De valse Profeet maart 2018

– De valse Profeet sept.2024 –
De ruiter op het witte paard

» Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is «

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Nog 50 jaar?

Wie van u, onder de christenen, denkt dat het nog wel 50 jaar kan duren voordat Jezus terugkomt? Misschien eerst na 30 of 10 jaar? Ik zeg u, binnen 5 jaar na nu (okt.2017) zitten we al in het 1000-jarig vrederijk!

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.
De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018! Deze datum zou nog weleens de openbaring van de valse Profeet kunnen aangaan.
___
(Het mysterie van de vijf maanden)

De vermoedelijke Opname zou nog weleens in dec.2018 kunnen plaatsvinden!

De valse Profeet wordt verwacht in augustus 2018

De spanning onder de christenen, die de Eindtijd herkennen, begint steeds meer op te lopen. De hele wereld zal binnenkort in de ban zijn van één man, de valse Profeet. De valse Profeet en de Antichrist gaat feitelijk één en dezelfde persoon aan. De wereld en de christenen horen dan plotseling een man spreken, zoals ze dat nog nooit hebben meegemaakt!

Nog even enkele feiten:
Jezus heeft mij drie visioenen gegeven die de Eindtijd aangaan.
Broeders en zusters, als ik zo deze visioenen zie, dan ga ik ervan uit dat augustus 2018 met de Opname van doen heeft. Visioenen, zo ingewikkeld, dat ik het niet heb kunnen bedenken.
Zie: “59 jaar (196220182021)” Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel in mei 2018. (Matth.24:32-34)

Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!
Volgens de Thora kalender en de tijdbalk van Israël (5778) leven we nu (okt.2017) in het jaar 6000.

(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren.)


“Wie is deze Antichrist?”

De Supermens
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht.
(Openb.13:1-14) 2] “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
Volgens de visioenen zal de regering van de valse Profeet beginnen in okt.2017 als hij 55 jaar oud is. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider die de wereld nog nooit heeft gekend!
De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charisma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar na de dood van deze valse Profeet zal hij veranderen in de Antichrist.
Hij werkt nu nog in het geheim en hoe velen van ons kennen hem misschien al?
Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)
____
Volgens Natan zal hij zich in Israël openbaren.

Zie: “Visioen van Natan!”

Zodra de valse Profeet bekend is, zou het zo maar kunnen dat ook de weersgesteldheid zal veranderen. Van de ene op de andere week zal het overal in de hele wereld aangenaam weer worden.

(Openb.13:12-13) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. [13] En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.”

Reeds bij de geboorte van de valse Profeet valt de bijzondere na-aperij van Satan op. Alles moet zoveel mogelijk uit het leven van Jezus worden nagebootst.

Toen Jezus geboren werd hadden de wijzen uit het Oosten van tevoren Zijn ster gezien. Daaraan wisten zij dat de Koning der Joden geboren was. Toen zij in Jeruzalem verschenen werd dit nieuws tot in de hoogste kringen bekend gemaakt. Daarvoor hadden de herders reeds verkondigd dat de Christus geboren was. (Luc.2:8-11)

Zoals er een Goddelijke drie-eenheid is: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zo is er ook een anti- goddelijke drie-eenheid: Satan, de valse Profeet en de geest van de Antichrist. Alleen is de valse Profeet geen zoon van Satan, maar een dienstknecht.
Vgl. (Matth.20:26-28) “…gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Van de Heer Jezus wordt gezegd dat Hij het beeld is van een onzichtbare God, de eerstgeboren Zoon Gods op aarde.

(Col.1:15) “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping…”

De Antichrist zal een beeld zijn van de onzichtbare Satan, de mensenmoordenaar van den beginne.

