Leeuwen op de Tronen Gods

.
– Leeuwen op de Tronen Gods –
.
.
.
« De 1e en de 2e Vuurproef »
(De Zonen Gods en de Oalim’s uit het Vuur geboren)
.
.
HET
MYSTERIE
VAN
– De Oalim –
___________________________
(De 2e Vuurproef)
.

(De Oalim/Morgenster) Jezus, de Leeuw van Juda

Er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren
Maar… er is een niveau nog hoger!
WIE KAN DIT BEGRIJPEN?
.

– De Oalim –
Het Zonnehart
(De 3e graad)
.
Gethsémane­
(Luc.22:44) “En zijn zweet werd als bloeddruppels…”
(Openb.2:28) “…en Ik zal hem de Morgenster geven.”
Degene die de 2e Vuurproef in de 3e graad behaald
is een Leeuw en een strijder Gods!
.

De Aarde één van de 200 miljoen Aardbollen

God de Vader – Jezus – De Oalim’s
“De 1e, 2e en de 3e graad”

(De Oalim – Het hoogst te behalen niveau)

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De naam en niveau Oalim
Broeders en zusters, de naam Oalim is niet een naam van God de Vader (Elohim) en is ook niet dat van Jezus, die de Morgenster is. Deze naam heb ik gebruikt om het niveau in de 3e graad mee aan te geven!
De naam Oalim komt overeen met “De Grote Schepping Meester”.
God de Vader heeft tientalen namen die, in een vierkant, zowel van links naar rechts, van boven naar beneden en terug en zelfs diagonaal allemaal op dezelfde manier uitgesproken kunnen worden.
___
De naam van God “ELOHIM” (of Elohay) de “Morgenster” en de naam “Oalim“.
De naam Oalim komt alleen voor in de boeken van Jakob Lorber.
Zie: “Het gezicht van Oalim” (Oalim’s visioen: Drie harten in elkaar)
Jakob Lorber – (H) De Huishouding van God (Deel 2) Hoofdstuk 72 /280 (vers 9 t/m 25)

H 2 /72 (01-27) en H 2 /74 (23, 24-32) – (Oalim)

Het aangezicht van een Leeuw
De Zonen Gods hebben een zekere kracht en uitstraling zoals dat van een Condor of Bald Eagle en de Oalim’s dat van een Leeuw! Het niveau van de Oalim is verborgen in de Morgenster, dat in zijn context maar vier keer in de Bijbel voorkomt. De vijfde Morgenster gaat Satan aan.

Alleen in Jesaja 14:12 wordt Lucifer nog met de Morgenster vergeleken, dit vanwege zijn briljante ideeën. Maar zijn hoogmoed veranderde hem in een Draak, Satan.

De Zonen Gods en de Morgenster
(Job 38:1a) [1a] Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: (…) “Terwijl de Morgensterren tezamen juichten en al de Zonen Gods jubelden?”  – (Job 38:7)
Vgl. (2 Petr.1:19) (Openb.2:28) (Openb.22:16)
___
Het niveau van de Oalim is in feite ‘De Morgenster’ en andersom en heeft een kracht van 1000 zonnen! Dit is het zonnehart en is door een rechtvaardige bekeerling (1e graad) nauwelijks te zien. Dit is de 1e Vuurkennis in de 2e graad! Alleen de Zonen Gods (2e graad) weten dat dit niveau van de Oalim ook de Morgenster is. Tenminste, als ze daar kennis van hebben vernomen.

Zie details: “De Zonen Gods” – (1e Vuurproef/2e graad)

Het derde Lichthart
Met de afbeelding van een Leeuw, heb ik de naam Oalim een beeld gegeven dat het derde hart, het zonnehart aangaat. Wordt dan deze naam gebruikt, dan gaat dat de 2e Vuurproef aan in de 3e graad! Het is een niveau.
Als ik dan lees wat Jezus met het derde gebed in het Hof van Gethsémane heeft meegemaakt, dan kan ik geen andere naam en beeld bedenken om de kracht en uitstraling van het derde Lichthart te kunnen beschrijven. Jezus, beleefde de 2e Vuurproef en de druk was zo groot, dat de Heer bloed zweette.
(Luc.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”
Deze strijd moet bij Jezus ongeveer 2 uur hebben geduurd.

Zie details: “De Oalim”(2e Vuurproef/3e graad)!

