De renbaan van Paulus | De erekrans

De renbaan van Paulus “De erekrans!”
(De Wedergeboorte uit de geest)

 

De renbaan

De erfenis Gods, onzichtbaar

Er zijn vele christenen, maar ook Voorgangers en Oudsten, in de gemeente des Heren en ze vasten en bidden onder zeer grote verzuchtingen, omdat de Wedergeboorte zich maar niet laat vinden.
Zo sprak ik in 1988 met een Oudste van mijn oude gemeente “De Bethelkerk” in Arnhem en vroeg of hij al uit de geest Wederom geboren was. Direct was de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen, want hij was al 80 jaar oud. Hij wist wie ik was, een Zoon Gods en een spreker in de Wedergeboorte. Hij zocht al 50(!) jaar lang naar dit mysterie. Ik was heel bedroefd toen ik zijn verslag hoorde en heb voor hem gebeden en hem bijzonderheden gebracht, op dat hij toch de juiste inzichten mag opdoen om dit mysterie te kunnen bemachtigen. Maar helaas, de dood heeft hem ingehaald. Hij is nu een mooie engel in de legerscharen van God de Vader.

Zie de zanger, Bob Dylan!

Hij heeft zijn hart bekeerd en heeft zich laten dopen. Hij is een echte christen Gods. Maar toen één van de journalisten (een christen) hem vroeg of hij Wederom geboren was, moest hij toegeven dat nog niet te zijn. Er zijn al meer dan 36(!) jaren verstreken en hij is nog steeds met zichzelf in gevecht als het om de Wedergeboorte uit de geest gaat.
Na zijn bekering in aug.1979, bracht hij zijn langverwachte LP/CD uit. “Slow Train Coming.”
Dit was zijn eerste christelijke album.
_____

Een Zoon Gods, door het Vuur gelouterd (Openb.3:18)
Jezus: “Men zal het beleven dat zijn geloof aan grote beproevingen wordt blootgesteld. Door water en vuur zal het moeten gaan! Maar liefdesvuur zal dat vuur, dat het geloof op de proef wil stellen, verstikken en het zal het water met al zijn geweld tot damp doen vergaan!”
_____

(Jakob Lorber “Brieven van Jezus en Abgarus” blz.48)
Zie Jakob Lorber op Internet! “Nieuwe Openbaring
(Wie was Jakob Lorber?)

“Zoek het grote (Wedergeboorte) dat is Mijn Rijk, dan zal u ook het kleine van deze wereld ten deel vallen. Maar wanneer u zoekt naar het kleine, dan zoudt u het grote niet waard geacht kunnen worden.” (Jakob Lorber “Woorden van Jezus” blz.9).
Vgl. (Matth.6:33) “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”
Als het om de Wedergeboorte gaat, is men volkomen afhankelijk van de Heilige Geest.
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen (Zonen) Gods te worden…” (Joh.1:1­2). Deze macht is de Heilige Geest.

Ervaringen van een bekeerling
Om verwarring te voorkomen schrijf ik eerst enkele ervaringen op, wat deze Wedergeboorte uit de geest beslist niet is. Want zo gemakkelijk is het Zoonschap Gods niet te behalen.

1) De gewone bekering en al degene, die door moeite en twijfel hun bekering overwonnen hebben! Want immers, Jezus redt de mens uit zijn vroegere opvattingen.
2) De waterdoop, alleen geldig bij een complete onderdompeling!
3) Bevrijdt zijn van zonden of bevrijdt worden van demonen met behulp van christenen of door de Heilige Geest zelf. Zie (Matth.12:28) “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.” Dit is niet de Wedergeboorte.
4) Het vermogen te kunnen spreken in tongen. Eventueel in allerlei talen met of zonder vertaling.
5) Het vermogen tot profeteren (profetieën) of andere gaven.
6) Het kunnen zien en spreken met Engelen.
7) Het verkrijgen van Hemelse ervaringen! (Visioenen)

