De laatste generatie

(Grafiek: 31 maart 2024 moet zijn: voor 20 april 2025)!
.
– De laatste generatie –
(1948-2025)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
– Openbaring Antichrist –
(666+666+666+6+6+6+6+[3]= 2025)
*
.
________________________________________________________________
Update (12-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
Eindtijd loopt af op 5 febr.2025
Er zal twee keer een Opname plaatsvinden, voorwaar!
De Opname wordt verwacht op 16 en 19 april 2025.
We zitten dan al voor 70 dagen in het Dal van Armageddon.
Bereidt u voor!

Zie: Twee keer een Opname

De tijden moeten in vele verslagen nog aanpast worden.
Maar daar heb ik helaas geen tijd meer voor. De tijd is te kort!
___
Broeders en zusters, de Grote Opwekking begint in sept.2024!
Nadat de Antichrist op 5 febr.2024 is opgestaan zal deze website, binnen drie weken, van Internet worden verwijderd.

De Naam van Jezus mag dan nergens meer op Internet worden gevonden!

Eindtijd visioen
In de morgen op woensdag 03-07-2019 om 05:30 uur liet Jezus mij een beeld zien met lijnen erin. Maar anders dan normaal gaf de Heer mij nu in om Psalm 90:10 en de laatste Generatie samen in één beeld op te stellen. Zie afbeelding boven. Ter verduidelijking moest ik een kort verslag eraan toevoegen.
Nog niet eerder heb ik van de Heer zo een uitvoerig detail ontvangen. Het waren meestal visioenen die ik zelf moest ontcijferen. Het moeilijkste was toch wel dat van aug.2018.
___

Zie: Visioen, dat de Heer mij in de nacht (03:07 uur) op 23 maart 2013 liet zien. De laatste 7 jaar van Daniël (aug.2018 – sept.2025)

Israël – De vijgenboom generatie
Visioen aug.2018 Het begin van de laatste Jaarweek
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt op 27 maart 2024.

Armageddon begint op het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2024 wordt gedood.

De Opname vóór 31 maart 2024
Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we daar nog eens 10 jaar bij optellen is dat mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.
De Opname wordt verwacht vóór 31 maart 2024! Dat wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie op één maand na, bijna 76 jaar is.
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 27 maart 2024 is 75 jaar, 10 maanden en 13 dagen)

(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”


De laatste Jaarweek(23 aug.2018 t/m 5 sept.2025)
Na het bestuderen van de visioenen zag ik dat de laatste Jaarweek van Daniël officieel is ingegaan op 23 aug.2018 en dat de valse Profeet gedood zal worden op 2 febr.2024. Hij zal dan 61 jaar, 11 maanden en ±28 dagen oud worden. (Schrikkeljaar: 29 febr.2024)

De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zijn einde zal zijn op 2 febr.2024!

Vesica Piscis – Dorset England (22 Mei 2017)
Zie L/R 12 stralen(sterren)
Vesica Piscis – Asbury Engeland (1996)
Fiche 59
De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam – (1962-2024-2025)
(5 febr.1962 – 2 febr.2024 – 5 sept.2025)
.
– Twee karakters in één lichaam –
.
Jezus, heeft mij in een visioen een beeld laten zien van een fiche met twee cirkels erin die in elkaar zijn verweven met het getal 59 eronder. Direct zag ik dat het hier om de valse Profeet en de Antichrist zou gaan die, afzonderlijk, in één en hetzelfde lichaam zullen wonen. Het zijn twee verschillende karakters.
De valse Profeet vanaf zijn geboorte op 5 febr.1962 t/m 2 febr.2024 en de Antichrist vanaf 5 febr.2024 t/m 5 sept.2025.

(5 febr.1962 is de geboortedatum van de valse Profeet/Antichrist)

Het mysterie Fiche 59
Het visioen van de Vijf Fiches 59 geeft in feite twee tijden aan die de valse Profeet te gaan heeft. De eerste tijd vanaf 5 febr.1962 t/m 2 febr.2024. Dat is 61 jaar, 11 maanden en ±28 dagen.

