Het ijzer, koper, zilver en het goud

“Het ijzer, koper, zilver en het goud
(Doel van inzichten)

_________________________

“Het Koninkrijk Gods breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

(Mattheüs 11:12)

De onvoorstelbare kracht van een Zoon Gods
Condor.Jezus: “Waarlijk, er is in de Hemel als ook op de Aarde niets groters dan Mijn kinderen. Wie derhalve het kindschap Gods heeft, die heeft meer dan wat alle Hemelen omvatten. Want hij heeft Mij, God de eeuwige, oneindige, de boven alles verheven God vol macht, kracht en heiligheid, als de meest liefdevolle, alleen ware Vader in zich en is dus in al Mijn volkomenheid, welke is Mijn oneindige liefde, genade, wijsheid en kracht. Zie, dat is het kindschap en dit kindschap geef ik aan u!”

(Jakob Lorber: “Woorden van Jezus” blz.143)

Een Zoon Gods (2e graad) beschikt in nood over een instinct
Het instinct is een natuurdrift, een aandrift tot onbewust doeltreffend handelen. Instinct is een kracht tot zelfbehoud. Zo weten ook zij, die uit de Geest Gods Wederom geboren zijn geworden, uit geestelijk instinct en niet door wereldse wijsbegeerte of wijsheid hoe zij moeten bidden. Alle Zonen Gods worden beschermt door de kracht van hun eigen instinct.

Dit instinct hebben de bekeerlingen (1e graad) niet.

De wind

(Joh.3:8) “De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”

Een Zoon Gods is als de wind. Hij is niet meer te volgen, zelfs door niemand binnen de gemeente. Hij gaat zijn eigen weg. Hij heeft door de kracht van zijn instinct de kennis Gods om doeltreffend te kunnen praten en de kleintjes luisteren ernaar. (Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mag worden, …en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”  (omdat u ziende worde)

Hoewel een Zoon Gods in de ogen van bekeerlingen zich als een verloren zoon kan gedragen, wordt hij toch steeds door zijn instinct geleid en wel op een wijze, dat hij zelfs als mens niet meer kan begrijpen. Een Zoon Gods denkt en handelt als een kind gelijk, hij gedraagt zich er ook naar. Door de kracht van zijn eigen inzichten, gaat hij zijn eigen weg!

De zondegrens van het toelaatbare kan door de kracht van zijn instinct niet overschreden worden. Met andere woorden, hij wordt als het ware te allen tijde door zijn eigen instinct beschermd!

Het Koninkrijk Gods
God de Vader, kijkt reikhalzend uit naar Zijn Zonen. De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods.
(Phil.2:15) “Omdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.”
(Openb.3:12) “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods.”

(Psalm 114:4) “De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.”

(Matth.11:11) “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.”
De betekenis hiervan is: Er worden op de Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren.

Daarom zegt Jezus ook: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” (Matth.6:33)

(Matth.11:12)“Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

(In de Bijbel staat “koninkrijk der hemelen” maar het moet zijn “Koninkrijk Gods”)

Als een bekeerling (1e graad), eerst na jaren, uit de geest in de 2e graad Wederom geboren is, dan wordt hij door Jezus een geweldenaar genoemd. Een geweldenaar is hij die de Vuurproef van de Wedergeboorte heeft kunnen doorstaan. Het zijn al deze Krachtbronnen en Machten die de Vuurkennis in de 2e en 3e graad beheren en hanteren en velen van hun zijn in het bezit van de ijzeren Staf!
Daarom zegt Jezus ook: En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb en Ik zal hem de morgenster geven.”  (Openb.2:26-28)

Degene die overwint heeft (2 Petr.1:10)!

Zie Countdown (De tijd loopt af)
Het niveau van “De Bruid” was in nov.2009 al afgesloten.
De Morgenster is “De Oalim” en andersom. Deze is de kracht Gods in de 3e graad van kennis dat eind nov.2014 is afgesloten en als laatste nog door een Benjamin kon worden behaald. Dit niveau, van de Oalim, kan niet meer behaald worden.
Het behalen van “De laatste Benjamin” (Zoon Gods) wordt in de maand augustus 2018 afgesloten!
De Oalim is precies 5 jaar later, na de laatste Bruid, in nov.2014 afgesloten. De laatste Benjamin zal geboren worden in de maand augustus 2018. Dat is 3 jaar en 10 maanden later. Hieraan is al duidelijk te zien dat de tijd afloopt.

