De Oalim 3de graad

.
“De Morgenster”/ “De Oalim”
(3e graad)
.
Morgenster
“Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht”
(1 Kor.4:20)
.
De Morgenster
(2 Petr.1:19) “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”
Om te beginnen:

De naam Oalim is niet een naam van God de Vader (Elohim) en is ook niet dat van Jezus, die de Morgenster is. Deze naam heb ik gebruikt om een niveau in de 3e graad ermee aan te geven!

Jezus, is de Morgenster. Er is op de hele Aarde niemand geweest die Jezus met zijn werk ook maar enigszins heeft kunnen benaderen. Een Zoon Gods, met het niveau van de Oalim, kan dan wel met de Morgenster vergeleken worden, maar zou van zichzelf niet zo gauw durven te zeggen dat hij ook de Morgenster is. Dat komt omdat een Zoon Gods, met het behalen van de 2e Vuurproef, in zijn leven zeker niet zonder zonden was en is.
Jezus, heeft in Zijn hele leven niet gezondigd. (Hebr.4:15) “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.”

_____


“De Oalim”

(De Leeuw van de Abedam)

Met de naam Oalim heb ik geen andere naam kunnen vinden dat juist zo op deze ene man Oalim betrekking heeft. Abedam, (dat is Jezus) heeft Oalim in zijn hart laten kijken en hij zag in zijn hart nog drie harten!

De naam Abedam zou één van de namen van God de Vader kunnen zijn en komt voor in de boeken van Jakob Lorber (De Huishouding van God). De naam Abedam wordt door Jezus gebruikt.

De naam van God “ELOHIM” (of Elohay) de “Morgenster” en de naam “Oalim”.
De naam Oalim komt alleen voor in de boeken van Jakob Lorber.
Zie: “Het gezicht van Oalim” (Oalims visioen: Drie harten in elkaar)
Jakob Lorber – De Huishouding van God (deel 2) Hoofdstuk 72 /280 (vers 9 t/m 25).
H 2 /72 (01-27) en H 2 /74 (23, 24-32) (Oalim)
____

(Profetie Karel Hoekendijk) “Volle Evangelie Gemeente”

(Joh.7:16-18) “Jezus, antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.”

[18] “Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem.”

H 2 /74 [23] Jezus: “Ja waarlijk, Ik zeg jullie, de leer mag op zichzelf nog zo waar, goed en mooi zijn, als zij echter alleen op het geloof aangewezen is, dat op niets anders gebaseerd is dan enkel op een verschaalde overlevering en de blindheid van het hart als getuige voor de echtheid van de leer heeft, is de leer ondanks dat alles niets waard!”

Hiermee spreek de Heer tot de rechtvaardige bekeerlingen die niet verder willen en kunnen kijken volgens (Openb.3:17), omdat zij met de Bijbel [de algemene leer] al meer dan wat ook genoegen hebben genomen. M.a.w. Wat de Heilige Geest als Leraar en Jezus met visioenen en profetieën via (Joh.16:13) hen nog wil duidelijk maken, worden door velen afgewezen door gebrek aan inzicht.

Jezus: “Alles wat Ik heb meegemaakt kan de mens (een christen) ook meemaken. Van de meer dan 200 miljoen Aardbollen met mensen erop, is het alleen voor de mensen op deze planeet Aarde mogelijk dezelfde hoogte te kunnen behalen met wat Ik heb behaald.”

Dit staat in Het Grote Johannes Evangelie die Jezus aan Jakob Lorber heeft gedicteerd. Maar nog voordat ik daarvan een boek had gelezen, was ik al op de hoogte van dit mysterie. Alleen de naam Oalim kende ik toen nog niet.

God de Vader (Elohim) de Grote Schepping Meester
“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.”  (Rom.8:19) De schepping; zijn de zesduizend werkjaren die de mens ten deel is gevallen. (Openb.1:20) De tijd die de bekeerlingen (de zeven gemeenten Gods) hebben om uit de geest Wederom geboren te worden is 1988 jaren.
De tijdrekening is 4 jaar eerder begonnen en ligt tussen de 3.7 en 7.2 jaar in. Gemakshalve houden we 4 jaar aan omdat deze 4 jaar door de wereld het meest geaccepteerd is. (33,7 jaar na de geboorte van Jezus min 4 jaar t/m mei 2018 => 2018 -30 = 1988 jaren.) Dit is de tijd waarin de Wedergeboorte kan worden behaald t/m maart 2018. De Vrouw des Heren is dan precies 1988 jaren in verwachting geweest van de Zonen Gods.

God de Vader kijkt uit naar Zijn Zonen, de Sterren, de Zuilen, de geweldenaars Gods.

De naam Oalim
De naam Oalim is eigenlijk geen naam, het is een niveau. Bijvoorbeeld mensen met de titel Drs. Dr. Professor zitten op het niveau van de Universiteit. Als het dan om de naam Oalim gaat, was het voor mij moeilijk daar een andere naam voor te vinden. Deze naam heb ik afgeleid van wat ik daarover in de Boeken van Jakob Lorber heb gevonden. Velen gebruiken de naam Einstein om een niveau aan te geven en dat heb ik ook gedaan met de naam van Oalim als het om zijn visioen gaat.

Zie: Jakob Lorber – De Huishouding van God (deel 2) H 2 /72 (92-26); 74 (2-3, 24-32) (Oalim)
Het visioen van Oalim: Drie harten in elkaar. Hij zag in zijn eigen hart drie harten van licht in elkaar verweven. Dit beeld zag ik eerst in de nacht van 22 okt. 2015! Het is nauwelijks te omschrijven.

Jezus, geeft mij de naam “Oalim” door als een niveau

Met de jaren door heb ik de naam Oalim als een niveau gebruikt, want een andere verwijzing had ik niet. In gebed probeerde ik daar een passende naam voor te vinden, maar de rechtvaardige christenen (1e graad) zullen geenszins daarin geloven.

Niveau Oalim (3e graad) afgesloten
Het niveau van de Oalim is in nov.2014 afgesloten. De laatste (Zoon Gods) die dit niveau heeft kunnen behalen, moet ergens in de wereld op die datum voor de 2e keer uit de Geest Wederom geboren zijn geworden.

Zie: Tijdschema (Countdown) van de laatste Oalim.

Inzichten Zonen Gods door christenen afgewezen
De Zonen Gods hebben in de 2e graad van kennis een bepaalde manier van praten, dat nota bene door de christenen herkend zouden moeten worden. Maar helaas, in plaats daarvan keren ze zich vol afschuw tegen deze machtige krachtbronnen. Dat is dan ook de reden waarom de Zonen Gods hun eigen weg gaan.
Een bekeerling kan een ander, die uit de geest wederom geboren is, niet meer volgen. (Joh.3:8) “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest [Wederom] geboren is.”

Dit vers gaat zowel de Zonen Gods aan als dat van de Oalim of de Morgenster.

