De Kandelaar verdwijnt uit de Kerk

De 5-meter hoge Jeruzalem Menorah

De zevenarmige Kandelaar – Het symbool van de Staat Israël

« De Menorah »
– De Kandelaar verdwijnt uit de kerk –
De gemeente van Laodicea bloed van binnenuit dood

De geest van de Antichrist

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Gemeenten en kerken lopen leeg
Nu de Zevenarmige Kandelaar van de Allerhoogste al in alle kerken van de wereld is verdwenen, is het tijd om de kerken te verlaten.* De natuur haat de leegte. Dat Jezus de kerken allang heeft verlaten is aan de leegstand van vele kerken te zien. Het is duidelijk dat Hij een leegte heeft achtergelaten, die “de geest van de Antichrist” nu vult.
(Amos 5:20) “Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.”
Dit betekent dat de gruwel der verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, nu in alle kerken van de wereld is opgericht. Dit gaat alle zichtbare kerken en Kathedralen aan die meestal door Regeringen worden onderhouden en gesubsidieerd. Het zijn vaak indrukwekkende gebouwen in elke vorm. Maar ook in de gemeente Laodicea is de duivel overal aanwezig!
___
(Matth.24:15-16) “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, [16] vluchten naar de bergen.”

Niet de Antichrist, maar de valse Profeet zal op de Tempelberg staan. Aanvankelijk wordt hij feestelijk binnengehaald, maar dan zien de Rabbijnen al gauw, dat hij nooit de Messias kan zijn en zetten hem, al na drie weken, het Land Israël uit.

De gemeente Laodicea vandaag de dag
(Openb.2:4-5) “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. [5] Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.”
In de ondergrondse, of onzichtbare, gemeente van Laodicea is ook nergens meer een Kandelaar te vinden. Het geloof is in deze Eindtijd al vrijwel geheel uit de samenleving verdwenen. Vooral de jeugd weet vandaag de dag nauwelijks nog wie of wat Jezus is.

(Luk.18-8b) “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan [nog] het geloof vinden op aarde?”

Kerken afgebroken of omgebouwd

Wereldwijd zijn al vele kerken afgebroken en hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Andere kerken die zijn blijven staan zijn omgebouwd tot Cafés, Appartementen en Sportzalen.


Tijden veranderen – Een Bar en een ijsbaan in de kerk!

“Laat de kinderen tot Mij komen”

De kerk is eigenlijk niet voor dit soort dingen bedoeld

De Stad Gouda (Nederland)
Zie video! “De Goudse-ijsbaan”YouTube (1:53)

Door de leegloop van kerken, worden ze steeds vaker ingezet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld als woningcomplex of cultureel ontmoetingscentrum. Maar in Gouda heeft ‘De Goudse-ijsbaan’ een hele nieuwe invulling gegeven aan de monumentale Gouwekerk: Je kunt er nu schaatsen!

Geen interesse meer
Het ziet ernaar uit dat steeds meer mensen het geloof van vroeger niet meer zien zitten. Vrijwel altijd gaat de preek het leven zelf aan, dat in de 1e graad van hun verdraagzaamheid wordt gebracht. Er is gewoonweg geen geestelijke wijsheid en kennis meer te behalen. Steeds maar weer hetzelfde. Vele christenen hebben geen interesse meer. Ze hebben nu andere zaken aan hun hoofd.
(Matth.22:2-5) [2] “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte… [5] Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.”

Voor velen is de tijd van vroeger allang voorbij.

Doel van inzichten
Als ik tot de christenen spreek, dan hoop ik dat ze tot een enig inzicht komen. Jezus, had en heeft dezelfde manier van spreken. De Farizeeën (Joden) hebben Jezus juist hierdoor gehaat.
(Matth.12:14) “En de Farizeeën gingen heen en spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen.”
(Matth.23:29-33) Jezus: “Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars… [33] Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de hel?”

Zo sprak Jezus steeds maar weer tegen de Joden, de Farizeeën, die Hem hadden moeten herkennen.

Jezus: “De Aarde is geen plaats van rust en vrede, het is een slagveld!”
Zie: (Matth.10:34-36) “Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard!* [35] Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; [36] en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.”
___
*) Meestal jaag ik de christenen, met mijn manier van praten, de stuipen op het lijf aan. Dat is ook mijn bedoeling. Natuurlijk gaan ze er tegenin, ze moeten wel, want ze verdedigen de 1e graad van hun verdraagzaamheid en inzichten. Vele christenen zijn zelfs kwaad op mij. Maar het is de Geest Gods die door Zijn kracht en Macht de blinden ziende maakt! (Openb.3:18) “…opdat gij ziende worde.”

