De laatste maanden zijn ingegaan

– Het Dal van Armageddon –
“De laatste maanden zijn ingegaan”
– Het is 30 seconden voor 12 –
Jezus:
“De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

De ruiter op het witte paard

Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is

– 5 febr.2024 –

Einde Eindtijd

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Toegevoegde noot:
Een Pastor in Venezuela heeft deze website “De Zonen Gods” in zijn land geopend en belde in sept.2015 een heel goede vriend (Evangelist) van mij op in Suriname om te bevestigen dat Jezus hem een soortgelijke visioen heeft gegeven. Op zijn beurt belde hij mij in Nederland op om deze bevestiging door te geven.
De Opname zal inderdaad plaatsvinden in het jaar 2018!
Maar wat de Pastor in het visioen van aug.2018 heeft gezien, gaat in werkelijkheid het begin aan van de Laatste Jaarweek van Daniël, want eerlijk gezegd: Ik zag het ook niet. Dit gegeven zag ik pas veel later in en tegelijkertijd gaf de Heer mij de maand en het jaar van de Opname.

Vele, zeer vele christenen leven in hun verdraagzaamheid van hun vermogen en gaan hieraan voorbij, want ze houden zich vast aan Matth.24:36! Dat de tijd van de Opname op deze wijze is bekent gemaakt kunnen ze niet verdragen.

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd!

De maand Mrt.2018 had moeten zijn Aug.2018(!) en is het begin van de laatste Jaarweek. Het was niet te zien. We hebben nog 3,5 jaar te gaan voordat de Opname in zicht is.

De Opname
Een van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
.
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan daar dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af, vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen.
(Joh.16:13) “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan en in dit geval de Eindtijd.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Het visioen van “Augustus 2018” gaat het begin van de Laatste Jaarweek aan!

(!!!) Broeders en zusters, de tijden moeten nog worden aangepast. De Opname wordt in april 2022 verwacht!

===

Broeders en zusters, het is bijna tijd!
De Opname wordt volgens de drie Eindtijd visioenen nog steeds verwacht in de maand augustus 2018.

We zijn de laatste maanden ingegaan en de valse Profeet heeft zich nog steeds niet geopenbaard. Wat zou daarvan de reden zijn? Zie verder.

Het volgende had ik al eerder in “Armageddon” geschreven:
“We zitten dan al in de maand jan.2018 als de ruiter van het zwarte paard in zicht komt. Dat is vijf maanden na de Opname!”

Dat betekent, dat na de valse Profeet op het witte paard elke vijf maanden later een ruiter zal opstaan. Dit is de volgorde: De ruiter van het rode paard dan de ruiter van het zwarte paard en als laatste, de ruiter van het vale paard.

– Armageddon –
(Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon)
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)

______________________

De ruiter van de Eindtijd
De andere 3 ruiters gaan Armageddon aan.

De Eindtijd is begonnen in okt.2000 en eindigt in augustus 2018.

De eerste tijd van 3,5 jaar is ingegaan in okt.2014 en eindigt in augustus 2018.
De tweede tijd van weer 3,5 jaar gaat in van augustus 2018 t/m sept.2021.
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27).
Het ziet er naar uit dat de valse Profeet, de ruiter op het witte paard, zich eerst in okt.2017 zal gaan openbaren. Dat is ongeveer 5 maanden voor de Opname in augustus 2018.

Zie verder: Na het witte paard, elke 5 maanden later openbaring van de andere drie paarden.

De ruiter op het witte paard
Dit is de valse Profeet. (Openb.13:2) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
De valse Profeet heeft het dan al voor vijf maand voor het zeggen voordat hij wordt gedood.
Dan staat de Antichrist op. (Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
De ruiter op het witte paard en die van het rode paard gaat in feite één en dezelfde persoon aan. De ruiter op het witte paard wordt begin augustus 2018 gedood, waarna (Satan/Lucifer) na drie dagen met een “Walk-in” het lichaam van de valse Profeet overneemt.

Dan zal drie weken later de Opname in de laatste week van augustus 2018 plaatsvinden.

