De laatste Benjamin

– Een Zoon Gods –
« De laatste Benjamin »
.
– De laatste Zoon van God de Vader –
(2 febr.2024)
.
________________________________________________________________
Update (30-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden bij benadering aangepast)

___


Nog 10 jaar?
Armageddon gaat beginnen vanaf 5 febr.2024 t/m 5 sept.2025 en is tevens het begin van het 1000-jarig vrederijk.

Zie details: Wederkomst Jezus maart 2024

Het einde is in zicht
Broeders en zusters, de Eindtijd is bijna afgelopen en dan begint Armageddon!
Toen ik dit verslag wilde opmaken gaf Jezus mij in dat het lange wachten niet de laatste Zoon Gods aangaat, maar dat van de een na laatste Zoon Gods!
Toen ik dit, na enkele minuten, verwerkt had zag ik dat het hier inderdaad om de een na laatste Zoon Gods zal gaan. Hoe bestaat het. Ik had dit niet kunnen bedenken, want ik ben steeds uitgegaan van de laatste Benjamin. In al mijn vorige verslagen heb ik dit ook zo aangegeven.

Dat de laatste grote Opwekking nog zolang op zich laat wachten, heeft dus te maken met de Wedergeboorte van de een na laatste Benjamin en dat wist ik niet. Het was niet te zien.


.
– De laatste twee Zonen van God de Vader –
.

(5 sept.2023) en (2 febr.2024)

.
De een na laatste Zoon Gods wordt geboren op de dag dat de grote Opwekking gaat beginnen en de laatste Benjamin wordt geboren vanaf het moment dat de valse Profeet wordt gedood. Daarna zal precies drie dagen later de Antichrist opstaan. Binnen een tijdsbestek van deze drie dagen wordt de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren. Hij kan dan nog 54 dagen van zijn inzichten genieten en dan zal de 1e en 2e Opname plaatsvinden op 27 en 30 maart 2024.

Dat van de een na laatste Zoon Gods wist ik niet. Zie nu hoe Jezus mij dat heeft ingegeven.

Het wachten is nu nog op de een na laatste Zoon van God de Vader
De Heer heeft mij nog meer bijzonderheden laten zien, dat in de tijd van de Grote Opwekking geen Zonen Gods geboren kunnen worden. Maar waar komt dan die een na laatste Zoon Gods vandaan?
Toen ik dit verslag van de laatste Zoon van God de Vader aan het bewerken was, gaf de Heer mij in dat de laatste en grootste Opwekking aller tijden eerst kan beginnen op de dag dat de een na laatste Zoon Gods uit het vuur Wederom geboren is geworden.

Dit gaf Jezus mij in op vrijdag 15-06-2018 om 11:03 uur.

De Opname april 2022

Zoals de meeste van mijn lezers nu al weten kan de maand augustus (2018) nooit meer de maand van de Opname zijn, want de regering van de valse Profeet duurt namelijk precies 5 maanden. Wat ik nu zie is, dat 23 aug.2018 het begin aangeeft van de laatste Jaarweek. De 1e helft van deze zeven jaar eindigt officieel op 5 febr.2024 en gaat de eerste 3,5 jaar aan van Daniël. Deze 1e tijd is nu geworden 5,5 jaar en 13 dagen.

Drie bijzonderheden in de Eindtijd
1eDe één na laatste Zoon Gods wordt op 5 sept.2023 uit de geest Wederom geboren.
2eDe valse Profeet zal zich op 5 sept.2023 openbaren en aan de wereld bekend maken.
3eDe Grote Opwekking wordt verwacht vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024.

Na 5 maanden Grote Opwekking zal de valse Profeet op 2 febr.2024 worden gedood.

De laatste Benjamin

Drie dagen eerder, in de avond op dinsdag 12-06-2018, had ik al een aantekening gemaakt dat gedurende de grote Opwekking geen Wedergeboorte uit de geest meer mogelijk is. Vrijwel direct daarna bevestigde de Heer dat met het volgende: “De laatste Benjamin wordt geboren in de laatste 3 dagen voordat de Antichrist zal opstaan.”

Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat dit betekent? Namelijk; dat op het moment dat de valse Profeet zich openbaart, gedurende drie maanden, in de tijd van de grote Opwekking, niemand meer uit de geest Wederom geboren kan worden! Dat betekent dat de een na laatste Zoon van God de Vader geboren zal worden op 5 sept.2023 en de laatste op 2 febr.2024.
___
Al eerder heeft de Heer mij de maand en het jaar van de laatste Bruid gegeven en dat van de laatste Oalim. De geboorte van de laatste twee Zonen Gods heeft Jezus mij nu ook ingegeven, maar niet de maanden waarin ze geboren zullen worden. Vanwege het visioen ga ik er daarom vanuit dat september 2023 de maand zal zijn van de Wedergeboorte van de een na laatste Benjamin.

Zie onderaan: Tijdschema/De Zonen Gods

Een Zoon Gods uit het vuur geboren
Het wachten, op de laatste Zoon Gods, gaat in feite de een na laatste Zoon Gods aan. Dat betekent, dat op de eerste dag, voordat de laatste grote Opwekking ooit zal beginnen, de een na laatste Zoon van God de Vader in de 2e graad van zijn kennis en kracht uit het vuur wordt geboren!
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is… opdat gij ziende worde.”
___
Openb.3:17 gaat de christenen aan die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven. Ze denken met hun bekering, waterdoop en het kunnen spreken in tongen al heel wat te zijn. Maar zie toch hoe Jezus over deze ene spreekt! “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Voorwaar, deze is een rechtvaardige christen!

De geboorte van de Antichrist
Nadat de valse Profeet is gedood gebeurt het dat, na drie dagen van rouw en verdriet, voor het oog van de hele wereld, de valse Profeet plotseling weer opstaat! Satan heeft dan met een “Walk-in” het lichaam van de valse Profeet overgenomen.

(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna.”

Vijf maanden voor de valse Profeet

Als Satan dan ziet dat zijn knecht (de valse Profeet) is gedood, is hij werkelijk blind van woede. Na vijf maanden de valse Profeet te hebben bijgestaan gaat Satan, in drie dagen tijds, als een briesende leeuw de hele wereld rond, kijken wie hij kan verslinden. Daarbij komt hij deze ene christen tegen die al, vijf maanden eerder, tot een enig inzicht is gekomen in de 2e graad van kennis en inzichten. Zodra Satan dan deze laatste Benjamin ziet, die uit de geest een Zoon van God de Vader dreigt te worden, valt hij direct aan!

De boze dag
Er kan, in het leven van een christen, maar één Boze dag zijn en dat is “De Vuurproef!”
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
(Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren…”
Voorwaar, deze is een Zoon van God de Vader! Jezus zou de eerstgeborene zijn onder velen.
(Rom.8:29) “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen…”
De Wedergeboorte uit de geest is niet zomaar een bekering, maar is er één uit het Vuur!

Zie details: De Zonen Gods – (Weg tot geestelijke Wedergeboorte)

Drie dagen voor de geboorte van de laatste Benjamin
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood heeft de laatste Benjamin maar drie dagen om uit de geest Wederom geboren te worden, wat hem door de kracht van de Heilige Geest* ook zal lukken. Want na deze drie dagen zal het lichaam van de valse Profeet plotseling weer uit de dood opstaan. Maar dan zal de wereld te maken krijgen met de Antichrist!
Deze drie dagen heeft te maken met het zilveren koord dat op het einde van de derde dag langzaam heel dun wordt en na precies 72 uur automatisch loskomt.
Zie details: Het zilveren Koord – (72 uur lang nog een zenuwlichaam!)
___

*) (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…”

Satan en de laatste Zoon Gods
In deze drie dagen, voordat de valse Profeet uit de dood zal opstaan, wordt de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren. De laatste Benjamin.

Dat de laatste Zoon Gods, in febr.2022, nog uit de geest Wederom geboren zal worden staat al vast. Jezus gaf mij in dat het lange wachten eigenlijk de een na laatste Zoon Gods aangaat, want dan pas kan de grootste Opwekking aller tijden beginnen.


