Openbaring Antichrist

(De Antichrist 5 febr.2024 t/m 5 sept.2025)

– Openbaring Antichrist –
(666+666+666+6+6+6+6+[2]= 2024)

« Februari 2024 »

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Dagen Opname bekend
Dankzij de twee visioenen Aug.2018 en Fiche 59 de 90 dagen en de geboortedatum (5 febr.1962) van de valse Profeet/Antichrist, heb ik het einde van de Eindtijd tot op de dag kunnen berekenen. Hoe bestaat het! Als ik dan vanaf 13 april de “90 dagen” terug bereken, kom ik uit op ±13 jan.2022 de dag dat de Antichrist zal opstaan.

Nu is dan ook het jaar, de maand en zelfs de dag bekend wanneer de Antichrist zal opstaan en wanneer de 1e en de 2e Opname zullen plaatsvinden. De 1e Opname zal zijn op 13 of 14 april 2022 en de 2e Opname, drie dagen later, op 16 april 2022.

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea) – Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar en zelfs de maand weten te herkennen! M.a.w. alle christenen die onderzoek doen, en zich met de Eindtijd bezig houden, zullen heel precies weten wanneer de Opname zal plaatsvinden.
___
Zie Kalender: Alle datums staan nu vast!

Er is geen verschuiving meer mogelijk – Datum Opname is zichtbaar geworden!

De tijd is op
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder

Datum Opname staat vast
De Heer zal met de 1e Opname terug kunnen komen op de 13e, maar toch zeker wel op 14 april 2022! De dag van de 2e Opname staat vast. Dat zal zijn op 16 april 2022. Dat is enkele uren of minuten voordat Pasen op zondag 17 april 2022 gaat beginnen.

Zie details! De eerste en de tweede Opname

De laatste 90 dagen
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”  – (Drie maanden is ±90 dagen)
Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.
Met deze drie maanden geeft de Heer duidelijk aan dat de welvaart dan al voorbij is. Op de dag dat de valse Profeet wordt gedood is tegelijkertijd ook de Grote Opwekking tot een einde gekomen.
Met dit gegeven spreekt de Heer alleen tot de christenen en niet tot de wereldmensen die de wereld liefhebben, want ze geloven het toch niet. Maar de christenen geloven dit wel en zullen voortijd hun maatregelen nemen en zorgen ervoor dat ze voor ten minste drie maanden voldoende eten en drinken in huis hebben. (Zie foto: Crisis in Venezuela 2019)
Na de dood van de valse Profeet, drie dagen voordat de Antichrist zal opstaan, zullen binnen één week alle supermarkten in de hele wereld zijn uitverkocht!
___
(Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

De uitverkorenen gaan de Joden aan, Gods volk, en zijn niet de 144.000 Messiaanse Joden, want die zijn ontrefbaar.

De 90 dagen
In de tweede week van de maand jan.2022 zal de Antichrist opstaan en eerst 90 dagen later zal, binnen drie dagen, de 1e en daarna de 2e Opname in april 2022 plaatsvinden.
(Matth.24:36-37 en 42) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [37] Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”
42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”
Dit zei de Heer toen Hij nog op de aarde was, maar eenmaal in het Koninkrijk Gods wist de Heer alles!

De zon zal zes dagen lang niet meer schijnen. De eerste drie dagen (Aurora’s) zijn de dagen van Jona en de andere drie dagen zijn verborgen in een totale duisternis van horror, dood en verderf. Op de 3e dag zal de 1e Opname plaatsvinden en de 2e Opname zal plaatsvinden op de 6de dag.

Wanneer het echt donker wordt
Omdat ik het even niet meer wist, begon ik maar met een nieuw verslag:
‘Vermoedelijke datum Opname niet meer te bepalen’ – Maar toen ik daar al wat over had geschreven, gaf de Heer mij in de visioenen nog eens goed te bestuderen.
Jezus: “Bestudeer de visioenen!”

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 5 sept.2018 om 21:43 uur.

Niet zo moeilijk

Het was alsof de Heer mij hiermee duidelijk wilde maken dat het helemaal niet zo moeilijk is te weten wanneer de Heer zo ongeveer met de Opname langs zou komen. Met het weer opnieuw bestuderen van de visioenen zag ik dat het visioen aug.2018 het begin was en moest zijn van de laatste Jaarweek van Daniël en dat het visioen Fiche 59 de volle leeftijd aan zou gaan van de valse Profeet. En ja, toen zag ik het! De valse Profeet is geboren op 05 febr.1962 en zal niet ouder worden dan 59 jaar. Het is dan al febr.2022!

