Trofeeën Zonen Gods

“Trofeeën Zonen Gods”

(De Scepter Gods)


“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden,
maar in kracht.”
(1 Kor.4:20)
.
Condor in vlucht
“De onvoorstelbare kracht van de Zonen Gods”
.
(Matth.11:12)
“Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
.
(Openb.2:26-28)
En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart,
hem zal Ik macht geven over de heidenen;
en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf,
als aardewerk worden zij verbrijzeld,
gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,
en Ik zal hem de morgenster geven.”
Trofeeën
Wat Jezus voor mij heeft gedaan en wat ik heb mogen ontdekken!
Getuigenis van Jan Belle
.
.
De belangrijkste punten
1952, 20 jan.
Nederland. Ik werd geboren in Nijmegen.
In sept.1952 ging mijn vader als leraar naar Paramaribo. (Zorg en Hoop)
Bijna 13 jaar van mijn jeugd heb ik in Suriname doorgebracht.
1957
De eerste keer dat ik mij bewust was van Jezus, was toen ik mijn moeder vroeg waar de kinderen vandaan kwamen. Ik moest toen ongeveer 5 jaar geweest zijn. Vanaf dat moment had ik als kind mijn kleine gebeden tot Jezus. Op school, met Godsdienstles, leerde ik over de God van Israël kennen en over de Heer Jezus Christus, de Zoon van God de Vader.
1960
In dat jaar speelde ik met vrienden en was toen 8 jaar oud en vloekte. Door de wat oudere kinderen werd ik direct terecht gewezen! Als kind was ik mij voor de tweede keer bewust van de aanwezigheid van Jezus. Daarna heb ik nooit meer gevloekt.
1961, sept.
Een Profetie. Mijn ouders werden opgebeld door evangelist Karel Hoekendijk. Ik was toen 9 jaar oud. Zie het getuigenis van Karel Hoekendijk dat hij over mij heeft uitgesproken.
Zie: “De zeven hemelen Gods” (Profetie Karel Hoekendijk)
1959-1972
Ik leefde, zoals iedere mens gewend was te leven. Ik geloofde in Jezus en ging ook vele malen met mijn ouders naar de kerk. Maar, er was nog geen inzicht en al helemaal geen bekering.
1972, nov.
(1973-1974)
Militaire dienst. Na mijn opleiding in Nederland ging ik voor één jaar naar Suriname. Daar leerde ik voor het eerst een christen kennen die meer was dan een naamchristen!
Voor de derde keer moest ik aan Jezus denken en was mij toen pas bewust dat ik een zondaar was. Ik ging verschillende keren naar de “Volle Evangelie Gemeente” en één keer naar een Bijbelstudie. Maar dat bracht mij nog niet de bekering, waar Jezus zo naar uitkeek.
Mijn moeder schreef mij, in een brief, dat twee broers van mij tot inzicht en bekering waren gekomen. Dat was toen de vierde keer dat ik over de Bijbel en over Jezus moest nadenken. Maar, er was nog geen bekering.
1974-1976
Ik had mijn gewone leven, leerde vrienden kennen en kocht een motor.
1976-1977
Mijn eerste verkering. Nooit eerder had ik naar een vrouw omgekeken. Ik beëindigde de relatie na 1,5 jaar, omdat zij niet gelovig was. Maar het vreemde was dat ik zelf ook nooit naar de kerk ging.
1977, sept.
De bekering! Op de tennisbaan leerde ik twee Amerikaanse meisjes kennen die met mij over Jezus spraken en drie weken later bekeerde ik mijn hart. Het inzicht was behaald!
(Openb.2:17) “Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna.”
(1 Petr.2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mag opwassen tot zaligheid.”
1978, mei
De waterdoop. Mijn waterdoop negen maanden later in de Noordzee, bij het plaatsje Monster (Zuid-Holland). Direct na mijn bekering was ik weer als een kind gelijk. (Hebr.5:13) “Want ieder, die nog van de melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.”
1980-1982
Aan de verloren zoon gelijk. Gedurende 2,5 jaar viel ik als een steen terug in de wereld. Zie: (Hebr.5:14) en (Hebr.6:4-6). Vergelijk ook (Openb.2:4-5) “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt, en doe (weder) uw eerste werken.”
1982, mei
De Ring Gods! In de zomer kwam ik als verloren Zoon tot de Vader terug! Dat was mijn tweede grote liefde voor Jezus. Mijn tweede bekering.
Zie: (Luc.15:1-32) “De gelijkenis van de verloren Zoon”. Hiermee heb ik met (2 Petr.1:10) mijn verkiezing bevestigd! “Beijvert u daarom des te meer om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dat doet, zult gij nimmer struikelen.”
1982, sept.
Het inzicht in de 2e graad van kennis behaald!
Ik kwam bij toeval tot een zeer grote verbazingwekkende ontdekking.
(Joh.1:12) en (Joh.3:3) De Wedergeboorte! Ik zou nog niet uit de geest Wederom geboren zijn. Mijn zoektocht naar dit mysterie duurde 3 maanden!
1982, 20 dec.
De Wedergeboorte uit de geest!
De 1e Vuurproef. 2e graad! De 1e Vuurkennis.
Het Zoonschap Gods behaalde ik in de nacht, van 19 op 20 jan.1982, en begon om 01:00 t/m 02:00 uur. De strijd duurde één uur. Dit is (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”
(Openb.12:2) “..en zij was zwanger, en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
Zie ook; de onvoorstelbare kracht, die van een Zoon Gods uitgaat! (Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”  Het ontdekken van deze hoogte, duurde maar enkele uren voordat ik zag wat ik in werkelijkheid had meegemaakt.
De 1e Vuurproef brengt de Herdersstaf met zich mee en is niet de ijzeren Staf.
Zie: (2 Petr.1:10) Voor de tweede keer verkiezing bevestigd!
Zie: “De Zonen Gods” (1e Vuurproef /2e graad)
1987, mei
Bij toeval ging ik voor het eerst naar een gemeente waar de Voorganger en zijn vrouw, net als ik, ook hetzelfde hadden meegemaakt. De Vuurproef! Dat werd toen mijn gemeente. (Openb.3:12) “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods.”
1987, 23 mei
Na het overlijden van mijn moeder, leerde ik mijn nicht beter kennen en zij bekeerde haar hart tot Jezus. Direct na de waterdoop, vertelde ik haar over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest. Maar, ik was toen nog niet in staat dit op een behoorlijke wijze uit te leggen.
1989, dec.
Ware kennis. Ik zag de Wedergeboorte uit de geest voor het eerst volledig in op de achtste dag van mijn vasten in jan.1989. Dat alles naar aanleiding van een brief van Suze dat ik, van een Zendingsechtpaar (Jaap en Suze de Bruine) uit Spanje toegestuurd kreeg met enkele vragen erop. Mijn nicht ging naar Spanje en een paar weken later kreeg ik een brief van de vrouw van de Zendeling, die mij vroeg de Wedergeboorte uit de geest aan haar uit te leggen. Mijn nicht had met haar over dit mysterie gesproken. Dat was het begin, dat ik op dit punt voor het eerst aantekeningen begon te maken.
Dat was precies 7 jaar later na het behalen van het Zoonschap Gods.
1990, juli
De ontdekking van de Bruid! In mijn eigen gemeente, de Bethelkerk in Arnhem.
De Bruid van Jezus was nota bene de vrouw van de Voorganger zelf!
Ik vertelde haar alle geheimen van de Bruid en het behalen van de Tronen Gods!
Deze gemeente, van ±800 leden, had nog nooit een Bruid voortgebracht. Zij zou de eerste en meteen ook de laatste zijn.
1990, 24 aug.
De Oalim! De 2e Vuurproef.
De Morgenster 3e graad! De 2e Vuurkennis.
(Openb.2:28) “…en Ik zal hem de Morgenster geven.”
Deze tweede strijd vond plaats op vrijdag 24 aug.1990 in de namiddag om 15.00 uur. Na deze ervaring ben ik nog meer dan ooit gaan schrijven. Maar zoals mijn nicht al zei: “Nu zal niemand je meer geloven.”  En inderdaad, het is nauwelijks nog te brengen.
Een bekering willen de christenen, de bekeerlingen, nog wel geloven. Maar enige ervaring meer, in de 2e en 3e graad van kennis, willen ze niet geloven.
Het gehele inzicht van de Oalim, eerst vijf(!) jaar later op 7 okt.1995 behaald.
Zou ik dan maar voor de helft uit de geest Wederom geboren zijn?
Zie: “De Morgenster”/”De Oalim” (2e en 3e Vuurproef /3e graad)
1992, 23 mei
De ijzeren Staf! In de middag behaald. (Openb.2:27) “..en hij zal hen hoeden met een ijzeren Staf.”  Deze Staf kan niet samen met de 1e Vuurproef worden behaald. Deze ijzeren Staf moet apart behaald worden. Dat dit mysterie mij in positieve zin iets gebracht had wist ik wel. Maar wat, dat kon ik toen nog niet zien, totdat ik ervoor ging vasten!
Het mysterie van de ijzeren Staf zag ik eerst 2,5 jaar later volledig in, toen ik op 27 jan.1995 drie weken lang daarvoor in gebed ging.
1993, 29 mei
Mijn vader vertelde mij een getuigenis (een Visioen/Profetie) dat Karel Hoekendijk over mij heeft gehad. Op latere leeftijd zou ik van grote waarde zijn!
Zie: “De zeven hemelen Gods” (Profetie Karel Hoekendijk)
1994, 31 dec.
De Scepter Gods! In de avond behaald. Alleen voor de Oalim.
Het behalen van de Scepter Gods staat niet in de Bijbel beschreven, maar kan alleen met (Openb.2:26-28) vergeleken worden. Eerst dacht ik dat ik met het behalen van de Oalim daarmee ook de Scepter Gods had behaald, maar dat is niet waar. Dit is een trofee dat, net als met de ijzeren Staf, ook weer apart moet worden behaald.
De Scepter Gods, is een ijzeren bronsachtige Scepter. Lengte ongeveer 53 cm lang. (Openb.2:26-28) “En wie overwint (1e Vuurproef) en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster (2e Vuurproef) geven.”
(Openb.2:29) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”
Met dit laatste zegt de Heer in feite: “Voorwaar, voorwaar!”
De Morgenster gaat de Oalim aan. Het mysterie van de Scepter Gods zag ik eerst volledig in, toen ik in sept.2001 daarvoor in gebed ging. Dat was 6.9 jaar later, nadat ik dit trofee had behaald.
1995, 15 dec.
Het Zwaard Gods! De 3e Vuurproef.
De 3e graad! De 3e Vuurkennis.
(Openb.19:15) (1 Kor.6:3) Voorlopig mijn laatste trofee.
Dit niveau behaalde ik in de middag om ±14:00 uur. Van het één op het andere moment was ik plotseling voor de derde keer door de Vuurproef gegaan. Hoe is dat toch mogelijk?
De derde Vuurproef!? De geestelijke druk was werkelijk onvoorstelbaar!
De 3e Vuurproef heeft te maken met Het Zwaard Gods. Het Zwaard van recht of gerechtigheid. De betekenis van Het Zwaard gaat de Rechter Gods aan. Het mysterie van de Rechter Gods zag ik eerst volledig in, toen ik op (07-05-2011) een hele dag daarvoor in gebed was gegaan. Dat was 16.5 jaar later, nadat ik dit trofee al behaald had. Zou ik de Oalim maar voor de helft hebben behaald? Net als met de 2e Vuurproef was ook dit een niet te geloven belevenis!
2013, 23 mrt.
Visioen/Profetie!
Op 23 maart 2013 heeft Jezus mij met een visioen te verstaan gegeven waarin duidelijk is te zien dat de tijd is afgelopen en had moeten eindigen in de maand april 2022. Maar, is met twee jaar uitgesteld, omdat het volk van de Heer niet is voorbereidt.
Aanvankelijk had ik eerst maart 2018 aangegeven.
De 1e en de 2e Opname wordt nu verwacht op 27 en op 30 maart 2024.!
(Pasen 31 maart 2024)
2015, 28 mrt.
Visioen! De tijd wordt afgesloten
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op!
In de maand maart 2015 gaf de Heer mij in dat het niveau van de Bruid in nov.2009 al was afgesloten. Tegelijkertijd gaf de Heer mij door dat het niveau van de Oalim, ook in de maand november, maar dan in het jaar 2014 ook al was afgesloten.
Het Zoonschap Gods wordt met de Wedergeboorte van de laatste Benjamin afgesloten 51 dagen voordat de Opname in maart 2024 zal plaatsvinden.
Zie: nov.2009 en nov.2014 in “De jaartelling”
Het wachten is nu nog op de Wedergeboorte van “De laatste Benjamin”
2016, 31 mrt.
Een Profetie van Pastor David en Pastor Daniël Peters uit Texas. (USA)
Voor 2 dagen zijn er vanuit America 5 Pastors in Jarikaba (Uitkijk/Suriname) het Evangelie komen prediken. Dat was op 31 maart en 01 april 2016. Van de ±120 Hindoestanen waren Mareike en ik daar als enige blanken en ik werd door Pastor David en Pastor Daniël Peters naar voren geroepen. Ze hadden een Profetie over mij. Ik zou een groot werk gaan doen. Eerst was het Karel Hoekendijk met een Profetie en nu ook Pastor David en Pastor Daniël Peters.
Datum?
Het spreken in Tongen. Helaas. En wat daarvan de oorzaak is, weet ik niet.
Na alles wat ik al heb meegemaakt, spreek ik nog steeds niet in tongen. Hoe bestaat het. Jaren lang heb ik mij daarmee bezig gehouden en nog steeds. Heeft de Heer daar misschien een bedoeling mee? Al mijn gebeden zijn in de 2e en de 3e graad van kennis, niemand kan het verdragen.
Datum?
De Oogstsikkel
De Oogstsikkel gaat volgens mijn inzicht het vijfde Talent aan. Zie: (1 Kor.12:1‑11)
“Werking van krachten” (Absolute macht en geestelijke krach­t is zijn deel)
.
===*===
_____

