Waar blijft de valse Profeet/Antichrist?

Vraagteken

(2018-2024-2025)
the-messiah-coming-soon
“Waar blijft de valse Profeet/Antichrist?”

(De Messiah van de wereld)

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!

Openbaring valse Profeet wordt verwacht in 2024
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met de twee bolletjes erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren.
.
De derde Antichrist regeert vanaf jan.2022 t/m 2025
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
 

De geboorte van de valse Profeet/Antichrist
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek A gift of prophecy aan de wereld bekend gemaakt: “..een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962 zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast Reader’s Digest in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 februari 1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
De geboorte van de valse Profeet/Antichrist ging gepaard met twee duidelijke voor de mens waarneembare gebeurtenissen. De eerste: Er ging een schok door de wereld die door de seismografen over de hele wereld werd waargenomen. De tweede gaat de stand van de planeten aan, dat op die dag zo bijzonder was.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

De Valse Profeet
Eén ding is nu vrijwel zeker; 2018 is het jaar van de valse Profeet.
Plotseling is hij daar en zal door de hele wereld direct herkend worden. Hij zal bijzonderheden aan de dag brengen waar nog nooit iemand over heeft nagedacht. Zijn gedachten en uitspraken zullen bij de mensen zelfs extreem overkomen. Maar is zo slim en doordacht, dat niemand bij machte zou kunnen zijn om hem tegen te spreken. De ene waarheid overtreft de andere en de mensen zullen al heel gauw inzien, dat er beslist geen andere uitweg mogelijk is en de nieuwe Wereldleider is geboren.

Jezus: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”

Maar de valse Profeet laat nu wel heel erg lang op zich wachten, want de tijd is in feite al op!
Ik heb drie visioenen gekregen die duidelijk de Eindtijd aangaan.
Jaren lang, vanaf 1977, heb ik mij bezig gehouden met de Eindtijd en dan plotseling geeft Jezus mij op 23 maart 2013 het visioen van “maart 2018”.
Als ik een visioen krijg van dit formaat, dan vertel ik dat aan iedereen!

Dit visioen gaat de hele wereld aan.

Stelt u zich nu eens in mijn plaats voor. Wat zou u doen? Je vertelt dit direct aan je beste vrienden, ja toch? Je laat ze de komende zondag het visioen zien en dan komen de reacties. “Dit moet zo snel mogelijk op internet! Dit moet de wereld weten.” Vanaf maart 2015 staat het dan ook op internet.

Het visioen van “augustus 2018” was een niet te missen beeld en zo helder dat ik dacht dat ik mijn ogen open had. Maar ik was in een diepe slaap. Toen ik bemerkte dat het hier om een visioen ging, deed ik mijn ogen open en het visioen was weg. Maar wat ik gezien had was al voldoende.

Ik zag in het beeld zes lijnen en in de lijnen kruisjes en bolletjes. Het was duidelijk in een vierkant te zien en precies zo heb ik het getekend en niet één lijn staat recht. En met dat ik mij daarover verwonderde, zag ik hoe dit beeld ingevuld moest worden. Het was wel eens waar een ogenblik, maar toch was elk detail ervan duidelijk te zien.

De kruisjes stellen de jaren voor en de bolletjes de maanden. Ik kon de tijden zo invullen.

Omdat de lijn van 23 maart 2013 bijna rechtop staat en van rechts naar links naar beneden was aangegeven, ben ik dan ook van beneden af aan naar boven met de jaartelling begonnen. De twee lijnen naar beneden, geven een tijd aan dat afloopt en de drie lijnen naar boven geven een nieuwe tijd aan.

Had ik deze berekening dan misschien andersom moeten aangeven, bijvoorbeeld van bovenaf naar beneden? Neen, want ik zag duidelijk dat de hele situatie van onderaf en van rechts naar links gelezen moest worden. Dit gegeven zag ik direct!
De lijn waar niets op staat, is eigenlijk de lijn waar de laatste dagen van maart 2018 aangegeven moeten worden. Maar daar we de dag en het uur van de Opname niet kunnen bepalen, heb ik de lijn leeg gelaten. In het begin wist ik niet wat die lijn moest voorstellen, totdat Jezus mij dat liet zien.

En dan krijg ik weer een Eindtijd visioen en wat voor één!

29 dec.2015

Omdat de valse Profeet in nov.2015 nog niet bekend was, schreef ik in het verslag van “De vier ruiters van de Eindtijd” dat de valse Profeet zich nu zeker in dec.2015 zal gaan openbaren en aan de hand daarvan kreeg ik dit visioen van de vijf fiches met het nr.59 erop.
Zie nu hoe en op welk een wijze de Heer mij dit visioen heeft laten inzien.

