Lucifer’s I.D. systeem

– Project L.U.C.I.D. –

The National Security Agency (NSA) in Fort Meade, Maryland (May 2006)

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

Lucifer’s Universal Criminal IDentification
« Lucifer’s I.D.-systeem »
.
Het mysterie L.U.C.I.D.
Project L.U.C.I.D. – The Beast 666 Universal Human Control System
.
Het Mysterieuze Merkteken van L.U.C.I.D.
Feitelijk weten maar heel weinig mensen waar “L.U.C.I.D.” in werkelijkheid voor staat. Maar gezien het doel ervan, is de directe vertaling:
“Lucifer’s Universal Criminal Identification System”  of kortweg: Lucifer I.D. System”.
Het acroniem zelf brengt enige verwarring met zich mee. Maar L.U.C.I.D. en de werkelijke betekenis ervan staat eigenlijk voor “Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center”. Dit is het hart van L.U.C.I.D. Het 666 universeel controlesysteem van het beest.

L.U.C.I.D. is interactief en een direct opsporingssysteem voor alle levende wezens op aarde. Het is zo ontworpen dat niemand uit de klauwen van dit systeem zal kunnen ontkomen.

De praktijken van het Project L.U.C.I.D. en het uiteindelijke doel ervan
Het verslag van Texe Marrs brengt bijzonderheden aan het licht waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn en gaat eigenlijk iedereen aan, daar het gedrag van de hele wereld erdoor wordt bepaald.

Het is maar bij enkelen bekend dat alles wat de mensen via Internet versturen, (bijv. een E-mail) door een organisatie binnen de grenzen van elk ander land ter wereld, zonder enige opgaaf van redenen, ter controle opgevraagd kan worden. Maar wat vandaag de dag, met bijvoorbeeld het zoeken van een baan, ook kan gebeuren is dat instanties via het Internet-systeem uw internet-gedrag kunnen opvragen!

De Heer
Omdat ik ervoor in gebed ben gegaan, heeft de Heer mij ingegeven dat ik er goed aan zou doen alleen het allerbelangrijkste eruit te halen, om de lezers niet te vermoeien met algemeenheden. Daarom heb ik het geheel kort en wat beter omschreven en alle twijfel in directe vorm vertaald.

Dit Project is, na de uitvinding van de ‘Barcode’ in 1949, in het begin van de jaren 50 nog verder uitgebouwd met de ‘RFID’ en heeft eigenlijk maar één doel: Het registreren en nummeren van alle mensen op de wereld en niet meer dan dat alleen. Het is een onderdeel ervan.

Big Brother is watching you
L.U.C.I.D. Het acroniem van dat woord en de juiste vertaling ervan is “Lucifer” en is veelvuldig op Internet te vinden. Het Project “L.U.C.I.D.” wordt beheerd door een netwerk van duistere figuren, die onder leiding staan van Satan en die simpelweg Lucifer ‘De Zonen van Satan’ worden genoemd. Het is een bijzonder groot Project, waar wereldwijd bijna een miljoen mensen bij betrokken zijn. Al deze mensen werken onder leiding van een duivelse macht, Satan!
Dit Project, wordt helemaal alleen door Amerika gesponsord en wordt ook nog eens door vrijwel alle rijke westerse landen van de wereld ondersteund. Zij staan a.h.w. als één man, allemaal achter dit Project!
_____
Zie details: “Project L.U.C.I.D.” (1996) Auteur: Texe Marrs.
Dit verslag staat in vrijwel alle talen op Internet en bestaat uit 9 Hoofdstukken.

Belangrijke punten heb ik bewerkt en verwezen naar de Auteur.


Biochip voorloper van het Teken/Logo (666)

De VeriChip/Biochip (RFID)

L.U.C.I.D. is een onvoorstelbaar groot bedrijf, dat in de Staat Maryland (USA) is gelegen. Vanuit dit bedrijf zijn alle Regeringen van de wereld op de hoogte gebracht van de komende Biochip, de ‘RFID’. Deze afkorting staat voor “Radio Frequency IDentification (system)”.

MONDEX-Biochips
Er zijn honderden corporaties betrokken bij de wereldwijde distributie van de Biochips.
Het Merk MONDEX betekent: “Geld in je hand”.

Mondex produceert 1 miljard Biochips per jaar. De Biochip is een RFID. Wanneer een Scanner contact zoekt met het chipnummer, werkt de RFID-chip tevens als gegevensbestand. Dit is voor politiedoeleinden een zeer welkome hulpmiddel! De Biochip heeft een zender die gegevens automatisch uitzend die via een satelliet bij de Overheid binnenkomen.

Miljarden Biochips
Vanaf 2005 zijn door Mondex al ±12 miljard Biochips gemaakt. Dat is meer dan genoeg om alle mensen in de hele wereld te voorzien van de Biochip. Voordat de Antichrist en de zijnen het heft in handen zullen nemen zijn vrijwel alle mensen en christenen op de wereld al voorzien van de Biochip, de voorloper van het Brandmerk Teken/Logo (666). Maar vlak voor de Opname kun je zonder de Biochip al geen geldtransacties meer doen en dan is het Merkteken/Logo (666) nog niet eens gekoppeld aan de Biochip.

De RFID-Biochip vormt geen enkele gevaar, want materiaal kun je na je dood niet meenemen, alleen littekens, tattoos en het Brandmerk Teken/Logo (666)!

De Biochip is 12 mm lang en 2.1 mm dun en is zo groot als een rijstkorrel. Het bevat een antwoordzender (GPS) en een oplaadbare Lithium batterij. De batterij wordt steeds opnieuw opgeladen door een thermo-elektrisch circuit dat elektrische stroom produceert door de verandering van lichaamstemperatuur.