God de Vader en de Morgenster
(Openb.2:26-29) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; [27] en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb, [28] en Ik zal hem de Morgenster geven.”  – De Oalim (3e graad)

29) “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

Het geheimenis van de ijzeren Staf
Broeders en zusters, dit is werkelijk ongelooflijk!
(Openb.2:27) Hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid heeft gezegd? De Zonen Gods, die de ijzeren Staf doeltreffend weten te hanteren, krijgen van God de Vader het mysterie van de Oalim! Dit is het aller hoogste niveau denkbaar. Er is niet meer hoger, dit is de 3e graad!
___
Jezus: “Na het behalen van het Zoonschap Gods is er een nog oneindig veel grotere Wedergeboorte.”  – Het niveau van De Grote Schepping Meesters! – (De Oalim)
De Zonen Gods kunnen het niveau van de Oalim niet uit zichzelf behalen, dat gaat niet, tenzij God de Vader hem dat wil geven, want dit mysterie is verborgen. Het is niet te zien.
___
God de Vader zal Zijn Zonen (2e graad) alleen dan het niveau van de Morgenster (3e graad) geven, als ze met de ijzeren Staf overweg kunnen.

Zie: (Openb.2:26-29) Werking ijzeren Staf.

Het Zoonschap Gods en het niveau van de Oalim achter de horizon verborgen

Dit mysterie is door vrijwel niemand onder de bekeerlingen zo gemakkelijk in te zien. Als u (een christen in de 1e graad van kennis) hier nog nooit wat van hebt geweten, waar wilt u dan in hemelsnaam beginnen?

Geestelijke Academie in de 2e en 3e graad
De uitleg van Matth.24:20 is in de 2e graad van kennis en is vrij ingewikkeld en wordt ondersteund door vele inzichten.
(Matth.24:20) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op de sabbat.”
___
Dit vers kan niet zomaar uitgelegd worden, omdat de hoogte ervan, alleen in de 2e graad van kennis kan worden ingezien.

Bijvoorbeeld: Iemand van de Academie (Hoge school) of Universiteit praat heel anders dan iemand van de lagere school, Mulo of voortgezet onderwijs. Zo is het ook gesteld met degene, die in de 2e graad van kennis leeft. Hij praat heel anders dan een rechtvaardige (christen) die op het niveau van de 1e graad handelt en leeft. Daaraan is door een Zoon Gods (2e graad) direct op te merken en te herkennen in welke graad een christen zit en leeft. Dit is onmiskenbaar!

Ware uitleg van de winter en de sabbat
De uitleg van Matth.24:20 is in de 2e graad van kennis en is vrij ingewikkeld en wordt ondersteund door vele inzichten. Maar het kan niet anders gebracht worden.
De Wedergeboorte uit de Geest, velen hebben nog maar weinig tijd om dit te begrijpen. (Opname april 2022!) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op de sabbat.”  – (Matth.24:20)
___
De vertaling van deze regel is: “Bid (daarom) dat uw vlucht niet in de winter valle“, dat wil zeggen, in tijden van grote wee of in de laatste dagen*, “of op de sabbat“, dat is het duizendjarig vrederijk. Want zo’n gelegenheid zal zich nooit meer voordoen.
Het 1000-jarig vrederijk is de sabbat en start in sept.2025.
___
*) De Grote Opwekking en de laatste 90 dagen gaan de laatste dagen aan, voordat de Opname zal plaatsvinden. De Grote Opwekking gaat beginnen vanaf juli/aug.2021 t/m ±12 jan.2022 en de laatste 90 dagen vanaf ±12 jan.2022 t/m 13/14 april 2022.

Zie kalender: De laatste 90 dagen.

De drie tijden
1) De “winter” (oorlog) of grote “wee” (Wereldoorlog) gaat één en dezelfde tijd aan. Gedurende een oorlog is er geen Wedergeboorte uit de Geest mogelijk. Maar, er zullen in een oorlog wel altijd vele mensen zijn die hun hart bekeren. Deze bekering is de wedergeboorte van de geest. De wedergeboorte van de ziel gaat de waterdoop aan en brengt in vele gevallen de bekeerling, voor het eerst, de Heilige Geest.
2) De laatste dagen geven de tijd aan, van de laatste 5 maanden van de valse vrede en de laatste 3,5 jaar van Armageddon. De laatste 5 maanden gaan de eerste tijd aan van 3,5 jaar.
De laatste Jaarweek van Daniël 2x 3,5 jaar. (Dan.9:27)

3) De sabbat: Het duizendjarig vrederijk.

