Countdown Eindtijd/Armageddon

« Countdown Eindtijd/Armageddon »
– Wat er nog komen gaat –
High Tech Smart “I.D. Card” / Biochip / Logo 666
.
De Opname niet zoals we ons dat hebben voorgesteld
Binnen drie dagen zal er tot twee keer toe een Opname plaatsvinden!
Jezus, heeft mij dit ingegeven op vrijdag 3 mei 2019 om 16:24 uur.

De 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden in het Dal van Armageddon op 13 en 16 april 2022. Dat is vóór Pasen op zondag 17 april 2022. Armageddon is dan al begonnen vanaf 5 feb.2022.

(Vijf maanden?) De Grote Opwekking maar 90 dagen!
Jezus: “Bereidt de Mijnen alvast voor, want door de kracht van de Grote Opwekking is daar nauwelijks nog aandacht voor!”
De Heer heeft het hier over de komende Armageddon.
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26-09-2019 om 13:26 uur.
Broeders en zusters, ik schrok toen Jezus dat tegen mij zei, want de Grote Opwekking duurt namelijk maar 90 dagen! De tijd is te kort. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
___
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

(Jan.2017) Allison Pound ontving profetische inzichten over de Grote Opwekking en de komende drie dagen van duisternis. Broeders en zusters, de valse Profeet wordt gedood op 2 feb.2022. Dat betekent, dat de Eindtijd al bijna voorbij is! Eerst moet de valse Profeet nog komen, daarna de drie dagen Steekvirus en dan pas, in de laatste uren van deze Horror, begint de Grote Opwekking!


– Het teken van Jona –
.
Drie dagen kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
De Schriftgeleerden en de Farizeeën waren al constant bezig een val te spannen om zodoende de Heer te kunnen aanklagen ten einde Hem te doden en zeiden: “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.”  – (Matth.12:38)
(Matth.12:39-40) “Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. [40] Want gelijk Jona [voor de Ninevieten ten teken geworden is en] drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
___
Jezus: “De hemel zal oplichten* in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden.”
Zie: Alois Irlmaier – (1894-1959) 65 jaar. De drie Dagen Duisternis
___

*) Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.


Jezus: “De tijd is op!”
.
Alle datums staan vast!
De Discipelen, en anderen, wilden wel heel graag weten wanneer Jezus aan het einde der tijden terug zou komen. Maar met nog 2000 jaar te gaan, was zelfs het jaar nauwelijks, of zeg maar werkelijk onmogelijk, goed aan te geven.
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 daarover tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

De Opname
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Dat Jezus het op dat moment ook niet wist, was weer afhankelijk van hoe dat het gedrag van de mens aan het einde der tijden zou zijn. Zou de Heer Zijn komst bespoedigen of de tijd van Zijn komst verlengen?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”  – Profetie: Maurice Sklar USA

Hiermee heeft de Heer aangegeven, dat de tijd op is. Het einde is in zicht!


De tijd is op – De Opname wordt verwacht in april 2022

Vele visioenen en tekenen van de Eindtijd eindigen in 2022
De visioenen Aug.2018, Fiche 59 en de Opname 67 dagen later (vanaf 5 feb.2022 t/m 13 apr.2022) geven aan, dat de Opname op woensdag 13 april 2022 moet plaatsvinden! Dat is vóór Pasen op zondag 17 april 2022.
De valse Profeet is geboren op 5 feb.1962 en zal niet ouder worden dan 59 jaar. Zo niet, dan wordt de valse Profeet 60 jaar en volgens het visioen ‘Fiche 59’ kan dat niet.
.
Op 4 feb.2022 is de valse Profeet nog steeds 59 jaar oud. Dat betekent dat hij al voor die tijd, of in ieder geval, vóór 5 feb.2022 zal worden gedood. Het visioen ‘Fiche 59’ geeft deze tijd aan.
Zie de visioenen die de Heer mij heeft gegeven als het om de Eindtijd gaat.
Aug.2018 – Het begin van de laatste Jaarweek.

Twee keer 3,5 jaar. (Vanaf 23 aug.2018 / 5 feb.2022 / Einde 5 sept.2025)


– Mijn eerste verslag –
.
De Eindtijd – Twijfelen aan de datum
Omdat de Eindtijd al bijna voorbij is, begon ik aan de tijd te twijfelen.
.
(!!!) Geen toeval
Zie nu hoe de Heer mijn vraag beantwoorde:
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, vroeg ik: “Heer, heb ik de datum van de 1e Opname wel goed?”  – Met dat ik dat gevraagd had, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015!
Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de 1e Opname. Dat is precies 7 jaar later! Hoe bestaat het. Zou ik dan nog aan de visioenen twijfelen die de Heer mij allemaal heeft gegeven?
De twee mooiste visioenen waren Aug.2018 en Vijf Fiches 59.
Zie: Visioenen bepalen de Eindtijd: Mijn eerste verslag!

