Augustus 2018 – The Countdown

« The Rapture »
– April 2023.! –
.
.
« The Countdown »

(De laatste vijf maanden)

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

Augustus 2018 openbaring valse Profeet
Volgens het visioen van “Aug.2018” moet de valse Profeet zich in maart 2018 openbaren wat niet is gebeurt. Daarom ga ik er nu vanuit dat de Opname in de laatste week van dec.2018 zou kunnen plaatsvinden, maar toch vóór 21 jan.2019!
De tijd is op en er is geen andere berekening denkbaar dat nog voor enige uitstel zou kunnen zorgen. Maar het vreemde is, dat er aan de horizon daar nog helemaal niets van te merken is dat de valse Profeet zich nu wel bekend zou moeten maken. Er schijnt gewoon geen reden te zijn. Maar volgens Natan zal dat van het een op het andere moment plotseling gebeuren.
___
Zie Natan: “De laatste Jaarweek van Daniël” (Sept.2014 – sept.2021)
(De komst van de valse Profeet – Het witte paard) Het openen van de eerste zegel.
Zie inleiding: www.niburu.co/ en “De getuigenis van Natan” – Youtube (38:52)

Video gepubliceerd op 4 nov.2015.

Alles wijst erop dat de tijd al op is

Het kan nu niet anders, dat 2018 inderdaad het jaar van de Messias zal worden. Anders moeten de drie visioenen, die ik van de Heer heb gekregen, opnieuw bekeken worden en de komst van de Messias en het begin van het 1000-jarig vrederijk moet op de Thora kalender (6000) en de tijdbalk van Israël (5778) dan ook allemaal worden gewijzigd.

Volgens de Thora kalender leven we nu (juli 2018) in het jaar 6000!
Het Joodse jaar 5778 is begonnen op 21 sept.2017 en eindigt op 10 sept.2018. Daarna zitten we in het jaar 5779. Maar de christenen rekenen volgens de westerse Kalender dat eerst bij het ontstaan van de Staat Israël op 14 mei 1948 is begonnen. Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Op 15 mei 2019 zou dat dan 71 jaar zijn na het ontstaan van de Staat Israël.
De Opname wordt nu verwacht op 23-31 dec.2018 en uiterlijk vóór 21 jan.2018!

De Rabbijnen gaan ervan uit dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 gaat beginnen. Maar als ik de visioenen zie, dan kom ik niet verder dan sept.2021!

Waar we ook naar kunnen kijken is het volgende:
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

Zie details: » TIME IS RUNNING OUT FAST!!! « Een generatie is 70 jaar!


» Augustus – december 2018 «
.

De laatste vijf maanden voor de valse Profeet

Het witte paard van de valse Profeet: (Juli/aug.2018 t/m 23-31 dec.2018)
Het rode paard van de Antichrist: (23-31 Dec.2018 t/m eind sept.2021)
Het zwarte paard van de honger: (Mei 2019 t/m eind sept.2021)
Het vale paard van de dood: (Okt.2019 t/m eind sept.2021)
________
.
Juni 2021 – Einde Armageddon
(Drie maanden voor het 1000-jarig vrederijk)
Sept.2021 – De dood van de Antichrist

Op het moment dat Jezus voet op de Olijf-berg zet sterft de Antichrist


– Eindtijd Visioen –
.
Visioen, wat de Heer mij in de nacht (03:07 uur) op 23 maart 2013 liet zien

Zie Details: “Hoeveel tijd hebben we nog?” (Jezus: “De tijd is op!” )

.
.

Opwekking – Flevoland

De laatste aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De aller- Grootste en laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden vanaf aug.2018. Deze opwekking zal precies vijf maanden duren t/m de Opname in dec.2018 maar vóór jan.2019!


– Armageddon –
.

Wegen zullen onbegaanbaar zijn en klaverbladen zullen instorten

Twee verschrikkingen direct na de Opname
De eerste – Satan zal in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking doden. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de Opname! Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is.
De tweede is de allergrootste Aardbeving ooit zoals de wereld nog niet heeft gekend.

(Openb.16:18b“…en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.”