Dit alles kan pas na het aangaan van een bekering worden erva­ren. Doch de Wedergeboorte, het Zoonschap Gods, is hiermee nog niet behaald. Met andere woorden, de Wedergeboorte uit de geest is een ervaring die een bekering vele malen, zeg maar 1000den keren, over­treft.
Hoewel deze genoemde ervaringen de bekeerling al wonderbaarlijk voorkomt en zijn hele leven volledig kan beïnvloeden en beheersen, zal deze, zonder waar­schuwing vooraf, nooit weten of kunnen vermoeden dat, bij hem of haar, de Wedergeboorte uit de geest nog niet heeft plaatsgevonden.­

Ervaringen van een Zoon Gods
1) Kunt u zich de dag van uw bekering nog herinneren?
2) Hoeveel maanden of jaren later heeft u zich laten dopen?
3) Hoeveel jaren na de waterdoop bent u tot het inzicht van de Wedergeboorte geko­men?
4) Wat heeft u tot dit inzicht van de Wedergeboorte gebracht? Was het een boek, een ervaring, een getuigenis, een film, een visioen, of is het u verteld door Jezus zelf? (Joh.3:3)
Zie: (Efez.6:10-20), (2 Petr.2:10), (Openb.3:18) en (Openb.12:2) de vuurproef!
5) Hoelang hebt u om dit mysterie gebeden (Joh.1:12), alvorens u door de Vuurproef heen uit de geest wederom geboren kon worden?
6) Dan de ervaring zelf! Wat dacht u, op het moment dat de Vuurproef uitbrak?
Zie (Titus 3:5b) “..het bad der Wedergeboorte…” (De Vuurproef!)
7) Hoeveel uren heeft de Vuurproef geduurd? Op welk uur van de dag brak de Wedergeboorte uit? Was dat in de mor­gen, middag, avond of in de nacht? (Efez.6:13) “..de boze dag…”
8) Hoeveel maanden of jaren later, dus na de Vuurproef, bent u tot het volle bewustzijn van de Wedergeboorte gekomen? Zie daarvoor (Openb.2:26-28). Een Reus wordt wakker!
9) Hebt u daarna een getuigenis over dit mys­terie kunnen geven? Aan wie? Aan een bekeerling, Diaken, Prediker of een Voorganger? Hoe reageerden zij daarop en wat waren hun meningen?

Als je dit zo leest, dan moet je wel toegeven dat de Wedergeboorte uit de geest een zeer grote ervaring is en vrij ingewikkeld en zo goed verborgen, dat vrijwel niemand zo gemak­kelijk de kern van dit mysterie zou kunnen inzien, tenzij door inzicht alleen. Vgl.(Luc.22:­32). Jezus, zegt tegen Petrus: “Simon, Simon, zie, ..Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uwe broederen.”
Petrus, was in de 1ste graad van zijn kennis al meer dan bekeerd. Maar inzichten in de 2de graad kon hij toen nog niet inzien. Hij moest wachten op de komst van de Heilige Geest.

De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods

God de Vader, kijkt reikhalzend uit naar Zijn Zonen. (Phil.2:15). “Omdat gij onberispe­lijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.” (Openb.3:12) “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods.”
(Psalm 114:4) “De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lamme­ren.”
Volgens Matth.11:12 zijn het al deze Krachten en Machten, die de Vuurkennis in de 2de en 3de graad beheren en hanteren. En velen van hen zijn in het bezit van de ijzeren Staf!
Let wel, dit zijn geen schapen. Een schaap of lam, is een bekeerling. Een Zoon Gods kan onmogelijk met een schaap vergeleken worden. Een schaap kan verdwalen, maar een Zoon Gods niet meer. Een wereldmens die de genade aangrijpt en in alle vrede zijn hart heeft bekeerd, is in geen enkel opzicht een geweldenaar. Een geweldenaar is hij, die Openb.12:2 heeft kunnen doorstaan!
Zie het bad van de Wedergeboorte. (Titus 3:5-7) “..heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest…” Dit bad is de Vuurproef!

De Boze dag

(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
Er is in het leven van een christen maar één Boze dag. Namelijk, die van (Openb.12:2)! “..en zij schreeuwde in haar weeën om te baren…”
Dit is de “Vuurproef.” Wie dit alles ervaart, die is terecht een geweldenaar! Vgl.(Matth.11:12) “Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

De ijzeren Staf

(Openb.2:27) “..en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb…
(Openb.12:5) En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.”
Dit kind, staat voor de Zonen Gods. En velen van hun beschikken over de ijzeren Staf!

