De race naar Armageddon

– Update Opname –
» De race naar Armageddon »

(Eerste zegel – Het witte paard)

________________________________________________________________
Update (09-11-2023)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 17 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Broeders en zusters,
Vanaf aug.2018 gezien hebben we nog 2,5 tot 3,5 jaar te gaan!

Dit zal voor velen een complete verrassing zijn. Want net als ik dachten ook vele miljoenen christenen dat de Opname in het jaar 2018 zou plaatsvinden. YouTube staat er vol van. Vele verwachtingen eindigen namelijk in 2018.

Zie het volgende:
Als het om de visioenen gaat die ik heb gekregen kan ik maar één ding zeggen: “Ik zit met al mijn berekeningen er helemaal naast!”

De Opname heeft niet plaatsgevonden in aug.2018 en zal ook niet vóór 21 jan.2019 plaatsvinden, want de valse Profeet zal voor de volle 5 maanden over de hele wereld regeren. Dat is een tijd dat vanaf eind sept.2018 gezien voor 21 jan.2019 al niet meer gehaald kan worden.

De Heer: “…want Ik zal spoedig komen, eerder dan mensen verwachten.”
Als de Heer dit zo zegt, dan zou er een moment in de Eindtijd kunnen zijn waar de christenen zich aan zullen vasthouden. Mochten ze dat vinden, dan komt die tijd niet overeen met de Opname, want plotseling is de Opname daar! De Heer zegt dat Hij eerder zal komen. Dus de christenen zullen werkelijk verrast worden met de Opname. Waar zullen ze dan naar kijken? Misschien naar de tijd van een Bloedmaan?
De laatste twee Eindtijd-Bloedmanen vinden plaats op 21 januari 2019 en 26 mei 2021.

De Opname wordt verwacht vóór 16 mei 2022! Dan is Armageddon al begonnen.

Bloedmaan – een zeldzaam fenomeen
Een totale maansverduistering (Bloedmaan) zoals zich dat op 21 jan.2019 zal voordoen, is een zeldzaam fenomeen. Een gedeeltelijke maansverduistering is op veel plekken nauwelijks of pas laat te zien, ongeveer ieder half jaar. De volgende is pas op 26 mei 2021 en op 16 mei 2022.
Omdat de christenen zich zeer waarschijnlijk op de datum van 16 mei 2022 zullen richten, komt de Heer plotseling in maart of april 2022!

Zie: Maansverduisteringen tussen 2001 en 2050

De laatste generatie
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren…”
(Matth.24:32-34) “…dit geslacht zal geenszins voorbijgaan…”
Het aftellen was begonnen met de geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948.

Een generatie of geslacht is vanaf 1948 t/m 2018 gezien 70 jaar en t/m 2028 is dat 80 jaar. De Opname zou dan al ruimschoots halverwege moeten plaatsvinden en wel in het jaar 2022. Dat is nu vrijwel zeker.

Het visioen van aug.2018 (1948-2018) komt overeen met een generatie van 70 jaar. Maar we zitten nu al in dec.2018 en de valse Profeet is nog niet bekend. Hoe dan ook, de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!

(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Aanvankelijk had ik gedacht, dat het visioen van aug.2018 het moment van de Opname zou kunnen zijn. De Opname zou volgens mijn eerdere berekeningen eerst in mrt.2018, dan in aug.2018 en daarna vóór 21 jan.2019 moeten plaatsvinden. Omdat dat niet het geval was en zal zijn, begon ik met een nieuw verslag:
“Vermoedelijke datum Opname niet meer te bepalen”
Maar toen ik daar al wat over had geschreven, gaf de Heer mij in de visioenen nog eens goed te bestuderen. Jezus: “Bestudeer de visioenen!” 
Dat was alles. Ook nu weer had ik heel graag wat meer willen horen, maar helaas.

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 5 sept.2018 om 21:43 uur.

De laatste Jaarweek
Omdat ik de visioenen opnieuw ging bestuderen zag ik nu, aan de hand van de gebeurtenissen van de laatste tijd, dat de visioenen nog weleens te maken zouden kunnen hebben met de laatste Jaarweek van Daniël. Alleen de tijden, die ik in alle verslagen heb gezet, komen niet overeen met deze visioenen.
Het visioen (Aug.2018) dat ik op 23 maart 2013 heb gekregen gaat niet de Opname aan, maar zou in werkelijkheid het begin van de laatste Jaarweek kunnen zijn dat vanaf 23 aug.2018 moet zijn begonnen.

