid met de Opname gaat gebeuren. Want er zullen maar een handje vol christenen worden opgenomen en 1 tot 3% is niet zoveel.
___
Maar Evangelist Yong Gyu Park, maakt het nog erger. Van de 1000 christenen wordt er maar één christen opgenomen! Het is zeker dat ook dit van land tot land verschilt.
Heaven & Hell 1000-1 (Pastor Yong Gyu Park)

Tijdens een tragische Bijna Dood Ervaring werd de conservatieve Presbyteriaanse pastor Yong Gyu Park meegenomen naar de Hemel en de Hel, waar de Heer hem liet zien dat er van de 1000 christenen Gods er maar 1 waardig was bevonden om opgenomen te worden.

(!!!) Zie nu wat Jezus over de Leiders te zeggen heeft:
Jezus: “Van elke 1000 Leiders wordt maar 1% [10] opgenomen. Als de Opname daar is, zal Ik maar een handje vol mensen opnemen en het over- overgrote deel van Mijn gemeente zal het trompetgeschal niet horen.”
Dit heeft Jezus mij ingegeven woensdag op 17 febr.2016 om 13:55 uur.

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”


Totaal (720+300 miljoen) ±1 miljard
.
(720 miljoen) De eerste Opname
(1 Thess.4:13-18) [15b] “Wij, levenden… zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan.”
Zie verdeling:

De 1e groep Bruiloftsgasten gaan de christenen aan waarvan vaststaat dat zij het leven hebben. Dat is van de één miljard, maar 3 miljoen van de huidige kerk Laodicea. (±0.3%) Vrijwel tegelijkertijd gaan de kinderen met deze eerste Opname mee op de dag zelf, op het moment, dat de 3 dagen van duisternis zullen ingaan.

De kinderen van de Heer
Wereldwijd zullen alle kinderen t/m 7 jaar, en van gelovige christenouders t/m 12 jaar, met de Opname naar het Paradijs worden weggevoerd. De Heer wil niet dat deze kinderen de 3 dagen van Horror zullen meemaken.
Zie verdeling: Wereldwijd ±600 miljoen kinderen t/m 7 jaar en ±20 miljoen t/m 12 jaar en 100 miljoen zwaar gehandicapte mensen. Dit aantal van 100 miljoen heeft Jezus mij ingegeven, want dat wist ik niet.

Daar behoren ook bij, de 3 miljoen van de huidige kerk Laodicea en alle foetussen in de moederbuiken! Totaal ±720 miljoen. Na de Opname zal het dan nog 9 maanden duren voordat er weer kinderen worden geboren.

Kinderen en de Opname
De kinderen zijn onder te verdelen in twee groepen:
De eerste groep zijn kinderen van 1 t/m 7 jaar. Al deze kinderen zijn kinderen van onschuld.

Deze worden zo wie zo opgenomen, want uw kinderen zijn uw kinderen niet. Deze kinderen zijn van Jezus. U heeft alleen het voorrecht gehad om ze op te voeden. Dat betekent dat ook alle kinderen van deze leeftijd, van niet gelovige ouders en zelfs van satanische duivelse ouders, allemaal zullen worden opgenomen.

Na de Opname zullen er geen kinderen meer op de aarde zijn
Bijvoorbeeld: Uit de babyafdeling van het ziekenhuis zijn alle baby’s verdwenen!
Zie: Visioen Olav Rogde (De eerste uren na de Opname!)

Wereldwijd zullen ongeveer 600 miljoen kinderen t/m 7 jaar worden opgenomen.

De tweede groep zijn kinderen t/m 12 jaar.

Alle kinderen van gelovige ouders van 8 t/m 12 jaar, waarvan ten minste één van hen de onderwaterdoop is nagekomen, worden ook opgenomen. Deze groep kinderen wordt geschat op ±20 miljoen. Al deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd, ook al zou maar één van de ouders worden opgenomen of beide(!) ouders met de Opname achterblijven. Beide ouders, of te minste één van hun, moet de onderwaterdoop zijn nagekomen. Zo niet, dan blijven ook hun kinderen van 8 t/m 12 jaar achter!

Aantal mensen na Armageddon
Na Armageddon zullen er wereldwijd nog maar tussen de 40 en 50 miljoen mensen op de Aarde overblijven. De rest is dood. Aanvankelijk had ik 300 miljoen berekend, maar kwam uiteindelijk niet verder dan 40 en 50 miljoen mensen.
(Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

Dit vers gaat het begin aan van het 1000-jarig vrederijk. Het is nauwelijks te zien.