De ijzeren Staf kan alleen door een Zoon Gods en door de Morgenster gedragen worden en moet apart worden behaald en gaat niet samen met het behalen van de Wedergeboorte uit de geest. Dit is een zeer grote verdien­ste, dat alleen door weer een nieuwe beproeving en strijd kan worden behaald. De ijzeren Staf moet afzonderlijk worden behaald!
De Bruid komt niet in aanmerking voor de ijzeren Staf. Zij leeft in de liefde en is geen strijder Gods.
Er worden met de Wedergeboorte uit de geest twee soorten van krachten geboren; de één in de liefde en de andere is een strijder Gods! Deze is een Zoon Gods, die de wet met liefde en met vastberadenheid nastreeft. Alleen een strijder (Zoon Gods) kan het niveau van de Morgenster behalen.

Het Zoonschap Gods en de Morgenster achter de horizon verborgen

Dit mysterie is door vrijwel niemand onder de bekeerlingen zo gemakkelijk in te zien. Als u hier nooit wat van hebt geweten, waar wilt u dan beginnen?

Een Zoon Gods (Joh.1:12)

De Wedergeboorte uit de geest is een zeldzame ervaring en is niet door een iedere christen te behalen. Uit 1000den zijn er hooguit maar enkelen bij, die dit niveau kunnen behalen.

De Bruid

In 1988 zat ik in een Volle Evangelie Gemeente “De Bethelkerk” in Arnhem (Nederland) waar toen voornamelijk Indonesiërs kwamen. Van de ±800 christenen waren er 5 christenen, die uit de geest Wederom geboren waren. 5(!) Zonen Gods uit een gemeente van 800 christenen, dat is werkelijk heel veel! Het is haast ongelofelijk. En zolang deze gemeente heeft bestaan, heeft deze maar 1 Bruid voortgebracht, voorwaar. Deze was nota bene ook nog eens de vrouw van de Voorganger zelf. Ik zag dit beeld eerst in 1990 toen ik naar haar toeliep. Direct vertelde ik haar dat zij de Bruid van Jezus was. Zij was verbaasd. Want zij had dat aan niemand verteld, ook niet aan haar eigen man! Niemand wist het. Ik heb haar toen alle details verteld die de Bruid des Heren aangaat. Nog nooit heeft zij zulke mooie dingen gehoord. Het staat ook niet in de Bijbel. Alles wat ik haar toen verteld had heeft zij meegemaakt. Zij zou ten slotte zeven(!) Tronen behalen, voordat zij zelf door de Heer werd opgehaald.
Een Troon is een Koningsmantel. Denk maar aan de Koningsmantel van Koning Willem Alexander. Een Koningsmantel met allemaal Leeuwen erin geborduurd. Het is zeer indrukwekkend! En zij, de Bruid des Heren, heeft zeven(!) verschillende Tronen.

Macht van een Zoon Gods

(Openb.2:26-27) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf…”
“..wie overwint…” gaat de Wedergeboorte aan. Deze was eens een bekeerling geweest, maar is nu een Zoon van God. Hij kan nooit meer vallen! Vgl.(2 Petr.­1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Het mysterie van Openb.12:1

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd…”
Deze vrouw is de Bruid van Jezus. Met de zon bekleed betekend; dat zij uit de geest Wederom geboren is. De betekenis van de maan geeft aan; dat de mens zichzelf heel mooi vind. De twaalf sterren boven haar hoofd, gaan de twaalf geboden Gods aan. De tien geboden van Mozes en nog eens twee geboden, die Jezus eraan heeft toegevoegd. Totaal twaalf geboden.

Het grote gebod

(Matth.22:34-40) De twee geboden. “Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken:Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”
Zie ook (Matth.19:19) Hier zegt Jezus tot de rijke jongeling: “..onderhoud de geboden…” – “..eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

De Wedergeboorte uit de geest

Binnen in de gemeente des Heren is de erfenis (Zoonschap) Gods verborgen. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen (Zonen) van God te worden…” (Joh.1:1­2). Vgl. (1 Petr.1:12), (Joh.3:3-5), (2 Petr.1:10), (Titus 3:5-7) en (Openb.2:26-28).
Deze bijzondere ervaring duurt al bijna 2000 jaar en kan alleen op Aarde wor­den behaald!
Want alleen door de kracht van de Heilige Geest is het moge­lijk, dat de bekeerling door het inzicht in de Wedergeboorte uit de geest overwel­digd kan worden en wel zoda­nig, dat alle ­erva­ringen, die vooraf behaald zijn, in het niet zullen verbleken!

