De Zeven Donderslagen

Zeven Donderslagen in de eerste 51 dagen van Armageddon

« De Zeven Donderslagen »
Binnen 51 dagen zeven Donderslagen

(Openb.10:4)

________________________________________________________________
Update (23-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Johannes: En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: “Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.”

Donderslagen alleen vanwege de christenen
Een Donderslag is een wel of niet onverwachte gebeurtenis, die onder de bevolking een zeer grote schok teweeg zal brengen. De zeven Donderslagen zijn waarschuwingen die met het gebeuren zelf overal door iedereen op de hele wereld gehoord zullen worden. Na de Opname zullen er geen Donderslagen meer zijn, want die zijn er alleen om de christenen opmerkzaam te maken. In deze 90 dagen zullen werkelijk verschrikkelijke rampen plaatsvinden en het zal zo erg zijn dat de mensen het nauwelijks nog zouden kunnen geloven en… de Opname heeft dan nog niet plaatsgevonden.

De restchristenen die na de 1e en de 2e Opname achter zullen blijven zijn dan allemaal op zichzelf aangewezen, want er zullen geen waarschuwingen meer worden gegeven of gehoord.

Boek Openbaringen vrijgegeven
(Daniël 12:4) “Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”
Dit overkwam ook Johannes om de stemmen van de Donderslagen niet op te schrijven.

(Openb.10:4b) Jezus: “Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.”

Spectaculaire dramatische gebeurtenissen in de eerste 90 dagen van Armageddon!
Vanaf het moment dat Johannes het boek Openbaringen bekend maakte zouden de mensen, tot ver voorbij de middeleeuwen, al deze spectaculaire gebeurtenissen nauwelijks hebben kunnen verwerken. Want eerst na 1890 werden de betekenissen -geheimenissen- van het boek Openbaringen* door de Heer vrijgegeven. Dat betekent, dat de mensen van toen de vele symbolen, die daarin zijn beschreven, langzamerhand konden begrijpen. Vandaar dat de Heer heeft gezegd, de Donderslagen niet openbaar te maken.
___

*) Openbaringen was, voor bijna 2000 jaar, een gesloten boek geweest dat alleen in de Eindtijd door de Heer aan de christenen geopenbaard zou worden.

De drie dagen van Jona – 72 uur lang!
Aurora’s over de hele wereld dag en nacht
Drie dagen totale duisternis
Demonen uit de afgrond
De drie dagen van Jona
Drie dagen duisternis – Aardbeving – Tsunami
Zie: Drie dagen duisternis – De laatste drie dagen van Jona gaan voor de Opname de Aurora’s aan en zijn niet de drie dagen duisternis.
Er zijn met de tijd al vele Profetieën geweest met de vermelding dat te dien dage met de drie dagen duisternis drie-kwart van de wereldbevolking, door demonen en duivels, zal worden gedood. Dat zal gebeuren, in de tweede week, vóór 17 april 2022! In een tijd van drie dagen zal Satan tussen de 1e en de 2e Opname in, horror dood en verderf brengen.
Dan na drie dagen van mooi weer en rust, wordt de aarde plotseling getroffen door de allergrootste aardbeving en tsunami ooit waarbij ook nog eens een groot aantal mensen zullen worden gedood. Dit alles gebeurt in een tijdsbestek van zeven dagen vanaf de eerste Opname op 13 april t/m 21 april 2022.
Zie foto: USA – Alaska (27 maart 1964)

(Alaska Aardbeving 9.2 op de schaal van Richter)

Mega tsunami aller-tijden
De Grootste verwoestende aardbeving aller-tijden zal een gebeuren zijn, dat zich eerst ná de 2e Opname zal voordoen. Deze gebeurtenis valt niet onder de categorie van de zeven Donderslagen dat in feite alleen voor christenen zijn bedoeld om hen voortijd te waarschuwen.
Na de laatste Opname dat zich op 16 april 2022 zal voordoen, zal het daarna voor drie dagen mooi weer zijn, waarna de alles verwoestende Grote aardbeving zal plaatsvinden. Vrijwel tegelijkertijd zal de Grootste tsunami ooit alle laaglanden op de aarde overspoelen.
Zie foto: (Noord-Amerika) New York t/m Florida en verder.
(Tsunami ±200 meter hoog)

Er leven wereldwijd ±634 miljoen mensen op zeeniveau!

Jezus: “Schrijf het niet op!”
(Openb.10:4) Johannes: “En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.”
(Afbeelding: De valse vrede en Armageddon op een Postzegel)
___
Daniël heeft ook enkele bijzonderheden ontvangen die de 90 dagen aangaan:
(Daniel 12:4) “Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”

(Daniel 12:8-10) Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: “Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen?” [9] Doch Hij zeide: “Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. [10] Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

De zeven Donderslagen
Als je nu ziet wat deze zeven Donderslagen allemaal te betekenen hebben kan ik mij heel goed voorstellen dat de mensen van toen, na Jezus, al deze rampen niet zouden kunnen begrijpen. Want hoe zou je dan in hemelsnaam moeten beginnen? Twee keer een Opname, dat gaat nog wel, maar de 3e en 4e Wereldoorlog in het Dal van Armageddon, terwijl daarvoor al twee Wereldoorlogen zijn geweest?

Als dan, tussen de 3e en de 4e Wereldoorlog in, ook nog eens vanuit de ruimte een gigantische Asteroïde, van enkele Kilometers in doorsnee, in de Atlantische zee zal storten, dat aan land een vloedgolf teweeg zou kunnen brengen van ±100 meter hoog, dan zouden de mensen bijna 2000 jaar lang in grote mate van onzekerheid en zorgen verkeren. Dan heb je ook nog eens de drie dagen van Jona en de drie duistere dagen van horror dood en verderf.

Toen Johannes dit hoorde, wist hij niet hoe hij dat allemaal moest opschrijven. Hoe zou je dit alles toen aan de arme bevolking kunnen uitleggen? Vandaar dat Jezus zei: “Schrijf het niet op.”  – De christenen in de Eindtijd zullen gemakkelijk kunnen inzien en begrijpen waar de zeven Donderslagen voor staan.
Het zijn de oordelen Gods voor de stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer! De Zegels, de Bazuinen en de zeven Schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de zeven Bazuinen, daar nog twee extra oordelen* 8 en 9 eraan toegevoegd, voorwaar!
Dit zal gebeuren nog vóórdat de Grote Opwekking gaat beginnen.

*) Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.

De voornaamste gebeurtenissen
.
1)_ De grote Opwekking begint in juni/juli 2021 en gaat vanuit Amerika de wereld over.
2)_ De komst van de valse Profeet wordt verwacht in aug.2021
3)_ De Biochip wordt vanaf sept.2021 verplicht gesteld voor iedereen op de wereld.
4)_ Einde Eindtijd – Begin Armageddon in de tweede week van jan.2022.
5)_ De Antichrist zal zich openbaren in de tweede week van jan.2022.
6)_ De Opname van de christenen zal zijn op 13/14 april en op 16 april 2022.
___
7)_ Einde Armageddon zal zijn in juni 2025
8)_ Terugkomst Jezus op de Olijf-berg, drie maanden later, begin sept.2025.
___
9)_ Einde 1000-jarig vrederijk wordt verwacht in sept.3025
10) Supernova explosie einde aarde wordt verwacht in het jaar 3797.

Zie details: Nostradamus – Einde aarde


« De 7 Bliksems/Donderslagen »

.
Acht miljoen bliksemschichten per dag

Op elk moment, over de hele wereld, zijn er ±2000 onweersbuien, die meer dan 100 blikseminslagen per seconde produceren. Dat zijn meer dan 8 miljoen bliksemschichten die elke dag een kracht van 2 miljoen ton aan TNT ontketenen. Maar… de zeven Donderslagen laten geen bliksem zien, allen de Donderslag is te horen.

De zeven Donderslagen geen oordeel maar een aankondiging!
(Openb.10:1-4) “En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, (—) …en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, [3] en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.”
[4] “En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.”

Toen de sterke engel de zeven Donderslagen liet horen, was dat alleen maar om Johannes te laten zien wat die Donderslagen in werkelijkheid te betekenen hebben. Het is dan ook geen oordeel maar een aankondiging van zeven zeer, zeer grote gebeurtenissen!

De zeven Donderslagen
Omdat ik daar al uren lang mee bezig was, zag ik plotseling dat deze zeven Donderslagen eerst in de laatste drie maanden (90 dagen) vóór de Opname zullen plaatsvinden.

(Dit gaf Jezus mij in op vrijdag 08-02-2019 om 17:46 uur)

De zesde Donderslag zal zijn op het moment dat de 1e Opname zal plaatsvinden. Tegelijkertijd zal de Put van de afgrond van binnenuit worden geopend, zodat alle demonen uit de Hel op de aarde worden losgelaten en vanuit de hemelse gewesten worden ook alle duivels op de aarde geworpen. Op het moment dat dat gebeurt, hebben we nog drie dagen te gaan voordat de 2e Opname zal plaatsvinden. Dit zal dan de laatste (7e) Donderslag zijn waarna de Demonen weer in de afgrond van de Hel zullen verdwijnen. Tegelijkertijd zal dan ook de tweede Opname hebben plaatsgevonden.

Zie details: De 1e en 2e Opname

Openbaring Zwarte Paard
Vrijwel alle Demonen komen uit de Hel om, in een tijd van drie dagen, alle mensen op de aarde te doden die zich dan nog buiten huis bevinden.