Het niveau Oalim achter de Horizon verborgen
Horizon1_PNGDe Wedergeboorte uit de geest is voor elke buitenstaander een ongeziene en verborgen werkelijkheid. Alleen degene die deze ervaring van de Vuurproef hebben meegemaakt kunnen dit mysterie van de Wedergeboorte begrijpen en mogelijk ook uitleggen. Maar wat ik nu voor de tweede keer hebt meegemaakt is werkelijk een zeldzaamheid.

Aanvankelijk dacht ik dat de deze tweede ervaring (2e Vuurproef), naar ik meen, een aanvulling zou kunnen zijn, zeg maar, een voortzetting van de 1e Vuurproef. De weinige bekeerlingen die deze ervaring ook heel graag zouden willen meemaken, en zich met vasten en bidden er ook intensief mee bezighouden, hadden er ook nog nooit van gehoord of gelezen.

Niemand onder de rechtvaardigen kan het ware innerlijke leven van een Zoon van God begrijpen, omdat het verborgen is en zich maar ten dele laat openbaren. De volle openbaring van een Zoon Gods is alleen mogelijk in de geestelijke wereld. Zo ook dat wat ik met deze tweede ervaring heb meegemaakt. Want wie zou deze ervaring van de 2e Vuurproef kunnen bedenken, als hij of zij het niet zelf heeft meegemaakt? Alleen de Zonen Gods kunnen deze hoogte inzien.

De rechtvaardige bekeerlingen Gods hebben geen weet van dit grote wonder dat de Wedergeboorte (Zoon Gods) geeft en kunnen het niet of nauwelijks geloven dat zij zelfs niet uit de geest Wederom geboren zouden zijn, ook al spreken ze in tongen. Hun inzichten laten dat ook niet toe. En zonder dat zij het weten, hebben zij daarmee het eindstation bepaald, die tot in de eeuwigheden der tijden de hoogte van hun niveau zal zijn. Het einddoel wordt uiteindelijk bepaald door hun eigen inzichten. M.a.w., uw karakter bepaald uw lot. Dit mysterie is dan ook alleen voor de aller- kleintjes.

De Oalim, een waar mysterie
Vijf jaar na de 2e Vuurproef zou ik het mysterie en het geheim van de Oalim ontdekken. De naam van de linker stoel van de Zeven hemelen Gods kon ik, met de ontdekking zelf, direct al invullen.

Zie: De Troon van de Oalim “De zeven hemelen Gods

Het aangezicht van een Leeuw
De Zonen Gods hebben een zekere kracht en de uitstraling van een Bald Eagle. De Oalim dat van een leeuw! De betekenis van de Oalim is verborgen in een niveau dat in zijn context maar vijf keer in de Bijbel voorkomt. (Daniël 7:27) gaat de Oalim aan. “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.”

De heiligen des Allerhoogsten… is de Oalim (Morgenster)

De Zonen Gods en de Oalim
De 2e en 3e graad achter de Horizon verborgen.
De Wedergeboorte uit de geest (Zoon Gods) komt op 18 plaatsen in de Bijbel voor, de Oalim 5 keer.
1) (Daniël 7:18 en de verzen 22 en 27)
[18]“Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.”
[22] Totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogste en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
[27] “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.”

Het “volk” dat zijn de christenen. “…de heiligen des Allerhoogsten” dat zijn de Morgensterren. Jezus, is de Morgenster (De Oalim). De Morgensterren hebben een kracht van 1000 zonnen!

In het Oude Testament is er maar één vers te vinden over de Morgenster die dit niveau van de Oalim voorstelt. De Zonen Gods en de Morgensterren komen samen in één vers voor.
2) (Job 38:1) “Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de Zonen Gods jubelden.” (Job 38:7)

De andere drie verzen staan in het Nieuwe Testament en zijn duidelijk te herkennen.

3) (Openb.2:26-28) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven.”
De Morgenster gaat het niveau van de Oalim aan!
4) (2 Petr.1:19) “En wij achten het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”
Dit vers is in de 3e graad van kennis geschreven en gaat de een Zoon Gods aan waarvan Petrus zegt: “…totdat de dag aanbreekt…” dat God de Vader hem (is een Zoon Gods) de Oalim geeft. Het gaat hier om de 2e Vuurproef van de Oalim!
5) (Openb.22:16) “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.”
Met “…de Gemeenten” wordt bedoeld, alle Kerken of Evangelische Gemeenten waar de Heilige Geest aanwezig is.
Met dit vers is het bewijs geleverd dat de Morgenster het niveau van de Oalim is. Want immers, Jezus heeft het niveau van de Oalim. Hiermee spreekt de Heer het niveau van de Morgenster aan in de 3e graad! Dit niveau kan door een rechtvaardige* bekeerling niet worden ingezien. Alleen de Zonen Gods (2e graad) weten dat dit niveau bestaat. Te minste, als ze er kennis van hebben vernomen.

*) Jezus, sprak steeds over de rechtvaardige in plaats van bekeerlingen. De betekenis is hetzelfde. Een bekeerling behoort tot de rechtvaardige.

Petrus de Oalim!
(2 Petr.1:19) “En wij achten het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”
Dit vers heeft twee betekenissen. Met het eerste gedeelte van de vers wordt de vreugde des Heren mee bedoeld en is in dit geval niet de Oalim maar gaat een Zoon Gods aan. Maar het tweede gedeelte van de vers gaat het om een Zoon Gods, die het mysterie van de Oalim heeft kunnen bemachtigen. Dit vers is in de 3e graad van kennis geschreven! Want niemand kan dit zo op deze manier schrijven als die niet voor de 2e keer door het Vuur is gegaan. Met dit vers heeft Petrus het bewijs geleverd, dat hij over het niveau van de Oalim beschikt!
En nu pas is (Matth.16:18) te begrijpen. “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra [rots] zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”
(Matth.16:19) “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.”

De betekenis van (Matth.16:19) is: Alle Oalim’s (3e graad) maar ook de Zonen Gods (2e graad) hebben de sleutels van het dodenrijk. Zij kunnen uit de hel halen wie zij maar willen!

Doel van inzichten (Daniël voorzag de Wedergeboorte!)
Zie: (Daniël 7:18 en de verzen 22 en 27)
Ongeveer 600 jaar voor de geboorte van Jezus, zag Daniël dat de nieuwe mens, de heiligen uit de Geest van God wederom geboren zouden worden en dat zij Zonen van God zouden zijn. Wat zou Daniël gedacht hebben toen hij dit allemaal van de engel Gods hoorde? Hoe zou dat dan te behalen zijn?
Als ik lees hoe moeilijk Nicodemus het al had Jezus en Zijn uitleg van de Wedergeboorte te begrijpen, dan kon Daniël dit mysterie ook niet zien. Hij moet wel heel verbaasd zijn geweest. Want immers, hij ging er niet op in. En… hoe wil je in hemelsnaam beginnen?
Misschien was de verschijning van de engel Gods hem toch te machtig.

_____

.
HET
MYSTERIE
VAN
– De Oalim –
__________________________
(De 2e Vuurproef)
Leeuw1_JPEG
.
Er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren
Maar… er is een niveau nog hoger!
WIE KAN DIT BEGRIJPEN?
.