Satan/Lucifer zal eerst drie dagen na de dood van de valse Profeet met een “Walk-in” het lichaam overnemen en zal dan plotseling opstaan uit de dood. (Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

De valse Profeet van de vrede heeft na zijn dood en opstanding nu plotseling een zwaard in de hand!
In deze drie weken voor de Opname zal hij zich voordoen als een engel des lichts en als zodanig is het zelfs mogelijk, dat de kinderen Gods hem niet dadelijk zullen herkennen. De discipelen van de valse Profeet zullen talrijk zijn en zich voordoen als christenen en Profeten, die grote tekenen en wonderen zullen doen en de uitverkoren zullen proberen te verleiden. De valse Profeet zal zeer geraffineerd te werk gaan.

(Matth.24:24) “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”

In tijden van nood zullen velen geneigd zijn te luisteren naar iemand (een mooie, sterke, welsprekend en hoogst intelligente man), die met grote wijsheid de vrede hersteld, een oplossing biedt voor de chaos van problemen, en met de Bijbel in de hand alle godsdiensten in een machtige oecumenische beweging onder één hoofd zal brengen. Naar zo iemand heeft de wereld al eeuwenlang naar uitgekeken en verlangd. Zijn optreden in de wereld zal voor de Joden zo aantrekkelijk en aannemelijk zijn, dat zij in hem de lang verwachte Messias zien.

Jezus zei reeds: “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”  (Joh.5:43)

Eerst wanneer hij zich in de Tempel Gods zet en daar de gruwel opricht zullen de ogen opengaan. De valse Profeet/Antichrist is nu al voor 55 jaar door werkelijk niemand herkend. Pas als zijn eigenlijke bediening voor de laatste vijf maanden een aanvang zal nemen, zal volledig openbaar worden dat hij de Antichrist is. Evenals bij de verzoeking in de woestijn liet Satan ook op het allerlaatst aan Jezus zijn ware gedaante zien. (Matth.4:1-11)

Toen het zover was, heeft Jezus Zijn leven gegeven voor de mensen opdat ze zouden zien en leven en na drie dagen stond Hij weer op uit de dood. Maar Satan kan dat ook! Lucifer duikt drie dagen later, na de dood van de valse Profeet, met een “Walk-in” in het dode lichaam en staat plotseling weer op.

Satan neemt op dat moment het lichaam over van de valse Profeet en zou eigenlijk moeten weten dat hij nu gevangen genomen kan worden. Hij is werkelijk blind van woede en zit nu gevangen in het lichaam van de valse Profeet. Want er komt een dag dat zijn mensenlichaam gedood zal worden. Dit is de enige mogelijkheid dat Satan/Lucifer gevangen genomen kan worden. De Engelen van Michaël hebben dan drie dagen de tijd om de geest van de Antichrist (is Satan/Lucifer) te binden. Als dan zijn mensenlichaam sterft is de geest waarin hij gewoond heeft, hoe sterk die ook mag zijn, volkomen machteloos.

Satan was eens een Overste onder de engelen geweest. Een geest van dit kaliber kan tot in eeuwigheid niet gevangen genomen worden, tenzij die met een “Walk-in” een ander lichaam inneemt. Door zijn onvoorstelbare geestelijke kracht staat dan het dode lichaam op, waarmee de geest (ziel) van Satan nu gevangen zit. En nu pas kan hij gevangen genomen worden, want eens gaat het lichaam dood.

Details van de Antichrist
Hildegarde van Bingen (1097-1179) kreeg van Godswege het volgende geopenbaard:
Deze mens van de zonde zal geboren worden uit een goddeloze vrouw (een Jodin uit de stam van Dan, volgens Genesis 49:17), die vanaf haar jeugd ingewijd is in de geheime wetenschappen en kunsten van Satan. Zij zal in de woestijn leven, in gezelschap van goddeloze mensen en zich teugelloos aan de ondeugd overgeven, daar zij zich ten gevolge van mededelingen door een “engel” hiertoe gerechtigd waant. En zo zal zij in de gloed van de brandende hartstocht de zoon van het verderf ontvangen, zonder te weten van welke vader. Dan zal zij leren dat ontucht geoorloofd is; zij zal zich uitgeven voor een heilige en ook als zodanig vereerd worden. Maar Lucifer, de oude sluwe slang, zal de smadelijke vrucht van haar schoot met zijn geest vervullen en de zoon van de zonde geheel beheersen.

