De naam Benjamin (2e graad)

“Vragen over de Laatste Benjamin”
(2e graad)
.
El Condor

Benjamin

De laatste Benjamin
Veel christenen vragen mij hoe ik aan de naam Benjamin kom.
Zie uitleg:
Na de Hemelvaart van Jezus, werd 10 dagen later de Heilige Geest op de christenen uitgestort. Vanaf die tijd t/m vandaag de dag is verdeeld in 12 tijdperiodes, die naar evenredigheid van kennis en inzicht is ingedeeld. Niet één van deze 12 tijden zijn aan elkaar gelijk.

Jakob kreeg de naam Israël: ‘Hij die met God gestreden heeft’. De twaalf zonen van Jakob zijn de twaalf stamvaders van Israël. Zie: (Genesis 49) Hier komt het getal 12 vandaan.

Door het visioen heb ik de tijden voor en na de Opname kunnen invullen. De Opname wordt dan ook verwacht in de maand maart, tussen 01 en 31 mrt.2018.
Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest is de genadetijd ingesteld op 1988 jaren.
Zie berekening:

De tijdrekening is 4 jaar eerder begonnen en ligt tussen de 3.7 en 7.2 jaar in. Gemakshalve houden we 4 jaar aan, omdat deze 4 jaar door de wereld het meest geaccepteerd is. (33,7 jaar na de geboorte van Jezus min 4 jaar t/m maart 2018 => 2018 -30 = 1988 jaren.)

De 12 tijden geven de namen aan van de 12 zonen van Jakob.
Vanaf de jaartelling was de langste tijdsduur dan ook de tijd van Ruben, de eerst geborene van Jakob. De tijdsduur van de andere 11 werden steeds korter waarvan de kortste en laatste tijd dat van Benjamin is, de 12de en laatste zoon van Jakob. De tijd van de laatste Benjamin is precies (1890 – 2018=) 128 jaar.

Jezus, heeft Openbaringen pas vanaf het jaar 1890 aan de christenen bekend gemaakt. Het boek van Daniël was al die tijd ook een gesloten boek geweest. Daarvoor begreep niemand de symbolen.

Als in deze tijd van 128 jaar een rechtvaardige bekeerling Gods het inzicht in de 2e graad heeft behaald, en hij wordt inderdaad uit de geest Wederom geboren, dan is hij een Zoon Gods en behoord hij tot de groep van Benjamin.

Zie de namen van de twaalf zonen van Jakob in volgorde van geboorte:
(1. Ruben) /(2. Simeon) /(3. Levi) /(4. Juda) /(5. Zebulon) /(6. Issakar) /(7. Dan) /(8. Gad) /(9. Aser) /(10. Naftali) /(11. Jozef) /(12. Benjamin)

Elke tijd heeft zijn eigen naam, waarvan Ruben de eerste is en Benjamin de laatste.

In een tijdsbestek van 1988 jaren zullen er wereldwijd miljarden christenen zijn, die voor Jezus hebben gekozen en ook de complete onderwaterdoop zijn nagekomen. Daarvan is er maar 1 op de 100(!) die zijn verkiezing heeft kunnen bevestigen. De oudste zoon was al als door Vuur heen gered.
Zie: (Lucas 15) “De verloren zoon en de oudste zoon”
(Luc.15:7) “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”
Van de 100 schapen (christenen) is maar één die zijn verkiezing heeft kunnen bevestigen!

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Wereldwijd zijn er vele miljarden mensen die tot inzicht en bekering zijn gekomen. Maar niet één van hen komt in aanmerking voor één van deze 12 namen, die alleen een tijd aangeven. Want immers, de rechtvaardige bekeerlingen behoren tot de engelen.
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren is, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “..immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”

(Matth.22:30) “..maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

De rechtvaardige bekeerlingen (1e graad) behoren niet tot de groep van 12 namen, die ieder zijn eigen naam heeft. Maar als het om een Zoon Gods gaat, die de 1e Vuurproef van de 2e graad heeft behaald, dan krijgt hij de naam aangemeten van de tijd waarin hij het Zoon- schap Gods heeft kunnen bemachtigen. Bijv. Petrus was de eerste die, na de uitstorting van de Heilige Geest, uit de geest Wederom geboren is geworden. Hij is dus in de tijd van Ruben een Zoon Gods geworden. Hij was de eerste Ruben en er is ook een laatste Ruben geweest.

In de tijd van Benjamin (128 jaar) zijn er miljoenen Zonen Gods geboren. Daarvan moet in deze Eindtijd het aantal ongeveer liggen tussen de 3 en 5 miljoen Zonen Gods. In een tijdbestek van 1988 jaren zullen er ongeveer 50 miljoen Zonen Gods zijn geboren.
Deze berekening, broeders en zusters, van 50 miljoen Zonen Gods is een foute inschatting geweest, want ik kom in feite niet verder dan 30.000 tot 50.000 Zonen Gods.
Omdat de Heer mij ingaf de aantallen van 2,5 miljard, dat met de Opname opgenomen zouden worden, en de 1,2 miljard van de grote Opwekking zag ik plotseling ook het aantal Zonen Gods in.

Zie de 2,5 en 1,2 miljard: “Doch tevergeefs eren zij Mij”

Zie, hoe ik aan dit aantal kom.
(Jesaja 13:12)
”Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

(Ik zal de mensen zeldzamer maken dan gelouterd goud, zeldzamer dan het fijne goud van Ofir.)

De vertaling van dit vers gaat het moment aan, dat het eerste jaar van het 1000 jarig vrederijk zijn aanvang neemt. Het gaat om het aantal mensen, dat na Armageddon nog op de Aarde zullen zijn en hoe dan ook aan de dood zijn ontsnapt. Deze hebben zonder het teken/logo (666) Armageddon overleefd.

Van de ±7,7 miljard mensen voor Armageddon, blijven er wereldwijd nog maar ±50 miljoen mensen over.

De Zonen Gods gaan het gelouterd goud en het fijne Goud van Ofir aan. (Openb.3:18) ”..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden…”

De Heer zegt; zeldzamer dan gelouterd goud. Als het 1000-jarig vrederijk begint, dan zijn er nog maar ±40 tot ±50 miljoen mensen op de Aarde zijn.

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader. “De laatste Benjamin”

===*===