Visioenen bepalen de Eindtijd

Visioenen bepalen de Eindtijd
.
(Daniël 12:4)
Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd;

velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

________________________________________________________________
Update (16-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden aangepast)

___


Het 1e en 2e vuur voor de Opname
Jezus: “Het vuur voor Mijn aankomst zal heten: Grote en algemene nood, ellende en tegenspoed, zoals de aarde nog nooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven, de liefde verkillen en alle arme geslachten zullen klagen en versmachten. Maar de groten en machtigen, de koningen van deze wereld, zullen de vragende desondanks niet helpen vanwege de te grote hoogmoed en daardoor ook te grote hardheid hunner harten! Dan zal zich ook het ene volk verheffen tegen het andere en zullen zij elkaar bestrijden met vuurwapens.”
.
“Daardoor zullen de heersers in schulden geraken en zullen zij hun onderdanen met niet op te brengen belastingen kwellen. Daardoor zal buitensporige duurte ontstaan, hongersnood, vele boosaardige ziekten, epidemieën en pestilentiën onder de mensen, de dieren en zelfs de planten. Ook zullen er grote stormen op het droge land zijn en op de zee en aardbevingen. De zee zal op vele plaatsen de oevers overstromen, dan zullen de mensen in grote angst en vrees geraken in afwachting der dingen, die over de aarde zullen komen! Dat alles zal worden toegelaten om de mensen af te wenden van hun hoogmoed, hun zelfzucht en hun traagheid.”
.
“Zie, dat is het eerste soort vuur, waardoor de mensen nog vóór Mijn wederkomst gelouterd zullen worden.”  Het tweede soort vuur gaat Armageddon aan!
Zie details: (Jakob Lorber) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 – Derde blok)

Zie details: GJE 8, par. 185; De eerste twee soorten louteringsvuur


Jezus: “De tijd is op!”
.
Alle datums staan vast!
De Discipelen, en anderen, wilden wel heel graag weten wanneer Jezus aan het einde der tijden terug zou komen. Maar met nog 2000 jaar te gaan, was zelfs het jaar nauwelijks, of zeg maar werkelijk onmogelijk, goed aan te geven.
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

De Opname
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Dat Jezus het op dat moment ook niet wist, was weer afhankelijk van hoe dat het gedrag van de mens aan het einde der tijden zou zijn. Zou de Heer Zijn komst bespoedigen of de tijd van Zijn komst verlengen?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”  – Profetie: Maurice Sklar USA

Hiermee heeft de Heer aangegeven, dat de tijd op is. Het einde is in zicht!


De tijd is op – De Opname wordt verwacht in april 2025

Vele visioenen en tekenen van de Eindtijd eindigen in febr.2025
Dan begint Armageddon! (Vanaf febr.2025 t/m sept.2025) – (7 maanden)
1)_Op YouTube eindigen vrijwel alle visioenen ook in 2018. Maar deze tijden kloppen niet, want de Opname wordt pas verwacht in Het Dal van Armageddon. (April 2025)
.
2)_Het visioen van Aug.2018 geeft het begin aan van de laatste Jaarweek.
Een Pastor in Venezuela heeft een vergelijkbaar visioen gehad. Hij zei: “De Opname is in 2018!”  Maar hij zal nu ook wel moeten toegeven dat de eerste 3,5 jaar van Daniël vanaf aug.2018 al zijn ingegaan.
.
3)_Zie: Twee karakters in één lichaam – Einde leeftijd valse Profeet, begin Antichrist.
Zie visioen: Fiche 59 – De valse Profeet wordt max.62 jaar oud. (Geboren 5 febr.1962)
.
4)_Een generatie is 76 jaar en 11 maanden!
(Matth.24:32-34“Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
___
De vijgenboom, dat is Israël en een geslacht of generatie is bij God de Vader 76 jaar en 11 maanden. Een geslacht 70 jaar, is op allerlei wijze in de Bijbel aangegeven. (Het is 76 en 11 maanden)!