_____


Het ijzer, koper, zilver en het goud
.
Het ijzer zijn de harde onwillige mensen, de tijdblinden en wereldgeesten.
Het koper zijn de naamchristenen, die de wetboek van de wereld met geweld naleven.
Vrouwe Justitia_Het zilver zijn alle bekeerlingen van Jezus die, gedeeltelijk wel en niet, over (2 Petr.1:10) beschikken. “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
Alle Zonen Gods (2e en 3e graad) hebben hun verkiezing bevestigd. Alleen de terugkeer van de verloren Zoon heeft zijn niveau in de 1e graad met de verkiezing kunnen bevestigen, hij kan nooit meer vallen!
Degene (1e graad) die de roeping Gods zijn nagekomen, hebben in zekere zin ook hun verkiezing kunnen bevestigen. Al dezen zijn zonen en dochters van de Heer. Zij leven allen in de 1e graad van kennis en worden de engelen van de Heer genoemd: “De Majesteit- Engelen”.
Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren is die wordt een engel. Zie: “Een visioen over de hemel”

Zie: (Jer.10:9 en Hagg.2:9) “…van Mij is het zilver en van Mij is het goud.”

Het goud zijn de Zonen, Sterren, Rammen, de Zuilen Gods
Het uiteindelijke doel wat God de Vader met de Aarde en de mensheid voor heeft is, dat er, uit de gemeente van de Heer, Zonen van God geboren zouden worden. De gemeente van de Heer zijn wereldwijd alle bekeerlingen tezamen, die de Bruidsgemeente vertegenwoordigen en alleen uit deze gemeente worden Zonen van God geboren.

De Majesteit- engelen zijn de zonen en dochters van Jezus en gaan alleen degene aan, die niet uit de geest Wederom geboren zijn geworden. Zij hebben alleen de genade Gods aangegrepen en hun hart bekeerd en die bekering met de waterdoop bevestigd. Na het drinken van de Melk Gods is er daarna het harde voedsel, de Ponden, en daarna mogelijk de strijd in de 2e graad. Want immers; “…hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.” (Joh.1:12)

Eenzaam

Als een christen eenmaal uit de geest Wederom geboren is, zal hij niet zo gauw niemand, of een gelijke, kunnen vinden die met hem in de 2e en 3e graad zou kunnen praten. Hij zal zich dan net als ik ook erg eenzaam gaan voelen! Want de Zonen Gods hebben de kennis in de 2e graad en de Oalim’s hebben met de 3e graad een kennis (Vuurkennis) die zij met niemand zo gemakkelijk kunnen delen.

Wat zegt de Bijbel over de Wedergeboorte?
Alle Zonen Gods zijn “Eerstelingen” in de 2e graad van kracht en kennis.
(Deut.21:15-17) “…want deze is de eersteling van zijn kracht…”
(Joh.3:5)
Niet uit het vlees (Joh.1:12-13) maar uit de Geest Gods.
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”
(Jac.1:18)
Door de Wedergeboorte alleen, eerstelingen Gods mogelijk.
(I Joh.3:9)
Een Zoon Gods kan niet meer zondigen, want hij is uit God geboren. Dit gaat de hemel aan. nl. In de hemel kunnen engelen zondigen, maar de Zonen Gods niet. Op de Aarde is het zijn instinct dat het 3e hart beschermd in de 2e graad.
Het 4e hart is dat van de Oalim in de 3e graad.
(I Joh.5:4)
“Want al wat uit de Geest Gods geboren is, overwint de wereld.”
Dit is de kracht van een Zoon Gods. (Rom.12:2a)
Een Zoon Gods, is in zijn geestelijk denken voor de 2e keer hervormd.
Bij de Oalim is dat voor de 3e keer.
(Tit.3:5a)
“Het bad der wedergeboorte” Dit is de Vuurproef. (Openb.12:2) “…en zij schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”
(Tit.3:5b)
Opnieuw (voor de tweede keer) een geestelijke vernieuwing door de Heilige Geest.
(Col.3:10)
Door de vernieuwing van de geest.
Door de Vuurproef heen, in de 2e graad van kennis.
(I Joh.2:29)
“Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.
m.a.w. Zonder de Vuurproef kan er geen heiliging bestaan.
Heiliging kan alleen bij de Zonen Gods worden gevonden.
(I Petr.1:23)
Wederom geboren, alleen uit de Geest Gods mogelijk.
(I Petr.1:3-5)
“…tot een levende hoop… de erfenis (Gods) die in de hemelen weggelegd is voor u, gereed om geopenbaard te worden…”
Dit is de verwachting Gods en gaat de Wedergeboorte uit de geest aan.
(I Petr.1:6-7)
“…goud, dat door vuur beproeft wordt.”  Deze ervaring gaat door het Vuur!
(Opb.12:2,4b)
Dit is het begin en het ontstaan van de Wedergeboorte uit de geest.
De vrouw stelt een bekeerling voor. (Openb.12:13)*
___
*) (Openb.12:13) “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”
Dit moment is voor de mens onzichtbaar. Na de Opname gaat de grootste groep (1e graad) door naar het koninkrijk der hemel en een klein deel (2e en 3e graad) naar het Koninkrijk Gods.
Alleen degene die door de Heer is uitgekozen, gaan naar het “Hof van Eden”. Het gaat hier alleen om de Heren die gedurende de tijd van Armageddon door de Heilige Geest worden onderwezen.
(Openb.12:17) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

Dit vers gaat de Rest- christenen aan die na de Opname zullen achterblijven.

