TIME IS RUNNING OUT FAST

Home (English – Español)
TIME IS RUNNING OUT FAST!!! (2)  – (Jesus: “Time is already up!” )

¡¡¡ EL TIEMPO SE ACABA RÁPIDO !!! (2) (Jesús: ¡El tiempo ya se acabó!” )


TIME IS RUNNING OUT FAST!!! (1) – (Dutch)
Zie: “Armageddon is in zicht!”  (Video’s – De Opname)
.
We hebben nog maar weinig tijd

.

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


(Matth.24:32-34“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

De vijgenboom
Vele christenen zijn het erover eens dat bij God de Vader een generatie 75 jaar is. Het is op allerlei wijze in de Bijbel aangegeven. Op YouTube staan vele alarmerende berichten, dat de tijd bijna op is.
Maar wanneer is deze datum eigenlijk ingegaan?
Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel in febr.2023 (1948+75= 2023). Israël is deze vijgenboom. “En wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten…”
Een generatie of geslacht is 75 jaar.

Maar klopt dat ook?

Israël wacht nog steeds op hun Messias
Profetie Rabbi Kaduri 2006 (1902-2006) Zie details YouTube (4:48)

Prophecy! MESSIAH REVEALED! – Is He Coming Soon? – REDUX

Ariël Sharon (1928-2014)
Dit moment lijkt nu wel heel erg dichtbij te komen.

Rabbijn Yitzhak Kaduri: “Ik heb de Messias ontmoet.”  vertelde Kaduri aan zijn volgelingen. “Hij zal binnenkort verschijnen. Veel ontzaglijke evenementen zullen voor Zijn komst plaatsvinden. Bereid je voor, als Hij komt!”

(1948-2018) Zijn wij de laatste generatie?
(14 mei 1948) De Staat Israël is geboren
De Eindtijd is niet onzichtbaar
1) De aller- eerste berekening die er van de eindtijd gemaakt kan worden is dat van de wereldtijd.
In één week (zeven dagen) is alles door God de Vader opgezet.
Er zijn zes werkdagen en er is één rustdag. (2 Petr.3:8)
(4000+2000+1000 jarig vrederijk =7000 jaar) Een dag is duizend jaar en duizend jaar is één dag.
Vanaf Adam en Eva (het jaar 0) t/m de geboorte van Jezus is 4000 jaar.
2) De geboortedatum van de valse Profeet/Antichrist is 5 febr.1962! (Openb.13:11-18)
3) Zodra de valse Profeet zich heeft geopenbaard, zal deze direct door de wereld herkend worden!
De laatste grote Opwekking zal tegelijkertijd beginnen. (Joël 2:23/28) “De late regen.”

De grote Opwekking duurt ongeveer 5 maanden en zou in maart 2018 kunnen beginnen.

Een generatie is 75/76 jaar

Een generatie zou alleen Israël of het gemiddelde van de hele wereld kunnen aangaan

Israël, was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon.
(Daniël 9:24) Visioen. De 70 jaarweken van Daniël.
(Psalm 90:10) Een generatie is 70 jaar!
Er zijn vele Bijbelse generaties: 120, 100, 70, 50 en 40 jaar.
.
1897 (Eerste Zionistische Congres) plus 120 jaar = 2017
1917 (Balfour Declaratie) plus 100 jaar = 2017
1947 (VN plan voor Israël) plus 70 jaar = 2017
1967 (Bevrijding Jerusalem) plus 50 jaar = 2017
1977-78 (Israël maturity) plus 40 jaar = 2017/2018
_____
Dr. Allen M. Barber July 29, 2006 (USA)

Zie details: Allen Barber (Dutch)

(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Alles wijst erop, dat bij God de Vader een generatie precies 70 jaar is. (Matth.24:32-34) “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Is een generatie nu 70, 72 of 80 jaar?

Broeders en zusters, wat moet ik ervan zeggen. Waar blijft de valse Profeet? Is het einde van één generatie dan gevonden tussen het jaar 2018 en 2028? Misschien is een generatie wel 72 jaar, wie weet? (Luc.10:1) “Daarna wees de Here nog tweeënzeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou.”

Generatie wereldbevolking
Laatst berekend okt.2017. De mens (man/vrouw) leeft vandaag de dag gemiddeld 71.4 jaar.
Bij vrouwen (73.8 jaar) is het perspectief beter dan voor mannen (69.1 jaar).
In Japan worden de mensen het oudst; ongeveer 81 jaar. Vrouwen worden daar gemiddeld 84.6 jaar.
In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara is het gemiddelde 60 jaar.

In Nederland is de gemiddelde leeftijd 77.4 jaar, voor vrouwen is dit 80.3 jaar.