Met de sleutel wordt van bovenuit de afgrond geopend voor de sprinkhanen. Dat zal eerst gebeuren met de Openbaring van de het Zwarte Paard in de maand juni 2022. De afgrond wordt zo op deze wijze twee keer geopend. De eerste keer om de Demonen uit de Hel lost te laten en de tweede keer voor de honderden miljarden sprinkhanen.

Sprinkhanen met een ijzeren harnas en een staart als een schorpioen
Het Zwarte Paard brengt de honger en de dood en de sprinkhanen venijnige pijnen, vijf maanden lang!
Vanwege de honger moeten de mensen er dan wel op uit om eten te zoeken, maar zullen behoorlijk gehinderd worden door de sprinkhanen die een kop hebben van een Leeuw met een ijzeren harnas en een staart als een Schorpioen!
___
(Openb.9:1-10) Demonische sprinkhanenDe vijfde Bazuin!
[3] “En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. (—) [8b] …en hun tanden waren als die van leeuwen… (—) [10] En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.”

Zie details: “Armageddon”

Betekenis van de zeven Donderslagen
Zo vaak als met hevige onweer de bliksem inslaat is er een enorme donderslag te horen. Maar de mensen zullen geen bliksem zien, want het is overal in de hele wereld mooi weer. Er is nergens meer een wolk te zien, alleen een verschrikkelijke donderslag te horen dat de mens doet huiveren en schrikken op een wijze dat grote verbazing op ieders gezicht zal zijn af te lezen. Een donderslag zo hard en luid dat het nauwelijks te geloven is.

Met de eerste 5 Donderslagen zal het mooi weer zijn maar de andere 2 Donderslagen, de 6e en 7e, zullen in het donker plaatsvinden. Dat zijn de 1e en de 2e Opname.

De stemmen van de zeven Donderslagen
1) De Antichrist staat op – (2e week van jan.2022)
2) De eerste mens met het Brandmerk Teken of Logo (666)
3) De eerste dag van “De Derde Wereldoorlog” – (Conventionele -gewone- wapens)
4)Asteroïde slaat in. Ongeveer twee weken pauze.
5) De eerste dag van “De Vierde Wereldoorlog” – (Nucleaire- of kernwapens)**
6) De 1e Opname – (13 of 14 april 2022) Dit is de eerste dag van de 3 dagen totale duisternis.
7) De 2e Opname – (16 april 2022) Tegelijkertijd met het einde van de 3 dagen duisternis.
___
*) Dit gaf de Heer mij in op 28 jan.2020 om 21:50 uur.
Het gaat hier om de Asteroïde, niet om de tijd.

**) Wapens maken het verschil tussen de 3e en de 4e Wereldoorlog.


X
.
De ruiter op het witte paard

» Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is «

Maar 59 dagen voor de valse Profeet
(Openbaring sept.2022)
Alle datums moeten nog bijgewerkt worden
.
De Supermens
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht.
(Openb.13:1-14) 2] “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

Volgens de visioenen zal de regeringsperiode van de valse Profeet beginnen in aug.2021 als hij 59 jaar oud is. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider zoals de wereld nog nooit heeft gekend!

De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charisma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar na de dood van deze valse Profeet, en na drie dagen zijn opstanding, zal hij veranderen in de Antichrist!

Hij werkt nu nog in het geheim en hoe velen van ons kennen hem misschien al?

Geen seizoenen meer maar elke dag mooi weer
Zodra de valse Profeet bekend is, zal ook vrijwel direct wereldwijd de weersgesteldheid veranderen. Van de ene op de andere week zal het overal in de hele wereld aangenaam weer worden tot en met de dood van de valse Profeet. Dan… in het Dal van Armageddon extreme hitte!
(Openb.16:8) “En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur.”

De weersgesteldheid in het 1000-jarig vrederijk zal zijn, in de nacht regen op zijn tijd en elke dag mooi weer 1000 jaar lang! (Overdag gemiddeld 25 tot 28 graden)

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

De valse Profeet wordt verwacht in augustus 2021

De spanning onder de christenen, die de Eindtijd herkennen, begint steeds meer op te lopen. De hele wereld zal binnenkort in de ban zijn van één man, de valse Profeet. De valse Profeet en de Antichrist gaat feitelijk één en dezelfde persoon aan. De wereld en de christenen horen dan plotseling een man spreken, zoals ze dat nog nooit hebben meegemaakt!

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Het Beest (valse Profeet) op het witte paard
Niemand zal nog enige reden hebben om oorlog te voeren. Er zal een vreemde harmonie zijn dat werkelijk door niemand meer te begrijpen is en dat komt door de valse Profeet, die door de Heer het Beest wordt genoemd. (Openb.13:2) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
Jezus: “Het is waar dat er een tijd van vrede en voorspoed zal aanbreken en gedurende die tijd zal het Beest aan populariteit en respect winnen. Hij zal de problemen van de wereld in het niets doen verdwijnen, maar de vrede zal eindigen in bloedvergieten en de voorspoed zal in het hele land veranderen in grote hongersnood.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk!

Alleen de ruiters op het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon. Maar de valse Profeet heerst in de Eindtijd (valse vrede) en heeft een geestelijke kracht die, in deze chaotische wereld, werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar de mensen nog niet aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider!

De valse Profeet zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen. Hij zal in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten op te lossen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft meegemaakt. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Het is helaas maar voor vijf maanden.

Het Witte Paard van de Eindtijd en de drie Paarden van Armageddon

(Het Rode, Zwarte en het Vale Paard)

Vijf maanden voor de valse Profeet
.
De vijf fiches 59 geven de vijf maanden vanaf 23 aug./ sept./ okt./ nov./ dec.2021 t/m 14 jan.2022. Dat betekent dat de Grote Opwekking ongeveer vijf maanden zal duren voordat Armageddon gaat beginnen.
Vanaf 23 aug.2021 t/m 14 jan.2022 is ±140 dagen. Maar, de valse Profeet gaat precies 150 dagen regeren. Vanaf 14 jan.2022 teruggerekend is het ±14 aug.2021. Dit zou dan de dag zijn dat de valse Profeet zich zou kunnen openbaren.
___
De grote Opwekking begint al in juni/juli 2021 en gaat vanuit Amerika de wereld over.
De Opname, 150+90 dagen later, zal zijn op 13 en 16 april 2022 en op 17 april 2022 is het Pasen.
Van het visioen aug.2018 dat ik op 23 aug.2013 van de Heer heb gekregen heb ik alleen de dag (23 augustus) aangehouden en dat geeft de volgende berekening:

(23 aug.2021) Aug.8 dagen +sept.30 +okt.31 +nov.30 +dec.31 = 130 dagen +jan.14 = 144 dagen. (Precies 144 dagen? Hoe is dat mogelijk.)

Vijf maanden lang de aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29)“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”  – (“…in die dagen…”  – De laatste 150 dagen van de valse vrede)

De laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden vanaf de maanden juni/juli 2021 tot het moment dat de valse Profeet in jan.2022 wordt gedood. Deze Grote Opwekking zal precies vijf maanden duren.


Nieuwe Amerikaanse Dollar

De nieuwe Amerikaanse Dollar voor het jaar 2021 of 2022

Nieuwe US Dollar verwacht in 2021

Dit gedeelte is een zeker vermoeden. Enkele maanden nadat de US Dollar is ingestort zal de valse Profeet zich bekend maken, want volgens mijns inzien moet hij zich dan wel openbaren om de Wereld-economie en daarmee ook de mensen te redden. Met deze ineenstorting van de (oude) Dollar komen er vrijwel zeker een nieuwe Amerikaanse Dollar Biljetten in omloop.

Maar met de invoering van de nieuwe Dollar zal de Economie snel herstellen. De valse Profeet zal dan de Redder zijn, de Wereldleider. Dit zal dan de Messias zijn waar de het Joodse volk al zo lang naar hebben uitgekeken.
De komst van de valse Profeet (het eerste Beest) wordt verwacht in aug.2021. Aan de hand van de visioenen, die de Heer mij heeft gegeven, kom ik uit op deze datum. (Aug.2021)!

De valse Profeet is het eerste Beest, de Antichrist het tweede Beest en de EU het derde Beest!

De Draak met de 7 koppen en 10 horens
(Openb.12:3) “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.”
De lidstaten van de Europese Unie (EU) is opgericht in 1957.
___
De Europese Unie wordt als één land beschouwd en dit is het derde Beest.
Zie de massale instroom! Europa wordt zo geestelijk totaal ontwricht. Als een land “vreemde goden” binnenhaalt, dan wordt je van binnenuit gesloopt. Jezus, wordt op deze wijze met geweld Europa uitgegooid en het einde ervan is nog niet in zicht.

=» De United Nations (UN) of de Verenigde Naties (VN) behoort niet tot het derde Beest.


« De Zeven Donderslagen »
.

De Antichrist staat op vanaf 5 feb.2022

– De 1e Donderslag –
(Openbaring Antichrist)
.
Zeven Donderslagen in een tijd van 90 dagen!
De Antichrist staat op vanaf 5 feb.2022 en dat brengt de 1e Donderslag. Vanaf dat moment is de hele wereld gewaarschuwd!
De valse Profeet “De Wereldleider” wordt op 2 feb.2022 doodgeschoten, maar zal na drie dagen plotseling uit de dood opgestaan. Volgens de visioenen zou dat moeten gebeuren op 5 feb.2022.
De visioenen Aug.2018 en Fiche 59 en de geboortedatum (05 febr.1962) van de valse Profeet komen precies overeen met de tijd dat op de kalender (2022) is aangegeven.
___
Zie Kalender: Alle datums staan vast!