Levend geloof
(300 miljoen) De tweede Opname zal drie dagen later plaatsvinden aan het einde van de drie dagen duisternis.
Van de 2e groep Bruiloftsgasten zal de Heilige Geest één miljard van de kruispunten en de hoeken van de straten bijeen vergaren. Daarvan zullen hooguit maar 300 miljoen christenen er met de Opname bij zijn. Al deze mensen zijn in een tijd van vijf maanden tot levend geloof gekomen! En het is Jezus juist om deze mensen te doen.
De andere 700 miljoen hebben ook wel de geestelijke waterdoop meegemaakt, maar gaan door het Dal van Armageddon heen om hun geloof te beproeven.
___

In de Grote Opwekking komen daar nog eens 200 miljoen mensen bij, die zich ook geroepen voelen en het totaal op 1,2 miljard brengen, maar ze zijn niet door de Heilige Geest uitgekozen.

Waarom maar 300 miljoen?
Dat is gemakkelijk te berekenen. Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Dat zouden bij elkaar ongeveer 1,020 miljard kunnen zijn.
Totaal zijn dat 600 miljoen kinderen t/m 7 jaar en van gelovige ouders 20 miljoen kinderen van 8 jaar t/m 12 jaar, plus alle foetussen in de moederbuiken! Daar komen nog bij 100 miljoen gehandicapte mensen. Totaal al 720 miljoen. De Heer zei; dat Hij iets meer dan één miljard mensen zal opnemen.

Met ±300 miljoen erbij is dat ongeveer 720+300= totaal 1,020 miljard mensen.


Opwekking (Flevoland – Walibi) Nederland

De laatste aller- Grootste Opwekking ooit
.
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De aller- grootste en laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden vanaf juli/aug.2021. Deze Opwekking zal precies vijf maanden duren t/m jan.2022! Het duurt dan nog 90 dagen voordat de Opname zal plaatsvinden.

Alle gemeenten overvol
Uit het gemiddelde van alle kerken en gemeenschappen bij elkaar vertegenwoordigd de gemeente Laodicea ongeveer 1 miljard christenen en met de Grote Opwekking komen daar nog eens bij 1 miljard +200 miljoen extra bij, dat is een totaal van 2,2 miljard christenen. Maar als de Grote Opwekking begint is dat aantal veel meer, want velen voelen zich ook aangetrokken. Op het einde van de Grote Opwekking zijn vrijwel alle gemeenten overvol!

Van die 200 miljoen wist ik niet. Jezus, heeft mij dit aantal op 20-06-2017 ingegeven.

Amerika
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

De Grote Opwekking gaat beginnen vanaf juli/aug.2021 en zal, binnen één week, vanuit Amerika de hele wereld overgaan. Als dan de Opname in april 2022 zal plaatsvinden, dan zal binnen die tien maanden iedereen op de wereld van Jezus hebben gehoord. (Juli 2021 t/m april 2022)

Gabriël – Drie Bazuinen voor de Opname
Miljoenen mensen zijn verdwenen
Een Miljard
Toen ik in het verslag Stilte voor de Storm een klein gedeelte had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Dit aantal gaf Jezus mij in op zondag 11-06-2017 om precies 23:00 uur.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat dat ongeveer 1,020 miljard mensen zullen zijn.

Zie details: Opname één miljard – (Niemand wil achterblijven)

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”


De Aurora’s en voor 72 uur lang een groot Rood Kruis aan de hemel
.
Zie enkele voorspellingen over de drie dagen duisternis
ALOIS IRLMAIER (1894-1959)
Tijdens de tweede wereldoorlog door Irlmaier aan diverse mensen uitgesproken:
In de (Derde) Wereldoorlog komt de grote duisternis, die 72 uur duurt. De duisternis komt op een dag in deze oorlog. Tegelijkertijd ziet Irlmaier een groot kruis c.q. Christus aan de hemel staan (waarbij iedereen roept dat God bestaat) en breekt er een hagelbui los met hagel en donder, en een aardbeving schokt de aarde.

Wie het stof inademt krijgt krampen en sterft.