Wie dit zo leest, zal moeten toegeven dat de Wedergeboorte uit de geest al geen gewone bekering meer kan zijn maar een ervaring, zoveel meer groter en hoger, dat die zonder bekering vooraf, door geen één mens zomaar kan worden ervaren. De Wedergeboorte is een mysterie en kan niet naar behoren uitgelegd worden.

Vier jaar, nadat ik met het schrijven over dit onderwerp was begonnen, kwam ik niet of nauwelijks tot een directe uitleg ervan. Vele bijzonderheden vooraf zijn gemakkelijk in te zien. Maar de kern van de Wedergeboorte zelf, namelijk het ervaren van de Vuurproef, is in strijd met het woord van God! Maar juist hierin zit het geheimenis. Want alleen door de aanwezigheid en toedoen van Satan kan de Wedergeboorte uitbreken. Zie (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

Zie nu ook de verrichtingen van de verloren Zoon. (Luc.15:1-32) God kan er natuurlijk nooit mee eens zijn, hoe dat deze in de wereld is teruggevallen. Maar toch is juist hij, met zijn terugkomst, de man bij God de Vader en is daardoor vele malen meer dan zijn oudere en zogenaamde wijze broeder. Wie kan dat alles begrijpen? Het inzicht kan alleen door kennis behaalt worden, er is geen andere mogelijkheid.

De Zonen Gods gaan dezelfde weg, maar is niet zo dramatisch als dat van de terugkeer van de verloren Zoon. Een bekeerling Gods in de 1e graad van kennis, die een Zoon Gods gaat worden, kan alleen het niveau van de 2e graad aangrijpen door de zonde heen. Er is namelijk geen andere weg. En die zonde, waarin het mysterie van de Wedergeboorte is verborgen, kan hij dan alleen weer ontvluchten als hij zijn toevlucht tot Jezus neemt. Deze handeling kan door Satan niet meer worden verdragen en Satan valt de bekeerling aan en de Vuurproef is begonnen. Zie: (Openb.12:2 en 4b)

Kan ik het bewijzen?
Zou ik er wel met iemand over kunnen spreken? Ja zeker, maar wie zal mij geloven? Kan ik het bewijzen? Neen, het is nauwelijks te bewijzen. Want al zou ik bij machte zijn, ze zullen niet geloven.

Bijvoorbeeld: het mysterie van de geest, met of zonder de waterdoop, en alle hemelse trofeeën de Vuurproef van de Wedergeboorte, de ijzeren Staf, de Bruidsbeker en de Oalim. De Bruid kan met de Beker Gods vele Tronen verdienen. Maar het allergrootste wonder wat er bestaat is wel, de tweede Vuurproef van “De Oalim!”

Wie zal mij geloven en wat zou u doen? Zou u de vele bijzonderheden Gods voor uzelf houden als Jezus u een gedeelte van Zijn Koninkrijk zou laten zien en vooral, hoe en op welke wijze de trofeeën behaald kunnen worden? Vertel mij. Wie wil er nog een geestelijk onderwijs meer als het om de Wedergeboorte gaat? Genoeg geloof zeggen ze: “Wij leren wat wij moeten weten.” Dan zeggen de gelovigen op hun beurt en nog veel meer, de ware christenen Gods: “Wat moeten wij dan nog meer leren?” En een ieder die zo praat en denkt, diens hart is verhard en elke waarheid in de 2e graad, gaat aan hun voorbij.

Vgl.(Joh.16:13) en (Joh.3:11)

Waarom is de Wedergeboorte zo moeilijk te behalen?

De Wedergeboorte uit de geest laat zich niet door het gebed of vasten vinden, maar alleen door het inzicht zelf. Inzicht brengt de kennis! Is het inzicht eenmaal daar, dan hoeft de bekeerling er zich geen drukte meer over te maken. Want het behalen van het inzicht maakt, dat de bekeerling al in verwachting is. Nu is het vervolg ervan alleen nog maar het werk van de Heilige Geest en niet meer dat van de bekeerling zelf. Het gaat bij de Heilige Geest er alleen om, dat het inzicht van de Wedergeboorte wordt behaald en meer niet. Dat is voor Hem al voldoende. De moeilijkheidsgraad is aan de Heilige Geest gelegen om deze bekeerling nu er zo op voor te bereiden, dat hij met vlag en wimpel de Vuur¬proef van de Wedergeboorte zou kunnen weerstaan. En mocht het gebeuren dat deze bekeerling de laatste Benjamin is, die uit de geest wederom geboren gaat worden, dan zal de Opname uiteraard net zolang uitblijven, totdat de Wedergeboorte bij deze ene bekeerling een feit is. Pas dan zal de Opname plaatsvinden.

