Het Dal van Armageddon

“Het Dal van Armageddon”
Ze zijn bang, maar niet bang genoeg
Dal van Armageddon

Het dal van Jezrëel /Josafat “Het dal der beslissing” (Joël 3:14)

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!


Jezus: “Van elke 1000 Leiders wordt er maar 1% opgenomen. Als de Opname daar is, zal Ik maar een handje vol christenen opnemen en het over- overgrote deel van Mijn gemeente zal het trompetgeschal niet horen.”
Als nu van de 1000 Voorgangers en Leiders in de wereld er maar 1% wordt opgenomen, dat zijn er ongeveer 10, dan geeft dat al aan dat de kennis niet verder gaat dan wat deze Leiders zelf hebben kunnen verdragen. Ze leven en handelen allemaal de 1e graad van hun verdraagzaamheid.
Hieraan is al duidelijk te zien dat de wijze maagden over een kennis beschikken die met de 2e en 3e graad van kennis ver boven dat van de Voorgangers en Leiders uitkomen die in de 1e graad van hun inzichten totaal zijn vastgeroest.

De wijze maagden hebben meer dan voldoende olie. Dit nu is de olie (kennis) waar Jezus het over heeft. De dwaze maagden beschikken over vrijwel dezelfde kennis, maar hebben zich er niet in verdiept.

Een ieder die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt, behoort niet tot de dwaze maagden. Hun niveau is nog lager. Buiten de Bijbel om is er totaal geen kennis in de 2e en de 3e graad.
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Zie: “Kinderen met kennis in de 2e en 3e graad!”

De wijze maagden die in de 1e graad van kennis leven beschikken niet over de 2e en de 3e graad van kracht maar wel van kennis! Door de kracht van de Heilige Geest worden ze geleidt en lezen de boeken van bijvoorbeeld Emanuel Swedenborg en van Jakob Lorber. De dwaze maagden beschikken vrijwel over dezelfde kennis, maar doen er in feite niets mee. m.a.w. Ze dragen het niet uit.

De Opname maart 2018
<– Zie Countdown!
De Opname komt steeds dichterbij. We zijn nu het laatste jaar ingegaan.
Toen ik het visioen van “maart 2018” kreeg, zag ik alleen maar lijnen. Aan de hand van de datum (23 maart 2013), heb ik het restant van de jaren en de maanden gemakkelijk kunnen invullen.

Omdat de lijnen in het vierkant allemaal scheef staan, zag ik direct dat het beeld van rechts naar links en van onder naar boven ingevuld moest worden. Met het zien van dit visioen eindigt de Eindtijd wellicht in de laatste week van de maand maart 2018.

Heeft deze datum misschien te maken met de Opname? Het heeft er alle schijn van. Daarom heb ik de hele website rondom deze datum opgebouwd.
Dan geeft de Heer mij, 2 jaar en 9 maanden later op dinsdagochtend (15 dec.2015) om precies 05:00 uur, weer een visioen van “De vijf fiches” dat het beeld van de valse Profeet en dat van de Antichrist voorstelt. Het was een niet te missen visioen en is ook duidelijk een vervolg van maart 2018.
Dan krijg ik weer een visioen! Het is een “Visioen van Jesaja” dat weer een vervolg is van de vijf fiches.
Dit visioen heb ik gekregen op zaterdag 09 juli 2016 om 14:00 uur. En net als het visioen van maart 2018 zag ik ook nu weer alleen maar lijnen.
De drie visioenen, die in feite de valse Profeet en de Antichrist aangaan, geven het jaar en de maand van hun sterven aan!

De dood van de valse Profeet in maart 2018 en dat van de Antichrist in juni 2021.

Armageddon is een onvermijdelijke gebeurtenis dat zeer binnenkort zal plaatsvinden. Te dien dage zal de valse Profeet/Antichrist doeltreffend voor en achter de schermen handelen. Nostradamus, voorzag drie Antichristen tijdens het bestaan van de Aarde. Nog niet eerder waren zij zo zichtbaar.

Er zijn al twee correct voorspeld:

Napoleon:51 jaar, van (15-08-1769) t/m (05-05-1821)
Hitler:56 jaar, van (20-04-1889) t/m (30-04-1945)
De Antichrist:59 jaar, van (05-02-1962) t/m (??-06-2021) /(valse Profeet/Antichrist)

Deze derde is alreeds geboren en is de ergste van de drie!

De geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Een geslacht of generatie is bij God de Vader precies 70 jaar
Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen en eindigt officieel in mei 2018. (1948+70= 2018) Maar de Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen. Dat is dus voor de maand mei 2018!
Vandaar het visioen van “maart 2018”.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)

Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

De Heer komt als een dief in de nacht

(Matth.24:40-44) “Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden… Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

De Opname
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Jezus: “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”  (Matth.24:42)
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Maart 2018” niet hebben gekregen.