Drie dagen duisternis
In één keer zullen meer mensen sterven dan in de voorgaande twee wereldoorlogen.
Het vee valt om, het gras wordt geel en dor.
De doden krijgen een gele en zwarte kleur.
De wind drijft de dodelijke wolken naar het oosten.
Aan het einde van zijn leven (hij voorspelde precies zijn eigen dood) in 1959 zei hij:
“De driedaagse duisternis komt steeds dichterbij.”
Hij waarschuwt wederom de mensen om gedurende 72 uur hun huis niet te verlaten, de ramen met zwart papier te af te dekken en niet uit het raam te kijken of naar buiten te gaan, ook al zouden mensen, kinderen en bekenden voor de deur roepen of tegen de ramen tikken of bonzen.
___
Alleen ingeblikt eten nuttigen, en niet uit glas omdat glas niet beschermt. Het water is ondrinkbaar. Slechts gewijde kaarsen alle 72 uur laten branden. Het geloof behoudt! Zo zegt Irlmaier.

(Zie voor meer uitgebreidere voorspellingen van Alois Irlmaier in diverse internetsites)

Bovennatuurlijke duisternis
Tijdens de late herfst van 2022, als de oorlog al 90 dagen aan de gang is, zijn er ineens 3 dagen van een bovennatuurlijke duisternis.
Irlmaier zegt hierover dat men dan absoluut binnen moet blijven en het hele huis moet blinderen en alle 3 dagen moet bidden bij gewijde kaarsen; het geloof kan je behouden.
Door 50(!) helderzienden wordt verklaard dat Rusland (mede hierdoor) de oorlog verliest.

De oorlog duurt 90 dagen (van 5-8 tot 8-11-2022) en eist meer slachtoffers dan alle wereldoorlogen tezamen. De bovennatuurlijke duisternis kost tussen de 2 à 5 miljard mensen het leven!

ANNA-MARIA TAIGA (29-5-1769)
Er zal over de aarde een geweldige duisternis komen, die drie dagen en drie nachten zal duren.
Dan zullen de mensen niets meer kunnen zien, en de lucht zal schadelijk zijn en stinken, en deze lucht zal de vijanden van de christenen schade toebrengen. Deze lucht komt uit de hel!
(Openb.9:1-2) “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde vallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.”
2] “En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.”
___
Gedurende deze drie dagen zal het onmogelijk zijn om kunstlicht aan te zetten; alleen (de) gewijde kaarsen zullen branden, want de lampen zullen exploderen. Het aansteken van een lichtje alleen al explodeert! Dat komt door de druk van de duisternis.
Tijdens deze drie dagen vol ontzetting moeten de gelovigen in hun huizen blijven en bidden totdat de 2e Opname zal plaatsvinden.

Alle vijanden van de kerk – zowel de zichtbare als de onzichtbare – zullen tijdens deze algehele duisternis op aarde omkomen, met uitzondering van een kleine groep van hen, die zich zullen bekeren.

MARIA-JULIE JAHENNY (1850) – (Woonde in La Fraudais, Frankrijk)
Op 4-3-1891 had zij het volgende visioen:
Er zal een drie dagen durende duisternis in de natuur aanbreken: Drie nachten en twee dagen zal het ononderbroken nacht zijn. Alleen (de) gewijde kaarsen zullen licht verspreiden. Kaarsgebruik zal voldoende moeten zijn voor drie dagen.

Rode wolken, als bloed, zullen aan de hemel voorbij trekken. Het weerklinken van de donder zal de aarde doen schudden. Onheil brengende bliksems zullen door de straten dreunen (in seizoen(en) gewoonlijk vrij daarvan). De aarde zal tot in haar grondvesten schudden. De zee zal schuimende golven over het vaste land slingeren. De aarde zal veranderd worden in een onmetelijk groot kerkhof.

De twijfelaars
Drie dagen duisternis van pure angst en horror

Als je voorbereid bent en het zou toch niet gebeuren, dan ben je in ieder geval voorbereid geweest. Maar als je niet voorbereid bent en het gebeurt wel, dan hebben jullie een heel groot onoverkomelijk probleem!

Alle lichten van de aarde verwijderd
(Januari 2017) Allison Pound: “Wat de Heer tegen mij heeft gezegd, is dat Hij nog drie dagen duisternis* zal brengen om iedereen een idee te geven hoe het is om zonder licht te leven en een laatste kans om Jezus aan te roepen.”
___

*) Daarna zal Jezus nóg eens drie dagen van duisternis brengen, erger dan de eerste drie kleurrijke dagen van Jona. (Jona 1:11-15) Vers 17: “En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.”