Uitleg over de Wedergeboorte
De punten (2) en (3) zijn de tijden, waarin de Wedergeboorte uit de Geest niet is te behalen. Alleen met punt (1) kan mogelijkerwijs nog de Wedergeboorte (het Zoonschap Gods) worden behaald. Maar pas als de oorlog is afgelopen en als gij nog in leven bent. Een bekering zal in een oorlog, of in de laatste dagen, altijd blijven bestaan. Zo ook in de laatste ±150 dagen van de valse vrede (3,5 jaar) en de 3,5 jaar van Armageddon.
De Wedergeboorte uit de geest kan in de Grote Opwekking en Armageddon niet meer worden behaald. Want de Wedergeboorte uit de geest, is geen gewone bekering. Het is wel eens waar ook een bekering, maar dan oneindig veel groter!
___
Als het dan om de Wedergeboorte gaat, zegt Jezus:
“Want zo’n gelegenheid zal zich nooit meer voordoen.”

Want na de Opname, en in het duizendjarig vrederijk, is de Heilige Geest er niet meer en Satan is opgeborgen (Openb.20:2-3). En zonder de Heilige Geest, en de aanwezigheid van Satan, is het werkelijk on-mo-ge-lijk om dan nog uit de geest Wederom geboren te kunnen worden.

Laat u dit gezegd worden:
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) Jezus: “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Zie: Een visioen over de hemel (Engelen Gods)

Jezus, de eerstgeboren Zoon Gods
(Matth.11:11) “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.”  – Want deze kleine is een Zoon van God!

In het Oude Testament was er niemand, die het Zoonschap Gods heeft kunnen behalen. Jezus, zou de eerste zijn. Daarna zouden velen volgen! (Joh.3:11). Daarom, grijp wat u grijpen kan, dat is de roep van de Heer tot de gemeente! “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”  – (Joh.1:12)

Deze macht is de Heilige Geest. Degene die zijn/haar hart bekeert kan pas na de onderwaterdoop deze macht aangrijpen om, net als Jezus, ook uit de geest Wederom geboren te kunnen worden.
Zie wat Jezus uiteindelijk tegen Nicodemus heeft moeten zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.”  – (Joh.3:11)
De Heer spreekt hier duidelijk tot vier keer toe het woordje “wij” aan.
Behalve dan dat ik de noodzaak van (2 Petr.1:10) aanspreek, spreek ik ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest.
Het Zoonschap Gods (Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”  – Dit is de 1e Vuurproef.

Zie details: “De laatste Benjamin” (Zonen Gods)

Eén uit 1000-den
Jakob Lorber – Weg tot Geestelijke Wedergeboorte (Blz.103)
Jezus: “Ziet nu, welk een moeite, lankmoedigheid en groot geduld het Mij steeds kost, uit 1000-den nauwelijks één te kunnen verlossen. Hoe vaak werd zelfs door zo iemand Mijn inspanningen miskend, veracht, vervloekt en met voeten getreden.”
De Heer spreekt hiermee de 1000-den christenen aan, die allemaal de waterdoop zijn nagekomen, in tongen spreken, en ondanks dat alles in de 1e graad van hun inzichten totaal zijn vastgeroest!

“…door zo iemand…”  – Voorwaar, deze is een rechtvaardige bekeerling!

De Zonen Gods
Met permissie moeten wij zeggen, dat de Wedergeboorte en zijn ervaring beslist geen verzinsel is. Wat de Vuurproef betreft, heeft dit alles te maken met de geestkracht die de christen met deze Vuurproef heeft opgedaan. Hij is nu bij machte zijn Vuurproef in de 2e graad te kunnen bewijzen.
Deze was eens een bekeerling geweest (1e graad) die na de onderwaterdoop, en een bediening van leven, het inzicht in de 2e graad heeft behaald “…opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt…”  – (1 Petr.1:7)
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
(Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
Zijn geloof is met geweld door het vuur beproefd. Deze had eens het kleed van een majesteitsengel en is nu een Zoon Gods uit het vuur geboren in de 2e graad van zijn kracht!
(1 Kor.4:20) ”…het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.”

De christenen kunnen voor zichzelf bepalen of ze dit soort van Vuur hebben meegemaakt.