Het Koninkrijk Gods alleen voor de aller- kleintjes
Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” (Luc.18:17)

(Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Zonen Gods te worden.”

Het is Jezus die een christen te dien dage uit de 1e graad van zijn kennis kan weghalen! Dat kan een christen zelf niet doen, dat is onmogelijk. Daarbij is hulp nodig.
Als met het lezen van de verslagen, in deze Website, een christen tot nadenken wordt aangezet, dan is de kans heel groot dat deze tot een enig inzicht komt in de 2e graad! Opdat moment kijkt de christen dan in het mysterie van de 2e graad. Hij zal dan direct, onder grote verbazing, toegeven nog niet uit de geest Wederom geboren te zijn. Echter het is de Heilige Geest die hem dit mysterie heeft laten inzien, het grote inzicht in de 2e graad!
Nu hoeft de Heilige Geest niet veel meer te doen. Hij wacht nu het moment af, dat de christen ook daadwerkelijk aan de wedren gaat beginnen. Want een christen kan de renbaan alleen afrennen, samen met de Heilige Geest. Paulus zegt ook: “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen [Zonen Gods] zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.” (Titus 3:4-7)
De vertaling van deze verzen in het kort: “Jezus, heeft een bekeerling gered uit de 1e graad van zijn kennis en door de Wedergeboorte uit de geest gezet op de 2e graad van kennis.”

Het “Bad der Wedergeboorte” is de Vuurproef! (Efez.6:10-18)

Verschil van kennis en verdraagzaamheid, beiden in de 1e graad
Een bekeerling in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid zal nooit en te nimmer toegeven. Maar een bekeerling in de 1e graad van kennis wel, want deze behoren tot de kleintjes en alleen voor hen is het Koninkrijk Gods (Joh.1:12) weggelegd. Deze zijn leergierig en alleen zij geloven wat buiten de Bijbel om hen via (Joh.16:13) nog meer te brengen heeft.
Alle bekeerlingen Gods in de 1e graad van kennis behoren tot de wijze en, jammer genoeg ook, tot de dwaze maagden.

Een bekeerling die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft, is beslist geen maagd en kan dan ook niet met een dwaze maagd vergeleken worden. Een maagd is rein en wordt door Jezus een rechtvaardige genoemd. Want alleen degene die geloven dat Jezus “Het grote Johannes Evangelie” aan de mysticus Jakob Lorber heeft gedicteerd, die leven in de 1e graad van kennis!

Het geheim van de kleine kinderen

De mens is schuw als het om de waarheid gaat. Leer daarom de geest van uw verdraagzaamheid kennen en weet dat alleen degene, die als een kind gelijk is, nog door de kracht van de Heilige Geest onderwezen kunnen worden. Want alleen zij zullen de leer, die de Heilige Geest hun ingeeft, geloven. De grote schooljongens of schoolkinderen denken allen wel het leven te kunnen bemachtigen, maar de Wedergeboorte uit de geest zal bij hen wegblijven. Dit vanwege hun halsstarrigheid. Want immers, de Heilige Geest is een waardige leermeester en laat zich niet dwingen.

Wie niet als een kind gelijk is, zal het Koninkrijk Gods geenszins kunnen ingaan. Neem nu een volwassene en een klein kindje van twee of drie jaar oud. Wie van deze twee heeft nu het grootste geloof? Wel dan, wie niet als een kind gelijk is, kan onmogelijk door de Heilige Geest overtuigd worden als het om het mysterie van de Wedergeboorte gaat.

Het hart verhard
Nogmaals wil ik alle bekeerlingen erop wijzen, dat de waarheid als een twee snijdend zwaard is. Velen zullen op dit punt moeten afhaken. Alleen de allersterkste onder de kleine kinderen zouden kunnen doorgaan. En daarmee scheiden de grote schoolkinderen zich automatisch af van de aller- kleintjes waarvan alleen de Vader uitdrukkelijk zegt; dat wie niet als een kind gelijk is het Koninkrijk Gods geenszins zullen zien laat staan ingaan, omdat zij dat niet kunnen en ook niet willen. Want immers deze waarheid kunnen zij niet aan en nog veel minder verdragen. Daarom ben ik bovenaan deze Website dan ook begonnen met “De Zonen Gods” waarin het mysterie van “De Oalim” direct aller aandacht trekt!

De grote schooljongens en schoolkinderen zullen zich op dit punt direct moeten onderscheiden van de aller- kleintjes. Want voorwaar, als ik dat niet gedaan zou hebben, dan zouden vele hun hart verharden! Want wiens hart eenmaal verhard is, zal er met de Opname niet bij zijn.