Vele bijzonderheden heb ik geschreven dat maar door weinig christenen kan worden verdragen, tenzij iemand van hen als een kind gelijk is! Alleen de kleintjes en de Zonen Gods kunnen dit getuigenis verdragen. (Matth.6:33) “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

Nadat ik door de 1e Vuurproef was gegaan, heeft God de Vader mij nog vele trofeeën doen behalen.
(Openb.2:26-28) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven.”

De Morgenster is de Oalim.

In 13,5 jaar tijds vrijwel alles behaald!
Toen ik 30 jaar oud was behaalde ik mijn eerste grote overwinning met De Ring Gods. Deze terugkeer van de verloren Zoon heeft mij 2,5 jaar tijd en moeite gekost voordat ik de verkiezing met (2 Petr.1:10) bevestigd zag. Daarna behaalde ik nog vele trofeeën en voorlopig mijn laatste trofee was op 15 dec.1995 met het behalen van Het Zwaard Gods, de 3e Vuurproef! Ik was toen 43 jaar oud.
Voor het behalen van al deze trofeeën, was de 1e, 2e en de 3e Vuurproef het allerergste waar ik doorheen moest gaan. Ik werd er geestelijk bijna door verpletterd! De 2e en de 3e graad bracht mij de 1e, 2e en de 3e Vuurkennis.

