Een onzichtbare derde Tempel?

– The Virtual 3rd Temple –
Een onzichtbare derde Tempel?

De Opname wordt verwacht vóór 31 maart 2024

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Jezus getuigt van zichzelf
(Matth.12:6) “Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier.”
De Heer sprak met dit vers tot de Farizeeën.
De veroordeling van Jezus
(Matth.26:59-61) “Maar ten laatste traden er twee [getuigen] op, die verklaarden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen.”

(1 Kor.3:16-17) “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”

Broeders en zusters, ik begin steeds meer en meer te geloven dat de Profetie van Gwendolen Song over de Virtuele 3e Tempel inderdaad van de Heer zou kunnen zijn. De wijze waarop ze haar speech met beelden en vergelijkingen heeft opgebouwd geeft de mens te denken.
Overtuigt uzelf met het zien van deze video!

“A Prophecy of The Virtual 3rd Temple” – Youtube (9:56)

De Messias/valse Profeet

Op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren, moet namelijk nog met de bouw worden begonnen. Als de Rabbijnen hun Messias uiterlijk in nov./dec.2017 verwachten en de Opname zou in aug.2018 plaatsvinden dan kan de derde Tempel nooit voor die tijd helemaal afgebouwd zijn.

De valse Profeet en de virtuele 3e Tempel

De valse Profeet zal waarschijnlijk pas in maart 2018 bekend worden. Dat is vijf maanden voor de Opname voordat hij in aug.2018 dodelijk getroffen zal worden (Openb.13:3-4a). Daarom denk ik dat de virtuele 3e Tempel nog weleens waar zou kunnen zijn, iets wat niemand heeft kunnen bedenken of het moet door Jezus zelf in een Profetie zijn doorgegeven.
Is het nu wel of niet waar?

(2 Thess.2:3-5) “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”
5] “Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?”

Deze verzen geven aan, dat de valse Profeet de derde Tempel zal betreden en inwijden. Maar… mocht de Profetie van de virtuele Tempel waar zijn, dan zal de Tempel wellicht niet gebouwd worden.

Een onzichtbare derde Tempel?
Wat ik in eerste instantie met maart 2018 al voor onmogelijk had gehouden kan de Tempel ook nu niet, in zo een korte tijd, voor aug.2018 gereed zijn. Met het horen van deze YouTube video, over deze virtuele derde Tempel, is er nu plotseling een antwoord gekomen, dat ik niet had kunnen bedenken en waarschijnlijk vele christenen met mij.

De bouw van de derde Tempel duurt namelijk ±12 maanden.

Omdat de tijd van aug.2018 ook nu niet overeenkomt met de 12 maanden dat voor de bouw nodig is, ben ik maar weer gaan vasten. Na twee dagen totaal vasten liet de Heer mij op zondagavond 12 nov.2017 een YouTube video openen van Gwendolen Song die van de Heer een Profetie gehad zou hebben over de virtuele derde Tempel. Deze video heb ik meer dan 10x gezien en bestudeerd.

Als je zo het verslag hoort, dan zou dat de enige reden kunnen zijn waarom nog niet met de bouw van de Tempel is begonnen. Het Joodse volk kijkt uit naar de Messias, want zijn aanwezigheid is namelijk het sein voor het bouwen van deze derde Tempel. Daarbij zijn alle heilige middelen, die voor de derde Tempel zijn bedoeld, al gereed. Volgens mij zullen deze voorwerpen dan bewaard blijven voor de derde Tempel in het 1000-jarig vrederijk.

De derde Tempel van Ezechiël

Mocht er op de berg Moriah (Tempelberg) geen derde Tempel komen, dan wordt in het Dal van de Olijf-berg de derde Tempel van Ezechiël gebouwd.

De bouw wordt uitgesteld
Zodra de Messias zich heeft geopenbaard zullen de Rabbijnen al gauw inzien dat dit beslist niet de man kan zijn, die het Joodse volk en de Rabbijnen verwacht hadden. Het kan wel enige weken duren, voordat ze dat inzien, omdat het Joodse volk door het dolle is van blijdschap.

Omdat waarschijnlijk direct met alle voorbereidingen voor de bouw zal worden begonnen, zouden de Rabbijnen bij nader inzien dit project voor onbepaalde tijd kunnen uitstellen.

De “Rotskoepel” waar eens de 1e en de 2e Tempel heeft gestaan

Is dit mogelijk, de derde Tempel naast de Rotskoepel?