Alleen de wijze maagden hebben de kennis in de 2e en 3e graad.

Een rechtvaardige ternauwernood gered
(1 Petr.4:18) “En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?”
Een ‘rechtvaardige’ is een ware christen Gods. (Lukas 15) Van de 100 is er maar één die zijn verkiezing heeft weten te bevestigen. Hij kan nooit meer verloren gaan! (2 Petr.1:10) Maar de andere 99, die allemaal over de Heilige Geest beschikken, hebben hun verkiezing nog niet weten te bevestigen. Vreemd genoeg zijn de christenen, en vooral de Voorgangers en Pastors, zich ook niet bewust hoe belangrijk het is je roeping en verkiezing te bevestigen. Velen weten niet eens hoe je dat moet uitleggen.
.
Een roeping is als Jezus jouw wat vraagt iets voor Hem op de aarde te doen. Er bestaat geen andere soort van roeping dan alleen deze ene! Dan zijn er twee soorten van een verkiezing mogelijk: De eerste gaat de terugkomst aan van de verloren Zoon (1e graad) en de tweede is de Wedergeboorte uit de geest (2e graad). Er bestaat geen derde vorm van een verkiezing.
(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Zie: Een rechtvaardige nauwelijks gered

Hoewel de andere 99 ook tot de rechtvaardigen behoren is er helaas maar één die zijn verkiezing heeft weten te bevestigen. Hij kan nooit meer vallen!
Maar hoe zit het dan met die andere 99 rechtvaardigen? Daarvan zegt Jezus het volgende: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”  – (Openb.3:17) Als Jezus nu zo tegen een christen zou spreken, denkt u dan echt dat die met de Opname erbij zal zijn?
___
(Luk.15:7) “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”

Ze moeten dan wel opschieten, want Armageddon gaat vanaf jan.2022 beginnen en de Stal van de Heer is de huidige gemeente Laodicea!

Het Brandmerk (666)
De Gemeente van de Heer bloed dood
De Heer heeft mij in een visioen laten zien dat 99% van Zijn gemeenten op Aarde van binnenuit aan het doodbloeden is. Het was een dramatisch gezicht. Ik zag christenen in de gemeente en velen van hun hadden het Brandmerk 666 in de vorm van een Teken of Logo!

Binnen, in de door de Regering gesubsidieerde kerken, zag ik vele Demonen! Vrijwel alle mensen in dit soort kerken hadden het Brandmerk 666 en in beide gevallen heeft de Opname nog niet eens plaatsgevonden, maar ik zag het!

Slapende leden vol van geloof
De ondergrondse gemeente Laodicea loopt langzaam leeg. De gemeente lijkt vol, maar schijn bedriegt. De enige reden die ik daarvoor vinden kan is, dat Voorgangers en Pastors steeds maar weer hetzelfde prediken. De christenen hebben het al zo vaak gehoord. Er is geen nieuws meer, geen toekomst waar je naar toe kunt werken. Het is alleen voor een beginneling, totdat ook hij er een keer schoon genoeg van heeft. De stem van de Heilige Geest wordt in deze Eindtijd, door Joh.16:13, nauwelijks nog gehoord of herkend.
Velen christenen zijn de onderwaterdoop nagekomen en spreken ook in tongen. Daardoor denken ze toch eeuwig leven te hebben. Met andere woorden, gewoon even de tijd afwachten totdat de Opname gaat plaatsvinden.

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

De Opname uitgesteld?
Vele christenen denken dat de Opname is uitgesteld. Dat komt omdat ze denken dat de Opname allang had moeten plaatsvinden. Waar blijft de Heer?
Toen ik eind 2014 in een andere gemeente kwam, nam de Pastor mij even mee naar een vergaderruimte. Het eerste waar de Pastor over sprak was: “Waarom heeft de Opname nog niet plaatsgevonden? De tijd is al op!”  – De Pastor wist wie ik was.

Veel christenen reageren op dezelfde wijze. Maar het ergste moet nog komen, want 97% van hun blijven achter in het Dal van Armageddon! Dat zijn er ±99! (Luk.15) Een hoogst enkele wordt opgenomen.