Zie: “De Morgenster”/”De Oalim” (De 2e en 3e Vuurproef /3e graad)

Wie niet als een kind gelijk is

(Matth.18:3-4) (Matth.19:14) (Luc.18:17) Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnen gaan.”  – Het zijn de kinderen!

Onschuldig? Als een kind gelijk

Het mysterie van het Zoonschap Gods had ik niet kunnen bedenken. Evenzo ook dat van de 2e en de 3e Vuurproef, de ijzeren Staf, Het Zwaard Gods en de Scepter Gods in de 2e en de 3e graad. Al deze bijzonderheden heb ik niet gezocht, omdat ik niet wist dat het bestond. Niemand had mij daar ook maar iets van verteld. Alle preken waren op het niveau van de 1e graad van kennis en zijn verdraagzaamheid. Nog nooit heb ik een preek in de 2e of 3e graad gehoord. De preken waren te allen tijde algemeen, zoals de Bijbel ook op algemene wijze is beschreven.

De kracht van de Heilige Geest

De samenloop van omstandigheden hebben mij, door de kracht van de Heilige Geest en Jezus, de hoogst mogelijke positie in de zevende Hemel gebracht. Ik moet toegeven, dat ik geenszins enige moeite heb gedaan om al de behaalde wapenfeiten te behalen. Het is de Heilige Geest! De Koningin Moeder.

Jezus: “De Wedergeboorte uit de geest brengt te allen tijde een Zoon Gods voort”
Een Zoon des Heren is met de kracht van één Zon bekleed. Echter binnen de Bruidsgemeente staat een bekeerling op, een engel, die het inzicht van de Wedergeboorte heeft behaald. Deze wordt nu een Zoon van God de Vader. “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” – “..en zij baarde een Zoon.”
Jezus: “Dit kind echter, is een jongen! Waarom geen meisje, dus een vrouw in wording? Omdat in deze liefde, zoals in de man en niet in de vrouw, de scheppende voortplantingskracht ligt en liggen moet.
Dit kind, of de uit Mijn leer geboren goddelijke liefde in de geest van de mens, zal dan met de ijzeren Scepter of met de meest onbuigzame kracht alle volkeren of alle uitdagingen en zinnelijke hartstochten van de wereld aan banden leggen. Het zal daardoor uit mijn kracht, alle genegenheid van de mens tot Mij trekken en hij zal zijn gelukzaligheid putten aan Mijn Troon, die de eeuwige ware wijsheid uit Mij is!” Dit betekent, dat een bekeerling (engel) door de kracht van de Heilige Geest nu een Zoon van God de Vader is geworden. De kennis in de 2e graad brengt hem de inzichten, zodanig dat de leer invloed heeft op zijn gedrag.

(Jakob Lorber: “De wederkomst van Christus” blz.81)

Armageddon is in zicht
De Bruid was als eerste afgesloten in nov.2009. (1e Vuurproef)
De Oalim werd in nov.2014 afgesloten. (2e Vuurproef)
Het Zwaard Gods (3e Vuurproef) komt als laatste pas te vervallen, vijf maanden voordat de Opname zal plaatsvinden en drie dagen voordat de grote Opwekking van Joël zal uitbreken.
___
Zie: De “Late regen” van Joël (2:23) “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.”

Joël (2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

Het zwaard Gods: (Openb.1:16) “En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon [die] schijnt in haar kracht.”
De laatste Zoon van God wordt geboren in de maand jan.2022. De Opname vindt plaats 90 dagen later in het Dal van Armageddon!

Zie tabel: “Het aftellen van de jaartelling” (Het is bijna tijd)

De ijzeren Staf

De ijzeren Staf heb ik pas behaald toen ik de 2e Vuurproef van de Oalim al had meegemaakt. De Vuurproef van mijn Wedergeboorte was op 20 dec.1982. De Vuurproef van de Oalim was op 24 aug.1990 en de ijzeren Staf kreeg ik in mei 1992. Ik was toen al voor 9,5 jaar uit de geest Wederom geboren en een Zoon Gods. Volgens de verzen in (Openb.2:26-28) zou door een Zoons Gods eerst de ijzeren Staf behaald moeten worden. Maar in mijn geval blijkt dat nu juist andersom geweest te zijn. Ik had eerst de Oalim en toen pas de ijzeren Staf. Ik kan er geen verklaring voor vinden.

De ijzeren Staf Gods alleen door de Heilige Geest te behalen
Een Wederom geboren Zoon Gods, die door zijn eigen geestkracht zichzelf overtreft, krijgt een ijzeren Staf van God de Vader. Een bekeerling kan de druk, met het behalen, van deze Staf niet aan. Dat komt omdat je er plotseling door overvallen wordt. Het is een situatie in de 2e graad dat dit mysterie verbergt.

Het behalen van de ijzeren Staf kan alleen door inzicht en geestelijk vermogen behaald worden. Het is onmogelijk dat een Zoon Gods zomaar de Staf zal worden gegeven. Voor het behalen van dit trofee moet gestreden worden. De Zonen Gods kunnen er niet voor bidden en nog veel minder voor vasten. Alleen God de Vader weet wanneer hem deze Staf kan toekomen. Evenzo gaat dat ook met het behalen van de Scepter Gods.

Niet iedere Zoon Gods beschikt over de ijzeren Staf
Jezus: “Ofschoon zij bij de aanvang van dat rijk sterren (Zonen Gods) zijn die in helderheid verschillen, daar zij zich op een verschillend niveau van ontwikkeling bevinden, wordt evenwel niemand jaloers op de ander. Want de verklaring van het geheim is, dat ieder de ander beter acht dan zichzelf. Daarom vullen zij elkaar aan. Maar dat gebeurt pas hier in de Hemelse woningen.”

(Profetie uit Finland: “De Bruidegom komt” (Deel 2 Blz.80)


“De Scepter”
(Een ijzeren bronsachtige Scepter)
Van oudsher af is deze staf het teken van macht. Degene die hem heeft, bepaalt het beleid.

Jezus, heeft een ijzeren bronsachtige Scepter. Lengte ongeveer 53 cm lang.

5x Scepter
Enkele voorbeelden van Scepters

(Klik foto voor vergroting)

De Scepter Gods
Het niveau van de Oalim is in de 3e graad van kennis en is voor een christen Gods het hoogst te behalen niveau denkbaar. De Oalim heeft een kracht van 1000 zonnen.
De naam van God de Vader “ELOHIM” (of Elohay) de “Morgenster” en de naam “Oalim”.
De naam Oalim komt alleen voor in de boeken van Jakob Lorber.
Jezus, heeft het niveau van de Oalim (2e Vuurproef) eerst in het Hof van Gethsémane behaald.
Zie: De Tronen van de Oalim’s!

“De zeven hemelen Gods” (Profetie Karel Hoekendijk)

De scepter Gods, alleen voor de Oalim
Links naast de Vader zitten alle Oalim’s. Niet iedere Oalim beschikt over de Scepter Gods.
(Openb.2:28) “..en Ik zal hem de morgenster geven.”  Hiermee spreekt de Heer het niveau (3e graad) van de Oalim aan en niet dat van de Scepter Gods. Het behalen van de Scepter Gods komt in de hele Bijbel niet voor en ook niet in “Het Boek des Oprechten” van Henoch.

Omdat ik overvallen werd met het plotseling behalen van de Scepter Gods, zag ik duidelijk dat deze trofee apart behaald moet worden, net als dat met de ijzeren Staf.