(Genesis 49:17) “Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterovervalt.”

Birgitta van Zweden (1303-1373)

De Heer Jezus: “Aan het einde van dit tijdperk zal de Antichrist geboren worden. Zoals uit een geestelijke huwelijk kinderen Gods geboren worden, zo wordt de Antichrist geboren uit een vervloekte vrouw, die voor zal wenden dat ze zeer vergeestelijkt is, en een vervloekte man. Uit beiden zal, met Mijn toelating, de duivel zijn werktuig vormen.”

Tenslotte nog een klein gedeelte uit het Apocalyptisch geheim van La Salette (19 sept.1846):
In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een Joodse non, uit een onechte maagd die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester van de onzuiverheid.

Komst Antichrist voorspeld
Zoals de komst van Jezus Christus door herders en wijzen aan de wereld bekend werd gemaakt, zo kondigden boodschappers (waarzeggers) van het rijk der duisternis de geboorte aan van een “vredevorst”, een “supermens” (die later de Antichrist zal blijken te zijn).

Dit is helaas nauwelijks tot de Media doorgedrongen. Maar Satan zal dit stilzwijgen gebruiken om in de Eindtijd de wereldbevolking ermee te overvallen.

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Op twaalfjarige leeftijd dappere overwinningen
In het reeds genoemde Apocalyptische “geheim” van La Salette (1846) staat heel treffend over de jeugd van de Antichrist. Hij zal broers hebben die, ofschoon zij niet zoals hij geïncarneerde duivels zijn, kinderen van het kwaad zullen zijn. Op twaalfjarige leeftijd zullen zij zich onderscheiden door dappere overwinningen die zij zullen behalen. Weldra zullen zij ieder aan het hoofd van de legers staan, bijgestaan door legioenen van de hel.
Toen Jezus twaalf jaar was bevond Hij zich op die leeftijd in het Huis van Zijn Vader, waar allen die Hem hoorden zich verbaasden over zijn verstand en Zijn antwoorden. En tot Maria zei Hij: “Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?”

(Luc.2:42-49)

In de komende derde Wereldoorlog (Armageddon) zal de Antichrist de legers aanvoeren en de oorlog tot een einde brengen, hetgeen zijn opkomst op het politieke vlak gemakkelijk zal maken.
Maar hij komt met de Bijbel in de hand, en het zal blijken dat hij een zeer godsdienstig man is die zelfs profeteert! Hij zal de Schriften kennen en straks verkondigen dat hij de lang verwachte Messias is. Zijn vader, de duivel, hanteerde het Woord bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. De zoon des verderf zal eveneens het “is er geschreven” gebruiken om de Joden te laten zien dat hij de Messias is.

Hildegarde van Bingen had van Jezus begrepen: “Wanneer deze Antichrist de volwassen leeftijd zal hebben bereikt, zal hij optreden als godsdienstleraar en een nieuwe verkeerde leer preken.”

Wij staan nu vlak voor het begin van al deze dingen; wij zijn de Derde Wereldoorlog (Armageddon) reeds dicht genaderd. De Heer Jezus zei over deze oorlog tot de IJszee visser Anton Johansson: “Wegens de boosheid der mensen zal de oorlog komen. Na die tijd zullen de openbaringen van de Profeet Johannes in vervulling gaan.”  (Openb.12:1-18)

De door de Paus gekroonde wereldbeheerser zal een groot voorstander van één wereldkerk blijken te zijn (alle mensen geloven immers in dezelfde God!) en hij zal de historische woorden spreken: “Nu is de tijd gekomen dat wij het eens moeten worden. Wij gaan een schone tijd tegemoet, er zal geen oorlog meer gevoerd worden, er zal alleen vrede zijn.”
Vrede gebracht door de zoon des verderf! Wat een teleurstelling zal dat zijn voor een ieder die dit gelooft. (Dan.9:26) “Tot het einde zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.”
Jezus: “De aarde is geen plaats van rust en vrede, maar is een slagveld!”

