De Nacht van 72 uur

« De Nacht van 72 uur »

Een hels leger uit de hemelse gewesten

Demonen maken zich meester van de wereld
(72 uur totale Duisternis)
.
________________________________________________________________
Update (20-12-2022)
Wederkomst Jezus vóór 31 maart 2024
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Velen zijn niet voorbereid
Broeders en zusters, er zal enige beroering, onrust en angst onder u kunnen uitbreken met het lezen van deze waarheid dat de mensen straks zal overvallen. We staan namelijk aan de vooravond van de 3 duistere dagen dat in de 1e week van april 2023 zal gaan plaatsvinden.
Bereidt u voor! 05-04-2022 t/m 08-04-2023
___
Zie Kalender: Alle datums staan nu vast!

Er is geen verschuiving meer mogelijk – Datum Opname is zichtbaar geworden!

Jezus roept iedereen op om zich alvast voor te bereiden
Het begin. De 3 dagen van duisternis moet op een donderdag beginnen.
Aan Marie Julie Jahenny en Elvi Zapata werd getoond dat “De 3 dagen van duisternis” op een donderdag, vrijdag en zaterdag zullen plaatsvinden.

Zie kalender, april 2023!

De mens overvallen door ongeloof

Het lezen van deze profetieën kan grote angst met zich meebrengen, vooral als iemand niet is voorbereid. Er is heel veel over geschreven en het is overal op internet te vinden. Vele profeten hebben de verschrikkingen van “De 3 dagen van duisternis” al beschreven en met het lezen ervan wordt de mens steeds maar weer overvallen door ongeloof en denken: “Dit kan niet waar zijn, dat kan niet. De Opname moet dan al hebben plaatsgevonden.”

Wees niet bevreesd
De vele waarschuwingen vooraf geven al een duidelijk signaal af dat de christenen zich zouden moeten voorbereiden op de 3 dagen van duisternis, zodat ze niet bevreesd hoeven te zijn. Na deze drie dagen van duisternis zal de Opname aan het einde van de derde dag plaatsvinden.
Maar velen zullen het niet willen geloven zoals in de dagen van Noach. Ze zullen te dien dage niet voorbereid zijn, want ze leven in de veronderstelling dat Jezus het niet zover zal laten komen.

(Matth.24:36-37) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [37] Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Velen zullen werkelijk overvallen worden door dit onbekende fenomeen van een totale duisternis dat plotseling, binnen één minuut, over de hele wereld gedurende 72 uur komen zal, 3 dagen lang! Het is dan in Europa midden op de dag.
Maar de Heer is welgevallig en zal iedereen duidelijk van te voren waarschuwen.
(Matth.24:42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”

Dit zei Jezus tegen evangelist Choo Thomas. (9 febr.2012)

Al verschillende keren had ik mij bezig gehouden met deze drie dagen en wist niet precies wat de Heer bedoelde met dag en nacht. Mijn nicht had mij er al een paar keer op gewezen dat deze drie dagen en nachten de wereld overvallen zou worden met een totale duisternis. Op dat moment  zag ik nog niets, want ik geloofde het gewoon niet.
Maar in de avond op vrijdag 8 febr.2019 liet mijn nicht mij een YouTube video zien van Mark Chen (28 sept.2015).
(Signs leading up to The 3 Days of Darkness – Ready for 6th seal) – (YouTube 9:59)
En nog steeds zag ik niet wat ik daarmee aanmoest. Toen greep Jezus in!
In de avond van 27 febr.2019 had mijn nicht het, voor de derde keer, weer over deze 3 duistere dagen. En dan plotseling, alsof ik door de bliksem werd getroffen, maakte de Heer mij opmerkzaam om deze ‘drie duistere dagen’ te onderzoeken. Het was dezelfde kreet* die de Heer gebruikte om de visioenen nog eens goed te bestuderen.
Jezus: “Onderzoek deze 3 dagen!”
Dit gaf Jezus mij in op woensdagavond 27 febr.2019 om 21:10 uur.
___

*) Zie: De Opname april 2022

Broeders en zusters, dat zou Jezus nooit tegen mij gezegd hebben als de Opname dan al zou hebben plaatsgevonden. Eerst toen ging ik deze drie duistere dagen onderzoeken, want ik had er nog nooit van gehoord.

Zie details: De laatste drie dagen voor de Opname

De twee laatste aardbevingen voor de duisternis
De eerste waarschuwing. Voordat de duisternis de mensen zal overvallen zal de Heer de Zijnen 24 uur van te voren met een duidelijke wereldwijde lichte aardbeving waarschuwen.
De tweede waarschuwing zal zijn één uur, of precies 60 minuten, voordat de drie duistere dagen zullen beginnen. Met deze laatste aardbeving wil de Heer de mensen waarschuwen om te redden wie er nog te redden is.