Jezus, niet de enige met de Scepter Gods

Het bijzondere is wel dat ik bijna 2 jaar later, na het behalen van de Oalim, pas de ijzeren Staf hebt behaald en nog eens 2½ jaar later de Scepter Gods. Dat verbaasde mij uitermate. Wat moest dat toch allemaal betekenen? Na de ijzeren Staf kom ik uit bij de Scepter Gods dat alleen door de Oalim behaald kan worden. Maar het niveau van de Oalim had ik al, toen ik voor de tweede keer een ijzeren Staf kreeg. Zou het hier dan toch om de Scepter Gods gaan?

De Zonen Gods hebben een eigen Koninkrijk, dat staat vast. Maar wat hebben de Oalim’s dan? Hebben zij dan, gelijk Jezus, ook het Koningschap, maar waarvan?

Alle Oalim’s behoren tot de Alfa en de Omega, want ze zijn gelijk aan Jezus en aan God de Vader. Want God de Vader is de eerste en Almachtige met een kracht van 1000 zonnen. Maar dat niveau heeft Jezus ook en de Oalim’s hebben eveneens allemaal dezelfde kracht van 1000 zonnen! Er is namelijk niet meer hoger. Wat zou deze tweede ijzeren Staf dan moeten voorstellen? Hoe dat ik er ook voor in gebed ben gegaan, ik kom steeds uit bij de ijzeren Staf en dat van de Scepter Gods. Ik houd niet van hoogmoed, dat is verre van mij. Maar dit kan ik gewoonweg niet meer begrijpen.

Het behalen van de Oogstsikkel kan het niet zijn, want de ervaring die de Oogstsikkel aangaat heeft te maken met de overredingskracht in de 3e graad en gaat de Talenten Gods aan.
(Openb.2:26-28) “En wie overwint (1e Vuurproef) en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb…”

De ijzeren Staf is een kracht Gods, maar kan ook als een wapen worden gebruikt! Hoe dan ook, dit heeft niets met de Oogstsikkel te maken, want de Oogstsikkel gaat het vijfde Talent van de Heilige Geest aan.

De Scepter Gods. (Hebr.1:7-8) “En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuur vlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.”

Er worden uit de geest twee soorten van kracht geboren: De één in de liefde, de Bruid en de andere is een strijder Gods. De Zonen Gods gaan voor de Bruid of voor de ijzeren Staf. Wie de Bruid is gaat voor de Beker en het behalen van de Tronen Gods. Er is voor de Bruid geen niveau hoger te behalen. Maar degene die een strijder Gods is, kan voor het niveau van de Oalim gaan. Vele Oalim’s beschikken over De ijzeren Staf, De Scepter Gods en Het Zwaard Gods van gerechtigheid.

Het Zwaard Gods. (Openb.19:15) “En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtige.”

Doel van inzichten
Daniël voorzag dat er in de toekomst Zonen Gods geboren zouden worden.
Zie: (Dan.7:18 en de verzen 21, 22 en 27)
Ongeveer 600 jaar voor de geboorte van Jezus, zag Daniël dat de nieuwe mensen, de christenen (de heiligen) uit de Geest van God wederom geboren zouden worden en dat zij Zonen van God zouden zijn. Wat zou Daniël gedacht hebben toen hij dit allemaal van de engel Gods hoorde? Hoe zou dat dan te behalen zijn?

Als ik lees hoe moeilijk Nicodemus het al had Jezus en Zijn uitleg over de Wedergeboorte te begrijpen, dan kon Daniël dit mysterie ook niet zien. Hij moet wel heel verbaasd zijn geweest. Want immers, hij ging er niet op in. En…, hoe wil je in hemelsnaam beginnen? Hoe wil iets uitleggen wat nog niet bestaat? Misschien was de verschijning van de engel Gods hem toch te machtig.

Zie uitleg: (Dan.7:18) “..daarna zullen de heiligen des Allerhoogste het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.”
Alle Zonen Gods hebben een eigen Koninkrijk. Zij hebben een kracht van één zon en kunnen uit de hel halen wie zij maar willen. b.v. Familie of dierbaren.
“..de heiligen des Allerhoogste…”  Dat zijn de Morgensterren, de Oalim’s.

Alleen hieraan is te zien dat de Oalim’s over een Scepter Gods kunnen beschikken.

De Eindtijd en de Wedergeboorte uit de geest
Deze kennis zal alle christenen meer dan ooit aansporen en onder grote druk zetten, om zo snel als maar mogelijk is uit de geest Wederom geboren te worden. Want het is bijna tijd!
Want degene die dit niveau niet behaald die wordt een engel!

Zie: “Een visioen over de hemel”

Overvallen door het inzicht

Het volgende is een hulp voor het behalen van het inzicht in de 2e graad. Want wie dan dit inzicht behaald die wordt een Zoon van God, dat staat vast! (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden…”

Inzicht, brengt de ware kennis
Zie hoe knap en slim Job al was en toch moest hij zeggen: Maar de wijsheid: Waar wordt zij gevonden, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht?” (Job 28:12/20)
David zag dat ook: “De mens die met al zijn [pracht en] praal [pronk, vertoning, luister] geen inzicht heeft.” (Ps.49:21)

(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Maar waar zijn de inzichten die de Wedergeboorte uit de geest vereist? Een kennis is door (Jac.1:5) wel te behalen. Maar het inzicht, dat moet u zelf doen.

(Jac.1:5) “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

De ontdekking van de 2e graad
(Openb.3:14-17) Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Dit gedeelte gaat een bekeerling aan, iemand die alleen maar zijn hart heeft bekeerd en met de waterdoop zijn bekering heeft bevestigd. Deze leeft dan ook in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid dat, jammer genoeg, ook weer zijn eigen opgebouwde kennis is. Velen, zeg maar allemaal, zijn in de 1e graad van hun kennis vastgeroest en alleen Jezus kan hen daaruit halen.

Drie tijden van wachten
Hoe lang kunnen deze tijden zijn, die u het inzicht van de Wedergeboorte uit de geest kan doen opleveren? Het gaat erom, dat elke bekeerling eerst van zichzelf moet kunnen weten dat bij hem of haar de Wedergeboorte nog niet is gevonden. Dat is de eerste stap en dat kan alleen, door eraan te gaan twijfelen. Als de Heilige Geest deze twijfel ziet, zal Hij u deze verborgenheid laten zien. Maar het inzicht zelf in de 2e graad, is dan nog niet behaald.

De bekeerlingen, die van zichzelf overtuigd zijn, met hun bekering of met de waterdoop, uit de geest Wederom geboren te zijn, die zullen niet om dit mysterie ervan gaan bidden, want voor hen is deze waarheid klinkklare onzin. Deze behoren dan ook tot de grote schooljongens of schoolkinderen. Ze weten alles veel beter.

De 2e graad achter de horizon verborgen
Hoe wil een christen nu zoeken naar iets wat hij nog niet eerder ooit gelezen of gehoord heeft?
De Bijbel is op algemene wijze beschreven. Het niveau van de 2e en 3e graad is gewoonweg niet te zien. Zie: (Joh.3:11) Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”

Dit is wat Jezus erover gezegd heeft. Niemand zoekt uit zichzelf naar dit mysterie, want het ligt buiten hun bewustzijn en gezichtsveld.

De eerste tijd is het behalen van een bewustzijn, dat hem de Wedergeboorte zou kunnen doen inzien. Veel bekeerlingen moeten zich er eerst van bewust zijn dat zij nog niet uit de geest Wederom geboren zijn en dat is niet zo gemakkelijk. In feite gaat het alleen om een geloven aan van iets, wat hij in zijn leven nog niet heeft meegemaakt. Hij kan met dit geloof, al wel het mysterie van de Wedergeboorte begrijpen, dat wel. Maar deze behaalde bewustzijn is nog niet het hebben van het inzicht zelf, maar is a.h.w. een gebed naar God de Vader toe, die u naar het inzicht in de 2e graad kan leiden.