– De Oalim –
(De 2e Vuurproef)
(De 3de graad)
Gethsémane­
(Luc.22:44) “…de Heer zweette bloed”
(Openb.2:28) ”…en Ik zal hem de morgenster geven”
Degene die de 2e Vuurproef behaald in de 3e graad is een strijder Gods!
.
Het mysterie van de Oalim
(Openb.2:28) “…en Ik zal hem de morgenster geven.”

Hiermee spreekt de Heer voor de tweede keer het niveau van de Oalim aan. De enige keer dat het hier ook echt om de Oalim gaat is te lezen met wat de Heer in het Hof van Gehtsémane heeft meegemaakt. De 2e Vuurproef van de Oalim. Dit is voor een leek onzichtbaar. Zie: (Luk.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”

De Oalim
Jakob Lorber: “Het grote Johannes Evangelie”
(Joh.16:13) Jezus: “Er is een oneindig veel grotere Wedergeboorte.”

Het niveau van de Oalim kan alleen gedetailleerd worden beschreven als een Zoon Gods voor de 2e keer uit de geest Wederom geboren is geworden. Hij heeft dan het niveau van de Oalim en beschikt over de 2e Vuurkennis in de 3e graad!

Verbaast u zich niet met het volgende:
(24 aug.1990) Het mysterie van de Oalim! De 2e Vuurproef. Het niveau van de Oalim.
In sept.1977 kwam ik tot levend geloof. Vijf jaar later (op 20 dec.1982) werd ik uit de geest Wederom geboren. Dat was voor mij de eerste strijd. De 1e Vuurproef.
Zie: (Efez.6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
(Openb.12:2) “en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
[4a] “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

Deze verzen kunnen alleen in de 2e graad van kennis worden ingezien.

De 2e Vuurproef van de Oalim vond plaats (7,6 jaar later) op vrijdag 24 aug.1990. Na deze ervaring ben ik nog meer dan ooit gaan schrijven. Maar zoals mijn nicht al zei: “Nu zal niemand je meer geloven.” En inderdaad, het is nauwelijks nog te brengen. Een bekering wil een christen (rechtvaardige) nog wel geloven. Maar een enige ervaring meer, in de 2e en 3e graad, is niet te zien.
Het gehele inzicht van de Oalim, eerst vijf jaar later op 7 oktober 1995 behaald. Later meer hierover. “Zou ik dan maar voor de helft uit de geest Wederom geboren zijn?”
Maar zie eerst wat de Heer met het behalen van de Oalim heeft meegemaakt!

_____

De strijd in het Hof van Gethsémane

De Vuurproef van de Oalim
(Matth.26:36-46 /Marc.14:32-42 en Lucas 22:39-46)
Het Hof van Gethsémane is op de Olijfberg gelegen.
Alleen in de boeken van Mattheüs en Marcus is te lezen, dat de Heer tot drie keer toe in gebed is gegaan. Alle drie gebeden lijken op elkaar. Maar het verhaal van Lucas is anders. Hij beschrijft een strijd! Als Lucas er geen aantekening van had gemaakt, dan was de strijd, die de Oalim aangaat, niet in de Bijbel gevonden.

Het enige wat er staat is, de “Morgenster” en dat is het niveau van de Oalim. Maar meer dan dat is er niet te zien. Er is geen strijd beschreven. Er staat alleen: “…en Ik zal hem de morgenster geven.” (Openb.2:28). Dat de Heer dit vers in (Openb.2) heeft toegevoegd, heeft te maken met de verzen die al eerder in (Luc.22:43-44) waren beschreven. Maar dan nog is het niet te zien dat deze hoogte op het laatste en hoogste niveau van de 3e graad is beschreven.

In het Hof van Gethsémane zijn er drie soorten van gebeden geweest. Het eerste gebed ging de Discipelen aan (totaal 144), die het werk van de Heer moesten overnemen. Het tweede gebed ging de Beker aan, waar de Heer het best wel moeilijk mee heeft gehad. De Heer wist dat er een andere mogelijkheid was, om het kruis te ontlopen, maar was toch gehoorzaam aan de Vader. Op het moment dat de Heer ermee instemde, kreeg Hij pas met het derde(!) gebed een inzicht meer, dat Hem het mysterie van de Oalim deed inzien. Toen pas begon de derde en het laatste gebed!

Toen de Heer met zijn derde gebed wilde beginnen, ging Hij voor de tweede keer eerst even naar de drie discipelen toe. (Matth.26:43-44) “En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En Hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derden male, opnieuw dezelfde woorden sprekende.”

Mattheüs de schrijver, niet te verwarren met Mattheüs de tollenaar, wist niet dat het derde gebed in werkelijkheid het niveau van de Oalim aanging en schreef: “…en bad ten derden male, opnieuw dezelfde woorden sprekende.” (Matth.26:44 /Marc.14:32-41) De Heer heeft het ook niet verteld. Dat zou pas later mogelijk kunnen zijn met de komst van de Heilige Geest. (Joh.16:13)

Het derde gebed zou eigenlijk (Openb.12:2) moeten zijn, maar dat is het niet. Dit is een heel ander gebed op een veel hoger niveau. Volgens (Luc.22:44) was de druk werkelijk enorm. “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”

(Klik Foto vergroten: Hof van Gethsémane)

Er zijn natuurlijk vele soorten van gebeden. Maar als je door doodsangst aangegrepen wordt, dan wordt ook het gebed zwaar onder druk gezet. In deze strijd is er geen gewoon bidden meer mogelijk.Het gebed in de 2e graad van kennis is het Gehena-gebed. (Efez.6:19) “…dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.”
Vgl.(Openb:12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en pijn om te baren.”

Dit gaat het de 1e Vuurproef aan. Wat ik toen op die dag heb meegemaakt, was meer een schreeuwen, één uur lang. Wat Jezus nu meemaakte, was de 2e Vuurproef! Dat is dus nog vele malen erger dan de 1e Vuurproef. Hij bad des te vuriger en zijn zweet werd als bloeddruppels!

De Heilige Geest is niet bij de Vuurproef aanwezig

De Heer wist met de 2e Vuurproef niet waar Hij bleef. Zo’n grote impact had de aanval van Satan en zijn machten op Hem. Als de 1e of een 2e Vuurproef uitbreekt, dan is de Heilige Geest niet meer in het mensenhart aanwezig. Dat moet je je wel realiseren. Want als een christen in geestelijke doodsangst lijdt, dan lijdt de Heilige Geest ook. Maar als het om de Vuurproef gaat, dan is de Heilige Geest, gedurende de strijd, niet in dat mensenhart aanwezig. Je staat er in deze strijd echt alleen voor.