Zie de details in: “De komst van de valse Profeet”

Net als met het visioen van “maart 2018” was ik ook nu weer in een diepe slaap, want dit visioen kreeg ik op dinsdagochtend (15 dec.2015) om precies 05:00 uur.
Wat ik zag waren vijf fiches en op elk van die fiches waren twee bolletjes half in elkaar verweven met het getal 59 eronder. De vijf fiches geven de tijd aan van de laatste grote Opwekking dat precies vijf maanden zal gaan duren en het getal 59 geeft aan, dat de Antichrist niet ouder zal worden dan 59 jaar!

Het fiche stelt een persoon voor dat twee karakters heeft. Namelijk die van de valse Profeet en dat van de Antichrist. Er zit namelijk een tijd tussen en beiden worden gedood! De één in maart 2018 en de andere in juni 2021. De eerste en langste tijd gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd dat van de Antichrist. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd! Vandaar de twee bolletjes verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.

antichrist-666-met-boogDe valse Profeet wordt in maart 2018 doodgeschoten.
Na drie dagen (72 uur) neemt Satan (Lucifer) met een “Walk-In” het lichaam van de valse Profeet over en dan pas heeft de wereld te maken met de Antichrist! Het duurt dan nog drie weken voordat de Opname zal plaatsvinden.
(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

Zie: “59 jaar (1962-2018-2021)”

Oh, broeders en zusters; ik kan deze visioenen niet verzinnen, dat is werkelijk onmogelijk! Want je moet maar op het idee komen om dit alles zo te kunnen bedenken. Ik werd met het krijgen van deze visioenen volkomen verrast. Deze twee visioenen heb ik gekregen op het moment dat ik mij eigenlijk helemaal niet met de Eindtijd had bezig gehouden, want het verslag van “De vier ruiters van de Eindtijd” was blijven liggen. Toen ik daarmee verder wilde gaan, gaf Jezus mij het visioen van de vijf fiches.

En dan krijg ik voor de derde keer weer een Eindtijd visioen!
Dit visioen heb ik gekregen op zaterdag 09 juli 2016 om 14:00 uur.

De eerste twee visioenen waren al meer dan overweldigend, zeg maar meest indrukwekkend. Maar deze derde visioen gaat de tijdbalk aan en is nota bene van Jesaja! Waarom heeft Jezus mij niet het visioen van Daniël gegeven? Dat komt, omdat het visioen van Jesaja gedetailleerd is.

Zie details: “De laatste Jaarweek” (2014-2021)
Deze drie visioen passen heel precies in elkaar en geven de situatie aan in jaren en maanden dat ik nooit zo zou kunnen bedenken.
Aan de hand van deze visioenen, zijn de tijden gemakkelijk te berekenen.

Zie: “Year of the Messiah”

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De Joodse Tijdbalk
Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016.
Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021!
Hieraan is al duidelijk te zien dat de Joden vrijwel heel precies de tijd weten te onderscheiden, ook al scheelt dat precies 1 jaar!
Bij de Rabbijnen en de Joden kunnen we alreeds een zekere nervositeit vaststellen.
Is de komst van hun Messiah al nabij?

Volgens de Thora kalender leven we in het jaar 5999.

liberty

We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.
(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren.)
Vanaf Adam en Eva, jaar 1 t/m 4000 jaar.
Vanaf de geboorte van Jezus met de eerste jaartelling 1 t/m 2000 jaar.
Maar… we leven nu al in het jaar 2017! Jezus: “De tijd is allang voorbij.”
(Genesis 1:1-31) Zie: God de Vader en de eerste 6 dagen.
(Genesis 2:2-3a) “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die…”
(2 Petr.3:8) Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Het 1000-jarig vrederijk is de zevende dag.

70-years
Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar
Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…” (Matth.24:32-34)
De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Maart 2018” niet hebben gekregen.

Wat zou u doen als Jezus u zulke grote visioenen geeft?
Voor mij was dat niet zo moeilijk. Zodra ik de mogelijkheid had, heb ik het direct op internet gezet!
Voor de rest kan ik alleen maar zeggen; het is aan u of u het nu wel of niet wilt geloven.
Maar… ik ga een visioen niet veranderen, want ik zou beslist niet weten waar ik dan moet beginnen.

Jezus, zou mij nooit zulke ingewikkelde Eindtijd visioenen hebben gegeven, als Hij er niet absoluut zeker van was dat ik er wat mee zou gaan doen en het staat nu allemaal op internet!