Er is geen verschuiving meer mogelijk – Datum Opname is zichtbaar geworden!

Datum Opname staat vast
De Heer zal met de 1e Opname terug kunnen komen op de 13e, maar toch zeker wel op 14 april 2022! De dag van de 2e Opname staat vast. Dat zal zijn op 16 april 2022. Dat is enkele uren of minuten voordat Pasen op zondag 17 april 2022 gaat beginnen.

Zie details! De eerste en de tweede Opname

Dal van Armageddon
De gemeente gaat door de vervolging van vuur!
In de laatste dagen van de Eindtijd zullen de christenen geestelijk verrijkt worden met kennis. Ze zullen Openbaringen, verborgen mysteries en waarheden te zien krijgen!
Brother Sadhu Sundar Selvaraj (April 15, 2018)

De Eindtijd/ArmageddonYouTube 0:00 t/m 8:10 – (59:40)

Einde Eindtijd begin Armageddon jan.2022
De genadetijd is nu al bijna tot een einde gekomen. Een groot aantal ontzettend zware oordelen zullen binnenkort van Godswege af over de aarde en de goddelozen losbarsten; Armageddon!

(Maleachi 4:1-2) “Dan breekt de grote en geduchte Dag des Heren aan, die komt, brandende als een oven.”


The End is Near – Brandmerk voor heel Europa

Het Brandmerk Y2K wordt gekoppeld aan de Biochip

– De 2e Donderslag –
Het Brandmerk (666)
.
Eerste mens met het nr.666
Het Brandmerk Teken/Logo (666) voor de hele wereld verplicht gesteld! (jan/febr.2022)
In het Dal van Armageddon zullen er drie Wereldoorlogen worden gevoerd:
De Derde Wereldoorlog, de Vierde Wereldoorlog en een Geestelijke Wereldoorlog.

De Derde en de Vierde Wereldoorlog vinden al plaats in de eerste 90 dagen van Armageddon en is vele malen erger dan alle voorgaande oorlogen tezamen. Alleen de Geestelijke Oorlog duurt de volle 3,5 jaar. Dat komt vanwege het Brandmerk (666).

Het Teken of Logo (666) moet je al op afstand kunnen zien
De RFID- Microchip (Biochip) gaat onder de huid en niet op de huid. De Biochip zal door de valse Profeet wereldwijd verplicht gesteld worden. Vanaf aug. t/m eind dec.2021 moet, in vijf maanden tijd, iedereen in de hele wereld over de Biochip beschikken!
Elk Continent heeft zijn eigen duivelse Code (666).

(Zon met hand Noord-Amerika en Y2K Europa)

De RFID- Microchip, Biochip of de Verichip is geestelijk gezien niet gevaarlijk, want materiaal kun je na de dood of na uw sterven niet meenemen. De Biochip onder de huid dat niet te zien is, kan dus ook geen merkteken zijn. De Biochip kan zelfs vervangen worden, maar het Brandmerk kan en mag niet veranderd of vervangen worden! Als er nu een Laser gebruikt gaat worden, dat door het vlees heen inbrandt, dan is dat Teken/Logo (666) tot in eeuwigheid der tijden aan die mens verbonden! Direct na de dood is op dat etherische lichaam, dit Teken of Logo duidelijk zichtbaar!


De vierde Zegel (Antichrist) en de zesde Bazuin van de dood*
.
– (666) –
.
Voor of tegen
(Spreuken 22:3) “De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en zullen geenszins aan hun straf ontkomen.”

De onverschilligen gaan in de tijd van Armageddon simpelweg met het Teken/Logo (666) een wisse dood tegemoet. Het zal niet per ongeluk gebeuren, daarvoor is de straf te zwaar. Iedereen die dit merkteken aanneemt maakt een duidelijke en bewuste keuze tegen God te zijn en geeft te kennen, dat hij/zij Satan als zijn/haar god erkent.

Waarschuwing voor degene die de spot drijft met het nr.666
Wie het nr.666 als een tattoo op zijn lichaam laat ingraveren en daarmee de spot drijft, die staat er werkelijk slecht voor. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”  – (Galaten 6:7)
___
(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”
Als u dit Brandmerk Teken of een Logo (666) op uw voorhoofd of uw hand aanneemt en laat inbranden, dan is het afgelopen met u. U zult NIET gered worden! U heeft trouw gezworen aan het Beest. Degene, die het merkteken aanvaardt, zelfs gelovigen, zullen VEROORDEELD worden tot de volle wraak van God voor eeuwig!
(Openb.14:10b) “…en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel!”

[666]? « Liever dood dan dit nummer! »


Voorbeeld (Irak-Oorlog 1990-1991)

Eerste dag van De Derde Wereldoorlog

– De 3e Donderslag –
(De Derde Wereldoorlog)
.
De Derde- en Vierde Wereldoorlog
Alois Irlmaier (1894-1959) (Dld)
Een nieuw Midden-Oosten oorlog vlamt plotseling op. Grote vlotenformaties staan tegenover elkaar in de Middellandse zee. De situatie is gespannen. Doch de feitelijke ontstekende vonk zal geworpen worden in het kruitvat van de Balkan.* Ik zie een “Grootheid”, een bloedige dolk ligt ernaast.
Dan gebeurt het allemaal heel snel. Samengetrokken troepen marcheren oostelijk vanuit Belgrado (The White City of Death) en trekken naar Italië. Direct daarop rukken plotseling vele gepantserde spitsige voertuigen op ten noorden van de Donau naar West Duitsland met drie legers en zonder waarschuwing richting Rijngebied. Dat zal zo onverwachts gebeuren, dat de bevolking in wilde paniek naar het Westen vlucht. Veel auto’s zullen de straten blokkeren, en wat op de autobanen en snelwegen voor grote hindernis zou kunnen zorgen, zal door de snel oprukkende tanks gewoon worden platgewalst.
___
*) De Balkan is een verzamelnaam voor de volgende landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en het Europese gedeelte van Turkije. Kortom: Het is een regio in Zuidoost-Europa.

(Belgrad/ Belgrade/ Belgrado: Hoofdstad van Servië)

De wereld in staat van oorlog
De Derde Wereldoorlog wordt vanuit de Balkan wel in gang gezet, maar is nog niet echt begonnen. Waarschijnlijk zal dat eerst beginnen als Amerika vanuit het Midden-Oosten wordt aangevallen. Dat zou Iran kunnen zijn waar Amerika zich grote zorgen over maakt. Maar Noord-Korea is, met een wereld in oorlog, ook een dreigende factor.
Echter, Noord-Korea en Irak zullen niet met de Vierde Wereldoorlog kunnen meedoen. Waarschijnlijk omdat deze twee landen, in de Derde Wereldoorlog, uit voorzorg al volledig zijn platgebombardeerd!

Alois Irlmaier: “De oorlog in Noord-Korea is al lang gedaan.”  – Meer details werden niet gegeven.


Asteroïde slaat in de Atlantische Oceaan

– De 4e Donderslag –
Asteroïde ±3 Km in doorsnee!
(Inslag febr./mrt.2022)
.
De tweede Bazuin Asteroïde voorlopig onzichtbaar
De Asteroïde zal vanwege de Derde Wereldoorlog veel te laat worden opgemerkt en slaat in, midden in de Atlantische Oceaan. Deze Rots zou ±3 Km(!) in doorsnee kunnen zijn.
Voorlopig hebben de astronomen van de NASA* nog niets in de gaten, maar dat kan nu niet zolang meer duren. Zodra de precieze datum bekend zou zijn, zouden alle schepen en oorlogsschepen dat gebied omzeilen en uit de weg gaan. Maar… er staat in de Bijbel dat één-derde van de schepen ten onder zullen gaan en dat betekent, dat feitelijk niemand onder de astronomen zoiets groots hebben zien aankomen.
Het zal plotseling en veel te laat opgemerkt worden om alle schepen nog te kunnen alarmeren over dit wel zeer grote gevaar!
___

*) De Asteroïde van Vuur moet wel een oordeel Gods zijn dat uit de ruimte, plotseling uit het niets, midden in de Atlantische Oceaan zal inslaan! Een andere verklaring kan ik er niet voor vinden.


Tekening overzicht visioen van een 9-jarige jongen (USA)

Grote Asteroïde in de Atlantische Oceaan
Een 9-jarige jongen beschrijft een Japanse tsunami van meer dan een 100 meter hoog! Dat moet hij hebben gezien als de vloedgolf, die met deze hoogte, de kust van heel Amerika zal overspoelen.

(Openb.8:8-9) “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, [9] en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”

De Asteroïde één Grote Vuurmassa
De 3e Wereldoorlog zou ongeveer 4 tot 5 weken kunnen duren, maar door de inslag van de Asteroïde ontstaat er een Japanse tsunami, die een vloedgolf teweeg zal brengen dat zelfs Vliegdekschepen ten onder zullen gaan. Op de afbeelding zijn alleen oorlogsschepen te zien.

De Asteroïde zou meer dan 1000 meter in doorsnee kunnen zijn, want de Heer heeft het over een grote berg!*

Een-derde van alle schepen gaan ten onder. Waar ook rekening mee gehouden moet worden is, dat de Asteroïde brandend in het midden van de Atlantische Oceaan zal inslaan. Maar omdat het hier om een wel zeer grote vuurmassa gaat, zou de zee over 1000-den Kilometers kunnen bruisen waardoor het draagvlak, dichtheid, van het water door de temperatuur van de brandende Asteroïde aanzienlijk zal verminderen, zodanig dat een derde van alle schepen door hun eigen gewicht zullen zinken.
Door deze wel zeer grote ramp worden de mensen bang en onzeker. De wereld is verbijsterd en de Derde Wereldoorlog stopt vrijwel direct!
___
*) Definitie Berg of Rots ±300 meter hoog en een grote berg ±1000 meter en meer!
Elke berg die ±600 meter hoog is, mag zich in de Benelux berg laten noemen.