Was de Heilige Geest met de 1e Vuurproef dan toch nog in het lichaam aanwezig geweest, dan is er een zeker moment dat de Heilige Geest de bekeerling gaat verdedigen. Zij, de Koningin Moeder, zal de aanval dan doeltreffend afslaan. Zou dat inderdaad het geval zijn, dan heeft de Heilige Geest gewonnen en niet degene die daardoor onder druk kwam te staan. Zolang de Heilige Geest in het lichaam aanwezig is, kan Satan niets doen. Hij zou niet eens aan een aanval denken! Er is geen reden. Maar, als deze oprechte bekeerling, die Jezus zozeer lief heeft, plotseling door de Heilige Geest wordt verlaten, dan ziet Satan dat direct! Hij weet dat deze bekeerling zijn vijand is en zal terstond de aanval inzetten.

_____


“Mijn tweede Vuurproef”

(De Oalim)

Het Mysterie van mijn tweede Wedergeboorte

Zeven en een half jaar later, na de ervaring van de Vuurproef, ging ik plotseling weer door de Vuurproef. Deze zeer grote en meest onverwachte gebeurtenis was meer, dan het mysterie van de 1e Vuurproef kan brengen. Dit was gewoonweg niet meer te begrijpen. Vijf jaar lang liep ik in gedachten en kon deze zeer grote tweede ervaring nergens plaatsen. Ik was immers al uit de geest Wederom geboren. Deze tweede ervaring is werkelijk onbegrijpelijk. Zou ik dan maar voor de helft uit de geest Wederom geboren zijn? Zou ik een deel van een tweeling kunnen zijn? Deze vreemde veronderstelling hield mij al die jaren bezig. Maar dat ik er met die gedachte van een tweeling (meerlingen) het ook echt bij het rechte eind zou hebben, kon ik toen nog niet vermoeden.

Dit is voor mij een tweede ervaring, waar ik het eigenlijk heel moeilijk mee heb gehad en er in de jaren ervoor maar geen antwoord op kon vinden. Hoewel ik er aantekeningen van had gemaakt, kon ik er werkelijk niets mee, dan alleen maar terug verwijzen naar de 1e Vuurproef van een Zoon Gods. Want de 2e Vuurproef was voor mij totaal onbekend. Hoewel deze 2e Vuurproef van de Oalim vrijwel gelijk is aan dat van de 1e Vuurproef, was er toch verschil. De druk was veel groter!

Toen ik deze aanval direct weer herkende als de Vuurproef, sprak ik gedurende drie dagen tot de Vader mijn allergrootste verbazing uit dat ik maar kon bedenken. Dus net zolang als de 2e Vuurproef duurde. Na deze onverwachte tweede ervaring had ik vraagtekens te over, totdat ik alle bijzonderheden ervan in één van de boeken van Jakob Lorber vond. Wie zou dit alles kunnen begrijpen zonder de 1e Vuurproef te hebben meegemaakt? Ik bleek volgens het boek van Jakob Lorber een onvoorstelbare hoge positie bereikt te hebben dat bij God de Vader de Oalim is!
Voor de Wedergeboorte uit de geest (1e Vuurproef) moet je vechten, maar deze ervaring (2e Vuurproef) komt van de Vader. “…en Ik zal hem de morgenster geven.” (Openb.2:26-28) Ik kan mij niet voorstellen dat ik dat dan ook zomaar heb gekregen. Er moet iets aan vooraf zijn gegaan, maar wat?

Deze zeer grote onbekende mysterie achtervolgde mij al die jaren en liet mij niet meer los. En hoe dat ik ook in gepeins of gebed verzonken was, dit mysterie kon ik onmogelijk inzien. Dat ik er niet voor gevast heb is alleen maar te wijten aan het feit, dat deze 2e Vuurproef te vergelijken is met dat van de 1e Vuurproef.

De 2e Vuurproef en de 2e Vuurkennis in de 3e graad!
De Wedergeboorte uit de geest 3 maanden in verwachting en de Oalim maar één moment van de dag!?
Hoewel de strijd bij mij drie dagen duurde, was het niet iets waar ik naar uitkeek. Want van het bestaan ervan wist ik bijvoorbeeld helemaal van niets.
Een Zoon Gods. De strijd van de 1e Vuurproef duurde ongeveer één uur.

De Oalim. De strijd van de 2e Vuurproef duurde 2 uur, de naweeën 3 dagen!

Plotseling sta je voor een voldongen feit. Weer een Vuurproef!? Maar dat kan toch niet? Maar deze is anders. Er is overzicht wat bij de 1e Vuurproef niet het geval was. Ook de strijd is anders. Met de 2e Vuurproef riep ik niet tot God of Jezus, maar bleek zelf over een kracht te beschikken, die ik van de 1e Vuurproef had overgehouden, het Gehena- gebed! Dit is het gebed van de verdediging.
Het gemak waarmee Jezus de 1e Vuurproef behaalde, is voor de gewone bekeerling juist onvoorstelbaar moeilijk. (Zie Openb.12:2 en 4b).

Nog dezelfde dag na de waterdoop werd de Heer in de nacht uit de geest Wederom geboren. Maar de 2e Vuurproef bracht Jezus in grote strijd door. (Luk.22:43) En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.

De engel was voor de Heer en Satan niet zichtbaar maar steunde de Heer alleen in Zijn gebeden. Dit is het bewijs dat de Heilige Geest niet bij de strijd aanwezig was. Want net als met de 1e Vuurproef is de Heilige Geest ook bij de 2e Vuurproef uit het hart van de strijder verdwenen. Hetzelfde gebeurt nog eens een keer met de 3e Vuurproef!

De Heer wist dat er nog een 2e Vuurproef was. Maar als je er dan toch in één keer mee geconfronteerd wordt, dan weet je niet waar je blijft. De 2e Vuurproef heeft mij niet zoveel strijd gekost. Wel de 1e Vuurproef! Bij Jezus was het juist andersom.

De Heer zegt ook: Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” (1 Kor.10:13)
Het beleven van de 1e Vuurproef is voor een bekeerling werkelijk zeer zwaar. De 2e Vuurproef is nog vele malen zwaarder, maar is te overzien wat met de 1e Vuurproef juist niet het geval was.

(1 Kor.10:13) Dit vers heeft niets met de 1e Vuurproef van doen. Maar des te meer met het beleven van de 2e en de 3e Vuurproef! In plaats van een engel is het de Heer Jezus die een Zoon Gods met Zijn gebeden ondersteund.
_____

De Vuurproef opnieuw ervaren
Dit gebeurde op 24 aug.1990 om 15.00 uur in de middag.
“Het geheim van de Oalim” Dit geheimenis zou ik eerst vijf jaar later volledig inzien. Dit verslag, dat ik op (01-03-1991) heb geschreven is, jaren later, na mijn ontdekking van de Oalim nog steeds ongewijzigd gebleven.

Zie het verslag:

Hetzelfde gevoel als met het opstarten van de Wedergeboorte uit de geest, had ik weer 7,6 jaar later met het krijgen van een foto (origineel) die vanwege de rechten ervan, mij opnieuw de kern van de zonde liet zien, zoals ik dat met de eerste keer had meegemaakt. Wat was nu het geval?