Het witte paard en de drie paarden van Armageddon

De valse vrede en Armageddon op een Postzegel

Vijf maanden voor de valse Profeet
Hieraan is al duidelijk te zien dat het witte paard totaal anders is dan de andere drie paarden. Het witte paard gaat dan ook de eerste tijd van 3,5 jaar aan. Van die 3,5 jaar is nu nog niet veel meer van over. Openbaring valse Profeet eerst in okt.2017. Dit is de valse vrede en het wordt een heel mooie tijd!

De andere drie ruiters van Armageddon brengen juist dood en verderf.

Het witte paard van de valse vrede (Armageddon)

De ruiter op het witte paard staat tegenover de andere drie paarden van Armageddon

De ruiter met de boog
Dit is een beeld wat in werkelijkheid een situatie laat zien dat in feite een geheimenis verbergt.

De ruiter op het witte paard met de boog staat tegenover de andere drie paarden, en terecht! Want de valse Profeet geeft het beeld van Jezus weer, die door de Joden de Messias wordt genoemd.

De betekenis van de boog (De boog van de liefde)

Er zijn in de wereld vele gewelddadige mensen, die de gedachtegang van de valse Profeet doelbewust niet willen of kunnen inzien. Daar is nu de boog voor om deze stugge van hart met pijlen van liefde te verwonden zodanig, dat ook zij alles zullen doen wat deze ruiter (de valse Profeet) op het witte paard hen zal voorstellen. De derde Tempel zou dan naast de Rotskoepel gebouwd kunnen worden.

De wereldmensen en vele christenen hebben geen flauw idee dat de Eindtijd al bijna is afgelopen.

Op het moment dat de Opname plaatsvindt is tegelijkertijd ook een einde gekomen aan de Eindtijd. Want de Eindtijd gaat een tijd aan dat de mens nog op geheel eigen wijze zijn hart kan bekeren en dat is iets wat in het Dal van Armageddon niet meer mogelijk is. De mensen zullen dan gedwongen worden om voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) te kiezen.

De valse vrede
Ze hebben geen weet in wat voor een tijd we eigenlijk leven en wat de valse Profeet met zijn verschijning straks allemaal teweeg zal brengen. Toch heeft God de Vader daar een reden voor. Om dat te voorkomen heeft de Heer de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk gehouden, want deze man zal door de hele wereld op handen worden gedragen!
Zie daarover (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Dit beest is de valse Profeet) Dit zal een gebeuren zijn dat in de laatste vijf maanden van de valse vrede zal plaatsvinden. Dan wordt plotseling de valse Profeet gedood. De hele wereld is in rouw. Maar dan, na drie dagen, staat hij weer op uit de dood en dan heeft de wereld te maken met de Antichrist en dat is Satan!

De kracht van de valse Profeet

Zou de valse Profeet daarvoor de volle tijd van 3,5 jaar hebben gebruikt, dan zou de grote Opwekking door de wereldmensen en vele christenen helemaal niet opgemerkt worden. Ook christenen zullen te dien dage de valse Profeet met verbazing volgen. Dat komt vanwege zijn overredingskracht!

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in het voorjaar 2017 bekent zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Pim Fortuyn (1948-2002) maakte al grote indruk, maar deze man is werkelijk uniek!

Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

Alles wijs erop dat de tijd al op is

Het kan nu niet anders, dat 2017 inderdaad het jaar van de Messias zal worden, want dat kan nu niet meer missen. Anders moeten de drie visioenen opnieuw bekeken worden en de tijdbalken van Israël moeten dan ook allemaal worden gewijzigd.

De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk!
De ruiters van het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon.

De valse Profeet heeft een geestelijke kracht die werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar de mensen nog nooit aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider. Hij zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen. Hij zal ook in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten te genezen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Wie is de valse Profeet?
De valse Profeet op het witte paard is niemand anders dan de Messias, die de Joden nu ieder ogenblik verwachten. Deze Messias voldoet aan alle eisen, die de Joden van een Messias verwachten.

Zoals vele christenen nu al weten; de valse Profeet is niet de Antichrist. Hij is voor de vrede en wordt met Jezus vergeleken. Hij zit net als Jezus ook op een wit paard, het symbool van de vrede. Hoewel hij de hele wereld in zijn macht heeft, is hij toch geen Antichrist maar een Wereldleider van de absolute vrede.