Omdat niemand weet op welke dag en uur de Here komt, gebruiken de christenen deze teksten om aan te geven dat je gewoonweg niet kunt weten wanneer Jezus terugkomt. Ze halen daarmee ook de maand en het jaar aan en vergelijken dat met de dag en het uur.

Ze zullen allen verrast worden als ze horen dat de Opname net heeft plaatsgevonden.

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Het is bijna tijd!
Er staat echter duidelijk dat dit de ongelovige aangaat. Voor de gelovigen die niet in de duisternis zijn, zal Jezus niet terugkeren als een dief in de nacht. (1 Tess.5:4) “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou…”

De Heer wordt door hun juist verwacht, omdat zij op de tekenen van de tijd zijn blijven letten en opmerkzaam zijn geweest. De gelovigen die Zijn komst verwachten zullen voorbereid zijn en zijn gelijk aan de vijf wijze maagden.

Maar helaas zal met de Opname een groot deel (97%) van de christenen achterblijven. Ze hadden de Heer ook verwacht, maar hebben hun roeping en verkiezing niet weten te bevestigen. Al deze christenen leefden in de 1e graad van hun verdraagzaamheid die de Voorgangers hun zo heeft aangeleerd.

(Luc.15:4-7) Als de Heer zegt; dat Hij niet te spreken is over de andere 99 schapen die geen bekering nodig denken te hebben, denk u dan werkelijk dat die 99 te dien dage er met de Opname bij zullen zijn?

Helaas zullen deze 99 achterblijven die tezamen totaal 97% van de Stal des Heren vertegenwoordigen. Ze hebben vrijwel alle kennis dat de Eindtijd aangaat. Maar door gebrek aan kennis en inzicht hebben ze het niveau van de wijze maagden niet kunnen behalen en al helemaal niet de roeping en de verkiezing waar Petrus zo nadrukkelijk steeds bij herhaling tot de christenen heeft gepredikt.
(2 Petr.1:10-12) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
11] “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

12] “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te [blijven] herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Maar de anderen, de wereldmensen, zowel de ongelovige als de naam- christenen, die Zijn komst niet verwachten, zullen plotseling overvallen worden. Zij hebben zich niets aangetrokken van de tekenen van de tijd. Zij hebben geen belang gehecht aan de profetieën en hebben zich vasthouden aan het dief in de nacht principe (Matth.24:36) en zijn daardoor juist hun waakzaamheid verloren. “Oh, misschien komt Jezus pas over 50 of 100 jaar terug”, is een veelgehoord excuus van de naam- christenen die ten diepste misschien wel niet willen dat de Heer terugkomt. Vooral omdat zij, bewust of onbewust, nog veel te veel aan het aardse leven gehecht zijn.


– Smal is de weg dat ten eeuwige leven leid –

Hoe Voorgangers, Evangelisten en Leiders hun gemeenteleden geruststellen

Begrijp mij niet verkeerd broeders en zusters met wat u nu gaat lezen als zou ik enigszins arrogant overkomen, want wat dat betreft wil ik daar zo ver mogelijk afstand van nemen.

I WANT TO BE SAVED

De Rechter Gods

De waarheid omtrent andere religies.
Zie: “I WANT TO BE SAVED!!!”
(26-04-2017) 737.790 weergaven.

Gepubliceerd op 29 juli 2016

Voorgangers en Leiders gevangen in hun eigen verdraagzaamheid
Vrijwel alle Voorgangers en Leiders (99%) leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid.

Hoe komt het, dat ze nog steeds in die graad vertoeven?

Dit is wat ik zie: Alleen Jezus kan hun uit die graad verlossen. Maar ze hebben genoegen genomen met de eenvoud van hun geloof dat niet verder gaat dan dat wat er in de Bijbel staat. De Heilige Geest kan deze Leiders niet met (Joh.16:13) bereiken en dit is wat ze over zichzelf zeggen: “Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek…” (Openb.3:17)
Deze Leiders en Voorgangers denken dat ze het leven al hebben en vertrouwen daar ook ten volle op.
Ze pochen met de Bijbel en denken alles te weten. En dan zegt Jezus dit: “..en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…” (Openb.3:17)
Broeders en zusters, Jezus spreekt hier niet de wereld mee aan maar de christenen die allemaal de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen. Al deze zitten in de Stal des Heren.

(Luc.15:4) “Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?”

Alleen deze 1% heeft Jezus met (Joh.16:12-13) uit hun benarde positie kunnen verlossen en ze leven in de 1e graad van kennis! Er is namelijk verschil.
Zie enkele geruststellende woorden van deze Voorgangers en Leiders die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven en zie vooral ook de wijze hoe ze dit de gemeente brengen.