(Openb.3:18) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, …en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”
Dit gaat het inzicht aan. Zie (Jac.1:5.) “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”

Dit is onder de bekeerlingen Gods een geheimenis en zal niet zo gemakkelijk een bekeerling worden gegeven, tenzij hij daarvoor bid. Want dan moet Satan wijken met de sluier, die hij elke bekeerling voorhoud, omdat zij het inzicht in de 2e graad maar niet zullen inzien.

De tweede tijd is het behalen van het bewustzijn zelf, wanneer komt hij na veel bidden en vasten nu tot het inzicht van de Wedergeboorte? Want alleen dan als het inzicht van de Wedergeboorte kan worden ingezien is de wedloop van Paulus begonnen en niet eerder. Want daarvoor heeft hij het alleen nog maar kunnen geloven, dat bij hem de Wedergeboorte inderdaad nog niet is gevonden. Na het ontdekken van dit mysterie van de Wedergeboorte, is vanaf dat moment het inzicht van de Wedergeboorte ook daadwerkelijk te behalen. Maar dat zal voor vele bekeerlingen toch een niet te overzienbare opgave zijn. Want zo gemakkelijk laat het inzicht van de Wedergeboorte zich niet vinden. Zonder enige voorbereiding kwam ik volkomen onverwacht van dit alles tot het kunnen inzien van de Wedergeboorte, enkel door het lezen van een boek!

De Evangelist, een waardige leermeester in de 2e en 3e graad
De derde tijd is de spannendste van allemaal. Een bekeerling kijkt nu plotseling in het inzicht van de 2e graad! Hij schreeuwt het uit van verbazing. Want hij ziet nu hoezeer de evangelist gelijk heeft, dat de Waterdoop inderdaad een herinnering is hieraan, dat de Wedergeboorte uit de geest nog behaald moet worden. (Joh.3:5) Eerst uit water (waterdoop) en dan later, wellicht, ook uit de geest.
Nu pas kijkt hij (de bekeerling) het mysterie in met ogen in de 2e graad die de Heilige Geest hem heeft doen laten inzien. Hij probeert nu (net als ik eerst) de Wedergeboorte te vinden in boeken of van een Voorganger zelf, of van iemand van wie hij weet dat deze uit de geest Wederom geboren is. Want hoe hij ook bidt en vast voor het bemachtigen van dit mysterie, en ook al zou hij de kunst van de Heiliging hebben begrepen, zo is het Zoonschap Gods niet te vinden. Satan houd u nauwkeurig in de gaten. Want hij weet dat hij een Zoon Gods nooit meer kan claimen.
Het Zoonschap Gods kan alleen door het Vuur worden behaald.

Zie: “De renbaan van Paulus” /Weg tot geestelijke Wedergeboorte (3)

Heeft een bekeerling het inzicht in de 2e graad behaald, dan hoeft deze zich geen zorgen meer te maken, want de Wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest en kan door niemand geforceerd worden. Wie nu het inzicht van de Wedergeboorte inziet, die wordt uit de geest Wederom geboren, want de vrouw (de gemeente Gods) is in verwachting. Dit kan door niemand meer gestopt worden en ook niet door Satan. Want desnoods zal de Opname uitblijven, net zolang totdat deze laatste Benjamin uit de geest Wederom geboren is, voorwaar!

Zie: “De laatste Benjamin”

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Het inzicht zal u door de Heilige Geest niet zomaar worden geven. Maar Hij zal u er wel naar toe leiden. U moet het namelijk zelf kunnen inzien en ontdekken. Dan pas is het inzicht in de 2e graad in te zien, want wie dit inzicht heeft die heeft alles! Het behaalde inzicht kan niemand u afpakken, dat is onmogelijk. Het is als het ware of gij het met eigen ogen hebt gezien, zo groot en zeker is het behaalde inzicht. Alle soorten van inzichten worden zelfs tot na de dood behouden. Weet wat het inzicht brengen kan. Het behalen van inzichten bevestigd vaak verborgen waarheden.

Het behalen van het inzicht in de 2e graad groeit uit tot een rotsvast geloof en dat is oneindig veel meer dan een bekering. Nicodemus was niet de eerste de beste. Hij was een Overste der Joden en hij was ook nog eens een leraar van Israël. Hij was een Theoloog en Professor in zijn dagen. Dat is nogal wat. Als hij het niet zou weten, wie dan?

Verkeerde inzichten
(Joh.1:12) verkeerd begrepen. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…”
Hoe vaak heb ik niet Evangelisten, Voorgangers en Pastors horen spreken en van hun boeken gelezen die de Wedergeboorte beschrijven, die de Wedergeboorte helemaal niet is. Ik heb vele discussies meegemaakt over hoe zij de Wedergeboorte uitleggen. Het is verbazingwekkend te zien en te horen, hoe vele christenen zich scherpzinnig inspannen met Bijbelteksten en zelfs met elkaar redetwisten, waarbij de één de ander nog meer op een dwaalspoor wilde brengen waarop hij zichzelf al reeds bevond. En het eind van het liedje was dan, dat zij het hoe dan ook allen met elkaar eens waren over welk een zekerheid de Wedergeboorte hen geven kan, nadat een wereldmens zich heeft bekeerd. En zo zijn het de grote schooljongens weer gelukt om de twijfelaars te kunnen overtuigen, dat de bekeerling, al naar gelang de tijd, zomaar uit de geest Wederom geboren zou zijn en daardoor een Zoon van God is geworden, wat absoluut niet waar is. Want de strijd is niet gestreden. Er was helemaal geen strijd. Zie: (Matth.11:12) “Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
Vgl. (Openb.12:2) “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
Zie ook: Het bad der Wedergeboorte in (Titus 3:5-7) “..heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest…”
Dit bad is de Vuurproef, dit is (Openb.12:2)!

Zie: “De Zonen Gods” (De 1e Vuurproef /2e graad)

De betekenis “ons gered”. Als u gered wordt uit het bad (strijd) van de Vuurproef, in wat voor een situatie, denkt u, bevind u zich dan? Voorwaar ik zeg u, u schreeuwt het uit!
Zie verder: (Efez:6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
Deze tekst gaat (Joh.1:12) aan en eindigt met (Openb.12:2). Namelijk, de Wedergeboorte uit de geest. Satan valt u aan met geweld! Hij probeert uw geest te vermorzelen.

Wie dit alles ervaart en deze, voor de mens onzichtbare duivel overwint, die is terecht een overwinnaar en een geweldenaar Gods. (Matth.11:12) Want voorwaar, u schreeuwt om het bloed van Jezus!

Satan doet zijn uiterste best om de bekeerlingen van de Wedergeboorte af te houden, hij moet wel. Want een Zoon van God kan de ijzeren Staf behalen en kan Satan in elke situatie een nederlaag bezorgen. Satan kan een Wederom geborene nooit meer claimen. Want een Zoon Gods is uit de vrouw (gemeente Gods) geboren. Deze kan tot in eeuwigheid niet meer verloren gaan. (Openb.12:5) “..en zij baarde een zoon, een mannelijk wezen..”
Zie ook: (2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Wie dit niveau behaald, kan nooit meer vallen! (2 Petr.1:11) “Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

De bekeerlingen en de melk Gods
Drie kinderen
Zie hoe de bekeerlingen omgaan met hun geloof, zo lief en mooi. De Heer verheugd zich hierin, want Hij troont op de lofzangen van al deze kleintjes. De Heilige Geest deelt hun liefde voor de Heer en geeft hun de melk en de kennis Gods (1 Petr.2:2 en Joh.16:13). En hoor toch hoe zij getuigen voor de Heer, zo mooi. Jezus, is het leven en hun getuigenis is als een kind heel eenvoudig en zeker.