Visioen 23 augustus 2018
Start begin laatste Jaarweek van Daniel
(2x 3,5 jaar aug.2018 – sept.2025)
De valse Profeet zal 59 jaar oud worden
Geboren 5 februari 1962
(Einde vóór 4 febr.2022)
Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender
.
(2018−5778−6000)_Start laatste Jaarweek(23 aug.2018)
(2022−5782−6004)_De Opname – The Rapture(april 2022)

(2025−5785−6007)_Begin 1000-jarig vrederijk(sept.2025)

Visioenen en Tekenen van de Eindtijd
Zie tijdberekening – Het jaar en de maand berekend.
Broeders en zusters, zie de Hebreeuwse kalender! De tijden komen precies overeen met wat Jezus mij heeft laten zien.
De Heer heeft mij twee visioenen gegeven die de Eindtijd aangaan: Aug.2018 en Fiche 59. Het visioen Fiche 59 gaat, zonder twijfel, de leeftijd aan van de valse Profeet, die niet ouder zal worden dan 59 jaar, waarna Satan (Lucifer), na drie dagen, het lichaam zal overnemen.
De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962. Tel ik daar 59 jaar bij op, dan kom ik uit in het jaar 2022.

(5 febr.1962 +60 jaar min één dag = 4 febr.2022)

Heb ik de maand, dan heb ik ook het jaar. Aanvankelijk had ik gedacht, dat de leeftijd van de valse Profeet en dat van de Antichrist samen 59 jaar zou zijn. Daardoor heb ik in al mijn vorige verslagen de tijd 3,5 jaar eerder beschreven. De Opname had dan in aug.2018 moeten plaatsvinden. Maar… naarmate de tijd dichterbij kwam zag ik steeds meer!


De ruiter op het witte paard

Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Openbaring Antichrist berekend
Het visioen “23 aug.2018” is het begin van de laatste Jaarweek van Daniël. Met zeven jaren erbij kom ik uit in aug.2025. De valse vrede duurt 3,5 jaar en Armageddon duurt ook 3,5 jaar. Van 23 aug.2018 t/m aug.2025 is zeven jaar. (2x 3,5= 7 jaar)

De valse vrede was al begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen in jan.2022. De Antichrist zal opstaan in jan.2022 en zal Regeren t/m sept.2025. Deze tijden komen precies overeen met de visioenen en de 90 dagen die de Heer mij heeft gegeven.


– Elke vijf maanden een andere Paard –
.
« Het Rode Paard van Armageddon »
(Februari 2024)
Binnen 15 maanden vier paarden!
.

Sept.2023   –   Febr.2024  –  juni/juli 2024  –  okt./nov.2024

Vijf maanden voor de valse Profeet
Toen ik het visioen “Fiche 59” van de Heer kreeg zag ik, dat na het witte paard elke vijf maanden later weer een andere paard zou opstaan. De ruiter op het witte paard heeft maar vijf maanden!
In het visioen “Aug.2018” zijn vijf maanden te zien en vijf jaren en in het visioen van de “Fiches 59” waren er vijf fiches waarvan ik er één kreeg. De windhoos Maria, op het eiland Puerto Rico, had een orkaankracht van 5! De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962. Weer het getal vijf! Zie het visioen van de Vijf Tickets 1900.

Alleen de ruiter op het witte paard, de valse Profeet, zal maar vijf maanden regeren. Van aug.2021 t/m jan.2022. De andere drie paarden zullen in het Dal van Armageddon tot het einde toe de verschrikkingen en horror brengen zoals de mens nog nooit heeft meegemaakt.

Het jaar en de maand van de Opname bekend
Met de twee visioenen van “Aug.2018” en “Fiche 59” en de “90 dagen” erbij, kom ik met de Opname uit in april 2022! Nu is dan ook de maand van de Opname bekend.

Het begon allemaal met het visioen van “Aug.2018”. De valse Profeet zal maar vijf maanden Regeren, waarna hij zal worden gedood. Daarna zal, na drie dagen, de Antichrist opstaan in de tweede week van jan.2022. Als we nu vijf maanden (150 dagen) terug rekenen, dan komen we uit in aug.2021 de maand dat de valse Profeet zich zal openbaren.

De uiterste en laatste tijd
De Heer komt vóór Pasen, dat op 17 april 2022 begint. De drie duistere dagen van horror beginnen vanaf 13 of 14 april t/m 16 april 2022. Omdat de Heer werkelijk met alles tot het allerlaatste moment wacht, zag ik al heel gauw in, dat zelfs de dag van de Opname nu makkelijk was te berekenen.
Er zal tot twee keer toe een Opname plaatsvinden. De voornaamste reden daarvan is, vanwege de kinderen. De Heer wil niet dat de kleine kinderen t/m 7 jaar deze drie dagen van horror, dood en verderf zullen meemaken.