Ontvangst binnen 300 meter

De Biochip kan in een omtrek van ±300 meter worden getraceerd door een ontvanger dat, via een mobiele telefoon, van wie dan ook, automatisch contact zoekt met satellieten. Maar… zou dan zo iemand met een Biochip zich in het oerwoud van bv. Brazilië bevinden, dan is het vrijwel onmogelijk dat zo’n klein ding door een satelliet, op een hoogte van 23.000 km, kan worden opgevangen. Maar ja, je weet maar nooit met de techniek.

De Verichip of Biochip wordt ook veelal gebruikt voor geneesdoeleinden en zou daarom al nooit dit nr.666 kunnen zijn. Materiaal kun je vervangen of er gewoon weer uithalen. Een RFID-Chip in een plastic ID-Card kan heel gemakkelijk veranderd of vervalst worden. Daarnaast is het risico op verliezen of diefstal erg groot. De ID-Card moet ook na elke 2 jaar worden vervangen.

Implanteren is dus de beste mogelijkheid en zorgt ervoor dat de chip niet zo gemakkelijk is te verwijderen. Wanneer de Biochip operatief verwijderd zou worden, dan is het mogelijk dat de capsule zou kunnen breken waardoor er Lithium vrijkomt en microbacterie. Velen zullen er niet aan beginnen.

Kidnapping

Wereldwijd hebben al 100.000-den mensen de Biochip en velen zien hier ook wel het voordeel van in en laten om die reden zichzelf, kinderen en hun huisdieren, de Biochip implanteren. Dit als voorzorgsmaatregel tegen kidnapping. Via een Google-programma zijn ze dan gemakkelijk te volgen.

De Opname

Jezus, ziet en weet alles al. Nog voordat de Zijnen door marteling gedwongen zullen worden om met een Laser het duivelse Brandmerk Teken/Logo (666) op hun rechterhand of voorhoofd te laten inbranden heeft de Opname al plaatsgevonden.


Het Europese Parlement – Brussel (België)

Er zijn drie Beesten in de Eindtijd
Het eerste Beest is de valse Profeet.
Het tweede Beest is de Antichrist.

Het derde Beest is de Europese Unie. (EU)

De Draak met de 7 koppen en 10 horens is de Europese Unie.
(Openb.12:3) “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.”
De lidstaten van de Europese Unie (EU) is opgericht in 1957.
Sinds 1 juli 2013 omvat de Europese Unie 28 lidstaten, met ongeveer 507 miljoen inwoners.
De Europese Unie wordt als één land beschouwd en dit is het derde Beest.
Zie de massale instroom! Europa wordt zo geestelijk totaal ontwricht. Als een land “vreemde goden” binnenhaalt, dan wordt je van binnenuit gesloopt.
Jezus, wordt op deze wijze met geweld Europa uitgegooid en het einde ervan is nog niet in zicht.

» De United Nations (UN) of de Verenigde Naties (VN) behoort niet tot het derde Beest.

(Openb.12:4a)
“En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
Het is niet één derde maar dat moet zijn één zevende van al Gods engelen.

Al deze engelen stonden voor hun val achter Lucifer.

Wat ook interessant is, is het volgende:
Sinds de oprichting van het Europese Parlement, is er vanaf dat moment steeds één plaats onbezet gebleven, een plaats waar niemand op durft te zitten! Het Europese Parlement heeft op deze manier dus een vacante plaats over.
Welk zetelnummer denkt u dat er nog vrij is van de 751? Deze stoel is nog steeds vrij, maar voor hoelang nog? De vraag is natuurlijk of deze stoel bezet gaat worden. Het is immers heel gemakkelijk dat degene, wiens naam opgeteld en berekend op 666 uitkomt, hierop plaats gaat nemen, althans, in eerste instantie. Hij zou zich zo immers gemakkelijk kunnen verraden, maar het bedrog moet zo lang mogelijk doorgaan.
En… voor het geval dat u dat mocht denken: Deze stoel (666) is niet voor de valse Profeet!

Het Europese Parlement, telt 28 lidstaten (landen) met in totaal 751 zetels. (2018)


De vierde Zegel en de zesde Bazuin van de dood*

Ware christenen ontmaskerd
(Openb.6:9) Het openen van ‘de vijfde zegel’ brengt een verschrikkelijke vervolging onder de gelovigen teweeg. In eerste instantie heeft de valse profeet met de Biochip het nr.666 ermee benaderd. Maar vele christenen weten dat het Brandmerk (666het ultieme wapen is, en schuwen de Biochip niet. Om nu dan toch achter de identiteit van de christenen te kunnen komen, zal de Antichrist een ingenieuze methode lanceren en het nr.666 in het Brandmerk als een Teken of Logo verwerken. En dan pas worden de ware christenen Gods zichtbaar!
.
Zonder dit nr.666 kan niemand meer kopen, verkopen of een baan krijgen. Wie dan voor dit Brandmerk Teken/Logo (666) kiest, die heeft voor eens en altijd voor de dood gekozen. Een ware gelovige zal dat nooit doen, waardoor hij zichtbaar wordt. En net als met de Joden toen, zijn nu alle christenen aan de beurt en de massamoord op de heiligen zal dan beginnen.

De RFID-Biochip is dus niet gevaarlijk, dat is nu wel bewezen. Maar het Brandmerk Teken/Logo (666) is wel gevaarlijk en al meer dan dodelijk!

(Spreuken 22:3) “De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en zullen geenszins aan hun straf ontkomen.”
De onverschilligen gaan in de tijd van Armageddon simpelweg met het Teken/Logo (666) een wisse dood tegemoet. Het zal niet per ongeluk gebeuren, daarvoor is de straf te zwaar. Iedereen die dit merkteken aanneemt maakt een bewuste keuze tegen God te zijn en geeft te kennen, dat hij/zij Satan als zijn/haar god erkent.
___
*) De vierde zegel en de zesde bazuin
De vierde Zegel. Het vierde paard (Openb.6:8b) “…en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden…”

De zesde Bazuin (Openb.9:15) En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.