Bekeerlingen en nieuwkomers
Dit mysterie is niet zo gemakkelijk te onderzoeken of te bewijzen. Deze begrenzing geldt zowel voor alle bekeerlingen als nieuwkomers die in de 1e graad van hun vermogen denken en leven. Alleen degenen die, door het vuur heen, uit de geest Wederom geboren zijn spreken over een zeer grote ervaring, die de Vuurproef hun heeft gebracht. Alleen de Zonen Gods weten dat de Wedergeboorte uit de geest geen gewone bekering is.
Petrus was al drie jaar bij de Heer en toch zei Jezus het volgende: “En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.”  – (Lukas 22:32b)

Petrus had meer dan eens zijn hart bekeerd, maar de bekering die de Heer hier aanspreekt is er een uit het Vuur! “…het bad der Wedergeboorte…”  – (Titus 3:5b)

Machtige krachtbronnen
Inzichten Zonen Gods door christenen afgewezen
De Zonen Gods hebben in de 2e graad van kennis een bepaalde manier van praten, dat nota bene door de christenen herkent zou moeten worden. Maar helaas, in plaats daarvan keren ze zich vol afschuw tegen deze machtige krachtbronnen. Dat is dan ook de reden waarom de Zonen Gods hun eigen weg gaan.
Een bekeerling kan een ander, die uit de geest wederom geboren is, niet meer volgen. (Joh.3:8) “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest [Wederom] geboren is.”

Dit vers gaat zowel de Zonen Gods aan als de Oalim. De Morgenster.

Diskrediet
Wie dan ook niet door God speciaal begenadigd en toegerust is om in deze gebieden (inzichten) van de Wedergeboorte uit de geest een blik te werpen, moet zich beperken tot wat de Bijbel ervan zegt in (Joh.3:3). En zij moeten niet proberen degene die uit de geest Wederom geboren zijn op dit punt, die door God naar deze hoogte van de 2e graad zijn bevorderd, met allerlei zogenaamde argumenten in diskrediet te brengen, dus verdacht te maken.

In onze ogen is het verwerpen van de Wedergeboorte en zijn Vuurproef door vele bekeerlingen en theologen niets anders dan hoogmoed en onbewuste afgunst, omdat deze christelijke profeten in de Wedergeboorte als eenvoudige mensen veruit meer licht van de Heer hebben ontvangen dan zij, want ze zijn als de kinderen. En wie niet als een kind gelijk is, die kan het Koninkrijk Gods niet zien en nog veel minder ingaan. Wie dus zijn hart verhard, die heeft wel het Koninkrijk der hemelen, mits hij tot het einde toe vasthoud, maar de Wedergeboorte is niet gevonden.

Een zeer gering aantal
Voor velen is dit geestelijke wiskunde. Bekering alleen is niet voldoende. Wie de waterdoop niet is nagekomen, beschikt derhalve ook niet over de Heilige Geest. Deze verslagen kunnen alleen met de aanwezigheid van de Heilige Geest worden gelezen. Maar dan nog kunnen vele christenen dit alles niet of nauwelijks begrijpen. Onder hen zijn er maar enkelen bij.
Jezus: “Vlak voor Mijn komst zal er maar een zeer gering aantal (Zonen Gods) uit de geest Wederom geboren zijn, maar voor talloze zou het een groot euvel zijn!”  – Deze “talloze” dat zijn de rechtvaardige bekeerlingen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven.

(Jakob Lorber – De Wederkomst van Christus – Blz.27)

De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods
Deze zijn de Zonen Gods. Ze zijn uit de geest Wederom geboren. Deze zijn geweldenaars!
(Matth.11:12) “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Weinigen hebben de Vuurproef kunnen weerstaan. (Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” (—) “…en zij baarde een Zoon, een mannelijk wezen…”  – (Openb.12:5)

Laatste kans

In de eerste helft van de laatste jaarweek (2x 3,5 jaar) hebben de rechtvaardigen t/m juli/aug.2021 nog de tijd, om dit schrijven te begrijpen. Zo niet, dan zal de Wedergeboorte uit de geest voor eeuwig aan hen voorbij gaan en voor altijd worden afgesloten. Het zal nooit meer voorkomen dat er ooit nog een Zoon van God de Vader geboren zou kunnen worden.

Dit gebeuren is uniek! Er zullen in de miljarden en miljarden van jaren, die dan nog zullen volgen, alleen nog maar engelen, Krachten, Machten, Tronen en Heerschappijen worden geboren. In het uitgestrekte universum zijn er meer dan 200 miljoen aardbollen met mensen erop. De aarde wordt de blauwe planeet genoemd en alleen op deze planeet worden in een tijd van bijna 2000 jaren Zonen Gods geboren.