(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”


Verschuiving in tijd niet meer mogelijk

– De Eindtijd is niet onzichtbaar –
.
Broeders en zusters, hoeveel tijd hebben we nog?
De Opname wordt nog verwacht in de maand april 2025. We zijn de laatste vijf maanden ingegaan en de valse Profeet heeft zich nog steeds niet geopenbaard. Wat zou daarvan de reden zijn?

Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! Voorwaar, de wereld heeft zo iemand nog niet gekend.

De Supermens op het witte paard
Zie wat de valse Profeet nog voor Armageddon allemaal teweeg zal brengen: Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)
Helaas zal dat voor de mensen maar vijf maanden duren. Het eerste paard is dat van de valse Profeet, want na elke vijf maanden staat er weer een andere paard op en de volgende is de Antichrist!
Zie: De Opname april 2025 – (Binnen vijftien maanden vier paarden!)

(Afbeelding) Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is.

Vijf maanden voor de Supermens
De regering van de valse Profeet gaat beginnen vanaf sept.2024 als hij 62 jaar oud is. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider die de wereld nog niet heeft gekend!
De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charis­ma. Eerst zal hij een redder zijn, een Vredevorst, een Supermens, een man met alle antwoorden. Maar na vijf maanden zal hij veranderen in de Antichrist. Hij werkt nu nog in het geheim en hoe velen van ons kennen hem misschien al?

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

De witte en het rode paard
De ruiter van het witte paard (het eerste Beest) verdwijnt aan het einde van de eerste 3,5 jaar en de valse Profeet komt niet meer terug in beeld.
De ruiter van het tweede (rode) paard is in feite de ruiter van het eerste witte paard die uit de dood is opgestaan. Namelijk, het lichaam van de valse Profeet wordt in febr.2025 met een ‘Walk-in’ door Lucifer zelf overgenomen. Deze wordt dan de Antichrist, het tweede beest, de verwoester en hij heeft een zwaard!

(Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De valse Profeet is geboren op 05 febr.1962 en hij is nog geen Antichrist. Maar dat verandert al gauw als hij wordt gedood. Want 72 uur later, in de maand jan.2021, staat de valse Profeet plotseling weer op en is hij op een wonderbaarlijke wijze volkomen hersteld van een dodelijke hoofdwond!
Zie: (Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”
(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”
.
De valse Profeet zal zich eerst openbaren op 5 sept.2021. Dat is vijf maanden voordat hij op 2 febr.2025 zal worden gedood. (Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
.
De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Deze man is werkelijk uniek!
Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.
___
(Openb.13:2-4) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. [3] En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

Dit Beest is: De Europese Unie – De valse Profeet – De Antichrist.

Het mysterie Fiche 59
Het visioen van Aug.2018 laat zich heel gemakkelijk aanzien en is het begin van de laatste Jaarweek van Daniël. Het visioen Fiche 59 verbergt een mysterie. De waarheid van de twee cirkels die in elkaar verweven zijn, stellen in werkelijkheid twee karakters voor in één lichaam! Er zit namelijk een tijd tussen van drie dagen. De eerste en langste tijd gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd dat van de Antichrist. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd. Vandaar de twee cirkels verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.

Zie video: Dorset Engeland (mei 2017)


De Antichrist en Armageddon

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
Een van de bekendste paragnosten van de New Age Movement, Jeane Dixon, kondigt een groot legeraanvoerder en vredestichter aan, die volgens haar op 5 februari 1962 in het Midden-Oosten is geboren.
De meer dan 1000 miljoen aanhangers van de New Age Movement gaan ervan uit, dat op 5 februari 1962 een nieuwe tijd aanbrak omdat toen de nieuwe maan, de zon en nog 5 andere planeten een nieuw sterrenbeeld vormden.
Daarmee zou de tijd van het sterrenbeeld ‘de Vissen’ voorbij zijn.

Een nieuw tijdperk onder het sterrenbeeld ‘Aquarius’ brak toen aan.

