Wat moet je doen om erbij te zijn?

“Wat moet je doen om erbij te zijn?”
Je moet je voorbereiden voor de Opname

Wat is dat en hoe doe je dat?

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De laatste Zoon
Broeders en zusters, God de Vader wacht nog steeds op de geboorte van Zijn laatste Zoon!
Was dat niet het geval geweest, dan had de Opname allang plaatsgevonden.
Jezus, was de eerst geborene Zoon Gods op aarde. Daarna zouden velen volgen. Het wachten is nu op de laatste Zoon van God, die nog uit de geest Wederom geboren moet worden.
Zie: “De laatste Benjamin” (Matth.24:20) – (Het mysterie van de winter en de sabbat)
Zie: “De Zonen Gods” – (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

11] “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Broeders en zusters, het is ‘onvoorstelbaar’ moeilijk om uw verkiezing te kunnen bevestigen.
Maar… wat evenzo moeilijk is, is uw roeping weten te bevestigen.

Omdat het behalen van uw roeping en verkiezing werkelijk onmogelijk, zeg maar, bijna niet te behalen zijn, is er nog een andere en laatste mogelijkheid om toch nog met de Opname erbij te kunnen zijn. Het niveau van de wijze maagden!

De 10 maagden beschikken allemaal over de 2e en de 3e graad van kennis en inzichten! Ze zijn wel eens waar niet uit die graden geboren maar beschikken wel over deze kennis.

Zie verder: De wijze maagden

Het behalen van een roeping is een werkelijk onmogelijke zaak. Dat komt omdat Jezus jou dan uitzoekt om op Aarde wat voor Hem te doen. Dat is een roeping. Als het dan om een roeping gaat, kun je daar zelf niet over beslissen. Je ben te allen tijde afhankelijk van Jezus. Velen denken dat als je Voorganger bent of een Pastor, dat dat je roeping is. Neen, dat is het niet.
Zie: “Verkiezing – noodzaak!”  (2 Petrus 1:10)

(Een rechtvaardige nauwelijks gered)

Voor het behalen van een verkiezing zijn er maar twee soorten van mogelijkheden: De terugkeer van de verloren Zoon (Luc.15) en de Wedergeboorte uit de geest (Joh.3:5 /Openb.3:18). Ook dit is voor de mens een vrijwel onmogelijke opgave waarvan de Wedergeboorte uit de geest wel het aller moeilijkste is wat er maar bestaat. Het behalen van het Zoonschap Gods.

Inzicht is alles
Wat moet er gebeuren voordat je vanuit de 1e graad van uw verdraagzaamheid overgaat naar de 1e graad van kennis? Dat is het behalen van bepaalde inzichten dat u zelf moet kunnen inzien. De Heer en de Heilige Geest zullen u daar niet bij helpen. Een christen Gods moet dat namelijk zelf doen. De Heer zegt ook: “Zoek en gij zult vinden.”  (Matth.7:7)

Als een christen dan zover is, dat hij alles wat de Heilige Geest hem via (Joh.16:13) laat zien ook daadwerkelijk gaat geloven, dan heeft hij als het ware de 1e graad van kennis behaald. Hij zal nu gemakkelijk bijzonderheden kunnen inzien die in de 2e en de 3e graad zijn verborgen. Hij zal onderzoeken en aannemen wat hem tot het niveau van de wijze maagden zal leiden.

(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
(Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven…”
Degene die de Heer hebben aangenomen zijn bekeerlingen en ze hebben hun bekering met de waterdoop bevestigd.
Na de waterdoop, precies één jaar later, is de melk Gods gedronken en krijg de christen automatisch één Pond van de Heilige Geest. Deze is dan toe aan het harde voedsel. M.a.w. Hij wordt door de Heilige Geest in de wereld losgelaten. Dan pas kan hij in gebed strijd voeren om een Zoon Gods te kunnen worden.
Zie details: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)


De wijze en dwaze maagden

De wijze maagden
(Matth.25:1-13) “Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.”
11] “Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open!”
12] Maar hij antwoordde en zeide: “Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.”

13] “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”

Velen denken dat het hier om de Bruid des Heren gaat. De waarheid in deze is helaas niet zo gemakkelijk in te zien, tenzij het aan de christenen wordt uitgelegd. Maar of het door hun ingezien kan worden is nog maar de vraag, want velen zijn ziende blind en horende doof.