Elke vijf maanden
De Antichrist (De tweede ruiter op het rode paard) openbaart zich eerst in de maand augustus 2018. Vijf maanden later komt de derde ruiter op het zwarte paard in beeld en weer vijf maanden later de vierde ruiter op het vale paard t/m het einde.
Omdat de laatste drie ruiters steeds om de vijf maanden aantreden, ga ik er vanuit dat de eerste ruiter op het witte paard (De valse Profeet) vijf maanden eerder zal opstaan voordat de Antichrist zichzelf zal openbaren.
Als ik dan deze vijf maanden zo zie, dan kom ik uit in de maand okt.2017 dat de valse Profeet zichzelf bekent zal maken. Vijf maanden later zal de Antichrist zich in augustus 2018 openbaren, want dat is namelijk precies vijf maanden.
Als ik dan op YouTube de vele alarmerende berichten zie wat er op 23 sept.2017 zou kunnen gebeuren, dan kom ik uit op precies zes maanden.

(Profetische tekens aan de hemel)

Veel christenen denken dat de Opname op 23 sept.2017 zal plaatsvinden. Dat zou nog wel eens het moment kunnen zijn dat de valse Profeet zich zal openbaren. Maar als je het visioen van Jesaja ziet dan komt ik uit in okt.2017!

De derde Tempel naast de Rotskoepel

Zoals velen nu al weten, kan de derde Tempel nooit in okt.2017 helemaal afgebouwd zijn. Aanvankelijk had ik gedacht dat de valse Profeet in okt.2017 de derde Tempel zou kunnen betreden. Maar… omdat de valse Profeet maar op zich laat wachten, zie ik nu iets heel anders. Namelijk; op het moment dat de valse Profeet zich aan de Joden en de wereld bekent gaat maken, zullen de Rabbijnen er alles aan doen om deze Messias in de derde Tempel te krijgen. Als dat dan in juli 2018 inderdaad lukt, dan zullen ze binnen drie weken inzien dat dit beslist niet de Messias is die ze verwachten. Het is dan al begin augustus 2018.

Als we dit zo zien, dan kan wel met de bouw van de derde Tempel worden begonnen, zeker, maar het zal beslist nog niet af zijn.

Nu denken vele christenen dat de Opname zal plaatsvinden op 23 sept.2017 en dat dan pas de laatste 7 jaar van Daniël zal ingaan. Maar dat kan niet, want de tijd is al op en één generatie is bij God de Vader precies 70 jaar. Ook de Joodse Kalender en de Thora geven aan dat 2017 het jaar van de Messias is en dat sept.2021 het begin is van het 1000-jarig vrederijk.
De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
(mei 1948 + 70 jaar = mei 2018)
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

De maandlijn jan./febr./mrt.

Dit zijn de drie laatste maanden van de grote Opwekking. De “Late regen” van Joël (2:23/28). Vanaf oktober 2014 t/m augustus 2018 moet dan ook als één tijd van 3,5 jaar worden gezien. De Opname zou in de maand augustus 2018 kunnen plaatsvinden. De grote Opwekking duurt ongeveer 5 maanden en zou eind febr./mrt.2017 kunnen beginnen.

Kinderen1_PNG

Een generatie is 70 jaar
Israël, was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon.
(Daniël 9:24) Visioen. De 70 jaarweken van Daniël.
(Psalm 90:10) Een generatie is 70 jaar!
Er zijn vele Bijbelse generaties: 40, 50, [70], 100 en 120 jaar.
.
1897 (Eerste Zionistische Congres) plus 120 jaar = 2017
1917 (Balfour Declaratie/terugkeer Joden) plus 100 jaar = 2017
1947 (VN plan voor Israël) plus 70 jaar = 2017
1967 (Bevrijding Jerusalem) plus 50 jaar = 2017
1977-78 (Israel reached maturity) plus 40 jaar = 2017/2018
______

Bron: The 120-Year End-Time Generation. Allen Barber (USA)

Vanaf augustus 2018 gaan we de laatste 3,5 jaar in van Daniël. Jezus, zal nooit toelaten dat de valse Profeet voor de volle 3,5 jaar de volkeren in de wereld zal verleiden. Want Jezus zei: “Dat zelfs de christenen zullen denken dat Ik dat ben.” Zo geweldig en overtuigend komt deze man over.

De valse Profeet zal vijf maanden regeren en dan neemt de Antichrist het over!

