Verkiezing – noodzaak! | Een rechtvaardige nauwelijks gered

“Een rechtvaardige nauwelijks gered”
2 Petr.1.10
Verkiezing – noodzaak!

(2 Petr.1:10)

De Eindtijd prediken
We hebben niet zoveel tijd meer. Er moet zo snel mogelijk als maar kan de verkiezing van bekering geleerd worden. Namelijk dat van (2 Petr.1:10)!
Als Jezus dan tot Petrus spreekt: “En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt…”  dan bedoeld de Heer daar beslist iets anders mee, want Petrus was al meer dan bekeerd.
Zie: (Luc.22:31-32) “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering* gekomen zijt, versterk dan uw broederen.”
*) De Heer spreekt hiermee de Wedergeboorte uit de geest aan.

Zie: “De Zonen Gods” (1e Vuurproef /2e graad)

De Vuurproef van de Wedergeboorte uit de geest brengt al zoveel inzicht met zich mee, dat hij zijn broeders met gemak kan versterken. Dit heeft te maken met het feit dat hij door de kracht van de Vuurproef ziende is geworden! (Openb.3:18) “..opdat gij ziende mag worden.”
Dit niveau brengt de kennis in de 2e graad!

Dit is een soort van prediking wat ik al jaren breng en wel vanaf 20 dec.1982.

Genadetijd

Wat is genadetijd eigenlijk en brengt het wel enige zekerheid met zich mee? De genadetijd brengt op geen wijze dan ook enige zekerheid met zich mee, absoluut niet! Als een mens dan bij toeval wordt gered, dan is dat genade. Wie met de dood voor ogen de Naam van Jezus aanroept en direct daarna sterft die heeft het leven, ook al heeft hij de waterdoop met zijn bekering niet kunnen nakomen. Hij mist daarbij wel het kleed van de Majesteit- engel.

Heeft u wel eens gehoord van moordenaars- genade? Mensen (soldaten) die op het slagveld de naam van Jezus aanroepen en vrijwel direct daarna worden gedood, die hebben het leven! Dit kan in elk moment van het leven voorkomen. Bijvoorbeeld als een vliegtuig neerstort bent u namelijk nog niet direct dood. De mensen zullen om Jezus schreeuwen! En gegarandeerd, zij hebben het leven en dat is genade. Weer anderen in het vliegtuig roepen hun geliefden aan en anderen schreeuwen en vloeken alsof hun leven ervan afhangt en dan… ja, dan stort het vliegtuig neer.

Zie tekst: (Rom.10:12-13) “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”
(Joh.6:37) “Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.”

M.a.w. “Wie Mijn Naam aanroept zal Ik geenszins verlaten.”

Het mysterie van (2 Petr.1:10)
“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
De “verkiezing” gaat alleen de terugkeer van de verloren Zoon aan en al degene die het Zoonschap Gods hebben aangegrepen en dus uit de geest Wederom geboren zijn, de Zonen Gods. Er is geen derde vorm van verkiezing. De enige wat erbij in de buurt kan komen is dat van de wijze maagden, maar dat is geen verkiezing en al helemaal geen roeping.

Dan zijn er nog de zielen die verzegeld zijn, dat zijn de Richters. Al deze kunnen nooit verloren gaan, ook al hebben ze hun hart niet bekeerd. De meeste van hen zijn Vredestichters. Maar, u weet niet of u tot deze groep behoord. Dat kunt u onmogelijk bewijzen. Er zijn genoeg mensen die voor de vrede zijn, maar zijn zonder bekering verloren. Maar uw roeping en verkiezing kunt u wel bewijzen.

De eerste keer dat door God de Vader een bekering (1e graad) opgemerkt kan worden is, als die als de verloren zoon gelijk, wederom, maar dan voor de tweede keer, tot levend geloof is gekomen. Deze bekeerling, die dan eens tot de verloren zoon behoorde, kan met zijn tweede liefde voor Jezus nu nooit meer vallen! God de Vader weet dat. Vandaar de Ring, de Mantel en de schoenen en het grote feest om deze ene verloren gewaande Zoon te vieren.

Verschil verdraagzaamheid en kennis, beiden in de 1e graad

Van alle christenen leven 99% van hen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Maar degene die zijn situatie met dat van de verloren zoon kan vergelijken, heeft het inzicht behaald in de 1e graad van kennis! Al degene die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, blijven met de Opname achter. Deze zijn de grote schoolkinderen en grote schooljongens, ze weten het allemaal veel beter. Maar degene die in de 1e graad van kennis leeft, die heeft inzicht! Maar van de 100 is het hooguit een enkele.

Dit is de verkiezing waar Petrus over spreekt. (2 Petr.1:10)

Degene die uit de geest Wederom geboren is, en dus een Zoon van God de Vader is geworden, weet dat hij nooit meer kan vallen. Hij weet dat dit de verkiezing is van (2 Petr.1:10).