Beproef elke geest of die uit Jezus is

(Matth.24:4-5) “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden.”

De Zonen Gods

Aan de hand van dit verslag kunt u al heel precies weten wie ik in werkelijkheid ben. Want weet, al mijn trofeeën en kennis heb ik in de naam van Jezus behaald. Zonder de kracht van de Heilige Geest is het werkelijk onmogelijk om uit de geest Wederom geboren te kunnen worden. Want immers, de Heilige Geest is de Koningin Moeder! En Zij alleen weet, hoe dat je de renbaan van Paulus kunt lopen. Want deze weg kent vele hindernissen! (1 Kor.9:24) “Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaald.”
Met deze eindstreep wordt de Wedergeboorte uit de geest bedoeld. Hier gaat het niet om één persoon, maar om vele bekeerlingen, die allen de eerste prijs zullen behalen! Deze prijs is het behalen van het Zoonschap Gods.

Een Zoon van God neemt bij de overgang direct weer het heft in handen. Het is de geest, die zichzelf weer herkent. Maar dan nu in de gestalte van een Zoon van God of zelfs de Morgenster! Alles van vroeger, al zijn gedachten, wat hij gedurende miljarden van jaren heeft meegemaakt en heeft gekend, zal hem terug worden gegeven. En dat is iets wat bij een engel juist niet gebeurd. En zijn gelijken van vroeger zullen hem nauwelijks nog kunnen herkennen. Het zijn alle­maal nieuwe engelen. De één is van de Aarde, de andere is een oer-engel. Want zij zijn allemaal engelen. Alles wat zij weten is, dat deze verandering op Aarde is begonnen en dat zij, ten gevolge daarvan, een nieuwe naam hebben gekregen.
Na 40 jaar is de bekeerling zover in de Heiliging gevorderd, dat hij een engel is geworden. Van al zijn herinneringen, zoals zijn jeugd en leven, het vinden van God de Vader en Jezus, zal hij niet meer weten dan alleen, dat hij op de planeet Aarde is geboren en daar dan ook vandaan komt.

Zie: “Blauwdruk van de geschiedenis van morgen.”

De eindstreep (Wedergeboorte) van de renbaan, niet te zien

Bekeerlingen met één of meerdere Ponden (werken), maar zonder inzicht (2de graad) of een enig geloof in de Wedergeboorte, staan voorlopig nog allemaal naast de renbaan. Want wie de renbaan betreedt, die gaat wat presteren.
Een bekeerling stapt in de renbaan. Zij lopen nog allen willekeurig door elkaar heen. Al deze bekeerlingen hebben het inzicht nog niet behaald, maar weten al wel dat zij nog niet uit de geest Wederom geboren zijn en zij staan al op de renbaan! De renbaan geeft hun enige zekerheid. Hij staat dus al op de goede weg. Maar, wanneer valt het start­sein?

Pas als een bekeerling het inzicht (2de graad) in de Wedergeboorte behaald, is de wedloop begonnen en niet eerder. Want dit behaalde inzicht is het startsein en de Heilige Geest is zijn gids, die de renner op de goede weg probeert te houden. Want iedereen start voor zichzelf als het moment daar is. Maar de eindstreep is door de loper zelf niet te zien. Iedereen rent voor zichzelf en wanneer het moment daar is, bepaald hij zelf de eindstreep. Want waar is de eindstreep en hoe lang is de renbaan? Jezus, had aan één dag genoeg. Na de waterdoop werd Hij nog in dezelfde avond uit de geest Wederom geboren! En was daarmee de eerst geboren Zoon van God de Vader. Een ander heeft meerdere dagen nodig, weken of een maand. Ik liep deze renbaan in drie maanden af. Een ander doet er een jaar over of nog langer. En weer een ander doet er 40 jaar over! Zie nu hoelang deze renbaan kan zijn voor de zeer velen onder hen, die door de kracht van het inzicht van de Wedergeboorte de wedloop zijn begonnen!