De laatste Benjamin – 54 dagen voor de Opname

54 dagen voor de laatste Benjamin
.
De laatste grote Opwekking
Er worden op Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer wereldmensen komen tot inzicht en bekering. Het zijn er werkelijk vele tientallen miljoenen en het worden er steeds meer. Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder!
Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste twee Zonen te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moeten worden en daar is in feite het wachten op. Dan moeten we nog 54 dagen wachten voordat de Opname zal plaatsvinden. Daarna breekt Armageddon uit!
___
Zie details van deze laatste Zoon van God de Vader!
De laatste Benjamin (Het mysterie van de winter en de sabbat)
De Zonen Gods (Weg tot geestelijke Wedergeboorte – Deel 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

Tijdschema/De Zonen Gods
Deze berekening is bij benadering – Het aantal Zonen Gods kan nog wel wat hoger of lager liggen

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Broeders en zusters,
Toen ik dit overzicht verder wilde bewerken gaf Jezus mij in, dat het aantal van 180.000 veel te hoog is in geschat. Al eerder had de Heer mij erop gewezen op dit wel zeer hoge aantal Zonen Gods. Ik had er wel direct een aantekening van gemaakt, maar wist niet hoe ik dat moest berekenen.

Aanvankelijk had ik over 5 jaar (1997-2002) een totaal van 180.000 Zonen Gods ingevuld en heb dat teruggebracht naar 42.000. Toen ik dan dit aantal van 42.000 in een nieuw grafiek had berekend en opgesteld, gaf Jezus mij wederom in dat ook dit aantal van 42.000 nog veel te veel is.

Omdat Jezus mij nu al tot drie keer toe hierop heeft gewezen, wist ik dat Jezus mij nu zou helpen om het juiste aantal te berekenen. Maar waar moet ik dan beginnen?
Bij Pastor Wilfred Lai worden van de 20.000 slechts 200 christenen opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden. Van elke 1000 zijn dat er maar 10.
___
Maar Evangelist Yong Gyu Park, maakt het nog erger. Van de 1000 christenen wordt er maar één christen opgenomen!
Al eerder heeft Jezus gezegd: “Het over- overgrote deel van Mijn kinderen zullen door het ‘Dal van Armageddon’ moeten gaan.”  – Dat is ±97% van de gemeente des Heren en als het om de Pastors en Voorgangers gaat, zegt Jezus daarover het volgende: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”  Dat zijn er ongeveer 10.
Zie details: Doch tevergeefs eren zij Mij – (Jezus en Angelica Zambrano)

Zie de Leiders! De onbezorgde Voorganger en zijn spoedige wrede dood

Het gebed

Met dit gegeven ben ik in gebed gegaan en kwam, van de 42.000, uit op ±5.000 Zonen Gods over vijf jaar berekend (1997-2002). Nu was ik er wel voor in gebed gegaan en dat had ik met de eerste twee berekeningen niet gedaan. Vreemd genoeg bemerkte ik nu dat dit, bij benadering, het juiste aantal zou kunnen zijn en dat Jezus mij dit zo heeft laten zien. Het aantal van 180.000 was inderdaad veel te veel. Aanvankelijk had ik 7.000 ingevuld. Maar het zijn er uiteindelijk ±5.000 en van daaruit heb ik de berekeningen kunnen aanpassen. Zie grafiek!

Het volgende is heel opmerkelijk
Broeders en zusters, in dit overzicht staan tijden en enkele bijzonderheden beschreven. Wat het eerst opvalt is de laatste Bruid, dan de laatste Oalim. Daarna de een na laatste Zoon van God de Vader en dan de laatste Benjamin.
Maar kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim.* Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen zou al goed geweest zijn.
Zie ook de geboorte van de twee laatste Zonen Gods voordat de Opname zal plaatsvinden.
___
*) De Zonen Gods en de Bruid hebben allen een kracht van één zon, de Oalim 1000 zonnen!
(Openb.12:1) “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed…”

Zie de Oalim’s: Leeuwen op de Tronen Gods – (De zeven hemelen Gods)

Hebt u de tijd ook al opgemerkt?
Vanaf nov.2009 (laatste Bruid) t/m nov.2014 (laatste Oalim) is precies 5 jaar en vanaf nov.2014 t/m de openbaring van de Antichrist op 5 febr.2024 is 9 jaar en ±2 maanden. Het duurt dan nog precies 51 dagen voordat de Opname zal plaatsvinden. Zie details: Aug.2018
Vanwege de ernst van de tijd heb ik enkele bijzonderheden herhaald.