De Opname wordt verwacht in april 2022
Deze Opname gebeurt in een ondeelbaar ogenblik en is vrijwel onzichtbaar. Dat komt omdat het al drie dagen donker is, want dat zijn de drie dagen van Jona. Plotseling zijn alle kleine kinderen t/m 7 jaar en van gelovige ouders t/m 12 jaar, en vele christenen, met de Opname van de Aardbodem weggenomen. Dit is de eerste Opname, maar na drie dagen komt er nog een Opname!
.
Alle christenen zijn dan thuis, want het is in de hele wereld al drie dagen (72 uur) donker! Er is geen daglicht meer. Dit zijn de dagen van Jona waarover Jezus heeft gesproken.
(Matth.12:38-39) “Toen antwoordden Hem enige der Schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. [39] Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.”
Dan aaneensluitend komen de drie dagen van pure Horror, dood en verderf!

(Twee keer 72 uur) De drie dagen van Jona zullen zeer kleurrijk zijn. De Aurora’s zullen 72 uur lang aanhouden en aan de hemel zal een groot rood Kruis over de hele wereld te zien zijn. Daarna komt de nacht van 72 uur!

Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Dit heeft te maken met de drie dagen van Jona en de drie dagen van totale duisternis.
De situatie in de wereld is nu al zo verschrikkelijk geworden dat veel kerken in de overleving stand zitten. De gemeente van de Heer lijkt wel vol, maar er zijn nauwelijks voldoende middelen (geld) om de gemeente staande te houden.
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Met de Opname zullen maar een handjevol christenen worden opgenomen. De grote verdrukking is dan al voor drie maanden aan de gang!
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)

De restchristenen gaan door de grote verdrukking en hun geloof zal tot het uiterste toe worden beproefd. Dat komt omdat ze niet waardig waren bevonden om er met de Opname bij te zijn.
(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”

11) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Kiezen voor het Brandmerk van het Beest (666) of de Guillotine
Er zijn voor en na de Opname maar twee soorten van eeuwig leven mogelijk. De eerst is dat zeer velen, door intense haat gedreven, al voortijd vele restchristenen zullen doden. Ze zijn dan gestorven om Jezus naams wil! Ze hebben allemaal het leven, maar hebben geen kroon. Dat komt omdat ze tegen hun wil in zijn gedood.
Bij de tweede mogelijkheid worden de christenen niet gedwongen maar kiezen zelf voor de Guillotine en alleen deze groep komt in aanmerking voor “De kroon des levens”.
Met andere woorden, je moet kiezen voor het nr.666 of de Guillotine. Hoe dan ook, in beide gevallen sterf je. De één brengt de eeuwige dood en de Hel met zich mee, de andere het eeuwige leven in het Paradijs.
___
(Openb.2:11) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
(Openb.20:6) “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”

Zie: Het geheim van de Koningen (Het 1000-jarig vrederijk)

De dood van alle Pastors, Voorgangers en Leiders
Door toedoen van de harde Kern zullen, direct na de Opname, binnen drie weken wereldwijd alle Pastors, Voorgangers en Leiders worden gedood! Of de Leiders dan het leven hebben is nog maar de vraag, want door hun toedoen is het werkelijk niet te vatten dat er zoveel (97%) gemeenteleden achter zullen blijven.
Wat absoluut zeker is, is dat ze niet om Jezus naams wil gedood zullen worden, maar worden gedood uit pure wraak! Deze vorm van dood kan geen eeuwig leven brengen.

Jezus: Vele christenen, Pastors en de Voorgangers “…zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? [23] En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”  – (Matth.7:22-23)

De christenen die in het Dal van Armageddon, voor en na de Opname, om Jezus naams wil gedood zullen worden hebben allemaal het leven! Velen zijn daarmee al voortijd, als het ware, de marteling en de Guillotine ontvlucht. De haat tegen de christenen zal zo verschrikkelijk zijn, dat er overal in de wereld groepen zijn die de christenen zullen achtervolgen en hun direct zullen doden!

(Matth.24:9) Jezus: “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.”

Brother Yong-Doo Kim
Jezus: “De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden!”  – Zie: De wijze en de dwaze maagden
.
Jezus: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”  – Dat zijn er ongeveer 10. Van deze 1000 Pastors en Voorgangers zullen er tenminste 300 zijn die in tongen kunnen spreken. De meesten blijven met de Opname achter. Een christen was kwaad op mij en zei: “Alle christenen die in tongen kunnen spreken hebben het leven!” 
Wel broeders en zusters, of die 10 Leiders allemaal in tongen kunnen spreken is niet helemaal met zekerheid te zeggen, want tegelijkertijd met de dood van de valse Profeet is de Heilige Geest weg! En dan, voorwaar, na drie dagen staat de Antichrist op en de Opname zal pas 90 dagen later, in het Dal van Armageddon, plaatsvinden.