(1 Petr.2:2) “..en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”

Maar, is na tien maanden de melk Gods eenmaal gedronken, dan is het met een bekeerling al heel anders gesteld. Zijn vreugde voor de Heer zal nog enkele maanden standhouden, maar dan zal hij moeten teren! De melk Gods heeft hem de wereldwijde waarheid laten zien en nu is hij toe aan het harde voedsel. Meestal duurt het bijna een jaar voordat de melk Gods gedronken is. Want de keiharde geestelijke wereld van Satan is op deze Aarde nu zijn deel geworden. Hij zit er midden in! Hoe zal hij standhouden? Hoe moet hij nu met zijn geloof omgaan?

Plotseling zag ik de wereld zoals niemand mij dat kon uitleggen en het oordeel waar de wereld naar toe streeft. De snelheid waarmee dit gebeurd werd ik mij pas na 1,5 jaar van mijn bekering bewust. Ik zag zoveel meer, dat ik al mijn vrienden (wereldmensen) er met nadruk over vertelde wat de wereld hun te wachten staat.

Het is de Heilige Geest, die de erfenis Gods beheerd, het Zoonschap Gods. Veel christenen proberen het vaste voedsel te verteren maar het wordt wel steeds moeilijker. Als dan na een jaar het vaste voedsel is gegeten vallen de meeste christenen weer terug in de wereld en worden daarmee aan de verloren zoon gelijk. Ik ging dezelfde weg! Maar na twee jaar worstelen kwam ik wederom tot bekering en behaalde daarmee de tweede liefde!

De Heilige Geest is een geduldige leraar. Hoe verbaasd was ik, toen ik in mei 1982 als verloren Zoon tot de Vader was teruggekeerd, dat ik vrijwel direct daarna, in sept.1982, het mysterie van de Wedergeboorte mocht inzien! De Heilige Geest liet mij dit zien en hoe! Met het lezen van een boek en (Joh.3:1-12) behaalde ik plotseling het inzicht in de 2e graad!

Niveau 2e graad anders dan die van de 1e graad
Maar nu ik het Zoonschap Gods heb bemachtigd, dan zeg ik: “Wat is het niveau dat een Zoon Gods waardig is te handelen naar Gods hart, anders dan dat van een zuigelingchristen of een bekeerling die, mocht hij het leven behalen, alleen maar zijn hart heeft bekeerd en gelijk een engel is?”
De bekeerlingen (engelen) leven in de 1e graad van kennis dat tegelijkertijd ook hun verdraagzaamheid is. Want enige kennis meer in de 2e graad kunnen ze niet verdragen. De Zonen Gods, daar en tegen, leven in de 2e graad van hun inzichten en dat heeft niets meer met verdraagzaamheid te maken. Toch zijn er vele christenen die in de 1e graad van kennis leven. Maar enige kennis in de 2e graad is verborgen in (Joh.16:13)!

Zo vaak als ik dan met christenen praat, worden ze totaal overrompeld met waarheden die door de Heilige Geest worden bevestigd. Dan zeggen ze: “Dat heeft onze Voorganger nog nooit gepredikt. Dit heb ik ook nog nooit zo gehoord.” En weer een ander: “Waar haalt u die kennis vandaan?” – “Waarom spreekt de Voorganger daar niet over? Dit is uitermate belangrijk en zeer opbouwend! Hier heb ik te minste wat aan.” Direct willen ze weten waar die kennis is te vinden. Ik wijs hun dan op mijn Website.

De melk Gods kan alleen gedronken worden na de waterdoop
Alle mensen, die na hun bekering de eerste gehoorzaamheid van de waterdoop niet zijn nagekomen, behalen de Bijbelkennis uit eigen kracht. De Heilige Geest zal hun daar niet bij helpen. Maar degene die de waterdoop nakomt, die geeft de Heilige Geest volmacht om hem te onderwijzen.

Alle bekeerlingen aan de melk zijn kleine kinderen Gods. Ze zijn allemaal aan elkaar gelijk. Al deze kleintjes zijn des Heren vreugde en zij leven onbezorgd als een baby bij de moeder, de Koningin Moeder, die de Heilige Geest is.

Uit al deze bekeerlingen komen zowel kleine kinderen voort als grote schoolkinderen. Net als met de Wedergeboorte worden uit de 1e Vuurproef ook twee geesten (Karakters) geboren. De één in de liefde als een toekomstige Bruid van Jezus en de andere als een strijder Gods, die mogelijk op latere leeftijd het niveau van de Oalim kan bemachtigen! (Openb.2:28) “..en Ik zal hem de Morgenster geven.”

Onder leiding van Satan

Is de moedermelk Gods nu eenmaal gedronken, dan dienen Satan en zijn machten zich met grote kracht op de voorgrond aan en nemen gedeeltelijk en voor velen jammer genoeg, het roer over. Wat is nu het geval? n.l. Met het drinken van de melk, houd de Heilige Geest Satan af voor bijna een jaar, totdat de melk Gods gedronken is. Nu echter gebeurt het, dat als de bekeerling toe is aan het eten van het harde voedsel, niet alleen de Heilige Geest leert en nog probeert te onderwijzen, maar ook Satan tussenbeide komt en ook veelvuldig aanwezig is om te onderwijzen. Satan laat dan direct inzien, dat de geestelijke conclusie, aangeleerd met een bekering, tevens ook -en tegelijkertijd- daarmee ook de Wedergeboorte (het Zoonschap Gods) is behaald, wat niet waar is.

Ingevingen van Satan

Iedere bekeerling die dit verslag en al mijn verslagen over de Wedergeboorte tegenspreekt, spreekt naar het hart van Satan! Want met dit getuigenis hebben Satan en zijn machten hun doel bereikt, iedere bekeerling te overtuigen van een leugen die hij heeft opgezet, om alle bekeerlingen te treffen met ongeloof. En zie toch, hoe velen mij zelfs met veel verontwaardiging tegenspreken! Ze gaan mij uit de weg of, houden zich afstandelijk. Eerst zijn ze vriendelijk, want ze kennen mij nog niet. Maar dan, zodra ze horen hoe ik praat, is de vriendelijkheid over. Net als de Farizeeërs, die Jezus steeds onder druk probeerden te zetten. Ik beleef nu hetzelfde. En het maakt niet uit wat voor een vers (2e graad) daarmee wordt aangesproken.

De kleine kinderen (baby’s) zijn gewillig en drinken de melk Gods onbezorgd. Maar, een bekeerling die aan het harde voedsel toe is, is direct al heel oplettend en laat zich maar al te gemakkelijk sturen door zijn eigen verkeerde opgebouwde inzichten, die in feite door Satan zelf worden ingegeven, om te geloven wat hij wil.

Van de 1000 Voorgangers maar 1% gered
Het zijn de Voorgangers en Pastoors die met hun preken steeds door Demonen in de gaten worden gehouden aangaande hun inzichten over de Wedergeboorte uit de geest en dat bij een ieder in rang tot en met de aller- laagste onder de Leiders. Ze leven allen in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Volharden ze echter in hun geloof dan is het nog maar de vraag of ze het leven zullen hebben, want deze zijn nog minder dan een dwaze maagd!

De Opname. Jezus: “Van de 1000 Leiders, Evangelisten en Pastoors wordt er nog minder dan 1% opgenomen!” Onder de christenen (toehoorders) is dat ongeveer 1 tot 3%!