Toen ik in een fotozaak kwam, kreeg ik van een goede vriend, die daar werkte, een originele 20 bij 30 cm grote foto van een profvoetballer. Hij zei uitdrukkelijk tegen mij, het aan niemand te laten zien, omdat de fotograaf (een Professional) deze foto zelf nog niet had gezien. Een collega bij mij op het werk (een echte fan van die club) wilde met alle geweld deze foto hebben. En zonder er erg in te hebben, en de mogelijke gevolgen ervan, gaf ik hem het enige exemplaar.

Maar wat er toen gebeurde, verbaasde mij bovenmate! Het proces dat je gereed maakt om door de Vuurproef heen te gaan, begon weer. Ik herkende het direct! En binnen één uur was dit besef maximaal! Ook nu weer probeerde ik herstel werkzaamheden uit te voeren, die voor mij onbereikbaar waren geworden. Deze zonde is al begaan en was niet meer goed te maken of te overzien. Hoe verbaasd was ik, dat ik precies hetzelfde ervaarde als toen op 20 dec.1982.

De kracht ervan was gedurende die middag zo onvoorstelbaar groot, dat ik er geestelijk bijna door verpletterd werd! Mijn gebed was nu nog groter en vele malen sterker. Maar toch, de kracht die daarvan uitging, achtervolgde mij en drukte zeer zwaar op mij, erger nog dan de eerste keer. Voor de tweede keer beleefde ik een Vuurproef, die naar het scheen, vele male groter en erger was dan dat van de 1e Vuurproef! Maar vanwege de al eerder opgedane ervaring, stond ik met mijn gebeden nu als een zuil in het Koninkrijk Gods.

Satan overviel mij met grote kracht en probeerde mij te beheersen zodanig, dat ik desnoods met geweld de foto moest terughalen. Maar dat kon niet meer. De man was met de foto al naar huis gegaan.
Ik bad voor de tweede keer in mijn leven het Gehena-gebed en ontdekte nu pas waarom het bij de eerste keer zo lang duurde voordat de druk verdween. Satan stond tegenover mij en die kun je niet vroegtijdig naar Gehena verwijzen. Zie: (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

Direct bad ik toen een gebed van verdediging zonder dit keer Satan en zijn duivels vroegtijdig naar Gehena te verwijzen. Dit was in mijn strijd een veel beter gebed en twee uur later werd ik losgelaten. Maar de naweeën ervan achtervolgde mij drie dagen lang! Toch was deze zonde bij lange na nog niet zo erg als dat van de eerste keer, dat ik zelfs mijn leven vreesde.

Hoe is het mogelijk dat ik dit voor de tweede keer moest beleven? Zou ik dan maar voor de helft uit de geest Wederom geboren zijn? Allerlei vreemde gedachten gingen door mij heen om er een verklaring voor te kunnen vinden. Maar alles wat ik ervan begrepen heb is, dat ik weer een soort geestelijke ervaring rijker was, maar had geen idee wat het geweest kon zijn. Ik beleefde in de weken daarop een geweldige geestelijke opwekking. Een opwekking waarvan ik wist dat ik met deze ervaring er geen één christen mee zou kunnen bereiken. Dat komt omdat ik er toen gewoonweg geen woorden voor kon vinden maar ook niet wist wat mij eigenlijk precies was overkomen.

Zoals u ziet is deze vreemde ervaring een niet aller- daags gebeuren, maar een zeldzaamheid, dat alleen door zo te handelen voor een mogelijke confrontatie zorgt en oplevert om met Satan tot een gevecht te komen. De Heilige Geest had mij toen een gebed geleerd die ik nooit kon vergeten. (Efez.6:18-20)!

Hoewel ik alles al beschreven had, bekrachtigde deze ervaring de juistheid ervan die een bekeerling beleeft, als hij door de 1e Vuurproef van de Wedergeboorte gaat. Het hele proces, vlak voordat de Vuurproef begint, is eigenlijk het kunnen inzien van een door u zelf gemaakte fout, die niet meer hersteld of goed gemaakt kan worden. M.a.w. het probleem is nu pas echt begonnen!

Dit is voor Satan het beste moment om u op dit punt te laten inzien, dat u als mens volkomen gefaald en afgedaan hebt. De kern van deze zonde is plotseling zichtbaar geworden en is nu niet meer te overzien hoe deze, doelbewust gemaakte zonde, zal aflopen. Hoe dan ook, het geweten is niet rustig meer en overtuigt u van uw verkeerde handelen, die u zullen vervolgen. En dat is een waarachtig probleem en het begin van de Wedergeboorte uit de geest. Deze zonde is zo donker, dat het beetje licht in je hart er bijna door wordt uitgedoofd. Door de bekering is er licht gekomen in het mensenhart, die de Heilige Geest brandende aanhoud. Zijn aanwezigheid is uw redding. Hij is uw Leraar geweest gedurende de dagen van uw tijd, dat u in uw onvermogen nog niet van de Wedergeboorte afwist. Wie kan u het gebed van de verdediging leren dan alleen de Heilige Geest? Zie: (Efez.6:10-20). Want in mijn strijd bad ik nieuwe gebeden, die ik niet kende en ook nog niet eerder ooit gebeden had.

(Efez.6:19) “…dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.”

De kracht van de Oalim
Voor wat betreft de 1e Vuurproef, is het werkelijk een onmogelijkheid dat een Zoon Gods voor een tweede keer, in zijn eigen waarde, door dezelfde Vuurproef overvallen zou worden, tenzij het hier om een nog hoger niveau zou gaan. Dit is weer een bewijs dat ik pas achteraf zag, dat ik de Heer in mijn nood zelfs niet één keer had aangeroepen! (1 Kor.4:20) “Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.”

Hoewel ik daar alle redenen voor heb gehad, gebeurde het, dat ik zonder enige problemen, zeer krachtige gebeden bad die Satan zo wild maakte, dat ik op een gegeven ogenblik ook echt dacht, dat hij er met mijn verstand vandoor zou gaan. Ik bleef, echter tussen mijn gebeden door, gewoon zeggen dat Satan een nietsnut was en een opruier en zich onnodig druk maakte om een Zoon van God, dat ik met mijn 1e Vuurproef al had behaald. Natuurlijk wist ik nog heel precies, hoe het mij de eerste keer was vergaan. Zo’n ervaring kan nooit meer worden vergeten. Het is de grootste in een mensen leven!

De eerste keer wist ik werkelijk helemaal van niets en riep tot Satan met al mijn geestelijke kracht, dat ik door het bloed van Jezus was gereinigd en daardoor het leven al had behaald.
Ik moet wel toegeven gedurende één dag verschrikkelijk onrustig te zijn geweest, want het is niet bepaald een lolletje om op zo’n niveau door Satan te worden aangevallen. Ik wist nu met deze tweede ervaring wat er ging gebeuren en bad de gebeden weer, die ik al zolang niet meer gebeden had. (Efez.6:11-19). Ik was met de 2e Vuurproef ook dit keer, danig in de war. Maar ik wist te minste wat het was.
Opnieuw was ik in een dal gevallen, maar had dit keer de overhand en het overzicht van het hele gebeuren onder controle. Op het beste moment van mijn geestelijk leven, beleefde ik deze tweede ervaring van de Vuurproef. Hoe is dat mogelijk?

