Het Rode Paard van Armageddon

– De Antichrist –
« Het Rode Paard van Armageddon »
– 5 Februari 2023 –
.
.
« Eindtijd bijna voorbij »
Binnen 15 maanden vier paarden!
.
Het witte paard
(De valse vrede)
Het rode paard
(Armageddon)
Het zwarte paard
(Armageddon)
Het vale paard
(Armageddon)
.
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Velen denken dat de vier paarden tegelijkertijd komen aanstormen
Maar tussen elke paard zitten vijf maanden
.
.
___________________________________________________________
Update (June 21, 2022)
Second Coming of Jesus before April 9, 2023
Rapture Zone
(Twice a Rapture! – April 5 and 8, 2023)

Easter April 9, 2023

Times have yet to be adjusted
Rapture in April 2023!
.
.
(Times not adjusted yet)

___

(Febr. 2023) Het einde van de Eindtijd
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Aan de hand van de visioenen “Aug.2018” en “Fiche 59” is het gemakkelijk rekenen. Maar wat ook belangrijk is, is de geboortedatum van de valse Profeet/Antichrist.

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze ‘Supermens’ werd via het boek ‘A gift of prophecy’ aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast ‘Reader’s Digest’ in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Zie overzicht van de tijden:
Na het witte paard elke vijf maanden later weer een ander paard
De eerste ruiter op het witte paard is voor de Joden de Messias. Maar voor de christenen is de valse Profeet de voorloper van de Antichrist.
Vijf maanden voor de valse Profeet.
(23-31 aug.2018 t/m 23-31 dec.2018)
(Openb.6:1-2) “En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag Kom! [2] En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.”

Aan het einde van de eerste 3,5 jaar (valse vrede) zal hij maar 5 maanden regeren. De tweede tijd van weer 3,5 jaar (Armageddon) gaan de andere drie ruiters aan.

(Antichrist) De tweede ruiter op het rode paard: (dec 2018 t/m eind sept.2021)

(Openb.6:3-4) “En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! [4] En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De derde ruiter van de honger op het zwarte paard: (mei 2019 t/m eind sept.2021)

(Openb.6:5-6“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. [6] En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

De vierde ruiter met de sikkel op het vale paard: (okt.2019 t/m eind sept.2021)
(Openb.6:7-8) “En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! [8] En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”

Zie details: “Armageddon” (De vier ruiters van de Eindtijd)

Magere Hein met de sikkel in zijn hand. Dat heeft hij nodig om “Het zilveren Koord”, van de meer dan 300 miljoen christenen, bij hun executie te kunnen doorhalen.

Aanvankelijk had ik 200 miljoen berekend, maar Jezus gaf mij in dat het 300 miljoen is.

Magere Hein en een christen Gods

Alleen een ware christen Gods, die gestorven is, ziet Magere Hein op zich afkomen. Magere Hein is een persoon, een skelet uit de Hel, die in een vaal gewaad van de dood ‘De dood’ vertegenwoordigd. Hij heeft een sikkel in zijn rechterhand waarmee hij, binnen één seconde, bij de dood van een christen, het zilveren Koord van het leven daarmee doorsnijd. De ziel is dan niet meer met dat lichaam verbonden.

Degene die Jezus niet toebehoren, diens ziel blijft nog voor precies 72 uur (drie dagen) met het dode lichaam verbonden en zal gedurende die tijd nog alles voelen wat met dat lichaam wordt gedaan. Velen zullen nu wel inzien hoe belangrijk Magere Hein is in het Dal van Armageddon!

Zie details: Na de dood is het lichaam nog voor “72 uur lang” een zenuwlichaam!


De vier paarden van Armageddon

De Rabbijnen en hun Messias
Omdat de Messias zich niet in nov./dec.2017 heeft geopenbaard denken de Rabbijnen dat de datum nu nov./dec.2018 zal zijn. Maar volgens het visioen van “Augustus 2018” zal dat zijn eind dec.2018.

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel in dec.2018.

Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
(De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren)
.
Het fiche met de twee cirkels erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
Het mysterie 23 sept.2017 verborgen in een graancirkel!
(De valse Profeet en de Antichrist)
.
Zie de geboorte van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

(Daniël 9:27) “De laatste Jaarweek” (2014-2021)
De valse Profeet heerst al achter de schermen.
De Kracht van de valse Profeet
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht.

(Openb.13:2“En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

De Kracht van de Antichrist
(Daniël 7:25) “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd…”
Dit vers gaat de Antichrist aan. Want als Satan (Lucifer), na drie dagen, met een “Walk-in” het dode lichaam van de valse Profeet weer tot leven brengt en daarmee overneemt, staat Satan als mens op de wereld in al zijn kracht!* (Openb.13:12) “…welks dodelijke wond genezen was.”
___
*) (Openb.13:12) – (12a) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. [12b] En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”
Vers (12a) …voor diens ogen uit… – Deze ogen zijn van Satan.
Eigenlijk zou er moeten staan: “En hij [Satan] oefent vanuit de hemelse gewesten al zijn macht uit op het eerste Beest, de valse Profeet.”
(12b) “En het bewerkt, dat alle mensen die op de aarde wonen, het eerste Beest zullen aanbidden, die was gedood en wiens dodelijke wond genezen was en weer was opgestaan.”
___
Het mysterie 23 sept.2017 verborgen in een graancirkel.