GPS-satellieten in de baan om de aarde

Werking GPS-satellieten
GPS-satellieten hebben allemaal een nauwkeurige atoomklok aan boord en zenden een signaal uit met daarin telkens de tijd van verzenden. Uit de reistijd tussen uitzenden en ontvangst kan een ontvanger de afstand tot de satelliet berekenen. Het GPS Galileo-navigatiesysteem moet in 2020 volledig operationeel zijn en bestaat dan uit dertig kunstmatige satellieten, waarvan zes reserves.
.
Ieder van deze satellieten draait twee keer per dag in een vaste baan om de Aarde en zendt een uniek signaal uit. Een GPS-ontvangsttoestel verwerkt de signalen met behulp van de door de satellieten uitgezonden almanak. Deze almanak bevat een beschrijving van de banen van de GPS-Satellieten. (De Satellietefemeriden)
Het GPS-systeem wordt onderhouden door het Amerikaanse Ministerie van Defensie.
Vanaf 2006 zijn de Amerikanen al begonnen met het lanceren van deze nieuwe GPS-satellieten.

Bron: “Wikipedia”

Satellieten houden ons in de gaten
Er zal door de “Galileo Satellieten”, voor de mens op aarde, geen plaats meer gevonden kunnen worden om je te verbergen. Daar vrijwel iedereen dan al over de Biochip beschikt is het bijna, zo niet, onmogelijk om je nog te kunnen verbergen.
Galileo is nauwkeuriger dan GPS omdat het voor de plaatsbepalingen 24 satellieten en nog eens 6 reserve tot zijn beschikking heeft en op die manier een beter dekkingsgebied heeft. GPS heeft er nu 29 plus 1 reserve. Dat was in het jaar 2006. Het zijn er nu al, in 2018, bij elkaar 60!

Het Galileo-navigatiesysteem zou in 2020 volledig operationeel moeten zijn. Als Galileo en GPS tegelijk worden gebruikt, kan een dekking van honderd procent worden gehaald. Dan is de hele wereld onder GPS! Maar of ze wel zover zullen komen is zeer te betwijfelen, want de Opname is al dit jaar!

GPS (Global Positioning System) is de commerciële naam voor een wereldwijd plaatsbepaling systeem dat is ontwikkeld door het Amerikaanse leger. Het systeem bestaat uit minimaal 24 satellieten (momenteel 60) die in zes vaste banen rondom de Aarde draaien.
Het GPS-systeem is 24 uur per dag in bedrijf en is nagenoeg overal ter wereld bruikbaar en werkt onder alle weersomstandigheden. GPS is gemaakt voor zowel Navigatiedoeleinden, Geodetische puntbepaling, Geografische informatiesystemen en nauwkeurige tijdsbepaling.

Dit GPS-systeem zit in de RFID Biochip!

Degene, die absoluut tegen het implanteren van de Biochip is, of door twijfel omgeven persé nog niet voor de Biochip willen gaan, zullen van de Staat voorlopig een High Tech “Smart I.D.-Card” krijgen. Dat is een “Universele Biometrische Kaart”. Alle andere vormen van I.D.-Card komen daardoor te vervallen. Alle gegevens, zoals Burgerservicenummer (BSN), Rijbewijs, Paspoort, Misdaadregister, maar vooral, al uw medische gegevens zullen op deze nieuwe I.D.-Card worden opgeslagen. Er zal dan maar één kaart zijn. Ben je die Card kwijt, dan heb je een probleem.

Inbrekers en dieven

Deze identiteitskaart zal uiteindelijk gevolgd worden door een geïmplanteerde Biochip en stelt de Regeringen in staat om de gangen van iedere man, vrouw en kind op deze planeet na te trekken. Onze activiteiten zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week, jaar in jaar uit door vele politiediensten en overheidsinstanties worden gadegeslagen. Daarnaast zullen internationale politiebureaus en inlichtingendiensten verbonden worden met dit systeem. Inbrekers en dieven zullen het dan heel moeilijk krijgen.

Implanteren van Biochip al vanaf 2007
Ongeveer vanaf het jaar 2007 is hier al mee begonnen en drie maanden voor de Opname zal het implanteren van de Biochip aan alle mensen in de hele wereld zelfs verplicht worden gesteld! Dat zou al kunnen gebeuren eind 2017 maar toch zeker wel vanaf mei 2018!

Voorlopig zal het merendeel van de mensen nog voor de “Smart I.D.-Card” gaan. Deze “Universele Biometrische Kaart”  garandeert al voor 99,9%, dat ieder mens gecontroleerd, gevolgd en door de Overheid in de gaten kan worden gehouden.


» The Killer-Biochip «
.
Geen redenen tot enige bezorgdheid
Het merkteken van het Beest is niet de Biochip maar wordt met een Laser in het lichaam ingebrand en is een onuitwisbare tattoo op het etherische lichaam, het Brandmerk Teken/Logo (666)!
Vele christenen gaan er nog steeds vanuit dat dit het dodelijke nr.666 is en noemen de Biochip al bij voorbaat een Killer-Biochip. Maar… zoals velen van mijn lezers nu al weten, de Biochip is niet het dodelijke nr.666 maar dat is het Brandmerk Teken/Logo (666)!