Wie niet als een kind gelijk is

(Jakob Lorber “Woorden van Jezus” blz.9)
Jezus: “Zoek het grote (Wedergeboorte) dat is Mijn Rijk, dan zal u ook het kleine van deze wereld ten deel vallen. Maar wanneer u zoekt naar het kleine, dan zoudt u het grote niet waard geacht kunnen worden.”

Wie na zijn bekering in zijn geloof is vastgeroest, zal niet zo gemakkelijk het mysterie van de Wedergeboorte kunnen inzien. Want de Heilige Geest is dan verplicht om dit mysterie van hem af te houden.

De Heilige Geest
Al mijn schrijven zijn in de 2e en de 3e graad van kennis opgemaakt. Wie mijn verslagen leest zal dat direct opmerken. Want de christenen zitten meteen vol met vragen. Neem bijvoorbeeld alleen al het overzicht van de Zeven hemelen Gods. Hier zit de Heilige Geest achter!

De kleintjes worden nu onbewust onder druk gezet door de kracht die de 2e graad heeft. Het niveau neemt direct toe! Dat moet ook wel, want anders kunt u mij niet meer volgen. Er zijn wereldwijd nog maar heel weinig christenen, bij wie de Heilige Geest het lukt om deze kleintjes nog steeds op het juiste pad van dit mysterie te houden. Maar, vanwege de toenemende zonde worden het er steeds minder.

Ware kennis

Als het om het behalen van het Zoonschap Gods gaat is het heel belangrijk dat u de Heer Jezus in een ernstig gebed vraagt, of Hij u hiermee zou willen helpen om dit alles te begrijpen. Dit is nodig, omdat de inzichten die in 2e graad verborgen liggen gewoonweg niet te zien zijn. Dit mysterie is achter de horizon verborgen.

De Zonen Gods.com
Deze Website is er vanaf maart 2015 en is wereldwijd nog volkomen onbekend. Het zijn maar enkelen die van het bestaan van deze Website op de hoogte zijn. De titel van de Website gaat uit naar de Reuzen van vroeger, de Nephilims die voor de Zondvloed hebben geleefd. Mensen van 5 en 7 meter groot! Maar Jezus zal de kleine naar deze Website leiden.

De titel van deze Website was niet mijn idee. Aanvankelijk had ik “De winter en de sabbat” voor als titel. Dat stond al vast. Maar de Heer gaf mij in de nacht van 03 maart 2015 door dat het “De Zonen Gods” moet zijn. Daarom heb ik de titel veranderd. Omdat het de Heer is die mij deze titel heeft gegeven, heb ik onderaan het Condor overzicht neergezet: “Jezus, en een Website”.

Als ik dan de bezoekers teller zie, dan zie ik dat de interesse met het lezen van mijn verslagen gestaag toeneemt. Het aantal bezoekers is nog beslist niet wat het zou moeten zijn. Daarom ga ik ervan uit dat voor het behalen van dit mysterie al enige inzichten zijn opgebouwd, die uiteindelijk het grote inzicht van de Wedergeboorte zou kunnen dragen. Daarom ben ik daar ook niet bang voor wat de christenen allemaal zullen gaan lezen. Maar mocht het toch te veel worden, maak er dan een aantekening van. Want de vraag staat in één van mijn verslagen!

Het ware vasten
Veel christenen kunnen het moment niet bepalen wanneer het vasten het best kan worden begonnen. De christenen die mijn Website hebben gelezen gaan vrijwel direct vasten. Dat kan ik mij best wel voorstellen, want er is nog maar weinig tijd!
Wie in geestelijke wijsheid en kennis tekort schiet die gaat bidden en vasten als het om de Wedergeboorte gaat. Want met vasten verstevig je de geestelijke ondergrond, in kennis en waarheid wat eigenlijk ook een fundering is. (Jak.1:5-6) “Indien echter iemand van u in wijsheid [en kennis] te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelen…”
Als u wilt vasten, ga dan in gebed als het om het behalen van het inzicht in de 2e graad gaat. Bid de hemel naar beneden als het om dit inzicht gaat. Want de tijd gaat veel sneller dan gij denkt. Elke dag komt de Opname dichterbij! En het Zoonschap Gods kan alleen op de Aarde behaald worden en niet in de hemel.

Jezus, is de eerst geboren Zoon Gods op de Aarde. Alleen op deze planeet Aarde kunnen Zonen Gods geboren worden en Jezus was de eerste! Daarna zouden vele volgen.

