De bouw van de derde Tempel

De bouw van de derde Tempel
(De derde en vierde Tempel)

De derde Tempel op de plaats van de Rotskoepel


(Bouw vanaf 5 sept.2025)
.
Vlag Engeland(Construction From Sept 5, 2025)Vlag Engeland
___________________________________________________________
Update (Dec 22, 2022)
– Rapture Zone –
(Twice a Rapture! – March 27 and 30, 2024)
Easter March 31, 2024
.
April 2022/2023? Wrong!
Rapture Expected in March 2024
.
.
(Times not yet Adjusted)

___


De derde Tempel kan binnen een tijd van 12 maanden worden gebouwd.

Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van de Tempel. Aanvankelijk had ik sept./okt.2016 aangegeven. Maar omdat de valse Profeet zich nog niet heeft geopenbaard moet ik zeggen dat ik beslist geen helderziende ben. Het is te allen tijde een gevolgtrekking aan de hand van tijden, die ik uit de visioenen heb kunnen halen.

De Joodse kalender1

Het Joodse jaar 5777 begint op 3 okt.2016

Het 1000 jarig vrederijk

Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000 jarig vrederijk zal beginnen. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat pas in sept.2025! Hieraan is te zien dat de Joden er al heel dichtbij zitten. (Verschil precies 3 jaar)

Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname (the Rapture) gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar.

Israël: What is the Messiah Waiting For?

Bij de Joden vraagtekens alom. Er gebeuren in de wereld nu werkelijk vreselijke dingen die de valse Profeet zeker aan het denken heeft gezet. Hij weet dat als hij zich openbaard de Boog van de liefde direct in werking zal streden. Hij zal met groot gemak orde op zaken stellen waar niemand meer omheen kan. Deze valse Profeet zal een uitgesproken mening hebben over elk onderwerp die het leven aangaat. Hij zal op een heel extreme manier alle aandacht naar zich toetrekken, want dit is de man met de juiste inzichten.

De laatste Jaarweek is ingegaan op 23 aug.2018 en eindigt op 5 sept.2025
September 2025
Hemel waarnemen_wo 7 september 20.09 Volle Maan Maansverduistering
wo 14 september 12.33 Laatste Kwartier.
do 21 september 21.54 Nieuwe Maan Zonsverduistering
vr 30 september 01.54 Eerste Kwartier.
____

De laatste Jaarweek zal eindigen op 5 sept.2025. Volle maan zal plaatvinden op zondag 7 sept.2025 de eerste dag van de week.

De Heer en de sabbat
(Jesaja 56:6-7) “En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om Hem te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:”

7) “Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.”

Elk jaar zullen de Koningen en heerschappijen Jezus in Israël bezoeken. Dat is één keer in het jaar. Komen ze niet, dan zal er op hun land voor één jaar lang geen regen vallen. De bevolking zal zich tegen de Regering keren, want het zijn juist de kleintjes die weten wie Jezus is!

De Tempel BCE

Na één jaar van uitstel zal dan toch met de bouw worden begonnen

Dat de Joden niet meer kunnen wachten heeft te maken met het feit, dat ze weten dat de Messiah zich dit jaar (2016) zal openbaren. Er zijn nu vele aanwijzingen meer dan ooit te voren. Internet en YouTube staan er vol van dat 2016 het jaar van de valse Profeet zou kunnen zijn. (Update: 2022 Openbaring valse Profeet)

Aanvankelijk had ik sept./okt.2016 aangegeven. Hoe dan ook, het wachten is op de valse Profeet. Pas dan kan met de bouw van de derde Tempel worden begonnen willen ze in okt.2017 gereed zijn. Maar, ze kunnen ook al eerder met de bouw beginnen omdat de Joden weten dat de tijd al op is. Als ik dan het visioen van de laatste Jaarweek zie, dan komt de tijd van Jesaja en Daniël daarmee overeen.

Zie: De laatste Jaarweek (2018-2025)


“De derde Tempel”
.
De derde Tempel Box

De derde Tempel (schaal 1:60)

Groot model van de Tempel in Jeruzalem geplaatst
In aug.2009 werd er een groot model van de Heilige Tempel van Salomo bovenop het nieuwe Exploratorium- museum geplaatst van de Aish HaTorah Yeshiva, op slechts enkele honderden meters van de Tempelberg. Op zeven verdiepingen hoog boven het plein bij de Westelijke Muur krijgen bezoekers, naast een adembenemend uitzicht op de Tempelberg zo een goede indruk van hoe de Tempel, die zich bijna 1000 jaar lang op de Tempelberg bevond, er ooit uitzag.
___

(Tekst) Bron: _http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/08/invloedrijke-moslim-voorstander-van-herbouw-tempel-jeruzalem

De laatste twee Tempels
Eén voor de Eindtijd en één voor het 1000 jarig vrederijk.