De Rotskoepel en de derde Tempel
Een onmogelijk gegeven

Opslagplaats – De stenen voor de derde Tempel

De bouw van de derde Tempel?

Het is vrijwel zeker dat de Rotskoepel niet afgebroken zal worden. Ze zouden de derde Tempel ernaast kunnen bouwen, want de metingen zijn al verricht. Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van de Tempel en alles wat met de derde Tempel te maken heeft, zowel voor binnen als buiten, is al gemaakt en opgeslagen. De komst van de Messias is het sein dat met de bouw van de Tempel kan worden begonnen. Het wachten is nu nog op de Messias.

De valse Profeet zal niet in de derde Tempel plaatsnemen, want hij wordt voortijd Israël uitgezet! Jezus zal daar ook geen gebruik van maken, want Hij gaat voor de derde Tempel. Deze Tempel wordt gebouwd in het Dal van de Olijf-berg. Daar is een bron met stromend water.


De visuele derde Tempel in een droom

De derde Tempel is in het hart van de christenen

De geestelijke derde Tempel

Omdat er in geen enkel opzicht nog met de bouw van de derde Tempel is begonnen, zou er onder de christenen wellicht enige twijfel kunnen bestaan of de derde Tempel nu wel of niet zal komen. Maar, misschien moet dit gegeven wel gezien worden als een geestelijke Tempel dat in het hart van de christenen is verborgen.

De Mishkan (Tabernakel)

Life-size Tabernacle replica at Timna (Photo by Anja Noordam)

In de Tabernakel huist in feite de Geest van God de Vader. De Tabernakel was eens een tent waarmee dit alles is begonnen en heeft met de eerste Tempel een vaste plek gekregen op de berg Moriah in de Stad Jeruzalem, het hart van Israël.

Geestelijk gezien is Jeruzalem de Hoofdstad van de wereld.

Als we dit zo zien, dan hebben de christenen in feite ook een Tempel. Namelijk het lichaam waarin de Heilige Geest woont zou dan de Tempel Gods kunnen zijn.
(1 Kor.3:16-17) “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”

Met dit gegeven is het niet bepaald ondenkbaar dat de derde Tempel er wellicht niet zal komen.


Slachtoffer en spijsoffer
Maar… in de Bijbel staan enkele verzen dat de eredienst in de Eindtijd zal worden onderbroken. Dat betekent, dat in deze Eindtijd de offerdienst toch weer in ere herstelt zal worden.
(Daniël 9:27) “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.”
Van de 70 Jaarweken gaat dit vers de laatste Jaarweek aan dat twee tijden heeft.
De 1e tijd van 3,5 jaar voor de valse Vrede en de 2e tijd van weer 3,5 jaar gaat Armageddon aan.
Het slachtoffer en spijsoffer zal ophouden aan het einde van de eerste 3,5 jaar.

Vgl. (Dan.9:27/ Dan.11:31 en Dan.12:11)

YouTube en de derde Tempel

De Joden en de Rabbijnen gaan er nog steeds vanuit dat zeer binnenkort daadwerkelijk met de bouw van de derde Tempel zal worden begonnen. Op YouTube zijn vele video’s te vinden hoe deze Tempel er dan uit zal komen te zien.

De Virtuele derde Tempel
Zolang de problemen blijven bestaan die de constructie van de echte Tempel waarschijnlijk zal opleveren, is het mogelijk om alvast ‘virtual reality’ en internet te gebruiken om een simulatie van de Tempel te maken met zijn kamers en heiligdommen.

Google Maps shows “The Third Temple Jerusalem inside”


De derde Tempel

Tempelcomplex volgens Ezechiël

Een vergelijkbaar perspectief van de door Ezechiël voorgestelde Tempel, als beschreven in Ezechiël 40-42, en zo letterlijk mogelijk weergegeven. Omtrek 280 x 280 meter.

De toekomstige derde Tempel zal groter zijn dan de eerste en de tweede Tempel bij elkaar. Dit is uit het visioen van Ezechiël op te maken dat het gebied van de derde Tempel in het 1000-jarig Rijk 36 keer de grootte van de tweede Tempel zal zijn. De omtrek daarvan zal een gigantisch oppervlakte zijn in een vierkant van ongeveer 1,6 x 1,6 km!

De derde Tempel gezien in het Dal van de Olijf-berg

Zie de oppervlakte rondom de derde Tempel van 1,6 x 1,6 km!