De 1e Opname (13 of 14 april 2022) gaat dan ook voornamelijk de kleine kinderen aan, die samen met de eerste groep Bruiloftsgasten worden opgenomen. De tweede groep Bruiloftsgasten wordt drie dagen later opgenomen op 16 april 2022.


Bereidt u voor op de laatste dagen – Sadhu Sundar Selvaraj

– Bereidt u voor –
.
Guillotine preek
Voor de zeer- zeer velen die achter zullen blijven kan ik alleen maar dit zeggen: Bereidt u voor!
In de tijd van Armageddon zijn de 144.000 Messiaanse Joden namelijk ontrefbaar. Ze hebben een speciale missie, want ze brengen de Guillotine preek aan de christenen en de onwetenden. Deze zijn nu al bezig om hen voor te bereiden op de laatste dagen.
Zie voorbeeld: Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (20:12)

» Preparing Ourselves in these Last Days – (Engels)

De laatste Richters

Nog voordat de 144.000 de mens op de aarde zouden aandoen heeft de Heer aan hun al enige bijzonderheden doorgegeven wat hun aanwezigheid op de aarde zal zijn. Dit is de grootste groep Richters ooit die de Heer naar de aarde heeft gestuurd. Maar in tegenstelling tot de eerste Richters van vroeger, zijn deze ontrefbaar! De Antichrist kan deze Messiaanse Joden niet vernietigen. Het weer, extreme hitte en kou, heeft op hen geen enkel invloed. Ze zullen ook geen honger en dorst hebben en dat gedurende 3,5 jaar lang!

De twee Olijfbomen van de Eindtijd, Mozes en Elia, zijn ook Richters. Deze twee Kandelaren worden in de Eindtijd Rechters genoemd. De 144.000 zijn ook Richters, maar worden Leiders genoemd, omdat ze de mensen en de christenen kunnen overtuigen wat de Guillotine hen brengen zal.
___
De restchristenen moeten zich nu al op een nieuwe vorm van bekering voorbereiden, want deze bekering is ronduit verschrikkelijk. Ze zullen onder druk worden gezet en alleen de allersterkste zullen via de Guillotine overwinnen. Dit is een gegeven wat ik al jaren breng. De 144.000 hebben dezelfde manier van prediken, ze brengen de waarheid van de Guillotine! Dat is een afschrikwekkend middel om de restchristenen straks te dwingen om alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te gaan.

(Openb.12:17“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”


– Satan, de Draak, het Beest –
.
Druk te groot
Zie toch wat Jezus daarover tegen Zipora Bitrus zegt: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid heeft gezegd? Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!
Er is een pijngrens. Zipora, zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan. Want dit is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt!
Veel christenen (99,9%!) vergissen zich als het om Armageddon gaat. Ze zullen het niet redden, want de druk, om het nr.666 te accepteren, is te groot.

(Openb.13:7“En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

De Antichrist Meesters/De Machthebbers
De christenen zullen tot het uiterste toe gedwongen worden om het Brandmerk (666) te accepteren. De Antichrist zal nooit met het nr.666 komen. De mensen zouden het nog weleens kunnen afslaan en dat mag niet. Daarom zegt Jezus ook uitdrukkelijk het nummer/getal 666 te berekenen, want dat brengt de mens de eeuwige dood!
(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Zie afbeelding: Visioen Ken Peters – Teken/Logo (666)

Zie boek: “De Wederkomst van Christus” – (Jakob Lorber: Hoofdstuk 2 Blz.20)
(Ten tijde van Armageddon) Jezus: De machthebbers zullen de mensen te dien dage als dieren behandelen en zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afslachten, indien zij zich niet zonder enige tegenspraak aan de wil van die machthebbers onderwerpen. De machtigen zullen de armen kwellen door allerlei soorten van dwang en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken. Daardoor zal er een ellende onder de mensen komen, zoals er op Aarde nog nooit is geweest. Maar dan zullen de dagen worden ingekort vanwege de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden; want wanneer dit niet zou geschieden, zouden zelfs de uitverkorenen te gronde gaan!”

Voor de christenen: “Voorwaar, de Grote Opwekking brengt op geen enkele wijze dan ook enige zekerheid met zich mee, absoluut niet!”

Zie Countdown!
Voor zeer velen is de tijd te kort om met 2 Petr.1:10 hun verkiezing nog te kunnen bevestigen. De kracht van hun geest moet nu al gehard worden om de laatste slag te kunnen overwinnen!
___
(Openb.6:11) “En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”
(Openb.13:10) “Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.”  – De wijze maagden behoren tot deze groep.