In (Deel 1) “De laatste Benjamin” en (Deel 2) “De renbaan van Paulus” staan alle kernpunten beschreven die de Wedergeboorte uit de geest aangaan. Maar nog veelmeer staat er geschreven in “De Zonen Gods” (2e graad) en “De Morgenster”/”De Oalim” (3e graad)

Voor het behalen van het Zoonschap Gods is een bekeerling/rechtvaardige te allen tijde afhankelijk van de Heilige Geest. Het enige wat je kunt doen, is het verzamelen van enige kennis meer als u dit mysterie zou willen bemachtigen. U zult dan heel specifiek moeten zijn. Mocht een detail nog niet duidelijk zijn, blijf er dan constant voor bidden en erover praten en de kennis zal vermeerderen.

De beste weg

Voor het behalen van het Zoonschap Gods, de Wedergeboorte uit de geest, is het vasten en bidden de beste weg. Kennis en wijsheid zijn alleen door vasten en gebed te behalen. Met het lezen van al mijn verslagen zijn enkele lezers nu al zover gevorderd, dat ze al meer dan voldoende kennis hebben. De Heilige Geest heeft hen dat allemaal al ingegeven. Het is goed als daarvoor gevast gaat worden zeker, ook het sober vasten hoort daarbij. De kennis in de 2e graad zal hand over hand toenemen.

Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, zijn er tot nu toe wereldwijd meer dan honderden miljoenen christenen geweest, die om dit mysterie hebben gevast en gebeden. En zeer- zeer velen hebben het niet gehaald. Want de Heilige Geest komt alleen met het geven van kennis en niet met inzichten. Maar als een christen alle kennis in de 2e graad gaat verzamelen bestaat de kans, dat hij plotseling het inzicht in de 2e graad kan bemachtigen en inzien.

Het spreken in tongen
(Rom.8:26-27) En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.”

De christenen zullen begrijpen dat hun zoektocht naar het Zoonschap Gods, door de kracht van de Heilige Geest wordt aangespoord. Dat zult u, op een gegeven ogenblik, van uzelf al overduidelijk kunnen zien. Velen geven ook toe dat ze nog niet uit de geest Wederom geboren zijn en dat is voor de Heilige Geest het teken om met deze zoekers verder te gaan.

Een gelijkenis
Neem nu bijvoorbeeld de Joden. Zij zullen hun hart niet zo gauw bekeren, waarom? Dat komt omdat zij zich tot de heidenen zouden moeten verlagen om hun hart te kunnen bekeren en dat is iets wat ze nooit zullen doen! Want met dit inzicht zijn ze dan ook terecht tegen Jezus.

De reactie van een Jood: “Want als Jezus uit de Joden is, waarom moet ik mij als Jood dan verlagen om eerst aan de heidenen gelijk te zijn?” Ziet u. Daarom zegt God de Vader ook: “Omdat zij (de Joden) Mijn Zoon hebben gekruisigd, ga IK nu naar de heidenen en IK zal hun het Zoonschap Gods geven.”

Wel nu, een bekeerling die al voor jaren of tientallen jaren Jezus kent en altijd al gedacht heeft dat hij tot de Bruid van Jezus behoord en die stelling dan ook verdedigd, zal nooit toegeven dat bij hem zelfs de Wedergeboorte uit de geest nog niet is gevonden. Want net als de Joden behoren ook zij tot de grote schooljongens en in beide gevallen hebben ze dan ook een heel stugge geest.

Satan fluistert deze hoogmoedige christenen constant in, dat hun positie wel goed zit, terwijl dat juist niet zo is. Hij bewaakt deze zielen met angstvallige ijver. Het is maar een enkele, die bij het sterven, het leven zou kunnen beërven. Daar heeft Satan geen problemen mee, want dat gaat nog wel. Maar wat hij beslist niet kan hebben is, dat er weer een Zoon Gods geboren gaat worden. Want deze Zoon is geen engel meer, maar een kracht Gods!

Een Zoon Gods die zijn niveau inziet en ook nog eens ernaar handelt, is voor Satan het aller ergste wat hem maar kan overkomen. Want een Zoon Gods kan handelen met een ijzeren Staf, te minste als hij over de ijzeren Staf beschikt. Jezus, heeft er dan ook het allergrootste belang bij, dat de kleine zo snel mogelijk uit de Geest Wederom geboren gaat worden. Daarom is het behalen van het grote inzicht hierin de eerste vereiste!

Op het moment dat een christen dit mysterie inziet en deze is bij machte om God de Vader te kunnen bewijzen dat hij nog niet uit de geest Wederom geboren is, dan kan het inzicht in de 2e graad, die de Wedergeboorte brengt, hem niet meer ontgaan. De christen zal God de Vader dus eerst moeten kunnen bewijzen, dat bij hem/haar inderdaad de Wedergeboorte nog niet is gevonden. Dat is al een hele klus en dan pas leert u bidden!

Om dit te kunnen bewijzen, kan alleen door vasten en bidden worden behaald.