(Matth.13:13) Jezus: “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.”

Geen geheimen
God de Vader heeft geen geheimen voor zijn kinderen, maar je moet het wel kunnen zien. Daarom sprak de Heer steeds in gelijkenissen omdat ze dan zelf kunnen bepalen of er een waarheid in zit.

De wijze maagden behoren niet tot degene die hun roeping en verkiezing hebben weten te bevestigen. Ze leven wel eens waar in de 1e graad van kennis. Maar het niveau van deze 10 maagden is vele malen lager dan een Zoon van God de Vader die zijn verkiezing wel heeft weten te bevestigen.

Verkiezing
Degene die zijn verkiezing weet te bevestigen is in feite een geweldenaar.
Er zijn namelijk maar twee soorten van een verkiezing:
De terugkeer van de verloren Zoon (Luk.15) en dat van de geboorte van een Zoon Gods die uit het Vuur Wederom geboren is geworden. (Openb.3:18)
(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
(Openb.3:18) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
Dit broeders en zusters is de Vuurproef!
Zie: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

Roeping
Maar degene die zijn roeping weet te bevestigen heeft het geluk aan zijn zijde, dat de Heer deze christen tot zich heeft geroepen om een bepaalde taak voor de Heer op Aarde ten uitvoer te brengen.
Mocht u dit overkomen ja, dan bent u met de Opname erbij.
Zie bijvoorbeeld: “Angelica Zambrano” (Dutch /Deel 1 – 4)

Heaven Visit.com (Engels)

De dwaze maagden
De Heer zegt: “Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.”

Dit gaat de dwaze maagden aan, die alle kennis voor zichzelf hebben gehouden. Ze hebben hun kennis van de 2e en de 3e graad niet met anderen willen delen. In feite hebben ze zo die ene Pond, die de Heilige Geest hun heeft gegeven, in een doek ingewikkeld en weggezet. (Luk.19:12-27)

Andere christenen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven getuigen wel over Jezus. Maar wordt door de Heer niet aangesproken. Hun niveau is in feite nog lager dan dat van de dwaze maagden. Ze gaan (Joh.16:13) allemaal uit de weg. Ze geloven alleen dat wat er in de Bijbel staat.

De geestelijke kooi

Vrij, maar nog steeds gevangen in de 1e graad van hun denken

De kleine kooi is de wereld waarin de mensen zich bevinden.
Door de zondeval heeft Satan de mens als het ware gevangen genomen. Vele christenen denken dat als ze tot inzicht en bekering zijn gekomen daadwerkelijk vrij zijn. Ogenschijnlijk zijn ze vrij. Maar in werkelijkheid bevinden ze zich in onzichtbare kooien die geestelijk gezien hun niveau kenmerken, want ze leven allemaal in de 1e graad van hun verdraagzaamheid.
Ze hebben namelijk genoegen genomen met de eenvoud van hun geloof dat niet verder gaat dan wat er in de Bijbel staat. De Heilige Geest kan deze bekeerlingen niet met (Joh.16:13) bereiken.
Dit is wat ze dan ook over zichzelf zeggen: “Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek…”

(Openb.3:17)

Ze pochen met de Bijbel en denken alles te weten. En dan zegt Jezus dit: “..en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”  (Openb.3:17)
Broeders en zusters, Jezus spreekt hier niet de wereld mee aan maar christenen die allemaal de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen. Al deze vertegenwoordigen de gemeente Gods en de stal des Heren.
(Luc.15:4) “Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?”

Alleen deze 1% heeft Jezus met (Joh.16:12-13) uit hun benarde positie kunnen verlossen en ze leven nu in de 1e graad van kennis! Er is namelijk verschil.

Jezus: “Alleen Ik kan hun uit die graad verlossen.”
Het gaat dan hier dan om het behalen van de 2e graad, het Zoonschap Gods. Maar… dat is een zeldzaam gebeuren, want er worden maar heel weinig Zonen Gods uit het Vuur geboren.

Zie: (Openb.3:18a) “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”

Degene die in de 1e graad van kennis leven zitten niet meer in een kooi. Ze zijn daadwerkelijk vrij.

