Drie dagen voor de Opname

Duivels worden uit de hemelse gewesten verbannen en op de aarde geworpen

Satan is dan al voor drie maanden op de aarde

– New York –
One minute before it turns pitch dark
– Het begin –
Eén minuut voordat het pikdonker wordt
« Drie dagen voor de Opname »
Een invasie van Duivels op de aarde

(Drie dagen duisternis)

________________________________________________________________
Update (23-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Jezus:
“De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012) De Heer zegt dat de tijd al op is.

Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”


– De twee maanden –
En de laatste drie dagen voor de Opname

(Maart 2024)

Countdown in de Eindtijd
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”

Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur. Dat betekent, dat de grote Opwekking dan al voorbij moet zijn en de Heilige Geest is ook al weg.

Vijf maanden voor de valse Profeet
Broeders en zusters,
De laatste Jaarweek (2x 3,5 jaar) is begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen in sept.2025.
De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zal 59 jaar worden.
De eerste helft (3,5 jaar) van de laatste Jaarweek zal eindigen in jan.2022.
De valse Profeet zal voor precies vijf maanden Regeren. Dat betekent dat hij aan het einde van de eerste 3,5 jaar in jan.2022 zal worden gedood. Maar dan, drie dagen* later, staat de valse Profeet plotseling weer op en de mensen zullen dan vanaf dat moment te maken hebben met de Antichrist! Dat is tevens ook het begin van de tweede helft van weer 3,5 jaar.
___
*) Deze drie dagen hebben te maken met het zilveren Koord, want dan pas kan Satan het lichaam van de valse Profeet overnemen.
Zie: (Openb.13:3“En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”

(Openb.13:12b en 14b) “…En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. [14b] …En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”

De Heilige Geest is weg
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood is tegelijkertijd ook een einde gekomen aan de laatste aller- grootste Opwekking ooit. Het duurt dan nog 3 maanden of 90 dagen voordat de drie donkere dagen zullen ingaan, waar Jezus het over heeft. De Opname zal dan plaatsvinden in de eerste seconden of minuut van de vierde dag.
De Opname zal zeer waarschijnlijk worden verwacht in de tweede of derde week van april 2022.

We zitten dan al voor drie maanden in het Dal van Armageddon!

De valse Profeet met een Boog
Zijn gedrag en de kenmerken van de Antichrist zullen de mensen bang maken. In eerste instantie heeft de valse Profeet nog een boog, maar na zijn dood, en drie dagen later met zijn opstanding, veranderd de Boog in een Zwaard! De mensen en de christenen hebben het vanaf dat moment met de Antichrist te doen. Zullen de christenen hem herkennen? We zitten dan 90 dagen voor de Opname.
Met de Opname zullen maar een handje vol christenen worden opgenomen. De grote verdrukking is dan al voor drie maanden aan de gang.
___
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.” 

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)

De restchristenen gaan door de grote verdrukking en zullen tot het uiterste toe worden beproefd. Dat komt omdat ze niet waardig waren bevonden om er met de Opname bij te zijn.
(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”

[11] “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Duivels op de aarde geworpen
(Openb.12:7-9) “En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, [8] maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel [is de hemelse gewesten] niet meer gevonden.
[9] En de grote draak werd geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen [duivels] met hem.”
(Openb.9:1a) “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster [is Satan], uit de hemel op de aarde vallen…”

In werkelijkheid is dit de wil van Satan zelf die met een “Walk-in” het dode lichaam van de valse Profeet overneemt. Na drie dagen, tot grote verbazing van de hele wereld, staat de valse Profeet plotseling weer op, niet met een Boog, maar dit keer met een Zwaard! Nu zit de geest van Satan, de Antichrist, in het lichaam van de valse Profeet.

Duivels volgen de Antichrist
Drie maanden later, nadat Satan (is de Antichrist) al naar de aarde is gegaan, wordt door God de Vader zelf nu ook alle duivels uit de hemelse gewesten verwijdert en op de aarde geworpen. (Openb.12:4) En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
De waarheid in deze moet zijn: “En zijn staart sleepte, uit de hemelse gewesten, een zevende van al Gods engelen met zich mede en wierp die op de aarde.”
___
Een zevende van al Gods engelen zijn gevallen engelen. Deze sterren zullen dan, tegelijk met de 1e Opname, op de aarde worden geworpen. De staart van de Draak (Antichrist) geeft een tijdsduur aan van 90 dagen wanneer dat zal gebeuren en die tijd is al bekend.
De 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden op 13 en 16 april 2022 en op 17 april is het Pasen!

De sterren die we aanzien als meteorieten zijn in werkelijkheid duivels die op die dag (13 april) vanuit de hemelse gewesten op de aarde worden geworpen!

Demonen en duivels
(Matth.24:28) “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”
Dit vers verbergt een verschrikkelijk angstig gebeuren. Het aas; dat zijn de mensen in de tijd van Armageddon, maar gaat ook de restchristenen aan die met de Opname zullen worden achtergelaten.
De gieren; dat zijn de demonen en duivels. Direct na de Opname zullen ze willekeurig bezit nemen, en zelfs met elkaar vechten, om inwoning te kunnen maken in alle mensen die dan nog op de aarde aanwezig zullen zijn, behalve de 144.000 Messiaanse Joden.