(Aug.2018 +3,5 jaar [42 maanden] = febr.2022)

Naarmate de Opname dichterbij komt zijn de visioenen ook steeds beter in te zien. De openbaring van de valse Profeet zal plaatsvinden in de maand juli/aug.2021. De Opname zou dan na vijf maanden moeten plaatsvinden in jan.2022. Maar zoals we nu al weten, zal de Opname niet voor 4 febr.2022 plaatsvinden maar eerst drie maanden later in maart/april 2022!
Armageddon (Jan.2022 t/m Juni 2025) We zitten dan al in de tweede helft van de laatste Jaarweek!
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Met dit laatste maakt de Heer duidelijk dat we wel degelijk het jaar en zelfs de maand van de Opname zouden kunnen berekenen. Want op het moment dat de valse Profeet zich openbaart, weten we dat de Antichrist zich vijf maanden later zal openbaren. Dat is vijf maanden voor de valse Profeet en eerste drie maanden voor de Antichrist. Dan zal in de derde maand van de Antichrist de Opname plaatsvinden.

Dit is wat ik denk dat het zou moeten zijn:
23 Aug.2018 zou het begin kunnen zijn van de laatste Jaarweek die nog 2x 3,5 jaar zal gaan duren. De vijf Fiches 59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet en zal met die leeftijd ook zijn positie overdragen aan de Antichrist. Want immers, na de dood van de valse Profeet neemt de Antichrist, met een “Walk-in”, het dode lichaam over en wordt zodoende weer levend.
(Openb.13:12b) “En het bewerkt, dat alle mensen die op de aarde wonen, het eerste Beest zullen aanbidden*, die was gedood en wiens dodelijke wond genezen was en weer was opgestaan.”
___
*) Het eerste Beest, dat is de valse Profeet en het tweede Beest is de Antichrist.

Er is ook nog een derde Beest. Dat is de Europese Unie (EU). Door dit derde Beest zal de Cultuur en Identiteit van de Europeanen worden verpletterd.

Het Europese Parlement (E.U.) – Brussel (België)

Ineenstorting beschaving Europa nabij

Broeders en zusters,
We staan aan de vooravond van een door de E.U. veroorzaakte Europese ramp met een ongekende toestroom van Immigranten (Buitenlanders). Ze nemen hun eigen gedragscode en goden mee en zijn, sinds de 2e W.O., onze grootste maatschappelijke bedreiging.* Als de Regeringen in Europa geen actie ondernemen, zal dit de ineenstorting van de landen en hun beschaving betekenen en het einde van onze natuurlijke leefstijl nabij zijn. Zie de massale instroom! Europa wordt zo geestelijk totaal ontwricht. Een revolutie is binnenkort niet bepaald ondenkbaar.
___
*) Als een land “vreemde goden” binnenhaalt, dan wordt je van binnenuit gesloopt. Jezus, wordt zo als het ware met geweld Europa uitgegooid en vele Kerken worden omgebouwd, en gebouwd, voor een ander geloof. Het christelijk- Joodse geloof is aan het verdwijnen!
Zie: (2 Thess.2:7-8) “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren…”
De United Nations (UN) of de Verenigde Naties (VN) behoren niet tot het derde Beest.

Zie: Lucifer’s I.D.-systeem

De valse Profeet zal zeer waarschijnlijk in jan.2022 worden gedood en na drie dagen (72 uur) zal de Antichrist opstaan. De Opname kan dan verwacht worden vóór 16 mei 2022, maar zal hoogstwaarschijnlijk eerder zijn. De Heer zei immers dat Hij spoedig zal komen, eerder dan mensen verwachten.*
Het ziet er dus naar uit dat de Opname drie maanden later, na de openbaring van de Antichrist, zal plaatsvinden. De verwachting is in maart of april 2022.
___
*) Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)

Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”


Vesica Piscis (Dorset) Engeland (Photo May 22th, 2017)
.
Vesica Piscis – Dorset Engeland (22 Mei 2017)

De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam

Het mysterie 23 sept.2017 (Openb.12:1-4) verborgen in een graancirkel.

(De valse Profeet en de Antichrist)

De valse Profeet 59 jaar oud

De vijf Fiches 59 met de 2 cirkels erin geven het einde van de valse Profeet aan en het begin van de Antichrist. Dit zou eerst kunnen plaatsvinden in jan.2022 waarna de Antichrist het de wereld zal overnemen. Aanvankelijk had ik gedacht dat de beide cirkels als één tijd moest worden gezien. Maar nu is duidelijk dat het de valse Profeet is die op 5 febr.2021 dan 59 jaar oud zal worden en niet de Antichrist, want zijn einde zal zijn in sept.2025. Hij zal dan 63 jaar en 8 maanden oud worden.