Maar… de Heer heeft het hier over een grote berg, brandend van vuur!


Eerste dag van De Vierde Wereldoorlog

– De 5e Donderslag –
(De Vierde Wereldoorlog)
Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
.
Zes weken schijnvrede
De Asteroïde zal er de oorzaak van zijn dat de Derde Wereldoorlog vroegtijdig tot een einde zal komen.

Maar is de rust eenmaal teruggekeerd, dan breekt plotseling de Vierde Wereldoorlog uit die er heel anders uit zal zien dan de Derde Wereldoorlog, want deze Vierde Wereldoorlog is er een met Vuur!

De drie dagen van Jona (Aurora’s)
Plotselinge einde Derde Wereldoorlog
De Derde Wereldoorlog zal worden onderbroken door een onvoorziene gebeurtenis: De Asteroïde, zo groot als een grote berg, zal in de Atlantische Oceaan inslaan en voor een enorme vloedgolf zorgen die de laaglanden zal overspoelen. Maar… als de wereldleiders na ±6 weken de klap te boven zijn, wordt de wereld plotseling opgeschrikt door een alles vernietigend Atomair Vuur. De vierde Wereldoorlog.

Geheel onverwachts wordt Amerika dan aangevallen door… Rusland!

Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
(Visioen) De jongen van 9 jaar oud ziet duidelijk waar Amerika met Vuur zal worden getroffen. Zie de vele kruisjes!

De Vierde Wereldoorlog zal beslist anders zijn dan de Derde Wereldoorlog, want deze oorlog is er een met Vuur! Omdat er binnen een wel zeer korte tijd twee soorten van oorlog zullen zijn, wordt het onderscheid of verschil, gemaakt door de intensiteit ervan. Vandaar de Derde- en de Vierde Wereldoorlog.

De Vierde Wereldoorlog zal plaatsvinden vóór de 1e en de 2e Opname. De Derde en de Vierde Wereldoorlog staan zo dicht bij elkaar dat het als één Oorlog gezien zal worden, wat het niet is. Deze twee Wereldoorlogen vinden plaats in de eerste drie maanden van Armageddon. Totale tijd Armageddon 3,5 jaar. In de Derde Wereldoorlog worden nog conventionele wapens gebruikt, de Vierde Wereldoorlog Kernwapens!

Abbé Curicque (Frankrijk 1872)
Er zal een geweldige strijd uitbreken. De vijanden komen in een grote legertros uit het Oosten. Des avonds wordt er nog geroepen: “Vrede, vrede!” Maar de volgende ochtend staan zij al (in Duitsland) voor de deur.
In het jaar, waarin de strijd uitbreekt, zal het voorjaar zó vroeg en zó mooi zijn, dat de koeien in april in het hoge gras van de wei zullen grazen. De tarwe kan nog wel binnen worden gehaald, maar de haver niet. Het conflict zal niet lang duren, want de Heer zal de strijdende mensen afschrikken.
Dat zal twee keer gebeuren. De eerste keer met de Asteroïde en de tweede keer met de drie dagen van Jona! Terwijl ik met dit schrijven bezig was gaf de Heer mij het volgende in: Daarna zal er geen oorlog meer gevoerd worden, alleen nog met het nr.666, maar dat is een geestelijke oorlogsvoering.

Dit heeft Jezus mij ingegeven op donderdag 20-02-2020 om 13:58 uur.

Alois Irlmaier, 26 juni 1959
“Hoelang de oorlog zal duren? Ik zie duidelijk het getal drie, maar of het drie dagen, drie weken of drie maanden zal zijn, dat weet ik niet.”
De schrijver: De Derde Wereldoorlog zal in jan.2022 uitbreken en ±4 weken later plotseling worden onderbroken als de Asteroïde in de Atlantische Oceaan inslaat. Daarna duurt het nog ongeveer 6 weken voordat de Derde Wereldoorlog wordt hervat. Maar, de drie weken zou de Vierde Wereldoorlog moeten zijn, want Irlmaier weet niet precies hoelang die oorlog zal duren.
Omdat het hier duidelijk om twee verschillende Wereldoorlogen zal gaan, heeft hij wellicht alleen de Vierde Wereldoorlog gezien. Maar dat duurt minder dan 2 weken!

De 3e Wereldoorlog wordt nog gevoerd met conventionele wapens, de 4e Wereldoorlog met Kernwapens!

De eerste 90 dagen in het Dal van Armageddon
Vanaf 13 of 14 jan.2022 – Openbaring Antichrist
=> ±14 jan. ±24 jan. en verder t/m juni 2025 (666) Teken/Logo – – – 10 dagen
=> ±24 jan. ±21 febr.2022 Derde Wereldoorlog – – – (±4 weken) 28 dagen
=> ±21 febr. ±01 apr. 2022 ±21 febr. Inslag Asteroïde (±6 weken) 39 dagen
=> ±01 apr. ±10 apr. 2022 Vierde Wereldoorlog – – –(±1,5 week) 10 dagen
=> ±10 apr. ±13 april 2022 De drie dagen van Jona – – – – – – – – 3 dagen
=> Vanaf 13 april De 1e Opname en 16 april de 2e Opname.
=> (10+28+39+10+3) = Totaal 90 dagen!
___
Datums bij benadering berekend
Vanaf (13/14 jan.2022) aantal dagen opgeteld t/m 13 april 2022:
=> (jan.)18 dagen+(febr.)28+(mrt.)31+(april)13 = Totaal 90 dagen!
Alleen de 3e en de 4e Wereldoorlog en dat van de Asteroïde kunnen in tijd verschillen.
Onderling zou het verschil in tijd ongeveer ±3 tot 5 dagen kunnen zijn.

Twee maanden na de Opname komt de Ruiter op het Zwarte Paard in juni 2022.

Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

De tijd is op
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder

ALOIS IRLMAIER (1894-1959)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog door Irlmaier aan diverse mensen uitgesproken:
Tijdens de Derde Wereldoorlog [moet zijn 4e W.O.] komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt. De duisternis komt op een dag in deze oorlog. Tegelijkertijd ziet Irlmaier een groot rood kruis aan de hemel staan (waarbij iedereen roept dat God bestaat) en breekt er een hagelbui los met hagel en donder, en een aardbeving schokt de aarde.
Wie het stof in deze drie Duistere dagen inademt krijgt krampen en sterft.
___
*) De Derde Wereldoorlog moet zijn – Vierde Wereldoorlog.

Irlmaier zegt, dat de Derde Wereldoorlog drie dagen of drie weken en hooguit drie maanden zal duren. Maar wat hij niet ziet is dat de Derde Wereldoorlog onderbroken zal worden door de inslag van de Asteroïde in de Atlantische Oceaan. In feite ziet hij alleen daardoor de lengte van de Derde Wereldoorlog die met de Vierde Wereldoorlog afgesloten zal worden door een Kernbom!


Zesde Donderslag (1e Opname)

Laatste seconde van de drie dagen Aurora’s van Jona

– De 6e Donderslag –
(De eerste Opname)
.
De eerste groep Bruiloftsgasten
De 1e Opname – (13 of 14 april 2022)
Aan het einde van de drie dagen Aurora’s zal de 1e Opname plaatsvinden in een totale duisternis.
De christenen horen eerst de 6e Donderslag, vrijwel direct daarna gevolgd door de drie Bazuinen. De 1e Opname zal eerst plaatsvinden aan het einde van de derde Bazuin. De 6e Donderslag en de drie Bazuinen tezamen duurt ongeveer 30 seconden. Na de 1e Opname, precies drie dagen of 72 uur later, zal ook de 2e Opname plaatsvinden in een totale duisternis.
.
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012) De Heer zegt dat de tijd al op is.
___

De 1e Opname gaat vooral de kleine kinderen aan (620 miljoen) en de 100 miljoen zwaar gehandicapten mensen en een heel, heel klein aantal (3 miljoen) uit de eerste groep Bruiloftsgasten.

De 2e Opname gaat alleen de tweede groep Bruiloftsgasten aan (300 miljoen) die de Heilige Geest op de Kruispunten van de wegen en de hoeken van de straten heeft kunnen vinden, zowel goede als slechte mensen.
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”  – Totaal 1,020 miljard.

Zie: “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)

De eerste Opname
Een woord gegeven aan een gemeentelid (9 febr.2012)
Jezus: “Weinig, heel weinig christenen zullen gereed zijn wanneer Ik kom.” – Zie wat Jezus over de Opname zegt: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen.” (blz.27)

De drie dagen van Jona
Dit zal de eerste dag van Jona zijn, drie dagen voor de totale duisternis. Net als met de Derde Wereldoorlog stopt nu ook de Vierde Wereldoorlog, want de drie dagen van Jona doet de wereld met stomheid versteld staan. Aan de hemel zullen dan namelijk 72 uur lang Aurora’s in allerlei kleuren te zien zijn en midden aan de hemel is een groot rood kruis die boven de Aurora’s uit duidelijk voor iedereen waarneembaar is.
___

Dit kruis zal door iedereen worden gezien; evenals alle mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Dit is geen natuurverschijnsel meer en vele mensen zullen tot inzicht en bekering komen. Deze Opname gaat de eerste groep Bruiloftsgasten aan en vlak voordat de poorten werden gesloten, hoorde Maurice Sklar de stem van de Heer zeggen: “Kom naar boven, mijn Bruid, en ontsnap aan de toorn die op het punt staat te worden uitgestort op de aarde.”