Bovenaanzicht van de berg Moriah

Satellietfoto van Jeruzalem met de Rotskoepel, rechts de derde Tempel

De Tempelberg
De derde Tempel van Ezechiël is boven de Rotskoepel aangegeven. De grootte van het plein is op deze tekening 1,440 Km in het vierkant. Er staat ook, dat alle oude gebouwen zouden moeten wijken voor de bouw van deze Tempel. Wel… dat zal niet gebeuren, want de derde en laatste Tempel zal gebouwd worden in het Dal van de Olijf-berg.

Jezus zal nooit toelaten dat de derde Tempel op de berg Moriah gebouwd zou worden, want de Rotskoepel heeft in feite het hele plein al bezet en vertegenwoordigd daar een ander geloof.

De derde Tempel van bovenaf gezien

Op deze tekening is te zien hoe groot de oppervlakte rondom de derde Tempel van Jezus zal worden. De maten verschillen nog weleens, omdat de oude maat van toen werd gebruikt om het geheel te beschrijven. Maar met de eerste berekening van 1,609 Km is dit vierkant van 1,555 Km toch nog behoorlijk groot. Hoe groot het uiteindelijk zal worden zal in het 1000-jarig vrederijk dan door Jezus zelf worden bepaald.

Afmetingen van de toekomstige derde Tempel

Tekening van B. Reinders (1893-1979)

Zie berekening. Vroeger waren er vele soorten van maten.

Volgens de tekening van de Nederlandse architect Bartelmeüs Reinders zou de buitenomtrek van het vierkant (4 x 500 el) 280 meter zijn en met dat gegeven heeft hij de Tempel op schaal getekend. Maar… als ik nu de “Amsterdamse el” van 68 cm aanhoud, dan kom ik uit op 320 meter!

Hoe dan ook, de derde Tempel van Ezechiël is een geweldig groot complex dat wellicht vele jaren zal duren voordat het helemaal afgebouwd zal zijn, want direct na Armageddon zijn er nauwelijks nog mensen op de Aarde te vinden. (Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

Dit vers gaat het begin van het 1000-jarig vrederijk aan. Het is nauwelijks te zien.

Volgens mijn berekening en dat van de schrijver en Evangelist Hal Lindsey zullen er op de hele wereld van de ±7,7 miljard na Armageddon, nog maar net 50 miljoen mensen overblijven. Met de Opname zijn er iets meer dan één miljard mensen opgenomen en de rest (±6,7 miljard) is dood.

Aanvankelijk had ik 300 miljoen berekend, maar kwam uiteindelijk niet verder dan ±50 miljoen mensen.


Gedachten Joden ondermijnd

(Einde droom) Bliksem in de derde Tempel

De wereldleider
De ideeën van de Rabbijnen om de bouw niet door te laten gaan zal inslaan als een bliksem en het Joodse volk in grote verwarring brengen. Want na deze misser zijn de Rabbijnen, door de wereldopinie, behoorlijk in verlegenheid gebracht. Hoe hebben ze zich ooit zo kunnen vergissen?
(Joh.5:43) “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

Als dan ook nog eens blijkt dat, in zeer korte tijd, deze man (de valse Profeet) daarna de absolute wereldleider wordt, dan zou er bij de Joden misschien enige twijfel kunnen ontstaan. De Rabbijnen hebben hem niet willen accepteren en nu gaat deze man de wereld in het zonnetje zetten.

Spotters in de Eindtijd

(2 Petr.3:3-4) “Dit moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”

De tijd is al op
De valse Profeet is reeds aanwezig. De Heer heeft in vele profetieën de christenen op de geboorte van deze Antichrist gewezen die op 5 febr.1962 is geboren. Deze “Supermens” zal door de wereld pas zichtbaar worden eerst na het mysterie van 23 sept.2017!

Zie: “De vrouw en de Draak” (Openbaringen van de Eindtijd)

Ditzelfde gebeurde ook met Jezus, die na Zijn geboorte eerst 30 jaar later door de mensen werd herkend als de Zoon van God de Vader. De engelen hebben de geboorte van Jezus aan de mensen bekend gemaakt (Luk.2:9-11). Maar Satan heeft de geboorte van de Antichrist niet of nauwelijks bekend gemaakt; dat heeft de Heer moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

Zie: “De valse Profeet maart 2018” (Wie is deze man?)

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in maart 2018 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort en wel meer dan drie jaar! (Om precies te zijn: 3 jaar en één maand) Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Want Jezus zei over deze valse Profeet: “Dat zelfs de christenen zullen denken dat Ik dat ben.”  Zo geweldig en overtuigend zal deze man overkomen.