Broeders en zusters, dit zag ik op 18-02-2019 om 21:26 uur. De Heer bevestigde hiermee mijn vermoeden dat alle mensen en ook alle restchristenen en Joden op de aarde inderdaad bezet zullen worden. Dat gebeurt eerst na de Opname van alle christenen.


De verzegeling – Een geheim
Drie dagen nadat de valse Profeet is gedood zal Satan met een “Walk-in” het lichaam overnemen. Tegelijkertijd komt vanuit de hemel een Engel Gods die de 144.000 gaat verzegelen. Eerst daalt Satan af naar de aarde en 90 dagen later volgen de duivels.
.
De 144.000 Messiaanse Joden worden pas verzegeld, op de dag dat de Antichrist zal opstaan. Het bijzondere daarvan is, dat deze Messiaanse Joden dat niet van zichzelf weten.
Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 09-03-2019 om 23:31 uur.

De restchristenen zullen zich om deze Messiaanse Joden scharen en zodoende willen beschermen, maar zullen zelf tenslotte allemaal worden gedood.

Alle mensen worden bezet!*
(Openb.7:3-4) “…en [de Engel] zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”
[4] “En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle [12] stammen der kinderen Israëls.”
Zie: Armageddon (Alle mensen worden bezet, behalve de 144.000)
___

*) Demonen zorgen voor het verwoestende werk binnen in het mensenlichaam en duivels beïnvloeden de gedachten van de mensen. Dat zijn influisteringen van buiten af en in de mens.

De staart van de Draak
(Openb.12:4) En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede…”
Hieraan is te zien dat Satan eerst naar de aarde gaat om inwoning te maken in het dode lichaam van de valse Profeet en daarna volgen de duivels en ze zullen ook allemaal(!) inwoning gaan maken niet alleen in alle mensen, maar ook in alle dieren in het veld en huisdieren! Maar dat kan pas gebeuren nadat de Opname heeft plaatsgevonden. Deze dieren zullen dan zeer agressief worden en iedereen zal worden aangevallen.

(Openb.6:8) “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”


De Zonen Gods zien het al donker worden

De laatste 90 dagen voor de Opname

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in juli/aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
De Heer zei over deze valse Profeet: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K.Baxter (Hoofdstuk 22)

Maar… dan wordt hij plotseling gedood!

De laatste Benjamin
Met dat de valse Profeet in jan.2022 wordt gedood, wordt de Heilige Geest al opgenomen in één van deze drie dagen voordat het zilveren Koord van de valse Profeet los komt, want dan wordt namelijk de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren.

Dit zal gebeuren 90 dagen voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

En de Heilige Geest is niet meer
In het uur dat de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren zal worden, wordt de Heilige Geest al van de aarde weggenomen. De christenen zullen dan niet meer in staat zijn om nog in tongen te kunnen spreken, want de Heilige Geest is opgenomen.*
God de Vader zal de Heilige Geest van de aarde en uit de harten van de christenen weghalen op het moment dat Satan (Lucifer) met een “Walk In” inwoning zal maken in het dode lichaam van de valse Profeet.
___
*) Nu woont Satan nog in de hemelse gewesten, maar als hij het lichaam van de valse Profeet gaat overnemen woont hij op dat moment op de aarde. De christenen zullen begrijpen dat God de Vader ZIJN allerliefste – de Heilige Geest – niet samen met deze duivel op de aarde wil hebben.

Wie het vatten kan die vatte het.

Het witte paard wordt het rode paard
Satan zal in jan.2022 met een “Walk-in” inwoning maken in het dode lichaam van de valse Profeet. Alle christenen zullen dan al voor 90 dagen kunnen zien dat de valse Profeet geestelijk een verandering moet hebben ondergaan. Hij zal beslist niet meer de man zijn, die de wereld vijf maanden lang versteld heeft doen staan.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Drie dagen voor de Opname – (Een invasie van duivels op de aarde)

(DZG// maandag 11-03-2019/ 11:47)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Duivels worden uit de hemelse gewesten verbannen en op de aarde geworpen
Bron: _http://www.manfred-gebhard.de/Offenbarungsbuchreise27.htm
New York – (The Last Days)
(Foto) _https://2.bp.blogspot.com/-eqx0KKWBEjc/Tl4UPJIi8bI/AAAAAAAAMng/3bbPXmVYAu0/s1600/Stad-new-york-achtergronden-hd-new-york-wallpapers-foto-afbeelding-12.jpg
Bron: _https://wallpapers-achtergronden.blogspot.nl/2011/09/new-york-achtergronden-new-york.html
(Zeilboot) – Zo donker als de nacht
(Foto) _https://i2.wp.com/withallmysoul.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-425767_landscape_sailboat_storm_sea_1920x1200_www-gdefon-ru.jpg?ssl=1
Bron: _https://withallmysoul.com/cropped-425767_landscape_sailboat_storm_sea_1920x1200_www-gdefon-ru-jpg/
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
De 144.000 worden verzegeld – (De verzegeling – Een geheim)
Bron: _http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudie%20Matteus%2024/Bijbelstudie_Mattheus_24_3_3_3.html
Condor in vlucht – (De Zonen Gods zien het al donker worden)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Qh-NAch49Mk
(TAMBURI DELLO SCIAMANO. SHAMAN’S DRUM)
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
===*===