Ook nu was er een voorbereiding, zoals dat toen ook met de eerste keer het geval was.

De Oalim werkelijk zeldzaam

Het is onmogelijk om voor de Wedergeboorte te bidden, dat gaat niet, laat staan voor de Oalim. Het is ook niet mogelijk zomaar uit de geest Wederom geboren te worden zonder dat de bekeerling vooraf over het inzicht in de 2e graad van de Wedergeboorte heeft kunnen beschikken. Maar is de Wedergeboorte eenmaal daar, dan is het mogelijk dat ook de Oalim kan worden ervaren.

Deze tweede zeer geheimzinnige ervaring is nog zeldzamer dan de 1e Vuurproef van de Wedergeboorte. Misschien zijn er wel meer Bruiden dan Oalim’s. Als dat zo is, dan is de Oalim werkelijk een zeldzaamheid, want de Bruiden van Jezus zijn te tellen!

In de derde week van aug.1990, vlak voor mijn ervaring van de Oalim, was ik voor drie dagen in een streng gebed (geen water geen brood). Dit gebed bracht ik al voor de derde(!) keer bij de Vader. En weer was het mij toen om de 1e Vuurproef te doen. Ik wilde nog meer weten. Maar wat ik kreeg, was de Oalim! Hoe is dat te verklaren? Ik streefde er volkomen onbewust op af en was mij absoluut niet bewust van een nog hoger te behalen niveau dan dat van de Bruid.

Ik dacht ook, dat God de Vader mij deze ervaring weer opnieuw heeft laten beleven, omdat ik het nog beter zou kunnen opschrijven. Maar dit was beslist iets anders en het was echt!

Jezus, de Leeuw van Juda, de Oalim en de Leeuw van de Abedam
De Oalim is een onwaarschijnlijke krachtpatser. Heel vaak heb ik gebeden om de Beker des Heren. De Beker van de Bruid. Maar God de Vader gaf mij de Oalim! Daarmee gaf de Heer mij te kennen dat ik nooit voor de Bruidsbeker in aanmerking kon komen. Want ik was een strijder Gods. De toekomstige Bruid van de Heer leeft in de heiliging van de liefde en is geen strijder. De Oalim’s hebben de Kroon van de Alfa en de Oméga en zitten links naast de God de Vader op de Troon. Zie: “De zeven hemelen Gods”
De Oalim is oneindig veel hoger en groter dan de Bruid. Het klinkt haast ongelofelijk, maar dit is al gauw uit te leggen. Het hart van de Bruid is als die van één zon en brand alle ongerechtigheid weg. Het zonnehart van de Oalim is echter duizend keer groter dan die ene zon van de Bruid. Dat betekend dat de Oalim net als Jezus duizend keer meer kracht heeft, dan één zon zou kunnen schijnen.

_____


“De 3de Vuurproef”

(Het Zwaard Gods)

Het behalen van de 3e Vuurkennis
Wie dit niveau behaald, die heeft het zwaard van de gerechtigheid. Dit zwaard heeft de Heer en dat komt uit Zijn mond! Dit niveau brengt de 3e Vuurproef met zich mee. (Openb.1:16) “En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon [die] schijnt in haar kracht.”
Zie ook: (Openb.19:15) “En uit zijn mond komt een scherp zwaard.”
Met dit verslag, de 3e Vuurproef, had ik het verslag van “De Zonen Gods” (De 2e Vuurproef) willen afsluiten. Maar de Heer gaf mij in, het geschrevene direct(!) op de Website te zetten.

Zie: De Zonen Gods (Zie onderaan: “De 3e Vuurproef”)

De 3e Vuurproef! Weer een Wedergeboorte? Maar waarvan?
Het behalen van de Oalim (de 2e Vuurproef) is na de 1e Vuurproef van de Wedergeboorte nog wel te begrijpen. Maar ik heb nog iets meegemaakt wat werkelijk helemaal niet meer te begrijpen is; dat de 3e Vuurproef! Dit kan geen Wedergeboorte uit de geest meer zijn, dit is weer iets heel anders.

De kracht van de 1e Vuurproef was verreweg de aller- zwaarste, omdat de ervaring voor mij volkomen onbekend was. De 2e Vuurproef was eraan gelijk en de 3e Vuurproef was minstens even zo zwaar. Het was wel eens waar ook een Vuurproef, maar vanwege de twee voorafgaande ervaringen een natuurlijk niet te missen ervaring. Een Zoon Gods zal aan de 1e Vuurproef worden herinnerd!

Waaraan ik dit te danken heb, is mij tot nu toe onbekend. Ik weet het werkelijk niet. Een Pond krijg je ongeveer één jaar na het drinken van de melk Gods. (1 Petr.2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”
Lijkt dit er misschien een beetje op? Misschien dat ik dit keer eerst het inzicht in de 2e graad van de Wedergeboorte uit de geest volledig heb moeten inzien voordat de Vuurproef van de Oalim zich zou kunnen aandienen? Wellicht, wie weet. Wie ongeveer een jaar na zijn bekering de melk Gods op heeft, krijgt automatisch één Pond van de Heer. De Zonen Gods komen in het bezit van de Talenten.

De 3e Vuurproef brengt de Oalim het zwaard(!) van de gerechtigheid. Dit Zwaard komt uit de mond van de Heer. Meestal zie je tekeningen dat de Heer het Zwaard met zijn rechterhand vasthoudt. Maar de Heer zal nooit een zwaard hoeven vast te houden. Want zijn woord is gelijk het zwaard!

(Openb.19:11-16) “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de pers bak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtige. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.”

(1995, 15 dec. 1995) Het Zwaard Gods
Het Zwaard van vuur! Voorlopig mijn laatste trofee!
Ik was plotseling voor de derde keer door de Vuurproef gegaan. Hoe is dat toch mogelijk?
Een 3e Vuurproef!?
Op zaterdag (07-05-2011) de 3e Vuurproef in de 3e graad behaalt!

De 3e Vuurproef heeft te maken met Het Zwaard Gods. Het Zwaard van gerechtigheid.

Alle Zonen Gods zijn Rechters
(1 Kor.6:3) Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?”
Met “wij” worden de Zonen Gods bedoeld.
De betekenis van Het Zwaard gaat de Rechter Gods aan. Het mysterie van de Rechter Gods zag ik eerst volledig in, toen ik op (07-05-2011) drie dagen lang daarvoor in gebed was gegaan. Dat was 16.5 jaar later, nadat ik dit trofee al behaald had.