Zie details: De Opname 13 en 16 april 2022 en Twee keer een Opname – De tijd is op!

De 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden in het donker
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
De Eindtijd: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Evangelist Choo Thomas (9 feb.2012)

Tijd valse Profeet zo kort mogelijk gehouden
Geen 3,5 jaar maar 4 maanden! De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar vier maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
De Heer zei over deze valse Profeet: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)
(Openb.13:3b) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”  – Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Jezus zegt van deze valse Profeet: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. [14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen…”  – (Openb.13:13-14a
Maar als hij plotseling wordt gedood schrikt de wereld in ongeloof, waardoor hun geloof op een wrede manier beproeft zal worden. De moord op de valse Profeet brengt de mens tot nadenken en dan pas zullen de mensen het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan onderzoeken.

Zie: De Biochip is niet het Merkteken!

De valse Profeet wordt de Antichrist
Geboorte valse Profeet/Antichrist 5 feb.1962. Einde valse Profeet 2 feb.2022.
Het 1e Beest: (Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”

Het 2e Beest: (Openb.13:5“En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Jezus en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar het LaserBrandmerk Logo (666). Dit is het Teken of Logo van de dood, dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden. Een tattoo op je etherische lichaam kan er nooit meer af.
Zie: Visioen Ken Peters. Het Brandmerk Logo (666)
____
De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreekt hiermee “Big Brother” aan, die de mens 24/7 Digitaal wil controleren.

Het Teken of Logo 666 moet je al op afstand kunnen zien
Het LaserBrandmerk Logo (666) moet op de rechterhand of op het voorhoofd duidelijk te zien zijn! Waarschijnlijk zal het een violette blauwe kleur hebben. ‘Infrarood’ dat voor controle in de nacht direct zal oplichten!
De RFID- Microchip (Biochip) gaat onder de huid en niet op de huid. De RFID-chip zal door de valse Profeet wereldwijd verplicht worden gesteld.
De valse Profeet wordt niet aanbeden door het hebben van een Biochip, dat kan namelijk ook zonder en dat geldt ook voor het voorlopige pasje High Tech Smart “I.D. Card”.

Profeet en aanbidding zijn zaken die verbonden zijn aan een religie en niet aan een apparaat. Materiaal (Biochip) kun je met de overgang niet meenemen, alleen het Brandmerk 666!


Rabbi met de Shofar Eindtijd Hoorn

« Wat er nog komen gaat »
High Tech Smart “I.D. Card” – Biochip – Logo 666
.
Wat er nog komen gaat
Broeders en zusters, zie volgorde van gebeurtenissen in deze Eindtijd.
Naarmate elke gebeurtenis zich aandient, zal er meer Info volgen.
Alleen de valse Profeet en de Antichrist zijn zichtbaar.
De twee andere ruiters op het zwarte en vale paard zijn onzichtbaar.
.
Satan stelt de christenen gerust
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”  – De duivel weet dat hij hiermee doel treft.
Maar… naarmate de Opname steeds dichterbij komt, is er in de tijd nauwelijks nog een verschuiving mogelijk waardoor de dag van de 1e en de 2e Opname zichtbaar is geworden. – (Afbeelding: Doomsday Clock)
Het zijn maar enkelen die dit kunnen zien en… De Zonen Gods!