Een christen kan mij ten dele wel overtuigen, maar het gaat erom dat u God de Vader moet kunnen overtuigen en niet mij. Dat vasten gaat in werkelijkheid het behalen van kennis aan, die u tot een enig inzicht in de 2e graad kan brengen. Om de waarheid en kennis te bevorderen, dus te versnellen, kan daarvoor gevast worden. Maar vele kunnen het geduld niet opbrengen en gaan geforceerd vasten. M.a.w. Ik wil direct het inzicht bemachtigen, maar zonder kennis is het inzicht niet te behalen. Er moet dan ook eerst voor het verzamelen van kennis worden gebeden.

Wanneer is dat moment te bemerken?
Op het moment dat u God de Vader daadwerkelijk kunt bewijzen, dat je nog niet uit de geest Wederom geboren bent, dan is dat het moment dat je ogen geopend zullen worden in de 2e graad van kennis, wat tegelijkertijd ook het inzicht is! En dit is het bewijs dat je bij God de Vader voor Zijn Troon zult moeten voorleggen en het Zoonschap Gods is in zicht! Zodra u over dit bewijs beschikt, zult u ook op mij indruk kunnen maken en niet eerder. Want ik weet hoe de christen dan gaat praten.

Zie: “De Zonen Gods” /2e graad

Het ware gebed
Gebed is nu nummer één! Zie nu hoe het gebed in werkelijkheid in elkaar zit. Vele christenen bidden de hele dag door en het schijnt gewoonweg zo te zijn, dat hun gebeden maar niet worden verhoord. De Heilige Geest komt ons in zekere zin hierin tegemoet. (Rom.8:26-27) Daarom is het spreken in tongen ook zo buitengewoon belangrijk! Maar voordat een christen in tongen gaat praten, moet je eerst duidelijk je wensen voor de Troon van God de Vader neerleggen. Want immers, je weet niet wat je zegt als de Heilige Geest door je heen spreekt. Dit gebed moet steeds in welke vorm dan ook herhaald worden.

Voordat een christen in tongen gaat spreken, heeft hij met zijn gebeden al meer dan duidelijk gemaakt, dat hij nu nog maar één doel voor ogen heeft: Het behalen van het Zoonschap Gods! Daarna neemt de Heilige Geest het over.

Gelijkenis
Als u in de maatschappij wat wil bereiken, dan hebt u papieren nodig om indruk te kunnen maken en u hebt een baan. Maar als het om het behalen van het Zoonschap Gods gaat kun u voorlopig nog, in geen enkele vorm dan ook, bij God de Vader indruk maken. Daar helpt ook het totaal vasten niet bij. Want kennis en veel weten heb je nodig om een baan te kunnen vinden. Maar nu gaat het hier duidelijk om het behalen van het grote inzicht van de Wedergeboorte, dat nota bene verborgen is in de 2e graad van kennis en daar zijn geen papieren voor. Dat kun u ook niet met het vasten behalen, dat gaat niet.

Met vasten hun u kracht bijzetten als het om het behalen van kennis gaat, dat wel. Maar voor het behalen van het inzicht, dat ook nog eens het Zoonschap Gods aangaat, kan niet voor gevast worden. Oh ja, u kunt wel vasten als u dat wil, maar meer dan alleen kennis verzamelen zal het u nog geen inzichten brengen. Het is te allen tijde aan de Heilige Geest gelegen die u tot het inzicht in de 2e graad kan brengen.

Doel van inzichten

Als u, in uw gebeden Jezus aanroept en Hem om raad vraagt, dan is het beste wat u kunt doen een precieze tijd aanhouden zo vaak als u voor het behalen van het inzicht gaat bidden. Vraag de Heer Jezus, of Hij u naar dit inzicht mag leiden.

Jakob Lorber: “Weg tot geestelijke Wedergeboorte”

(Blz.115) Jezus: “Leest daarom weinig, maar bidt des te meer, dan zal Ik tot jullie komen en je in één minuut meer geven, dan alle bibliotheken in de hele wereld hebben aan te bieden.”

(Blz.120) Jezus: “Als je bidt, dan moet je vast besluiten geheel met de wereld te breken, zich geheel aan Mij overgeven en in zijn liefde een groot verlangen naar mij hebben; hij moet zich in dit grote verlangen dagelijks van de wereld en alle zaken in zich terugtrekken en te minste zeven kwartier lang met gesloten deuren en vensters in volledige rust alleen maar in zijn binnenste met Mij bezig houden.”
De moeilijkheids graad van de Wedergeboorte uit de geest is onvoorstelbaar!
Mijn beste tijd van bidden is nog steeds van 22:00 t/m 01:00 uur.

Jezus, bad elke dag 3 uur.