Jezus, heeft hun deze vrijheid niet gegeven, dat hebben ze zelf gedaan. Dat komt doordat ze de kennis hebben aangegrepen die de Heilige Geest hun met (Joh.16:13) heeft ingegeven. Ze behoren tot de wijze maagden.

De Zonen Gods (2e graad) gaan hun eigen weg en zijn niet meer in de stal des Heren te vinden.
Ook de verloren Zoon met de ‘Ring Gods’ zal niet meer in de stal terugkeren. Hij gaat zijn eigen weg om het evangelie te verkondigen. Maar alle nieuwkomers en bekeerlingen zitten in de stal van de Heer.

Ze zaten voor hun bekering al in een kooi. Maar door inzicht gedreven zijn ze tot bekering gekomen. Jezus, heeft hen gevonden. Deze stal is een geestelijke kooi waarin alle christenen zich bevinden die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven. Want alle anderen die in de 1e graad en 2e graad van kennis leven zitten niet meer in deze tweede kooi.

De schapen, door wolkenvelden omgeven
“Noach liet een raaf uit en deze vloog heen en weer.”  (Genesis 8:7)

Dit vers betekent, dat het uitgaan en wederkomen van de raaf in het beeld de gedachten van een bekeerling weergeven. In feite bevindt hij zich in dichte wolkenvelden van de graad waarin hij denkt en leeft. Namelijk, in de 1e graad van zijn geweten. Dat komt, omdat hij nog niets over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest kan weten, dan alleen dat wat geopenbaard is in het Woord van God, waarin alles op algemene wijze is beschreven.

Daar de geestelijke mens alleen de algemeenheden van de Bijbel kent, is het duidelijk, dat zich talloze verwarringen daaraan toevoegen en onmerkbaar insluipen. Deze kennis kan niet verstrooid worden. Het mysterie van de Wedergeboorte druist dan ook in tegen elke kennis die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid zijn geweten vormt.
Zij beschikken over de Heilige Geest en velen spreken zelfs in de taal des Heren. Ze zijn allen bekeerd en hebben de Heilige Geest door de waterdoop heen ervaren. Ze leven in de kracht van hun hoedanigheid, die ze automatisch in de 1e graad van hun niveau verdedigen.

Hoe dan ook, zij hebben gelijk en door deze wolkenvelden heen is de 2e graad hoger inderdaad niet te zien. Door de kracht van de Heilige Geest worden hem de waarheden van het geloof, als de eerste stralen van het licht, ingegeven en alleen in dit licht kent hij zijn vrede. Maar de Wedergeboorte uit de geest is het niet.

De raaf uit (Genesis 8:7)


Verschil wijze en dwaze maagden
De dwaze maagden beschikken over alle soorten van kennis in de 2e en de 3e graad, maar dragen het niet uit, helaas. Dat is dan ook de reden dat ze allemaal zullen achterblijven.
De wijze maagden beschikken over dezelfde kennis. Ze dragen het uit en wel met grote kracht! Ze vertellen de christenen alles wat ze weten. Wat dat betreft lijken ze heel veel op de verloren Zoon die tot de Vader is teruggekeerd. Want deze heeft een mantel en een paar schoenen om voor de Heer uit te gaan.
De discussies die daardoor ontstaan brengen namelijk vele inzichten met zich mee en dat is de olie (kennis) die de wijze maagden met zich meedragen. Zij kunnen daaruit putten zo vaak en zoveel ze maar willen.

(Walibie /De kleine en de secretaresse)

De verloren Zoon met de ‘Ring’ is veel meer dan een wijze maagd
Hoewel de verloren Zoon met de ‘Ring’ Gods helemaal geen kennis in 2e en 3e graad hoeft te hebben, is deze toch vele malen groter dan de meest wijze maagd ooit!

Zie ter vergelijking, wat Jezus heeft gezegd over Johannes de Doper.

(Matth.11:11-14) “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen (moet zijn “Koningrijk Gods”) is groter dan hij.”
12] “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koningrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.”
Mattheüs de schrijver kwam de Joden tegemoet en gebruikte “Het koninkrijk der hemelen” in plaats van “Het Koninkrijk Gods”.
(Mattheüs de schrijver niet te verwarren met Mattheüs de tollenaar)

Velen (99%) leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Het zijn er helaas maar enkelen die leven in de 1e graad van kennis.