Zie: (Matth.24:20) “De winter en de sabbat”
Een Zoon Gods in de 2e graad van inzicht weet, dat deze “vlucht” de renbaan van Paulus is.
Zie: (1 Cor.9:24-26) (Deel 2) “De renbaan van Paulus” (De erekrans!)
Door de kracht van de Vuurproef is hij ziende geworden. Zie: (Openb.3:18)!

Zowel bij de terugkeer van de verloren Zoon (1e graad) en een Zoon Gods (2e graad) is er geen twijfel meer mogelijk. Beiden, weten van het één op hetzelfde moment, dat zij nooit meer kunnen vallen!

De wijze maagden

Dit is een derde soort van verkiezing. Maar daar zou ik niet al te veel op vertrouwen. Dat zijn namelijk de wijze maagden in de 1e graad, die in de 2e graad van kennis denken en leven. Hebt gij wel voldoende olie en weet u wel wat deze olie precies inhoud? Het gaat hier de kennis aan in de 2e graad! Zie toch hoe ik de Website heb opgebouwd, het is alles in de 2e en 3e graad van inzichten en kennis!

Zonder (2 Petr.1:10) absoluut geen zekerheid
Met de jaren door ben ik door de christenen werkelijk overvallen, zeg maar overdonderd, door vele goede en verontruste reacties. De tijd is veel korter dan de meeste christenen denken.
Natuurlijk zijn er ook christenen bij, die mijn stelling resoluut moeten afwijzen! Want als ik het jaar en de maand van de Opname al niet mag noemen, kijk dan maar eens op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren! Want op het moment dat de valse Profeet zijn werk gaat beginnen, zal hij de wereld duidelijk maken dat alleen hij en niemand anders de Wereldleider kan zijn.
Op het moment dat dat zal gebeuren gaat de eerste tijd van 3,5 jaar in. Maar deze tijd is al ingegaan en wel in oktober 2014!

Zie: “De Laatste Jaarweek” (2014-2021)

In deze genadetijd worden de christenen over de hele wereld voor de laatste keer duidelijk gemaakt, dat wie niet over (2 Petr.1:10-11) beschikt achter zullen blijven. “Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Dit gedeelte heeft niet veel met bekering of geloof te maken. De verkiezing moet een feit zijn en de roeping moet u door Jezus persoonlijk zijn toegezegd. Want de roeping naar eigen inzicht en door anderen u toegezegd of een roeping door Jezus aan u gegeven, zijn twee grote verschillen!

Prediking van de 144.000 (De Guillotine preek)

Er moet nog voor dat Armageddon begint een nieuwe vorm van bekering geleerd worden. Namelijk dat van de Guillotine! Dit is een prediking wat ik al jaren breng. De 144.000 hebben dezelfde manier van prediken, ze brengen de waarheid van de Guillotine! Dit is een afschrikwekkend middel om de christenen straks te dwingen om alsnog voor het Teken/Logo (666) te gaan.

Zie Countdown! Voor velen is de tijd te kort om (2 Petr.1:10) nog te kunnen bevestigen. De kracht van hun geest moet nu al gehard worden om de laatste slag te kunnen overleven!

De Eindtijd preek

De rest- christenen moeten zich nu al op een nieuwe vorm van bekering voorbereiden, want deze bekering is werkelijk verschrikkelijk. Ze zullen eerst allemaal gemarteld worden om hun voor het Teken/Logo (666) te dwingen en alleen de allersterkste zullen daarna onthoofd worden!

(Openb.6:11) “En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”
(Openb.13.10) “Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Bij velen is hun geest nu al gehard!
Veel christenen zijn op deze manier al overtuigd dat er dan geen andere mogelijkheid of uitweg meer is. Mochten ze achterblijven, dan is er nog maar één uitweg. De executie met de Guillotine brengt eeuwig leven! Er zal geen enkele andere vorm van bekering meer zijn, want de genadetijd is er niet meer.

In de genadetijd kun je met de dood voor ogen alsnog het leven ingaan, maar in het Dal van Armageddon is dat niet meer mogelijk.

Hoewel de meeste christenen met de Opname achter zullen blijven is mijn voornaamste preek toch wel dat van het Teken of Logo (nr.666). Velen schrikken zich wild als ik dit alles naar voren breng en wat de gevolgen daarvan zijn. De 144.000 Messiaanse Joden die vanuit Israël straks de wereld in zullen gaan, zullen hetzelfde prediken wat ik nu al doe. Vele mensen weten al waar ze aan toe zijn.
Liever het hoofd eraf, dan de eeuwige dood.

Dit is de hardste vorm van bekering die je je maar kunt voorstellen.

Het zijn ook vaak hilarische gesprekken, maar aan het einde ervan is het toch wel duidelijk dat ze weten wat ik hun uiteindelijk heb willen brengen. Dit is mijn manier om de mensen alvast op het nr.666, en de gevolgen daarvan, te onderwijzen. Dit is wat ik al jaren predikt, de Vuurkennis!
Velen willen het nu nog niet geloven, maar er komt een tijd dat ze het wel moeten geloven of ze dat dan nu willen of niet. Dan eerst na de Opname komt alles naar voren waar ik velen al zolang voor hebt gewaarschuwd. Het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666).