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

Een gewelddadige geest
(Openb.16:2b) “…en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”
Dit zou te maken kunnen hebben met een zeer gewelddadige geest dat in het mensenlichaam woont en zit en zich daardoor via de mens bekend maakt. Het zou dan om dit boos en kwaadaardig gezwel gaan. Is een mens (crimineel) niet voor rede vatbaar, dan kan de Biochip op afstand uitgeschakeld en daarmee ongeldig gemaakt worden waardoor bijvoorbeeld een crimineel door complete onmacht overvallen zal worden. Hij zal zich dan wel moeten inbinden, want de overheid heeft hem zo gevonden. Ieder mens met een Biochip is, via een programma van Google, nauwkeurig te volgen!
.
Alle Regeringen in de wereld zullen nooit en te nimmer toestaan dat er een Biochip wordt geproduceerd dat een zeer ingenieuze explosieve lading zou bevatten.

Zie: “Orwelliaanse uitvinder geblokt”

Biochip uitgeschakeld
Er zal een moment komen dat de Biochip bij iedereen volkomen uitgeschakeld zal worden en… daar er dan werkelijk nergens meer mee betaald kan worden, zullen de mensen elkaar aanvallen en slachten om te kunnen overleven. De mens zit dan al halverwege Armageddon!

Zie: (Openb.6:4) “…en dat zij (vanwege de honger) elkander zouden slachten…”


Hoofdkantoor van de Britse Regering voor communicatie (GCHQ) in Cheltenham (Engeland)

Brits Spionage Agentschap

Het Britse spionageagentschap GCHQ heeft toegang tot het wereldwijde netwerk van communicatie, het opslaan van oproepen, Facebook-berichten en internetgeschiedenissen – en deelt deze gegevens met de NSA, heeft Edward Snowden onthuld aan de Guardian in een nieuw lek. (Juni 2013)

Het netwerk van GCHQ-kabels is in staat om enorme hoeveelheden informatie van zowel specifieke doelen als volledig onschuldige mensen te verwerken, inclusief het opnemen van telefoontjes en het lezen van e-mailberichten. “Het is niet alleen een Amerikaans probleem. Het UK heeft een enorme hond in dit gevecht.” vertelde Snowden aan de Guardian. “De [GCHQ] zijn slechter dan de VS.”
De Britse inlichtingendienst: Government Communications HeadQuarters (GCHQ).
Ze delen wereldwijde communicatie met de NSA.

Tekst: “Edward Snowden”


New NSA Data Center Bluffdale in Utah (Amerika)

L.U.C.I.D. vormt één grote ‘Big Brother’ computerdatabase met een ongekend indringende kracht.
Project L.U.C.I.D. is wereldwijd Lucifers Eindtijd-Identificatie -toezicht- en controlesysteem.

De bovenstaande AP-foto is van het nieuwste NSA-spionagecentrum dat bijna voltooid is in een deel van Camp Williams. (Utah National-Guard-Trainingsbasis)


Ruiter op het witte paard

Elke maand gaat de tijd sneller
Armageddon komt met steeds grotere snelheid op ons af. Vele profetieën bereiken de mens in wat voor een tijd we leven en wat de mens zeer binnenkort te wachten staat. Zitten we dan in het jaar van de Opname dan hebben we tijd te kort met alles wat we nog willen doen. Maar het belangrijkste wat een christenen dan nog zouden kunnen doen is het verzamelen van kennis, want de wijze maagden beschikken over kennis in de 2e en de 3e graad!

» Foto: Amazone op volle snelheid.

Kennis is alles!!!
(Hosea 4:6) Jezus: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Wat moet u doen om er zeker van te zijn dat u er met de Opname bij kunt zijn?
De 10 maagden des Heren (5 wijze en 5 dwaze maagden)
Wat is dat toch voor een olie waarover de maagden beschikken?
Jullie hebben geen idee wat deze dwaze maagden allemaal weten. Ze beschikken over kennis in de 2e en zelfs in de 3e graad! Er zijn zelfs enkelen bij die over de 1e Vuurkennis beschikken, voorwaar!
Zie: “De laatste Benjamin” (Ware kennis 2e en 3e graad) Zie: “Kernpunten!”

(Het mysterie winter en de sabbat)

De Zonen Gods en de 10 maagden des Heren
(Joh.3:8“De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”
Een Zoon Gods gaat zijn eigen weg en is door de rechtvaardige bekeerlingen (1e graad) niet meer te volgen. Deze zijn de kleintjes (De Zonen Gods /2e graad) waarvan Jezus heeft gezegd:

“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”  (Luc.18:16-17) Vele van deze kleintjes (Zonen Gods) trekken zich terug uit de gemeente des Heren en gaan hun eigen weg.

Maar de 10 maagden gaan ook hun eigen weg!
Het verschil van de wijze en de dwaze maagden is, dat de een het wel als een preek en getuigenis wil doorgeven en de andere (dwaze maagd) dat juist niet doet en het gewoon maar voor zichzelf houdt. Dit vanwege de werkelijk zeer grote tegenstand die ze met christenen kunnen hebben zoals ik dat nog elke dag meemaak! Zie: (Openb.3:17)*
De enige reden die daarvoor te vinden is, dat de dwaze maagden er niet meer voor durven uit te komen. Er zijn niet zoveel van deze wijze en dwaze maagden en ze zitten helaas ook niet meer in een gemeente. Ze weten 1000x meer te vertellen dan een Voorganger of een Pastor! Helaas is het niveau in de gemeente Laodicea dermate laag dat de 10 maagden maar hun eigen weg gaan, gelijk de Zonen Gods! (Joh.3:8)
“Walibi” (Flevoland) De kleine in gesprek met de secretaresse.