(Hebr.12:1) “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.”
Hier spoort Paulus alle ware christenen Gods aan, om hun uiterste best te doen en de Wedergeboorte (het Zoonschap Gods) te behalen. Want zij lopen wel, maar niet iedereen behaald de eindstreep. Velen moeten vanwege de lengte van hun leven al voortijd opgeven. En de eindstreep van de Wedergeboorte is er niet meer, tot in eeuwigheid. Maar, het Koninkrijk der hemelen is al wel behaald. En al deze bekeerlingen zijn als de engelen gelijk.

Zie: “Een visioen over de hemel

Het grote stadion van de Wedergeboorte

Een bekeerling in de renbaan. Het bijzondere is nu, dat al deze bekeerlingen een geloof hebben behaald en daardoor moeten toegeven, dat zij de Wedergeboorte uit de geest nog niet hebben ervaren. Zij staan allen in de binnencirkel van de renbaan. Wie nu het inzicht in de Wedergeboorte behaalt stapt de renbaan in en de wedloop is begonnen. De wedloop naar de eindstreep van de Wedergeboorte is alleen voor degene weggelegd, die als een kind gelijk is. (Luc.18:16-17) “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”

De grote schoolkinderen

Buiten het stadion staan zij, die niet over het inzicht van de Wedergeboorte beschikken (de grote schoolkinderen) en ook niet willen geloven dat zij nog uit de geest Wederom geboren moeten worden. Ze denken alles al te hebben behaald. (Openb.3:17) Ze denken zelfs de Bruid van Jezus te zijn! Het is alles voor niets zeggen ze. Je hoeft het alleen maar te geloven. Echter ze worden omringd door Demonen en Duivels, die hun nauwkeurig in de gaten houden! Al deze eigenwijze bekeerlingen weten niets van een stadion en van een renbaan af. Want alleen hierin is de eindstreep van de Wedergeboorte te behalen.

De Heilige Geest alleen voor de aller kleintjes

Wie nu buiten het stadion tot inzicht komt en gaat geloven dat bij hem inderdaad de Wedergeboorte nog niet is gevonden, dan stapt hij (de bekeerling) direct het stadion binnen en staat nu plotseling midden tussen alle andere bekeerlingen, die dezelfde mening voor hebben. Zij wisselen van gedachten over de door hun nog te behalen mysterie. Komt er nu één door zo’n gesprek tot het inzicht in de 2e graad, dan stapt hij automatisch de renbaan op en is ook hij aan de wedloop begonnen. Komt er nu een bekeerling buiten het stadion ook tot het inzicht in de 2e graad, dan wordt hij direct toegelaten en begint op de renbaan meteen aan de wedloop.

Het moment van de Vuurproef!

Gebeurt het nu dat een bekeerling afhaakt en zijn wedloop beëindigd, dan stapt hij de baan uit en verlaat het stadion. Nu gebeurd het dat hij omringd wordt door Demonen, die uitermate blij zijn met deze opgave van de bekeerling en beginnen nu deze bekeerling te claimen door hem een geloof op te leggen, die zijn geest moet kunnen vermorzelen. Deze tijdsperiode (maximaal 1 uur) is beschreven zoals is aangegeven in (Openb.12:2). “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

De Vuurproef is buiten het stadion, uiteraard, want daar zijn de Demonen! Beginnen nu de geboorteweeën, dan vlucht als het ware de bekeerling het stadion weer in en rent daarmee meteen over de eindstreep en de Wedergeboorte is behaald. Want net als met het lopen van een Marathon, begin­nen ook zij eerst binnen, dan naar buiten, om dan weer later (vanwege de afstand) naar binnen over de eindstreep te rennen.
(Efeziërs 1:13b-14a) “…in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis.” De erfenis, gaat alleen het mysterie van de Wedergeboorte aan. Het behalen van het Zoonschap Gods.

Wie zoekt, die zal vinden
Zie enige kennis meer in de tweede graad. Nicodemus, werd er ook mee overvallen. Dus, verwondert u niet met het volgende.
De ‘Bruid’ met de kracht van een zon bekleedt komt voort uit de 2de graad.
De ‘Bruid des Heren’ komt voort uit de gemeente Gods. Zie (Openb.12:1).
Het niveau van de ‘Morgenster’ is groter dan die van de Bruid. De Morgenster, is door de Zonen Gods het hoogst te behalen niveau in de 3de graad. De Morgenster heeft een kracht van 1000(!) zonnen.