De wereld is een strijdtoneel waar de Macht van de Duisternis regeert.

Armageddon
In de tweede helft van de 70ste jaarweek vangt de eigenlijke bediening van de Antichrist eerst echt aan. (Lees o.a. Daniël 11 en Openbaring 13). Opmerkelijk is dat ook hier weer de tijd van bediening wordt nagebootst.
Jezus moest tot Zijn dertigste jaar wachten voordat Hij gedoopt werd met de Heilige Geest en Zijn openbare bediening begon. Voortaan zou alleen nog de Heilige Geest in en door Hem handelen en spreken. Daarom zei Jezus; dat Hij niets van Zichzelf kan doen. Hij was volledig het instrument geworden van de Heilige Geest.

(Joh.5:19) “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”

De Antichrist zal op 30 jarige leeftijd gedoopt worden met de anti- goddelijke geest.
(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”
Judas is hier een voorbeeld van: “…toen voer de satan in hem.”  (Joh.13:27)

Het openbaar optreden van Jezus duurde 3,5 jaar. De tijdsduur van de regering van de Antichrist zal eveneens 3,5 jaar zijn. (Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Eindtijd bijna afgelopen

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er grotendeels voor 73 jaar vrede geweest en zonder dat de mensen en de christenen er erg in hadden ging in okt.2000 de Eindtijd in die zal aflopen in augustus 2018. Maar dan te midden van al dit gebeuren zal er een onderbreking komen door de plotselinge komst van de Heer Jezus. De zon zal zwart worden en de maan rood als bloed. De sterren zullen in de menigte vallen. Vrijwel direct na de Opname zal er een hevige aardbeving zijn zoals de aarde nog nooit heeft meegemaakt.

Armageddon is een nachtmerrie waar je niet aan kunt ontsnappen
Direct na de Opname zullen oud en jong, arm en de rijken door dodelijke vrees en angst overvallen worden. De wereld zal in een totale chaos uiteenvallen. En dan begint Armageddon.
(Openb.7:12-14) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”

Dit is een gebeuren direct na de Opname.

De sterren des hemels is Satan en zijn duivels (geen meteorieten)
(Openb.12:4) “En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
(Openb.7:13-14) “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.”
(“…en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.” De betekenis hiervan gaat een aardbeving aan.) Ook dit is een gebeuren direct na de Opname.

(Openb.11:13) “En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.”

(555)
Het getal van de duivel en zijn demonen is 3x 5= 555.
Zie countdown! Straks 5 maanden, 5 dagen en 5 uren. Totaal 555. Zou op vrijdag 2 maart 2017 dan de datum kunnen zijn dat de valse Profeet/Antichrist zich zal openbaren?
Op 23 maart 2013 heb ik het visioen gekregen. Als de laatste week op 23 augustus 2018 aanbreekt, dan is dat precies 5 jaar en 5 maanden geleden dat ik dat visioen van de Opname heb gehad.
Hij is in het Oosten geboren op 5 febr.1962 in de morgen om 5 uur in de nacht. Dat is 2x 5.
De valse Profeet is nu 55 jaar oud. Zie ook nu weer 2x 5.

Na de openbaring van de valse Profeet, elke 5 maanden daarna weer een ander paard.

Elke vijf maanden
De Antichrist (De tweede ruiter op het rode paard) openbaart zich eerst in de maand augustus 2018. Vijf maanden later komt de derde ruiter op het zwarte paard in beeld en weer vijf maanden later de vierde ruiter op het vale paard. Deze drie ruiters zijn er t/m het einde.

Omdat de laatste drie ruiters steeds om de vijf maanden aantreden, ga ik ervan uit dat de eerste ruiter op het witte paard (De valse Profeet) vijf maanden eerder zal opstaan voordat de Antichrist zichzelf zal openbaren. Als ik deze vijf maanden zo zie, dan kom ik uit in de maand maart 2018 dat de valse Profeet zichzelf bekend zal maken. Vijf maanden later zal de Antichrist zich in augustus 2018 openbaren, want dat is namelijk precies vijf maanden.