Er zijn 5 soorten van een Wedergeboorte:
1)_De wedergeboorte van de geest (1e graad) – (Het tot inzicht en bekering komen)
2)_De wedergeboorte van de ziel (Onderwaterdoop)
3)_De wedergeboorte in de geest (Het kunnen spreken in tongen)
4)_De Wedergeboorte uit de geest (2e graad)
__-Een Zoon Gods. De 1e Vuurproef – (Matth.11:11-12)
5)_De Wedergeboorte van De Oalim (3e graad)*
__-De 2e Vuurproef – (Openb.2:28/ Luc.22:44)
___

*) Dan is er nog de 3e Vuurproef, de 3e graad, maar dit gaat het behalen van Het Zwaard Gods aan en heeft niets met een Wedergeboorte van doen. Dit niveau kan alleen door de Oalim worden behaald.

De Oalim
Jezus: “Er is een oneindig veel grotere Wedergeboorte; dat van de Morgenster!” 
Zie: (Openb.2:26-28) “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, [28] en Ik zal hem de Morgenster geven.”
De verzen 26 en 27 gaan de Zonen Gods aan, die met Joh.1:12 en Matth.11:12 de 2e graad hebben kunnen bemachtigen en daarmee de 1e Vuurproef hebben ervaren. Maar… vers 28 gaat de 2e Vuurproef aan, namelijk; dat van de Oalim!
___
(2 Petr.1:19) “…totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.”

Dit vers gaat de Oalim aan, de 3e graad.

De 1e, 2e en het 3e Lichthart in graden
In dit verslag, en dat van de Oalim (3e graad), geef ik niveaus aan in de 1e, 2e en 3e graad (Drie Lichtharten): De 1e, 2e en 3e Vuurproef en 1e, 2e en 3e Vuurkennis, de Herders Staf, de ijzeren Staf en de Scepter Gods. De Bruid komt niet verder dan de 2e graad.
Wat ik allemaal al heb meegemaakt is zo onvoorstelbaar groot en heftig, dat ik deze verschillen zag! Hoewel deze niveaus (graden) niet in de Bijbel zijn beschreven, heb ik dit wel zo moeten opschrijven om onderscheid te kunnen maken. Maar als ik dan twee jaar later, in het jaar 1990, voor het eerst de boeken van Jakob Lorber lees, dan zie ik dat er door de Heer wel degelijk ook over graden wordt gesproken. Drie niveaus, de 1e, 2e en de 3e graad!

Zie: Jakob Lorber – Weg tot Geestelijke Wedergeboorte (Blz.149 en 175/176)


“Door het vuur heen beproefd”

(Grootste beproeving aller-tijden)

De Wedergeboorte uit de geest
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”

Jezus, zou Johannes (de Apostel van de liefde) dit grote geheimenis van de Wedergeboorte uit de geest nooit hebben gegeven, als hij dit niet zelf alreeds had meegemaakt. Johannes zou van de Heer het boek Openbaring van de eindtijd krijgen, waarin vele bijzonderheden in de 2e en 3e graad van kennis zijn beschreven.

De Vuurproef geen zachtzinnige ervaring
De 11 Apostelen hebben Mattias gekozen om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen. (Hand.1:23-26) Alle twaalf discipelen zouden ten slotte uit de geest Wederom geboren worden. De Romein Paulus zou dan, in lijn, de 13e Apostel worden en ook hij ging door de Vuurproef en behaalde daarmee het Zoonschap Gods. De 2e graad.
Jezus, moet er wel heel vaak over gesproken hebben, want Hij bereidde zo de weg naar de Vuurproef voor, die al Zijn discipelen zouden meemaken.
(Matth.19:28) “Jezus, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de Wedergeboorte…”

Dit is geen bekering meer. Dit is de Wedergeboorte uit het Vuur!

De Vuurproef van Petrus
(1 Petr.1:7) “…opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn”.
(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
De Vuurproef van Mattheüs
(Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
De Vuurproef van Paulus
(Phil.3:12) “…maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht…”
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze dag* en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
(De Vuurproef) Paulus noemt dit; “…het bad der Wedergeboorte…”  – (Titus 3:5b)
De Vuurproef van Jacobus
(Jac.1:12) “…want, wanneer hij de proef heeft doorstaan…”
___
*) De Boze dag – Een Zoon Gods uit het Vuur van de Hel geboren.

Als een rechtvaardige het niveau van de 2e graad behaald, dan is hij een Zoon van God de Vader geworden en heeft zijn verkiezing bevestigd. “Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”  – (2 Petr.1:11)

Een rechtvaardige
(2 Petr.1:10) Petrus: “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen”.
Met ‘broeders’ bedoeld Petrus alle rechtvaardige bekeerlingen.
Er zijn maar twee verkiezingen: Terugkeer verloren Zoon en het behalen van het Zoonschap Gods.