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Bij velen is hun geest nu al gehard

Vele christenen zijn op deze manier al overtuigd dat er geen andere mogelijkheid of uitweg meer is. Mochten ze achterblijven, dan is er nog maar één uitweg: De executie met de Guillotine brengt hun eeuwig leven! Er zal geen enkele andere vorm van bekering meer zijn, want de genadetijd is er niet meer. In de genadetijd kun je met de dood voor ogen alsnog het leven ingaan, maar in het Dal van Armageddon is dat niet zo gemakkelijk meer.

De Guillotine – De hardste vorm van bekering
Hoewel de meeste christenen met de Opname achter zullen blijven is mijn voornaamste preek toch wel dat van het Teken of Logo (nr.666). Velen schrikken zich wild als ik dit alles naar voren breng en wat de gevolgen daarvan zijn. De 144.000 Messiaanse Joden, die zich nu overal op de wereld bevinden, hebben dezelfde manier van prediken. Vele mensen weten al waar ze aan toe zijn. Liever het hoofd eraf, dan de eeuwige dood.

Dit is de hardste vorm van bekering die je je maar kunt voorstellen.

De Vuurkennis
Zo vaak als ik met mensen en christenen daarover praat, zijn dat vaak bizarre gesprekken. Maar aan het einde ervan is het toch wel duidelijk dat ze weten wat ik hun uiteindelijk heb willen vertellen. Dit is mijn manier om de mensen alvast op het nr.666 en de gevolgen ervan voor te bereiden. Dit is de Vuurkennis!
Velen willen het nu nog niet geloven, maar er komt een tijd dat ze het wel moeten geloven of ze dat nu willen of niet. Eerst dan zal, na de Opname, alle kennis naar voren komen waar ik velen al zo vaak voor hebt gewaarschuwd. Het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666)!

Zie: De Biochip is niet het merkteken

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
De maand en het jaar van de Opname heb ik uiteindelijk kunnen bepalen aan de hand van twee visioenen die de Heer mij heeft gegeven. (Aug.2018 en Fiche 59)

Ondanks deze visioenen had ik de tijd toch nog tot vier keer toe verkeerd ingeschat. Het zou eerst maart 2018 moeten zijn daarna aug.2018, dan vóór 19 jan.2019 en als laatste vóór 4 febr.2022. Maar naarmate de Opname steeds dichterbij komt zag ik plotseling wanneer de Opname uiteindelijk zal plaatsvinden, namelijk in de maand april 2022. Het was inderdaad niet zo moeilijk, maar in het begin was het niet zo goed te zien.

.

Jezus: “Ik maak scheiding tussen het kaf en het koren”

Met al mijn verslagen maakt de Heer nu al scheiding
tussen het kaf en het koren
.
Deze Website kan door vele christenen niet meer worden verdragen.
En dit is nu de groep die de 1e graad, desnoods met geweld, verdedigen.
Zo is Matth.24:36 dan ook de grens van hun verdraagzaamheid.
.
“Doch van die dag en van die ure weet niemand,
ook de engelen der hemelen niet,
ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
_____
(Luk.12:51)
“Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen?

Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.”

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Openbaring Antichrist

(DZG// Zaterdag 25-01-2020/ 14:55)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Openbaring Antichrist – (Jan.2022 t/m sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
Foto (20 afbeeldingen) Crisis in Venezuela 2019
Bron: _https://twitter.com/hashtag/anaquelesvac%C3%ADosenvenezuela
De ruiter op het witte paard
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
De vier paarden
Elke vijf maanden een andere paard(Vier paarden op een rij)
(How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
De laatste Richters – De 144.000
ApocalipseHet visioen van de 144.000 verzegelden
APOCALIPSE. A VISÃO DOS 144 MIL SELADOS – (Portugees)
https://www.youtube.com/watch?v=4iSTxm_bX5E
Zipora Bitrus
Bron: _Rapture Revelation to Zipora Bitrus. Foto: Zipora Bitrus. Bron:
_http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
Visioen Ken Peters
(Teken/Logo) – Zon met rechterhand in het midden.
Bron: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Bij velen is hun geest nu al gehard
Divine Revelations: “You must prepare yourself”YouTube (24:57)
Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De Guillotine – De hardste vorm van bekering
Twee Guillotines – Het Dal van Armageddon – De enige nog laatste kans
Citizen Channel – FEMA Camps Roundup Americans & Guillotines? – YouTube (8:31)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=H_Di6zQuqVw
Korenveld – Het Kaf van het koren scheiden
Bron: _https://nl.linkedin.com/in/mieke-van-hamersveld-33a49525
===*===