Maar er zijn er ook bij die zich dit helemaal niet bewust zijn. In ieder geval heeft de Heilige Geest hun niet voldoende kunnen onderwijzen en dat komt omdat Satan grote druk op hun uitoefent om alleen dat te geloven wat hij hun heeft ingegeven. Maar de Wedergeboorte is niet behaald en kan met de dood daarna tot in eeuwigheid ook nooit meer behaald worden. “Want zoals de boom valt, zo blijft hij liggen en daarna het oordeel.”  (Hebr.9:27) en (Pred.11:3)

Willow Creek Megachurch USA

“Willow creek megachurch” The new worship centre with more than 7.000 Seats

Stadion 20.000
Van de 20.000 christenen wordt er maar 1% (200) opgenomen!

(Klik foto’s voor vergroting)

Bericht van Pastor Wilfred Lai
Mombasa, Kenia. De gemeente was overvol! Er zaten 20.000(!) enthousiaste christenen in de zaal. Wat was Pastor Lai blij, wat mooi! Met deze blijdschap, en vervult met grote vreugde, stelde hij Jezus een vraag: “Heer, als de opname nu zou plaatsvinden, hoeveel zou U er dan opnemen?” En de Heer zei: “Maar 1%.”

Van de 20.000 christenen, die op dat moment vol waren van hun geloof in Jezus, worden er slechts 200 opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden!

Hoe is het mogelijk, maar 1%! Dat is haast niet te geloven. Van de 20.000 zouden er maar 200 christenen worden opgenomen. Maar 200! Terwijl iedereen in de zaal uit zijn dak ging als het om Jezus gaat!

Daarom heeft de Heer deze Website (De Zonen Gods) mogelijk gemaakt om de gemeente voortijd te waarschuwen wat er in werkelijkheid met de Opname gaat gebeuren. Want er zullen maar een handje vol christenen worden opgenomen en 1 tot 3% is niet zoveel.

Evangelist Yong Gyu Park, maakt het nog erger. Van de 1.000 christenen wordt er maar één christen opgenomen! Het is zeker dat ook dit van land tot land verschilt.

Evangelist mevrouw Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al om is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Na de Opname zal de grootste ramp ooit plaatsvinden. De Heer zegt daarover, dat de ergste Japanse tsunami en allergrootste aardbeving tot nu toe niets zijn in vergelijking met dat wat er dan zal gebeuren. De achterblijvers zullen het heel moeilijk krijgen. (Hebr.12:26-29)

De meeste mensen zullen voor het merkteken of Logo nr.666 gaan, helaas. Veel christenen, meer dan 2 miljard, zullen alsnog voor het nummer gaan en ±200 miljoen christenen zullen sterven omdat ze nooit waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk. (Openb.13:15-18)

Dit is dan ook de reden waarom de Heer zegt; dat van de 1000 Voorgangers, Pastors en Evangelisten er minder dan 1% zal worden opgenomen. Van alle christenen wereldwijd zullen maar 1 tot 3% het trompetgeschal horen.


“De kracht van een Zoon Gods”
(De ijzeren Staf)

De ijzeren Staf komt van God de Vader. De Zonen Gods beschikken na de Vuurproef (2e graad) direct over een Herdersstaf. Zij worden a.h.w. ermee geboren. Deze behoren tot de krachtbronnen Gods. Maar, de ijzeren Staf is geen Herdersstaf. Een Herdersstaf brengt een kracht naar eigen inzicht en de Here God geeft elke inzicht ten goede een volmacht, al naar gelang een situatie zich voordoet. Maar de ijzeren Staf geeft volmacht en kan onbeperkt voor alles worden gebruikt waartoe een Zoon Gods hem inzet.

Al verschillende keren heb ik de ijzeren Staf ingezet, of zeg maar aangesproken, en het effect, en wat het teweeg kan brengen, is werkelijk onvoorstelbaar! Hetzij ten goede of om iemand daarmee terecht te wijzen. Maar mocht de situatie mij ontgaan zijn, dan grijpt God de Vader in.

Als een Bekeerling (1e graad) uit de geest Wederom geboren wordt, en dus een Zoon Gods (2e graad), dan is dat in feite niet zozeer Satans bezorgdheid, maar veel meer, om het uitwerken van de Wedergeboorte zelf. Een baby heeft zijn kenmerk, zo ook een bekeerling. Maar, een Zoon Gods die zijn niveau inziet en er dan ook nog eens naar handelt, is voor Satan het ergste wat hem maar kan overkomen. Want een Zoon Gods kan handelen met een ijzeren Staf! Te minste als hij over een ijzeren Staf beschikt. Is er dan ook maar één Zoon van God in de gemeente aanwezig en hij beschikt ook nog eens even over de ijzeren Staf, dan kan Satan de gemeente Gods niet meer beïnvloeden. Hij moet nu buiten de gemeente blijven. Want het licht dat een Zoon Gods uitstraalt, kan hij niet verdragen. Want deze is een lichtende Ster en als de zon gelijk. (Phil.2:15) “Omdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.”

De 2e graad doorboort elke barrière
Het behalen van de Wedergeboorte is niet zo vanzelfsprekend. Als een bekeerling plotseling het inzicht van de Wedergeboorte behaald en inziet, dan is het uitwerken van het behaalde inzicht wel het aller- moeilijkste wat er bestaat. Want hoe wil je dan in hemelsnaam beginnen? Het grote inzicht in de 2e graad is behaald, dat wel, maar de Wedergeboorte, de ervaring zelf, is er nog niet. Satan ziet dit direct en moet al zijn Demonen aanroepen om barricades op te zetten. Alleen de Heilige Geest weet dat deze bekeerling in de 1e graad van kennis binnenkort een Zoon Gods zal worden en wel in de 2e graad van zijn kracht. De Heilige Geest wacht het moment gewoon af, totdat deze bekeerling een zonde zal begaan. Bij mij duurde dat drie maanden. Toen ik Satan in zijn eigen domein een bezoek bracht, heeft de Heilige Geest de aanval moeten uitstellen tot het aller- beste moment mogelijk. Maar toen ik eenmaal thuis was, ging de Heilige Geest direct uit mijn hart. Satan zag dat en viel mij aan met grote kracht!

Zie: “De Zonen Gods” (1e Vuurproef /2e graad)

Omgaan met geloof en de Wedergeboorte uit de geest

Onbewust leren omgaan met de Wedergeboorte gaat niet zo vanzelfsprekend als u maar denkt. Een bekeerling gaat heel vanzelfsprekend en automatisch met zijn geloof om. Maar bij een Zoon Gods is dat beslist niet het geval. Bij vrijwel elke situatie gaat die in de aanval! Dan is pas goed te zien waartoe een Zoon Gods in staat kan zijn, hij ziet dat ook. Hij weet wat zijn kracht is en daar vrijwel niemand zijn advies zou kunnen waarderen, gaat hij zijn eigen weg. (Joh.3:8) Niemand kan hem meer volgen. Maar als hij dan gaat spreken, zouden de christenen hem dan niet willen aanhoren? Voorwaar, het is de Heilige Geest!

Armageddon (Jesaja 24:6) “Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.”

“Door een gloed verteerd”  is in feite: “Het Vuur van Armageddon”.

Aantal Zonen Gods, waarschijnlijk minder dan 50 miljoen
Volgens de Amerikaanse schrijver Hal Lindsey en (Jesaja 13:12 en vers 24:6) zullen er in nov.2021 zelfs nog minder dan 50 miljoen mensen op de Aarde overblijven!
(Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”
Alle Zonen Gods behoren tot “het fijne goud van Ofir” dat de Vader in het vuur (de Vuurproef) heeft beproefd. Jezus: “Men zal het beleven dat zijn geloof aan grote beproevingen wordt blootgesteld. Door water en vuur zal het moeten gaan! Maar liefdesvuur zal dat vuur, dat het geloof op de proef wil stellen, verstikken en het zal het water met al zijn geweld tot damp doen vergaan!”