(Blz.126) “Kijk wat Ik voor jullie heb gedaan! Maar doen jullie er ook naar dat dit werk in jullie volbracht zou zijn? – Oh ja, jullie lezen vlijtig, jullie schrijven ook vlijtig, jullie spreken ook graag over Mij. Maar wanneer Ik zeg: “Wijd aan Mij, in plaats van aan zo vele lust gevende zaken van de wereld slechts een vol uur per dag; heilig dit daarvoor, dat je je daarin met niets anders dan alleen met Mij in je hart bezig houdt! Oh, dan zullen jullie honderd bezwaren in plaats van één vinden en honderd wereldse gedachten zullen zich om een enkele zwakke geestelijke draaien als een wervelwind!”

Het geheim van doeltreffend bidden

Houdt steeds de juiste tijd aan. Ben je bij voorbaat gewent om steeds om 22:00 uur te gaan slapen, ga dan om precies 21:00 uur beginnen met bidden. Houdt elke dag de juiste tijd van dit bidden aan en wijk er niet vanaf, net zolang totdat je voldoende kennis hebt verzameld om het grote inzicht van de Wedergeboorte te kunnen inzien.

Waarom moet deze tijd zo precies mogelijk worden aanhouden?
Zie nu het volgende:

Vanuit de Hemelen zijn er constant engelen die heen en weer vliegen om de boodschappen van de Heer naar zijn kinderen op Aarde brengen, om hun gebeden te verhoren. Want de Vader weet waar u mee bezig bent! Nu dan, als dan door een aanhoudend bidden en smeken om de Wedergeboorte de aandacht van de Vader is gewekt, dan gaat er een Engel naar de Aarde toe om u deze kennis persoonlijk te overhandigen.

Het volgende wordt heel belangrijk

God de Vader weet, dat u op gezette tijden (bijv. van 21:00 t/m 22:00 uur) steeds om dit mysterie hebt gebeden zal dan ook precies op dat tijdstip een Engel naar de Aarde sturen om u deze kennis over te brengen, dat u het grote inzicht zal doen laten inzien wat nodig is om God de Vader uw doelstelling te kunnen bewijzen. Maar, als je dan op één of andere wijze met andere zaken bezig houdt en je bent op dat moment niet in de gelegenheid of in gebed en de Engel zou dan tevergeefs langskomen, dan wacht hij toch de volle tijd van één uur af. Mocht u dan toch nog binnen die tijd weer met het gebed beginnen, dan zal het grote inzicht, voor jou vertaald in de ware kennis, worden overgedragen en het behalen van het inzicht is een feit!

Maar, mocht de zo vele lust gevende zaken van de wereld u van dit gebed afhouden zodanig, dat de Engel onverrichte zake naar de Almachtige moet terugkeren, dan kun je, vanaf het eerste begin, met uw bidden en smeken, weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar weet wel dat u dan nog veel langer bezig zult zijn, wil je dit grote inzicht dan ook echt kunnen bemachtigen. Want op deze wijze hebben honderden miljoenen christenen misgegrepen.

Eén voordeel hebben de christenen al met het lezen van dit verslag. Vrijwel alle bijzonderheden, in deze Website, zijn geschreven in de 2e en 3e graad van kennis!
Voor een enkele is het een kwestie van tijd, want het Zoonschap Gods hebben ze voor het grijpen!
Ook Petrus heeft ervoor moeten bidden. Jezus, heeft hem daarmee geholpen.
Zie: (Luc.22:31-32) “Simon, Simon, zie, …Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uwe broederen.”

En dit zelfde zeg ik tegen al mijn lezers: “Uw geloof, met het behalen van dit mysterie, zal niet bezwijken! En als u eenmaal tot bekering bent gekomen, dus het Zoonschap Gods hebt behaald, versterk dan de gemeente!”

(Matth.19:28) “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.”

Alle 11 discipelen die Jezus gevolgd zijn, zijn uit de geest Wederom geboren en dus Zonen Gods!

Zie wat ik heb moeten doen, om dit mysterie te kunnen bemachtigen.
Daar behoren ook de vele trofeeën bij!
Zie de lijst van trofeeën: “Trofeeën Zonen Gods”

_____

Jesus in coming back soon...

Bid de hemel naar beneden als het om het inzicht in de 2e graad gaat. Want de tijd gaat veel sneller dan u denkt. Elke dag komt de Opname dichterbij! En het Zoonschap Gods kan alleen op de Aarde behaald worden en niet in de hemel.

(Openb.3:18) “…raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.” (omdat u ziende worde)

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Vijf kinderen spelen
Bron: _https://www.scoopwhoop.com/india-childhood-games/#.qqhgh6osj
Jesus is coming back soon
Bron: _http://jccstellit2everyone.com/TheLittlePuffyWhiteCloudsDreamAndTheGoldBarnDream.html
===*===