Zie: De tijd is op – Verschuiving in tijd niet meer mogelijk

Tijdschema

(Vanaf 4 nov.2021 t/m 2 feb.2022) Maar 90 dagen voor de Grote Opwekking

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
.
De wederkomst van Jezus (De Opname)
Jezus: “Het vuur voor Mijn aankomst zal heten: Grote en algemene nood, ellende en tegenspoed, zoals de aarde nog nooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven, de liefde verkillen en alle arme geslachten zullen klagen en versmachten.”
.
De Eindtijd
Openbaring valse Profeet – De absolute Wereldleider.
(Valse Profeet verwacht vanaf ±10 okt.2021 t/m einde 2 feb.2022)
Drie dagen Steekvirus. (Wereldwijd ongeveer 350 miljoen doden!)
(De Steekvirus wordt verwacht vanaf ±31 okt.2021 t/m 2 feb.2022)
De Grote Opwekking maar 90 dagen! (Vanaf ±4 nov.2021 t/m 2 feb.2022)
(De Heilige Geest stopt de Corona- en de Steekvirus)
─ Aangename temperatuur over de hele wereld. (Vanaf nov./dec.2021 t/m sept.3025)
Er zal geen koude en hitte meer zijn, 1000 jaar lang! (±28 graden elke dag)
Donald Trump keert terug als President. (nov.2021)
Donald Trump alleen terug als de Grote Opwekking is begonnen! (nov.2021)
Alle Beurzen stijgen ten top. Beste economie aller tijden! (nov.2021)
.
Bijzonderheid
Jezus, de Leeuw van Juda, staat achter Donald Trump.
Met de Grote Opwekking wordt Donald Trump vervuld met de Heilige Geest.
(Joh.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Donald Trump, is de waterdoop nog niet nagekomen en wordt in de Grote Opwekking gedoopt door de kracht van de Heilige Geest!
De David van God de Vader wordt op 13 apr.2022 met de 1e Opname opgenomen.
.
─ De dood van president Joe Biden. (Hartaanval) (nov./dec.2021)
Digitale Biochip wordt verplicht! (Vanaf dec.2021 – jan.2022)
High Tech Smart “I.D. Card” wordt voorgesteld en ingevoerd. (nov./dec.2021)
─ De valse Profeet verplicht wereldwijd Basisinkomen voor iedereen!
De dood van de valse Profeet op 2 feb.2022. (2 feb.2022)
(2 feb.2022) Officieel einde Eindtijd. Begin Armageddon op 5 feb.2022!
─ Alle Beurzen staan in rood tot bijna de laagste stand ooit!
.
Armageddon
─ De valse Profeet staat na drie dagen op uit de dood en wordt de Antichrist.
─ Run op Supermarkten! Binnen drie dagen vrijwel alles leeg gekocht.
Openbaring Antichrist op 5 feb.2022!
Begin Armageddon vanaf 5 feb.2022.
.
De Brandcode van de dood – Logo Merkteken nr.666
─ De Brandcode nr.666 wordt geïntroduceerd! (feb./mrt.2022)
─ Wereldwijd alle Supermarkten leeggekocht!
Donald Trump treed af vanwege de Brandcode nr.666.
─ Einde alle Beurzen wereldwijd – Geld verliest zijn totale waarde.
.
(!!!) Kamala Harris wordt president van Amerika. De Democraten nemen Het Huis weer over.
(Er zullen geen nieuwe verkiezingen meer worden gehouden)
De Derde Wereldoorlog breekt uit. (Conventionele wapens)
Inslag Astroïde in de Atlantische Oceaan. (mrt.2022)
─ De dood van de 2 Profeten. (±1 apr.2022)
De Vierde Wereld Oorlog breekt uit. (Atomaire Vuur!) (Begin apr.2022)
De drie dagen van Jona. (Aurora Borealis) Het teken van Jona (Vanaf 10 apr.2022)
(Drie dagen kleurrijke lichtshow en aan de hemel een groot rood kruis)
.
De Eerste Opname – De Bruidsgemeente. (13 apr.2022)
─ De drie Duistere Dagen van de dood. (Wereldwijd ±2,3 miljard doden)
De Tweede Opname (16 apr.2022)
(Ongeveer 300 miljoen christenen door de Heilige Geest gevonden)
─ De dood van de paus (nr.113) (±20 apr.2022)
─ Alle Leiders van de christelijke kerken worden gedood door de Harde Kern.
─ De nieuwe paus (nr.114) wordt door de Antichrist aangesteld. (apr.2022)
.
Twee zeer Grote rampen aller tijden (Aardbeving/Tsunami)
─ Na de tweede Opname, drie dagen mooi weer. (Vanaf 17 t/m 20 apr.2022)
De aller Grootste aardbeving ooit! (21 apr.2022)
Geen hoge bergen meer – Mount Everest (Hoogte: 8.849 m) ingestort.
─ Gevolgd door de allerhoogste Tsunami van ±200 tot 300 meter hoog!
(Grote aardbeving en Tsunami tezamen – Wereldwijd ±1 miljard doden)
─ De Brandcode nr.666 wordt verplicht gesteld! (Vanaf apr./mei 2022)
─ De christenen worden vervolgd en gevangen genomen. – (Openb.2:10)
─ De ruiter op het zwarte paard begint met de honger. (juni 2022)
─ De ruiter op het vale paard en de slachting van de christenen. (okt./nov.2022)
─ Einde Armageddon. (Juni 2025)
─ Drie maanden later, terugkomst Jezus op de Olijf-Berg. (5 sept.2025)
Het 1000-jarig vrederijk. (Vanaf 5 sept.2025 t/m september ±3025)
─ Satan, de Draak, de vorst van de nacht, zal dan nog voor even worden losgelaten.
(Na ±1000 jaar wordt Satan nog even losgelaten voor 7 jaar, 3 maanden en enkele dagen)

─ Dan als laatste – Einde aarde en de maan – Zie: Nostradamus en Armageddon!


