De Opname april 2022

.
De Opname 17 en 19 april 2025

(Pasen zondag 20 april 2025)

Ooh… Broeders en zusters, de Opname eerst in april 2025.!
De Opname niet in 2023/2024
maar 2025!
Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender
(2018−5778−6000)_Start laatste Jaarweek(23 aug.2018)
(2024−5784−6006)_De Opname – The Rapture(april 2025)

(2025−5785−6007)_Begin 1000-jarig vrederijk(sept.2025)

De tijd is op – Opname vóór 20 april 2025

– Openbaring Antichrist –

(666+666+666+6+6+6+6+[3]= 2025)

________________________________________________________________
Update (01-12-2023)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 17 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden gedeeltelijk aangepast)

___


.
Niemand weet de dag
(Matth.24:36-37 en 42) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [37] Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

[42] “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
De maand en het jaar van de Opname heb ik uiteindelijk kunnen bepalen aan de hand van twee visioenen die de Heer mij heeft gegeven. (Aug.2018 en Fiche 59)
Ondanks deze visioenen had ik de tijd toch nog tot vijf keer toe verkeerd ingeschat. Het zou eerst maart 2018 zijn dan aug.2018, dan vóór 19 jan.2019, dan vóór 4 febr.2022 en dan vóór 9 apr.2023! Maar naarmate de Opname steeds dichterbij komt, zag ik plotseling wanneer de Opname uiteindelijk zal plaatsvinden. Namelijk in de maand april 2025.

Zie nu hoe Jezus mij hiermee heeft geholpen!

Eindtijd bijna voorbij
(De Staat Israël) Het aftellen was begonnen op 14 mei 1948 en een generatie is bij God de Vader 76 jaar, 11 maanden en 3 dagen. Velen verwachten de 1e en 2e Opname al veel eerder, maar zal eerst plaatsvinden op 17 en 19 april 2023. (Pasen 20 april 2025)
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!

Wanneer het echt donker wordt
Mijn gebed: “Heer, wanneer komt u met de Opname terug en waar moet ik op letten?”
Dit gebed bracht ik bij de Heer, omdat ik voor de derde keer weer niet bij machte was het juiste jaar en de maand van de Opname te kunnen bepalen. Dat gebeurde nadat ik het visioen van Sadhu Sundar Selvaraj op YouTube had beluisterd. Ik dacht toen echt dat de Opname voor 21 jan.2019 zou plaatsvinden.
Omdat ik het niet meer wist, begon ik maar met een nieuw verslag: “Vermoedelijke datum Opname niet meer te bepalen” – Maar toen ik daar al wat over had geschreven, gaf de Heer mij in de visioenen nog eens goed te bestuderen. Jezus: “Bestudeer de visioenen!”

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 5 sept.2018 om 21:43 uur.

Niet zo moeilijk
Het was alsof de Heer mij hiermee duidelijk wilde maken dat het helemaal niet zo moeilijk is te weten wanneer de Heer zo ongeveer met de Opname langs zou komen. Met het weer opnieuw bestuderen van de visioenen zag ik dat het visioen ‘Aug.2018’ het begin was en moest zijn van de laatste Jaarweek van Daniël en dat het visioen ‘Fiche 59’ de volle leeftijd aan zou gaan van de valse Profeet. En ja, toen zag ik het!

Voor de vijfde keer denk ik het nu wel echt te weten. De Opname zal volgens het visioenen “Aug.2018” en “Fiche 59” vóór 9 apr.2023 moeten plaatsvinden. Nu is het jaar 2023 en de maand april bekend, dat kan nu niet meer missen.

Visioen van 23 maart 2013
Visioen/Profetie van 15 dec.2015

« Het jaar en de maand »

Countdown in de Eindtijd
Maar… toen gaf de Heer mij het volgende in: Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”

Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.

Broeders en zusters, dat zou Jezus niet zomaar hebben gezegd. Ja, toen had ik ook de maand! De Opname zou dan plaatsvinden in april 2023. Dat was met de twee visioenen (Aug.2018 en Fiche 59) al bevestigd en voor de derde keer met dat wat Jezus heeft gezegd: “…voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben.” – (Dat is 90 dagen)
Vanaf 5 febr.2025 t/m 17 april 2025 = 71 dagen.

Dat betekent, dat de grote Opwekking dan al voorbij moet zijn en de Heilige Geest is ook al weg. We moeten dan nog 71 dagen in het dal van Armageddon doorbrengen voordat de Opname zal plaatsvinden!

Opname verwacht in april 2025
De Opname kan nu vrijwel zeker verwacht worden in april 2025. In de maand mei kan niet, want dan zitten we al in de vierde maand van de grote verdrukking Armageddon. Dat is wat het visioen Aug.2018 en Fiche 59 laat zien. De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zal 62 jaar worden.