Op een grafsteen zijn we gewend het begin en het einde aan te geven, ook al gaat het hier één lichaam aan waar twee karakters in hebben geleefd. De valse Profeet en de Antichrist.
Bijvoorbeeld:
Stel nu dat de valse Profeet op 4 febr.2022 wordt gedood.

Zie: (05-02-196204-02-2022) is nog steeds 59 jaar!


Zie Rapture Zone maart/april 2022

Pieter de Romein – De laatste paus
Paus Fransiscus zal op 17 dec.2021 nog wel 85 jaar worden en dan zal uitkomen wat Pius X in zijn visioen heeft gezien over de gruwelijke dood van paus nr.112. Deze laatste paus was alreeds door Bisschop Malachias in 1139 voorspeld. Vanaf die tijd zouden er nog 112 pausen volgen en de huidige paus Franciscus is paus nr.112! Deze paus is de laatste die nog in Rome kon worden gekozen, want vrijwel direct na de Opname zal Rome totaal worden vernietigd!
Het geheim van Fatima (13 mei 1917) beschrijft ook de dood van paus Fransiscus.

Zie details: Pieter de Romein – De laatste paus

Het 1000-jarig vrederijk

Na de geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948 zal 77 jaar later het 1000-jarig vrederijk beginnen. Dat zal dan zijn in sept.2025 met de terugkomst van Jezus op de Olijf-berg.

23 Aug.2018 begin laatste Jaarweek
Op dinsdag 4 sept.2018 zag ik dat 23 sept.2017 (Openb.12:1-4) nog weleens het begin zou kunnen zijn van de laatste Jaarweek van Daniël. Als ik dan het visioen van 23 aug.2018 daarmee vergelijk, zie ik een verschil van 11 maanden en één dag! (23 sept.2017 – 23 aug.2018)

De 1e helft van de laatste Jaarweek (3,5 jaar) is van 23 aug.2018 t/m 4 febr.2022.

Het visioen aug.2018 laat zich heel gemakkelijk inzien. Te minste, als je weet waar je naar moet kijken. Dit visioen zou eigenlijk moeten samenvallen met de gebeurtenissen van Openb.12:1-4 op 23 sept.2017. De maand augustus 2020 zou dan de openbaring zijn van de valse Profeet en de maand maart 2021 zou dan de maand van de Opname kunnen zijn. Deze twee maanden (maart en augustus) zijn in het visioen van aug.2018 aangegeven. Maar, het visioen eindigt niet in 2017 maar op 23 aug.2018!

Het ziet er dus naar uit dat de Opname veel later zal plaatsvinden. Was dat niet zo geweest, dan was de laatste Jaarweek op 23 sept.2017 ingegaan en zou de Opname in maart 2021 moeten plaatsvinden. Maar de laatste Jaarweek is in werkelijkheid op 23 aug.2018 ingegaan. Door deze verschuiving wordt de Opname nu vrijwel zeker vóór 16 mei 2022 verwacht. Maar, we moeten ervan uitgaan dat de Opname eerder zal plaatsvinden.

Profetie 23 sept.2017 (Eens in de 7000 jaar)
De datum van de vrouw en de geboorte van het kind was namelijk in de stand van de sterren en planeten af te lezen. Als ik nu de tijd van dit visioen vergelijk met dat van 23 aug.2018, dan zitten daar 11 maanden en één dag tussen.

Hoewel het visioen eindigt in aug.2018 heeft het geestelijk gezien nauwelijks voor enige opschudding gezorgd. Daarom ga ik er nu vanuit dat niet 23 sept.2017 maar 23 aug.2018 het begin zou kunnen zijn van de laatste Jaarweek van Daniël!

Een generatie of geslacht is bijna 74 jaar!
Het is nu zeker dat bij God de Vader één generatie 73 jaar is, want de Opname zou kunnen plaatsvinden in maart/april 2022.

Een generatie (het aftellen) is officieel begonnen vanaf 14 mei 1948 met de geboorte van de Staat Israël en zal met de Opname eindigen in maart/april 2022. Dat is op een paar dagen na 74 jaar. Het 1000-jarig vrederijk zou dan moeten beginnen in sept.2025. (Zie grafiek)

(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
Alles wijst er nu op, dat bij God de Vader een generatie geen 70 jaar maar 73 jaar is!

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”


De ruiter op het witte paard

» Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is «

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in juli/aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] Mary K.Baxter (Hoofdstuk 22)

Vijf maanden voor de valse Profeet

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd van 3,5 jaar van de valse Profeet al aanzienlijk ingekort en wel met meer dan drie jaar! (Om precies te zijn: 3 jaar en één maand) Hij zal maar vijf maanden aan de macht zijn. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Zo geweldig en overtuigend zal deze man overkomen. Want Jezus zei over deze valse Profeet: “Dat zelfs de christenen zullen denken dat Ik, dat ben.”