(1 Kor.12:31) “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

De Opname
De Heer neemt geen christenen op die absoluut niets van de 2e en 3e graad willen weten. Hoewel al degene die tot levend geloof zijn gekomen in zo’n korte tijd van 5 maanden van de laatste grote Opwekking onmogelijk over enige kennis in de 2e of 3e graad kunnen beschikken, zullen velen van hen er toch met de Opname bijzijn. Deze christenen hebben het geluk van hun leven dat ze nog aan de melk Gods zijn. (1 Petr.2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”
Het duurt een jaar voordat de melk-Gods is gedronken en al na vijf maanden is de Opname daar!
___

*) (Openb.3:17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”


– De laatste drie maanden voor de Opname –
.
De grote Opwekking gaat beginnen vijf maanden voor de Opname in aug.2018.
Alles duidt erop, dat drie maanden voor de Opname vele mensen en christenen onder druk gezet zullen worden. Het hebben van de Biochip is dan al verplicht. Velen zullen dat niet toestaan, omdat zij denken dat dit het nr.666 is. Maar dat is onterecht. Maar wat echt gevaarlijk is, dat is het Brandmerk Teken/Logo (666).

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

Biochip noodzaak

Drie maanden zullen ze proberen te overleven. Want alle christenen zullen door deze gebeurtenis de wereldmensen laten zien wat er, na de Opname, echt gaat gebeuren! Dit heeft weer te maken met het feit dat de christenen in hun geloof dusdanig gesterkt zullen worden, ten einde meer mensen tot bekering te kunnen brengen. Want daar is het Jezus te allen tijde om te doen.

Criminaliteit zal hand over hand toenemen en wel zo erg, dat ook de valse Profeet zich genoodzaakt weet de Biochip vroegtijdig verplicht te stellen! Dit zal dan ±3 maanden voor de Opname moeten plaatsvinden. Omdat vele christenen, onterecht denken, dat de Biochip al het dodelijke wapen is zullen ze dan voor alle zekerheid maar bij kennissen moeten verblijven, die wel over de Biochip beschikken, totdat de Opname daar is.


– Tien maanden na de Opname –
.
Na de Opname aangenaam weer
De eerste drie maanden zal het voor de achterblijvers heel erg moeilijk worden. Er is geen eten en drinken meer, want je kunt zonder het Brandmerk werkelijk niets beginnen. Gedurende enkele maanden zullen de goeden van hart en alle restchristenen ergens anders moeten verblijven. Maar ook daar heeft Jezus voor gezorgd. Namelijk de weersgesteldheid zal dan al wereldwijd voor enkele maanden stabiel zijn en zeer aangenaam! Vele zullen namelijk in de bossen verblijven. In deze korte periode kunnen ze zich nog ongestoord in de bossen begeven, maar dan zal er jacht op hen worden gemaakt!

Vrijwel alle christenen en rechtvaardige mensen zullen dan opgepakt worden. Maar omdat de gevangenissen niet op zo’n grote hoeveelheid van mensen is berekend zal een afschrikwekkend middel ingezet worden om iedereen die nog steeds tegen het Brandmerk is te doden.

De laatste drie maanden

Op zaterdag (12-07-2008) kwam ik in een toestand die vergelijkbaar is met wat zich in de laatste drie maanden zo vlak voor de Opname zal gaan plaatsvinden. Zaterdag, om ongeveer (18:30) uur ging ik eerst naar de C-1000 (nu Jumbo) om wat frisdranken te kopen. Vele schappen waren leeg. Daarna ging ik naar Albert Hein toe om brood en beleg te halen. Zo druk had ik het daar op die tijd nog niet gezien en het gebeurde dat mijn ogen geopend werden! Ook hier waren vele schappen leeg. Direct verkeerde ik in de veronderstelling dat het hamsteren al was begonnen, om ten minste voor drie maanden voldoende eten en drinken in huis te hebben. Maar dat zal eerst gebeuren in juli/aug.2018, want velen van mijn lezers weten dat ze nog weleens achter zouden kunnen blijven.

Het getal 666 moet berekend worden
Normaal hoef je het nr.666 niet te berekenen, want het nr.666 staat namelijk al op zichzelf.

Hieraan is overduidelijk te zien dat het hier om een ander nummer, letter of teken zal gaan die dezelfde betekenis zal hebben als het nr.666. Het nummer, anders dan het nr.666, moet dus berekend worden!

Dat dit nummer het symbool is van Satan, is gemakkelijk in te zien en te geloven. De exacte betekenis ervan heeft dan ook niets met de berekening van het nr.666 van doen. Want hoe dat je het nr.666 ook bekijkt en uitlegt, het blijft een griezelig nummer waarmee Satan de mensen wil vangen. Maar het nr.666 geeft alleen al de bedorven indruk weer dat Satans karakter symboliseert en meer niet. Het zal dus waarschijnlijk niet om het nr.666 gaan maar om een ander nummer, teken of een logo! Wie dan eenmaal dit Brandmerk met een Laser op zijn lichaam heeft laten inbranden, die zit voor altijd gevangen in het web van de Draak!

In het boekje (Een goddelijke openbaring over de hel) van Mary K. Baxter staat, dat er mensen in de Hel zijn met het nummer 666. Dat betekent dat, al voor de lancering van het echte dodelijke nummer zelf, dit nummer door velen al sensationeel is bevonden en het dan al op de rechterhand of voorhoofd hebben laten tatoeëren. De straf is natuurlijk anders dan degene die met het echte nummer onder druk gezet zal worden.

Waarschuwing voor degene die de spot drijft met het nr.666
Wie het nr.666 als een tattoo op zijn lichaam laat ingraveren en daarmee de spot drijft, die staat er slecht voor. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”  (Galaten 6:7) Hoe dan ook, als het moment daar is, zal het voor velen wel duidelijk worden om wat voor een nummer het dan zal gaan.