Al die jaren hechte ik er geen waarde aan. Want de 3e Vuurproef, dat kan gewoon niet. Maar toch gebeurde het dat de Heilige Geest mij eerst na 16,5 jaar constant aan dit gebeuren bleef herinneren. Dat vond ik vreemd, het duurde meer dan drie weken. Omdat ik er maar niet vanaf kon komen besloot ik, net als met de 2e Vuurproef, ervoor te gaan vasten. Omdat de 3e Vuurproef mij onwerkelijk voorkwam, stelde ik mij voor drie dagen totaal te gaan vasten. (Geen water en brood)

Onvoorstelbaar
Gebed tijdens mijn vasten: “Zou ik de Oalim maar voor de helft hebben behaald?”
Net als met de 2e Vuurproef was ook dit een niet te geloven belevenis! Zou ik dan net als met de 1e Vuurproef weer een keer maar dan dit keer voor de helft de 2e Vuurproef hebben meegemaakt? Allerlei gedachten gingen door mij heen. Maar pas op de vierde dag(!) kon ik dit mysterie volledig inzien. Dit gaat het Zwaard Gods aan! Er staat niets van in de Bijbel. Dit is een trofee dat zijn weerga niet kent. Al die jaren sprak ik er ook met niemand over. Ook toen ik zag wat deze 3e Vuurproef precies betekende. Het heeft toch geen zin.
Maar nu ik een eigen Website heb; hoe moet ik dit mijn lezers duidelijk maken? Wie zou mij nu nog willen geloven? De 1e en de 2de Vuurproef dat gaat nog wel, maar de 3e Vuurproef?
___

Zie daarover meer in (Deel 2) “Weg tot geestelijke Wedergeboorte” (In bewerking)

===*===


“De Boze dag”
De Vuurproef - De Boze dag
De strijders van de 1e, 2e en de 3e Vuurproef
.
Zijn er drie soorten van een Vuurproef, dan zijn er ook drie soorten van verdediging

(Efez.6:12-19) “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

14) “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken…”

Er zijn drie soorten van verdediging
De 1e Vuurproef: De Helm. Want je wordt gebrainwashed!
De 2e Vuurproef: Het schild. De Oalim. Deze staat in zijn eigen kracht.

De 3e Vuurproef: Het zwaard Gods. Is het woord van God de Vader.

Met de Helm wordt verstaan, dat Satan op uw gedachten inbeukt!

Met de Boze dag wordt de rechtvaardige bekeerling, door de Vuurproef, totaal overrompeld. Satan valt aan met zelfmoord! Daar blijft hij mee doorgaan totdat deze vijand tenslotte door het vuur van uw gebed wordt weggejaagd. Dat duurt ongeveer 1 uur. Gedurende deze strijd probeert u zich voor de vermoedelijke vijand (de mensen) te verbergen. De mensen kennen u en zouden wraak op u kunnen nemen. Dit wordt door Satan in uw gedachten ingegeven.

Paulus spreekt van één Boze dag. Maar dat er nog twee zijn, heeft hij wellicht niet geweten. Met het schild wordt bedoeld, dat Satan u drie(!) dagen lang uit balans wil brengen. Het Schild heeft u dan nodig om staande te kunnen blijven. Hier komen geen zelfmoordgedachten aan te pas. U wilt nu herstelwerkzaamheden uitvoeren. Maar, dat is onmogelijk. Satan ziet dat en valt u voor de tweede keer aan! Dit is de 2e Vuurproef.

Het Woord van God de Vader
Met de 3e Vuurproef hebt u het Zwaard Gods nodig. Dit zwaard heeft te maken met gerechtigheid. Deze aanval is onvoorstelbaar! Nu wordt u daadwerkelijk door één of meerdere mensen aangevallen. Het is een geestelijke aanval. Deze mensen worden door Satan aangezet om uw rechtvaardige inzichten te ondermijnen.

Is deze 3de Vuurproef, wat ook een 3de Vuurkennis is, een geheim Gods of de geboorte van één of meerdere Talenten, Talenten die niet te zien zijn? Of heeft deze ervaring misschien te maken met het behalen van weer een inzicht? Maar waarvan?

Volgens mijn Inzicht moet dit Het Zwaard van God de Vader zijn. De enige betekenis van het Zwaard gaat alleen dat van de Rechter aan. Hoewel een Zoon Gods al een Rechter op zichzelf is, is dit niveau één in de 3e graad van kennis en inzichten en kan dan ook alleen door de Oalim zelf worden behaald. Het Zwaard Gods maakt dat de Oalim extreem rechts wordt. Er is geen middenweg of een linkse gedachte.
De 3e Vuurkennis (Rechter Gods) kan alleen door het Zwaard Gods worden aangesproken. Het gebed van de derde Vuurproef was voor mij Nota Bene één van de verdediging. De Rechter, die zijn stelling verdedigd!

Voor de Morgenster (Het niveau van de Oalim) kan niet worden gebeden. Dit is een gift van God de Vader.

Twee keer heb ik gebeden in de strijd (de 1e en de 2e Vuurproef), dat ik een Zoon van God de Vader ben. Maar de derde keer was beslist anders. Wat moest dat toch allemaal voorstellen? Ik had geen idee. Ik heb ervoor gevast, maar een enig inzicht was toen voorlopig nog niet te behalen.

De ijzeren Staf

Na het behalen van de ijzeren Staf duurde het nog maanden voordat ik wist wat ik eigenlijk behaald had. Maar het mysterie van de ijzeren Staf zag ik eerst volledig in, toen ik op 27 jan.’95 daarvoor in gebed ging. Ik juichte van blijdschap!

Drie keer “De Boze dag?”
De 1e t/m de 3e graad en de 1e t/m de 3e Vuurkennis kan alleen met de geest door het Vuur heen worden behaald. Dit Vuur wordt persoonlijk door toedoen van Satan aangewakkerd. Hij staat tegenover u als hij de strijd met u aangaat. Hij is degene die u aanvalt! En in al deze drie gevallen wordt de geest er zowat door verplettert!

Dit had ik geschreven op 02 dec.1994 en pas op 07 okt.1995 zag ik alles!

(07-10-96)
Het mysterie van de Troon links naast God de Vader

Nergens in de Bijbel wordt de Troon links naast God de Vader besproken. Dit waarschijnlijk, vanwege de grote verrassing die de Oalim ten deel zal vallen wanneer hij zal zien waar hij mag gaan zitten.

Vele bijzonderheden mochten zo niet in de Bijbel staan, alleen daarbuiten. Dus alleen als aanvulling om de inzichten van de christenen te ondersteunen. (Joh.16:13) De wereldmensen en de grote schooljongens nemen namelijk niets aan wat er buiten de Bijbel om is geschreven en God de Vader weet dat. De duivelse mens probeert alleen zo aan de hand van de Bijbel dingen aan te spreken, die hem alleen tot geestelijke macht en hoogmoed kan brengen. Zouden de zeven Hemelen en het niveau van de Oalim daarin zijn besproken, dan zou naar ik meen de mensen nog wel veel verder van God hebben afgehouden.