De valse Profeet wordt gedood op ±2 febr.2025. Hij zal precies 62 jaar, 11 maanden en 28 dagen oud worden. Dan staat drie dagen later de valse Profeet plotseling op uit de dood. Zijn geest zal dan worden vervangen door de geest van Satan, de Antichrist!

De grote Opwekking
Op het moment dat de valse Profeet zich op 5 sept.2024 zal openbaren, breekt tegelijkertijd de laatste grote Opwekking uit die ook precies vijf maanden zal duren. (Joël 2:23/28-29)
(5 sept./okt./nov./dec./2024) + (jan./ 2 febr.2025) Totaal ±150 dagen.

Het visioen 23 aug.2018 geeft de maand augustus aan als het begin van de laatste Jaarweek. Aan de hand van al deze gegevens is het nu vrijwel zeker dat de valse Profeet op ±2 febr.2025 gedood zal worden. Hij zal dan op dat moment ±150 dagen aan de macht zijn geweest.


Satan stelt de christenen gerust

Een van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van Matth.24:36 “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen Joh.16:13 al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.
De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik de visioenen van Aug.2018 en de Fiche 59 niet hebben gekregen.

Fiche 59 is in werkelijkheid “5” als de dag en “9” als de maand sept. (2025)

De Opname?
De christenen willen het niet horen, want het is niet Bijbels. Zodra je met datums komt schrijven ze je al bij voorbaat af. Ze willen niet buiten de Bijbel om kijken en geloven, want ze zijn bang dat ze valse leringen en verkeerde stellingen en valse Profeten tegenkomen die hen zouden kunnen beïnvloeden.
Vele christenen geloven niet dat er vandaag de dag nog Profeten zijn. Jezus heeft vele Eindtijd profetieën doorgeven aan de christenen, maar desondanks het zijn er toch nog heel wat die dat niet willen geloven.
(Lukas 13:34) “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.”

(Foto) Ongelofelijk wat deze kip uitbroedt!


“De laatste Jaarweek”

(23 aug.2018 t/m 5 sept.2025)

Visioen aug.2018Het begin van de laatste Jaarweek
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.” – Israël is deze vijgenboom!
(De Opname) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt op 2 febr.2025.

Armageddon begint op het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2025 wordt gedood!

Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en… als we er 80 jaar bij optellen is dat mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028!
De 1e en de 2e Opname wordt verwacht op 17 en 19 april 2025. Pasen zondag 20 april 2025.
Dat wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie, op enkele weken na, bijna 77 jaar is.
(14 mei 1948 t/m 17 april 2025 is 76 jaar, 11 maanden en 3 dagen)

(Matth.24:34) “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”


De valse vrede en Armageddon op een Postzegel

.
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van
– Armageddon –
.
(Het rode paard, het zwarte paard en het vale paard)

De 1e en 2e Opname ☆ 17 en 19 april 2025

.
– De laatste Jaarweek –
(23 Aug.2018 – 5 Sept.2025 = 7 Jaar en 13 dagen)
<

Overzicht laatste Jaarweek in maanden en jaren

– De 4 paarden van de Eindtijd –
.
« Het Rode Paard van Armageddon »
(5 Februari 2025)
.
.
« De laatste Jaarweek – Twee keer 3,5 jaar »
Binnen 12 maanden vier paarden!

Sept.2024    –    febr.2025    –    april 2025    –    mei/juni 2025

– Bijna tijd –
.
– Openbaring Antichrist –
(666+666+666+6+6+6+6+[3]= 2025)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Opname april 2023

(DZG// Zaterdag 09-03-2019) – (Update: 01-12-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Opname van de christenen (Foto)
Bron: _http://static.wixstatic.com/media/91768a_1e70cb30708b045310fb2c80d60517ff.png_srz_p_480_405_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz
Bron: _http://atalayaarmagedon.blogspot.nl/2014/12/la-final-trompeta-la-llegada-del-mesias.html
We are Here – Liberty (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
Hen met kuikens – Ongelofelijk wat deze kip uitbroedt!
Bron 1: _http://raynoah.com/2016/08/01/shelter-2/
Bron 2: _https://www.seniorennet.be/Pages/grappig_schattig/upload/51ed42582ed31.jpg
Armageddon – (Vier paarden op een postzegel)
Bron: _https://www.farmlandbirds.net/node/5540
Zie de vier paarden in het grafiek! – (1-2-3-4)
1) Het witte paard – De valse Profeet
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
2) Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
3) Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
4) Het vale paard
Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Elke vijf maanden een andere paard(Vier paarden op een rij)
(How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
Grafiek-1_ 244A_ Kalender 2x 3,5 dag_ Org_ Best_ 01-12-2023.
Grafiek-2_ A3___ 242A_ Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
Grafiek-3_ 315A_ Tekening Generatie 76 jaar, 11 maanden en 3 dagen.
===*===