Ezechiël heeft het hier over de vierde Tempel van de eindtijd. (Zacharia 6:12,13). De Tempel die Jezus zelf in het 1000 jarige Messiaanse vrederijk zal gaan bouwen. Ook mensen uit ander landen “van verre zullen komen en bouwen aan de tempel van de Heere”  (Zacharia 6:15).

Hij komt naar de nieuwe Tempel van waaruit de Heere de wereld zal regeren.

Plotseling zal Hij met zijn Tempel komen. (Maleachi 3:1) “Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Heere der heerscharen.”


“De vierde Tempel”
.
Tempel van Ezechiel

Perspectief van de door Ezechiël voorgestelde Tempel, als beschreven in (Ezechiël 40-42) en zo letterlijk mogelijk getekend door architect Bartholomeus Reinders (1893-1979)

Inspanningen worden gedaan om de derde Joodse Tempel een realiteit te maken
De details van de eerste Tempel, beter bekend als de Tempel van Salomo, zijn beschreven in het boek (Koningen 6) Deze beschrijving is uitgebreid en zeer gedetailleerd. De eerste en tweede Tempels werden gebouwd volgens de aanwijzingen die in het boek Koningen zijn beschreven.
Er is nog een beschrijving van de Tempel architectuur in (Ezechiël 40 t/m hoofdstuk 44). Deze beschrijving is veel minder gedetailleerd, gehuld in dubbelzinnige profetie en veel moeilijker te begrijpen. De twee omschrijvingen komen overeen voor de bouw van de derde Tempel.
___

(Tekst) Born: _http://www.breakingisraelnews.com/45847/will-god-or-the-messiah-build-the-third-holy-temple/#xeOqQq4Z1hcdXpih.97


de-vierde-tempel-in-het-dal

De vierde Tempel wordt in het dal van de Olijfberg gebouwd

De vierde Tempel volgens Ezechiël
Er zijn genoeg christenen die zeggen dat de derde Tempel, waar Nota Bene de valse Profeet heeft gezeten, gereinigd zal worden. Jezus, zal nooit deze Tempel gaan bezoeken. De derde Tempel zal door de Joden zelf worden afgebroken.

Jezus, gaat voor de vierde Tempel dat in het Dal van de Olijfberg zal worden gebouwd, want alleen daar heb je stromend water.


Bijbel Codes Suggestie

2016 zou het jaar van de derde Tempel kunnen zijn

Sinds de maand juli 2016 is begonnen, ervaart Israël een nieuwe energie rond de Tempelberg. Dat de Torah Codes daar ook wat mee te maken kunnen hebben, is goed mogelijk. Achteraf gezien is er altijd wat uit te halen. Het ziet er in ieder geval indrukwekkend uit.

Torah Codes_ Youtube

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KsrZNxL7_Z4

Torah Codes2

Het is even zoeken, maar de Torah heeft zo zijn eigen codes

De internationale Bijbel Code expert Rabbi Matityahu Glazerson heeft een nieuwe Bijbel Code video. Zijn vertaling: “De Tempel zal naar beneden naar Jeruzalem 5776 in de Bijbel code voorkomen.”

Bij de 3:15 merk, Glazerson wijst op een Bijbel code dat vertaalt als “God zal informeren over de 15 van [de Hebreeuwse maand] Gem.” Dit jaar 2016, de 15e van Av komt overeen met vrijdag 19 augustus.

Met betrekking tot de tafel in de 1:44 merk, Glazerson wijst op de code die betekent dat de Tempel zal neerdalen. Dit is een verwijzing naar het idee, uitgedrukt in meerdere Joodse bronnen, dat de derde Tempel uit de hemel worden gebracht. Deze code werd vlak naast de woorden Masjiach (Messiah) en Yerushalayim (Jeruzalem) gevonden.

In de buurt, Glazerson wijst op een duidelijke verwijzing naar de lopende Hebreeuwse jaar 5776, dat eindigt op de avond op zondag 2 oktober, 2016 voorafgaand aan de joodse feestdag Rosh Hashana.

Op maandag 3 okt.2016 is het voor Israël nieuwjaar 5777.