Zie: “De Biochip is niet het merkteken”

Donatie absoluut noodzaak!
Met al mijn straat- preken en schrijven heb ik al werkelijk 1000-den mensen voor het Teken/Logo (666) gewaarschuwd. In Nederland, maar het meeste toch wel in Suriname en nu ook in Curaçao. Maar door gebrek aan financiën kan ik het Eindtijd- evangelie niet meer ten volle brengen, helaas… Daar is mijn pensioen veel te klein voor. Wie wil mij helpen?

_____

De valse Profeet sept./okt.2016.

(666+666+666+6+6+6 = 2016)

The Countdown
Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…”  (Matth.24:32-34)
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
Precies 70 jaar na de geboorte van Israël begint Armageddon!

_____


“Drie dromen over de aanstaande Opname”

Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven achter, die in de wereld de elite waren onder de Christenen.

(04 oktober 2011) Bron: www.Eindtijdinbeeld.nl

Wat de Leiders niet willen horen
Ze weten het wel, maar willen het niet horen en slepen zo bijna de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!

Van de 1000 Voorgangers, Pastoors, Leiders en Evangelisten worden er minder dan 1% opgenomen. De meeste van hun zijn niet goed met de 10% omgegaan. Maar de hoofdreden dat ze allemaal achterblijven is toch wel, dat vrijwel de hele gemeente met de Opname achterblijft. En dat is voor de Heer onacceptabel! Vandaar, dat ook de Leiders en alle Oudsten en hun gevolg achter zullen blijven! Maar mocht er dan toch nog één bij zijn die over (2 petr.1:10) beschikt, dan is die er met de Opname wel bij. Het is dan maar te hopen, dat er te minste één is, die zijn verkiezing heeft kunnen bevestigen. Anders staat ook hem, na de Opname, iets verschrikkelijks te wachten!

Mocht er onder al deze Leiders dan toch nog iemand aanwezig zijn die tot het niveau van de wijze maagden gerekend moet worden, dan blijft ook deze achter!
De gemeenteleden zullen op een wrede manier met deze Leiders afrekenen.

Zie: “De onbezorgde Voorganger en zijn spoedige wrede dood”

Dal van Armageddon
Wereldwijd zullen ±97% van de christenen achterblijven. De meeste van hen zijn (rest- christenen en naam- christenen. Meer dan 98% zullen toch voor het merkteken of Logo (666) gaan. Dat komt omdat ze aan het leven hangen. Onvoorstelbaar veel christenen zullen vallen omdat ze nooit voldoende waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk.

(Openb.13.15-18) ”..en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Jezus: Van de 1000 Voorgangers is er minder dan 1% gered en voor de toehoorders (christenen) is dat ongeveer 10%. Met het getal 10 geeft de Heer daarmee aan volheid aan. Maar de werkelijkheid is wel even wat anders. Maar 1 tot 3% van de christenen wordt met de Opname opgenomen.

_____


“Satan, de Draak, het Beest”

Zie: Zipora Bitrus
De Heer zei tegen haar: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid zegt?
Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!

Er is een pijngrens. Zipora, zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor de Brandcode Teken/Logo (666) gaan. Want dit is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt.

Wereldwijd zijn ongeveer 3.2 miljard christenen, daar behoren ook de naam- christenen bij. Hiervan worden er ongeveer 200 miljoen met de tweede dood onder druk gezet en ze zullen overwinnen! Dat betekend, dat 3 miljard christenen alsnog voor het Teken/Logo (666) zullen gaan. Dit is ongelofelijk maar waar.

Zipora Bitrus

Zipora Bitrus

Zie: (Openb.2:10-11) “De tweede dood”
Wat er na de Opname gaat gebeuren
Het gaat hier om de rest-christenen, degene die zijn achtergebleven.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Dit gedeelte gaat voornamelijk de eerste twee jaar van Armageddon aan. Wat er dan zal gebeuren is werkelijk verschrikkelijk! De christenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun alsnog voor het teken of logo (666) te dwingen. Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…”  en “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Gemarteld 666
Satan zal de christenen niet zomaar laten gaan

Ze zullen gemarteld worden

(Openb.13:7) “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

De valse Profeet
Maar waarom is er van de valse Profeet nog niets vernomen? Daar is maar feite maar één verklaring voor. Jezus, probeert de Identiteit van de valse Profeet zolang mogelijk geheim te houden.
Volgens (Matth.24:22) wordt alleen de tijd van Armageddon ingekort. De tijd van de valse vrede wordt niet ingekort, maar wel de tijd dat de valse Profeet aan de macht zal zijn.
Drie maanden voordat Jezus terug zal komen is de oorlog van Armageddon al afgelopen.
Zie: “De laatste Jaarweek” (2014-2021)
_____
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Foto: 2 Petrus. Bron: https://dianasihotang.wordpress.com/tag/holy-bible/page/13/
Foto: Zipora Bitrus. Bron:
http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
Divine Revelations: “You must prepare yourself” (24:57)
Bron: http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===