Armageddon aardbeving ±100 miljoen doden!
Armageddon Tsunami ±300 miljoen doden!
Wanneer de 6e zegel verbroken is, komt er een vernietigende aardbeving.
(Openb.6:12) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”
Vrijwel direct na de Opname komt er een aardbeving zoals de wereld nog niet heeft gekend. Behalve de aardbeving komt er ook nog eens een gigantische tsunami, dat alle lage landen van de kaart zal vegen. Daarna zal het waterpeil oplopen van ±7 tot max. 9 meter hoog en dat zal dan blijven bestaan.

Wereldwijd zullen ongeveer 100 miljoen mensen door de aardbeving worden gedood, maar de tsunami van 100 tot 200 meter hoog zou nog weleens ±300 miljoen slachtoffers kunnen maken.


« De Countdown van Daniël »
.
Eindtijd bijna afgelopen
Zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf sept./okt.2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël, de 70e jaarweek, en eindigt in sept.2021.

(Daniël 9 vers 27) En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)
De oordelen Gods in volgorde:
De 1e zegel (het witte paard), de 7e zegel, de 7e bazuin en de 2e zegel gaan alle vier de eerste 3,5 jaar aan t/m dec.2018.
.

Broeders en zusters, de vier overige zegels, zes bazuinen en de zeven schalen gaan Armageddon aan en moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar! Er is geen volgorde.

Alles is bij benadering bekeken.
Werking van de zeven zegels:1, 7, 2, 6, 3, 4, 5e zegel.
Werking van de zeven bazuinen:7, 6, 5, 4, 3, 1, 2e bazuin.
Werking van de zeven schalen: 6, 1, 5, 4, 3, 2, 7e schaal.

Zie volgorde:

(Augustus t/m december 2018) – (De 1e Zegel [Het witte paard] De valse Profeet)
(7e zegel – Een ½ uur stilte in de hemel)
(De valse Profeet is gedood – December 2018)
(7e bazuin/3e Wee – Einde 2e graad) – (De laatste Benjamin)
=== > Drie weken voor de opname! < ===
(2e zegel [Het rode paard] Antichrist/December 2018)
– » De Opname « –
(Mei/juni 2019) – (6e zegel, 6e bazuin/2e wee, 6e schaal) – (666)
(3e zegel [Het zwarte paard] 1e schaal, 5e bazuin/1e wee)
(4e zegel [Het vale paard] 5e schaal, 4e bazuin)
(3e bazuin, 4e schaal, 1e bazuin)
(5e zegel, 3e schaal, 2e bazuin)
(2e schaal, 7e schaal)

(September 2021) – (Begin 1000 jarig vrederijk)


Bloedmaan
De zesde zegel
(Openb.6:12-13) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”

13] “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.”

De zesde bazuin

(Openb.9:13-15) “En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.”

De zesde schaal

(Openb.16:12) “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.”

De tweede bazuin

(Openb.8:8-9) “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”


Armageddon – San Francisco (De Golden Gate Bridge)

Verschrikkingen direct na de Opname
Na de Opname zal de grootste ramp ooit plaatsvinden.
De Heer zegt daarover dat de ergste Japanse Tsunami en allergrootste aardbeving tot nu toe niets zijn in vergelijking met dat wat er dan zal komen. De achterblijvers en de restchristenen zullen het heel moeilijk krijgen.

(Hebr.12:26) “Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.”

(Armageddon) Londen (Engeland) Tsunami direct na de Opname

(Armageddon) Nieuwe situatie na de tsunami en overstromingen wereldwijd

(Amerika) New York City (Manhattan) ±7 tot max. 9 meter onder water

Armageddon
Na de Opname waterpeil ±7 tot max. 9 meter!
Er zijn vele Profetieën dat de grootste aardbeving aller- tijden nog voor de Opname zal plaatsvinden. Maar dat is niet wat ik zie. Mocht dat namelijk gebeuren, dan zullen er wereldwijd meer dan honderden miljoenen mensen sterven. De wereld zou dan, zo vlak voor de Opname, in een totale chaos verkeren. Want met zo een grote aardbeving zijn er overal tsunami’s en overstromingen wat de mens nog niet eerder heeft meegemaakt. Het waterpeil stijgt dan wereldwijd vrijwel direct met plus 9 meter!

Niemand zou dan nog aan Jezus kunnen denken, want met al deze verschrikkingen is het dan ieder voor zichzelf.