Waarschijnlijk zullen deze twee aardbevingen een kracht hebben van ±4 op de schaal van richter wat door iedereen in de wereld opgemerkt zal worden.


– Drie keer 72 uur! –
.

De eerste 72 uur van Jona, de tweede 72 uur van totale duisternis en de derde 72 uur van mooi weer en totale stilte voordat de Grote aardbeving de wereld zal overvallen. Zes dagen na de tweede aardbeving komt er nog een aardbeving. Dit zal dan de derde en laatste aardbeving zijn, de Grootste aardbeving aller tijden!

De eerste drie donkere dagen (72 uur) van Jona zullen, vanwege de Aurora’s, werkelijk wondermooi zijn. Dan komen de drie dagen (72 uur) duisternis van dood en verderf en in de drie dagen voor de Grote Wereldwijde aardbeving zal het voor 72 uur mooi weer zijn. Daarna zal de Grote aardbeving de rust verstoren op een wijze zoals de mens dat nog nooit heeft meegemaakt. Een aardbeving van 11 á 12 op de Schaal van Richter. Tegelijkertijd zullen de mensen wereldwijd getroffen worden door tsunami’s van ±200 meter hoog, die ongeveer 200 km diep in de laaglanden zullen binnenstromen.

Satan zal triomferen. Het is maar voor 3 dagen en 3 nachten. Daarna zal de zon weer schijnen. Maar… na weer 3 dagen zal een verwoestende aardbeving de aarde, als een ploeg, omploegen! Alle flats en vele huizen zullen tegen de grond gaan. Zelfs de bergen zullen afbrokkelen en niet meer bestaan, zoals de Mount Everest van 8848 meter hoog.

Verklaring drie dagen duisternis
Oorzaak en gevolg – De laatste drie dagen voor de Opname
Jezus was na Zijn sterven voor drie dagen afgedaald* en heeft uit het dodenrijk (De Hel) mensen kunnen weghalen wie Hij maar wilde en… dat gaat Satan en zijn duivels nu ook doen! Maar dan slaan ze iedereen, zowel de goede als de slechte mensen, die zich buiten huis zullen bevinden, met de dood.
Nadat de duisternis de aarde heeft bedekt, zal de lucht worden gevuld met de stofdood, giftige gassen en dodelijke dampen. Vele dieren in het veld zullen ook omkomen. Wie deze lucht (kosmische stof) inademt, die sterft!

(26 juni 1959) Alois Irlmayer: “Het vee valt om.”

Het zal zijn alsof de poorten van de hel worden geopend en vanuit de afgrond zullen miljarden demonen komen. Ze zullen de lucht vullen met het verschrikkelijke geschreeuw van de verdoemden. Deze demonen zullen op de aarde mogen ronddwalen gedurende de drie dagen en nachten en zullen de zielen van de goddelozen doden en naar de hel slepen. De demonen zullen vooral de vijanden (goddelozen) van de kerk aanvallen, zo ook alle mensen die zich buiten huis bevinden.
___
*) Jezus nedergedaald in het Dodenrijk
(Matth.12:40) “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
(1 Petr.3:19-20) “…in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, [20] die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach…”
(Efeze 4:7-8) “Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. [8] Daarom heet het: Opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen* met Zich mede…”
___

*) Deze krijgsgevangenen behoren Jezus toe en hebben allen eeuwig leven!


Visioenen 3 dagen duisternis

(Openb.8:13) En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: “Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!”

ANNA MARIA TAIGI – (1769-1837) (Siena, Italië)
(Profetie ontvangen en volgens Katholieke inzichten opgesteld)
Er zal over de aarde een geweldige duisternis komen, die drie dagen en drie nachten zal duren.
Niets zal men kunnen zien en de lucht zal schadelijk en stinkend zijn en zal de vijanden van de religie (maar niet alleen hen) schade toebrengen.
Gedurende deze drie dagen zal het onmogelijk zijn om kunstlicht aan te doen; alleen de gewijde kaarsen zullen branden. Tijdens deze dagen vol ontzetting moeten de gelovigen in hun huizen blijven om de rozenkrans te bidden en God om barmhartigheid te smeken.
Alle vijanden van de kerk – zowel de zichtbare als de onzichtbare – zullen tijdens deze algehele duisternis op aarde omkomen, met uitzondering van de kleine groep van hen, die zich zullen bekeren om een nieuwe paus* te kiezen.
___
*) Deze paus zal buiten Rome worden gekozen, want Rome bestaat niet meer.

Zie: Pieter de Romein – De laatste Paus

Anna-Maria Taigi: “God zal twee straffen zenden: De ene zal in de vorm zijn van oorlogen, revoluties en andere kwaden en het zal zijn oorsprong hebben op aarde. De andere zal uit de hemel gezonden worden: Er zal over de hele aarde een intense duisternis komen waarin drie dagen lang niets te zien is en de lucht zal beladen zijn met pestilentie die voornamelijk, maar niet alleen, de vijanden van de religie (goddelozen) zal opeisen.”