Zuster Joanna bevestiging wat Allison Pound hoorde
Allison Pound ontving profetische inzichten over de komende drie dagen van duisternis.
Jezus, legt het een en ander uit over de drie dagen van duisternis. Deze specifiek geestelijke duisternis is beschreven in de volgende droom die Jezus haar gaf en daarna aan haar uitlegde.
Deze geestelijke duisternis zal direct plaatsvinden nadat Hij Zijn volk uit de wereld heeft weggenomen: “Alle lichten verwijderd.”

(Dit gaat de eerste Opname aan)

Totale geestelijke duisternis

Een grote kreet zal vanuit de aarde naar de Hemel gehoord worden, gedurende drie dagen en drie nachten, als de menigten naar hun geliefden zoeken nadat de Heer de aarde in een totale geestelijke duisternis heeft gestort.

Ultieme duisternis

Ik ontving de volgende droom van Jezus met betrekking tot de komende tijd van geestelijke duisternis. In de droom was ik bij een grote groep mensen. Plots werd al het “Licht” verwijderd. Ik ervoer de ultieme duisternis, zowel in mezelf als rondom mij. De hele aarde werd ondergedompeld in een totale duisternis (geestelijke duisternis) van een soort die zelfs in de donkerste depressie van de geest en emoties van de mens niet kan worden ervaren. Dit was een bovennatuurlijke duisternis die nog nooit eerder op aarde of in de mens was gevoeld.

De Grote Opwekking

Toen zag ik na een tijd dat iemand opstond en naar een piano liep. Hij begon een lied te spelen ter ere van De Heer. Ik viel op mijn knieën in uiterste berouw en offerde lof toen er op de piano gespeeld werd, en ik voelde dat het Licht terugkeerde naar sommigen. Einde van de droom.

Ik vroeg de Heer wat deze droom moest betekenen en kreeg het volgende te horen:
Jezus: “De grote groep mensen overal om me heen, vertegenwoordigde de hele mensheid op aarde in zijn geheel.”
Met betrekking tot het verwijderen van het Licht, legde Hij uit: “Er zal een groot Licht over de aarde komen en Ik zal Mijn Bruid naar de hemel brengen en hen beschutten. Dan pas zal Ik de wereld in de duisternis storten.”
Met betrekking tot de mensen aan de piano zei Jezus: “Er zal een Grote Opwekking* zijn van korte duur.”
Tot zover Allison Pound.
___

*) Deze Grote Opwekking zal maar vijf maanden duren. Daarna leven de aardbewoners 90 dagen lang in grote onzekerheid en op het moment dat de duisternis gaat beginnen, zal er in een tijd van drie dagen tot twee keer toe een Opname plaatsvinden.

Wat er in werkelijkheid stond:
“Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur na het wegnemen van Mijn Bruid, tot stand gebracht door Mijn Geest die uitgestort is.”  – (???)

Voorwaar: Dit laatste kan Jezus nooit hebben gezegd. De gemeente Gods zal de Grote Opwekking meemaken! Daarna breekt Armageddon uit, want de Opname zal pas 90 dagen later in het Dal van Armageddon plaatsvinden.

De eerste 90 dagen van Armageddon
Het is niet bepaald ondenkbaar dat er dan al een Derde Wereldoorlog zal uitbreken.
(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
Volgens de verzen 1 t/m 33 zal er al zoveel gebeurd zijn dat het einde van Armageddon al zowat in zicht is.
Na de dood van de valse Profeet en drie dagen later de opstanding van de Antichrist, is na 90 dagen Armageddon in feite alles al over en dan moet de Opname nog plaatsvinden. Toch duurt het dan nog 3 jaar voordat Armageddon in juni 2025 echt is afgelopen. De Heer komt pas terug drie maanden later in de eerste week van sept.2025.
Vanaf de verzen 35 t/m 51 heeft de Heer het hier alleen nog maar over de Opname. Bereidt u voor!
Een geslacht of generatie is 73 jaar en 11 maanden!

Dit geslacht is berekend vanaf de geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948 t/m de Opname op 13/14 april 2022 en eindigt met de 1e Opname op 13 april 2022.

(Matth.24:29) “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren* zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”
Dit zijn de drie dagen die vóór 17 april 2022 de wereld in een totale duisternis zullen storten.
___

*) De sterren; dat is de Draak en zijn duivels die zich nu nog in de hemelse gewesten bevinden.

Demonen uit de hel
(Openb.9:1) “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde vallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.”
___

De 3 duistere dagen. Tegelijkertijd met de 1e Opname zal de afgrond (Hel) worden geopend en zullen de demonen uit de Hel worden losgelaten waarna ze op de aarde drie dagen lang met de dood en verderf zullen toeslaan. Daarna zullen ze tegelijkertijd met de 2e Opname weer terugkeren naar de Hel.