Het getal 666 nader uitgelegd
Vele christenen denken dat het getal 666 van Satan de duivel is. Maar in werkelijkheid is dit het getal van de mens. De volmaakte mens.
Jezus: “Ik wil u een maat aangeven, volgens welke u en ieder ander kan weten, hoe hij zal omgaan met de eigenliefde, hoe met de liefde tot de naaste en hoe met de liefde tot God.”
“Neem het getal 666, dat in goede en slechte verhoudingen of een volmaakt mens, of een volmaakte duivel voorstelt. Deel nu de liefde in de mens precies in 666 delen. Geef God daarvan 600, de naasten 60 en uzelf 6, dan hebt u de verhouding van de volmaakte mens. Maar wilt u een volmaakte duivel zijn, geeft God 6, de naaste 60 en uzelf 600!”

Jakob Lorber – De Wederkomst van Christus (Blz.79)

Spotters in de Eindtijd

(2 Petr.3:3-4) “Dit moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”

De tijd is al op
De valse Profeet is alreeds aanwezig. De Heer heeft in vele profetieën de christenen op deze geboorte van 5 febr.1962 gewezen. Deze “Supermens” zal door de wereld pas zichtbaar worden eerst na het mysterie van 23 sept.2017!
Zie: “De vrouw en de Draak” (Openbaringen van de Eindtijd)

Ditzelfde gebeurde ook met Jezus, die na Zijn geboorte eerst 30 jaar later door de mensen werd herkend als de Zoon van God de Vader. De engelen hebben de geboorte van Jezus aan de mensen bekend gemaakt (Luk.2:9-11). Maar Satan heeft de geboorte van de Antichrist niet of nauwelijks bekend gemaakt; dat heeft de Heer moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in maart 2018 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort en wel meer dan drie jaar! (Om precies te zijn: 3 jaar en één maand) Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Want Jezus zei over deze valse Profeet: “Dat zelfs de christenen zullen denken dat Ik dat ben.” Zo geweldig en overtuigend zal deze man overkomen.
De valse Profeet zal vijf maanden regeren en dan neemt de Antichrist het over!
Pim Fortuyn (1948-2002) maakte al grote indruk, maar deze man is werkelijk uniek!

Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk!
De ruiters op het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon. Maar de valse Profeet heeft een geestelijke kracht die, in deze chaotische wereld, werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar de mensen nog niet aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider.

De valse Profeet zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen. Hij zal in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten op te lossen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Wie is de valse Profeet?
De valse Profeet op het witte paard is niemand anders dan de Messias, die de Joden nu ieder ogenblik verwachten. Deze Messias voldoet aan alle eisen, die de Joden van een Messias verwachten.
Zoals vele christenen nu al weten; de valse Profeet is niet de Antichrist. Hij is voor de vrede en wordt met Jezus vergeleken. Hij zit net als Jezus ook op een wit paard, het symbool van de vrede. Hoewel hij de hele wereld in zijn macht heeft, is hij toch geen Antichrist maar een Wereldleider van de absolute vrede.

Veel christenen dachten dat de Opname op 23 sept.2017 zou plaatsvinden. Maar dat zou nog wel eens het moment kunnen zijn dat de valse Profeet zich zal openbaren. Als je het visioen van Jesaja ziet dan komt ik uit in okt.2017!


De Opname “Augustus 2018”
.
Broeders en zusters, er zijn drie mogelijkheden waarom ik zou kunnen denken dat de Opname in augustus 2018 niet zal plaatsvinden.
De eerste gaat de valse Profeet aan. Stel nu dat hij zich inderdaad niet in maart 2018 gaat openbaren, maar wellicht op een ander tijdstip. Dan zou het visioen van “Augustus 2018” en alle visioenen en kentekenen van de Eindtijd beslist iets anders moeten voorstellen, maar wat?
De tweede mogelijkheid gaat de derde Tempel aan en waar blijft in hemelsnaam de valse Profeet? Zijn aanwezigheid is namelijk het sein, voor de bouw van de derde Tempel!