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Eindtijd visioen van Jesaja
De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël (2x 3,5 jaar)

Twee keer 90 dagen
Als ik dan het visioen van Jesaja neem dan zie ik op de lange tijdbalk 2x 90 dagen.

De eerste 90 dagen voor de laatste 72 dagen t/m de Opname en in dezelfde tijdbalk van Jesaja de tweede 90 dagen voordat het 1000-jarig vrederijk begint.

Er is in feite geen Bloedmaan
Maar in (Joël 2:31a) staat geschreven: “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”

Daarom ga ik er vanuit dat dit gebeuren zal plaatsvinden op 31 augustus 2018 direct na de Opname.

De laatste Jaarweek is ingegaan op 8 okt.2014 en eindigt 7 jaar later in sept.2021
Oktober 2014
Hemel waarnemen_wo 1 oktober  21.33 Eerste Kwartier
wo 8 oktober  12.51 Volle Maan, maansverduistering
wo 15 oktober  21.12 Laatste Kwartier
do 23 oktober 23.57 Nieuwe Maan
vr 31 oktober 03.48 Eerste Kwartier, tweede maal
____

Bron: http://hemel.waarnemen.com/maan/maanfasen_2014.html

Zie: “Maandkalender september 2021” – (Begin 1000-jarig vrederijk)

De laatste Jaarweek zou kunnen eindigen op 7 sept.2021 bij nieuwe maan of op 21 sept.2021 bij volle maan. In beide gevallen is dat drie dagen voor de sabbat.


“Openbaring valse Profeet”

(Maart 2018)

De valse Profeet zou zich kunnen openbaren vanaf 23 maart 2018 en in ieder geval voor de maand april 2018. Want de tijdbalk van Jesaja begint in okt.2017 t/m het begin van het 1000-jarig vrederijk.
Dat zijn totaal (90+72+1170+90)= 1422 dagen. Dit is de langste tijdbalk van Jesaja.

De vier ruiters zullen dan tezamen totaal (1422-90)= 1332 dagen aan de macht zijn.

De valse Profeet vanaf okt.2017 t/m augustus 2018. (De eerst 3,5 jaar van de valse vrede)
De Antichrist van augustus 2018 t/m het einde in juni 2021. (De tweede 3,5 jaar van Armageddon)
Het zwarte paard vanaf jan.2018 t/m het einde in juni 2021. (Armageddon)

Het vale paard vanaf juni 2019 t/m het einde in juni 2021. (Armageddon)

Vijf maanden voordat de Antichrist zich zal openbaren verschijnt de valse Profeet.
Vijf maanden na de Antichrist komt het zwarte paard met de dood.

Vijf maanden na het zwarte paard komt het vale paard in zicht t/m het einde in juni 2021.

De grote Opwekking vijf maanden lang
In het visioen van Jesaja begint de lange tijdbalk in okt.2017 t/m het einde in sept.2021.

Aan de hand van de drie Visioenen (“Augustus 2018” / “De vijf fiches” / “Visioen Jesaja”) is nu duidelijk te zien dat we vlak voor de grote Opwekking staan dat al op 23 sept.2017 zou kunnen beginnen. Maar de lange tijdbalk van Jesaja geeft aan dat de grote Opwekking eerst in okt.2017 zal beginnen.

.

(2017-2018)= (5778/6001)

Waaraan is te zien dat augustus 2018 de maand en het jaar van de Opname is.
Zie visioen van “Augustus 2018”.
De vijf fiches als de laatste 5 maanden van de grote Opwekking.“De komst van de valse Profeet”
De lange balk van Jesaja begint in okt.2017. “De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël”
De laatste Bruid was in nov.2009. “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Oalim in nov.2014. “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Zoon van God de Vader in augustus 2018. “De laatste Benjamin”

De Eindtijd is begonnen in oktober 2000 en eindigt in augustus 2018.

Volgens de sterrenkunde wordt er een Zoon Gods geboren op 23 sept.2017. (Openb.12:1-2)
Velen zien dit als het begin van de laatste 7 jaren van Daniël. (2x 3,5 jaar). Echter, de eerste 3,5 jaar is al begonnen in oktober 2014 en eindigt in augustus 2018.
De laatste Zoon van God de Vader wordt geboren in augustus 2018.
Drie weken later zal de Opname plaatsvinden.
Het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen vanaf sept.2021.

