De 1e en de 2e Vuurproef

.
HET
MYSTERIE
VAN
– De Oalim –
__________________________
(De 2e Vuurproef)
Leeuw1_JPEG
.
Er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren
Maar… er is een niveau nog hoger!
WIE KAN DIT BEGRIJPEN?
.

– De Oalim –
(2e Vuurproef)
(De 3e graad)
.
Gethsémane­
(Luc.22:44) “…de Heer zweette bloed.”
(Openb.2:28) “…en Ik zal hem de morgenster geven.”
Degene die de 2e Vuurproef in de 3e graad behaald
die is een strijder Gods!
.
“Geboorte Bald Eagle/Leeuw uit het Vuur”

(De 1e en de 2e Vuurproef)

.
De Scepter Gods
(De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods)
(Hebr.1:7-8“En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuur vlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.”

Zie details: “Trofeeën Zonen Gods” (De Scepter Gods)

Er worden uit de geest twee soorten van kracht geboren: De één in de liefde, de Bruid en de andere is een strijder Gods. De Zonen Gods gaan voor de Bruid of voor de ijzeren Staf. Wie de Bruid is gaat voor de Beker en het behalen van de Tronen Gods. Er is voor de Bruid geen niveau hoger te behalen. Maar degene die een strijder Gods is, kan voor het niveau van de Oalim gaan. Vele Oalim’s beschikken over De ijzeren Staf, De Scepter Gods en Het Zwaard Gods van gerechtigheid.

Het Zwaard Gods

(Openb.19:15“En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtige.”

Het mysterie van de Oalim
(Openb.2:28) “…en Ik zal hem de morgenster geven.”
Hiermee spreekt de Heer voor de tweede keer het niveau van de Oalim aan. De enige keer dat het hier ook echt om de Oalim gaat is te lezen met wat de Heer in het Hof van Gehtsémane heeft meegemaakt. De 2e Vuurproef van de Oalim. Dit is voor een leek onzichtbaar.

Zie: (Luk.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”

De Oalim
Jakob Lorber: “Het grote Johannes Evangelie”. (Joh.16:13)
Jezus: “Er is een oneindig veel grotere Wedergeboorte, die van de Morgenster!”

Het niveau van de Oalim kan alleen gedetailleerd worden beschreven als een Zoon Gods voor de 2e keer uit de geest Wederom geboren is geworden. Hij heeft dan het niveau van de Oalim en beschikt over de 2e Vuurkennis in de 3e graad!

Geboorte Bald Eagle/Leeuw uit het Vuur
(Matth.6:33) Jezus: “Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en alles zal u bovendien geschonken worden.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat dit vers in werkelijkheid inhoud?

Er zijn maar twee geesten (krachten) die uit het Vuur Wederom geboren kunnen worden, dat is een Zoon Gods en de Oalim! (De 1e en de 2e Vuurproef)

De geest van een Zoon Gods en dat van de Oalim worden beiden uit het Vuur Wederom geboren. Een Zoons Gods (Bald Eagle) gaat door de 1e Vuurproef en de Oalim (Leeuw) door de 2e Vuurproef.
(Openb.3:18) gaat alleen de Zonen Gods aan. (1e Vuurproef) Het derde gebed van Jezus in het Hof van Gethsemanee gaat de 2e Vuurproef aan. (De Oalim)

Wie dan het niveau van de Oalim behaald die behoort tot de grote schepping Meesters.

De Zonen Gods
(Openb.12:13 en 17) “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”

“Het mannelijke kind” dat zijn “De Zonen Gods” en de gemeente des Heren, dat is de vrouw. En uit deze vrouw (de gemeente des Heren) worden de Zonen Gods geboren.

Jezus, de eerstgeboren Zoon Gods op aarde
Van de vele Zonen Gods, is Jezus de eerstgeboren Zoon van God de Vader.
(Rom. 8:29) “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.”

(Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1) (De 1e Vuurproef)

Broeders en zusters, velen geloven niet wat ik met de 1e Vuurproef heb meegemaakt. (Openb.3:18)
Zie wat Jezus uiteindelijk tegen Nicodemus heeft moeten zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”  (Joh.3:11) De Heer spreekt hier duidelijk tot 4x toe het woordje “wij” aan.

Behalve dat ik de noodzaak van 2 Petr.1:10 aanspreek, spreek ik ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest.