De derde mogelijkheid laat een ander datum zien op de westerse Joodse kalender dat op de maand precies één jaar verschilt! De drie visioenen geven aan, dat het 1000-jarig vrederijk in sept.2021 zal beginnen. Maar volgens de Joodse kalender zou dat eerst in sept.2022 zijn. Als dat inderdaad zo is, dan is een generatie bij God de Vader geen 70 jaar, maar 71 jaar! Waar of niet waar?

De derde Tempel naast de Rotskoepel

De derde Tempel in 10 maanden gereed?

Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van deze derde Tempel, dat wel. Maar ja, wanneer beginnen ze eraan?

Oorzaak en gevolg
Aanvankelijk ben ik ervan uit gegaan dat de Tempel al in okt.2017 gereed had moeten zijn. Maar omdat de valse Profeet zich nog niet heeft geopenbaard moet ik zeggen dat ik beslist geen helderziende ben. Het is te allen tijde een gevolgtrekking aan de hand van tijden, die ik uit de visioenen heb kunnen halen en wat 2 Petr.3:8 en Ezechiël 46:1 mij heeft laten zien.
(2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”
(Ezechiël 46:1) ”Zo zegt de Heer: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden.”
(De Gouden Poort) We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.

Het 1000-jarig vrederijk is deze sabbatdag, de zevende dag.

Omdat de valse Profeet maar op zich laat wachten, zie ik nu iets heel anders. Namelijk; op het moment dat de valse Profeet zich aan de Joden en de wereld bekend gaat maken, zullen de Rabbijnen er alles aan doen om deze Messias in de derde Tempel te krijgen. Als dat in febr.2018 inderdaad lukt, zullen ze al gauw binnen één week inzien dat dit beslist niet de Messias is die ze verwachten. Het is dan al begin augustus 2018. De maand van de Opname. Als we dit zo zien, dan kan wel met de bouw van de derde Tempel worden begonnen, zeker, maar het zal beslist nog niet af zijn.

Met het bestuderen van de visioenen “Augustus 2018” en “Fiche 59” is vergissing eigenlijk bijna uitgesloten. Maar ja, wat moet ik er van zeggen, want het begint nu wel heel erg spannend te worden.

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De derde en laatste mogelijkheid dat ik mij misschien vergist zou kunnen hebben is met het zien van deze Joodse tijdbalk. Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016 en eindigde op 20 sept.2017. Volgens de Joodse berekening zitten we nu in het jaar 5778.
Dit overzicht geeft aan, dat de Heer in sept.2022 terug zal komen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021!

Zou ik dan met alle drie visioenen er echt één jaar naast zitten? Maar ja, als je zo het overzicht ziet, dan verwachten de Joden, dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 zal beginnen.

De laatste Benjamin
Dan is er nog iets heel belangrijks waar ik totaal geen kijk op kan hebben.
Namelijk de Wedergeboorte van de laatste Benjamin! Deze moet nog uit de geest Wederom geboren worden, want daar is in feite het wachten op, anders was de Opname er allang geweest.
Deze Wedergeboorte uit de geest zal zijn in de maand augustus 2018. Deze laatste Zoon van God de Vader kan dan nog voor drie weken van zijn inzichten gebruik maken. Eerst daarna zal de Opname plaatsvinden.
_____
Zie details van deze ene laatste Zoon van God de Vader!
“De laatste Benjamin” (Het mysterie van de winter en de sabbat)
“De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte)

(1e Vuurproef /2e graad)

Tijdschema / De Zonen Gods

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

De maand Maart 2018 had moeten zijn: Augustus(!) 2018
Broeders en zusters, dit overzicht is opnieuw opgezet, want door een fout van mijn kant uit had de maand maart 2018 augustus(!) 2018 moeten zijn. Mijn excuses voor deze verwarring.