De tweede tijd van de valse Profeet, op het witte paard, gaat de Grote Opwekking aan dat vanaf 5 sept.2023 precies 5 maanden duurt t/m 2 febr.2024. Dat is de valse vrede. In dit visioen zag ik heel duidelijk vijf fiches met dezelfde afbeelding. De vijf fiches in het visioen geven de vijf maanden (150 dagen) aan dat de valse Profeet over de hele wereld zal regeren.

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich op 5 sept.2023 bekend zal maken, zullen vele mensen, waaronder ook christenen, in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
De Heer zei over deze valse Profeet: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K.Baxter (Hoofdstuk 22)

Maar… dan wordt hij plotseling gedood!

De Grootste Opwekking aller tijden van Joël (2:23/28-29) zal beginnen op 5 sept.2023 en zal vijf maanden later plotseling eindigen op 2 febr.2024, met de dood van de valse Profeet. Drie dagen* later, na precies 72 uur, zal de valse Profeet, tot ieders verbazing, uit de dood opstaan. Maar… dan zit en leeft de geest van de Antichrist in het lichaam van de valse Profeet en vanaf dat moment is Armageddon begonnen. De Opname zal dan 51 dagen later plaatsvinden op 27 maart 2024.
___
*) Deze drie dagen hebben te maken met het zilveren Koord, want pas dan kan Satan het lichaam van de valse Profeet overnemen.

Zie: (Openb.13:3-4“En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest [dit is weer de valse Profeet] de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest [is de Antichrist] zeggende: “Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

De valse Profeet met de Boog
(5 sept.2023 t/m 2 febr.2024)
De Antichrist met het Zwaard
(5 febr.2024 t/m 5 sept.2025)
De valse Profeet en de Antichrist

(Een lichaam – Twee geesten)

Het 1e, 2e en het 3e Beest
(Openb.13:11-14“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.”  – (Dit is de EU – Het 3e Beest)
[12] “En het [Is de Antichrist, het 2e Beest] oefent al de macht van het eerste beest [Is de valse Profeet, het 1e Beest] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest [Dat is nu de Antichrist] zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”
(Het 1e Beest, dat was de valse Profeet en het 2e Beest de Antichrist)

[13] “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. [14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem [is de Antichrist] gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. [Dit is de EU – Het 3e Beest] En het [is de EU] zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”  (Dat is de Antichrist)

Komst Antichrist door een Engel Gods uitgelegd
(Openb.17:7-8) “En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.”
[8] Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

De betekenis hiervan is; dat het hier om het lichaam gaat dat vanaf het begin af aan eerst door de valse Profeet wordt bewoont en na diens dood, drie dagen later, met een “Walk-in”, door Satan (Lucifer) het Beest, zal worden overgenomen.

Eindtijd bijna voorbij
De Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar, de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
.
Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

De Opname moet wel voor Pasen (31 maart 2024) plaatsvinden, want er is dan een groot feest in de Hemel. In vele visioenen en Profetieën heeft de Heer al aangegeven dat Hij voor de zomer terug zal komen. De Opname wordt verwacht vóór 31 maart 2024!


(Het mysterie van de vijf maanden)
.
– Binnen 8 maanden 4 Paarden –
.
« Het Rode Paard van Armageddon »
(5 februari 2025)
.
.
« De laatste Jaarweek – Twee keer 3,5 jaar »
Binnen 8 maanden vier paarden!

Sept.2024   –   febr.2025   –   maart 2025   –   apr.2025

.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste generatie

(DZG// Zaterdag 06-07-2017/ 16:20) – (Update: 08-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Daniël en Nebukadnezar
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
Het Rode Paard van Armageddon – (The Red Horse of War)
(Foto) _https://www.ucg.org/files/image/article/2004/03/01/red-horse-revelation-war.jpg
Bron: _https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/the-horsemen-of-revelation/the-horsemen-of-revelation-the-red-horse-of
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
===*===