De valse Profeet/Antichrist
De geboorte van deze Supermens werd via het boek “A Gift of Prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “..een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962 zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
De geboorte van de valse Profeet/Antichrist ging gepaard met twee duidelijke voor de mens waarneembare gebeurtenissen. De eerste: Er ging een schok door de wereld die door de seismografen over de hele wereld werd waargenomen. De tweede gaat de stand van de planeten aan, dat op die dag zo bijzonder was.
Bron: Blad Visie “De tijd is nabij” 1967
___
Het bijzondere was nu, dat op 5 febr.1962 Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus plus de zon en de maan allemaal op één lijn stonden en uitgerekend op die dag werd de valse Profeet/Antichrist geboren.
.
– Universum –
Zonnestelsel (Heelal)
Planeten op één lijn
Vijf planeten op een rij
Op die dag stonden Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus zijn met het blote oog te zien. Vanaf de aarde gezien stonden ze op 5 februari 1962 allemaal, plus de zon en maan, binnen een hoek van 16 graden bij een volledige zonsverduistering.
Als twee of meer planeten in één stuk van de hemel te zien zijn, spreken astronomen van een conjunctie.
Zie voorbeeld: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)


– De Eindtijd in Grafiek –
.
Zie: De laatste Zoon van God de Vader!
De laatste Benjamin (Het mysterie van de winter en de sabbat)
De Zonen Gods (Weg tot geestelijke Wedergeboorte – Deel 1)

(De 1e en 2e Vuurproef / 2e en 3e graad)

Tijdschema/De Zonen Gods
Deze berekening is bij benadering
Het aantal Zonen Gods kan nog wel wat hoger of lager liggen

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.
Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn.
___

Zie datum grafiek van de 4 paarden! – De laatste Jaarweek


– Mijn eerste verslag –
.
(!!!) Geen toeval
Zie hoe de Heer mijn vraag beantwoorde:
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, vroeg ik: “Heer, heb ik de datum van de 1e Opname wel goed?” – Met dat ik dat gevraagd had, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015! Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de Opname. Dat is precies 7 jaar later. Hoe bestaat het! Maar… de Opname is met 3 jaar uitgesteld! Het wordt nu 16 april 2025.
.
Broeders en zusters, want juist op die dag (16 april 2025) zal er tot twee keer toe een lichte aardbeving plaatsvinden dat door iedereen op de hele wereld duidelijk gevoeld zal worden. Daarna zal 24 uur later met de tweede aardbeving de 1e Opname plaatsvinden en dat is tegelijkertijd ook het begin van de drie dagen Duisternis van pure Horror!
Dan drie dagen later op 19 april 2025 vindt de 2e Opname plaats en op 20 april 2025 is het Pasen.
___
De allesvernietigende aardbeving vindt plaats drie dagen na de 2e Opname op 23 april 2025!
Zie foto’s: “Waar blijft de Heer?”Aardbeving/Tsunami (Armageddon in beeld)

(Drie dagen duisternis – Aardbeving – Tsunami) De zwaarste aardbeving ooit!


– Het is bijna tijd! –
.
(1948-2025)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Visioenen bepalen de Eindtijd

(DZG// Vrijdag 20-08-2021) – (Update: 16-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Daniël en Nebukadnezar
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
BREAKING NEWSSadhu Sundar Selvaraj (01-01-2018)
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Een generatie (Man-vrouw en 4 kinderen)
Bron: _http://messianieuws.nl/hoe-messiaanse-gezinnen-zich-door-de-maatschappij-worstelen/
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
De Antichrist
Bron: http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Openbaring Antichrist – (Febr.2025 t/m sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
Zonnestelsel (Heelal)
Bron: _http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zon/zon-wat-als-de-aarde-ergens-anders-lag
Planeten op één lijn
Bron: _http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zonnestelsel-hoe-vaak-staan-alle-planeten-op-een-rij
Planeten om de Zon
Bron: _https://storify.com/jeannek/mars
Kleine foto “American Bald Eagle”(Een Zoon Gods)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
April 2025 Dream of Darkness Coming
January 2018: Dream of Darkness Coming – YouTube (16:16) – (19:47)
https://www.youtube.com/watch?v=nkw_cKQyiEM&list=RDtKLsGPdsIsA&index=21
===*===