“Het zal onmogelijk zijn om een door de mens gemaakte verlichting te gebruiken in deze duisternis, behalve gezegende kaarsen en wie uit nieuwsgierigheid zijn raam opent om naar buiten te kijken of zijn huis verlaat, zal ter plekke doodvallen.Tijdens deze drie dagen moeten mensen in hun huizen blijven, de rozenkrans bidden en God om genade smeken.”

“Alle vijanden van de kerk, bekend of onbekend, over de hele aarde, zullen tijdens deze universele duisternis omkomen met uitzondering van enkelen die God spoedig zal bekeren. De lucht zal worden besmet door demonen, die allerlei soorten van afschuwelijke vormen hebben.”
“Godsdienst zal vervolgd worden en priesters worden afgeslacht. Kerken zullen gesloten zijn, maar slechts voor een korte tijd. De paus zal gedwongen zijn Rome te verlaten.”

Tot zover Anna-Maria Taigi

Vele christenen die Profetieën bestuderen hebben al van deze komende “Drie dagen van duisternis” gehoord en gelezen.
Het lezen van de profetie kan angst inboezemen, vooral als iemand niet is voorbereid. Veel profeten hebben hun visioenen door de eeuwen heen geschetst. Onder de meest angstaanjagende van hen is die van Marie-Julie Jahenny.

Zie details: Maria-Julie Jahenny – (1850-1941/ 91 jaar) (La Fraudais, Frankrijk)

Belangrijk
Broeders en zusters, we weten niet precies in welke week van april 2022 de Horror gaat beginnen, maar zodra de eerste drie dagen van Jona is begonnen weten we dat de Opname ongeveer 144 uur later zal plaatsvinden!

(De 3 dagen van Jona en de 3 duistere dagen tezamen is 2x 72= 144 uur)

MARIA-JULIE JAHENNY (15 juni 1882)
Jezus: “Uit een massa vuurrode wolken zullen vernietigende bliksemstralen heen en weer schieten, daarbij alles in brand zettend en tot as terugbrengend. De dampkring zal worden gevuld met giftige gassen en dodelijke dampen.* Wervelstormen zullen alle werken, bouwsels van hoogmoed, van dwaasheid en van de wil tot macht in puin leggen.”
___

*) Tijdens de 3 dagen van duisternis worden de mensen op de aarde niet alleen vanuit de hemelse gewesten door duivels aangevallen, maar ook vanuit de hel!

Zie details: Maria-Julie Jahenny (04 maart 1891)
“Het water dat op de aarde zal worden uitgegoten zal zwart zijn, een beangstigend zwart en over het grootste deel van het land zal het overal gelijk verdeeld zijn, maar het zal niet schadelijk zijn voor wat als voedsel voor de christenen dient.”

___

Marie-Julie Jahenny (15 juni 1882)

Jezus: “…Ik waarschuw jullie dat er een dag zal worden gevonden, en deze is al vastgesteld, wanneer er te weinig zon, te weinig sterren en geen licht te zien zal zijn om nog een stap buiten jullie huizen te doen, de toevluchtsoorden van Mijn volk…”

Ik zal Mijn duidelijke waarschuwingen geven. Die dag van duisternis en bliksem zal de eerste zijn die ik zal zenden om de goddelozen te bekeren, en om te zien of een groot aantal tot Mij zal terugkeren, vóór de Grote Storm (Straf) die vrijwel direct daarna zal volgen…”
“Van de ene op de andere nacht (een volledige dag), zal het onweer niet ophouden te rommelen. Het vuur van de bliksemschichten zal veel schade aanrichten, zelfs in de gesloten huizen waar iemand in zonde leeft. Mijn kinderen, die eerste dag (van kastijding) zal niets van de drie andere (de driedelige straf) die we al hebben aangegeven en beschreven, wegnemen.”

Zie details: Marie-Julie Jahenny (3 Days of Darkness) – Engels


Voorbeeld: De Cimetière du Montparnasse begraafplaats – Parijs

– Een onmetelijk groot kerkhof –
.
Marie-Julie Jahenny (28 november 1928)
“Er zal een drie dagen durende duisternis in de natuur aanbreken. Drie nachten en twee dagen zal het ononderbroken nacht zijn. Alleen gewijde kaarsen zullen licht kunnen verspreiden. Een kaars zal voldoende zijn voor drie dagen.”

“Rode wolken, als bloed, zullen aan de hemel voorbijtrekken. Het weerklinken van de donder zal de aarde doen schudden. Onheil brengende bliksems zullen door de straten flitsen, en dat nog wel in een periode, waarin het normaal gezien niet voorkomt. (Alleen in de winter komen geen bliksem en onweer voor). De aarde zal tot in haar grondvesten schudden. De zee zal schuimende golven over het vasteland slingeren.”