Al deze Voorgangers en Leiders zullen achterblijven!

Dit is wat een Voorganger/Pastor eens tegen mij heeft gezegd:
“Als je je hart heb bekeerd, dan ben je al gered.”
“Als je de waterdoop bent nagekomen, dan zijn alle zorgen voorbij.”
“Waarom doe je zo moeilijk? Als je in tongen spreekt dan ben je de Bruid van Jezus!” enz. enz.

Het is ongelofelijk wat ik al allemaal van deze Leiders heb gehoord.

Een Voorganger:
“Veel christenen zijn bang, dat ook zij onder het schrikbewind van de Antichrist zullen moeten leven. Er is echter geen enkele reden waarom de Gemeente van Jezus Christus de grote verdrukking zou moeten meemaken. De grote verdrukking wordt in de Bijbel niet aangekondigd als een speciale periode voor de gemeente, maar als een tijd van benauwdheid voor het volk van Jakob, de Joden.”

(M.a.w. de Joden zullen het moeilijk krijgen en niet de christenen? En… er is geen enkele reden tot enige bezorgdheid? Voorwaar, deze Voorganger zal binnenkort zien op welk een wijze “de harde kern” in zijn eigen gemeente zal opstaan!)

Volgende:
“Hoe verschrikkelijk en angstaanjagend de gebeurtenissen ook mogen zijn, we hoeven niet verontrust te zijn omdat we de voortekenen van de komende catastrofale gebeurtenissen kunnen zien aankomen. Wellicht voelen we ons door de voortdurende berichten over oorlogen en willekeurige terroristische aanslagen misschien niet zo op ons gemak. Mogelijk schrikken we van nieuwsberichten over de natuur die zich tegen ons keert. Maar, als we op de Here Jezus als onze Verlosser vertrouwen, hoeven we niet bang te zijn. Hij heeft de Zijnen lief en beschermt hen. En wat er ook komt, als we Hem zoeken, ons bekeren en Zijn wil voor ons leven doen, zullen we tot degene behoren die Hij redt van de komende toorn. Het is nog niet te laat. Ga in een eerlijk gebed tot Jezus Christus en Hij zal uw leven aanvaarden, wie u ook bent.”

(We hoeven niet ongerust te zijn en we hoeven niet bang te zijn? Voorwaar, maar een handje vol christenen wordt opgenomen. Deze Voorganger zal te dien dagen door zijn eigen gemeenteleden [de harde kern] aan deze woorden herinnerd worden!)

Volgende:
“Jezus Christus, Hij redt nog steeds. Hij liet zich “als een lam slachten”, stierf aan het kruis en stond op uit de dood en zal als Koning heersen tijdens het Duizendjarig Vrederijk. Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.”

(Dat laatste is zeker waar. Helaas, maar 3% wordt opgenomen. Er zijn zelfs onvoorstelbaar veel gemeenten waar helemaal niemand opgenomen zal worden!)

Volgende:
“Een ieder die tot inzicht en bekering is gekomen en met de waterdoop zijn bekering heeft bevestigd en daarna ook nog eens bij machte is om in tongen te kunnen spreken, die is de Bruid van Jezus! Hij behoort tot de wijze maagden en is gewoon met de Opname erbij. Hij hoeft niet te vrezen.”
(Dit heeft mijn eigen Voorganger van toen (nov.1982) ook al eens tegen mij gezegd. Bekering, waterdoop en dan de Bruid van Jezus? Dit is werkelijk ongelooflijk. Zo gemakkelijk gaat dat niet.)
Voorwaar ik zeg u, de weg daarnaar toe gaat door het Vuur! De Vuurproef van (Openb.3:18) en is een weg die achter de horizon is verborgen. Het is niet te zien.
Zie: “De Zonen Gods” Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1)
(De 1e Vuurproef /2e graad)
En… een wijze maagd is niet uit de geest Wederom geboren, maar leeft in de 1e graad van kennis! Deze heeft zijn roeping en verkiezing niet weten te bevestigen. (2 Petr.1:10)

Zie indeling: “De zeven hemelen Gods”

Zo zijn er op Internet en Youtube nog wel vele soorten van geruststellende woorden te vinden om de christenen, die de tijd herkennen, duidelijk te maken dat er geen enkele reden is om zich ook maar enige zorgen te maken als het om de Opname gaat. Dit is nu de valse zekerheid die de Leiders prediken. Het is nauwelijks te zien en het lijkt ook zo vanzelfsprekend.
Afhankelijk van elke gemeente wordt er gemiddeld 3% van de christenen opgenomen. Na de laatste en grootste Opwekking aller- tijden komt er dan nog 17% erbij. Totaal 20%.