<= Zie: Countdown!
We zijn de laatste maanden ingegaan, want ergens in maart 2018 zal de Opname plaatsvinden.

Het is bijna tijd. Zie tabel: “Het aftellen van de Jaartelling”

Als je de tijd zo voorbij ziet gaan en de valse Profeet gaat in okt.2017 de derde Tempel betreden dan mogen ze nu al heel rap met de bouw ervan gaan beginnen, want anders moet de valse Profeet in een tent zijn eredienst gaan beginnen.

tabernakel

(De komst van de valse Profeet) Het witte paard en het openen van de eerste zegel.
Natan zei in sept.2015: “Nog enkele maanden en dan weten we wie de Messiah is.”
We zijn nu al 1½ jaar verder. Heeft hij het fout? Wie weet.
Vele visioenen op internet en YouTube gaven 2016 aan als het jaar van de Messiah.
(De valse Profeet/Antichrist)

Het is nu 2017 en er is nog helemaal niets aan de horizon te zien of te horen.

De derde Tempel
Vanwege de constructie van de derde Tempel heb ik de duur van de bouw eerst geschat op 12 maanden. Vanaf jan.2017 heb ik nu een uiterste datum van 7 a 8 maanden, dat de derde Tempel gebouwd moet zijn. In jan./febr.2017 moet dan daadwerkelijk met de bouw worden begonnen, wil de Tempel in de maand oktober 2017 gereed zijn. De muur erom heen kan dan direct daarna worden gebouwd.
Daar de hele wereld (Rusland en Amerika) zich daarmee zullen bezig houden, heb ik de minimale tijd van 7 a 8 maanden aangehouden en dan moet de derde Tempel daar staan!

Zie: “De bouw van de derde Tempel”

tempel-naast-de-rotskoepel

Het is vrijwel zeker dat de Rotskoepel niet afgebroken zal worden. Ze zullen de derde Tempel ernaast bouwen, want de metingen zijn al verricht. Alle natuurstenen zijn al gehouwen en alles wat met de derde Tempel te maken heeft, zowel binnen als buiten, is al gemaakt en opgeslagen.
Het wachten is nu nog op het sein van de Messiah.
Google Maps shows “The Third Temple Jerusalem” Inside at place of Al-Aqsa Mosque YouTube (5:23)

Ezekiel Temple Vision – Chapter 40 – 3D Animation – “Is It For The Antichrist?” YouTube (3:13)

De derde Tempel naast de Rotskoepel

De derde Tempel zal door de valse Profeet maar voor 5 maanden in gebruik worden genomen. Jezus zal daar geen gebruik van maken, want Hij gaat voor de vierde Tempel. Deze vierde Tempel wordt gebouwd in het dal van de Olijfberg. Daar is een bron met stromend water.
De Antichrist zal niet in de derde Tempel plaatsnemen, want hij (de valse Profeet) was net, vier dagen daarvoor, Israël uitgezet! De Antichrist zal zich direct vijandig opstellen tegenover Israël.

“Third Temple Peace Contract” – Animation video. YouTube (17:20)

Jezus: “De tijd is al op!”
Ricardo Cid vroeg Jezus: “Heer, hoeveel tijd hebben we nog?” En de Heer gaf met de wijsvinger en de duim een ruimte aan, waar nauwelijks nog een papiertje tussen zou passen.
Zie: Ricardo Cid. “8 uur in de Hemel”
Inzicht
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
Drie keer zeven jaar (2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
Okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)

Okt. 2014 +7 jaar = sept.2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?
Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
Maar zonder dat de wereld dit ziet, zijn we al vanaf okt.2014 de laatste 7 jaren ingegaan.
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)

Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien.

De wereldmensen hebben geen flauw idee dat de Eindtijd al bijna is afgelopen. Ze hebben geen weet in wat voor een tijd we eigenlijk leven en wat de valse Profeet met zijn verschijning straks allemaal teweeg zal brengen en toch heeft God de Vader daar een reden voor. Om dat te voorkomen heeft de Heer de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk gehouden, want deze man zal door de hele wereld op handen worden gedragen!
Zie daarover (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Dit beest is de valse Profeet)

De kracht van de valse Profeet

Zou de valse Profeet daarvoor de volle tijd van 3,5 jaar hebben gebruikt, dan zou de grote Opwekking door de wereldmensen en vele christenen helemaal niet opgemerkt worden. Ook christenen zullen te dien dage de valse Profeet met verbazing volgen. Dat komt vanwege zijn overredingskracht!