De valse Profeet zal vijf maanden regeren en dan neemt de Antichrist het over!

De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk!

De ruiters op het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon. Maar de valse Profeet heeft een geestelijke kracht die, in deze chaotische wereld, werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar de mensen nog niet eerder aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider!

De valse Profeet zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak kunnen oplossen. Hij zal in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten op te lossen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft meegemaakt. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

===*===

Teksten:  Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Een onzichtbare derde Tempel?

(DZG// Woensdag 22-11-2017) – (Update: 16-10-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
A Prophecy of The Virtual 3rd TempleYoutube (9:56)
_https://www.youtube.com/watch?v=iFj7u7f3wrI
De Rotskoepel met een vergrootglas bekeken
A Watchman Report: Two Big Prophetic Triggers to Watch for in 2017 – YouTube
(Foto) _https://i.pinimg.com/736x/ae/70/7e/ae707e6fb9dd85b04252c375073283a8–end-times-prophecy-christian-videos.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Kdy0WCg9PRU
Luchtfoto van de Dome of the Rock
2017 Third Temple LOCATION FOUND!
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
De Rotskoepel en de derde Tempel (1)
(Foto) _http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2014/08/third-temple-dome-rock.png
Bron: _http://jewishweek.timesofisrael.com/crowdfunding-towards-the-third-temple/
De Rotskoepel en de derde Tempel (2)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/JKCgW8l2Wfo/maxresdefault.jpg
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
De Rotskoepel en de derde Tempel naast elkaar. Bron:
_http://inbijbelsperspectief.weebly.com/isis-het-horrorscenario-van-het-antichristelijke-wereldrijk.html
(2017) WOW, It’s ACTUALLY Starting!
The ANTICHRIST is ABOUT TO APPEAR In JERUSALEM! THE COMING WAR
(Bron) _https://www.youtube.com/watch?v=68MIPLr4Rvw
Opslagplaats – De stenen voor de derde Tempel
Bron: _https://home.kpn.nl/fm-ter-horst/De%20Derde%20Tempel.htm
(Foto) _https://home.kpn.nl/fm-ter-horst/De%20Derde%20Tempel_bestanden/image002.jpg
De derde Tempel is in het hart van de christenen
(Foto) _https://www.jewishvoice.org/sites/default/files/styles/max_width_800/public/paragraph/2017-06/temple.jpg?itok=Rsy3K7q7
(Link) (Bron: _https://www.jewishvoice.org/read/article/update-building-third-temple
De Mishkan (Tabernakel) Life-size Tabernacle replica at Timna. Photo by Anja Noordam.
Bron: _https://revsshaffer.files.wordpress.com/2014/02/tabernacle.jpg
(Link) _https://revsshaffer.com/2014/02/12/searching-for-home/
De derde Tempel van bovenaf gezien. Ezekiel’s Temple vision
(Foto) _http://www.christipedia.nl/@api/deki/files/667/=Tempel_van_Ezechiel_Bibliaprint.jpg
Bron: _http://www.christipedia.nl/Artikelen/T/Tempel_van_Ezechiel
De derde Tempel van Ezechiël (2) staat niet op deze website.
Bron: _http://www.christipedia.nl/Artikelen/T/Tempel_van_Ezechiël
De derde Tempel (3) Bron: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_tempel
De derde Tempel in het Dal van de Olijf-berg
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/chanoeka—feest-van-de-inwijding.html
The Third Temple: A 3D Introduction to Ezekiel’s Vision (1,6 x 1,6 Km!)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=M58fM2ae7Zw
(1,440 Km) De derde Tempel – Overzicht op de berg Moriah
(Foto) _https://worthychristianforumscore-h45go6maxh5rpepgu.netdna-ssl.com/uploads/monthly_2017_04/1440j.jpg.9c65724a9f3e76ffcbd451988f267dcf.jpg
Bron: _https://www.worthychristianforums.com/topic/206698-3d-model-of-ezekiels-temple/?page=4
(1,555 Km in het vierkant) Ezekiel Temple Vision – (Chapter 42 and 43 – 3D Animation)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=oQRegCrJHzk
Tekening van B. Reinders (1893-1979)
Bron: _https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3rd_Temple_Ezekiel_B. Reinders_view.jpg
Einde droom – Bliksem in de derde Tempel
(Foto) _https://ontdekgod.nl/wp-content/uploads/2017/02/tempel-donker-bliksem.jpg
Bron: _https://www.ontdekgod.nl/wederkomst/
===*===