De Eindtijd Countdown

– De Eindtijd Countdown –
.
________________________________________________________________
Update (10-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Broeders en zusters,
Het ziet er nu naar uit dat de maand augustus 2018 niet perse de maand van de Opname hoeft te zijn, want anders had de valse Profeet zich in mrt./apr.2018 wel bekend gemaakt.
Voorlopig verbergt de valse Profeet zich nog steeds in een stilzwijgen.

Hoe moet het jaar van de Opname dan berekend worden? Wel, dat is nu niet zo moeilijk meer, want we weten met het overlijden van Billy Graham dat 2018 het jaar van de Opname is.


(Het mysterie van de vijf maanden)


Update (09-07-2018)
Openbaringen van de Eindtijd(Eindtijd Horoscoop)
Gebeurtenissen in de Eindtijd:
De grote Opwekking zal precies vijf maanden gaan duren. Het visioen van “Aug.2018” zou het begin van de grote Opwekking moeten zijn tegelijkertijd met de openbaring van de valse Profeet. De valse Profeet was op 5 febr.1962 geboren en zou volgens het visioen van “De vijf Fiches” niet ouder worden dan 59 jaar. Zou er dan nog niets gebeuren… dan, broeders en zusters, heb ik na het laatste visioen van de “Vijf tickets 1900” geen andere aanwijzing meer gekregen als het om de grote Opwekking en de Opname gaat.
___

Het laatste visioen dat ik van de Heer heb gekregen is: “Vijf tickets 1900”. De vijf tickets gaan de vijf maanden aan van de grote Opwekking voordat de valse Profeet wordt gedood. Maar… het nummer 1900 kan ik helaas niet ontcijferen. Wellicht zou dat te maken kunnen hebben met jan.2019. Als dat zo is, dan zou de Opname in jan.2019 moeten plaatsvinden.

Jezus: “De tijd is op!”

Volgens het visioen van aug.2018 moet er wat gebeuren en volgens mijns inziens zou dat de openbaring moeten zijn van de valse Profeet. Een andere mogelijkheid kan ik niet meer bedenken, want de tijd is al op en alle visioenen eindigen in aug.2018!

De grote Opwekking

Alles wat ik jullie nu wel kan meegeven is, dat de grote Opwekking vijf maanden zal duren en dan wordt de valse Profeet gedood. De hele wereld zal in rouw zijn. Maar dan, op de derde dag, staat plotseling de valse Profeet weer op. Alleen heeft er op dat moment een “Walk In” plaatsgevonden.

Lichaam, ziel en geest
Nadat, bij de valse Profeet, de dood is ingetreden duurt het nog precies 72 uur voordat het “Zilveren Koord” van de ziel met het lichaam wordt verbroken. Eerst dan is het lichaam vrij van ziel en geest! Satan ziet dat en neemt bezit van dat lichaam dat eens van de valse Profeet was. De hele wereld juicht van blijdschap met het zien van deze opstanding en weet niet beter dan dat de valse Profeet van zijn dodelijke wond hersteld is.* Maar… nu woont Satan (Lucifer) in dat lichaam!
___
*) (Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

(April 2018) – De valse Profeet

De valse Profeet had 5 maanden voor de openbaring van de Antichrist al bekend moeten zijn. Misschien is dat ook wel zo, maar de Joden herkennen hem nog niet. In ieder geval zou augustus 2018 dan toch wel de maand en het jaar moeten zijn van een wereldomvattend gebeuren. De bekendmaking kan nu niet zolang meer duren.

De gemeente des Heren en de Draak
Op 23 sept.2017 heeft de stand van de sterren een beeld laten zien dat behoorlijk overeenkomt met Openb.12:1-2 en 4b: “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” (—) [4b] “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”
___
Deze verzen gaan de geboorte aan van één van de Zonen Gods waarvan Jezus de eerstgeborene is. Daarna zouden velen volgen. Jezus zou de eerstgeborene zijn onder velen. (Rom.8:29“Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen…”

De profetische tekens aan de hemel gaan de vrouw (de gemeente des Heren) en de Draak aan en moeten gezien worden als “Tekenen van de Eindtijd”.

Openb.12:1-2 en 4b lijken heel erg veel op de gebeurtenissen van 23 sept.2017 die door de profetische tekens aan de hemel zijn waar te nemen. Maar 23 sept.2017 heeft in feite niets te maken met de geboorte van Jezus of een Zoon Gods. De details van deze geboorte (Zoon Gods) staan in Openb.12:1-2 en 4b nauwkeurig beschreven.*

Als een rechtvaardige Gods door het Vuur heen uit de geest Wederom geboren gaat worden, dan gebeuren in dat ene uur enkele bijzonderheden die een heel andere soort van bekering aangaan dan alleen maar het tot inzicht en bekering komen, want hij gaat door het vuur!