De valse Profeet zal vijf maanden regeren en dan neemt de Antichrist het over.
Pim Fortuyn (1948-2002) maakte in één maand tijd al grote indruk, maar deze man is werkelijk uniek! Vanaf de eerste dag zal de hele wereld van deze man weten. Hij zal dan elke dag Tv 24 uur lang gevolgd worden.
Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.
In de Eindtijd brengt de valse Profeet namelijk leven en geluk!

De ruiters op het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon. Maar de ruiter (valse Profeet) op het witte paard heeft een geestelijke kracht die, in deze chaotische wereld, werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar wij mensen nog niet aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider!

De valse Profeet zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen. Hij zal in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten op te lossen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Wie is de valse Profeet?
De valse Profeet op het witte paard is voor de Joden niemand anders dan de Messias, die ze nu ieder ogenblik verwachten. Deze Messias zal in het begin alle Rabbijnen met gemak kunnen overtuigen.
Zoals vele christenen nu al weten; de valse Profeet is niet de Antichrist. Hij is voor de vrede en wordt met Jezus vergeleken. Hij zit net als Jezus ook op een wit paard; het symbool van de vrede. Hoewel hij de hele wereld in zijn macht heeft, is hij toch geen Antichrist maar een Wereldleider van de absolute vrede.
Vele christenen dachten dat de Opname op 23 sept.2017 zou plaatsvinden. Maar vanwege het visioen aug.2018 wordt de Opname nu verwacht in maart/april 2022.
___
Gedeelte tekst uit: De valse Profeet aug.2018

(Wie is deze man?)

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
« Armageddon »
Binnen 15 maanden vier paarden!
Het witte paard
(De valse vrede)
Het rode paard
(Armageddon)
Het zwarte paard
(Armageddon)
Het vale paard
(Armageddon)
.
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Velen denken dat de vier paarden tegelijkertijd komen aanstormen
Maar tussen elke paard zitten vijf maanden
.
Elke vijf maanden een andere paard
Als de valse Profeet zich gaat openbaren dan zal dit de ruiter zijn op het witte paard. De andere drie paarden gaan Armageddon aan. Omdat in deze drie visioenen steeds het getal vijf voorkomt, ga ik er vanuit dat na het witte paard elke vijf maanden later weer een andere paard zal opstaan. Voorlopig is het wachten nog op de ruiter van het witte paard.

Zie de drie visioenen: Aug.2018Vijf Fiches 59Vijf Tickets 1900


De Opname

De gemeente is niet gereed
Stel dat de Heer nu al met de Opname zou langskomen dan is de gemeente niet of nauwelijks voorbereid. De gemeente des Heren kan alleen ten volle voorbereid zijn als de grote Opwekking is uitgebroken tegelijkertijd met de openbaring van de valse Profeet. De christenen zullen dan in de hele wereld over de spoedige Opname gaan praten.
De valse Profeet gaat de eerste tijd aan van 3,5 jaar, maar zal hooguit vijf maanden regeren.

De periode van de grootste Opwekking aller tijden zal precies vijf maanden duren.

Situatie christenen vandaag de dag
Jezus“Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” Blz.27)

Van alle christenen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de onderwaterdoop zijn nagekomen wordt nog minder dan 3% opgenomen. De rest ±97% blijft achter!
De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is, Laodicea. Want immers, met de grote Opwekking brengen de engelen des Heren een grote schare van 1,2 miljard christenen binnen waaruit de Heilige Geest helaas maar 270 miljoen zal opnemen.

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Zeer zorgwekkend
Zelfs in de laatste vijf maanden, zo vlak voor de Opname tegelijkertijd met de grote Opwekking, is de situatie van de meeste christenen meer dan zorgwekkend. Velen leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid en kunnen enige kennis meer, in de 2e graad, niet verdragen.* Ze zijn zich ook niet bewust van hun eigen geestelijke tekortkomingen. (Openb.3:14-17)
(Openb.3:18) 2e graad. Dit gaat de Wedergeboorte uit de geest aan.**
___
Zie wat de Heer heeft gezegd over de laatste gemeente Laodicea:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
Zie toestand van de christenen: De Draak en de gemeente Laodicea
___
*) Zie verschil 1e en 2e graad: “De Zonen Gods”
**) Zie: Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1) – (1e Vuurproef /2e graad)

