De kracht van de valse Profeet

« De kracht van de valse Profeet »
Wereldleider en Heerser aller tijden

Jezus: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”

________________________________________________________________
Update (14-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden aangepast)

___


De Eindtijd loopt af op 2 febr.2025

De valse Profeet heeft nog de tijd t/m zondag 2 febr.2025, want op die dag zal hij worden gedood. Dan drie dagen later neemt Satan met een “Walk-in” het lichaam van de valse Profeet over en de Antichrist is opgestaan! Vanaf 5 febr.2025 zal de wereld het Dal van Armageddon ingaan. Het duurt dan nog 70 dagen voordat de 1e en de 2e Opname zullen plaatsvinden op 16 en op 19 april 2025!

De boog en pijlen van begrip
Vanaf de eerste dag zal hij, op een wel heel extreme manier, alle aandacht van de hele wereld naar zich toetrekken. Wat deze valse Profeet allemaal zal brengen, zal ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. Alle Joden in Israël en daarbuiten zullen uitzinnig zijn van vreugde! Want zij zien in deze valse Profeet namelijk de lang verwachte Messias!
Direct zullen er plannen gemaakt worden voor de bouw van de derde Tempel. Door de geestelijke kracht van de valse Profeet zullen alle vijanden van Israël door pijlen van begrip en liefde worden getroffen.
___
Zie de vele foto’s van de derde Tempel in:
Maar, de Derde Tempel zal niet worden gebouwd. De tijd is te kort. De bouw duurt één jaar en zoveel tijd hebben we niet meer. Armageddon begint namelijk al op 5 febr.2025 en de 1e en de 2e Opname zullen plaatsvinden op 16 en 19 april 2025! Op 20 april 2025 is het Pasen.

Zie: Een onzichtbare derde Tempel

Het Beest (valse Profeet) op het witte paard
Niemand zal nog enige reden hebben om oorlog te voeren. Er zal een vreemde harmonie zijn dat werkelijk door niemand meer te begrijpen is en dat komt door de valse Profeet, die door de Heer het Beest wordt genoemd. (Openb.13:2“En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
___
Jezus: “Het is waar, dat er een tijd van vrede en voorspoed zal aanbreken en gedurende die tijd zal het Beest aan populariteit en respect winnen. Hij zal de problemen van de wereld in het niets doen verdwijnen, maar de vrede zal eindigen in bloedvergieten en de voorspoed zal in het hele land veranderen in grote hongersnood.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)

De aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”
De laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden vanaf Sept.2024. De Grote Opwekking zal helaas maar 150 dagen duren!
.
De laatste Grote Opwekking
De valse Profeet wordt verwacht uiterlijk in de maand Sept.2024.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
(Profetie) Allison Pound – Zie details! De 1e en de 2e Opname.
___
Tijd valse Profeet zo kort mogelijk gehouden
Geen 3,5 jaar maar 3 maanden! De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar drie maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. 
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
De Heer zei over deze valse Profeet: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
De Grote Opwekking zal door de valse Profeet worden aangegrepen en hem nog groter maken dan die al is. Geen wonder dat hij door de hele wereld op handen zal worden gedragen.
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)
(Openb.13:3b) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”  – Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”  – Zo geweldig en overtuigend zal deze man overkomen.
___
Jezus zegt van deze valse Profeet: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. [14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen…”  – (Openb.13:13-14a
Maar als hij plotseling wordt gedood schrikt de wereld in ongeloof, waardoor hun geloof op een wrede manier beproefd zal worden. De moord op de valse Profeet brengt de mens tot nadenken en dan pas zullen de mensen het Brandmerk Teken/Logo [666] gaan onderzoeken.

Zie: De Biochip is niet het Merkteken!