De 6e Donderslag

Profetie Maurice Sklar: Ik hoorde een bijna oorverdovende luide explosie van hemelse bazuinen van beide engelen tegelijkertijd, en opeens zag ik een menigte zielen -miljoenen en miljoenen van hen- zeer snel uit de aarde opstijgen als in een lichtflits. De rivier van het licht dat door de poorten stroomde kwam hun tegemoet in de bovenste atmosfeer van de aarde en keerde vervolgens om en alle zielen en de lichtrivier stegen op vanuit de aarde en door de afsluitende poorten terug in de hemel.

Toen zag ik de poorten geheel afsluiten in een veel sneller tempo nu dat de zielen van de aarde allemaal in de hemel waren aangekomen. Daarna werd het zo donker dat ik zelfs de sterren niet meer kon zien. Er was geen lichtrivier meer die naar de aarde stroomde. De aarde was bedekt met wat leek op witte zeshoekige neonvormen als een web boven de aarde. Het werd al snel ondoorzichtig waaronder ik de aarde niet meer kon zien. Ik zag nog net een bruinachtige kleur, als een stilstaande vijver, waar een paar momenten eerder nog de oceanen en het land konden worden gezien.

Dan, bijna net zo snel, leek de hele aarde te worden opgeslokt in de dikste zwarte duisternis dat ik ooit had gezien. Het was als een zwart gat in het heelal. De rest van het universum leek wel licht.

Ik voelde me beroerd en hopeloos toen ik dat zag. Toen hoorde ik het geschreeuw van de vele miljoenen zielen, waarvan ik wist dat zij in die duisternis op de aarde opgesloten zaten.

Profetie Maurice Sklar: Poort van genade bijna gesloten


Zevende Donderslag (2e Opname)

De laatste seconde van drie dagen totale Duisternis

– De 7e Donderslag –
(De tweede Opname)
.
De tweede groep Bruiloftsgasten
De 2e Opname – (16 april 2022)

De christenen die met de 2e Opname worden opgenomen horen eerst de 7e en laatste Donderslag, vrijwel direct daarna gevolgd door de drie Bazuinen. De 2e Opname zal eerst plaatsvinden aan het einde van de derde Bazuin. De 7e Donderslag en de drie Bazuinen tezamen duurt ongeveer 30 seconden.

De 2e Opname zal plaatsvinden in een totale duisternis en gaat alleen de tweede groep Bruiloftsgasten aan (300 miljoen) die de Heilige Geest op de Kruispunten van de wegen en de hoeken van de straten heeft kunnen vinden, zowel goede als slechte mensen.
___
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. [10] En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.” – Dit aantal wordt geschat op ±300 miljoen.
De Grote aardbeving zal plaatsvinden drie dagen na de 2e Opname. Vrijwel direct daarna komt de tsunami zoals de wereld nog niet heeft gezien.

Armageddon duurt dan nog 3 jaar en 3 maanden t/m juni 2025.

Na de 1e Opname geen geestelijk licht meer op de aarde
(Januari 2017) Allison Pound: “Wat de Heer tegen mij heeft gezegd is, dat Hij nog drie dagen duisternis zal brengen om iedereen een voorproefje te geven hoe het is om zonder het licht te leven en een laatste kans om Jezus aan te roepen.”
___
Zuster Joanna bevestigde wat Allison hoorde en ontving Profetische inzichten over de komende drie dagen van totale duisternis. Jezus, legt het een en ander uit over de drie dagen duisternis. Deze specifiek geestelijke duisternis is beschreven in de volgende droom die Jezus haar (Joanna) gaf en daarna aan Allison Pound uitlegde.

Deze geestelijke duisternis zal direct plaatsvinden nadat Hij Zijn volk uit de wereld heeft weggenomen: “Alle lichten verwijderd.” – (Dit gaat de eerste Opname aan)

Ultieme duisternis
Zuster Joanna: “Ik ontving de volgende droom van Jezus met betrekking tot de komende tijd van geestelijke duisternis. In de droom was ik bij een grote groep mensen. Plotseling werd al het “Licht” verwijderd. Ik ervoer de ultieme duisternis, zowel in mezelf als rondom mij. De hele aarde werd ondergedompeld in een totale duisternis (geestelijke duisternis) van een soort die zelfs in de donkerste depressie van de geest en emoties van de mens niet kan worden ervaren. Dit was een bovennatuurlijke duisternis die nog nooit eerder op aarde of in de mens was gevoeld.”
___
(Exodus 10:21-23) “Toen zei de Heer tegen Mozes: “Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis kan zijn over het land Egypte, zelfs een duisternis die kan worden gevoeld.” [22] Dus strekte Mozes zijn hand uit naar de hemel, en er was een dikke duisternis in heel het land van Egypte gedurende drie dagen. [23] Ze zagen elkaar niet, noch stond iemand drie dagen op van zijn plaats, maar alle zonen van Israël hadden licht in hun woningen.”
___
(Jona 1:17) “En de Heer stelde een grote vis aan om Jona op te slikken, en Jona was drie dagen en drie nachten in de maag van de vis.”
___
(Matth.16:4) Jezus, zei tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën: “Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona.”
Dit teken van Jona gaat in werkelijkheid de Aurora’s aan en niet de drie Duistere dagen, want de Heer heeft het hier over een teken die vooraf gaat aan de verschrikkelijke gebeurtenis van de drie Duistere dagen. De Schriftgeleerden en de Farizeeën konden toen onmogelijk weten dat het teken de drie dagen Aurora’s zouden zijn. De Heer heeft het hen niet uitgelegd en ze vroegen er ook niet om wat dat teken toch wel zou kunnen zijn.

Zie details van deze Profetie! Twee keer een Opname


Drie bazuinen voor de Opname

– Na de 3 dagen Aurora’s de 1e Opname –
Drie dagen later de 2e Opname
.
Armageddon
De eerste 90 dagen erger dan gedacht
Het is nu vrijwel zeker dat de Derde Wereldoorlog in febr.2022 zal uitbreken!
(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
(Matth.24) Volgens de verzen 1 t/m 42 zal er al zoveel gebeurd zijn dat het einde van Armageddon al zowat in zicht is en… we hebben dan nog 3 jaar en 3 maanden te gaan!
___
Na de dood van de valse Profeet en drie dagen later de opstanding van de Antichrist, is na 90 dagen Armageddon in feite alles al over en dan moet de Opname nog plaatsvinden. Toch duurt het dan nog drie jaar voordat Armageddon in juni 2025 ook echt is afgelopen. De Heer komt pas terug drie maanden later in de eerste week van sept.2025.
(Matth.24) Vanaf de verzen 35 t/m 51 heeft de Heer het hier alleen nog maar over de Opname.

Bereidt u voor!

Een geslacht 73 jaar en 11 maanden
Omdat we weten wanneer de 1e en de 2e Opname zullen plaatsvinden weten we nu ook, dat bij God de Vader een geslacht of generatie precies 73 jaar en 11 maanden is!

Dit geslacht is berekend vanaf de geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948 en eindigt met de eerste Opname op 13 april 2022. De tweede Opname zal plaatsvinden aan het einde van de drie dagen duisternis op 16 april 2022 en de volgende dag -op 17 april- is het Pasen!


De drie dagen duisternis
.
Drie dagen duisternis – Donderdag, Vrijdag, Zaterdag
Het volgende is een verzameling van Profetieën over de komende drie dagen duisternis.
(Maurice Sklar / Louise Starr Tomkiel / Marie-Julie Jahenny / Mark Chen / Zuster Bonnie)
(Pastor Elvi Zapata / Alois Irlmayer / La Salette / Anna Henle / Anna Maria Taigi)
Deze Profeten zeggen allemaal dat de drie dagen duisternis zullen plaatsvinden in de lente!
Dat zou wel kunnen, want de Opname wordt verwacht vóór 17 april 2022.

(Europese Seizoen – De lente 2022: Vanaf 20 maart t/m 20 juni)

Vele christenen die de Profetieën over de Eindtijd bestuderen, hebben minstens een keer de komende “Drie dagen van de totale duisternis” doorkruist.
Het lezen van de Profetie kan angst inboezemen, vooral als iemand niet is voorbereid. Veel profeten hebben hun visioenen door de eeuwen heen geschetst. Onder de engste van hen is die van Marie Julie Jahenny.

Marie Julie Jahenny een Franse mysticus die leefde van 1850 tot 1941 (91 jaar)

(4 januari 1884) Marie-Julie kondigde de drie dagen van duisternis aan waarin de helse machten vanuit de Put van de afgrond worden losgelaten om alle mensen die ze dan nog op de aarde tegenkomen te doden. “De crisis zal plotseling exploderen, de straffen zullen door iedereen worden gedeeld en zullen elkaar zonder onderbreking opvolgen…”
De drie dagen duisternis… zullen zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag.
(Op zondag 17 april 2022 is het Pasen!)
___
De nacht vóór de drie dagen duisternis zal er een enorme natuurlijke omwenteling zijn.
Het wordt een nacht van bitter koude temperaturen.

Er zullen bliksems en donder zijn, zo gewelddadig dat veel mensen zullen denken dat het einde van de wereld is aangebroken. Er zullen aardbevingen en verwoestende stormen zijn.