Levensverwachting in Israël
De laatste berekening was op 21 september 2017.
Op donderdag 21 september 2017 begint Israël het jaar 5778 met 8,743 miljoen inwoners.
Wereldwijd lopen de schattingen uiteen van 16.8 tot 17.3 miljoen Joden.
Een Israëlische man wordt gemiddeld 80.7 jaar oud, de Israëlische vrouw 84.2 jaar. Israël is hiermee een van de landen met de hoogste levensverwachting.
Gaat een generatie misschien alleen het Joodse volk aan? Als dat zo is, dan zou 80 jaar één generatie kunnen zijn. Is het nu 1948+70 jaar = 2018 of 1948 +80 jaar = 2028 jaar?

Maar wie onder de christenen gelooft dit?

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!

Wat er ook gaat gebeuren, het visioen van augustus 2018 gaat niet verder dan wat is aangegeven. De maand augustus is de laatste maand en ook het jaar. De andere twee visioenen* geven dezelfde tijd van de Opname aan.
Een generatie zou 70 jaar moeten zijn maar is dat waarschijnlijk niet. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 en eindigt officieel op 14 mei 2018. (1948+70= 2018) Maar de Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen. Dat zou dus voor de maand mei 2018 moeten zijn!
____
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
Misschien heeft deze uitspraak wel te maken met het feit, dat dan wellicht al met de bouw van de derde Tempel zou zijn begonnen. Dat betekent, dat de valse Profeet dan al bekend zou zijn.

Terwijl de christenen de voortgang van de bouw volgen, komt de Heer plotseling met de Opname! De derde Tempel is dan nog in aanbouw als Jezus de Zijnen komt ophalen. Met dit gegeven zou deze Profetie wel waar kunnen zijn, dat de Heer eerder zal komen. Eerder dan mensen verwachten.

Met dit visioen heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Augustus 2018” niet hebben gekregen.

Tijd Armageddon ingekort
God de Vader, heeft de eerste tijd van 3,5 jaar ingekort en zal dit ook doen met de tijd van Armageddon! Hoe dat mogelijk is, kan alleen een ware strateeg bedenken. De Opname zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2018. Maar de Opname zal nu plaatsvinden in augustus 2018. Dat betekend, dat de tijd van Armageddon nu 2 jaar en 9 maanden zal duren.

Broeders en zusters, ik vraag mij af of dit allemaal nog wel klopt, want de maanden had ik moeten doortellen t/m augustus 2018.

(Daniël 9:27) “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”
“…in de [tweede] helft van de week [7 jaar] zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden…”
Hiermee wordt de tweede tijd van 3,5 jaar beschreven. (Armageddon: Augustus 2018 t/m juni 2021)
De valse vrede is van okt.2014 t/m augustus 2018.
Er zijn drie tijden:
De Eindtijd(17,5 jaar), de valse vrede(1e/ 3,5 jaar) en Armageddon(2e/ 3,5 jaar).

De Eindtijd is begonnen in oktober 2000 en zal eindigen in augustus 2018. (Totaal 17,5 jaar)

De laatste 7 jaren van Daniël
Zie details onder “Inzicht” Aan-één-sluitend 3x 7 jaar. (777)
De Eindtijd (7 vette jaren +7 magere jaren +3,5 jaar valse vrede) is totaal 17,5 jaar.
Volgens de tijdrekening van 3x 7 jaar, zou het 1000-jarig vrederijk beginnen in sept.2021. Maar, daar de Heer ook de tijd van Armageddon zal inkorten, moet ervan worden uitgegaan, dat Armageddon al in juni 2021 is afgelopen. Volgens de berekening zou de tijd van Armageddon precies 3 jaar en 6 maanden moeten duren. Maar dat wordt nu 3 jaar en 3 maanden.
Armageddon is vanaf augustus 2018 t/m juni 2021. Zie: “De laatste Jaarweek 2014-2021”
(Matth.24:22) “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan, maar het Joodse volk.

Internationaal vele niet te tellen waarschuwingen op Internet (YouTube)
Veel christenen sporen de wereldbevolking aan hun hart te bekeren. Op internet zijn deze waarschuwingen van bekering werkelijk al bij duizenden te lezen en wel in vele talen en… al deze sites nemen in aantal toe! Er zijn er zelfs bij die zien dat het bijna tijd is en schrijven met grote kreten, dat de Opname nu ieder ogenblik kan plaatsvinden.

Bij de christenen Gods is de onrust al duidelijk waarneembaar. Zij herkennen de tijd wel, maar de tijd van de Opname weten zij niet. Toch is het niet zo heel moeilijk het juiste jaar van de Opname te kunnen bepalen. Aan de volgende afbeeldingen zal de tijd steeds beter af te lezen zijn.