Er zal een drie dagen durende duisternis aanbreken. Jezus: “Tijdens de eerste maanden (van het jaar) zal Ik duidelijke waarschuwingen geven.”
(De eerste maanden gaan de 90 dagen aan en zal beginnen vanaf de eerste of tweede week van jan.2022 t/m 17 april 2022)
“De aarde zal veranderd worden in een onmetelijk groot kerkhof.”

Tot zover Maria-Julie Jahenny

Dood en verderf

Direct na de dood van de valse Profeet in jan.2022 zal, gedurende 90 dagen, een ieder van ons er grote angsten op na houden, want de drie duistere dagen en nachten zullen voor dood en verderf zorgen. Er zijn al vele Profetieën geweest met de vermelding dat te dien dage drie-kwart van de wereldbevolking, door demonen en duivels, zal worden gedood. Dit zal gebeuren, in de tweede week, vóór 17 april 2022.

Pater Pio en de drie donkere dagen (7 februari 1950)
Het uur van Mijn Wederkomst is dichtbij! Maar Ik zal genade tonen. Een vreselijke kastijding zal over de aarde komen zoals er voorheen nog nooit geweest is. Mijn engelen die de straf zullen uitvoeren op aarde, staan reeds klaar met een gericht zwaard!

(Engelen staan gereed om met grote hamers op de aarde in te slaan. Dit veroorzaakt de hevige aardbevingen. De puntige zwaarden zal het gericht zijn en velen zullen in hun trots en hoogmoed sterven)

Mijn engelen zullen diegene vernietigen die Mij bespotten en niet geloven in Mijn openbaringen. Orkanen en stormen van vuur zullen neerkomen uit de lucht over de gehele aarde! Stormweer, onweersbuien en aardbevingen zullen de aarde bedekken gedurende 2 dagen.
(Dit zal plaatsvinden in de laatste 2 dagen voor de Opname)
Een ononderbroken regen van vuur zal neerdalen! Het zal beginnen tijdens een zeer koude nacht. Dit zal gebeuren om te bewijzen dat God de Vader de Meester is van de schepping.

De nacht zal zeer koud zijn, een stormwind zal opsteken. Donder en bliksem zullen volgen. Sluit de deuren en vensters. Praat met niemand buiten de woning.

De 3 duistere dagen van Gods Toorn
Jezus wenst niemand toe de toorn van God te aanschouwen, omdat Hij de enige is waarvoor we ontzag voor moeten hebben. Diegenen die dit advies in de wind slaan zullen onmiddellijk sterven. De wind zal giftige gassen met zich mee voeren en verspreiden over de hele wereld.

Jezus: “Diegenen van jullie die lijden en onschuldig komen te sterven, zullen als martelaar in Mijn Koninkrijk komen. Hoe onverschillig blijven de christenen om voldoende voorzorgingsmaatregelen te nemen voor deze komende buitengewone gebeurtenissen. Mijn Vader kan het niet langer meer aanzien, Zijn toorn zal over de gehele aarde komen. Zoals meermaals in de geschiedenis waarschuw Ik jullie ook nu weer opnieuw.”

“De zonden van de mens hebben buitengewone proporties aangenomen; het gebrek aan respect in een kerk (oneerbiedigheid), de hoogmoed en trots, gebrek aan oprechte naastenliefde, onfatsoenlijke klederdracht en gedrag vooral in de zomer; de wereld is overspoeld door ongerechtigheid.”

Tot zover Pater Pio

Jezus:
“De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012) De Heer zegt dat de tijd al op is.

Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Nacht van 72 uur

(DZG// Donderdag 08-08-2019) (Update: 12-09-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
April 2023 Dream of Darkness Coming
January 2018: Dream of Darkness Coming – Zie: YouTube (16:16) – (19:47)
https://www.youtube.com/watch?v=nkw_cKQyiEM&list=RDtKLsGPdsIsA&index=21
Zon_ Zwart
(Foto) _https://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Wederkomst/Hemelbeving-reeks/nygysinu.jpg
Bron: _https://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Wederkomst/Hemelbeving-reeks/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.html
De Cimetière du Montparnasse begraafplaats in Parijs
(Foto) _http://4.bp.blogspot.com/_YsKC65vZsPY/TEip3eTEWhI/AAAAAAAABeY/Zw-hV96oIXc/s1600/DSC06080.JPG
Bron: http://maarten1955.blogspot.com/2010/07/parijs-5-tour-montparnasse.html
Grafiek_ 244A_ A3_ Fotos_ 3 days of darkness
(March 2024: Dream of Darkness Coming) (Vrouw kijkt naar buiten)
===*===