Zie: Hoeveel tijd hebben we nog?  ==> (Nieuwe situatie)

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn. De laatste Zoon van God de Vader zal dan zijn in augustus 2018.

Nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand maart van de Opname heeft doorgegeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Augustus 2018” niet hebben gekregen.

Vanwege de ernst van de tijd heb ik enkele bijzonderheden herhaald.

(2 Petr.1:12) “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Nog even en dan weten we het
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)


– De Gouden Poort –
De Gouden Poort (Foto nov.2005)
Foto rond 1900
Achterkant van De Gouden Poort (Foto rond 1860)
Overzicht Jeruzalem
Lam Gods op een ezel

Dit is de Poort van Jeruzalem waar Jezus triomfantelijk werd binnengelaten. Vele christenen denken dat met de bekendmaking van de Messias (valse Profeet) de poort weer opengebroken zal worden. Maar, dat zal eerst gebeuren in het 1000-jarig vrederijk.

De opdracht om De Gouden Poort te sluiten, zoals voorzegt in Ezechiël 44:2, wordt door velen gezien als een voorzegging dat de Oostelijke Poort zal worden dichtgemetseld en pas weer open zal gaan met de wederkomst van Jezus in het 1000-jarig vrederijk.

(Ezechiël 44:2) “En de Here zeide tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de Here, de God van Israël, is daardoor binnengegaan; daarom moet zij gesloten blijven.”

De poort wordt pas geopend (Ezechiël 46:12) bij de wederkomst van Jezus. Hij zal terugkeren naar de Olijf-berg (Zacharia 14:4) en Jeruzalem binnengaan via de Gouden Poort.
(Ezechiël 46:12) “Wanneer de vorst een vrijwillig offer bereidt, een brandoffer of een vredeoffer als vrijwillige gave aan de Here, dan zal men de poort die op het oosten uitziet, voor hem openen, en hij zal zijn brandoffer en zijn vredeoffer bereiden, zoals hij het op de sabbatdag doet; en nadat hij naar buiten gegaan is, zal men de poort na zijn vertrek sluiten.”

(Zacharia 14:4) “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…”

Wanneer wordt de Poort weer geopend?
(Ezechiël 46:1) ”Zo zegt de Heer: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden.”
De vervulling van deze profetie komt steeds dichterbij. De zes werkdagen is 6000 werkjaren en de sabbatdag is het 1000-jarig vrederijk. Eerst dan zullen de twee deuren van De Gouden Poort weer geopend worden.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De valse Profeet maart 2018

(DZG// Woensdag 18-10-2017/ 09:41)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is.
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
De Antichrist. Bron: http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon.
Bron: http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
De sterren des hemels is Satan en zijn duivels (Geen meteorieten) Bron:
http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Wederkomst/Hemelbeving-reeks/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.html
De derde Tempel naast de Rotskoepel.
Bron: https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
De Joodse kalender met de huidige tijd.
Bron: http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Kleine foto “El Condor”. Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
De Gouden Poort van Jeruzalem. Bron: http://www.vecip.nl/jeruzalem/
(Foto) https://i2.wp.com/www.vecip.nl/wp-content/uploads/2016/06/Isra%C3%ABl-nov-2005-1-229.jpg
De Gouden Poort (Foto rond 1900). Bron: https://herboldblog2.wordpress.com/2017/04/28/de-gouden-poort-van-jeruzalem-gaat-op-een-dag-weer-open/
Achterkant van De Gouden Poort rond (Foto rond 1860). Bron:
(Foto 1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Poort_(Jeruzalem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Poort_(Jeruzalem)#/media/File:Jerusalem_Golden_Gate_between_1856_and_1860.jpg (Foto 2/ vergroting)
De Oude Stad. Bron:
https://images.nrc.nl/3QzANZrY1lRTvX5GuDD5H61x198=/1280x/smart/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2017/07/data18716742-b492c4.png
===*===