Zie: “Doch te vergeefs eren zij Mij”

Alle Leiders die deze geruststellende woorden in hun gemeente hebben gepredikt, hebben geen weet wat hun eerst, en daarna vrijwel de hele gemeente, in “Het Dal van Armageddon” boven het hoofd hangt.
Na de Opname zullen wereldwijd alle Leiders en Voorgangers door hun eigen gemeenteleden (de harde kern) worden afgeslacht en gedood!
Er zal met de Leiders afgerekend wordenMaar ze sterven in ieder geval zonder het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) wat bij de meeste van de christenen juist niet het geval zal zijn.
Zie: “De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood.

(De harde kern)

Zie nu wat er gaat gebeuren:
Van de 7,6 miljard mensen, die er in maart 2018 zullen zijn, worden bijna 1 miljard mensen opgenomen.
Van de 6,6 miljard die achter zijn gebleven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt op de 1e en 2e dag direct na de Opname!
Dit beeld zag ik in aug.1990 na het behalen van “De 2e Vuurproef”.

Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 5,6 miljard.

Gij zult niet gemarteld worden?
Van alle christenen, naam- christenen en wereldmensen tezamen, die na de Opname achter zullen blijven, zijn er maar ±200 miljoen die het uiteindelijk zullen redden. De anderen, de rest-christenen en naam- christenen 3,2 (miljard), gaan allemaal voor het Teken/Logo (666)! Dat komt, omdat ze gemarteld zullen worden. Ze zullen met zoveel geweld onder druk worden gezet dat zij alsnog voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) zullen gaan.

Uiteindelijk zullen er nog maar 40 tot 50 miljoen mensen op de Aarde aanwezig zijn die de tijd van Armageddon hebben kunnen overleven.

De Guillotine preek
Vanaf 1983 heb ik al duizenden christenen en mensen verteld wat er gaat gebeuren. Want wat de 144.000 Messiaanse Joden te dien dage zullen prediken, is precies dat wat ik nu al jaren predik: “De preek van de Eindtijd” (De Guillotine preek). Want dit is dezelfde preek dat de 144.000 direct na de Opname zullen prediken!

Wat ik predik is steeds een soort van Horror preek. Het is verschrikkelijk, maar het kan niet anders. De tijd van lieve woorden en preken zijn allang voorbij. Daar redt je in deze tijd werkelijk niemand meer mee. Je moet de meeste christenen nu al voorbereiden op de Guillotine!

Voorgangers denken dat zij het voorrecht hebben omdat ze Voorganger zijn. Ze zijn niet bang. Maar de bekeerlingen, de kleintjes zijn wel bang!
Er is in ieder geval één Voorganger die wel bang is en dat is Brother Yong-Doo Kim.
Zijn reactie: “Als Voorganger, ben ik echt bang.”

Zie: “De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood.

Het gevaar van de valse vrede

Dit is nu wat de valse vrede precies inhoud. Alle Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders werken daar onbewust aan mee, het is nauwelijks te bevatten. Het is helaas ook niet te zien en de valse Profeet zal hun daarbij helpen. Geestelijk gezien zijn velen ziende blind en horende doof. De Heilige Geest kan hen niet meer met (Joh.16:13) bereiken.

Het einde van de Eindtijd is het begin van Armageddon
De naam van Jezus aanroepen in de tijd van Armageddon heeft dan ook geen enkele kracht meer. Want met de Opname in maart 2018 is de Eindtijd en daarmee tegelijkertijd ook de genadetijd afgelopen. De Heilige Geest is er niet meer. Mochten er christenen zijn die daarvoor de gewoonte hadden om in tongen te kunnen spreken, dan is dat na de Opname niet meer mogelijk.
Velen zeggen, dat Jezus in de tijd van Armageddon weg is. En in eerste instantie had ik dat ook gedacht. Maar dat is niet waar. Jezus is wel degelijk nog aanwezig, wel eens waar op afstand maar toch.
Armageddon? Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!

(Zagg.12:2-3) God de Vader: “..over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”


– Visioen Ken Peters –

(USA)

Zie bijvoorbeeld wat Ken Peters over zichzelf heeft verteld. Hij voelde de hand van Jezus op zijn schouder toen hij naar de Guillotine liep. Dat gaf hem de geruststelling dat het wel goed zal aflopen. En toen de bijl viel, hield Jezus hem aan zijn rechterhand vast en hij stond naast Jezus!

Dit is het bewijs dat Jezus wel degelijk in de tijd van Armageddon aanwezig is.