Zie grafiek: “De zeven hemelen Gods

Jezus, leefde in de eerste 30 jaar van Zijn leven in de 1ste graad van Zijn vermogen. Na de waterdoop heeft de Heer nog in dezelfde avond het niveau in de 2de graad kunnen behalen door uit de geest Wederom geboren te worden. Voor de volgende drie jaar had de Heer het niveau van de 2de graad als de eerst geboren Zoon Gods op Aarde. In het hof van Gethsémane (een dag voor Zijn dood) behaalde Hij het niveau van de Morgenster! (3de graad) en is daarmee aan de Vader gelijk geworden. Want God de Vader is de Morgenster.
Voorwaar, deze kennis kan niet door iedereen worden verdragen. Wie het vatte kan, die vatte het.

Vers in de tweede graad van kennis

(Matth.24:20) De winter en de sabbat.
Wat was ik blij dat een broeder mij op zo’n hoog niveau om deze uitleg vroeg. Maar.., is het wel geoorloofd? Is het wel verantwoord? Een waarheid die in de 2de graad van kennis is verborgen kan namelijk niet door de christenen worden verdragen. Het is Jezus alleen, die een bekeerling uit de 1ste graad van zijn verdraagzaamheid kan verlossen. Want velen zijn in hun geloof van de 1ste graad vastgeroest. Zij zullen een enige kennis meer in de 2de graad nooit en te nimmer accepteren. Tenzij, ze als een kind gelijk zijn. Maar helaas, dat zijn er hooguit maar enkelen.
Vgl.(Marc.10:13 en Luc.18:17) Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”

Nicodemus in gesprek met Jezus (Joh.3:1-13)

(Joh.3:3) “Jezus, antwoorde en zeide tot Nicodemus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand Wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”
Nicodemus, was de enige aan wie Jezus het mysterie van de Wedergeboorte bekend maakte.
De tweede keer sprak Jezus een klein gedeelte van dit mysterie aan, toen Hij met Petrus sprak. Daarna is het niet of nauwelijks nog mogelijk geweest dit mysterie ten volle uit te leggen.

Nicodemus

Voor de bekeerlingen/schapen Gods, probeer ik dan nog duidelijker te schrijven om dit inzicht van de Wedergeboorte voor de bekeerling wat meer begrijpelijker te maken. Maar hoe dat ik ook bidt voor een enig inzicht meer, steeds laat de Heer mij zien dat alleen door het opdoen van het inzicht in de 2de graad de Wedergeboorte is in te zien. Er is geen andere uitleg te vinden, dat om het inzicht heen, u tot zo een groot inzicht kan brengen, anders, dan om de Wedergeboorte in te kunnen zien. Dat is niet mogelijk.

Zie, hoe wijs en geeste­lijk Nicodemus al was en toch was hij niet in staat te begrijpen wat de Heer bedoelde. Nicode­mus, was geestelijk zeer goed gestudeerd. Hij was zeg maar een toptheoloog.
Want geestelijk hoger, bestond toen niet in zijn tijd. Jezus, moest hem hebben voor dit ge­sprek. Maar hoe dat de Heer de noodzaak van de Wedergeboorte ook probeerde uit te leggen, was Nicodemus niet bij machte in te kunnen zien wat Jezus eigenlijk bedoelde. Het is vrijwel zeker dat dit gesprek hem niet meer heeft losgelaten. Anders had Johannes er ook geen aantekening van kunnen maken. Zie (Joh.3:1‑21). En of Nicodemus toch nog tot de Wedergeboorte is gekomen, is voor de vele bekeerlingen nog maar de vraag. Want dit mysterie is in de 2de graad verborgen. En alleen de Zonen Gods weten dat Nicodemus jaren later, inderdaad uit de geest Wederom geboren is geworden. Maar het is belangrijk te weten dat hij genoeg inzicht had om in te zien, dat hij in een mogelijke twijfel van zijn bekering, ten minste al door Abraham heen was gered. Ik weet zeker dat Nicodemus met zijn bekering, pas na de uitstor­ting van de Heilige Geest, een totaal bewijs meer had om in te zien, wat de Heer hem toen over de Wedergeboorte heeft willen vertellen. Hij heeft met het behalen van de Wedergeboorte uit de geest, er zich heel erg over verbaasd.