Laat u dit gezegd worden:
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Zie: “Een visioen over de Hemel” (De Engelen Gods)

Nog niet eerder was er in het Oude Testament iemand, die het Zoonschap Gods heeft kunnen behalen. Jezus, zou de eerste zijn. Daarna, zouden velen volgen! Daarom, grijp met wat u grijpen kan, dat is mijn roep tot de gemeente! “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”  – (Joh.1:12)

Een ieder die tot inzicht en bekering is gekomen en de waterdoop is nagekomen, hun heeft hij macht gegeven om Zonen Gods te worden. Maar met een bekering alleen is het Zoonschap Gods nog niet behaald. (Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Een rechtvaardige
Openb.3:17 gaat een rechtvaardige aan. Jezus: “Een rechtvaardige is nauwelijks gered.”

Een rechtvaardige is een christen die de onderwaterdoop is nagekomen. Velen van hen spreken in tongen. Van de 1000-den rechtvaardigen zijn er maar enkelen gered en is er met de Opname bij.

De Opname
Uit de gemeente des Heren wordt maar 3% opgenomen

Openb.3:17 geeft de situatie en de ernst weer van een christen die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft. Zie toch wat Jezus over deze ene te zeggen heeft! “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Minder dan een dwaze maagd
Bij vele christenen kan op geen enkele wijze enige kennis in de 2e en 3e graad worden gevonden. Hun geestelijke situatie is meer dan verschrikkelijk. Ze zijn is nog minder dan een dwaze maagd!

Mochten er christenen zijn die hier verbeten op reageren, dan zijn dat de christenen die hun niveau in de 1e graad van hun verdraagzaamheid wel moeten verdedigen. Alleen Jezus kan hen uit die graad verlossen.

Dichte wolkenvelden
Alle christenen, in de Stal des Heren, bevinden zich in dichte wolkenvelden van de graad waarin ze denken en leven. Namelijk, in de 1e graad van hun geweten. Dat komt, omdat ze nog niets over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest kan weten, dan alleen dat wat geopenbaard is in het Woord van God, waarin alles op algemene wijze is beschreven.

Daar de geestelijke mens alleen de algemeenheden van de Bijbel kent, is het duidelijk, dat zich talloze verwarringen daaraan toevoegen en onmerkbaar insluipen. Deze kennis kan niet verstrooid worden. Het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest druist dan ook in tegen elke kennis die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid zijn geweten vormt.

Zij beschikken over de Heilige Geest en velen spreken zelfs in de taal des Heren. Ze zijn allen bekeerd en hebben de Heilige Geest door de waterdoop heen ervaren. Ze leven in de kracht van hun hoedanigheid, die ze automatisch in de 1e graad van hun niveau verdedigen.

Hoe dan ook, zij hebben gelijk en door deze wolkenvelden heen is de 2e graad hoger inderdaad niet te zien. Door de kracht van de Heilige Geest worden hem de waarheden van het geloof, als de eerste stralen van het licht, ingegeven en alleen in dit licht kent hij zijn vrede. Maar de Wedergeboorte uit de geest is het niet.

Verschil wijze en dwaze maagden
Zie: “De laatste Benjamin” (De Zonen Gods)
De dwaze maagden beschikken over allerlei soorten van kennis in de 2e en de 3e graad, maar dragen het niet uit, helaas. Dat is dan ook de reden dat ze allemaal zullen achterblijven.
De wijze maagden beschikken over dezelfde kennis. Ze dragen het uit en wel met grote kracht! Ze vertellen de christenen alles wat ze weten. Wat dat betreft lijken ze heel veel op de verloren Zoon die tot de Vader is teruggekeerd. Want deze heeft de Ring Gods, een mantel en een paar schoenen om voor de Heer uit te gaan.
De discussies die daardoor ontstaan brengen namelijk vele inzichten met zich mee en dat is de olie (kennis) die de wijze maagden met zich meedragen. Zij kunnen daaruit putten zo vaak en zoveel ze maar willen.

(Walibie – De kleine en de secretaresse)

De 3e Vuurproef gaat het zwaard Gods aan en is geen Wedergeboorte maar brengt orde en macht in gerechtigheid.
Alle Oalim’s die over deze macht beschikken hebben een zwaard dat uit hun mond steekt.

Dit is de 3e Vuurproef. (Openb.2:28) Jezus: “En Ik zal hem de morgenster geven.”

The King

===*===

Teksten: De Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het mysterie van de Oalim

(DZG// Vrijdag 29-12-2017/ 18:30)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Foto Leeuw. Bron: http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
De Bald Eagle en de Leeuw uit het Vuur
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
The King is Coming! Bron: http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
===*===