Het mysterie van een tweeling
Hoewel de Oalim alles al heeft, moet de ijzeren Staf toch apart behaald worden. Welk voordeel heeft deze Oalim dan ten opzichte van één, die de ijzeren Staf niet heeft? Wellicht moet dit geheim gezocht worden onder de tweelingen, drielingen of meerlingen. Want immers, alle Oalim’s hebben een kracht van 1000 zonnen. Het zijn allemaal meerlingen. Ze zijn precies aan elkaar gelijk. Hoe dan ook, dit mysterie kan alleen onder de Oalim’s in de derde graad van kennis worden begrepen.

_____


“Het behalen van de Oalim”

Het mysterie van de Vuurkennis

Het is raadzaam dat zo vaak als dat er een zonde wordt begaan, je fout of zonde direct bij de Heer te brengen. Gebeurt dat niet, dan blijft de wet van oorzaak en gevolg op deze ene zonde van kracht. En het gaat er juist om, deze te verzachten. Want buitenwerking stellen, kan niet. Zou dat wel kunnen, dan zou er geen Vuurproef kunnen bestaan.

De kracht van de 1e Vuurproef zet de geest van het mens onder zeer grote druk. De geboorte van deze geest doet de innerlijke mens veel pijn. In feite zou de geest hetzelfde moeten meemaken. Als te minste de wet van oorzaak en gevolg ook voor de geest zelf van toepassing zou kunnen zijn. Als dat inderdaad zo het geval is, dan komt de geest te allen tijde zichzelf tegen. En in dat geval, zou de 2e vuurproef van de Oalim makkelijk te behalen zijn. Als de geest dan ook onder deze wet valt, krijgt die ook een wederzijds effect. Doe je iemand onbewust wat aan, dan kun je ervan verzekerd zijn, dat je op een of andere manier hetzelfde lot over je heen zal halen. Op deze wijze is de Oalim inderdaad bereikbaar.

Met de 1e Vuurproef van de Wedergeboorte komt de 2e vuurproef nu wel heel dichtbij, doch alleen als een Zoon Gods ervan op de hoogte is. Maar dan is het hebben van een enig inzicht in de 3e graad niet meer het middel om de Oalim te kunnen bemachtigen, want de Morgenster (De Oalim) komt van de Vader.

De Oalim kan niet door het hebben van het inzicht in de 3de graad worden behaald, dat is onmogelijk. Want op het moment dat een Zoon Gods van deze hoogte hoort, is namelijk het inzicht in deze al behaald. Het is namelijk hetzelfde inzicht als dat van de 1e Vuurproef. De kracht ervan is; dat door een Zoon Gods met stomme verbazing naar dit mysterie wordt uitgekeken op het moment dat daarvan ook maar op enige wijze kennis van wordt vernomen.

Hoe moet de Oalim dan behaald worden?
Om deze laatste en grote hoogte in de 3e graad te behalen, hoeft de Wederom geborene niet in het bezit te zijn van de ijzeren Staf. Dat kan ik weten, omdat ik dat zelf heb meegemaakt. Want anderhalf jaar later, na het behalen van de Oalim, behaalde ik namelijk de ijzeren Staf!

Een Zoon Gods kan met of zonder de ijzeren Staf naar het mysterie van de Oalim uitkijken. Maar een Zoon Gods hoeft de functie van de ijzeren Staf niet aan te spreken als hij voor de 2e keer door de Vuurproef gaat. Want de druk die de 2e Vuurproef geeft wordt namelijk automatisch door zijn eigen kracht en inzichten opgevangen. Hoewel ik voor de 2e keer zwaar onder druk kwam te staan, zwaarder dan de 1e keer, zweette ik geen bloed zoals dat met de Heer wel het geval was.

De Heilige Geest niet bij de strijd aanwezig
Op het moment dat de 2e Vuurproef een aanvang neemt, is de Heilige Geest niet aanwezig. De Heilige Geest had zich, net voor de geboorte van de Oalim, al teruggetrokken. Jezus stond er alleen voor. Hij hoopte wel even dat zijn drie discipelen voor Hem zouden bidden, maar ze sliepen. De strijd moet verschrikkelijk zijn geweest, want de Heer zweette bloed.

Deze strijd moet ongeveer 2 uur hebben geduurd. Waren de discipelen in de kracht van hun gebeden gegaan dan had de Heer wellicht geen bloed gezweet en dan was er ook geen Engel geweest om de Heer bij te staan. In mijn geval zou het dan ook geen engel zijn geweest, maar was Jezus zelf die mij heeft bijgestaan.

Gelukkig dat de Discipelen sliepen. Daar heeft God de Vader voor gezorgd. Anders zouden de discipelen nog weleens ongerust kunnen zijn over het lange wegblijven van de Heer. Zouden de Discipelen Jezus in Zijn strijd hebben gestoord, dan zou de 2de Vuurproef direct tot een einde zijn gekomen en het niveau van de Oalim zou dan uit het zicht zijn verdwenen.

Als een Zoon Gods voor het mysterie van de Oalim gaat, dan is, in plaats van een Engel, Jezus aanwezig die voor hem in de strijd behulpzaam zal zijn. Deze hulp is verborgen in het gebed. Want God de Vader en Jezus zien dit gebeuren op een afstand aan. De Heilige Geest is net als met de 1e Vuurproef ook niet in het hart van de strijder aanwezig. Maar op afstand bidt alleen Jezus voor deze ene Zoon Gods die voor de 2e keer(!) uit de geest Wederom geboren gaat worden.

De inzichten in de 2e graad, of het hebben van de ijzeren Staf, verbergt een gebed in de 2e graad. Alleen met dit verschil, dat dit gebed van de Oalim op het niveau van de 3e graad wordt gebeden. Dit gebed was voor mij totaal anders dan wat ik nodig had om door de 1e Vuurproef heen te kunnen komen. Deze waarheid kan door de rechtvaardige bekeerlingen van de Heer nu eenmaal onmogelijk worden verdragen, want de gebeden zijn te scherp en heel direct. De Zonen Gods en de Oalim’s zijn in het heetst van hun strijd namelijk constant in gesprek met Satan! Een rechtvaardige bekeerling zou dat nooit doen, want zij behoren tot de stugge rechtvaardige bekeerlingen. De Heilige Geest kan alleen met de aller- kleintjes overweg. Alleen deze kleintjes, die het niveau van de Zonen Gods hebben behaald, kunnen voor de 3e graad (de Oalim) en eventueel daarna ook voor de 3e Vuurproef gaan. Maar dan nog is het niveau van de Oalim een gift van de Vader.
Zie: (Openb.2:26-28) “En wie overwint (De 1e Vuurproef) en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven.”
_____

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)
en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)
_____

De Morgenster (Zon) Bron:
http://www.appelogen.be/2008/07/06/ik-heb-de-zon-zien-zakken/
Foto Leeuw (De Oalim). Bron: http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947.html
Hof van Gethsémane (1) Bron: http://www.holyhome.nl/goedevrijdag.html
Hof van Gethsémane (2) Bron: http://alfredmuller.net/2013/11/02/gethsemane/
Bron: “De Boze dag” http://www.real-life.nl/lifeletter/2010/strijders.html
_____
===*===