Ken Peters heeft zijn eigen executie beschreven. Vele christenen kunnen dit gewoonweg niet begrijpen en nog veel minder geloven en zeggen dan: “Maar hoe kan dat nou? Ken Peters is een Voorganger en een Pastor en toch blijft hij achter?”
Dat komt omdat hij zijn verkiezing en roeping niet heeft kunnen bevestigen. (2 Petr.1:10) Hij feit dat hij een Pastor en een Voorganger is, is geen roeping! Deze aanstelling is hem door de Oudsten en Raadgevers van zijn gemeente voorgesteld. Als Jezus jou vraagt of je wat voor Hem wil doen, dan is dat een roeping.
Maar dit is het beeld, een visioen, dat hij voor zijn bekering heeft kunnen inzien. Zijn visioen van 1980 zou hem de zekerheid kunnen geven dat hij met de Opname achter zal blijven. Maar of hij dat ook zo ziet staat alleen geschreven met dat wat hij zelf in het echt zal gaan meemaken.
(I Saw the Tribulation – Ken Peters)
(Best Video of End Time Prophecies) (Youtube) (2:21:15)

In deze video beschrijft Ken Peters zijn eigen dood en dat van zijn vrouw.

Het volgende kan alleen worden ingezien in de 2e en 3e graad van kennis en inzichten.
De verkiezing
(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
11] “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”
Wat Ken Peters heeft ervaren is geen roeping. Jezus, heeft niet met hem gesproken of uitgekozen om dit visioen in ontvangst te nemen en dat aan de wereld bekent te maken.

De verkiezing gaat maar twee bijzonderheden aan. Namelijk dat van de terugkeer van de verloren Zoon en de Wedergeboorte uit geest. Er is bestaat geen derde vorm van een verkiezing.

Ik betwijfel het ten zeerste of hij dit Visioen ook daadwerkelijk van Jezus heeft gekregen, want net als Nostradamus is hij plotseling ziende geworden met wat er in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. Het is wel eens waar een moment geweest dat hij op dit punt inderdaad voor even ziende is geworden. Hij zegt ook, dat toen hij nog jong was visioenen heeft gekregen. Dat had Nostradamus ook, alleen was dat elke dag zijn leven lang. De visioenen van Nostradamus kwamen niet van God!

Zoals we nu weten is dit geen roeping en al helemaal geen verkiezing. Zie: (2 Petr.1:10) Jezus, heeft niet met beelden tot hem gesproken. Was dat met het visioen van 1980 wel zo het geval geweest, dan zou hij net als Angelica Zambrano persoonlijk met Jezus hebben gesproken en dat heeft hij niet. Hij zegt wel dat Jezus tot hem heeft gesproken, maar ook dat is zeer te betwijfelen. Hoe dan ook, hij heeft een beeld (visioen) gekregen dat de Eindtijd aangaat en het is indrukwekkend. Vooral ook, omdat tot nu toe alles ervan is uitgekomen. Wat het visioen hem ook laat zien is, dat hij met de Opname achter zal blijven.

Hij heeft zijn roeping en verkiezing niet weten te bevestigen. Dat is zeker, want hij gaat door het Dal van Armageddon!

Hij behoort ook niet tot de wijze maagden die wel allemaal opgenomen zullen worden. Alle wijze maagden beschikken over enige kennis in de 2e en 3e graad! Ze dragen deze kennis ook uit, ondanks het feit dat ze zelf niet uit de 2e en de 3e graad van kennis en inzichten zijn geboren. Het is nog maar de vraag of Ken Peters wel tot de dwaze maagden behoort. Je zou zeggen van wel, want in het Dal van Armageddon heeft hij in ieder geval voldoende inzicht om te weten wat het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) hem brengen zal.

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Ken Peters leeft in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid en behoort tot de zeer vele Evangelisten, Voorgangers en Leiders die allemaal met de Opname achter zullen blijven.
Zie bijvoorbeeld Nostradamus: Hij wist hoe hij zou sterven en ook in welk jaar en maand wanneer zijn graf geopend zou worden.
___
Conclusie: Zou hij (Ken Peters) zijn roeping of een verkiezing hebben bevestigd of tot de wijze maagden behoren, dan zou hij zijn eigen dood niet hebben gezien en beschreven. Misschien wel dat van zijn vrouw, maar zeker niet dat van hem zelf.
Buiten de roeping om bestaat er geen derde of nog een andere mogelijkheid van een verkiezing om ook met de Opname erbij te kunnen zijn.
Wat er wel heel dichtbij in de buurt komt is het niveau van de dwaze maagden. Maar ze hebben net niet voldoende olie, zeg maar kennis, om er met de Opname bij te kunnen zijn. Alle dwaze maagden (100%) zullen alsnog, via de Guillotine, het leven ingaan. Ze hebben de kennis, de wijsheid en een onvoorstelbaar sterk geloof gelijk een rots!
___
Zie: “Armageddon” (De vier ruiters van de Eindtijd)
“Ken Peters beschrijft zijn eigen dood!” (Jezus, staat vlak naast hem)

Zie in het Armageddon verslag alle details over de dood van Ken Peters en zijn vrouw.