– De twee Olijfbomen –
.
Mozes en Elia zijn beiden nu al 93(!) jaar oud en zullen door het Joodse volk, en de rest van de wereld, binnenkort herkend worden. Dat moet haast wel, want ze zullen voor grote rampen zorgen.

(Openb.11:3-12) Zie vers 6: “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”

In jute zakken bekleed
De Franse zanger Charles Aznavour is nu 93 jaar oud. Hij is geboren op (22 mei 1924). Direct zag ik, dat zijn leeftijd ook dat van deze twee Profeten is! Heel bijzonder.
Aanvankelijk had ik 73 jaar geschreven. Dat was dan ook een vermoeden, want ik had geen vergelijking. Maar volgens het visioen “Fiche 59” zijn de twee Profeten dus wel even wat ouder.
Wat ik uit het visioen heb begrepen is, dat de twee Profeten, in jute zakken bekleed, al vanaf 2014 met hun werk zijn begonnen. Ze waren beiden toen 90 jaar oud! Ze zullen pas sterven in het Dal van Armageddon.
(Openb.11:3) “En Ik zal mijn twee getuigen* lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”
___
*) Voorlopig weet nog niemand om wie het gaat. Maar dat kan nu niet lang meer duren. In jute zakken bekleed, zou een kledingstuk kunnen zijn dat de twee Profeten zal kenmerken. Israël, wordt verdedigd door deze twee Profeten. Armageddon? Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!

(Zagg.12:2-4) God de Vader: “…over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”

Armageddon
(Jan.2019 t/m juni 2021) – (Dat is ±2,5 jaar)

De valse Profeet met het eerste witte paard” is met zijn dood uit het zicht verdwenen en komt niet meer in beeld. De Antichristde ruiter van het tweede “rossigof “rode paard” gaat zijn werk beginnen in dec.2018/jan.2019. De ruiter, met in zijn hand een weegschaal, het derde zwarte paard“, komt vijf maanden later in mei 2019. Hij zal de wereld, gedurende de tijd van Armageddon, met grote hongersnood slaan.

De ruiter van het vierde vale paardweer vijf maanden later vanaf okt.2019 t/m sept.2021. (Openb.6:8) “En ik zag… een vaal paard… en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger…”
Armageddon is dan in juni 2021 al afgelopen. Dat zijn drie maanden voordat Jezus terugkomt.

Zie: “De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël” – (2014–2021)


Weinigen worden opgenomen

“Opname één miljard”
.
De Opname
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Ik was stomverbaasd. De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het!
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat het ongeveer 1,020 miljard mensen zullen zijn.

Dit gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017.

Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn?
Zie het volgende:
Alles bij elkaar worden opgenomen: Van de één miljard christenen uit de gemeente Laodicea maar 30 miljoen en van de 1,2 miljard uit de grote Opwekking 270 miljoen nieuwe bruiloftsgasten, 600 miljoen kinderen t/m 7 jaar (dit zijn allemaal kinderen van onschuld), 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar. Deze kinderen zijn door hun ouders geheiligd en zijn er met de Opname bij, ook al wordt er maar één ouder of zelfs beiden ouders achtergelaten!
Daar komen wereldwijd nog eens bij 100 miljoen zwaar gehandicapten en kinderen met het downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven, want dat wist ik niet.
Totaal (30+270+600+20+100)= 1,020 miljard die met de Opname mee zullen gaan.

Zie berekening: “Doch tevergeefs eren zij Mij”

De slachting
Van de 6,6 miljard die achter zijn gebleven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Dit gebeurt direct na de Opname! Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 5,6 miljard.

Dan, binnen dezelfde week, zal er een aardbeving plaatsvinden zoals de mensen nog niet hebben meegemaakt. Meer dan 100 miljoen mensen zullen de dood vinden. Wereldwijd staat er geen flatgebouw meer overeind. De beving wordt geschat tot max. 1:12 op de schaal van richter.

Met de tsunami zullen nog eens ±300 miljoen mensen omkomen.

Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Dan binnen enkele jaren worden er nog eens ¼ deel (1 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten. De wereld is met afschuw vervuld!