Michel de Nostradamus (1503-1564)
« De slapende Profeet »
.
Super-Nova
Als laatste beschreef Nostradamus het einde van de planeet aarde, dat als een Super-Nova zal exploderen. Maar dat was alreeds in de Bijbel beschreven en ook Jacob Lorber heeft er een passage aan gewijd.
De planeet aarde zal in één klap tegelijkertijd samen met de Maan vernietigd worden en wel in het jaar 3797.

(Nostradamus 1503-1564)

Explosie aarde zal plaatsvinden in het jaar 3797
De aarde en de maan zullen dan niet meer bestaan, net als de Mallona planeet die 2000x groter was dan de aarde. De aarde moet exploderen, want die was van Lucifer/Satan.

De aarde mag, in het uitgestrekte heelal, geen plaats van herinnering worden.

Einde planeet aarde
(2 Petr.3:10b-13) “Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. [11] Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, [12] vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen* in vuur zullen wegsmelten. [13] Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

*) De elementen: De aarde en de maan.


De twee Profeten van de Eindtijd

– De dood van de twee Profeten –
.
De twee Olijfbomen
Twaalfhonderd zestig dagen voor de twee Profeten. Begonnen vanaf 1 okt.2018!
De dag dat Charles Aznavour op 1 okt.2018 was overleden is ook de dag dat de twee Profeten met hun werk zijn begonnen! Vanaf 1 okt.2018 t/m 1 apr.2022 = 3,5 jaar. (42 maanden)

Zie details visioen: Vijf Fiches 59 – (De Grote Opwekking maar 90 dagen!)

De 2 Getuigen van Openbaringen
De twee Kandelaren in jute zakken bekleed.
(Openb.11:3) “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.” – Dat is precies 3,5 jaar!
De tijdrekening van 3,5 jaar is gezien vanaf 1 okt.2018 (2019-2020-2021) t/m ±1 april 2022.
Het vrijwel zeker dat ze rondom deze dag gedood zullen worden. Dat moet gebeuren nog vóórdat de Vierde Wereldoorlog gaat beginnen! Dat is ongeveer 13 dagen vóór de eerste Opname op 13 april 2022.
Dit heeft de Heer mij ingegeven op donderdag 12-03-2020 na middernacht om 01:43 uur!
___
De tijd (3,5 jaar) van deze twee Getuigen, wijkt af van de eerste 3,5 jaar van Daniël.
(Vanaf 5 feb.2022 precies 54 dagen later)
Zie berekening: Vanaf 1 okt.2018 t/m 1 okt.2021 = 3 jaar. (36 maanden)
Vanaf 1 okt.2021/ nov./ dec.2021/ jan.2022/ feb./ mrt./ 1 apr.2022 = 6 maanden.

(36+6= 42 maanden. Totaal 3,5 jaar = 1260 dagen)

De twee Olijfbomen zijn, vanaf 1 okt.2021 gezien, beiden nu al 97 jaar oud(!), en zullen door het Joodse volk, en de hele wereld, binnenkort herkend worden. Dat moet haast wel, want wat ze de natuur en de mensen zullen aandoen zal werkelijk verschrikkelijk zijn!

(Openb.11:3-12) [6] “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”

De Coronavirus en de nog komende Steekvirus zijn geen plagen maar een oordeel Gods en is NIET het werk van de twee Getuigen, de Profeten Mozes en Elia. Vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer aan de zeven Bazuinen daar nog twee extra oordelen eraan toegevoegd.
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
___
De 8e Bazuin is de Coronavirus en de 9e Bazuin de Steekvirus. Deze zijn gekoppeld aan de zeven Bazuinen en alleen de Steekvirus behoort tot de 4e wee!
Het is vrijwel zeker dat deze twee Oordelen de Corona- en de Steekvirus aangaan.

Dit alles gebeurt nog vóórdat de Grote Opwekking in okt./nov.2021 gaat beginnen.


Frankrijk (Parijs) Armageddon – Twee duivels kijken naar een super explosie – (0:18)

Armageddon?
“Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!”
.
Jezus: “Als Ik gedurende de tijd van Armageddon niet aanwezig zou zijn, dan blijft geen mens behouden.”
(Zacharia 12:2-4) God de Vader: “…over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.”