De roeping is geen verkiezing. De roeping komt, over het algemeen, alleen voor bij een rechtvaardige. De betekenis daarvan is; dat Jezus aan een rechtvaardige verschijnt en hem een opdracht geeft. Dat is een roeping!

De Heilige Geest is niet bij de Vuurproef aanwezig
De Heer moet met de 2e Vuurproef wel tot het uiterste zijn gegaan om de 3e graad te kunnen behalen. Zo een grote impact had de aanval van Satan en zijn machten op Hem.
(Luc.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”

Als de 1e, 2e of de 3e Vuurproef uitbreekt, dan is de Heilige Geest niet meer in het mensenhart aanwezig. Dat moet je je wel realiseren. Want als een christen in geestelijke doodsangst lijdt, dan lijdt de Heilige Geest ook. Maar als het om de Vuurproef gaat, dan is de Heilige Geest, gedurende de strijd, niet in dat mensenhart aanwezig. Je staat er in deze strijd echt helemaal alleen voor.

Was de Heilige Geest met de 1e Vuurproef dan toch nog in het lichaam aanwezig geweest, dan is er een zeker moment dat de Heilige Geest de bekeerling gaat verdedigen. De Heilige Geest zal de aanval dan doeltreffend afslaan. Zou dat inderdaad het geval zijn, dan heeft de Heilige Geest gewonnen en niet degene die daardoor onder druk kwam te staan. Zolang de Heilige Geest in het lichaam aanwezig is, kan Satan niets doen. Hij zou niet eens aan een aanval denken! Er is geen reden. Maar, als deze oprechte bekeerling plotseling door de Heilige Geest wordt verlaten, dan ziet Satan dat direct. Hij weet dat deze christen zijn vijand is en zal terstond de aanval inzetten!

Petrus de Oalim!
(2 Petr.1:19) “En wij achten het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.”
Dit vers heeft twee betekenissen. Met het eerste gedeelte van de vers wordt de vreugde des Heren mee bedoeld en is in dit geval niet de Oalim, maar gaat een Zoon Gods aan. Het tweede gedeelte van de vers gaat het om een Zoon Gods, die het mysterie van de Oalim heeft kunnen bemachtigen. Dit vers is in de 3e graad van kennis geschreven! Want niemand kan dit zo op deze wijze schrijven als die niet zelf voor de 2e keer door het Vuur is gegaan. Met dit vers heeft Petrus het bewijs geleverd, dat hij over het niveau van de Oalim beschikt!
___
En nu pas is Matth.16:18 te begrijpen: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra [rots] zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”
(Matth.16:19) “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.”

De betekenis van Matth.16:19 is: Alle Oalim’s (3e graad) maar ook de Zonen Gods (2e graad) hebben de sleutels van het dodenrijk. Zij kunnen uit de hel halen wie zij maar willen!


De Boze dag – Strijders van de 1e, 2e en de 3e Vuurproef
.
Een wereldmens die de genade aangrijpt en in alle vrede zijn hart heeft bekeerd, is in geen enkel opzicht een geweldenaar. Een geweldenaar is hij, die de 1e Vuurproef heeft kunnen doorstaan!
(Efeze 6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
Er is in het leven van een christen maar één Boze dag. Namelijk, dat van Openb.12:2 “…en zij schreeuwde in haar weeën om te baren…”
Paulus noemt dit; “…het bad der Wedergeboorte…”  – (Titus 3:5b)

Dit is de “Vuurproef”. Wie dit alles ervaart, die is terecht een geweldenaar! (Matth.11:12) “Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

Zijn er drie soorten van een Vuurproef, dan zijn er ook drie soorten van verdediging
(Efeze 6:12-19) “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de Boze geesten in de hemelse gewesten.”
13] “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”
14-17] “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de Boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.”

18-19] “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken…”

Er zijn drie soorten van verdediging
De 1e Vuurproef:  De Helm. Want je wordt gebrainwasht!
De 2e Vuurproef:  Het Schild. De Oalim. Deze staat in zijn eigen kracht.
De 3e Vuurproef:  Het Zwaard Gods.* Is het woord van God de Vader.
___
*) De betekenis Zwaard Gods is eigenlijk: “Rechter”.

De Zonen Gods hebben dezelfde kracht, maar het is niet aan hun uiterlijk te zien. Alleen als het er op aankomt is het te zien dat bij Jezus, daadwerkelijk, een zwaard uit Zijn mond komt en de Oalim’s, die de 3e Vuurproef hebben meegemaakt, hebben dezelfde uitstraling.