Het vierde Zegel – Het vierde paard
(Openb.6:8“En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”

Het openen van de derde en de vierde zegel en het blazen van de zesde bazuin brengt een verschrikkelijke honger en dood teweeg.

De zesde Bazuin
(Openb.9:15“En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.”
Het is dan al 2020 en er zijn nog maar 2,5 miljard mensen op de Aarde overgebleven.

Al deze mensen zullen voor de laatste slag optrekken naar Israël.

Het 1000-jarig vrederijk
Na Armageddon zullen er wereldwijd nog maar tussen de 40 en 50 miljoen mensen op de Aarde overblijven. Aanvankelijk had ik 300 miljoen berekend, maar kwam uiteindelijk niet verder dan 40 tot 50 miljoen mensen. (Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

Dit vers gaat het begin van het 1000-jarig vrederijk aan. Het is nauwelijks te zien.

Vanaf dec.2018/jan.2019 eist de Antichrist direct alle aandacht op. En vrijwel tegelijkertijd wordt de 6e zegel geopend. De grote aardbeving! (Openb.16:18). Maar het volk is zo boos dat de Heer er nog een oordeel aan heeft toegevoegd! Eerst zijn het de 7 Zegels, 7 Bazuinen, 7 Schalen en dan een extra oordeel. Het gaat hier waarschijnlijk maar om één oordeel.
(Openb.16:17) “En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende:” – “Het is geschied”.

De zevende schaal luidt het 1000 jarig vrederijk in.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


(2018) Augustus – The Countdown

(DZG// Donderdag 22-02-2018/ 12:43)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(2018) – Digitaal blauw
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/baTrcRsJ3M8/hqdefault.jpg
(Batten Down The Hatches) – Bill Yount 2018 Prophecy
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Zie overzicht – (The Revelation 12:1-2 teken)
Opname was verwacht in sept.2017
(Foto) _https://heliocolombe.files.wordpress.com/2017/08/revelation-12-sign-chart-2014-hd.png
Bron: _https://heliocolombe.wordpress.com/2017/08/24/calculo-de-la-gran-senal-de-apocalipsis-12-alerta/
(1917-2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
De valse Profeet op het witte paard
Bron: http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Opwekking (Flevoland) Nederland
(Foto) _https://pinksterconferentie.files.wordpress.com/2015/04/kellyakroon-img_6152.jpg
Bron: _https://pinksterconferentie.wordpress.com/page/5/
Aardbeving_ Weg onbegaanbaar
(Foto) _http://www.christianmolk.se/wp-content/uploads/2014/10/earthquake.jpg
Bron: _http://desktop-world.info/muzonkjpg-korintierbrevet.mpa
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon
Bron: _http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
De sterren des hemels is Satan en zijn duivels (Geen meteorieten) Bron:
_http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Wederkomst/Hemelbeving-reeks/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.html
Armageddon – San Francisco (De Golden Gate Bridge)
(Foto) _https://media2.s-nbcnews.com/j/newscms/2015_22/1051866/150529-tsunami_90caf7b7b7f30451fd3f3d2fa04fc3bd.nbcnews-fp-1200-630.jpg
Bron: _https://www.nbcnews.com/science/environment/tsunami-could-hit-california-not-san-andreas-quake-movie-n366766
(Londen)
Dit zal de situatie zijn als het zeeniveau, t.o.v. NAP, 9 meter zal stijgen. Bron:
_http://www.davidicke.com/headlines/the-climate-change-scam-more-fear-to-make-you-comply-the-david-icke-videocast/
(Engeland)
Het moment dat Londen onder water komt te staan. Bron: _http://www.davidicke.com/headlines/the-climate-change-scam-more-fear-to-make-you-comply-the-david-icke-videocast/
New York. Bron:
_https://www.davidicke.com/article/347712/planet-still-standing-500-days-after-french-foreign-minister-warned-of-climate-chaos
De twee getuigen
(Foto) _https://nteb-mudflowermedia.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/two-witnesses-revelation-11-moses-elijah-time-jacobs-trouble-end-time-headlines-nteb-prophecy-last-days-933×445.jpg
(1) Bron: _http://www.nowtheendbegins.com/two-witnesses-of-revelation-11-are-moses-and-elijah-nteb/
(2) Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
===*===