(De valse Profeet en de Antichrist)


(2017-2018-2019)
(5778 = 6000) – (5779 = 6001)
.
We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.
(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren)
Vanaf Adam en Eva, jaar 1 t/m 4000 jaar.
Vanaf de geboorte van Jezus met de eerste jaartelling 1 t/m 2000 jaar.

Maar… we leven nu al in 2018 het jaar van de Opname!

God de Vader en de eerste 6 dagen (Genesis 1:1-31)
(Genesis 2:2-3a) “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die…”
(2 Petr.3:8“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Het 1000-jarig vrederijk is de zevende dag.

Waaraan is te zien dat december 2018 de maand en het jaar van de Opname is?
De valse Profeet zal te minste vijf maanden regeren en zou zich in aug.2018 kunnen openbaren.
Zie visioen van “Augustus 2018”.
De vijf fiches. De vijf maanden van de grote Opwekking en “De komst van de valse Profeet”
De lange balk van Jesaja begint in okt.2017. “De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël”
De laatste Bruid was in nov.2009. “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Oalim was in nov.2014. “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Zoon van God de Vader zal zijn in december 2018. “De laatste Benjamin”

Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De komst des Heren
Met het visioen van ‘Augustus 2018’ heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Augustus 2018” niet hebben gekregen. De Opname wordt nu verwacht vóór 21 januari 2018.

Jezus: “De tijd is al op!”

70-years

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar

De Vijgeboom
Geboorte van de Staat Israël was op 14 mei 1948 +70 jaar = 2018.
(Matth.24:32-34“Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Zie details: » TIME IS RUNNING OUT FAST!!! « Een generatie is 70 jaar!

De valse Profeet
De Rabbijnen van Israël hadden hun Messias uiterlijk in nov./dec.2017 verwacht en gaan er nu vanuit dat nov./dec.2018 het jaar van hun Messias zal zijn. Dan zou een generatie 71 jaar zijn.
Maar de visioenen die ik van Jezus heb gekregen laten een ander beeld zien. Namelijk dat de valse Profeet zich eind februari of toch uiterlijk in maart 2018 zal openbaren. De Opname zal dan plaatsvinden in de laatste week van augustus 2018.

Broeders en zusters, als ik zo dit visioen zie, dan ga ik ervan uit dat augustus 2018 met de Opname van doen heeft. Een visioen, zo ingewikkeld, dat ik het niet heb kunnen bedenken.

Volgens de visioenen zal de Opname plaatsvinden in augustus 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De Joodse tijdbalk

Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021!

Volgens de Thora kalender leven we nu (maart 2018) in het jaar 6000!
Het Joodse jaar 5778 is begonnen op 21 sept.2017 en duurt t/m 10 sept.2018. Daarna zitten we in het jaar 5779. Dat is dan 71 jaar na het ontstaan van de Staat Israël.

De Opname wordt verwacht tussen de 23ste en uiterlijk op 31 aug.2018! Dan precies 40 dagen later zitten we in het Joodse jaar 5779.

Alles wijst erop dat de tijd al op is
Juni 2021 einde Armageddon.
Sept.2021 de dood van de Antichrist bij de komst van Jezus op de Olijf-berg.

Het kan nu niet anders, dat 2018 inderdaad het jaar van de Messias zal worden. Anders moeten deze drie visioenen opnieuw bekeken worden en de komst van de Messias en het begin van het 1000-jarig vrederijk moet op de Thora kalender (6000) en de tijdbalk van Israël (5778) dan ook allemaal worden gewijzigd.

Verschil precies één jaar
De gemeente is niet gereed voor de Opname

De Rabbijnen van Israël gaan ervan uit dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 zal beginnen. Deze datum staat in hun kalender aangegeven. Als dat inderdaad zo is, dan zal de valse Profeet zich eerst in maart 2019 openbaren en niet in maart 2018. En… broeders en zusters, ik hoop dat ze gelijk hebben, want de gemeente is nog lang niet gereed voor de Opname.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het Rode Paard van Armageddon

(DZG// Maandag 19-03-2018/ 23:28)

Overzicht foto’s en tekeningen
Het Rode Paard van Armageddon – (The Red Horse of War)
(Foto) _https://www.ucg.org/files/image/article/2004/03/01/red-horse-revelation-war.jpg
Bron: _https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/the-horsemen-of-revelation/the-horsemen-of-revelation-the-red-horse-of
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
Het vale paard. Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Elke vijf maanden een andere paard
How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
De ruiter met de boog
Bron: _http://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wp20151101/is-oorlog-ooit-gerechtvaardigd/
The Four Horsemen of the Apocalypse
Bron: _https://www.jw.org/en/publications/magazines/watchtower-no3-2017-may/
We are here. Liberty (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
Daniël. Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
Tijdbalk. De westerse en Joodse kalender
Bron: _http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Tijdbalk Daniel 70 Years
Bron: _http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
De laatste Jaarweek van Daniël
Bron: _http://www.toreblogg.info/355739066
===*===