(Jakob Lorber: “Brieven van Jezus en Abgarus” blz.48)

Een Zoon Gods, door het Vuur gelouterd
(Openb.3:18) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, …en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”
”Zoek het grote (Wedergeboorte) dat is Mijn Rijk, dan zal u ook het kleine van deze wereld ten deel vallen. Maar wanneer u zoekt naar het kleine, dan zoudt u het grote niet waard geacht kunnen worden.”

(Jakob Lorber: “Woorden van Jezus” blz.9)

Het grote, dat is het Zoonschap Gods. Het kleine, dat zijn de bekeerlingen die wel of niet tot de grote schooljongens behoren. De zoekers die misgrijpen behoren niet tot de grote schooljongens. Zij zitten op een veel hoger niveau! Zij hebben de kennis in de vorm van olie en deze zijn de wijze maagden die het leven zullen beërven. Ze behoren tot de Majesteit- engelen, want de Wedergeboorte is bij de overgang niet gevonden.


“De Wedergeboorte met een traan”
(Joh.1:12) nauwelijks uit te leggen

(Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen (Zonen) van God te worden, hun, die in Zijn naam geloven.”

Mijn eerste boekje
Al eerder heb ik een klein boekje (64 blz.) uitgebracht. De titel: “De Wedergeboorte met een traan”
Er zijn onder de bekeerlingen Gods maar enkelen bij die mij willen geloven. Heel vaak ben ik aangevallen door Voorgangers, Oudsten, Diakenen, Zendelingen en natuurlijk nog veel meer door de bekeerlingen. Dat maakte dat ik heel vaak bedroefd was, vandaar de titel. Ik zou in de verkeerde gemeente zitten, enz. enz. Dat maakte dat de moed om verder te schrijven steeds maar weer aan het verdwijnen was. Want immers, voor wie schreef ik dat boek eigenlijk? Ik word zo vaak aangevallen, dat het gewoon niet meer voor te stellen is. De teleurstelling wordt er alleen maar groter door en dat maakt mij bedroefd.
Maar dan word ik gerustgesteld, dat ik al deze trofeeën niet voor een mens of een christen behaalt hebt, maar enkel en alleen maar voor mijzelf. Wie kan dit verstaan? Want Jezus zei tegen Zijn discipelen, ongeveer hetzelfde: “Ik heb het enkel en alleen maar voor Mijzelf behaald.”

De Heer spreekt hiermee de 1e, 2e en de 3e Vuurproef aan, in de 2e en de 3e graad, de ijzeren Staf, de Scepter Gods, de Oogstsikkel en de negen gaven van de Heilige Geest.

Titel boekje: “De Wedergeboorte met een traan”
Aanvankelijk had ik een andere titel voor: “Het mysterie van de Wedergeboorte”. Maar zo vaak als ik de christenen het overzicht van de zeven Hemelen liet zien, werd ik overstelpt met vragen over de Oalim. Dat leek voor hen het aller- belangrijkste te zijn. De afstand is echter onvoorstelbaar groot. Maar toch, zij spreken hun verbazing uit met het lezen van deze naam.

Ik veranderde de titel: “Het mysterie van de Oalim”. Maar ook dat was het niet. Dit boekje met de titel: “De Wedergeboorte met een traan” werd mij echter door de Heilige Geest ingegeven. Ik was heel verbaasd en wist dat dit inderdaad de titel voor het kleine boekje zou zijn. Maar desondanks bleven de vragen over de Oalim aanhouden.

De Wedergeboorte met een traan

De Heilige Geest gaf mij deze naam, omdat ik door de Leiders, Voorgangers, Pastoors en de christenen Gods heel vaak wordt aangevallen, dat de weg naar het Zoonschap Gods helemaal niet zo moeilijk is te behalen. Omdat ik zo vaak wordt aangevallen maakte, dat ik altijd heel bedroefd was.

Het moederverslag is 8000x A4 groot en omvat meer dan 700 verslagen!

Maar een klein deel ervan zal fragmentarisch op de Website worden weergegeven.


“Einde”
Jezus, is overwinnaar
(Het mysterie Zoonschap Gods onzichtbaar)
De kruisdood van Jezus bracht ons de Heilige Geest en daarmee de erfenis Gods als een geheimenis, om net als Jezus ook een Zoon van God te worden. De Wedergeboorte uit de geest is voor de bekeerlingen Gods een waar mysterie en voor anderen een volstrekt raadsel. Wanneer is het begin, wie kan mij leiden, waar is de Wedergeboorte uit de geest te vinden en wat moet ik doen om dit mysterie te behalen?

Zie: “Condor overzicht” (“Weg tot geestelijke Wedergeboorte” /Deel 1, 2 en 3)

Tot slot
Zie (Joh.3:11) “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”
Dit is wat Jezus erover gezegd heeft. Niemand zoekt uit zichzelf naar dit mysterie, want het ligt buiten hun bewustzijn en gezichtsveld. Het is gewoonweg niet te zien.
Als ik in sept.1982 met de ontdekking zelf het inzicht in de 2e graad  een Zoon Gods had benaderd, zou hij mij vrijwel direct en heel duidelijk kunnen uitleggen, wat voor een groot inzicht ik met dit mysterie van de Wedergeboorte uit de geest heb behaald. Hij zou mij vele bijzonderheden vertellen wat ik eigenlijk van de Voorgangers, Diakenen en Predikers had willen horen en wat zij mij niet konden vertellen gewoonweg, omdat zij zelf nog niet eens uit de geest Wederom geboren zijn.
Meer dan 1000den preken heb ik gehoord, maar er was er niet één bij in de 2e graad.
De renbaan
De renbaan
Zie tekening (1 Cor.9:24-25)
“Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zó, dat gij die behaald!”
Het geheim van de renbaan is, de Wedergeboorte voor de overgang te bemachtigen.

Zie: “De renbaan van Paulus” (De erekrans)

Als een bekeerling Gods (1e graad) uit de geest Wederom geboren is, en dus een Zoon van God is geworden in de 2e graad van kracht, dan kan hij uit de hel weghalen wie hij maar wil. Want de Zonen Gods hebben een eigen Koninkrijk!

(Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen (Zonen) van God te worden, hun, die in Zijn naam geloven.”

Vrije wil alleen voorbehouden aan de Zonen Gods
De Zonen Gods zullen tot in de eeuwigheid der tijden nog heel precies weten wat zich allemaal op de Aarde heeft afgespeeld. Maar degene die niet voor tijd uit de geest Wederom geboren zijn, kunnen zich niets meer van de aarde herinneren. Het zijn dienende engelen.

Zie: “Een visioen over de hemel”

Laat u dit gezegd worden:
Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!
Vgl. (Luc.20:34-36) “..immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) “..maar zij zijn als de engelen in de hemel.”
(Joh.1:13) legt uit, hoe vers 12 begrepen moet worden. ”..die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”

Tot zover.

Nog even
Eén minuut voor twaalf

Nog even en de Wedergeboorte is niet meer

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Grote foto “Bald Eagle”.
Bron: http://www.mx7.com/view2/x7iPueHpJMTzwmXi
Kleine foto “Bald Eagle”. Bron: onbekend
Vijf Scepters.
Bron: http://www.cadnav.com/3d-models/model-19002.html
Stadion met 7.000 zitplaatsen.
Bron: http://imgarcade.com/1/willow-creek-megachurch/
Stadion met 20.000 christenen.
Bron: https://www.flickr.com/photos/gary_dunaier/3481637677
===*===