Oorzaak en gevolg
Jezus was na Zijn sterven voor drie dagen afgedaald* en heeft uit het Dodenrijk (De Hel) mensen kunnen weghalen wie Hij maar wilde en… dat gaan de duivels nu ook doen! Maar dan slaan ze iedereen, zowel de goede als de slechte mensen die zich buiten huis bevinden, met de dood.
Vele dieren in het veld zullen ook omkomen door de stofdood, Giftige gassen en dodelijke dampen. Wie deze lucht (kosmische stof) inademt die sterft!
(26 juni 1959) Alois Irlmaier: “Het vee valt om.”
___
*) Jezus nedergedaald in het Dodenrijk
(Matth.12:40) “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
(1 Petr.3:19-20) “…in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, [20] die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach…”
(Efeze 4:7-8) “Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. [8] Daarom heet het: Opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen met Zich mede…”
Deze krijgsgevangenen hebben eeuwig leven!

(Zie Mozes met de Tien Geboden)

De Hel en de Hemelen gesloten
Direct na de tweede Opname, zullen de Hel en de Hemelen Gods voor ±3 jaar gesloten blijven. Niemand kan in die tijd nog naar de Hel afdalen of in de Hemelen worden toegelaten.

Deze geesten, zowel goed als kwaad die niet geslacht zijn, maar hoe dan ook zijn gestorven, zullen op de aarde blijven en ronddwalen totdat de Hel en de Hemelen Gods weer geopend zullen worden. Maar, als een christen binnen deze 3 dagen van duisternis sterft, staat de poort nog steeds open, omdat de Hemel en de Hel pas worden gesloten op het moment als de 2e Opname heeft plaatsgevonden.

Koningen onder het altaar – (Zie: Het geheim van de Koningen)
Gedurende de tijd van Armageddon worden de Koningen allemaal op een werkelijk wrede manier geslacht. Zij zullen direct na hun dood door Jezus persoonlijk worden ontvangen en moeten dan plaatsnemen onder het altaar, totdat hun aantal vol is. Want de Hemel is gesloten, maar ook de Hel is gesloten! Er kan niemand meer in.* Vandaar dat Jezus zegt, dat ze nog even moeten wachten totdat ook hun mede dienstknechten en hun broeders gedood zouden worden evenals zij.
___
(Openb.6:9-11) “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”
10] “En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?” [11] “En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”
Zo worden ook alle andere honderden miljoenen gelovigen, die niet tot de Koningen behoren, geslacht. Ook deze gelovigen worden door Jezus persoonlijk ontvangen en onder het altaar ondergebracht. Alleen deze groep gaat, aan het einde van Armageddon, door naar het koninkrijk der Hemelen.
___

*) Poort van genade bijna gesloten

De Heilige Geest
Op het moment dat de valse Profeet in jan.2022 wordt gedood, zal binnen deze drie dagen de Heilige Geest al van de aarde worden opgenomen. Dat kan pas gebeuren op het moment dat de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren zal worden.
Omdat de Heilige Geest niet bij deze strijd aanwezig hoeft te zijn gaat de Heilige Geest weg uit het hart van deze laatste Zoon Gods en tegelijkertijd ook uit alle, meer dan 2,2 miljard, harten van de aanwezige christenen op de aarde.
___
De christenen zullen begrijpen dat God de Vader ZIJN allerliefste – de Heilige Geest – niet samen met deze duivel (Satan) op de Aarde wil hebben.

Zie details: De laatste twee Zonen Gods – (Aug.2021 en jan.2022)

Israël is de vijgenboom

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.” [34] “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Toen ik dit gedeelte had gelezen, trok ik in eerste instantie mijn eigen conclusie dat dit alles eerst aan het einde van Armageddon, in sept.2025, zou plaatsvinden, want de Heer zegt: “…voordat dit alles geschiedt.”  – Maar… dit alles gebeurt al in de 90 dagen van Armageddon is in juni 2025 al afgelopen. Het 1000-Jarig vrederijk begint, drie maanden later, in sept.2025 met de komst van Jezus op de Olijf-berg.