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

Joodse en westerse Tijdbalk waaraan het einde van de Eindtijd is te herkennen

Drie Bloedmanen en zijn verschrikkingen
Broeders en zusters, voorlopig is deze afbeelding nog het beste wat ik heb kunnen vinden. Maar zie nu de datums van deze drie Bloedmanen. (31 jan.2018 – 27/28 juli 2018 – 21 jan.2019)

De eerste is een gebeuren vlak voor de Opname en de andere twee Bloedmanen gaan Armageddon aan. Het ziet er heel erg onheilspellend uit. In al mijn verslagen heb ik de datums al aangegeven en deze tijden komen behoorlijk overeen! Vanaf 2018 zal de Biochip wereldwijd zijn intrede maken. Zodra de Antichrist het Brandmerk Teken/Logo (666) heeft goedgekeurd zal dat worden gekoppeld worden aan de Biochip. Daarna zal vijf maanden later de ruiter op het vale paard zich openbaren. (Openb.6:7-8)

Op zondag 26 augustus 2018 is er een “volle maan”. Er is in feite geen Bloedmaan.
Maar in (Joël 2:31a) staat geschreven: “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in Bloed…”
Daarom ga ik ervan uit dat dit gebeuren zal plaatsvinden op 26 augustus 2018 direct na de Opname.
(Openb.6:12) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als Bloed.”
In het “Dal van Armageddon” zal de hemel en de aarde beven!

(Hebr.12:26) “Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.”

Verschil precies één jaar
Eigenlijk had ik helemaal niet op de datums van de Bloedmanen gelet, alleen maar wanneer het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen. Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016 en eindigde op 20 sept.2017. Volgens de Joodse berekening zitten we nu in het jaar 5778.
De Joodse tijdbalk geeft aan, dat de Heer in sept.2022 terug zal komen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021. Dat scheelt precies één jaar! Zou ik dan met de drie visioenen* er echt één jaar naast zitten? Maar ja, als je zo het overzicht ziet, dan verwachten de Joden, dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 gaat beginnen.

*) Zie: Augustus 2018 De komst van de valse Profeet / De laatste Jaarweek 2014-2021


The Arrival of Nibiru – NASA official images

(Video) 2x “End Time Music” (5:15 => 9:11)

===*===

(1948-2024)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


TIME IS RUNNING OUT FAST!!!

(DZG// Zondag 29-10-2017/ 21:07) – (Update 27 aug. 2019)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The Rapture Left Behind Coming of Christ
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=wlz79qOLnss
Een generatie is 70 jaar. Bron: (Foto) https://i.ytimg.com/vi/7LHkUBORPlM/mqdefault.jpg
Profetie Rabbi Kaduri 2006. THE RABBI WHO FOUND MESSIAH.
(Foto) Jesus is coming soon! Bron:
http://branch.podomatic.com/entry/index/2013-08-29T18_53_05-07_00
(1948-2018) Zijn wij de laatste generatie? Bron:
(Foto) _http://www.havingananswer.net/Rapture%20generation.jpg
(Link) _http://www.havingananswer.net/6-the-rapture-generation
(14 mei 1948) De Staat van Israël is geboren. Bron:
(Foto) _http://israelidag.se/wp-content/themes/_stylebook/timthumb.php?src=http%3A%2F%2Fisraelidag.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2Fstateofisraelborn.jpg&q=90&w=795&zc=1
(Link) _http://israelidag.se/48-years-since-resolution-242-the-cornerstone-of-the-arab-israeli-peace-process/
Een generatie is 70 jaar. Man-vrouw en 4 kinderen.
Bron: _http://messianieuws.nl/hoe-messiaanse-gezinnen-zich-door-de-maatschappij-worstelen/
(3x 70 jaar) Generatie 70 jaar. Bron:
(Foto) _https://lightgateblogger.files.wordpress.com/2013/08/2013-08-01_1302.png
(Link) _https://lightgateblogger.wordpress.com/2013/08/01/are-we-there-yet-part-ten/
Tijdbalk Daniel 70 Years. Bron:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
De derde Tempel? Er staat een vraagteken achter – Niemand weet het. Bron:
(Foto) _http://removetheveil.com/wp-content/uploads/2017/08/3rd-Temple-3-4POSTING.png
(Link) _http://removetheveil.com/third-temple/
The Arrival of Nibiru – NASA official images (End Time Music)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=1vBYpCOYvkc&feature=youtu.be
(Link) _https://www.youtube.com/channel/UCsfJPTW7kxsSSVndiqjH_0A
===*===