De Wedergeboorte uit de geest is een waar myste­rie. Zie Nicodemus (Joh.3:3). “Jezus, antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”
Hij moest een weg bewandelen, die nog nergens in de Bijbel stond geschreven. Want de Bijbel bestond toen nog niet. Alleen (Joh.3:5) geeft een kleine aanwijzing en uiteraard (Joh.1:13) “..die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”
(Openb.12:2) geeft de moeilijkheids­graad aan waarmee de Wedergeboorte is te behalen. “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

Nicodemus en de verbazing van de Heer

De Heer zei niet, dat Nicodemus verloren was. Waarom sprak de Heer alleen met Nicodemus over de Wedergeboorte en waarom niet tot al zijn discipelen of te minste één ervan? Nicodemus was als enige zo op de hoogte van alle geschriften van het Oude Testament, dat alleen hij bij machte zou kunnen zijn de Heer te begrij­pen. Hoe verbaasd moet de Heer geweest zijn met dit gesprek. Nicodemus haalde het niet met wat Jezus bedoelde (Joh.3:4). Wat de Heer daarna zei, om Nicodemus tot een enig inzicht te brengen, is werkelijk niet te geloven.

De wind

(Joh.3:8). “De wind blaast, waar­heen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”
Kort samengevat; Een Zoon Gods (2e graad) gaat zijn eigen weg en een bekeerling (1ste graad) kan hem niet meer volgen.

Als ik al zie hoe de bekeerlingen op (Joh.1:12) reageren, dan is dat zeer bedroevend. “..Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden…” Ik kan mij voorstellen dat de Heer met zijn discipelen nauwelijks over dit onderwerp heeft kunnen spreken. Alleen bij Nicodemus was het misschien nog mogelijk vanwege zijn zeer grote geestelijke kennis. (Zie Joh.3:9) “Hoe kan dit geschieden?”
En zie toch wat de Heer in vers 10 zegt. “Jezus, antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet?” Petrus heeft het ook geprobeerd, maar kon geen woorden vinden om het nog beter uit te kunnen leggen. Vandaar (2 Petr.1:3‑15).
Net als Petrus, spreek ik ook heel vaak over de noodzaak van (2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Nicodemus komt nog redelijk goed voor de dag, maar een grote schooljongen valt direct aan! Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben en gij neemt ons getuigenis niet aan.” De Heer bedoeld met “wij”, eerst door Hem zelf verteld en dan weer door anderen, die het later ook over dit onderwerp zullen en zouden hebben. nl. De Zonen Gods. In (Joh.3:11) spreekt de Heer 4x het woord “wij” aan.
Nicodemus was niet bij machte om deze uitleg, die de Heer hem gaf, in te kunnen zien. Bij niemand heeft de Heer zo’n gesprek kunnen voeren, dan alleen met Nicodemus. Hij was dan ook de enige die dit vermoedelijk zou kunnen begrijpen, maar helaas.

De Wedergeboorte uit de geest geen evangelie, maar een waarschuwing!

(Joh.3:3) “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”
Elke evangelist heeft een bijzondere gave en wijze om het evangelie te verkondi­gen. Maar hoe ik het ook probeer een bekeerling uit te leggen, over het door hem nog te behalen Wedergeboorte, zo is dit geen evangelie meer, maar veel eerder een waar­schu­wing! Jezus: “Ik heb u gezegd, tenzij gij uit de geest Wederom geboren wordt, enz. enz.” Dit zijn nu ook mijn woorden geworden.