Zie visioen van Jesaja. “De laatste Jaarweek”

Jezus: “De tijd is al op!”

– Inzicht –
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
Drie keer zeven jaar (2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)

okt. 2014 +7 jaar = sept.2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?
Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
Maar zonder dat de wereld dit ziet, zijn we al vanaf okt.2014 de laatste 7 jaren ingegaan.
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)

Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien.

De tijdklok
Bij God de Vader is een generatie (geslacht) precies 70 jaar.

Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen en eindigt officieel in mei 2018. (1948+70= 2018) Maar de Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen. De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018! Vandaar het visioen van “Augustus 2018”.

Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…”  (Matth.24:32-34)
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Zie tabel: “Het aftellen van de Jaartelling”

De grote Opwekking van (Joël 2:23/28)) duurt precies vijf maanden. (oktober 2017 – augustus 2018)
Volgens het visioen van “De vijf fiches” zal de valse Profeet/Antichrist niet ouder worden dan 59 jaar en vijf maanden, want zijn einde is in juni 2021.

Geboorte valse Profeet/Antichrist was op 05 febr.1962.

Update: Openbaring valse Profeet wordt verwacht in april 2022
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met de twee bolletjes erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren.
.
Zie details van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

De derde Tempel zou pas in februari 2018 gereed kunnen zijn

Als ik dit zo zie, dan is de inwijding van de derde Tempel helemaal niet in okt.2017, maar pas in februari 2018! Dit staat niet in de tijdbalk aangegeven. Ik heb okt.2017 aangegeven omdat dit een vermoeden was. De grote Opwekking duurt namelijk precies vijf maanden en wist niet beter, dat de inwijding van de derde Tempel dan ook op die dag zou moeten plaatsvinden. Maar dat wordt dus zeer waarschijnlijk febr.2018.

Maar… wat gaat er dan in okt.2017 gebeuren? Heeft dit misschien te maken met de invoering van de High Tech “Smart I.D. Card” en de Biochip? Het heeft er alle schijn van. In de vele YouTube filmpjes wordt de Biochip vanaf okt.2017 namelijk al verplicht gesteld.
De Biochip is een High Tech Smart “Super-I.D.” (Identiteit) en is niet het nr.666.
==*==

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Overzicht foto’s en tekeningen
(1) Het is 30 seconden voor 12. Bron:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11607:het-is-30-seconden-voor-12&catid=37:wereld&Itemid=50
(2) Het is 30 seconden voor 12. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Wh6LDrQjXj4
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is. Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
De 4 ruiters in de nacht op de wolken. Wat ons te wachten staat. Bron:
(1) Bron: http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/eindtijd.htm
(2) Bron: http://www.google.sr/search?q=www.jrbell.com&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg2emr8-HTAhWIRyYKHe0tAykQ_AUIBygC&biw=1366&bih=622&dpr=1#imgrc=DWDpSyIrJ3zgfM:&spf=1
De vier paarden (postzegel) Bron:
http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
De ruiter met de boog tegenover de andere drie paarden. Bron:
http://endtimeupgrade.org/christ-or-antichrist-who-is-the-white-horse/==d=
(YouTube) De Vrouw en de Draak. (14:51) The Woman and the Dragon. (59:59) Bron:
_https://www.youtube.com/watch?v=K0-7EmeqM1Q
Scriptures Often Ignored: Revelation 12 – Prophetic Signs In The Sky (September 23, 2017)
Virgo Revelation 12 Sign 1. (Openb.12:1-2) Bron:
http://www.fivedoves.com/letters/june2016/luisv612-1.htm
23 sept.2017. Once in 7000 years. Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=OXNojarrHYk
De Bruid des Heren staat op de Maan met 12 sterren boven haar hoofd. Bron:
http://beforeitsnews.com/christian-news/2016/06/celestial-sign-of-revelation-12-appearing-in-space-are-end-times-lining-up-you-decide-2527066.html
23 sept.2017_ 12 Sign. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=SbS50oi3sII
De Bruid staat op de maan. Bron: https://pineut.wordpress.com/tag/theologie/
De derde Tempel naast de Rotskoepel. Bron:
https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
Childrens picture. Bron: (2017-2018 wat gebeurt er dan? – Appie)
Daniël. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
De Opname. (Visje) Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===