Jezus: “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig”  (Openb.13:18)


 Er zijn meer dan 200 miljoen Aardbollen met mensen erop
Planeten in het Universum
Planeten in het Heelal
– De Aarde één van de 200 miljoen Aardbollen –
.
(De grootste planeet is iets meer dan een miljard keer de aarde)

« God de Vader – De Grote Schepping Meester »

De Zon 1,3 miljoen keer groter dan de Aarde
VV Cephei 7 miljard keer groter dan de Zon
YouTube – (1:45)
Pijltje geeft de Aarde aan – Ware grote
VV Cephei (Zon) groter dan de Zon UY Scuti
Zonnestelsel op schaal – Ware grote
Het Universum
Aan de hemel lijkt de Zon niet zo heel groot; ongeveer hetzelfde formaat als de Maan. De Maan staat ±800.000 km van de Aarde verwijderd, maar de Zon 150 miljoen km! De Zon lijkt wel ongeveer evenzo groot als de Maan, maar vanwege de afstand is de Zon in werkelijkheid vele malen groter. De diameter van de Zon is 1,4 miljoen kilometer. Daarbij valt die van de Aarde met 12.742 kilometer in het niet. De Zon is 1,3 miljoen keer groter dan de Aarde!
Zie in de animatie video hoe groot de Zon in werkelijkheid is.
Na onze Zon zijn er Zonnen (Sterren) die nog vele malen groter zijn dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Er zijn meer dan 200 miljoen Aardbollen met mensen erop. De grootste planeet is iets meer dan een miljard keer de Aarde.

Onze planeet is een zandkorreltje vergeleken bij zo een grote planeet.

Lucifer eens een blinkende ster

Nog niet eerder had God Lucifer ooit een cadeau gegeven. Maar deze eens zo blinkende ster bracht God in enige verlegenheid door zijn prachtige en briljante ideeën. Dat bracht God de Almachtige zover, dat Hij Lucifer de Aarde gaf. De planeet die van eeuwigheid af al heeft bestaan. Er zijn meer dan 200 miljoen planeten (Aardbollen) met mensen erop, toch is het juist deze Blauwe planeet die Jezus verkiest om als mens geboren te willen worden. Hoe bestaat het.

De Aarde een gewelddadige planeet

Een planeet waar de mensheid door toedoen van Satan zover in de geest is verzonken, dat er geen ander planeet gevonden kon worden die nog lager zou kunnen staan dan deze aarde. Een planeet zo verdorven en zwart van de zonde, dat Jezus terecht zei: “Als ik de mens op deze planeet overwin, dan heb ik alles!”  Met alles bedoeld Jezus, dat Hij ook over alle andere, meer dan 200 miljoen planeten, de enige overwinnaar zal zijn. Hij had ook gemakkelijk een planeet kunnen uitkiezen waar harmonie heerst, maar dat deed Hij niet. Jezus koos voor de meest gewelddadige planeet ooit.

Bloedneus
Was Jezus dan op een andere planeet geboren geweest, dan zou Satan in al zijn vrijheid blijven en dat mag niet. Hij moet zo snel mogelijk gevangen genomen worden en de enige mogelijkheid denkbaar, was alreeds door de Vader bedacht. Jezus, moest eerst de mens overwinnen. Maar… dan was Hij er nog niet, want daarmee zou Hij Satan alleen een bloedneus hebben bezorgd. Het zou uiteindelijk het karakter van de mens zijn, die Satan zou overmeesteren. Het zijn dan ook niet de christenen, maar de meest uitzonderlijke onder de mensen, de valse Profeet! Deze nietige kleine mens, tegen de eens zo grote Overste onder de Engelen, Lucifer! Hoe is het mogelijk zou je zeggen, maar toch. Want Jezus kwam zag en Hij overwon de mens!

Jezus: “Als Ik de wereld zou willen vernietigen, dan zou Ik eerst Mijzelf moeten vernietigen en dan pas de wereld!”


“Jezus en Gabriël – Het moment van de Opname
– Drie luide Bazuinen in ±30 seconden –
.
Drie Bazuinen van de Opname
Op het moment dat Gabriël de Bazuin gaat blazen zullen alleen de christenen die opgenomen worden het bazuingeschal horen en Jezus op de wolken kunnen zien. Vanaf dat moment zal de Bazuin tot 3x toe klinken. De 30 seconden zijn nodig om de christenen nog de gelegenheid te geven om bv. hun auto aan de kant te zetten of met zeer gevaarlijk werk te stoppen, enz.
Deze plotselinge Opname zal de vele achterblijvers de laatste mogelijkheid geven om toch nog in Jezus te geloven, nadat hun dierbaren zijn opgenomen. Hoewel de klanken van de 3 bazuinen niet zo precies in de Bijbel staat beschreven, is dit toch wat er meerdere keren door de Heer zelf in Profetieën aan de mensen bekend is gemaakt.

De 3 bazuinen “…bij de laatste bazuin…”  Dit betekent dat er al een bazuin is geweest.

Er zullen totaal 7 bazuinen zijn. Voor elk oordeel een bazuin. Maar alleen de Opname kent 3 Bazuinen achter elkaar die alleen door de christenen, die opgenomen worden, gehoord kunnen worden. Er zijn dus 7 bazuinen van oordeel en 3 bazuinen van blijdschap.
(1 Kor.15:51-52) “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”
De Opname wordt door steeds meer christenen verwacht in mei van het jaar 2018!

Vele kenners die zich ook intensief met het moment van de Opname bezighouden vermoeden, dat de Opname al in mei 2018 zal plaatsvinden. In ieder geval in het jaar 2018!


Armageddon, een verschrikkelijk gebeuren verborgen in de Eindtijd
.
De Antichrist en zijn gevolg
De paarden van Armageddon
Het kan nog tien jaar duren
(Matth.24:36) Dit is de vers waar Satan heel veel succes mee heeft.
Zodra iemand de tijd van de Opname denkt te weten dan halen de christenen dit vers aan, want niemand weet het. Vele christenen, die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, lachen om mij en hebben mij al heel vaak in diskrediet gebracht. Ze hebben zo hun bedenkingen en lopen dan weg met de woorden: “Het kan nog wel 10 of 20 jaar duren.”
Oh… broeders en zusters, deze christenen hebben geen weet van de tijd. Eind februari begin maart 2018 moet de valse Profeet zich wel bekend maken, want de tijd is al op!