De 1e Vuurproef
Met ‘De Helm‘ wordt verstaan, dat Satan op uw gedachten inbeukt!

Met de Boze dag wordt de rechtvaardige bekeerling, door de Vuurproef, totaal overrompeld. Satan valt aan met allerlei veronderstellingen en zelfmoordgedachten! Daar blijft hij mee doorgaan totdat deze vijand tenslotte door het vuur van uw gebed wordt weggejaagd. Gedurende deze strijd probeert u zich voor “een vermoedelijke vijand” (mensen) te verbergen. Bepaalde mensen kennen u en zouden wraak op u kunnen nemen. Dit wordt door Satan in uw gedachten ingegeven met vuur! Deze 1e Vuurproef duurt ongeveer één uur.

De 2e Vuurproef

Paulus spreekt van een Boze dag. Maar dat er nog twee zijn, heeft hij wellicht niet geweten. Met ‘Het Schild‘ wordt bedoeld, dat Satan u 3,5 dag lang uit balans wil brengen. Het Schild heeft u dan nodig om al die tijd staande te kunnen blijven. Hier komen geen zelfmoordgedachten aan te pas. U wilt nu herstelwerkzaamheden uitvoeren. Met andere woorden, je wilt het probleem wat je veroorzaakt hebt ongedaan maken. Maar dat is onmogelijk. Satan ziet dat en valt u voor de tweede keer aan. Dit is de 2e Vuurproef en duurt 3,5 dag!

De 3e Vuurproef
Het Woord van God de Vader
Met de 3e Vuurproef hebt u ‘Het Zwaard Gods‘ nodig. Dit zwaard heeft te maken met gerechtigheid. Deze aanval is onvoorstelbaar! Nu wordt u daadwerkelijk door één of meerdere mensen aangevallen. Het is een geestelijke aanval. Deze mensen worden door Satan aangezet om uw rechtvaardige inzichten te ondermijnen. Deze 3e Vuurproef duurt ongeveer een halve dag!

Is deze 3e Vuurproef, wat ook de 3e Vuurkennis is, een geheim Gods of de geboorte van één of meerdere Talenten, Talenten die niet te zien zijn? Of heeft deze ervaring misschien te maken met het behalen van weer een inzicht? Maar waarvan?

Volgens mijn Inzicht moet dit het Zwaard van God de Vader zijn. De enige betekenis van het Zwaard gaat alleen dat van de Rechter aan. Hoewel een Zoon Gods al een Rechter op zichzelf is, is dit niveau één in de 3e graad van kennis en inzichten en kan dan ook alleen door de Oalim zelf worden behaald. Het Zwaard Gods maakt dat de Oalim extreem rechts wordt. Er is geen middenweg of een linkse gedachte mogelijk.
___
De 3e Vuurkennis (Rechter Gods) kan alleen door het Zwaard Gods worden aangesproken. Het gebed van de 3e Vuurproef was voor mij Nota Bene één van verdediging. De Rechter, die zijn stelling verdedigd!
Voor het behalen van de Morgenster (Het niveau van de Oalim 3e graad) kan niet worden gebeden. Dit is een gift van God de Vader. (Openb.2:28) “…en Ik zal hem de Morgenster geven.”
___
Twee keer heb ik gebeden in de strijd van de 1e en de 2e Vuurproef, dat ik een Zoon van God de Vader ben. Maar de 3e Vuurproef was beslist anders. Wat moest dat toch allemaal voorstellen? Ik had geen idee. Ik heb ervoor gevast, maar een enig inzicht was toen voorlopig nog niet te behalen.

Zie: Trofeeën Zonen Gods

De ijzeren Staf

Na het behalen van de ijzeren Staf, op 23 mei 1992, duurde het nog 2,5 jaar voordat ik wist wat ik eigenlijk behaald had. Maar het mysterie van de ijzeren Staf zag ik eerst volledig in, toen ik op 27 jan.1995 daarvoor in gebed ging. Ik juichte van blijdschap!

Drie keer De Boze dag? Er is maar één Boze dag!
De 1e, 2e en de 3e graad en de 1e, 2e en de 3e Vuurkennis kan alleen met de geest door het Vuur heen worden behaald. Dit Vuur wordt persoonlijk door toedoen van Satan aangewakkerd. Hij staat tegenover u als hij de strijd met u aangaat. Hij is degene die u aanvalt. En in al deze drie gevallen wordt de geest er zowat door verplettert!
Toch is er maar één Boze dag, die van de 1e Vuurproef. Op de andere twee was ik al voorbereid.