Binnen één minuut alles pikdonker
Het begin van de drie dagen duisternis
Eerst zijn er de drie dagen (Aurora’s) van Jona en dan pas de drie dagen duisternis.
___
De dag begint zoals elke andere dag. De zon komt op en alles lijkt in orde. Dan plotseling, rond halverwege de ochtend in de VS, begint het licht van de zon snel te verminderen. Het zal vreemd lijken omdat het in eerste instantie niet als wolken zal zijn, maar eerder als een “stalen schijf” die de zon bedekt of een plotselinge zonsverduistering.
(Hieraan is te zien dat Marie-Julie Jahenny wel de drie dagen duisternis heeft gezien maar niet de drie dagen van Jona.)

De duisternis zal zeer snel optreden en binnen één minuut wordt alles pikdonker. Alle licht van een kunstmatige bron zal gedoofd zijn. Het zal onmogelijk zijn om uw hand voor uw gezicht te zien. De duisternis zal zo intens zijn dat het daadwerkelijk “gevoeld” wordt. Mensen zullen gedwongen worden om te blijven waar ze zijn. Auto’s en transportvoertuigen zullen alle kracht verliezen. Vliegtuigen zullen uit de lucht vallen. Er zal geen elektriciteit meer zijn.

Kort nadat de duisternis is ingevallen, zal er een hevige donderslag en flitsen van bliksem zijn zoals nog nooit eerder gezien of gehoord werden. Velen zullen van schrik sterven en anderen zullen schreeuwen om de bescherming van heuvels en bergen. Deze donder zal vergeleken kunnen worden met de stem van God [de Vader] en alle mensen zullen het weten.

Nadat de duisternis de aarde heeft bedekt, zal de lucht worden gevuld met pestilentie. De poorten van de Hel worden geopend en vanuit de afgrond komen vele miljarden demonen. Ze zullen de lucht vullen met hun verschrikkelijke geschreeuw. Deze demonen zullen op de aarde mogen ronddwalen, gedurende de drie dagen duisternis, en zullen iedereen doden die ze tegenkomen en hen naar de Hel slepen. Daarom, als het zover is, blijf binnen! Demonen en Duivels zullen vooral de christenen van de kerk aanvallen.

Oorzaak en gevolg
Jezus, was na Zijn sterven voor drie dagen afgedaald en heeft uit het Dodenrijk (De Hel) mensen kunnen weghalen wie Hij maar wilde en… dat gaan de duivels nu ook doen! Maar dan slaan ze iedereen, zowel de goede als de slechte mensen die zich buiten huis bevinden, met de dood.
___
Het Dodenrijk (1 Petr.3:19) “…in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis…”
(Efeze 4:7-8) “Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. [8] Daarom heet het: Opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen met Zich mede…”
Deze krijgsgevangenen hebben eeuwig leven!

(Zie Mozes met de Tien Geboden)


Venezuela 2019

– Eten en drinken opslaan –
.
Binnen 24 uur twee keer een wereldwijde aardbeving

Er zal tot twee keer toe een wereldwijde aardbeving zijn, gevolgd door drie dagen van Duisternis. Alle mensen op de wereld zullen precies 24 uur van tevoren door de eerste aardbeving worden gewaarschuwd. Daarna zal er nog een tweede wereldwijde aardbeving zijn op het moment dat de horror dood en verderf de mensen treffen zal. De drie dagen Duisternis!

De drie dagen van Jona
Wanneer u de Globale Aurora’s ziet, heeft u slechts twee dagen de tijd tot de eerste wereldwijde aardbeving.
Degenen onder ons die de middelen hebben om voedsel en water op te slaan, moeten dat nu al doen, terwijl we nog tijd hebben!
Koop ruimschoots voortijd blikvoedsel, etenswaren en vooral heel veel(!) drinkwater, omdat er geen water meer uit de kraan zal komen. Elektriciteit en Gas zal niet meer geleverd worden.

Broeders en zusters, ga er maar vanuit dat vanaf 13, 14 jan.2022 wereldwijd alle Supermarkten uitverkocht zullen zijn. Daarom, bereidt u zich voor op het aller- ergste denkbaar!

Voorbode met wat er komen gaat

Coronavirus treft 75 jaar vrijheid. Met de Coronavirus zijn de mensen al behoorlijk aan het hamsteren gegaan. Maar na enkele weken of maanden zijn de Supermarkten nog niet uitverkocht. De Supermarkten blijven open en voorraad zal snel weer worden aangevuld. Maar… in het Dal van Armageddon zal dat beslist anders gaan.

De laatste vijf maanden vóór Armageddon:
Met de Grote Opwekking eten en drinken opslaan!
___
De laatste 90 dagen voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 20-12-2018 om 23:28 uur.
Tot vier keer toe had de Heer mij dit al ingegeven, maar nog niet zo duidelijk als juist op die dag. De Heer zal dat niet zomaar zeggen, want Armageddon is in zicht! Dat betekent dat na de dood van de valse Profeet, en drie dagen later met de openbaring van de Antichrist, de Opname eerst 90 dagen later zal plaatsvinden. We zitten dan al in het Dal van Armageddon!
___

(Belangrijk!) Voor de achterblijvers (rest-christenen) zal het heel moeilijk worden, want ze gaan door tot het einde. Ze moeten te minste voor een jaar inslaan, want de supermarkten zullen niet meer opengaan en… de sprinkhanen komen eraan!

(Jan.2022) Einde valse Profeet

Met de dood van de valse Profeet zullen de meeste Supermarkten binnen drie dagen al vrijwel helemaal zijn leeg gekocht! We hebben dan nog drie maanden te gaan voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

Belangrijk – (Vanaf 2020-2021 eten en drinken inslaan!)

Dat de Heer het hier over voldoende eten en drinken heeft betekent dat de Supermarkten, binnen drie dagen, dan al vrijwel helemaal leeg en uitverkocht zullen zijn. Iedereen zal al van te voren het zekere voor het onzekere moeten nemen. Dit zal waarschijnlijk pas gebeuren op het moment dat de valse Profeet is gedood, want velen geloven het nog niet dat dit ook echt zal gebeuren. Er zal dan een run zijn op het verzamelen van etenswaren en vooral water!

Economie Amerika en de rest van de wereld
Zo zegt de HEER: “Waarschuwing voor Amerika over de komende ineenstorting van de dollar. Wanneer dit gebeurt, zal alles wat u als vanzelfsprekend vond in het leven plotseling tot een einde komen. U hebt nog nooit zo’n verwoesting gekend. Het zal plotseling en in het voorjaar* over u komen, o hooghartige natie, in een ogenblik. Wat gaat u doen als er geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer is?! Dan zult u tot Mij roepen, maar Ik zal u niet horen, totdat u zichzelf nederig maakt in heilig berouw. Er zullen rellen zijn, plunderingen, oorlogstoestand, verkrachting, chaos, marteling en moord, evenals gevangenisstraf en ziekten. Al het kwaad zal plotseling op u neer dalen. Alles omdat u weigerde u te bekeren en naar Mij terug te komen.”

Zie tekst: De Weerhouder (Maurice Sklar)

De druk van de drie dagen Duisternis
Binnen 24 uur twee aardbevingen. Doe je best om je familie te overtuigen om binnen hun huis te blijven VOORDAT 24 uur later de tweede wereldwijde aardbeving zal plaatsvinden, want als de grote duisternis eenmaal is neergedaald, kan niemand iets zien of doen, behalve om daar te blijven waar ze zijn.* De duisternis zal zo bovennatuurlijk dik zijn en de druk zo groot dat je het gewicht ervan op je kunt voelen, dat wilt zeggen; de duisternis zal benauwend zijn.
___

*) (Exodus 10:21-23) “Toen zei de Heer tegen Mozes: “Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis kan zijn over het land Egypte, zelfs een duisternis die kan worden gevoeld.” [22] Dus strekte Mozes zijn hand uit naar de hemel, en er was een dikke duisternis in heel het land van Egypte gedurende drie dagen. [23] Ze zagen elkaar niet, noch stond iemand drie dagen op van zijn plaats, maar alle zonen van Israël hadden licht in hun woningen.”

Buiten geen vrienden maar Satan!
Ga naar binnen, sluit alle deuren en ramen, bedek de ramen en bid tot God de Vader om genadevol te zijn voor jou en je dierbaren.
De straf, voor de nieuwsgierigen die naar buiten kijken, is een directe dood. Denk aan de vrouw van Lot, zoals ons in het boek Genesis is verteld! Degenen die naar buiten stappen, zullen ook sterven.
We moeten in onze schuilplaats, onze kelder of onze veilige plek blijven, ons afsluiten en alle ramen bedekken, alle deuren op slot doen en voor niemand de deur openen.

Dit komt niet door gebrek aan naastenliefde, maar omdat demonen de stemmen van vrienden en geliefden imiteren om ons naar buiten te krijgen. Onthoud dat iedereen buiten direct zal sterven! Weet dan dat dit NIET je familie en vrienden zijn die daar voor de deur zullen staan en roepen!

Een wereldwijde aardbeving als waarschuwing
De mensen zullen 24 uur van tevoren door een aardbeving worden gewaarschuwd.
De aardbeving zal geen vernietigende kracht hebben, maar zal duidelijk door alle mensen op de worden worden gevoeld en opgemerkt.
Dan zullen de mensen overvallen worden door de drie dagen van duisternis.

De Heer heeft mij laten zien dat de Grote aardbeving geen donderslag zal zijn. De zeven Donderslagen zijn er alleen, binnen de 90 dagen, om de christenen te waarschuwen van wat er komen gaat. Na de 2e Opname zullen er geen Donderslagen meer zijn.