Ken de waarheid… en bereidt u voor, want velen (97%) zullen achterblijven!

Alleen de tijd en grafiek van dit gedeelte aangepast
De grote Opwekking van (Joël 2:23/28) duurt vijf maanden. (14 aug. 2021 t/m 14 jan. 2022)
Volgens het visioen van “De vijf fiches” zal de valse Profeet niet ouder worden dan 59 jaar en bijna 12 maanden. Want, zijn einde zal zijn tussen 10 en 14 jan.2022 waarna de Antichrist het lichaam van de valse Profeet zal overnemen t/m sept.2025.

Geboorte valse Profeet/Antichrist was op 05 febr.1962.

Openbaring valse Profeet wordt verwacht ±14 aug.2021
.
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met twee cirkels erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
Het mysterie 23 sept.2017 verborgen in een graancirkel!
(De valse profeet en de Antichrist)
.
Zie details van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.

______________________________________________________

Komst Antichrist voorspeld
(Luk.2:9-11) Zoals de komst van Jezus de Christus door herders en wijzen aan de wereld bekend werd gemaakt, zo kondigden boodschappers (waarzeggers) van het rijk der duisternis de geboorte aan van een “vredevorst”, een “supermens” die later de Antichrist zal blijken te zijn. Dit is helaas nauwelijks tot de Media doorgedrongen.

Satan heeft op deze wijze de geboorte van de Antichrist niet of nauwelijks bekend gemaakt, dat heeft de Heer moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

Geboorte Antichrist door de Heer bevestigd
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A Gift of Prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie: “De tijd is nabij” 1967)

De tijd is al op
De valse Profeet is alreeds aanwezig. Deze “Supermens” zal door de wereld pas zichtbaar worden, eerst na het mysterie van 23 sept.2017!
Zie: “De vrouw en de Draak” (Openbaringen van de Eindtijd)

Zie: “De valse Profeet maart 2018” (Wie is deze man?)

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in maart 2018 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)


– Satan stelt de christenen gerust –
.
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Augustus 2018” niet hebben gekregen.


– Countdown in de Eindtijd –
.=

De mens wacht op een verlosser, een wereldleider. Hij zal maar vijf maanden aan de macht zijn en het zal een periode van ongekende en absolute vrede zijn over de hele wereld. Maar wat dan volgt, heeft deze aarde en haar bewoners nog niet eerder beleeft, Armageddon!

Woeste sektes en goddeloze families
Alle kleine kinderen op deze wereld van 0 t/m 7 jaar, zijn kinderen van onschuld. Die hebben zo wie zo het leven. Alle kinderen die vanaf 2011 zijn geboren, zullen allemaal(!) met de Opname in de maand augustus van het jaar 2018 worden opgenomen.
Zie berekening in jaren:
Aug.2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – aug.2018 is totaal 7 jaar.

Met de Opname worden ook alle kleine kinderen t/m 7 jaar, van woeste sektes, goddeloze families en van atheïsten opgenomen. Want uw kinderen zijn uw kinderen niet. Al deze kleintjes zijn van Jezus!