Dit had ik geschreven op 2 dec.1994 en pas op 7 okt.1995 zag ik de waarheid van dit alles!

Niveau Oalim (3e graad) afgesloten
Het niveau van de Oalim is al in nov.2014 afgesloten. De laatste (Zoon Gods) die dit niveau heeft kunnen behalen, moet ergens in de wereld op die datum voor de 2e keer uit de Geest Wederom geboren zijn geworden.

Zie: Tijdschema (Countdown)

De laatste Jaarweek van Daniël (2x 3,5 jaar)

Twee keer een Opname vóór 31 mrt.2024
(27 en 30 mrt.2024)
1e Opname – 1e groep Bruiloftsgasten
2e Opname – 2e groep Bruiloftsgasten
Eindtijd bijna afgelopen
We zitten nu vlak voor de Opname voordat Jezus de Zijnen komt ophalen.
De laatste Jaarweek van Daniël is begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen in de eerste week van sept.2025.
De Grote Opwekking gaat beginnen in de maand juni/juli 2021 en eindigt in de tweede week van jan.2022.
De valse Profeet zal zich openbaren in aug.2021 en zijn einde zal zijn in de tweede week van jan.2022. Regeerperiode: Vijf maanden (±150 dagen)
Drie dagen na de dood van de valse Profeet staat de Antichrist op en Armageddon is begonnen.
De Opname zal plaatsvinden, drie maanden later in het Dal van Armageddon vóór 17 april 2022!

Valse Profeet (aug.2021 t/m jan.2022) Antichrist (jan.2022 t/m sept.2025)

Twee keer een Opname
(Matth.22:1-10) [vers 3] “En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen…”
Dit vers gaat de eerste groep Bruiloftsgasten aan, de 1e Opname. Het is nauwelijks te zien. Maar het over- overgrote deel van de genodigden laten het, om persoonlijke redenen, afweten.
___
Omdat er nog genoeg plaats is, wordt gezocht naar anderen “…zowel slechten als goeden…”  om de lege plaatsen op te vullen. En dit zijn nu de tweede groep Bruiloftsgasten die met de 2e Opname meegaan. Er zit een tijd tussen van drie dagen.
(Matth.22:10) “En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Hieraan is al te zien dat er twee keer een Opname zal plaatsvinden.


.
The Rapture April 2022
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Leeuwen op de Tronen Gods – Het mysterie van de Oalim

(DZG// Donderdag 26-12-2019/ 16:05)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) Twee Leeuwen en jonge Leeuw
Bron: _https://www.beeksebergen.nl/op-safari/dieren/leeuw
(Foto) Jezus, als Leeuw op de Tronen Gods – De Alfa en de Omega
Bron: _https://leeuwen.jouwweb.nl/wat-is-een-leeuw
Logo – Condor overzicht
(Kleine foto) – Bald Eagle – De Zonen Gods
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
(Foto) De 1e en de 2e Vuurproef
De Zonen Gods en de Oalim’s uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/ De Oalim’s
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Foto Leeuw – De 2e Vuurproef
Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
De Horizon aan zee
Bron: _https://pixabay.com/p-2730676/?no_redirect
Bald Eagle en de Leeuw uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
De aarde één van de 200 miljoen Aardbollen
(Foto) _https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/aLrkI0DhmhZvnxGfE8MX0ejmKdM=/0x46:1100×779/1200×800/filters:focal(0x46:1100×779)/cdn.vox-cdn.com/assets/2428629/nasa.jpg
Bron: _https://www.theverge.com/2013/4/6/4189952/nasa-launches-tess-nicer-missions-to-find-new-planets
De Horizon aan zee
Bron: _https://pixabay.com/p-2730676/?no_redirect
De blauwe planeet(Aarde en maan)
The Moon From Space Earth Wallpapers – (5120×2880)
Bron: _https://wallpaperaccess.com/the-moon-from-space-earth
(Foto) _https://wallpaperaccess.com/full/1133913.jpg
(Foto) 2 Petrus 1:10
Bron: _https://dianasihotang.wordpress.com/tag/holy-bible/page/13/
De Wapenrusting Gods – “De Boze dag” 
Bron: _http://www.real-life.nl/lifeletter/2010/strijders.html
Zie de vier paarden in het grafiek! – (1-2-3-4)
1) Het witte paard – De valse Profeet
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
2) Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
3) Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
4) Het vale paard
Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
In the 3 days of Darkness – Two Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a Rapture – YouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
The King is Coming!
Bron: _http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
===*===