Smal is de weg dat ten eeuwige leven leid
Behalve dat ik steeds de noodzaak van (2 Petr.1:10) aanspreek, spreek ik ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest en nog veel meer! Namelijk; wat de rest- christenen (de achterblijvers) te wachten staat, de Guillotine preek.
Grote angst overvalt hun en ze gaan direct naar de Voorganger toe. De Voorganger: “Wie heeft jou dat verteld?” Ik krijg er dan, zoals gewoonlijk, weer flink van langs.
De gemeenteleden vertrouwen te allen tijde op hun Voorganger, want de meeste leden(99%) leven in hun onvermogen en hebben in de 2e en 3e graad een totaal gebrek aan kennis.
Ook al zou een christen de Bijbel wel tien keer hebben gelezen en werkelijk alles weten wat er in de Bijbel staat, zo gaat de kennis daarvan niet verder de 1e graad van zijn verdraagzaamheid.
Want degene die de kennis heeft, die weet over vele bijzonderheden te praten dat in de 2e en de 3e graad van kennis is verborgen.

(1 Kor.12:31) “En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Het Dal van Armageddon
Degene die na de Opname achterblijft, die is aan iedereen gelijk hoe gelovig, heilig, slecht of wreed die ook mag zijn. Er zal dan geen verschil meer zijn, of je nu wel of niet gelooft. Ook al ben je jaren geleden tot levend geloof gekomen, de waterdoop meegemaakt en heb je zelfs in tongen kunnen spreken. Blijf je eenmaal achter, dan ben je aan alle andere wereldmensen gelijk.
M.a.w. Het christendom bestaat niet meer, alleen nog via de Guillotine!
Alle religies, hoe verschrikkelijk en goddeloos ook, hebben na de Opname geen enkele betekenis meer. Nu zal in “Het Dal van Armageddon” iedereen voor zichzelf moeten uitmaken en of beslissen of ze nu wel of niet voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) zullen gaan of niet.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”


“Een gemeentelid en de Voorganger”

Zie nu hoe een christen reageert, nadat hij deze Website van “De Zonen Gods” heeft gelezen. Hij leeft direct in grote onzekerheid en gaat naar de Voorganger toe en alle geruststellende woorden worden weer herhaald. Maar nu komt er enige haat bij. Hoe vaak ben ik daardoor al niet aangevallen, aanval op aanval! De Voorganger komt dan naar mij toe en stuurt mij direct de gemeente uit met de woorden: “Kom hier nooit meer terug! Ga maar naar een andere gemeente toe.”
Omdat ik dan ook nog eens een blaadje heb afgegeven, wordt deze direct van de bekeerling afgepakt.
Alles wat ik geef is een traktaat (A4) van “maart 2018”.
Zie: “Wachten op Armageddon”
(Duivelse evangelische christenen /Gemeenteleden gevangen)

(In bewerking)

Broeders en zusters, ik heb situaties meegemaakt, zo erg, dat het werkelijk niet meer te geloven is. Zodra de Leiders weten dat ik de schrijver ben van “De Zonen Gods” stellen ze zich direct heel vijandig tegen mij op! Maar ik heb alleen dat geschreven wat Jezus wilde dat ik moest schrijven, want deze website is niet van mij maar van Jezus!

Vele christenen kennen deze website en hebben de verslagen gelezen. Ik vertel hun dan hoe onvoorstelbaar belangrijk het is dat je zoveel mogelijk kennis in de 2e en 3e graad gaat verzamelen. “Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk tot de wijze maagden behoort, want het behalen van een roeping of verkiezing is een vrijwel onmogelijke zaak. Het is heel erg moeilijk.”
(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

11] “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

In de hedendaagse Bijbel is vrijwel alle(!) kennis in de 2e en 3e graad verwijderd. Alleen in de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951) zijn deze teksten nog terug te vinden. Het resultaat is, dat vele christenen het woord van de Heer niet meer herkennen. Hoewel ik altijd in de 2e en 3e graad spreek, is het nauwelijks in te zien wat ik met al mijn spreken de christenen eigenlijk wil duidelijk maken.

Jezus, bracht een waarheid dat alleen op Hem zelf betrekking had. De Joden, hadden Jezus moeten herkennen, maar ze sleepten Hem naar een berg toe om Hem daar vanaf te gooien!

De woedende menigte

Woedende menigte

(Luk.4:29) “Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.”

Jezus, draaide zich om en de woedende Joden in alle rust en verbazing achter zich latende en liep tussen hun door weg. Wat Jezus toen heeft meegemaakt beleef ik in feite net zo. De ogen van de Voorgangers schieten vuur als ik de gemeenteleden met een traktaat (maart 2018) over de naderende Opname wil waarschuwen, want velen zijn niet voorbereid.