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Lucifer’s I.D.-systeem

(DZG// Donderdag 18-01-2018/ 22:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The National Security Agency (NSA) in Fort Meade, Maryland (May 2006)
Bron: _http://www.rt.com/usa/cbs-nsa-report-outrage-295/
Lucid met 3 ronde afbeeldingen op bord
(Foto) _https://si.wsj.net/public/resources/images/BN-WC452_3677z_OR_20171113103310.jpg?width=860&height=566
Bron: _https://www.wsj.com/articles/american-intelligence-horror-story-1510594127
The USA Becomes a Monster
(1) Unkle Sam (Foto met tekst boven) _https://i.ytimg.com/vi/tGjPo5Y0zCQ/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tGjPo5Y0zCQ
(2) Unkle Sam (Foto met tekst onder) _https://wolna-polska.pl/wiadomosci/tag/amerykanska-demonokracja
Telefoon registreert Biochip
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/59Gcy2mQ0vo/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=59Gcy2mQ0vo
Biochip vastgehouden met een tang (Verwerkt in de Foto – Telefoon registreert Biochip)
(Foto) _https://sites.google.com/site/pointprophetic/_/rsrc/1468881700609/rapture-of-the-church-pre-mid-or-post-tribulation/endtime666calculator/verichip-rfid-the-warning/verichip1.jpg?height=320&width=300
Bron: _https://sites.google.com/site/pointprophetic/rapture-of-the-church-pre-mid-or-post-tribulation/endtime666calculator/verichip-rfid-the-warning
Het Europese Parlement
(Foto) _https://beginningatblackfriars.files.wordpress.com/2011/06/dsc04049.jpg
Bron: _https://beginningatblackfriars.wordpress.com/2011/06/13/from-the-continent/
Vergaderzaal met 751 Leden
(Foto) _https://armenianweekly.com/wp-content/uploads/2015/03/European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff.jpg
Bron: _https://armenianweekly.com/2017/09/14/members-of-european-parliament-call-for-investigation-into-the-azerbaijani-laundromat/
De Dood -De vierde en de vijfde zegel
1-Hour Epic Music Mix | Two Steps From Hell Vol. 2
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=S3P2iaWma-Y&list=RDS3P2iaWma-Y#t=132
Vrouw met 666 (Mark) op voorhoofd. (Foto)
_http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/Kien_kendo/072014/11/11/con_s_666_trong_Kinh_Thnh.jpg
Bron: _http://petrotimes.vn/giai-ma-con-so-666-cua-quy-satan-trong-kinh-thanh-193146.html
Galileo Satellieten om de Aarde
(Foto) _https://www.deingenieur.nl/uploads/media/585293337edc5/galileo.jpg
Bron: _https://www.deingenieur.nl/artikel/netwerk-van-galileo-satellieten-in-de-lucht
Satelliet in de Ruimte
(Foto) _https://www.sciencelearn.org.nz/system/images/images/000/001/976/original/Satellite-in-space20160921-23617-tnieic.jpg?1474435002
Bron: _https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1609-global-positioning-system-gps
The Mark of the Beast 666 is not a Mirochip but a Laser-Burn Tattoo!
(Foto) _https://i2.wp.com/www.malawivoice.com/wp-content/uploads/2017/08/Mark-of-the-beast.jpg?fit=1200%2C675Bron: _http://www.malawivoice.com/national-identification-cards-not-mark-of-the-beast-666-chief-assures-doubting-thomasses-in-mzimba/
(UFO) Hoofdkantoor van de Britse Regering voor communicatie (GCHQ) in Cheltenham (UK)
(Foto) _https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2015/12/472471760504.jpeg
Bron: _https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2014-10-18/rendition-victims-push-for-release-of-secret-service-policies
New NSA Data Center Bluffdale (Utah)
(Foto) _http://www.ldssmile.com/wp-content/uploads/2013/12/nsa-draper-lds-mormon.jpg
Bron: _http://www.ldssmile.com/2013/12/12/lds-church-utilize-emails-convert-nsa-employees/
Time is Running Out
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/YmLT6LKQNOY/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=YmLT6LKQNOY
Ruiter op volle snelheid met boog op een witte paard
Bron: _http://dreamers.com/peliculas/6615_LA_SEMILLA_DEL_MAL_THE_GARDEN.html
Amazone op volle snelheid – Vrouw op paard als boogschutter
Amazone op volle snelheid met boog op een witte paard
(Foto) _https://data.whicdn.com/images/33252800/original.jpg
Bron: _https://weheartit.com/entry/33252800
De vlucht van een Condor
(Foto) _http://static.zoom.nl/D6EFE5041E56F48AC442B984563F1687-vlucht-van-een-condor.jpg
Bron: _http://zoom.nl/foto/dieren/vlucht-van-een-condor.2575161.html
De christenen gevangen in Armageddon
UN Vehicles Spotted On The Move Jacksonville Florida UPDATE Is there any truth to this?
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=NMEn982Frm0
Venezuela. Twee mensen met een winkelwagen.
Bron: _http://www.cotilleando.com/threads/la-foto-iconica-del-desabastecimiento-en-venezuela-se-hizo-en-nueva-york-y-engano-a-google.106310/
Er zijn meer dan 200 miljoen Aardbollen met mensen erop
(Foto) _https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/aLrkI0DhmhZvnxGfE8MX0ejmKdM=/0x46:1100×779/1200×800/filters:focal(0x46:1100×779)/cdn.vox-cdn.com/assets/2428629/nasa.jpgBron: _https://www.theverge.com/2013/4/6/4189952/nasa-launches-tess-nicer-missions-to-find-new-planets
Planeten in het Universum
(Foto) _https://www.desktop-background.com/download/o/2014/01/18/703118_distant-solar-system-sunrise-planet-moon-star-nebula-space_1920x1080_h.jpg
Bron: _https://www.desktop-background.com/wallpaper/distant-solar-system-sunrise-planet-moon-star-nebula-space-703118
Planeten in het Heelal
(Foto) _http://thewallpaper.co/wp-content/uploads/2016/09/hd-space-wallpapers-stars-high-definition-desktop-images-download-4k-earth-wallpapers-iphone-wallpapers-1680×1050.jpg
Bron: -http://thewallpaper.co/hd-space-wallpapers-stars-high-definition-desktop-images-download-4k-earth-wallpapers-iphone-wallpapers-1680×1050/
De Zon 1,3 miljoen keer groter dan de Aarde
(Foto) _https://www.knowhownu.nl/app/uploads/2016/02/aardeknikkers_600.png
Bron: _https://www.knowhownu.nl/2016/03/09/hoe-vaak-past-de-aarde-in-de-zon/
VV Cephei 7 miljard keer groter dan de Zon
(Foto) _https://i.imgur.com/Bw4hwSA.jpg
Bron: _https://imgur.com/gallery/thZZw
Jezus en Gabriel – Het moment van de Opname
(Foto) _http://1.bp.blogspot.com/-9uPy3v36m8M/TWGXIidWysI/AAAAAAAAAGo/TUD-O-7iu6w/s1600/second-coming-of-jesus.jpg
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2011/02/de-laatste-bazuin.html
Opname van de christenen. (Foto) _http://static.wixstatic.com/media/91768a_1e70cb30708b045310fb2c80d60517ff.png_srz_p_480_405_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz
Bron: _http://atalayaarmagedon.blogspot.nl/2014/12/la-final-trompeta-la-llegada-del-mesias.html
Armageddon, een verschrikkelijk gebeuren verborgen in de Eindtijd
Bron: _http://atalayaarmagedon.blogspot.nl/2014/12/la-final-trompeta-la-llegada-del-mesias.html
Satan en zijn gevolg
Best of Two Steps from Hell / 1.5 hours / Epic Music / Part II / by Etagu
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OMbWGoBUdLk
De Paarden van Armageddon
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/uIiC4cYZDvA/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=uIiC4cYZDvA
(1917-2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
Vrouw met roos – Fantasie in de Eindtijd
Demons: If You Smell the Scent of Roses…RUN!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Q8dQ_Q7lrBY
Vijf kinderen spelen
Bron: _https://www.scoopwhoop.com/india-childhood-games/#.qqhgh6osj
===*===