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in het voorjaar 2017 bekent zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend. Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al behoorlijk ingekort tot nog maar 1 jaar en 2 maanden. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Pim Fortuyn (1948-2002) maakte al grote indruk, maar deze man is werkelijk uniek!

Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

Alles wijs erop dat de tijd al op is

Het kan nu niet anders, dat 2017 inderdaad het jaar van de Messiah zal worden, want dat kan nu niet meer missen. Anders moeten deze drie visioenen opnieuw bekeken worden en de tijdbalken van Israël moeten dan ook allemaal worden gewijzigd.

Is er misschien iemand onder u die dat zou willen proberen?
Zelf heb ik mij daar al verschillende keren mee bezig gehouden. Maar het kan eenvoudigweg niet veranderd worden. Het is een vaststaand feit. Want verander je de één, dan moet je ook de andere twee wijzigen en andersom kan ook niet en een geslacht of generatie is bij God de Vader precies 70 jaar. Deze drie visioenen zitten in elkaar verweven en kan eenvoudigweg niet veranderd worden.

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

feest-bij-de-klaagmuur

Elke dag kijk ik naar “Breaking Israël News”
Maar… er is nog niets te vinden.
Op het moment dat de Messiah zich zal openbaren gaat de tijdklok lopen.
De berekening van de Eindtijd stopt, drie weken na de dood van de valse Profeet, in maart 2018!

Want dan breekt Armageddon uit.

Tijd Armageddon ingekort

God de Vader, heeft de eerste tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet ingekort en zal dat ook doen met de tweede tijd (3,5 jaar) van Armageddon! Hoe dat mogelijk is, kan alleen een ware strateeg bedenken. De Opname zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2018. Maar, is met twee maanden vervroegd. Nu zal de Opname plaatsvinden in maart(!) 2018. Als nu de eerste 3,5 jaar wordt terug berekend, dan zijn de laatste 7 jaren van (Daniël 9:27) al ingegaan in okt.2014!

Maar, daar de Heer ook de tijd van Armageddon met drie maanden zal inkorten, moet ervan worden uitgegaan, dat het 1000-jarig vrederijk in sept.2021 zal beginnen. Volgens “De laatste Jaarweek” (2014-2021) zal de tijd van Armageddon precies 3 jaar en 3 maanden gaan duren.
De Heer zegt duidelijk: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” (Matth.24:22)
De uitverkorenen gaan niet de 144.000 Messiaanse Joden aan, maar het Joodse volk waaruit Jezus is geboren.
De 144.000 Messiaanse Joden zijn ontrefbaar!

Zie: “Armageddon” (De eerste 48 uur)

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

De Keniaan dr. Owuor: “Ik herhaal: de Heer heeft tot mij gesproken dat het tijd is en dat de Kerk op ieder moment opgenomen kan worden. DE TIJD IS VOORBIJ. Alle christenen moeten zich gereed maken voor de komst van de Heer.”

Ricardo Cid (Republiek Chili, Santiago)
”Jesus, is coming soon! Hoe kan ik je hiervan overtuigen, het is al zo snel!”

Zie internet: “8 uur in de Hemel” door Ricardo Cid.

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen en eindigt officieel in mei 2018. (1948+70= 2018) Maar de Heer zei tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen. Dat is voor de maand mei 2018! Vandaar het visioen van “maart 2018”.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)

Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

(Matth.9:37-38) “Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst.”
Laat de mensen en uw geliefden niet door Armageddon overweldigd worden.
____
Zie voor meer details:
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Aarde in vuur. The Messiah coming soon!
Bron: _http://jewfacts.com/the-messiah-may-be-coming-sooner-than-you-think/
(666) De Antichrist met de Boog
Bron: http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
Tijdbalk. De westerse en Joodse kalender
Bron: _http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
We are here. Liberty. (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
Tijdbalk Daniel 70 Years
Bron: _http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
Doomsday clock
Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
De Tabernakel tent van Mozes
Bron: http://www.hetlichtdeslevens.nl/artikel/75detabernakel.html
Tekening. De Derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/isis-het-horrorscenario-van-het-antichristelijke-wereldrijk.html
Best_ Tekening. De Derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/70460/top-rabbi-joins-growing-list-pro-temple-politicians/#cUOmrF5EZ048PG62.97
Foto. De Derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
Israël, feest bij de Klaagmuur
Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/77642/republican-senators-urge-obama-cut-unesco-ties-jerusalem-resolution/#1S4ZM28f6daSoLug.97
===*===