Een rechtvaardige bekeerling, die jaren na zijn bekering en de waterdoop tot inzicht komt in de 2e graad van kennis, wordt door het Vuur(!) uit de geest Wederom geboren. Deze strijd wordt de Vuurproef genoemd. Hij gaat door het Vuur! Zie vers (Openb.3:18). Hij weet op dat moment niet wat hem overkomt. Hij schreeuwt het uit! Want de Draak wil dit kind bij zijn geboorte verslinden.
*) Zie: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

De valse Profeet wordt langzaam zichtbaar
De stand van de sterren, op 23 sept.2017, gaven het beeld weer dat in feite Satan aangaat, maar lijkt heel veel op Openb.12:1-2 en 4b. Dit echter is een zichtbaar gegeven aan de hemel en was op de sterren af te lezen. Maar… de waarheid van dit geheimenis is in de Bijbel verborgen in de 2e graad van kennis. Dit zijn twee aparte gebeurtenissen. De een is geestelijk gezien onzichtbaar en de andere is voor de wereld zichtbaar.
___
De tekenen aan de hemel gaat Satan en zijn kind aan. De vrouw (dat is de aarde) hoeft in dit geval niet te schreeuwen en de Draak die het kind wil verslinden is in feite Satan zelf die op aarde zijn kind geboren ziet worden. De valse Profeet was in feite al geboren op 5 febr.1962 maar zal voor de mens pas zichtbaar worden vanaf juli/aug.2018!

Ditzelfde gebeurde ook met Jezus die na Zijn geboorte eerst 30 jaar later door de mensen werd herkend als de Zoon van God de Vader. De engelen hebben de geboorte van Jezus aan de mensen bekend gemaakt (Luk.2:9-11). Maar Satan heeft de geboorte van de Antichrist niet of nauwelijks bekend gemaakt; dat heeft Jezus moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: Blad Visie “De tijd is nabij” 1967


– Wachten op de laatste Benjamin –

.
Benjamin – De laatste Zoon van God de Vader

Broeders en zusters, in dit overzicht staan tijden en enkele bijzonderheden. Wat het eerst opvalt is de laatste Bruid, de laatste Oalim en de laatste Benjamin.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn.
(Openb.12:1) De Bruid heeft een kracht van één zon de Oalim 1000 zonnen!

Zie: “Leeuwen op de Tronen Gods” – (De zeven hemelen Gods)

Het niveau van de Oalim is in nov.2014 afgesloten.* Maar, toen de Heer mij dat in juli 2014 ingaf, was ik daar toch verbaasd over, ondanks het feit, dat ik dat al 7(!) jaar eerder juist had beschreven. Want ik had gedacht dat het niveau van de Oalim te allen tijde door een Zoon Gods kan worden behaald. Maar, dat is dus niet het geval. Deze twijfel bleef mij achtervolgen, dit vanwege de kracht die de Oalim eigen is. De Heer heeft mij ingegeven, dat ik de tijd van de Oalim juist had beschreven.
___
*) Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand augustus (2018) van de Opname heeft doorgegeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

(Matth.24:44) “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

De laatste Benjamin
Als het om de Opname gaat is er nog iets heel belangrijks waar ik totaal geen kijk op kan hebben. Namelijk de Wedergeboorte van de laatste Benjamin! Deze moet nog uit de geest Wederom geboren worden, want daar is in feite het wachten op, anders was de Opname er allang geweest!
Deze Wedergeboorte uit de geest zal zijn in de maand augustus 2018. Deze laatste Zoon van God de Vader kan dan nog voor drie weken van zijn inzichten gebruik maken. Eerst daarna zal de Opname plaatsvinden.
_____
Zie details van deze ene laatste Zoon van God de Vader!
“De laatste Benjamin” – (Het mysterie van de winter en de sabbat)
“De Zonen Gods” – (Weg tot geestelijke Wedergeboorte Deel 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

Tijdschema – De Zonen Gods

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

De laatste Zoon van God de Vader
Als de valse Profeet wordt gedood heeft de laatste bekeerling/rechtvaardige Gods, die het inzicht in de 2e graad heeft behaald, precies drie dagen de tijd om uit de geest Wederom geboren te worden wat ook zal gebeuren.

Er worden op Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer wereldmensen komen tot inzicht en bekering. Het zijn er werkelijk vele miljoenen en het worden er steeds meer! Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder. Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste Zoon te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moet worden en daar is in feite het wachten op, de laatste Zoon van God de Vader. De laatste Benjamin. Deze kan dan nog drie weken van zijn inzichten genieten en dan is de Opname een feit, want daarna breekt Armageddon uit!

De Heilige Geest en de laatste Benjamin
Vele christenen, Voorgangers en Pastors, zijn echt verbaasd dat Jezus met de Opname nog niet is langsgekomen. Maar het wachten is op de laatste ‘Benjamin’ die nog uit de geest Wederom geboren moet worden. Daarna zal er door de Heilige Geest niemand meer worden gevonden, die nog uit de geest Wederom geboren zou kunnen worden. Dat komt, omdat de geest in deze wereld dat niet meer toelaat.
(Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren)

Zie: Weg tot geestelijke Wedergeboorte (Deel 1, 2 en 3)

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Eindtijd Countdown

(DZG// Vrijdag 20-04-2018/ 22:18)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De Bruid des Heren staat op de Maan
Bron: _https://pineut.wordpress.com/tag/theologie/
Foto Leeuw. Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
Kleine foto (El Condor)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
De Condor en de Leeuw uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Grafiek_ 207A_ A3_ Countdown Tekst-2
Grafiek- Best Possibility (Kleur: Roze Blauw Roze)
===*===