Een Japanse tsunami
De dag komt dat Jezus de Zijnen zal opnemen voordat de grootste ramp aller- tijden deze wereld zal treffen. De Heer heeft gezegd, dat de Japanse tsunami en aardbeving voor de achterblijvers niet te vergelijken zijn met wat er dan met de wereld zal gebeuren.
___

(Afbeelding) Europa: Nederland t/m Spanje en Afrika tsunami ±200 meter hoog.

Ongeloof neemt toe
Met alle voorspellingen die niet zijn uitgekomen, maakt dat de mens steeds ongeloviger wordt. Vooral veel christenen lachen om de tijd, de Eindtijd. Er is nauwelijks nog geloof.

Zie foto: De Opname? Veel christenen geloven het niet meer.

Toch gered
Veel christenen en mensen weten nog niet dat ze gered zijn.
Vanwege de Grote aardbeving en tsunami zou het Brandmerk Teken/Logo (666) eerst daarna verplicht worden en niet eerder, want het zou toch maar gebeuren dat er één is die gered zou zijn. De Heer heeft mij hierover het volgende laten zien: De Heer weet namelijk al wie er allemaal gered zijn en wie niet, ook al zou je voortijd sterven.
___

Voor de anderen zal het wat moeilijker worden, maar zodra De derde en de vierde Wereldoorlog in alle hevigheid zal losbarsten, zullen vele mensen sterven en daardoor aan de druk van de marteling ontkomen die het Brandmerk (666) hen anders brengen zou.

Brandmerk [666]
Dat de Heer dit alles toelaat heeft voornamelijk, zeg maar voor 100%, te maken met het Brandmerk Teken/Logo (666)! Want degene die dit Brandmerk 666 doelbewust op zijn rechterhand of voorhoofd laat inbranden is voor eens en altijd verloren. Het zou dan beter geweest zijn dat die nooit was geboren.
___
(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

(Afbeelding: Biochip – Verichip) Het Brandmerk Y2K wordt gekoppeld aan de High Tech Smart “Super-I.D.” Biochip!


– Juni 2025 –
Laatste drie maanden Antichrist
(Laatste 90 dagen voor de Antichrist)
(Vanaf 5 juni t/m 5 sept.2025)
.
Rood China

De valse Profeet zal het langst in het lichaam zitten; namelijk vanaf 5 febr.1962 totdat hij in jan.2022 wordt gedood. Daarna neemt Satan, de Antichrist, het lichaam over vanaf jan.2022 t/m zijn dood in sept.2025. Dat is totaal 3 jaar en 8 maanden. Het einde van Armageddon zal zijn in juni 2025 met de dood van de 200 miljoen Chinese soldaten.

– Rood China
– Een leger van 200 miljoen man –
China beschikt over de grootste strijdkrachten ter wereld
Omdat na een tijd van oorlog Amerika, Europa en Rusland, vanwege een tekort aan manschappen, niet meer in staat of bij machte zullen zijn om nog verder tegen Israël te strijden, komt er vanuit het Oosten een leger aanzetten van 200 miljoen man!
Rood China: (Rev 9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000 x 10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

Einde Armageddon juni 2025 en de dood van de Antichrist
Na 3 jaar en 5 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2025 afgelopen. De Antichrist doolt dan nog voor drie maanden (90 dagen) rond, totdat de Heer in sept.2025 voet zet op de Olijf-berg. Op dat moment sterft dan de Antichrist.
Na Armageddon zullen er wereldwijd nog maar net ±50 miljoen* mensen overblijven. Er zijn dan nauwelijks nog mensen te zien.
De Heer zegt daarover het volgende: “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”  – (Jesaja 13:12)
___
*) De Amerikaanse schrijver Hal Lindsey spreekt ook van ±50 miljoen!

Zie boek: “De Heer tegemoet”  – (blz.27/28) Novapres – Utrecht (NL) uitgave 1983.

Enkele details over Armageddon
(Jesaja 13:9-13) “Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. [10] Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.
[11] Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.
[12] Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

[13] Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.”


« Het is bijna tijd! »

– De laatste veldslag –
.
Max. 8 miljard
De wereldbevolking is het totaal aantal levende mensen op aarde.
De Verenigde Naties (VN) schatten dat de mondiale populatie in april 2019 de 7,7 miljard haalde, met een jaarlijkse toename van 83 miljoen. Elke dag komen circa 227.000 mensen erbij.
Vanaf apr.2019 (2020-2021) t/m apr.2022 = 3x 83= ±249 miljoen.

Er zullen dan ongeveer 8 miljard mensen op de aarde zijn.

Armageddon
(Matth.24:20-22) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. [21] Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De verschrikkingen dat Armageddon met zich mee zal brengen is nog nooit vertoond. Zodra het 1000-jarig vrederijk begint zullen er nog ongeveer 50 miljoen mensen op de aarde zijn.

Bereidt u voor op de Opname!

Rest-christenen
Voor de achterblijvers: “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”  – (Daniël 12:12) Dit …verwachten… gaat het 1000-jarig vrederijk aan!
(Daniël 12:13) “Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”

Dit vers gaat alle rest-christenen aan die Armageddon niet hebben kunnen overleven. Hun plaats zal zijn, onder het altaar totdat …het einde der dagen… van Armageddon voorbij is. Want zodra de Opname heeft plaatsgevonden wordt de Hemel gesloten, maar ook de Hel is gesloten!


Poort – De weg naar het altaar
.
De Koningen onder het altaar
De afbeelding stelt de chaos voor in het Dal van Armageddon en de Poort de weg naar het altaar waaronder de zielen verblijven totdat Armageddon is afgelopen.
___
(Openb.6:10-11De Koningen: En zij riepen met luider stem en zeiden: “Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? [11] En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Degene die tot Jezus roepen, dat zijn de Koningen! Want hun inzichten gaan ver voorbij de anderen die niet tot de Koningen behoren maar net als hen ook onder het altaar vertoeven.

De Heren worden met de Opname automatisch gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. De Heren komen voort uit het Hof van Eden, maar… De Koningen komen voort uit het Dal van Armageddon!

Zie details: “Het geheim van de Koningen”


Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Zeven Donderslagen

(DZG// Donderdag 19-03-2020/ 23:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) De Zeven Donderslagen
Bron: _http://the3rdwatchmarvelouswork.com/gill-broussards-planet-7x
Gill Broussard’s Planet 7X – The 3rd Watch
Johannes – De Zeven Donderslagen – (Jezus: “Schrijf het niet op!” )
(Afbeelding) Bron: _https://www.slideshare.net/dgorter/openbaring42a
Toen de stemmen van de zeven Donderslagen hadden gesproken kon Johannes dat nauwelijks geloven.
Aurora Borealis – (Vier foto’s in een blok)
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
3 Days of Darkness – De maan met wolken
(Afbeelding) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
USA – Alaska (27 maart 1964) – Aardbeving 9.2 op de schaal van Richter
(Foto) Bron: _https://www.volcanocafe.org/the-anchorage-earthquake-of-2018/
Aardbeving 9.2 (Great Alaska Earthquake on March 27, 1964)
(Noord-Amerika) New York t/m Florida Tsunami ±200 meter hoog
(Foto) _http://sherwoodparkweather.com/wp-content/uploads/2017/06/weather-videos-japan-tsunami-caught-on-tape-bbc-natural-disasters-weather-documentary-2016.jpg
Bron: _http://sherwoodparkweather.com/weather-videos-japan-tsunami-caught-on-tape-bbc-natural-disasters-weather-documentary-2016/
Armageddon – De vier paarden (postzegel)
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
(Foto) Y2K!
Bron: _http://pixgood.com/y2k-computer.html
De laatste Benjamin – Drie maanden voor de Opname
(Foto) American Bald Eagle zittend op een tak. Bron: _https://media.arkansasmatters.com/nxsglobal/arkansasmatters/photo/2016/06/14/Bald%20Eagle_1465923279470_8990936_ver1.0_640_360.jpg
Bron: _http://www.kark.com/news/local-news/american-bald-eagle-recovery-recognized-june-20/481357943
Het geheimenis van de 7e Bazuin
De Opname Gabriël met Bazuin Drie Bazuinen voor de Opname
Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
De valse Profeet op het witte paard
(De valse Profeet met een Boog en pijlen van begrip)
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Geweldenaars – De Zonen Gods en de Oalim’s uit het Vuur geboren
(De 1e en de 2e Vuurproef) De Zonen Gods – De Oalim’s
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
(Afbeelding) The 7 Thunders De 7 Donderslagen
Why JESUS HAS REMOVED HIS LAMPSTAND from all the Churches
Bron: _https://beforeitsnews.com/v3/prophecy/2015/2468856.html
3 DAYS OF DARKNESS – Demon in de Nacht
(And After The 3 Days Of Darkness – Cliff Coffman, Mark Chen)
(Afbeelding) _https://i.ytimg.com/vi/8iVehozBurU/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=8iVehozBurU
(Armageddon) Vier paarden in draf
Bron:_https://ioan17.wordpress.com/tag/got-question-org-question-of-the-weekwhat-is-going-to-happen-according-to-end-times-prophecy/
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
The Four Horsemen of the Apocalypse
(De valse Profeet van de Eindtijd en de drie paarden van Armageddon)
Bron: _https://www.jw.org/en/publications/magazines/watchtower-no3-2017-may/
Het Hof van Eden
Bron: _http://pcwallart.com/bora-bora-four-seasons-pool-wallpaper-1.html
Ruiter op volle snelheid met boog op een witte paard
Bron: _http://dreamers.com/peliculas/6615_LA_SEMILLA_DEL_MAL_THE_GARDEN.html
De nieuwe Dollar
Bron 1: _http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-News!/Nieuwsbrief%20140%20-%20111129.pdf
Uitleg nieuwe Dollar, niet toegevoegd. Aanvulling van Bron 1:
_http://www.darkroastedblend.com/2013/03/fictional-currency-imaginary-money.html
De Dollar vandaag de dag, niet in beeld gebracht.
Bron: _http://thecrux.com/ron-paul-theres-a-new-threat-to-the-u-s-dollar-now/
De Antichrist staat op – 2e week van jan.2022 – De 1e Donderslag
Openbaring Antichrist – (Vanaf jan.2022 t/m sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
Weather – 7 DAY FORECAST
Bron: _https://ericfm.wordpress.com/2012/12/18/7-day-forecast-friday-december-21st-high-temperatures-doom/
Y2K – The End is near – De 2e Donderslag
Bron: _https://www.fourthsource.com/general/privacy-y2k-11159
Visioen Ken Peters
Brandmerk – Hand met Zon – Eerste mens met het nr.666
(Teken/Logo) Zon met rechterhand in het midden.
Bron: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
De zeven Continenten
Wikipedia – Wereld – De zeven Continenten
Bron: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelddeel#/media/Bestand:Continental_models-Australia.gif
Biochip Scannen met Telefoon – Telefoon registreert Biochip
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/59Gcy2mQ0vo/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=59Gcy2mQ0vo
Biochip vastgehouden met een tang (Verwerkt in de Foto – Telefoon registreert Biochip)
(Foto) _https://sites.google.com/site/pointprophetic/_/rsrc/1468881700609/rapture-of-the-church-pre-mid-or-post-tribulation/endtime666calculator/verichip-rfid-the-warning/verichip1.jpg?height=320&width=300
Bron: _https://sites.google.com/site/pointprophetic/rapture-of-the-church-pre-mid-or-post-tribulation/endtime666calculator/verichip-rfid-the-warning
Vrouw met tattoo nr.666 op rechterbeen. Bron:
_http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/antichrist-banned-by-three-countries/2007/04/15/1176575658104.html
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
Grote vlotenformaties tegenover elkaar – Middellandse Zee – De 3e Donderslag
Eerste dag van De Derde Wereldoorlog
Bron: _https://stephensizer.com/2014/04/christians-zionists-at-war-with-syria/usnavy/
Bron: _https://stephensizer.com/2014/04/christians-zionists-at-war-with-syria/syria1/
(Kleiner afbeelding) Bron: _http://outsidermedia.cz/nasi-drazi-teroriste-v-idlibu/
World War ThreeOorlog Midden Oosten Israël
Natan de Hebreeër
Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan English Subtitles – Testimony About The End of Days Coming Soon
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=-H0MDGIXZ0o
De laatste Jaarweek van Daniël
Bron: _https://evangelienieuws.wordpress.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam-in-de-eindtijd2/
Natan de Hebreeër – I saw exactly what will happen
Heavenly message through Hebrew boy to Israel – YouTube (10:25)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=RwB6ygai9y0
De Tweede Bazuin
Asteroïde slaat in de Atlantische Oceaan – De 4e Donderslag
(Afbeelding/ Foto)
(Foto) _https://gfx.nrk.no/cO7_y0a064l3G2P_v_3HWQGNte0hxx7upekTWwFb2xHg
Bron: _https://radio.nrk.no/program/mktt94001694/matteus-24
Eerste dag van De Vierde Wereldoorlog – De 5e Donderslag
Armageddon_ Man with Gas mask – Soldaat met Gasmasker
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
Tsunami – Atlantische Oceaan – De tweede bazuin
(Afbeelding) Oorlogsschepen gaan ten onder
Bron:
_http://www.yslish.com/thumbnail.php?file=Revelation_8__8___9_877634189.jpg&size=article_large
Bron: _http://www.yslish.com/do-you-know/3953-sud-nad-narodami.html
Vier weken schijnvrede
Asteroïde – maan en de Zee
Asteroid USA-Europa1
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
Atomair VuurAtomic Fire – (Doomsday Clock Midnight Apocalypse) – (Foto) _https://thetylt.com/attachments/80cb76d5215aa966397d317f49de33c1af94ac7a/store/fitq/1700/5000/9ca1e921397a6d056af3b38cd0ba808ccf99317ddb9105eefd36947d0138/end_of_the_world_grid.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OMbWGoBUdLk
Tekening van een 9 jarige jongen – Amerika
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
9yr old Grandson describes powerful vision of tribulation God gave him in detail Read Description
(Tekening) YouTube 2:23 (12:03)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yGXdECAjJtA&feature=emb_logo
(2017) – Geschat aantal Kernwapens Wereldwijd
(Afbeelding) _https://nbocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/09/04/7f4732c6-9175-11e7-ad56-7c808e895848_web_scale_0.175_0.175__.jpg?maxheight=460&maxwidth=638
Bron: _https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170904_03052243
De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(Foto) Bliksem paarse hemel
Zesde Donderslag (1e Opname)De 6e Donderslag
De drie dagen van Jona – Laatste seconde van 3 dagen Aurora’s
Bron: _http://www.barometers.com/ee/index.php/nl/nieuws/Jaarlijkse-vakantie
Vijf kinderen spelen – De 1e Opname
Bron: _https://www.scoopwhoop.com/india-childhood-games/#.qqhgh6osj
De meesten blijven achter (Most left behind)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
Het moment van de eerste Opname
De drie dagen van JonaLaatste seconde van 3 dagen Aurora’s
Aurora Borealis boven de bergen en een eiland
(Foto) _https://www.sciencedaily.com/images/2015/10/151007185043_1_900x600.jpg
Bron: _https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007185043.htm
Aurora’s en een groot Rood Kruis aan de Hemel – De drie dagen van Jona
Bron: _https://hartvanhomos.nl/blog/rood-kruis-mensen/
(Afbeelding) Het moment van de eerste Opname – Op de 1e dag van de duisternis
De Opname van alle kinderen, gehandicapten en de eerste groep Bruiloftsgasten
(Foto) _https://somosdecristo.com.br/wp-content/uploads/2018/07/arrebatamento.jpg
Bron: _https://somosdecristo.com.br/filmes/10-filmes-sobre-o-arrebatamento-da-igreja/
(Foto) Bliksem zwarte Hemel
De 2e Opname – 16 april 2022 – De 7e Donderslag
Laatste seconde van de drie duistere dagen (Totale Duisternis)
Bron: _https://www.predictweather.co.nz/ArticleShow.aspx?ID=354&type=home
(Afbeelding) Opname van de tweede groep Bruiloftsgasten
De Opname – Op de 3e dag van de duisternis
(Foto) _https://i2.wp.com/1024project.com/wp-content/uploads/2013/12/original1.jpg?resize=1000%2C675
Bron: _http://1024project.com/2013/12/10/2-thessalonians-213-a-rapture-passage/
3 Days of Darkness – De maan met wolken
(Afbeelding) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen – jan.2022
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
Jezus, in gesprek met Nicodemus
(Afbeelding) EO – (1987-1991)?
Drie bazuinen voor de Opname
Jezus, met de 1e Opname – Vallende sterren(Duivels) en Atomair Vuur
Bron: _http://docplayer.nl/13301145-The-little-book-part-1-nederlands-de-kleine-boekrol-www-johanpeters-in-the-little-book-part-1-nederlands-de-kleine-boekrol-www-johanpeters.html
Venezuela 2019Zie Foto’s op Twitter!
Bron: _https://twitter.com/hashtag/anaquelesvac%C3%ADosenvenezuela
In de Eindtijd voedsel inslaanEten en Drinken opslaan!
UFO, Blackout(Darkness) and 3 Weeks Later Rapture – David Daughtrey
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=DuudH4MHvKA
(Venezuela) Vrouw met winkelwagen
Bron: _http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valutaoorlog-venezuela-dwingt-prijscontroles-af/
(Europa) Nederland t/m Spanje en Afrika – Tsunami ±200 meter hoog
(Foto) Bron: _https://news.coinpath.io/new-crypto-guidelines-from-fatf-have-far-reaching-implications/
Zie: YouTube 3:08 (14:23) – SHOCKING May 2019 Three Days of Darkness | Satan Let Loose
The End of the World is Cancelled
Bron: _https://godshotspot.wordpress.com/tag/rapture/
(Afbeelding) Y2K Blauw
Bron: _https://www.mlive.com/helmtolee/2009/12/remember_y2k_no_its_not_a_rap.html
Het Brandmerk [666] gekoppeld aan de High Tech Smart “Super-I.D.” Biochip!
Microchip – Biochip – Verichip. Bron:
_http://www.implantable-device.com/2011/12/30/verimeds-human-implantable-verichip-patient-rfid/
Rood China – Militaire Parade
(Foto) _http: //static1.hln.be/static/photo/2015/1/16/12/album_large_7974852.jpg
Bron: _ http://okna-vintage.ru/chinese-leger/
Een leger van 200 miljoen mannen – Militaire Parade (Vrouwen)
(Foto) _http: //md1.libe.com/photo/78797-china-anniversary.jpg? Modified_at = 1254377336 & width = 960
Bron: _http: //okna-vintage.ru/chinese-leger/
De vlakte van Jezrëel (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien
(Foto) _http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
(Foto) Frankrijk (Parijs) Armageddon
(Afbeelding) VideoTwee duivels kijken naar een super explosieYouTube (0:18)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xhtdD4hHboU
De laatste veldslag
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
Poort – De weg naar het altaar
(Afbeelding) Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Hymn of the Cherubim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OPlK5HwFxcw
===*===