De 12 Stammen Israëls

Als de Opname al vóór 17 april 2022 zal plaatsvinden, dan is een geslacht bij de God de Vader precies 73 jaar en 11 maanden. En …voordat dit alles geschiedt… heeft te maken met de uitverkorenen, dat zijn de Joden die over de hele wereld zijn verspreid, terug te brengen waar ze thuis horen, Israël. Eerst dan zal de Opname plaatsvinden.

De Messiaanse Joden wonen niet in Israël op een enkele na, maar zijn na de hemelvaart van Jezus vanuit Israël, gedurende de tijd, al over de hele wereld verspreidt.(!)
Deze 144.000 Messiaanse Joden zijn de Eindtijd predikers in het Dal van Armageddon. Hun gemiddelde leeftijd ±30 jaar.
(Openb.14:4-5) “Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.”  – Deze worden Knapen genoemd. “En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.”
___

Er leven momenteel ±23.000 Messiaanse Joden in Israël, merendeel ouderen, die binnenkort allemaal(!) uit Israël verbannen zullen worden, want Messiaanse Joden zijn in feite geen Joden meer maar christenen!

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


In de 3 dagen van duisternis – Twee keer een Opname

(DZG// Zaterdag 12-10-2019) – (Update 26-09-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Het teken van Jona
(Afbeelding) _http://www.euvosescrevi.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Jonas-756×500.png
Bron: _http://www.euvosescrevi.com.br/jonas-um-profeta-como-eu/
Aurora Borealis(Vier foto’s in een blok)
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
The Three Days of Darkness April 2022 – (Donkere wolken en de maan)
Foto: _https://i2.wp.com/planetxnews.com/wp-content/uploads/2017/10/three_days_of_darkness.jpg?resize=600%2C305&ssl=1
Bron: _https://planetxnews.com/2017/10/15/planet-x-passage-catholic-prophecy/
De Opname – Op de 1e dag van de duisternis
(Foto) _https://somosdecristo.com.br/wp-content/uploads/2018/07/arrebatamento.jpg
Bron: _https://somosdecristo.com.br/filmes/10-filmes-sobre-o-arrebatamento-da-igreja/
De Opname – Op de 3e dag van de duisternis
(Foto) _https://i2.wp.com/1024project.com/wp-content/uploads/2013/12/original1.jpg?resize=1000%2C675
Bron: _http://1024project.com/2013/12/10/2-thessalonians-213-a-rapture-passage/
De valse Profeet op het witte paard
(De valse Profeet met een Boog en pijlen van begrip)
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
De Antichrist (666)
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Waarom een tweede Opname?Het gaat hier om de kinderen!
(Vijf kinderen spelen)
Bron: _https://www.scoopwhoop.com/india-childhood-games/#.qqhgh6osj
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De meesten blijven achter (Most left behind)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De harde Kern – (Woeste menigte met wapens)
(Foto) Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
Heaven & Hell 1000-1 (Pastor Yong Gyu Park)
(The Afterlife. Few go to Heaven, most go to Hell)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tqexj9nK9c4
De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Kinderen door hun ouders geheiligd
Bron: _Bro Dave Ch. #22 – Surviving the Great Tribulation – Apocalyptic Novel Commentary
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6klz74EO-a4
Opwekking (Flevoland – Walibi) Nederland
(Foto) _https://pinksterconferentie.files.wordpress.com/2015/04/kellyakroon-img_6152.jpg
Bron: _https://pinksterconferentie.wordpress.com/page/5/
De OpnameGabriël met Bazuin – Drie Bazuinen voor de Opname
Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
Miljoenen mensen zijn verdwenen – (Multitudes Missing)
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De sterren – Dit is de Draak en zijn duivels
Duivels worden uit de hemelse gewesten verbannen en op de aarde geworpen
Bron: _http://www.manfred-gebhard.de/Offenbarungsbuchreise27.htm
Demon in de 3 Days of Darkness
(And After The 3 Days Of Darkness – Cliff Coffman, Mark Chen)
(Afbeelding) _https://i.ytimg.com/vi/8iVehozBurU/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=8iVehozBurU
Het Dodenrijk en de Hel – (Zie Mozes met de Tien Geboden)
(Afbeelding) _http://prentencatechismus.org/wp-content/uploads/2011/03/06b-png.jpg
Bron: _http://prentencatechismus.org/uncategorized/vijfde-artikel-die-nedergedaald-is-ter-helle/
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
Een groot Rood Kruis aan de hemel – (Silhouet)
Bron: _https://www.amen.nl/artikel/1557/de-verhoging-van-christus
Bron: _https://www.dubbobaptist.org.au/jesus
=
===*==