Zie: (2 Petr.1:12) Petrus: “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Het niveau van de Oalim was al in nov.2014 afgesloten. Maar, toen de Heer mij dat in juli 2015 ingaf, was ik daar toch verbaasd over, ondanks het feit, dat ik dat al 7(!) jaar eerder juist had beschreven. Want ik had gedacht dat het niveau van de Oalim te allen tijde door een Zoon Gods kan worden behaald. Maar, dat is dus niet het geval. Deze twijfel bleef mij achtervolgen, dit vanwege de kracht die een Zoon Gods eigen is. De Heer heeft mij ingegeven, dat ik het jaar 2014 van de laatste Oalim juist had aangegeven. Alleen de maand wist ik niet.

Maart 2024 – Twee keer een Opname
Het visioen van 23 augustus 2018 gaat het begin van de laatste Jaarweek aan dat officieel pas op 5 sept.2025 zal eindigen. De 1e en de 2e Opname wordt verwacht op 27 en 30 maart 2024.

(Matth.24:42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt… [44] Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

De laatste Zoon van God de Vader

Als de valse Profeet wordt gedood heeft de laatste bekeerling/rechtvaardige Gods, die het inzicht in de 2e graad heeft behaald, precies drie dagen de tijd om uit de geest Wederom geboren te worden wat ook zal gebeuren. Deze laatste Benjamin kan dan nog 54 dagen van zijn inzichten genieten en dan is de Opname een feit. Daarna breekt Armageddon uit!

De Heilige Geest en de een na laatste Benjamin

Vele christenen, Voorgangers en Pastors, zijn echt verbaasd dat Jezus met de Opname nog steeds niet is langsgekomen. De reden waarom, is het wachten op de een na laatste Benjamin die nog uit de geest Wederom geboren moet worden. Hij of zij is zich dat meer dan bewust. Want immers, het inzicht in de 2e graad is reeds behaald! Deze ene heeft God de Vader kunnen bewijzen dat die nog niet uit de geest Wederom geboren is geworden.

De laatste drie dagen
Maar gedurende de Grote Opwekking, dat vijf maanden zal duren, zal er door de Heilige Geest toch nog één christen worden gevonden, die ook nog uit de geest Wederom geboren zal worden, de laatste Benjamin. Dit zal dan gebeuren in de laatste drie dagen voordat de Antichrist zal opstaan. Daarna kan er niemand meer worden gevonden, die nog uit de geest Wederom geboren kan worden. Dat komt, omdat de geest in deze wereld dat niet meer toelaat.

Zie: De 1e en de 2e Vuurproef


.
(Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren)

Zie: Weg tot geestelijke Wedergeboorte (Deel 1, 2 en 3)

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste Benjamin – De laatste Zoon van God de Vader

(DZG// Dinsdag 26-06-2018/ 10:38) – (Update: 30-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De laatste Benjamin – De laatste Zoon van God de Vader (2 febr.2024)
(De Zonen Gods gaan hun eigen weg)
Bron: _http://www.factretriever.com/native-american-facts
De laatste twee Zonen van God de Vader (5 sept.2023 en 2 febr.2024)
(Foto) _http://www.talismancoins.com/catalog/Bald_Eagles_on_Rocky_River_Shore.jpg
Bron: _http://talismancoins.com/products/04842
De laatste Benjamin – 54 dagen voor de Opname
(Foto) American Bald Eagle zittend op een tak. Bron: _https://media.arkansasmatters.com/nxsglobal/arkansasmatters/photo/2016/06/14/Bald%20Eagle_1465923279470_8990936_ver1.0_640_360.jpg
Bron: _http://www.kark.com/news/local-news/american-bald-eagle-recovery-recognized-june-20/481357943
Kleine foto “American Bald Eagle” (Een Zoon Gods)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
Pastor Park – (1 op 1000)
HEAVEN AND HELL by Pastor Park. Korean (Part 3/3)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OtVh-AnS31Q
Foto Leeuw – (De laatste Oalim)
Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
===*===