Hoe vaak is Jezus niet door de Farizeeërs aangevallen en onder druk gezet. Vandaag gebeurd dat net zo. Deze zijn de grote schoolkinderen en schooljongens. Alleen de Heilige Geest kan met (Joh.16:13) de aller- kleintjes nog wat brengen.

Alle grote schoolkinderen en schooljongens zijn christenen die na de waterdoop in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven en daarin totaal zijn vastgeroest. Ze zijn altijd bezig met religieus gekibbel en wet- weterigheid. Deze christenen denken het allemaal beter te weten. Ze lopen voor Jezus uit in plaats van Hem met (Joh.16:13) te blijven volgen.

Zijn de Leiders bang voor de Opname en Armageddon?
Met het lezen van “De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige dood, zullen de Leiders aan deze waarheid voorbij gaan. Ook het verslag “Doch tevergeefs eren zij Mij” zal nauwelijks enige indruk op hun kunnen maken. Ze geloven het toch niet. Maar de christenen leven in pure angst, want niemand verteld hun de waarheid en hoe dat ze Armageddon kunnen ontvluchten.
En de waarheid in deze is: Wie over voldoende kennis in de 2e en 3e graad beschikt die behoort tot de wijze maagden, want zij hebben de juiste olie in de 1e graad van kennis!
(Joh.16:12-13) “Ware kennis in de geest verborgen.”

(1 Kor.12:31) “En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Niveau christenen (99%) nog minder dan de dwaze maagden
Normaal is het zo dat iedereen die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft met de Opname zal achterblijven, dat staat vast. Want ze hebben allemaal, wel of niet bewust (Joh.16:12-13) afgewezen. Ze zijn in geen enkel opzicht voorbereidt en deze behoren dan ook niet tot de wijze maagden. Ze zijn in feite nog minder dan de dwaze maagden, want ze hebben in de 2e en 3e graad totaal geen kennis opgebouwd.

(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Over wat voor een kennis beschikken de christenen, die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven? Zie daarover meer in (Openb.3:17) en zie toch hoe en op welke wijze Jezus deze christenen aanspreekt! De gemeente van Laodicea is de huidige gemeente en kerk in deze Eindtijd dat hiermee zal worden afgesloten.
(Openb.3:14-15) “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”
De Heer spreek hiermee alle christenen aan die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen en die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven. Maar met (Openb.3:17) gaat de Heer ook nog eens inhoudelijk in met wat een christen in die graad denkt: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Broeders en zusters, als Jezus u op deze wijze zou aanspreken denkt u dan werkelijk dat u met de Opname erbij zal zijn? Voorwaar, de Heer spreekt hier alleen de ware christenen mee aan!

Het geheim van de dwaze maagden
De dwaze maagden gaan te allen tijde voor de Guillotine! Niet één uitgezonderd. Hoe komt dat en wat voor een kracht hebben ze? De dwaze maagden hebben net niet voldoende olie. Het is zeker dat ze via (Joh.16:13) wel wat over de 2e en 3e graad weten te vertellen, maar dat is bij lange na niet genoeg om er met de Opname bij te zijn. Maar de weinige kennis die ze met deze twee graden hebben opgedaan, heeft al zoveel kracht dat ze met gemak de tweede dood aankunnen en hierin zit het geheim. Deze kennis, hoe weinig ook, heeft hun geloof versterkt.
___
Ware kennis/2e en 3e graad
Wie wel voorbereidt is, dat zijn de wijze maagden. Zij leven in de 1e graad van kennis en gaan allen voor (Joh.16:13). De betekenis daarvan is, dat ze in overvloed olie (kennis) hebben in de 2e en 3e graad.
De dwaze maagden beschikken ook over enige kennis in de 2e en 3e graad. Het is wel eens waar heel weinig maar net genoeg om te weten wat het Teken/Logo (666) hun brengen zal. Zij gaan door het Vuur!

M.a.w. Alle dwaze maagden (100%) gaan voor de Guillotine!

Geen genade meer
Vele christenen denken dat de Heer u in de tijd van Armageddon zal bewaren? Fout!!!
In de eerste tijd van 3,5 jaar van de valse vrede was dat nog wel mogelijk, maar niet als gij, hoe dan ook, in “Het Dal van Armageddon” terecht bent gekomen. Toch staat er over en weer geschreven, dat de Heer u dan zal bewaren? Bewaren voor de dood, Nota Bene, in het Dal van Armageddon? Neen!!!

Iedereen zal sterven, of je nu wel of niet over het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) beschikt of niet. Ga je voor de Guillotine dan sterf je. Maar ga je voor het Teken/Logo (666) dan sterf je ook!