Het Joodse jaar 5777 begint op 3 okt.2016
Maar goed, het wordt profetisch gezien nog spannender: De lijn wordt doorgetrokken naar het Joodse jaar 5777 oftewel 2016/17, dat dan de Mashiach ben David zal komen, waarbij volgens de Bijbel dan ook door alle Joden zal worden begrepen, dat Hij dezelfde is als de lijdende Mashiach (Ben Jospeh Yeshua) Jezus Christus. Zie: (Zach.12:10-14 en Zach.14)
___

(Tekst) Bron: _http://tora-yeshua.nl/2010/03/spoedige-herbouw-3e-tempel/

Jezus, gaf Zijn discipelen de opdracht om acht slaan op de tekenen destijds en daarbij niet de moed te verliezen, maar hun hoofden op te heffen. Bij de Rabbijnen kunnen we een zekere nervositeit vaststellen. Is de komst van hun Messiah nabij? Volgens de Thora kalender leven we in het jaar 5999.
___

(Tekst) Bron: _http://www.torahcalendar.com/Calendar.asp?YM=Y2013M12

Vanaf 2013 gaat het economische en morele verval van onze beschaving echter al zo hard, dat dit fatale Keerpunt mogelijk al in 2016 wordt bereikt. Deze aankomende wereldcrisis zal niet meer door mensen in de hand te houden zijn en heeft dus een buitenaardse redding nodig, in de vorm van de valse Profeet. Ook voorspelt de Bijbel dat het volk van Israël weer terug zal keren naar het land der vaderen. Dit zal dan het teken zijn dat de Opname (the Rapture) nabij is!

Israël, zal alle niet- Joden en Messiaanse Joden uit hun land zetten en dat zal dan het moment zijn dat overal in de hele wereld alle Joden het land uitgezet zullen worden. Er zal dan nog maar één plek zijn waar ze naartoe kunnen, Israël!

De betekenis van de boog
(De boog van de liefde) Zie: Armageddon

Er zijn in de wereld vele gewelddadige mensen, die de gedachtegang van de valse Profeet doelbewust niet willen of kunnen inzien. Daar is nu de boog voor om deze stugge van hart met pijlen van liefde te verwonden zodanig, dat ook zij alles zullen doen wat deze ruiter (de valse Profeet) op het witte paard hen zal voorstellen. De derde Tempel zou dan naast de Rotskoepel gebouwd kunnen worden.


De derde Tempel en Rotskoepel1

De derde Tempel naast de Rotskoepel
Is dit mogelijk, de derde Tempel naast de Rotskoepel?
(Update: Oct 17, 2022)
Ja, dat is mogelijk, maar dat zal niet gebeuren. Het bouwen van de derde Tempel duurt ongeveer één jaar en de tijd is al op! De Opname (The Rapture) wordt verwacht in de maand april 2023.
Op de dag dat Jezus op 5 sept.2025 terugkomt, zal vanaf die dag de derde Tempel worden gebouwd.

De derde Tempel wordt gebouwd in het Dal van de Olijf-berg.


De Opname wordt verwacht vóór 9 april 2023
.

The Virtual 3rd Temple
Vlag EngelandThe Rapture is expected in April 2023Vlag Engeland
.

El 3er Templo Virtual
Vlag Spaans_PNGEl Rapto se espera antes de abril de 2023Vlag Spaans_PNG
.
===*===

Teksten:  Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De bouw van de derde Tempel

(DZG// Wednesday Nov 22, 2017) – (Update: Oct 17, 2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De derde Tempel op de plaatst van de Rotskoepel
Bron: _http://appie.abspoel.nl/?p=7035
Deze zelfde foto (derde Tempel) staat ook op: xandernieuws.punt.nl
Bron: _http://xandernieuws.punt.nl/content/2010/07/pinksterkerk-gaat-tempel-van-salomo-nabouwen-in-brazilie
De Joodse kalender met de huidige tijd
Bron: http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Twee sterren in een vierkant
Bron: http://hemel.waarnemen.com/maan/maanfasen_2014.html
De derde Tempel in de vitrine
Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/45847/will-god-or-the-messiah-build-the-third-holy-temple/#xeOqQq4Z1hcdXpih.97
De vierde Tempel
Bron: _http://www.christipedia.nl/Artikelen/T/Tempel_van_Ezechiël
De vierde Tempel (De tekeningen staan niet in dit verslag)
Bron: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_tempel
De vierde Tempel in het Dal
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/chanoeka—feest-van-de-inwijding.html
De Rotskoepel en de derde Tempel
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/isis-het-horrorscenario-van-het-antichristelijke-wereldrijk.html
De derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
===*===