De Zonen Gods | De Oalim

.
– Evangelist –
Jean Jacques Belle
(Jan Belle)
.
______________________________
(Bald-Eagle)
3 Condors1_JPEG
Waar zijn de Zonen Gods?
Het is bijna tijd!
(De 1e en 2e Opname 16 en 19 april 2025)
.
________________________________________________________________
Update (04-12-2023)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden aangepast)

___


.
De Zonen Gods (2e graad)

Er zijn vele boeken in de 2e en de 3e graad geschreven. Daarvan zijn er drie persoonlijkheden die op de voorgrond treden. Namelijk; Jakob Böhme (1575-1624), Emanuel Swedenborg (1688-1772) en Jakob Lorber (1800-1864). Hun uitspraken zijn nauw verwant. Beter gezegd, zij vullen elkaar aan en verdienen de aandacht van een ieder die op zoek is naar de waarheid. Jakob Lorber is een mysticus bij uitstek!

Geestelijke Academie in de 2e en 3e graad
(Matth.24:20) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.”
“De winter en de Sabbath” kan niet zomaar uitgelegd worden, omdat het niveau ervan, alleen in de 2e graad van kennis kan worden ingezien.
Bijvoorbeeld: Iemand van de Academie (Hoge school) of Universiteit praat heel anders dan iemand van de lagere school, Mulo of voortgezet onderwijs. Zo is het ook gesteld met degene, die in de 2e graad van kennis leeft. Hij praat heel anders dan een christen (rechtvaardige) die op het niveau van de 1e graad handelt en leeft. Daaraan is door een Zoon Gods (2e graad) direct op te merken en te herkennen in welke graad een christen zit en leeft. Dit is onmiskenbaar!

Zie: “De laatste Benjamin” (Het mysterie winter en de sabbat)

Vanaf sept.1982 ben ik al voor jaren, via de Evangelische Boekwinkels, op zoek naar een Zoon Gods, die op dit niveau zijn ervaringen op papier heeft gezet. Maar helaas. Misschien hebben ze wel een Website? Maar ook daarop is niets te vinden. Waar zijn de Zonen Gods? Maar nog veel meer, waar zijn de Oalim’s?

Wereldwijd zijn er nu in 2017 ongeveer 950 miljoen ware christenen Gods in de 1e graad van hun vermogen geregistreerd. Daarvan moeten er zeker 100-den Zonen Gods zijn, die de Vuurkennis beheren in de 2e en 3e graad van hun vermogen. Velen van hun beschikken over de Herdersstaf en een enkele zelfs over de ijzeren Staf! (Openb.2:26-27)

Maar zoals de Heer al zei:

De wind

(Joh.3:8) “De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”

Een Zoon Gods gaat zijn eigen weg en zijn door de rechtvaardige bekeerlingen (1e graad) niet meer te volgen. Deze zijn de kleintjes (De Zonen Gods /2e graad) waarvan Jezus heeft gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”  (Luc.18:16-17) Vele van deze kleintjes (Zonen Gods) trekken zich terug uit de gemeente en ze gaan hun eigen weg.

Het Zoonschap Gods en het niveau van de Oalim achter de horizon verborgen

Dit mysterie is door vrijwel niemand onder de bekeerlingen zo gemakkelijk in te zien. Als u (een christen in de 1e graad van kennis) hier nog nooit wat van hebt geweten, waar wilt u dan in hemelsnaam beginnen?

De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods
(Joh.1:12) “Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen [Zonen] Gods te worden…”
(Phil.2:15) “Omdat gij onberispe­lijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.”
(Openb.3:12) “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods.”
(Psalm 114:4) “De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lamme­ren.”

(Rom.8:19) “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods.”

Volgens (Matth.11:12) zijn het al deze Krachten en Machten, die de Vuurkennis in de 2e en 3e graad beheren en hanteren, die vrijwel niemand onder de christenen, die in de 1e graad van hun vermogen leven, zouden kunnen verdragen.

Weet wel, dit zijn geen schapen. Een schaap of lam, is een rechtvaardige bekeerling. Een Zoon Gods kan onmogelijk met een schaap vergeleken worden. Een schaap kan verdwalen, maar een Zoon Gods niet meer.

Een wereldmens die de genade aangrijpt en in alle vrede zijn hart heeft bekeerd, is in geen enkel opzicht een geweldenaar. Een geweldenaar is hij, die de 1e Vuurproef heeft kunnen doorstaan!
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
Er is in het leven van een christen maar één Boze dag. Namelijk, dat van (Openb.12:2) “…en zij schreeuwde in haar weeën om te baren…”
Paulus noemt dit; “…het bad der Wedergeboorte…” (Titus 3:5b)
Dit is de “Vuurproef”. Wie dit alles ervaart, die is terecht een geweldenaar! Vgl.(Matth.11:12) “Het Koningrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Voor meer details zie: De renbaan van Paulus “De erekrans!”

________

De Oalim’s behoren niet tot de Sterren, de Zuilen en de Rammen Gods

maar vertegenwoordigen de Alfa en de Omega

Leeuw Oalim1_JPEG
– De Oalim –
(2e Vuurproef)
______________________
(De 3e graad)
De laatste generatie
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 16 april 2025)

(Zie Visioen!)

In deze laatste generatie van ±76 jaar zijn er wereldwijd vele 100-den Zonen Gods.
Uit deze groep van Zonen, Krachten en Machten moeten zeker enkele Oalim’s erbij zijn.

Maar waar zijn ze?

_____
Het aangezicht van een Leeuw

De Zonen Gods hebben een zekere kracht en de uitstraling van een Condor. De Oalim dat van een Leeuw! Het niveau van de Oalim is verborgen in de Morgenster, dat in zijn context maar vier keer in de Bijbel voorkomt.

De Zonen Gods en de Morgenster
(Job 38:1) Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: – “Terwijl de Morgensterren tezamen juichten en al de Zonen Gods jubelden.”  (Job 38:7)
Vgl. (2 Petr.1:19) /(Openb.2:26-28) /(Openb.22:16).
Het niveau van de Oalim is in feite de Morgenster en andersom en heeft een kracht van 1000 zonnen! Dit is het zonnehart en is door een rechtvaardige bekeerling (1e graad) nauwelijks te zien. Dit is de 1e Vuurkennis in de 2e graad. Alleen de Zonen Gods (2e graad) weten dat dit niveau van de Oalim ook de Morgenster is. Tenminste, als ze de boeken van Jakob Lorber “De Huishouding van God” hebben gelezen.

Zie:  “De Zonen Gods” (De 1e Vuurproef /2e graad)

De naam van God ELOHIM” (of Elohay) de “Morgenster” en de naam “Oalim.
De naam Oalim komt alleen voor in de boeken van Jakob Lorber.
Zie: “Het gezicht van Oalim” (Oalims visioen: Drie harten in elkaar)
Jakob Lorber – De Huishouding van God (deel 2) Hoofdstuk 72 /280 (vers 9 t/m 25).
H 2 /72 (01-27) en H 2 /74 (23, 24-32) (Oalim)
Zie hierover meer: “De naam en niveau Oalim” (3e graad /Nader uitgelegd)
____

(Profetie Karel Hoekendijk) “Volle Evangelie Gemeente”

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens Joh.16:13.


De Ridders
Bron: _http://www.northernway.org/mysteryschool/category/kt/
Drie Condors in vlucht
Bron: _http://www.sospecies.org/sos_projects/birds/californiacondor/
Foto Leeuw

Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947