Verzameld u kennis in de 2e en 3e graad

Met het lezen van deze website (De Zonen Gods) zien vele christen hun situatie in en zijn bang dat ze daadwerkelijk zullen achterblijven.

Hoe weet je nu of je tot de wijze maagden behoort?
Wat de wijze maagden allemaal weten is, dat Jezus in de eerste 30 jaar van Zijn leven op aarde nog steeds een Overste onder de Engelen was. En ze kunnen dit heel gemakkelijk bewijzen!

Velen zullen dit niet geloven. Maar mocht u hier doorheen komen, dan denkt u op het niveau van de 2e graad! Als dat zo is, dan weet u vrijwel alles van de aarde, de val van Lucifer en de Wedergeboorte van Jezus uit de geest als de eerstgeborene Zoon Gods op aarde. Lucifer wilde namelijk de eerstgeborene zijn. Maar God de Vader had de Christus voor. De Engel van de liefde.

Lucifer, verzette zich daartegen en zorgde met zijn val voor een unieke situatie dat God de Vader al had voorzien. Deze is de draak die voor de gemeente Gods staat! Want uit de gemeente des Heren komen de Zonen Gods voort. (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

Ze weten ook dat er een 1e, 2e en een 3e Vuurproef bestaat en in welke graad deze zijn te behalen.

Ware kennis in de 2e en 3e graad!
Zie de kernpunten: “De laatste Benjamin”
(Matth.24:20) /(Het mysterie van de winter en de sabbat)
Broeders en zusters, als jullie hier 40% van weten dan behoor je al tot de wijze maagden, voorwaar!
Als je dit (de kernpunten) zo ziet dan is het wel even schrikken, want de tijd begint te dringen!
Zie ook: “Het aftellen van de jaartelling” (Zie jaartal van de laatste Bruid en de Oalim)

<– Zie Countdown. De laatste maanden zijn ingegaan!

Jezus, komt snel op de wolken.
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”  (Joh.16:13)

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)

Niemand wil achterblijven
Broeders en zusters, christenen komen naar mij toe, want ze geloven hun eigen Voorganger niet meer! Die zegt elke keer maar weer, dat de hele gemeente wordt opgenomen terwijl de christenen, de kleintjes, dat niet meer geloven.
Ze hebben de website (De Zonen Gods) van de Heer gelezen en zijn zich wezenloos geschrokken en bewust geworden, dat ze nog wel eens achter zouden kunnen blijven.

Direct vertel ik hen dan hoe belangrijk het is dat je kennis gaat verzamelen. Zorg ervoor dat je tot de wijze maagden gaat behoren, want die hebben de kennis in de 2e en 3e graad!

Nog minder dan een dwaze maagd
(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Vele christenen beschikken niet over de juiste kennis. Een ieder die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt, behoort niet tot de dwaze maagden. Hun niveau is nog lager. Buiten de Bijbel om is er totaal geen kennis gevonden in de 2e en 3e graad.
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Vele christenen gaan hieraan voorbij. Ze geloven de tijd van de Opname niet.

De wijze maagden, die in de 1e graad van kennis leven, beschikken niet over de 2e en de 3e graad van kracht maar wel van kennis! Het is de Heilige Geest die met (Joh.16:13) deze wijze maagden heeft kunnen onderwijzen. Zo worden ze geleidt en ze lezen de boeken van bijvoorbeeld Emanuel Swedenborg en van Jakob Lorber en nemen notitie van profetieën en wat er allemaal op deze website is geschreven. De dwaze maagden beschikken vrijwel over dezelfde kennis, maar doen er in feite niets mee. m.a.w. Ze dragen het niet uit.

De Heilige Geest wil uw geestelijke leraar zijn.
(1 Kor.4:14) “Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.”
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Foto: 2x de Opname. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Afbeelding. De 10 maagden. Bron:
De wijze en dwaze maagden.
Bron: https://biblespace.org/2011/06/17/de-wijze-en-de-dwaze-maagden-2/
Tekening Kooi. Bron:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11707:het-democratische-model-van-slavernij&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
De raaf. Bron: Kwartaalblad. Emanuel Swedenborg.
===*===