De dood van de valse Profeet, en de openbaring van de Antichrist, zal plaatsvinden in de tweede week van jan.2022. De Opname wordt dan 90 dagen later verwacht in april 2022.

Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd: Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
.
Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Maar wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de Aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven met de Opname achter, die in de wereld de elite waren onder de christenen.

Bron: _www.Eindtijdinbeeld.nl


Kerken en Kathedralen worden door Regeringen gesubsidieerd

De Kathedraal van Narbonne (11de eeuw) Zuid-Frankrijk

Waarom christenen de kerk verlaten
.
Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen
Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het evangelie. Kerken lopen leeg. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en evangelie, over berouw en bekering. Dit wordt door velen niet meer op prijs gesteld. In plaats daarvan ontstaat nu een vervanging, een geluk evangelie. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De mensen verlangen een prettig evangelie.

De christenen willen een aangename preek horen en geen Eindtijd Horror.


– Armageddon –
– Einde Eindtijd jan.2022 » Start – De horror van Armageddon –
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon

(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)

.
De ruiter van de Eindtijd en de andere 3 ruiters van Armageddon

De Eindtijd is begonnen vanaf sept.2001 en zal eindigen in jan.2022. De eerste 3,5 jaar van de laatste Jaarweek van Daniël, is begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen in jan.2022. De tweede 3,5 jaar zal beginnen in jan.2022 en zal eindigen in juni 2025. De Heer komt pas drie maanden later terug op de aarde. (Het 1000-jarig vrederijk begint in sept.2025)

De kracht van de valse Profeet
Zou de valse Profeet daarvoor de volle tijd van 3,5 jaar gebruiken, dan zou de grote Opwekking door de wereldmensen en vele christenen helemaal niet meer opgemerkt worden. Ook christenen zullen te dien dage de valse Profeet met verbazing volgen. Dat komt grotendeels vanwege zijn overredingskracht!

(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Totaal drie jaar en één maand. De valse Profeet heeft maar vijf maanden!
Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk!
De ruiters van het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon.
De valse Profeet heeft een geestelijke kracht en zal werkelijk met verbazingwekkende oplossingen komen waar de mensen nog nooit aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider. Hij zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen.

Hij zal ook in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten te genezen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.


De Wereld van Rijke Pastors

15 christelijke leiders die onvoorstelbaar veel geld verdienen

Er zijn maar weinigen die weten wat je met het teveel aan geld van de Heer kunt doen

Boven op de foto links: Actrice Shan George roept de Nigeriaanse Pastor op om wegen te repareren met de tienden en Privé Jet-geld. Voorlopig blijft zijn Bankrekening maar groeien.

Levensstijl van rijke beroemde Nigeriaanse Voorgangers, Pastors en Bisschoppen

Vele christenen noemen dit ‘Het Evangelie’

De Pastor rent over het geld van de Heer!

De kleine arme in de wereld van de aller-rijkste

Het geven van 10-den is in vele gemeenten verplicht!


De Knesset Menorah – Knesset (Het Israëlisch parlement)
De bronzen Menorah staat aan de rand van Gan HaVradim-park tegenover de Knesset

Wikipedia (details) – Zie het parlement op de achtergrond

.
De zevenarmige Kandelaar
– De Menorah –
.
Heiliging en Lofprijzen
De Zevenarmige Kandelaar Menorah van de Allerhoogste is door God de Vader allang van de aarde weggehaald. In vrijwel alle gemeenten is er geen Kandelaar meer gevonden, maar mocht er dan toch nog ergens een Kandelaar zijn, dan brand er in ieder geval geen lichtje meer. De Kandelaar kan alleen gevonden worden als er een heiliging in woord en daad aanwezig is. Zelfs met het aller-beste Lofprijzen alleen, kan geen Kandelaar worden behouden.
Dat komt omdat de christenen de eenvoud geloven, maar niet de kracht van het geloof hebben om ernstige zieken in de gemeente te genezen. Dat is de reden waarom de Kandelaar, in de gemeente Laodicea, niet meer kan worden gevonden. Dit onwrikbare Geloof gaat samen met Heiliging!

(Luk.18-8b) “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan [nog] het geloof vinden op aarde?”

In feite is de Kandelaar het symbool en Beeld van God de Vader.
Het Kruis is het symbool dat de mensen aan Jezus doen denken. Maar het kruis van Jezus verdwijnt uit de huiskamer en is bij vele mensen in de wereld niet meer in hun huis te vinden.