____________________

are-you-ready1
are-you-ready1b
are-you-ready-png
are-you-ready2
Zie video: Are you ready? – YouTube (1:02)
Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.
En maar ±15 christenen blijven achter? Het is juist andersom!
Zie video’s! Nog 3,5 jaar voor de Opname. – Armageddon is in zicht!
Alle video’s over de Opname zijn zeer misleidend
Velen (±97%) zullen worden opgenomen? Het is juist andersom! Dat is dan ook de reden waarom de Heer zegt, dat van de 1000 minder dan 1% van de Voorgangers, Pastors, Leiders en Evangelisten en wereldwijd maar 3% van de christenen worden opgenomen en het trompetgeschal zullen horen.
Velen denken dat alle christenen en naamchristenen de Heer op de wolken zullen zien en dat maar enkelen van hen worden opgenomen. De waarheid in deze is, dat alleen degene die opgenomen worden de Heer zullen zien.
___
De Leiders zijn verantwoordelijk en ze hebben gefaald! Ze hebben de Eindtijd niet gepredikt en wat de gevolgen van Armageddon met zich mee zal brengen. M.a.w. ze hebben de gemeente niet voorbereid. Deze Leiders hebben vanaf heden t/m maart/april 2022 nog de tijd om orde op zaken te stellen.

“Bereidt uw gemeente voor!”


Weinigen worden opgenomen

De Opname
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
.
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat het ongeveer 1.020 miljard mensen zullen zijn.
Dit aantal gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017/ 15:43 uur.
___
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn? Zie details!

» “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)

De meesten blijven achter
De harde Kern en de Pastor
Er zal met de Leiders afgerekend worden!

Zie: De harde Kern – Duivelse christenen (Wachten op Armageddon)

De Heer gaf mij het volgende duidelijk te verstaan:
“Als de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders de gemeente niet duidelijk voorbereiden op de Opname, dan zal het resultaat zijn dat ze allemaal zullen worden achtergelaten.
De gelovigen die achterblijven, zullen hun woede uiten op hun Voorgangers. Ze zullen boos worden omdat ze er met de Opname niet bij waren. De gelovigen zullen wraak nemen op hun Voorgangers, die hen tijdens hun leven niet voldoende hadden geïnformeerd over de naderende Opname en de gevolgen van wat Armageddon met zich mee zal brengen.
De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
Dit, aldus Jezus.
.
Reactie van Brother Yong-Doo Kim: “Als Voorganger ben ik echt bang.”

Bron: Baptized by Blazing Fire

Deze Voorganger denkt dat hij met de Opname misschien achter zal blijven. Dat is niet bepaald onterecht als je bedenkt, wat Jezus daarover heeft gezegd: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”
Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)
___
Zie voor meer details:
De onbezorgde Voorganger en zijn spoedige wrede dood”
Na de Opname zullen de Leiders door hun eigen leden worden herkend!
.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De race naar Armageddon
(DZG// Donderdag 20-09-2018, 14:53 uur)

Update (Zondag 13-01-2019) Foto E.U. en tekst.

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Paarden in volle draf (Eerste zegel – Het witte paard)
(Foto) _http://ayin.dk/wp-content/uploads/2018/02/horses-1024×768.jpg
Bron: _http://ayin.dk/first-seal-white-horse/
(Lunar Eclipse) Bloedmaan – Een zeldzaam fenomeen 
Bron: _http://www.lauragreenyoga.co.uk/blog/wp-content/uploads/2015/09/Blood-MOon.jpghttp://www.lauragreenyoga.co.uk/blog/sunday-27th-september-2015-super-moon-blood-moon-lunar-eclipse/
Het Europese Parlement (E.U.) – Brussel (België)
(Foto) _https://beginningatblackfriars.files.wordpress.com/2011/06/dsc04049.jpg
Bron: _https://beginningatblackfriars.wordpress.com/2011/06/13/from-the-continent/
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
De Vrouw en de Draak – YouTube (14:51)
The Woman and the Dragon – YouTube (Total 59:59)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=K0-7EmeqM1Q
Scriptures Often Ignored: Revelation 12 – Prophetic Signs In The Sky (September 23, 2017)
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
De ruiter met de boog tegenover de andere drie paarden
Bron: _http://endtimeupgrade.org/christ-or-antichrist-who-is-the-white-horse/
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
Het vale paard. Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Elke vijf maanden een andere paard
How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
The Antichrist Will Rise From Berlin (Germany)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AgnKWMFjoz8
De Opname
Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De meesten blijven achter. Bron: “Most left behind”
(Foto) _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De Voorganger krijgt de schuld (De harde Kern en de Pastor)
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De harde Kern – Er zal met de Leiders afgerekend worden!
(Foto) Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
.
===*===