Mysterie

Het evangelie kan direct worden ervaren. Maar de Wedergeboorte is op geen enkele manier of wijze te bemachti­gen. Het klinkt vreemd, maar toch. Wat een bekeerling ook doet of onder­neemt, zo is de Wedergeboorte uit de geest niet te behalen. Het is werkelijk om moede­loos van te worden. Daarom is dit ook geen evangelie meer, maar een waar­schu­wing. Maar een bekeerling zal het niet aanne­men en niet kunnen of willen inzien. Want behalve geeste­lijk, gaat deze bewering ook nog eens even aan zijn verstand voorbij. Het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest is gewoonweg niet te begrijpen. (Joh.3:1‑13)

Grote ergernis bij een bekeerling, zeer begrijpelijk

Vele bekeerlingen denken, dat eerst al hun vragen moeten worden beant­woord voordat zij willen geloven. Geërgerd door deze waarschuwing gaan ze op een kinderachtige wijze tegensputteren. “Wie bent u, wat is uw werk voor de Heer, hoelang kent u de Heer al, weet u dat Satan ook kan inge­ven?” enz. enz.. Hoe vaak heb ik dit al niet meegemaakt?
Het is niet zo gemakkelijk om over het mysterie van de Wedergeboorte te spreken. Het is dan ook terecht geen Evange­lie meer, maar een terechtwijzing naar uw adres, dat zonder de Wedergeboorte uit de geest, het Konink­rijk Gods zeker niet kan worden ingegaan.

Waarom moet er een waarschuwing worden gegeven?

Wel, dat is te zien op de wijze zoals de Heer met Nicodemus spreekt. De Heer verbaast zich er zelfs over dat deze geestelijke geleerde, deze voor Jezus zo belangrijke Wedergeboorte maar niet kon inzien. Natuurlijk was de Heilige Geest nog niet aanwezig om hem de geestelijke bijzonderheden van de Wedergeboorte te kunnen doen inzien, wat na de komst van de Heilige Geest wel mogelijk was.

Er wordt na een bekering, al na gelang de tijd vordert, veel te gemakkelijk gedacht over alle geestelijke bijzonderhe­den die door de Heer zelf zijn beschreven. (2 Petr.1:20-21)Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil vaneen mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”

Ondanks de vele Bijbelstudies, vallen de leiders steeds in herhaling. Het wordt ook steeds fijner uitgelegd, dat wel. Maar er zijn geen geestelijke vorde­ringen ge­maakt om inzichten te kunnen behalen. Als je toch hoort wat ze allemaal weten, dan zou je wel willen dat je ook net zoveel wist van de Bijbel. Maar als je dan plotse­ling over de Wedergeboorte uit de geest gaat praten, dan kijken ze je allemaal stomverbaasd aan. En daar gaat dan hun geweldige Bijbelkennis, die deze nood­zaak van de Wedergeboorte niet meer kunnen inzien.
_____

De schapen, door wolkenvelden omgeven

“Noach liet een raaf uit en deze vloog heen en weer” (Genesis 8:7)
Dit vers betekent, dat het uitgaan en wederkomen van de raaf in het beeld de gedachten van een bekeerling weergeven. In feite bevindt hij zich in dichte wolkenvelden van de graad waarin hij denkt en leeft. Namelijk, in de 1ste graad van zijn geweten. Dat komt, omdat hij nog niets over het mysterie van de Wedergeboorte kan weten, dan alleen dat wat geopenbaard is in het Woord van God, waarin alles op algemene wijze is beschreven.

Daar de geestelijke mens alleen de algemeenheden van de Bijbel kent, is het duidelijk, dat zich talloze verwarringen daaraan toevoegen en onmerkbaar insluipen. Deze kennis kan niet verstrooid worden. Het mysterie van de Wedergeboorte druist dan ook in tegen elke kennis van de 1ste graad, dat zijn geweten vormt.
Zij beschikken over de Heilige Geest en velen spreken zelfs in de taal des Heren. Ze zijn allen bekeerd en hebben de Heilige Geest door de waterdoop heen ervaren. Zij leven in de kracht van hun hoedanigheid, die zij automatisch in de 1ste graad van hun niveau verdedigen.
Hoe dan ook, zij hebben gelijk en door deze wolkenvelden heen is de 2de graad hoger inderdaad niet te zien. Door de kracht van de Heilige Geest worden hem de waarheden van het geloof, als de eerste stralen van het licht, ingegeven en alleen in dit licht kent hij zijn vrede. Maar de Wedergeboorte uit de geest is het niet.

 

De raaf

De raaf uit (Genesis 8:7)

_____

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951) en door profetieën aangevuld volgens Joh.16:13.

===*===