De Kandelaar is de Heilige Geest. Dat is het licht in het hart van de vele christenen. Maar de Kandelaar Gods wordt weggehaald op de dag dat de valse Profeet wordt gedood! Niemand zal dan bij machte kunnen zijn om nog in tongen kunnen spreken, want de Heilige Geest is uit alle harten van de christenen weggehaald. Het duurt dan nog 90 dagen voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

Met de kruisiging van Jezus heeft God de Vader Zijn Kandelaar bij de Joden al weggehaald en in de gemeente van Jezus geplaatst. Maar ±300 jaar later, na christus, zijn de lichtjes van de Kandelaar toch al één voor één uitgegaan. De Kandelaar heeft, zonder licht, toen nog wel in vele gemeenten van de Heer gestaan, maar was met de tijd en vooral in deze Eindtijd toch al nergens meer te vinden.
Behalve God de Vader heeft nu ook Jezus uit alle gemeenten Zijn Kandelaar weggehaald.

Het licht is nu alleen nog maar te vinden in de hart van de christenen, de rechtvaardigen.


De Joodse Klaagmuur en de Tempelberg

Westmuur in de oude stad van Jeruzalem, de belangrijkste joodse religieuze plaats met de al-Aqsa-moskee (rechtsboven) en de Rotskoepel (links) op de achtergrond.

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Kandelaar verdwijnt uit de kerk

(DZG// Zaterdag 11-01-2020/ 13:20)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De Jeruzalem-Menorah
(Foto) _https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/18/08/07/israel-3236005_960_720.jpg
Bron: _https://pixabay.com/nl/isra%C3%ABl-jeruzalem-menorah-3236005/
Een Bar en een ijsbaan in de kerk!
(Foto) Bron: _https://omroepzuidplas.nl/sites/default/files/articles/%5Bnid%5D/images/goudse_ijsbaan_gouwekerk_vanaf_terras.jpg
Een ijsbaan in de kerk!
(Foto) Bron: _https://www.interveste.nl/infonet/wp-content/uploads/2018/11/Goudse-ijsbaan.jpg
Zie video ijsbaan!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AEilQljsRVo – YouTube (1:53)
Kathedraal van Narbonne (11de eeuw) Zuid-Frankrijk
Bron: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Narbonne
De 4 ruiters in de nacht op de wolken – Wat ons te wachten staat
(1) Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/eindtijd.htm
(2) Bron: _http://www.google.sr/search?q=www.jrbell.com&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg2emr8-HTAhWIRyYKHe0tAykQ_AUIBygC&biw=1366&bih=622&dpr=1#imgrc=DWDpSyIrJ3zgfM:&spf=1
De Wereld van Rijke Pastors – Prive-Jet en Auto
Bron: _http://dustoffthebible.com/Blog-archive/2015/10/28/15-religious-leaders-that-make-more-money-getting-out-of-bed-than-youll-make-all-year/
Rijke Pastors
(Foto) _https://naijaonpoint.com/wp-content/uploads/2017/11/1509984510_Actress-Shan-George-calls-on-Nigerian-pastor-to-repair-roads-with-tithes-and-private-jet-money.jpg
Bron: _https://naijaonpoint.com/actress-shan-george-calls-on-nigerian-pastor-to-repair-roads-with-tithes-and-private-jet-money/
Rijke Pastors en Bischoppen met hun auto en vliegtuig
(Foto) _https://images.dailytrust.com.ng/cms/gall_content/2017/2/2017_2$large_past.jpg
Bron: _https://www.dailytrust.com.ng/news/general/lifestyles-of-rich-famous-nigerian-pastors/183804.html
Zie YouTube Video!Pastor loopt over het geld!
You Call This the Gospel – Wretched TV
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AYxeTjrckl0
De Pastors-auto – Vier Foto’s in een blok
Bron: _https://me.me/i/pastor-pastors-wife-church-deacon-members-10039529
De Knesset Menorah – Knesset (Het Israëlisch parlement)
Bron: _https://www.bridgesforpeace.com/celebrating-the-knessets-65th-anniversary/
Het kruis van Jezus verdwijnt uit de huiskamer
(Foto) Bron: _https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/187691-de-symbolische-betekenis-van-het-kruis-van-jezus.html
De Joodse Klaagmuur en de Tempelberg
Bron: _http://www.vakantiearena.nl/israel/jeruzalem/de-oude-stad
===*===