Ken Peters visioen [666]
href=

Het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) op de hand ingebrand

Ken Peters: “Toen kwam ik in mijn droom iemand tegen die aan mij vroeg of ik mijn identificatie-merkteken al had. Ik antwoordde: “Wat bedoel je?”  – Hij zei; dat er een merkteken werd ingevoerd (wat overigens eerst op vrijwillige basis gebeurde) dat binnenkort iedereen verplicht moest hebben om nog te kunnen kopen en verkopen.”
“Het teken dat deze persoon op zijn hand had, leek op een soort holografische zon, waardoor er allerlei ‘stralen’ uit schenen te komen. In die zon zat een soort teken, het leek op een hand met daarop het merkteken getekend. Deze man was erg blij met zijn teken, want zo hoefden de mensen geen pasjes en creditcards meer te gebruiken.”
_____

Met het zien van dit Brandmerk (666) is het even schrikken, want dit ziet er wel heel erg serieus uit. Het is zelfs uitdagend! Dit symbool gaat heel Noord-Amerika aan en bestaat uit Canada, de Verenigde Staten, Midden-Amerika en het hele Caribische gebied.

Zeven keer een duivels teken
De wereld is ingedeeld in zeven Continenten.
Antarctica, Afrika, Australië, Azië, Latijns-Amerika, Europa en Noord-Amerika.
Elk Continent heeft dan ook zijn eigen duivelse Code (666). Het is een Teken of Logo dat berekend moet worden, want Satan zal nooit met het nr.666 komen. De mensen zouden het nog weleens kunnen afslaan en dat mag niet. Daarom zegt Jezus ook uitdrukkelijk het nummer (Teken of Logo) te berekenen, want dit Teken of Logo (666) brengt de mens de eeuwige dood!

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

barcode-biochip-666

De Barcode, 666 en de Biochip

De Antichrist zal niet voor de oude Barcode gaan en ook niet voor de mens zo gehate nr.666. Hij zal voor een Teken of een Logo gaan, dat dezelfde betekenis zal hebben als het nr.666.
Het Teken of Logo (Y2K) is voor Europa al bekend en het Logo (Zon met hand) is voor heel Noord-Amerika ook al bekend.
Zie details: Ken Peters en Y2K – Het Merkteken van de dood [666]

De Biochip is niet gevaarlijk. Het is een High Tech “Super-I.D.”

De RFID Microchip is niet het merkteken, het is een apparaat!
Niemand kan het zien tenzij met een RFID-lezer (Scanner)
.
Biochip - Verichip
Biochip een High Tech Smart “Super-I.D.”
.
(De vijfde zegel) Ware christenen ontmaskerd!

(Openb.6:9) Het openen van het vijfde zegel brengt een verschrikkelijke vervolging onder de gelovigen teweeg. In eerste instantie heeft de valse profeet met de Biochip het nr.666 ermee benaderd. Maar vele christenen weten dat het Laser- Brandmerk het ultieme wapen is, en schuwen de Biochip niet. Om nu dan toch achter de identiteit van de christenen te kunnen komen, zal de Antichrist een ingenieuze methode lanceren en het nr.666 in het Laser- Brandmerk als een Teken of Logo verwerken. En nu pas worden de ware christenen Gods zichtbaar! Zonder dit nr.666 kan niemand meer kopen, verkopen of een baan krijgen. Wie dan voor dit nummer kiest, die heeft voor eens en altijd voor de dood gekozen. Een ware gelovige zal dat nooit doen, waardoor hij zichtbaar wordt. En net als met de Joden toen, zijn nu al de christenen aan de beurt en de massamoord op de heiligen zal dan beginnen.

Verschuiving in tijd houd op, vanaf het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2025 wordt gedood. Hij is dan nog steeds 62 jaar oud! De valse Profeet zal maar hooguit 150 dagen regeren!

___

Jezus weet, dat Hij in de laatste 3,5 jaar niets meer kan doen. Het evangelie is gebracht en de mensen hebben Hem niet willen aannemen. Nu is de Antichrist aan de beurt. Door de kracht van de Heilige Geest zal er voor het laatst een Opwekking zijn zoals nog nooit eerder was voorgekomen.