Betekenis: Paarden en hun ruiters. (Wapentuig en soldaten)

De Heer aanwezig in het Dal van Armageddon

Jezus: “Als Ik Mijn geest van de aarde zou wegnemen, dan zou niemand in staat zijn om in de eindtijd nog tot Mij te komen. Maar vele miljoenen zielen zullen Mij aanroepen en worden bewaard tijdens de laatste zeven jaar. Maar ze zullen betalen met hun leven voor hun geloof in Mij. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Heilige Geest hen trekt. Nee! Het is niet Mijn Geest die zal worden weggenomen van de aarde. Het is Mijn Bruid, die zal worden weggenomen van de aarde.”

Jezus: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Heilige Geest hen trekt.”
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.” 
Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)
(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”
___
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”
.
Maar 90 dagen voor de Grote Opwekking!
De Grote Opwekking gaat beginnen vanaf ±1 nov.2021 t/m de dood van de valse Profeet op 2 feb.2022. De Grote Opwekking zal, binnen één week, vanuit Amerika de hele wereld overgaan! Als dan de 1e en de 2e Opname op 13 en 16 april 2022 zal plaatsvinden, dan zal binnen zes maanden iedereen wel van Jezus hebben gehoord.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Countdown Eindtijd/Armageddon (Wat er nog komen gaat)

(DZG// Woensdag 06-10-2021/ 13:28) – (Update: 11-10-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Het teken van Jona
(Afbeelding) _http://www.euvosescrevi.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Jonas-756×500.png
Bron: _http://www.euvosescrevi.com.br/jonas-um-profeta-como-eu/
Aurora Borealis(Vier foto’s in een blok)
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
3 Days of Darkness – The moon with clouds
(Image) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Openbaring Antichrist – (5 feb.2022 t/m 5 sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
Vrouw Barcode-Biochip-666. YouTube (16:28)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0spaAPSn54A
High Tech Smart “I.D. Card”
Bron: _https://www.picquery.com/c/biochip-logo_VHeKxPEZ6qbpzRheMA8nLcGi8LSd54Hwg4lDONCY4zw/
(Afbeelding Driehoek) High Tech Smart “I.D. Card”
(Foto) _https://skepp.be/sites/default/files/styles/apparaat/public/BIO-CHIP.jpg?itok=7oEWfE19
Bron: _https://skepp.be/nl/apparatuur/bio-chip
Rabbi met de Shofar Eindtijd Horn
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ADLREfWaHvU
Satan stelt de christenen gerustDoomsday Clock
(Afbeelding) Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Jezus, de Leeuw van Juda staat achter Donald Trump
The story of Donald and the Giant: Kim Clement prophecy 2014
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0tzf3qpKSIc
(Foto) Google overzicht: _https://i.ytimg.com/vi/0tzf3qpKSIc/maxresdefault.jpg
Michel de Nostradamus (1503-1564)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/t-No1s2gxio/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=t-No1s2gxio
Super-Nova
Bron: _https://schoolworkhelper.net/supernova-formation-properties/
Explosie van de aarde zal plaatsvinden in het jaar 3797. Zie: Bron 1 en 2:
1) _https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/nintchdbpict000293726508.jpg?strip=all&w=960
2) _http://www.nowtheendbegins.com/false-prophecy-group-end-times-prophecies-predicts-end-world-tonight/
Moses en Elia – De twee Profeten van de Eindtijd
Elijah and Moses Will Come Plus The Last days Company With Same Anointing – YouTube (13:31)
(1) Bron: _https://img.youtube.com/vi/6vl8DC5GiLI/0.jpg
(2) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6vl8DC5GiLI
De twee getuigen (De twee Olijfbomen)
(Foto) _https://nteb-mudflowermedia.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/two-witnesses-revelation-11-moses-elijah-time-jacobs-trouble-end-time-headlines-nteb-prophecy-last-days-933×445.jpg
(1) Bron: _http://www.nowtheendbegins.com/two-witnesses-of-revelation-11-are-moses-and-elijah-nteb/
(2) Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
De aarde in Brand
(Foto) _https://thegarnetmine.com/wp-content/uploads/2017/10/0e14c0a51f3d4d0ea78235bb901e5081-780×520.jpg
Bron: _https://thegarnetmine.com/7942/news/2017-the-year-of-wacky-weather/
(Parijs) Twee duivels kijken naar een super explosieYouTube (0:18)
(Foto) _https://www.youtube.com/watch?v=xhtdD4hHboU
Bron: _http://www.quizz.biz/quizz-189507.html
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===