Door deze maatregel roeit Satan namelijk zichzelf uit. Aan het einde van Armageddon zullen er nog maar tussen de 40 en 50 miljoen mensen op de Aarde zijn en leven, de rest is dood!
(Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

Het fijne goud van Ofir is (Openb.3:18). Het gaat hier namelijk de Zonen Gods aan. “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”

In een tijd van totaal 1988 jaren zijn er ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen christenen die allemaal (2 Petr.1:10) zijn nagekomen. Hoewel de wijze maagden hun roeping en verkiezing niet hebben weten te bevestigen, behoren ook zij tot de 40 en 50 miljoen christenen.
Alle christenen die van Jezus een roeping hebben gekregen om op de Aarde een bepaalde taak ten uitvoer te brengen hebben het leven. Vele van hun hebben deze roeping in de Hemel van de Heer zelf ontvangen.

Alleen de terugkeer van de verloren Zoon(1e graad) en de Zonen Gods(2e graad) hebben hun verkiezing weten te bevestigen. Er bestaat geen derde vorm van een verkiezing.

===*===

“Eens was ik blind, maar nu zie ik.”

(Joh.9:25)

Microchip – Biochip – Verichip
Een High Tech Smart “Super-I.D.”

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”. [666]

Het eerste obstakel is voor velen direct al een onvoorstelbaar grote test!
Met het laten plaatsen van de Biochip is de eerste weerstand gebroken. De muren zijn naar beneden gehaald, nu het Laser- Brandmerk nog. Satan probeert met de Biochip al behoorlijk wat verwarring te zaaien en… zoals het ernaar uitziet, lukt hem dat aardig. Er is al enige paniek merkbaar. De ware christenen Gods zijn nauwelijks onder de indruk. Maar de naam- christenen hebben het niet meer! Zij denken dat dit al het dodelijke nummer is.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

“Wat zegt de Bijbel over het Merkteken van het Beest?”

Er zijn vele speculaties over hoe dit alles zal gaan gebeuren, maar u kunt wel zeker zijn van dit…

Iedereen die het merkteken (666) van het Beest aanneemt, die is tot in eeuwigheid der tijden verdoemd! Er is GEEN weg terug, GEEN vergeving, GEEN 2e kans, GEEN verlossing, GEEN redding! Er is geen hoop meer, nooit meer!
Mensen zullen denken, “God zal het wel begrijpen, Hij zal me wel vergeven als ik het merkteken neem, Hij is vol van genade en Hij wil niet dat ik mij leven verliest. Ik hoef me geen zorgen te maken, ik kan nog steeds gered worden, niet waar?”
Fout!!!
.

Als u dit Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) op uw voorhoofd of uw hand aanneemt, dan is het afgelopen met u! U zult NIET gered worden! U heeft trouw gezworen aan het Beest. Er zal heel veel stress en vervolging zijn op het moment dat het merkteken verplicht gesteld zal worden. Het zal waarschijnlijk lijken alsof dat het beste is wat u kunt doen om te overleven, om vele problemen op te lossen.

Grote druk zal op u komen om het te aanvaarden, zoals martelingen, verlies van baan, verlies van kinderen, verlies van bezittingen, reputatie, huis, vrijheid, ledematen, enz. en tenslotte verlies van leven! Profeten zouden zijn gewaarschuwd dat de duivel niet wil dat degene die weigeren er alleen maar vanaf zullen komen met een eenvoudige onthoofding, maar daarvoor zal hij ze vreselijk laten martelen om ze zover te krijgen dat ze zijn merkteken zullen aanvaarden.

Maar… velen zullen het merkteken weigeren. (Openb.20:4)

In die bepaalde tijd MOET u bereid zijn om te sterven, in plaats van het merkteken te nemen. U moet meer bereid zijn om de executie te ondergaan dan het nemen van het brand-merkteken van het Beest. Wat de straf ook mag wezen, maak geen compromis, en laat er geen vergissing over zijn! Degene, die het merkteken aanvaardt, zelfs gelovigen, zullen VEROORDEELD worden tot de volle wraak van God voor eeuwig!
____
[666]? « Liever dood dan dit nummer! »

(Openb.14:10b) “..en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel.”

Totaal overzicht:
Face to Face encounters & visitations with Jesus Christ.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het Dal van Armageddon.
Bron:_http://www.bloggen.be/levend_geloof7/archief.php?ID=1008692
Voor de Rechter Gods.
Bron:_https://www.youtube.com/watch?v=Kx9MpwDY82U
De harde kern.
Bron:_http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
De woedende menigde.
Bron:_http://timmontreal.blogspot.nl/2014_03_01_archive.html
Het Merkteken van het Beest (666) op het voorhoofd. Bron:
_http://www.divinerevelations.info/documents/mark_of_the_beast/dutch_merkteken_van_het_beest_666.htm
De Guillotine.
Bron:_http://spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Dutch_Merkteken_van_het_Beest_666.htm
===*===