(Joël 2:23b en 28) “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” [28] “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”

Als laatste heeft Jezus met de laatste grote Opwekking werkelijk alles gedaan wat volgens Hem maar mogelijk was. Met de Opname zal de genadetijd van bijna 2000 jaar worden afgesloten. Dan zal er een afschrikwekkend middel gebruikt worden om de achterblijvers te dwingen alsnog voor het nr.666 te kiezen. (De Guillotine)

(Openb.12:17“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
___
(Joh.16:13) “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan en in dit geval de Eindtijd.
De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Aug.2018” niet hebben gekregen.

Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?”

De tijd is op
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie Maurice Sklar: De weerhouder


« Het is bijna tijd! »

– De laatste veldslag –
.
Max. 8 miljard
De wereldbevolking is het totaal aantal levende mensen op aarde.
De Verenigde Naties (VN) schatten dat de mondiale populatie in april 2019 de 7,7 miljard haalde, met een jaarlijkse toename van 83 miljoen. Elke dag komen circa 227.000 mensen erbij.

Vanaf sept.2024 zullen er ongeveer 8,1 miljard mensen op de aarde zijn!

Armageddon
(Matth.24:20-22) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. [21] Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De verschrikkingen dat Armageddon met zich mee zal brengen is nog nooit vertoond. Zodra het 1000-jarig vrederijk begint zullen er nog ongeveer 50 miljoen mensen op de aarde zijn.

Bereidt u voor op de Opname!

Rest-christenen
Voor de achterblijvers: “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”  – (Daniël 12:12) Dit …verwachten… gaat het 1000-jarig vrederijk aan!
(Daniël 12:13) “Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”

Dit vers gaat alle rest-christenen aan die Armageddon niet hebben kunnen overleven. Hun plaats zal zijn, onder het altaar totdat …het einde der dagen… van Armageddon voorbij is. Want zodra de Opname heeft plaatsgevonden wordt de Hemel gesloten, maar ook de Hel is gesloten!


Poort – De weg naar het altaar
.
De Koningen onder het altaar
De afbeelding stelt de chaos voor in het Dal van Armageddon en de Poort de weg naar het altaar waaronder de zielen verblijven totdat Armageddon is afgelopen.
___
(Openb.6:10-11De Koningen: En zij riepen met luider stem en zeiden: “Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? [11] En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Degene die tot Jezus roepen, dat zijn de Koningen! Want hun inzichten gaan ver voorbij de anderen die niet tot de Koningen behoren maar net als hen ook onder het altaar vertoeven.

Het mysterie van de Koningen
De Heren worden met de Opname automatisch gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. De Heren komen voort uit het Hof van Eden, maar… De Koningen komen voort uit het Dal van Armageddon!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De kracht van de valse Profeet

(DZG// Zaterdag 23-10-2021) – (Update: 14-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De kracht van de valse Profeet
Bron: _https://www.jw.org/en/library/magazines/wp20151101/is-war-ever-justified/
De Derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
Tijd valse Profeet zo kort mogelijk gehouden
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Visioen Ken Peters
Bron: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Y2K – The End is Near – Het Brandmerk Y2K wordt gekoppeld aan de Biochip
De 2e Donderslag – The End is Near – Brandmerk Y2K voor heel Europa
Bron: _https://www.fourthsource.com/general/privacy-y2k-11159
The Seven ContinentsZeven keer een duivels teken
Wikipedia – World – The Seven Continents
Source: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelddeel#/media/Bestand:Continental_models-Australia.gif
Foto: Vrouw met Biochip – De Barcode, 666 en de Biochip
Vrouw Barcode-Biochip-666. – YouTube (16:28)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0spaAPSn54A
Remember… Don’t Get the Mark!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=YymJp5pRIzM
Tijdklok: 6:66 – Het is bijna tijd
Bron: _https://www.zazzle.nl/duivel+666+stickers
De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(Foto) Frankrijk (Parijs) Armageddon
(Afbeelding) VideoTwee duivels kijken naar een super explosieYouTube (0:18)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xhtdD4hHboU
De laatste veldslag
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
Poort – De weg naar het altaar
(Afbeelding) Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Hymn of the Cherubim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OPlK5HwFxcw

===*===